Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach."

Transkrypt

1 MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c) zaopatrzenie, wytwarzanie, sprzedaż d) produkty, dystrybucja, promocja, ceny e) zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż, promocja 2. Najważniejszym elementem kompozycji marketingowej jest: a) produkt b) cena c) promocja d) dystrybucja e) wszystkie wyżej wymienione są równoważne 3. Rozwój poprzez dywersyfikację ma sens dla przedsiębiorstwa, które: a) wykorzystało wszystkie szanse występujące w obecnym systemie marketingowym b) poszukuje zupełnie innej sfery marketingowej c) ma bardzo słabe perspektywy rozwoju d) nie dysponuje jedną koncepcją rozwoju e) w żadnym z tych przypadków 4. Gwiazda w technice BCG oznacza: a) wysokie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku b) niskie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku c) niskie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku d) wysokie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku 5. Który z niżej wymienionych celów zawiera więcej informacji (jest szerszy): a) zwiększenie wartości sprzedaży (utargu całkowitego ) o 15% b) utrzymanie dotychczasowego udziału w rynku w ciągu roku c) zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży z 20% do 50% d) podwojenie sprzedaży w ujęciu ilościowym w ciągu trzech lat e) zwiększenie udziałów w rynku o 10% w ciągu dwóch lat 6. Mikrootoczenie marketingowe to: a) dostawcy, pośrednicy handlowi, nabywcy, konkurenci i publics b) otoczenie demograficzne, ekonomiczne, fizyczne, technologiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe c) podmioty istniejące w bezpośrednim otoczeniu przedsiębiorstwa i wpływające na jego zdolność obsługiwania rynku docelowego d) zjawiska (trendy) niekontrolowane przez przedsiębiorstwo i mające wpływ na wszelkie podmioty znajdujące się w mikrootoczeniu 7. Który z zestawów kryteriów można zastosować na rynku koszul męskich (odbiorcy indywidualni): a) wiek, miejsce zamieszkania, zawód b) styl życia, zawód, dochody c) cykl życia rodziny, wielkość gospodarstwa domowego d) dochody, wiek, płeć 8. Strategia jednej skoncentrowanej oferty (tzw. marketing skoncentrowany) oznacza: a) ograniczenie zakresu działalności rynkowej tylko do jednego rynku sprzedaży b) oferowanie jednej kompozycji marketingowej dla ogółu nabywców na danym rynku c) przygotowanie kompozycji marketingowej skierowanej do nabywców z jednego segmentu rynku

2 9. Produkt wzbogacony uzyskuje się przez: a) podniesienie jakości dotychczasowego produktu b) sprzedawanie dotychczasowych produktów wraz z produktami komplementarnymi w postaci rzeczy fizycznych lub usług c) zaoferowanie nabywcy dodatkowych usług d) żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdziwe e) wszystkie stwierdzenia są słuszne 10. W stadium wzrostu sprzedaży: a) popyt z reguły wzrasta bardzo powoli b) wiele przedsiębiorstw wstrzymuje wytwarzanie tego produktu c) zysk ze sprzedaży produktu osiąga swoje maksimum d) produkt kupowany jest tylko przez innowatorów e) podstawowym celem jest uzyskanie jak największego udziału w rynku 11. Z marketingowego punktu widzenia produktem jest: a) wyłącznie rzecz fizyczna b) rzecz fizyczna i usługa c) rzecz fizyczna, usługa, miejsce, organizacja i aktywność d) wszystko, co może zaspokajać potrzeby nabywców i jest im oferowane na zasadzie transakcji wymiennych 12. Kanał dystrybucji jest w tendencji dłuższy niż: (chyba powinno być im) a) mniejsza liczba nabywców b) mniej punktów sprzedaży nabywców c) mniejsza częstotliwość zakupu danego produktu d) mniejsza wartość jednostkowa produktu e) większy stopień koncentracji geograficznej nabywców 13. Z dystrybucją ekstensywną (intensywną) mamy do czynienia, gdy: a) do kanału dystrybucji jest włączona na danym terenie relatywnie mała liczba punktów sprzedaży danego produktu b) produkt wytwarzany przez określonego producenta sprzedawany jest na danym terenie wyłącznie przez jeden punkt sprzedaży c) w sieci handlowej sprzedawane są produkty luksusowe (o rzadkim popycie) d) władze administracyjne wyznaczają ilość punktów, w których może być sprzedawany dany produkt e) wszystkie te stwierdzenia nie określają warunków dystrybucji ekstensywnej (intensywnej) 14. Rolę integratora w kanale dystrybucji powinien spełniać: a) producent b) hurtownik c) duży detalista d) każdy z nich, jeśli potrafi zapewnić odpowiednie funkcjonowanie całego kanału e) integracja jest potrzebna tylko w wyjątkowych sytuacjach 15. Pierwszoplanową formą promocji dla produktów konsumpcyjnych jest: a) promocja osobista b) reklama c) propaganda handlowa (publicity) d) reklama pocztowa 16. Apel reklamowy: a) jest to główna myśl (idea) informacji reklamowej b) sformułowany we właściwy sposób decyduje o powodzeniu działalności reklamowej c) trafnie ujęty decyduje w poważnej mierze o skuteczności reklamy d) wszystko to jest prawdziwe e) wcale nie o to chodzi

3 17. Które z poniżej wymienionych są instrumentami promocji szczegółowej uzupełniającej (sales promotion): a) kupony, premiowa sprzedaż, bezpłatne próbki b) konferencje prasowe, sympozja prezentacyjne, sponsoring c) prezentacja ofert przez akwizytora, promocje w stoisku na targach d) reklama prasowa, telewizyjna, radiowa itd. e) oferty refundowane, pokazy, degustacje, znaczki handlowe 18. W p-stwie U oferującym jedną pozycje asortymentową koszty stałe w danym okresie wynoszą zł, jednostkowy koszt zmienny 10 zł, a cena wyrobu 20 zł. Na jakim poziomie kształtuje się wartościowy próg opłacalności? a) b) c) d) e) Jeśli popyt zmienia się w mniejszym stopniu niż cena, to jest on: a) intensywnym b) zmiennym c) nieelastycznym d) elastycznym e) sztywnym 20. Marketingowa koncepcja ustalania cen: a) traktuje cenę jako sumę kosztów i zysku b) zaleca zrównanie ceny własnych kosztów z cenami konkurentów c) zakłada, że koszty należy dostosowywać w taki sposób, by cena nie przekraczała poziomu akceptowanego przez nabywców tworzących rynek docelowy d) dostosowania poziomu cen wyłącznie do kosztów 21. Które z podanych poniżej określeń nie jest etapem (fazą) w procesie tworzenia informacji: a) określenie problemu (sytuacji) b) analiza i interpretacja wyników c) określenie metodologii badań d) opracowania planu badań 22. Który z poniżej wymienionych czynników nie ma wpływu na koszty eksperymentu rynkowego: a) skala eksperymentu b) czas trwania eksperymentu c) wybór terytorium badań d) liczba analizowanych zmiennych e) częstotliwość zbierania informacji 23. Dane pierwotne to takie informacje: a) które już istnieją ponieważ zostały wcześniej zabezpieczone, zgromadzone i przeanalizowane b) określone mianem badania biurkowe (desk research) c) których pozyskanie jest stosunkowo mało kosztowne d) którymi nikt jeszcze nie dysponuje 24. Losowanie wielostopowe polega na: a) przypadkowym wyborze z populacji generalnej pewnej liczby jednostek mających wejść w skład populacji generalnej b) podstawie wyboru do populacji osób na podst. własnego sądu c) rozdziale całej zbiorowości na wyłączne części, w drugim kroku wybieramy (za pomocą losowania bezpośredniego) jedną z tych części i w trzecim kroku przeprowadzamy losowanie bezpośrednie w wylosowanej części

4 d) wyborze do populacji próbnej elementów bazując na określonych parametrach (np. wiek, płeć, zawód, dochody), w taki sposób, żeby utrzymać strukturę populacji generalnej z punktu widzenia tych parametrów e) podziale całej zbiorowości generalnej na części i następnie przeprowadzamy losowanie bezpośrednie w każdej z tych części 25. Istota strategii marketingowej przedsiębiorstwa jest: a) osiąganie dużej sprzedaży przy niskich kosztach marketingowych b) skoncentrowanie się na tych segmentach rynku, gdzie towary przedsiębiorstwa mogą uzyskać przewagę konkurencyjną c) zaadresowanie towarów przedsiębiorstwa do grupy nabywców zainteresowanych niższymi cenami d) oferowanie towarów do nabywców o wysokich dochodach e) opracowanie mieszanki marketingowej 26. Jakie funkcje marketingowe wykonał konsument, który udał się do supersamu i dokonał tam zakupu towarów na cały tydzień: a) zakupu, transportu i magazynowania b) sprzedaży c) finansowania i podejmowania ryzyka d) asortymentacji i standaryzacji e) żadnej z wyżej wymienionych, ponieważ funkcje marketingowe mogą być wykonywane tylko przez producentów, pośredników handlowych i inne instytucje marketingowe 27. Jeżeli przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia współpracy albo kontroli nad innymi przedsiębiorstwami działającymi w tym samym ogniwie kanału dystrybucji, sytuacja taka nazywana jest: a) integracja wertykalna (pionowa) b) integracja horyzontalna (pozioma) c) dywersyfikacja d) żadna z tych nazw nie jest właściwa e) każda z nich jest odpowiednia 28. Dojna krowa w metodyce BCG oznacza sytuację: a) wysokie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku b) niskie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku c) niskie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku d) wysokie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku e) żadne z tych określeń nie jest prawidłowe 29. Przedsiębiorstwo wprowadzające na dotychczas obsługiwane rynki geograficzne nowe wersje (odmiany) dotychczas sprzedawanych produktów będzie realizowało strategię organizacyjno-rozwojową: a) penetracji rynku b) rozwoju rynku c) dywersyfikacji horyzontalnej d) rozwoju produktu e) dywersyfikacji koncentracyjnej 30. Punktem odniesienia przy analizie mocnych i słabych stron może być: a) przedsiębiorstwo z innej branży b) najbliższy konkurent c) nasza firma z wcześniejszego okresu d) przeciętne przedsiębiorstwo z naszej branży 31. Który zestaw kryteriów można zastosować na rynku proszków do prania: a) cykl życia rodziny, dochody i miejsce zamieszkania b) zawód, miejsce pracy, rasa c) stopień lojalności wobec marek, innowacyjność i poziom konsumpcji d) płeć, religia, narodowość

5 32. Producent koszuli męskich wyodrębnił na rynku 7 segmentów i postanowił obsługiwać tylko 3 z nich. Producent zastosował więc: a) marketing niezróżnicowany b) marketing zróżnicowany niepełnozakresowy (selektywny) c) marketing skoncentrowany d) dywersyfikację koncentryczną e) marketing zróżnicowany pełnozakresowy 33. Stosowanie znaku firmowego: a) zobowiązuje producenta (pośrednika handlowego) do zagwarantowania wysokich standardów jakościowych produktu w całym okresie jego sprzedaży b) jest formą ochrony nabywcy, który w takim przypadku ma gwarancję że za każdym razem nabędzie towar o co najmniej takich samych walorach użytkowych c) symbolizuje określone walory produktu i przedsiębiorstwa je wytwarzającego d) jest jednocześnie środkiem ochrony produktu na rynku przed produktem konkurencyjnym e) wszystkie te stwierdzenia są ważne 34. Popyt w stadium wprowadzenia produktu (rozwoju) z reguły: a) wzrasta bardzo powoli b) rośnie szybko c) stabilizuje się d) nie można go przewidzieć e) waha się 35. Który z podanych niżej etapów nie jest elementem procesu planowania nowego produktu: a) analiza ekonomiczna projektu b) oceny użytkowe projektu i prototypu c) test rynkowy próbnej partii nowego produktu d) rozwój rynku 36. Przy sprzedaży towarów codziennego użytku wskazana jest dystrybucja: a) selektywna b) ekstensywna (intensywna) c) zintegrowana d) ekskluzywna e) trudno przesądzić 37. Które z poniższych rozwiązań daje największy stopień kontroli nad działaniami dystrybutora przez producenta: a) długi kanał dystrybucji b) szeroki i długi kanał dystrybucji c) dystrybucja ekskluzywna 38. Która z niżej podanych metod nie jest jedną z podstawowych metod badań rynkowych: a) badania wywiadowi b) obserwacje c) panel punktów sprzedaży detalicznej d) wywiad głębinowy e) panel konsumentów 39. Najlepszym sposobem wyboru próby do panelu punktów sprzedaży detalicznej jest: a) losowanie bezpośrednie b) losowanie wielostopniowe c) losowanie warstwowe d) dobór celowy 40. Dane wtórne to informacje:

6 a) zbierane przy pomocy takich metod jak: wywiady, badania motywacyjne, badania eksperymentalne, obserwacja itp. b) których pozyskanie zabiera sporo czasu i jest kosztowne c) które trzeba dopiero poszukać d) które już istnieją, ponieważ zostały wcześniej zabezpieczone, zgromadzone i przeanalizowane e) określane mianem badania polowe (field research) 41. Przy wyborze kanału dystrybucji konieczne jest określenie: a) długości kanału dystrybucji b) ilości pośredników na poszczególnych stopniach obrotu c) programu współpracy między instytucjami tworzącymi kanał dystrybucji d) wszystkich powyższych elementów e) tylko tych, które są wymienione w punktach a i b 42. Promocja jest to komplet środków, za pomocą których przedsiębiorstwo: a) przekazuje informacje do odpowiednich segmentów rynku b) informuje nabywców o cenach produktu, miejscach jego nabycia i cenie c) kształtuje postawy i zachowania nabywców d) wszystko jest prawdą 43. Reklama pocztowa (mailing) polega na: a) wykorzystaniu listonoszy do doręczania konsumentom bezpłatnych próbek produktu b) wysyłce do wyselekcjonowanych adresatów pakietów materiałów reklamowych c) zamieszczenie anonsów reklamowych na kopertach pocztowych 44. Propaganda gospodarcza (publicity) to: a) wzory i próbki produktów, oferty refundowane, kupony b) serwisy prasowe, konferencje prasowe, dary, dotacje na cele zapewniające rozgłos c) plakaty, plansze i transparenty stacjonarne i ruchome d) informatory, katalogi, ulotki, prospekty 45. W przedsiębiorstwie oferującym jedną pozycję asortymentową, koszty stałe w danym okresie wynoszą 5000 zł, jednostkowy koszt zmienny 10 zł, a cena wyrobu to 12,5 zł. Na jakim poziomie kształtuje się wartościowy próg opłacalności w tym przypadku? a) b) c) d) e) W przypadku występowania popytu nieelastycznego na dany produkt: a) kolejna obniżka ceny powoduje zmniejszenie utargu całkowitego b) podwyżka ceny powoduje wzrost utargu całkowitego c) utarg całkowity zmienia się w niewielkim stopniu d) obniżka ceny powoduje zwiększenie się utargu całkowitego e) podwyżka ceny powoduje zmniejszenie się utargu całkowitego 47. Dla podjęcia decyzji cenowych konieczna jest znajomość: a) b) c) d) e) 1997/ Co to jest metoda DAGMAR: a) metoda obliczania ceny

7 b) metoda mierzenia wpływów reklamy (Definig Advertising Golas For Measured Advertising Results) c) metoda mierzenia popytu d) żadne z powyższych 49. Wysoka cena produktu oraz intensywna promocja to strategia: a) pozycjonowania produktu b) szybkiego zbierania śmietanki 50. Kapitanem (integratorem) kanału dystrybucyjnego może być: a) detalista b) łańcuch detalistów c) producent d) hurtownik e) każdy 51. Centralny dział sprzedaży firmy posiada w pewnym mieście 7 filii, zaś każda z nich ma po kilka oddziałów, jest to rodzaj dystrybucji: a) bezpośredniej b) pośredniej c) selektywnej 52. Przy sprzedaży dóbr inwestycyjnych kanał dystrybucji jest z reguły: a) krótszy i węższy b) krótszy i szerszy c) dłuższy i szerszy d) dłuższy i węższy 53. Z których danych korzysta się najpierw przy analizowaniu jakiegoś zjawiska: a) pierwotnych b) wtórnych 54. Strategia pull to: a) strategia skierowana do ostatecznego konsumenta b) strategia ustalania budżetu promocji c) żadne z powyższych 55. Franchisingobiorca z reguły: a) przyjmuje markę i sposoby działania jakiejś firmy b) przejmuje sposoby działania, a potem staje się oddzielnym podmiotem c) wzoruje się na sprawdzonych metodach działania 56. Marketing dostarcza następujących typów użyteczności: a) formy b) czasu c) miejsca d) użytkowania e) bezpieczeństwa f) zadowolenia g) prawidłowe odpowiedzi a,b,c,d 57. Instrumenty mieszanki marketingowej: a) muszą występować w takiej samej intensywności b) muszą być intensywne w zależności od rodzaju klientów c) najintensywniejsza powinna być promocja 58. Opakowanie: a) ochrania produkt b) racjonalizuje sprzedaż c) optymalizuje zakup

8 d) jest formą promocji e) prawidłowe odpowiedzi a,b,d 59. Minimalna cena produktu jest z reguły ustalana na poziomie: a) ceny producenta b) jednostkowego kosztu zmiennego producenta c) kosztu całkowitego 60. Rozciąganie marko oznacza: a) wprowadzenie nowej marki b) wprowadzenie nowych produktów w obrębie starej marki 61. Odchylenia cenowe to: a) zmiany ceny w górę lub w dół tworzące cenę ostateczną b) cena katalogowa c) obniżki cenowe 62. Segmentacja rynku to: a) podział rynku wg określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów b) technika programowania popytu i sprzedaży towarów c) różne formy dystrybucji produktów d) elastyczne dopasowanie do popytu 63. Marketing to: a) pewien proces działań skierowanych na zaspokojenie klientów b) określona filozofia działania c) pewien rodzaj orientacji rynkowej d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne 64. Systematyczne prowadzenie, rejestrowanie, archiwizowanie, opracowywanie danych oraz wniosków dotyczących specyficznej sytuacji, w której znalazła się firma, to: a) pozycjonowanie produktu b) badanie technologii wytwarzania c) public relations d) badania marketingowe 65. Źródłem informacji marketingowej jest: a) konsument b) otoczenie marketingowe c) firma d) wszystkie wyżej wymienione 66. Pod pojęciem zasady marketingowej rozumie się: a) integrację działań marketingowych b) orientację na klienta c) zyskowność d) wszystkie wyżej wymienione informacje są poprawne 67. Istotą dystrybucji jest podejmowanie decyzji i działań związanych z: a) udostępnianiem produktów w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców b) udostępnianiem produktów w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom pośredników c) z segmentacją rynku i dywersyfikacja produktów d) udostępnianiem produktów w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom producentów i pośredników 68. Etap dojrzałości w cyklu życia produktu charakteryzuje: a) coraz wolniejsze tempo sprzedaży, osiągnięcie punktu maksymalnego sprzedaży i następnie spadek sprzedaży

9 b) wysokie tempo sprzedaży, osiągnięcie najwyższego poziomu zysków ze sprzedaży c) wysokie tempo wzrostu sprzedaży i zysków d) wysokie tempo sprzedaży i stopniowe zmniejszanie się zysków ze sprzedaży 69. Promocja sprzedaży obejmuje: a) konkursy, loterie, próbki i prezenty b) sponsoring, wywiady dla prasy, akcje dobroczynne c) ogłoszenia w prasie, wydawanie broszur i biuletynów d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne 70. Dystrybucja to zbiór działań związanych z: a) użytecznością miejsca i czasu b) użytecznością formy c) użytecznością krańcową d) kosztem dla konsumenta 71. Proces informowania i przekonywania nabywców poprzez bezpośredni kontakt w celu sprzedaży wyrobów to: a) sprzedaż osobista b) propaganda marketingowa c) public relations d) promocja sprzedaży 72. Istotą koordynacji kanałów dystrybucji jest: a) przerób handlowy produktu b) transport i magazynowanie towaru c) sortowanie i paczkowanie produktów d) zrównanie wielkości podaży danego produktu z popytem 73. Promocja sprzedaży to: a) wszystkie materialne środki, które mają na celu szybkie i krótkotrwałe zwiększenie sprzedaży poprzez dodanie do produktów wyjątkowej korzyści b) wszystkie materialne środki, które maja na celu zwiększenie sprzedaży w długim okresie czasu c) wszystkie materialne i niematerialne sposoby sprzedaży towarów d) wszystkie sposoby i środki sprzedaży towarów mające na celu zwiększenie sprzedaży uzupełniającej i dodatkowej 74. Promocja w kompozycji marketingu mix to: a) części zespołów marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek, ściśle powiązane z każdym elementem marketingu b) propaganda marketingowa i reklama oraz kreowanie produktu c) popieranie sprzedaży, sprzedaż osobista oraz faktyczny obieg produktów d) obraz (image) firmy i kanały dystrybucji produktów 75. Reklama to forma przekazu: a) nieodpłatna, bezosobowa, adresowana do masowego odbiorcy b) odpłatna, bezosobowa, adresowana do masowego odbiorcy c) nieodpłatna, bezosobowa, adresowana do indywidualnego odbiorcy d) odpłatna, bezosobowa, adresowana do indywidualnego odbiorcy 76. Public relations to: a) zespół działań zapewniających firmie systematyczne komunikowanie się z otoczeniem b) zespół działań zapewniających firmie systematyczne kontrolowanie mikrootoczeniu c) zespół działań zwanych zamiennie publicity d) działania dotyczące wzajemnych stosunków między klientem i firmą 77. W myśl koncepcji marketingowej produktem jest: a) towar b) idea c) usługa

10 d) wszystkie wyżej wymienione 78. Produkt mix jest to: a) zestaw produktów danej linii produktowej oferowany przez firmę b) zestaw wszystkich produktów oferowanych przez sprzedającego c) zbiór decyzji podejmowanych przy tworzeniu produktu d) mieszanka elementów składowych strategii produktu 79. Dla konsumenta nowy produkt to wyrób: a) zaspokajający nową potrzebę b) zaspokajający dotychczasowe potrzeby w lepszy sposób c) obie w/w odpowiedzi są poprawne d) żadna odpowiedź nie jest poprawna 80. Każdy produkt ma inna krzywą cyklu życia. Różnice dotyczą: a) ilości faz i nachylenia krzywej b) długości trwania cyklu i długości poszczególnych faz c) długości trwania cyklu i ilości faz d) żadna z w/w odpowiedzi nie jest poprawna 81. W fazie spadku w cyklu życia produktu należy stosować: a) w mniejszym stopniu wszystkie instrumenty promocji b) reklamę, sprzedaż osobistą oraz promocję sprzedaży c) promocje sprzedaży oraz sprzedaż osobistą d) popieranie sprzedaży i wyraźnie ograniczać reklamę, propagandę i akwizycję 82. Optymalna sprzedaż z punktu widzenia równowagi finansowej powinna obejmować najwyższą liczbę produktów znajdujących się: a) w fazie wzrostu sprzedaży b) w fazach wprowadzenia i nasycenia rynku c) w fazach dojrzałości i nasycenia rynku d) w fazach wzrostu i spadku sprzedaży 83. Strategie szybkich zysków stosuje się w sytuacji, gdy: a) występują preferencyjnie niskie ceny, niskie nakłady na reklamę, wysoka sprzedaż produktów na wszystkie rynki b) istnieje duży rynek na dany produkt, istnieje silan konkurencja, występuje duża wrażliwość na cenę, koszty jednostkowe zniżają się c) duża część nabywców nie zna produktów lub istnieje grupa nabywców znających produkt i gotowi są zapłacić za niego wysoką cenę, producenci działają w warunkach małej konkurencji d) istnieje ograniczony rynek nabywców, większość nabywców jest świadoma zakupu produktów i są chętni do zakupu po wysokich cenach oraz nie występuje konkurencja 84. Główna przyczyna segmentacji rynku to fakt, że: a) rynek jest jednorodny i podzielny b) jest ona efektywna i skuteczna w opracowaniu koncepcji marketingu mix c) występują różnice w potrzebach i upodobaniach konsumentów d) segmenty rynku są podobne 85. Bezpośrednim kanałem dystrybucji jest relacja: a) producent hurtownik b) producent detalista c) producent nabywca d) producent hurtownik nabywca 86. Produkt w koncepcji marketingowej to: a) materialny produkt oferowany nabywcy b) materialny i niematerialny produkt oferowany konsumentowi c) idea, usługa, towar lub kombinacja tych trzech d) dobra konsumpcyjne i przemysłowe

11 87. Pod pojęciem rynku określa się m.in.: a) analizowanie różnych dróg i możliwości wyznaczania obiegu na rynku b) końcowy etap marketingowego pozyskania nabywców c) formy i mechanizmy uzgodnienia pomiędzy odbiorcami i nabywcami d) wszystkie możliwości są poprawne 88. Podstawowym warunkiem przeprowadzenia właściwej segmentacji rynku jest: a) dokonanie homogenicznego podziału rynku na homogeniczne segmenty b) długofalowe planowanie marketingowe c) odpowiednie badanie rynku d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 89. Cena ustalona na zbyt wysokim poziomie napotyka na: a) barierę kosztów b) barierę popytu c) niemożliwość osiągnięcia zysku d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 90. W warunkach silnej konkurencji na rynku usługowym najlepiej jest stosować koncepcję marketingową mix: a) 4P b) 5P c) 6P d) 7P 91. Strategia cen psychologicznych dotyczy: a) produktów luksusowych b) obniżenia cen w zależności od rodzaju i formy dokonywania zakupu c) wywołuje nastawienie emocjonalne i motywuje do zakupu d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 92. Pośrednie kanały dystrybucyjne mają zastosowanie: a) na rynkach usług b) na rynkach inwestycyjnych c) na rynkach konsumpcyjnych d) na rynkach profesjonalnych i przemysłowych 93. Do korzyści marketingu możemy zaliczyć m.in.: a) zapewnienie swobody, względne dogodności wyboru oraz zakupu we właściwym dla producentów czasie i miejscu b) osiągnięcie trwałej przewagi popytu i podaży c) ryzyko produkcji i sprzedaży towarów i usług d) dostosowanie podaży produkcji i usług do potrzeb popytu na produkty i usługi 94. Podstawa wszystkich decyzji i działań marketingowych są: a) pośrednicy b) producenci c) posiadane informacje d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 95. Na kształtowanie się produktu składają się: a) działania związane z tworzeniem produktu b) moment wprowadzenia produktu na rynek c) koniec życia produktu d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 96. Strategia cen promocyjnych umożliwia: a) szybkie wejście na rynek

12 97. Kluczowym elementem przy wprowadzaniu nowego produktu jest: a) innowacja 98. Proces kształtowania się cen powinien uwzględniać kwestię: a) zależności pomiędzy wysoką cena a innymi instrumentami marketingowymi 99. Co to jest promocja mix: a) to: reklama, akwizycja, promocja sprzedaży, propaganda marketingowa, public relations, publicity, sponsoring 100. Reklama dźwignią handlu to hasło będące odzwierciedleniem: a) orientacji marketingu konsumenckiego b) orientacji produkcyjnej c) orientacji marketingowej d) orientacji dystrybucyjnej 101. Rabat udzielany pośrednikowi w zamian za przejęcie przez niego pewnych dodatkowych funkcji, np. reklamy, transportu, to rabat: a) handlowy b) gotówkowy c) promocja cenowa d) funkcyjny 102. Demarketing stosuje się w przypadku występowania: a) popytu nadmiernego b) popytu malejącego c) popytu utajnionego d) popytu sezonowego 103. Firma posiada szeroki asortyment produktów, jeżeli: a) występuje dużo linii produktowych b) w obrębie jednej linii produktowej mieści się dużo produktów c) występuje jedna linia produktowa d) w obrębie jednej linii produktowej znajduje się mało produktów 104. Marka to: a) wyłącznie symbol b) nazwa, znak graficzny lub symbol c) wyłącznie znak graficzny d) wyłącznie nazwa 105. Intensywna promocja i niska cena to cechy strategii: a) szybkiej penetracji rynku b) szybkiego zbierania śmietanki c) wolnej penetracji rynku d) wolnego zbierania śmietanki 106. Zgodnie z teorią marketingu pragnienia (zachcianki) pojawiają się dopiero po zaspokojeniu potrzeb a) tak, ponieważ dotyczą dóbr luksusowych b) nie, gdyż potrzeba i pragnienie oznacza to samo c) tak, gdyż oznaczają satysfakcje wyższego rzędu d) nie, ponieważ wynikają z niższych potrzeb 107. Dobór kwotowy próby polega na: a) doborze w oparciu o wcześniej przeprowadzony sondaż założycielski b) wyborze osób do badania wg własnego osądu c) wyborze osób najbardziej dostępnych z populacji d) wyborze jednostki w taki sposób, aby struktura próby z punktu widzenia określonych cech była zbliżona do struktury badanej zbiorowości

13 108. Reklama jako forma promocji to: a) płatna forma nieosobowego oddziaływania na pracowników firmy b) nieodpłatna forma nieosobowego oddziaływania na postawy nabywców i pośredników c) płatna forma osobowego oddziaływania na motywy, postawy oraz sposób postępowania nabywców d) płatna forma nieosobowego oddziaływania na motywy, postawy oraz sposób postępowania nabywców 109. Pośrednim kanałem dystrybucji jest relacja: a) producent klient użytkownik b) producent nabywca c) producent hurtownik użytkownik d) klient producent użytkownik 110. Skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać informacje to: a) populacja badana b) jednostka próby c) operat losowania d) panel 111. Koncepcja w której podstawowym celem przedsiębiorstwa jest efektywne i skuteczne pobudzenie i zaspokojenie potrzeb i pragnień konsumentów przy zachowaniu zgodności interesów indywidualnych oraz całości społeczeństwa to: a) konsumeryzm b) marketing partnerski c) marketing społeczny d) marketing wewnętrzny 112. Słowo panel związane jest z: a) reklamą prasową b) badaniami marketingowymi c) częścią nowego projektu d) docelową grupa konsumentów 113. Koszty wytworzenia produktu wyznaczają: a) cenę maksymalną b) cenę konkurencji c) nie maja wpływu na cenę d) cenę minimalną 114. Empatia to: a) umiejętność wczucia się w sytuacje klienta b) strategia pozycjonowania marki c) metoda skalowania kwestionariusza d) cecha poprawnie wyodrębnionego segmentu 115. Proces dostosowania usługi nowej lub istniejącej do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań nabywców to: a) strategia usługi b) badania marketingowe c) strategia planowania marki d) strategia marki 116. Tzw. rynek konsumenta to sytuacja w której: a) podaż przewyższa popyt b) podaż zrównuje się z popytem c) sposób postępowania klienta w stosunku do producenta d) popyt przewyższa podaż 117. Zbiór działań związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywcy to:

14 a) polityka dystrybucji b) promocja c) polityka produktu d) polityka cenowa 118. Cykl życia kostki Rubika różni się od cyklu życia Coca-Coli: a) długością trwania poszczególnych faz b) kolejnością występowania poszczególnych faz c) nie różni się, oba cykle są takie same d) ilością faz cyklu 119. Ankieta opakowania oraz wywiad telefoniczny to przykładowe techniki zbierania danych ze źródeł pierwotnych zaliczane do grupy metod: a) audytoryjnych b) sondażowych c) heurystycznych d) projekcyjnych 120. Linia produktowa to: a) grupa produktów o podobnym cyklu życia b) grupa produktów które są sprzedawane tym samym grupom nabywców c) grupa produktów niepowiązanych ze sobą i o różnych funkcjach d) grupa produktów przekazywana różnymi kanałami dystrybucji 121. Ciągły elektroniczny pomiar widowni telewizyjnej to a) badani telemetryczne b) badania medialne c) telemedia d) pomiar telewizyjny 122. Polar, Black and Decker, Bosch to przykłady: a) indywidualnego znaku towarowego b) marki pośrednika c) znaku towarowego dla rodziny wyrobów d) prywatnej marki 123. Popyt na dany produkt wyznacza: a) cenę maksymalną b) nie ma wpływu na cenę c) cenę konkurencji d) cenę minimalną 124. Test skojarzeń słownych oraz test uzupełnień zdań to przykładowe techniki zbierania danych ze źródeł pierwotnych zaliczane do grupy metod: a) audytoryjnych b) projekcyjnych c) heurystycznych d) sondażowych 125. Promocja sprzedaży (uzupełniająca labo dodatkowa) to: a) wszystkie sposoby i środki sprzedaży towarów mające na celu zwiększenie sprzedaży części zapasowych b) wszystkie materialne środki które mają na celu szybkie i krótkotrwałe zwiększenie sprzedaży poprzez dodanie do produktu wyjątkowej korzyści c) wszystkie materialne i niematerialne sposoby sprzedaży towarów d) wszystkie materialne środki, które mają na celu zwiększenie sprzedaży w długim okresie czasu 126. Pojęcie zasady marketingu nie obejmuje: a) orientacji na klienta b) analizy otoczenia

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu

Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu www.awans.net Publikacje nauczycieli Jolanta Kasprzyk Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu Test sprawdzający z marketingu Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym AWANS.NET Test sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt PRODUKT PRODUKT......PRODUKTEM jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia konsumentów; Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Dr Mariusz Trojanowski MARKETING PYTANIA EGZAMINACYJNE

Dr Mariusz Trojanowski MARKETING PYTANIA EGZAMINACYJNE Dr Mariusz Trojanowski MARKETING PYTANIA EGZAMINACYJNE I. ZASADY I INSTRUMENTY DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ 1. Przedstaw główne zasady (reguły) koncepcji marketingowej. 2. Przedstaw podstawowe instrumenty

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Relacje cen i dochodów

Relacje cen i dochodów Cena - określona wartość wyrażona w pieniądzu, przy której sprzedający i kupujący gotowi są do wymiany towaru, - jedyny instrument marketingu związany bezpośrednio z zyskiem przedsiębiorstwa, - ekwiwalent

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu Definicja i podstawowe pojęcia marketingu Podstwawy marketingu Założenie naczelne marketingu firma utrzymuje się z klienta Nieco historii Ujęcie klasyczne Ujęcie nowoczesne odpowiednie planowanie, koordynacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING DYSTRYBUCJA W literaturze marketingu

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do przedmiotu: Marketing Technik ekonomista

Wymagania edukacyjne do przedmiotu: Marketing Technik ekonomista Wymagania edukacyjne do przedmiotu: Marketing Technik ekonomista L.p Temat 1 Zasady pracy na lekcjach przedmiotu Marketing Materiał nauczania Podstawa programowa. Program nauczania. Materiał nauczania.

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Bariery innowacyjności polskich firm

Bariery innowacyjności polskich firm Bariery innowacyjności polskich firm Anna Wziątek-Kubiak Seminarium PARP W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacyjnej gospodarki 1 luty, 2011 Na tle UE niski jest udział firm innowacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa

Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Marketing usług hotelarskich dla klas trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca 2 podać definicję marketingu,

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Cykl życia produktu

Marketing-mix. Cykl życia produktu Sprzedaż Marketing-mix dr Bartłomiej Kurzyk Cykl życia produktu Wprowadzanie Wzrost Dojrzałość Spadek Czas 1 Cechy Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek sprzedaż niska gwałtownie rosnąca najwyższa malejąca

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cen psychologicznych

Kształtowanie cen psychologicznych Kształtowanie cen psychologicznych Buła Paulina Radzka Monika Woźniak Arkadiusz Zarządzanie rok 3, semestr 6 Cena wartość przedmiotu (produktu lub usługi) transakcji rynkowej zgodna z oczekiwaniami kupującego

Bardziej szczegółowo

Strategie wejścia na rynki zagraniczne

Strategie wejścia na rynki zagraniczne lasyfikacja strategii wejścia trategie wejścia na rynki zagraniczne Handlowe ooperacyjne bezkapitałowe ooperacyjne kapitałowe Hierarchiczne Eksport przerobowy Eksport pośredni Eksport kooperacyjny Eksport

Bardziej szczegółowo

Marcin Drela Krzysztof Frączek Dorota Frej Ewelina Godos

Marcin Drela Krzysztof Frączek Dorota Frej Ewelina Godos Marcin Drela Krzysztof Frączek Dorota Frej Ewelina Godos Spis Treści 1. Strategia marketingowa 2. Rodzaje strategii marketingowych 3. Uwarunkowania wewnętrzne zachowań konsumentów 4. Psychologiczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski

Marketing. w działalności gospodarczej. Kwalifikacja A.22.1 REFORMA 2012. Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski REFORMA 2012 Marketing w działalności gospodarczej Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski Kwalifikacja A.22.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HANDLOWIEC Ilustrator:

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 11

Spis treści. Od autora... 11 Spis treści Od autora... 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku... 13 1.1. Definicje rynku...13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy)...14 1.3. Podmioty rynku...16 1.4. Struktura

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo