Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach."

Transkrypt

1 MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c) zaopatrzenie, wytwarzanie, sprzedaż d) produkty, dystrybucja, promocja, ceny e) zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż, promocja 2. Najważniejszym elementem kompozycji marketingowej jest: a) produkt b) cena c) promocja d) dystrybucja e) wszystkie wyżej wymienione są równoważne 3. Rozwój poprzez dywersyfikację ma sens dla przedsiębiorstwa, które: a) wykorzystało wszystkie szanse występujące w obecnym systemie marketingowym b) poszukuje zupełnie innej sfery marketingowej c) ma bardzo słabe perspektywy rozwoju d) nie dysponuje jedną koncepcją rozwoju e) w żadnym z tych przypadków 4. Gwiazda w technice BCG oznacza: a) wysokie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku b) niskie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku c) niskie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku d) wysokie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku 5. Który z niżej wymienionych celów zawiera więcej informacji (jest szerszy): a) zwiększenie wartości sprzedaży (utargu całkowitego ) o 15% b) utrzymanie dotychczasowego udziału w rynku w ciągu roku c) zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży z 20% do 50% d) podwojenie sprzedaży w ujęciu ilościowym w ciągu trzech lat e) zwiększenie udziałów w rynku o 10% w ciągu dwóch lat 6. Mikrootoczenie marketingowe to: a) dostawcy, pośrednicy handlowi, nabywcy, konkurenci i publics b) otoczenie demograficzne, ekonomiczne, fizyczne, technologiczne, polityczno-prawne, społeczno-kulturowe c) podmioty istniejące w bezpośrednim otoczeniu przedsiębiorstwa i wpływające na jego zdolność obsługiwania rynku docelowego d) zjawiska (trendy) niekontrolowane przez przedsiębiorstwo i mające wpływ na wszelkie podmioty znajdujące się w mikrootoczeniu 7. Który z zestawów kryteriów można zastosować na rynku koszul męskich (odbiorcy indywidualni): a) wiek, miejsce zamieszkania, zawód b) styl życia, zawód, dochody c) cykl życia rodziny, wielkość gospodarstwa domowego d) dochody, wiek, płeć 8. Strategia jednej skoncentrowanej oferty (tzw. marketing skoncentrowany) oznacza: a) ograniczenie zakresu działalności rynkowej tylko do jednego rynku sprzedaży b) oferowanie jednej kompozycji marketingowej dla ogółu nabywców na danym rynku c) przygotowanie kompozycji marketingowej skierowanej do nabywców z jednego segmentu rynku

2 9. Produkt wzbogacony uzyskuje się przez: a) podniesienie jakości dotychczasowego produktu b) sprzedawanie dotychczasowych produktów wraz z produktami komplementarnymi w postaci rzeczy fizycznych lub usług c) zaoferowanie nabywcy dodatkowych usług d) żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdziwe e) wszystkie stwierdzenia są słuszne 10. W stadium wzrostu sprzedaży: a) popyt z reguły wzrasta bardzo powoli b) wiele przedsiębiorstw wstrzymuje wytwarzanie tego produktu c) zysk ze sprzedaży produktu osiąga swoje maksimum d) produkt kupowany jest tylko przez innowatorów e) podstawowym celem jest uzyskanie jak największego udziału w rynku 11. Z marketingowego punktu widzenia produktem jest: a) wyłącznie rzecz fizyczna b) rzecz fizyczna i usługa c) rzecz fizyczna, usługa, miejsce, organizacja i aktywność d) wszystko, co może zaspokajać potrzeby nabywców i jest im oferowane na zasadzie transakcji wymiennych 12. Kanał dystrybucji jest w tendencji dłuższy niż: (chyba powinno być im) a) mniejsza liczba nabywców b) mniej punktów sprzedaży nabywców c) mniejsza częstotliwość zakupu danego produktu d) mniejsza wartość jednostkowa produktu e) większy stopień koncentracji geograficznej nabywców 13. Z dystrybucją ekstensywną (intensywną) mamy do czynienia, gdy: a) do kanału dystrybucji jest włączona na danym terenie relatywnie mała liczba punktów sprzedaży danego produktu b) produkt wytwarzany przez określonego producenta sprzedawany jest na danym terenie wyłącznie przez jeden punkt sprzedaży c) w sieci handlowej sprzedawane są produkty luksusowe (o rzadkim popycie) d) władze administracyjne wyznaczają ilość punktów, w których może być sprzedawany dany produkt e) wszystkie te stwierdzenia nie określają warunków dystrybucji ekstensywnej (intensywnej) 14. Rolę integratora w kanale dystrybucji powinien spełniać: a) producent b) hurtownik c) duży detalista d) każdy z nich, jeśli potrafi zapewnić odpowiednie funkcjonowanie całego kanału e) integracja jest potrzebna tylko w wyjątkowych sytuacjach 15. Pierwszoplanową formą promocji dla produktów konsumpcyjnych jest: a) promocja osobista b) reklama c) propaganda handlowa (publicity) d) reklama pocztowa 16. Apel reklamowy: a) jest to główna myśl (idea) informacji reklamowej b) sformułowany we właściwy sposób decyduje o powodzeniu działalności reklamowej c) trafnie ujęty decyduje w poważnej mierze o skuteczności reklamy d) wszystko to jest prawdziwe e) wcale nie o to chodzi

3 17. Które z poniżej wymienionych są instrumentami promocji szczegółowej uzupełniającej (sales promotion): a) kupony, premiowa sprzedaż, bezpłatne próbki b) konferencje prasowe, sympozja prezentacyjne, sponsoring c) prezentacja ofert przez akwizytora, promocje w stoisku na targach d) reklama prasowa, telewizyjna, radiowa itd. e) oferty refundowane, pokazy, degustacje, znaczki handlowe 18. W p-stwie U oferującym jedną pozycje asortymentową koszty stałe w danym okresie wynoszą zł, jednostkowy koszt zmienny 10 zł, a cena wyrobu 20 zł. Na jakim poziomie kształtuje się wartościowy próg opłacalności? a) b) c) d) e) Jeśli popyt zmienia się w mniejszym stopniu niż cena, to jest on: a) intensywnym b) zmiennym c) nieelastycznym d) elastycznym e) sztywnym 20. Marketingowa koncepcja ustalania cen: a) traktuje cenę jako sumę kosztów i zysku b) zaleca zrównanie ceny własnych kosztów z cenami konkurentów c) zakłada, że koszty należy dostosowywać w taki sposób, by cena nie przekraczała poziomu akceptowanego przez nabywców tworzących rynek docelowy d) dostosowania poziomu cen wyłącznie do kosztów 21. Które z podanych poniżej określeń nie jest etapem (fazą) w procesie tworzenia informacji: a) określenie problemu (sytuacji) b) analiza i interpretacja wyników c) określenie metodologii badań d) opracowania planu badań 22. Który z poniżej wymienionych czynników nie ma wpływu na koszty eksperymentu rynkowego: a) skala eksperymentu b) czas trwania eksperymentu c) wybór terytorium badań d) liczba analizowanych zmiennych e) częstotliwość zbierania informacji 23. Dane pierwotne to takie informacje: a) które już istnieją ponieważ zostały wcześniej zabezpieczone, zgromadzone i przeanalizowane b) określone mianem badania biurkowe (desk research) c) których pozyskanie jest stosunkowo mało kosztowne d) którymi nikt jeszcze nie dysponuje 24. Losowanie wielostopowe polega na: a) przypadkowym wyborze z populacji generalnej pewnej liczby jednostek mających wejść w skład populacji generalnej b) podstawie wyboru do populacji osób na podst. własnego sądu c) rozdziale całej zbiorowości na wyłączne części, w drugim kroku wybieramy (za pomocą losowania bezpośredniego) jedną z tych części i w trzecim kroku przeprowadzamy losowanie bezpośrednie w wylosowanej części

4 d) wyborze do populacji próbnej elementów bazując na określonych parametrach (np. wiek, płeć, zawód, dochody), w taki sposób, żeby utrzymać strukturę populacji generalnej z punktu widzenia tych parametrów e) podziale całej zbiorowości generalnej na części i następnie przeprowadzamy losowanie bezpośrednie w każdej z tych części 25. Istota strategii marketingowej przedsiębiorstwa jest: a) osiąganie dużej sprzedaży przy niskich kosztach marketingowych b) skoncentrowanie się na tych segmentach rynku, gdzie towary przedsiębiorstwa mogą uzyskać przewagę konkurencyjną c) zaadresowanie towarów przedsiębiorstwa do grupy nabywców zainteresowanych niższymi cenami d) oferowanie towarów do nabywców o wysokich dochodach e) opracowanie mieszanki marketingowej 26. Jakie funkcje marketingowe wykonał konsument, który udał się do supersamu i dokonał tam zakupu towarów na cały tydzień: a) zakupu, transportu i magazynowania b) sprzedaży c) finansowania i podejmowania ryzyka d) asortymentacji i standaryzacji e) żadnej z wyżej wymienionych, ponieważ funkcje marketingowe mogą być wykonywane tylko przez producentów, pośredników handlowych i inne instytucje marketingowe 27. Jeżeli przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia współpracy albo kontroli nad innymi przedsiębiorstwami działającymi w tym samym ogniwie kanału dystrybucji, sytuacja taka nazywana jest: a) integracja wertykalna (pionowa) b) integracja horyzontalna (pozioma) c) dywersyfikacja d) żadna z tych nazw nie jest właściwa e) każda z nich jest odpowiednia 28. Dojna krowa w metodyce BCG oznacza sytuację: a) wysokie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku b) niskie tempo wzrostu rynku i niski relatywny udział w rynku c) niskie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku d) wysokie tempo wzrostu rynku i wysoki relatywny udział w rynku e) żadne z tych określeń nie jest prawidłowe 29. Przedsiębiorstwo wprowadzające na dotychczas obsługiwane rynki geograficzne nowe wersje (odmiany) dotychczas sprzedawanych produktów będzie realizowało strategię organizacyjno-rozwojową: a) penetracji rynku b) rozwoju rynku c) dywersyfikacji horyzontalnej d) rozwoju produktu e) dywersyfikacji koncentracyjnej 30. Punktem odniesienia przy analizie mocnych i słabych stron może być: a) przedsiębiorstwo z innej branży b) najbliższy konkurent c) nasza firma z wcześniejszego okresu d) przeciętne przedsiębiorstwo z naszej branży 31. Który zestaw kryteriów można zastosować na rynku proszków do prania: a) cykl życia rodziny, dochody i miejsce zamieszkania b) zawód, miejsce pracy, rasa c) stopień lojalności wobec marek, innowacyjność i poziom konsumpcji d) płeć, religia, narodowość

5 32. Producent koszuli męskich wyodrębnił na rynku 7 segmentów i postanowił obsługiwać tylko 3 z nich. Producent zastosował więc: a) marketing niezróżnicowany b) marketing zróżnicowany niepełnozakresowy (selektywny) c) marketing skoncentrowany d) dywersyfikację koncentryczną e) marketing zróżnicowany pełnozakresowy 33. Stosowanie znaku firmowego: a) zobowiązuje producenta (pośrednika handlowego) do zagwarantowania wysokich standardów jakościowych produktu w całym okresie jego sprzedaży b) jest formą ochrony nabywcy, który w takim przypadku ma gwarancję że za każdym razem nabędzie towar o co najmniej takich samych walorach użytkowych c) symbolizuje określone walory produktu i przedsiębiorstwa je wytwarzającego d) jest jednocześnie środkiem ochrony produktu na rynku przed produktem konkurencyjnym e) wszystkie te stwierdzenia są ważne 34. Popyt w stadium wprowadzenia produktu (rozwoju) z reguły: a) wzrasta bardzo powoli b) rośnie szybko c) stabilizuje się d) nie można go przewidzieć e) waha się 35. Który z podanych niżej etapów nie jest elementem procesu planowania nowego produktu: a) analiza ekonomiczna projektu b) oceny użytkowe projektu i prototypu c) test rynkowy próbnej partii nowego produktu d) rozwój rynku 36. Przy sprzedaży towarów codziennego użytku wskazana jest dystrybucja: a) selektywna b) ekstensywna (intensywna) c) zintegrowana d) ekskluzywna e) trudno przesądzić 37. Które z poniższych rozwiązań daje największy stopień kontroli nad działaniami dystrybutora przez producenta: a) długi kanał dystrybucji b) szeroki i długi kanał dystrybucji c) dystrybucja ekskluzywna 38. Która z niżej podanych metod nie jest jedną z podstawowych metod badań rynkowych: a) badania wywiadowi b) obserwacje c) panel punktów sprzedaży detalicznej d) wywiad głębinowy e) panel konsumentów 39. Najlepszym sposobem wyboru próby do panelu punktów sprzedaży detalicznej jest: a) losowanie bezpośrednie b) losowanie wielostopniowe c) losowanie warstwowe d) dobór celowy 40. Dane wtórne to informacje:

6 a) zbierane przy pomocy takich metod jak: wywiady, badania motywacyjne, badania eksperymentalne, obserwacja itp. b) których pozyskanie zabiera sporo czasu i jest kosztowne c) które trzeba dopiero poszukać d) które już istnieją, ponieważ zostały wcześniej zabezpieczone, zgromadzone i przeanalizowane e) określane mianem badania polowe (field research) 41. Przy wyborze kanału dystrybucji konieczne jest określenie: a) długości kanału dystrybucji b) ilości pośredników na poszczególnych stopniach obrotu c) programu współpracy między instytucjami tworzącymi kanał dystrybucji d) wszystkich powyższych elementów e) tylko tych, które są wymienione w punktach a i b 42. Promocja jest to komplet środków, za pomocą których przedsiębiorstwo: a) przekazuje informacje do odpowiednich segmentów rynku b) informuje nabywców o cenach produktu, miejscach jego nabycia i cenie c) kształtuje postawy i zachowania nabywców d) wszystko jest prawdą 43. Reklama pocztowa (mailing) polega na: a) wykorzystaniu listonoszy do doręczania konsumentom bezpłatnych próbek produktu b) wysyłce do wyselekcjonowanych adresatów pakietów materiałów reklamowych c) zamieszczenie anonsów reklamowych na kopertach pocztowych 44. Propaganda gospodarcza (publicity) to: a) wzory i próbki produktów, oferty refundowane, kupony b) serwisy prasowe, konferencje prasowe, dary, dotacje na cele zapewniające rozgłos c) plakaty, plansze i transparenty stacjonarne i ruchome d) informatory, katalogi, ulotki, prospekty 45. W przedsiębiorstwie oferującym jedną pozycję asortymentową, koszty stałe w danym okresie wynoszą 5000 zł, jednostkowy koszt zmienny 10 zł, a cena wyrobu to 12,5 zł. Na jakim poziomie kształtuje się wartościowy próg opłacalności w tym przypadku? a) b) c) d) e) W przypadku występowania popytu nieelastycznego na dany produkt: a) kolejna obniżka ceny powoduje zmniejszenie utargu całkowitego b) podwyżka ceny powoduje wzrost utargu całkowitego c) utarg całkowity zmienia się w niewielkim stopniu d) obniżka ceny powoduje zwiększenie się utargu całkowitego e) podwyżka ceny powoduje zmniejszenie się utargu całkowitego 47. Dla podjęcia decyzji cenowych konieczna jest znajomość: a) b) c) d) e) 1997/ Co to jest metoda DAGMAR: a) metoda obliczania ceny

7 b) metoda mierzenia wpływów reklamy (Definig Advertising Golas For Measured Advertising Results) c) metoda mierzenia popytu d) żadne z powyższych 49. Wysoka cena produktu oraz intensywna promocja to strategia: a) pozycjonowania produktu b) szybkiego zbierania śmietanki 50. Kapitanem (integratorem) kanału dystrybucyjnego może być: a) detalista b) łańcuch detalistów c) producent d) hurtownik e) każdy 51. Centralny dział sprzedaży firmy posiada w pewnym mieście 7 filii, zaś każda z nich ma po kilka oddziałów, jest to rodzaj dystrybucji: a) bezpośredniej b) pośredniej c) selektywnej 52. Przy sprzedaży dóbr inwestycyjnych kanał dystrybucji jest z reguły: a) krótszy i węższy b) krótszy i szerszy c) dłuższy i szerszy d) dłuższy i węższy 53. Z których danych korzysta się najpierw przy analizowaniu jakiegoś zjawiska: a) pierwotnych b) wtórnych 54. Strategia pull to: a) strategia skierowana do ostatecznego konsumenta b) strategia ustalania budżetu promocji c) żadne z powyższych 55. Franchisingobiorca z reguły: a) przyjmuje markę i sposoby działania jakiejś firmy b) przejmuje sposoby działania, a potem staje się oddzielnym podmiotem c) wzoruje się na sprawdzonych metodach działania 56. Marketing dostarcza następujących typów użyteczności: a) formy b) czasu c) miejsca d) użytkowania e) bezpieczeństwa f) zadowolenia g) prawidłowe odpowiedzi a,b,c,d 57. Instrumenty mieszanki marketingowej: a) muszą występować w takiej samej intensywności b) muszą być intensywne w zależności od rodzaju klientów c) najintensywniejsza powinna być promocja 58. Opakowanie: a) ochrania produkt b) racjonalizuje sprzedaż c) optymalizuje zakup

8 d) jest formą promocji e) prawidłowe odpowiedzi a,b,d 59. Minimalna cena produktu jest z reguły ustalana na poziomie: a) ceny producenta b) jednostkowego kosztu zmiennego producenta c) kosztu całkowitego 60. Rozciąganie marko oznacza: a) wprowadzenie nowej marki b) wprowadzenie nowych produktów w obrębie starej marki 61. Odchylenia cenowe to: a) zmiany ceny w górę lub w dół tworzące cenę ostateczną b) cena katalogowa c) obniżki cenowe 62. Segmentacja rynku to: a) podział rynku wg określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów b) technika programowania popytu i sprzedaży towarów c) różne formy dystrybucji produktów d) elastyczne dopasowanie do popytu 63. Marketing to: a) pewien proces działań skierowanych na zaspokojenie klientów b) określona filozofia działania c) pewien rodzaj orientacji rynkowej d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne 64. Systematyczne prowadzenie, rejestrowanie, archiwizowanie, opracowywanie danych oraz wniosków dotyczących specyficznej sytuacji, w której znalazła się firma, to: a) pozycjonowanie produktu b) badanie technologii wytwarzania c) public relations d) badania marketingowe 65. Źródłem informacji marketingowej jest: a) konsument b) otoczenie marketingowe c) firma d) wszystkie wyżej wymienione 66. Pod pojęciem zasady marketingowej rozumie się: a) integrację działań marketingowych b) orientację na klienta c) zyskowność d) wszystkie wyżej wymienione informacje są poprawne 67. Istotą dystrybucji jest podejmowanie decyzji i działań związanych z: a) udostępnianiem produktów w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców b) udostępnianiem produktów w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom pośredników c) z segmentacją rynku i dywersyfikacja produktów d) udostępnianiem produktów w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom producentów i pośredników 68. Etap dojrzałości w cyklu życia produktu charakteryzuje: a) coraz wolniejsze tempo sprzedaży, osiągnięcie punktu maksymalnego sprzedaży i następnie spadek sprzedaży

9 b) wysokie tempo sprzedaży, osiągnięcie najwyższego poziomu zysków ze sprzedaży c) wysokie tempo wzrostu sprzedaży i zysków d) wysokie tempo sprzedaży i stopniowe zmniejszanie się zysków ze sprzedaży 69. Promocja sprzedaży obejmuje: a) konkursy, loterie, próbki i prezenty b) sponsoring, wywiady dla prasy, akcje dobroczynne c) ogłoszenia w prasie, wydawanie broszur i biuletynów d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne 70. Dystrybucja to zbiór działań związanych z: a) użytecznością miejsca i czasu b) użytecznością formy c) użytecznością krańcową d) kosztem dla konsumenta 71. Proces informowania i przekonywania nabywców poprzez bezpośredni kontakt w celu sprzedaży wyrobów to: a) sprzedaż osobista b) propaganda marketingowa c) public relations d) promocja sprzedaży 72. Istotą koordynacji kanałów dystrybucji jest: a) przerób handlowy produktu b) transport i magazynowanie towaru c) sortowanie i paczkowanie produktów d) zrównanie wielkości podaży danego produktu z popytem 73. Promocja sprzedaży to: a) wszystkie materialne środki, które mają na celu szybkie i krótkotrwałe zwiększenie sprzedaży poprzez dodanie do produktów wyjątkowej korzyści b) wszystkie materialne środki, które maja na celu zwiększenie sprzedaży w długim okresie czasu c) wszystkie materialne i niematerialne sposoby sprzedaży towarów d) wszystkie sposoby i środki sprzedaży towarów mające na celu zwiększenie sprzedaży uzupełniającej i dodatkowej 74. Promocja w kompozycji marketingu mix to: a) części zespołów marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek, ściśle powiązane z każdym elementem marketingu b) propaganda marketingowa i reklama oraz kreowanie produktu c) popieranie sprzedaży, sprzedaż osobista oraz faktyczny obieg produktów d) obraz (image) firmy i kanały dystrybucji produktów 75. Reklama to forma przekazu: a) nieodpłatna, bezosobowa, adresowana do masowego odbiorcy b) odpłatna, bezosobowa, adresowana do masowego odbiorcy c) nieodpłatna, bezosobowa, adresowana do indywidualnego odbiorcy d) odpłatna, bezosobowa, adresowana do indywidualnego odbiorcy 76. Public relations to: a) zespół działań zapewniających firmie systematyczne komunikowanie się z otoczeniem b) zespół działań zapewniających firmie systematyczne kontrolowanie mikrootoczeniu c) zespół działań zwanych zamiennie publicity d) działania dotyczące wzajemnych stosunków między klientem i firmą 77. W myśl koncepcji marketingowej produktem jest: a) towar b) idea c) usługa

10 d) wszystkie wyżej wymienione 78. Produkt mix jest to: a) zestaw produktów danej linii produktowej oferowany przez firmę b) zestaw wszystkich produktów oferowanych przez sprzedającego c) zbiór decyzji podejmowanych przy tworzeniu produktu d) mieszanka elementów składowych strategii produktu 79. Dla konsumenta nowy produkt to wyrób: a) zaspokajający nową potrzebę b) zaspokajający dotychczasowe potrzeby w lepszy sposób c) obie w/w odpowiedzi są poprawne d) żadna odpowiedź nie jest poprawna 80. Każdy produkt ma inna krzywą cyklu życia. Różnice dotyczą: a) ilości faz i nachylenia krzywej b) długości trwania cyklu i długości poszczególnych faz c) długości trwania cyklu i ilości faz d) żadna z w/w odpowiedzi nie jest poprawna 81. W fazie spadku w cyklu życia produktu należy stosować: a) w mniejszym stopniu wszystkie instrumenty promocji b) reklamę, sprzedaż osobistą oraz promocję sprzedaży c) promocje sprzedaży oraz sprzedaż osobistą d) popieranie sprzedaży i wyraźnie ograniczać reklamę, propagandę i akwizycję 82. Optymalna sprzedaż z punktu widzenia równowagi finansowej powinna obejmować najwyższą liczbę produktów znajdujących się: a) w fazie wzrostu sprzedaży b) w fazach wprowadzenia i nasycenia rynku c) w fazach dojrzałości i nasycenia rynku d) w fazach wzrostu i spadku sprzedaży 83. Strategie szybkich zysków stosuje się w sytuacji, gdy: a) występują preferencyjnie niskie ceny, niskie nakłady na reklamę, wysoka sprzedaż produktów na wszystkie rynki b) istnieje duży rynek na dany produkt, istnieje silan konkurencja, występuje duża wrażliwość na cenę, koszty jednostkowe zniżają się c) duża część nabywców nie zna produktów lub istnieje grupa nabywców znających produkt i gotowi są zapłacić za niego wysoką cenę, producenci działają w warunkach małej konkurencji d) istnieje ograniczony rynek nabywców, większość nabywców jest świadoma zakupu produktów i są chętni do zakupu po wysokich cenach oraz nie występuje konkurencja 84. Główna przyczyna segmentacji rynku to fakt, że: a) rynek jest jednorodny i podzielny b) jest ona efektywna i skuteczna w opracowaniu koncepcji marketingu mix c) występują różnice w potrzebach i upodobaniach konsumentów d) segmenty rynku są podobne 85. Bezpośrednim kanałem dystrybucji jest relacja: a) producent hurtownik b) producent detalista c) producent nabywca d) producent hurtownik nabywca 86. Produkt w koncepcji marketingowej to: a) materialny produkt oferowany nabywcy b) materialny i niematerialny produkt oferowany konsumentowi c) idea, usługa, towar lub kombinacja tych trzech d) dobra konsumpcyjne i przemysłowe

11 87. Pod pojęciem rynku określa się m.in.: a) analizowanie różnych dróg i możliwości wyznaczania obiegu na rynku b) końcowy etap marketingowego pozyskania nabywców c) formy i mechanizmy uzgodnienia pomiędzy odbiorcami i nabywcami d) wszystkie możliwości są poprawne 88. Podstawowym warunkiem przeprowadzenia właściwej segmentacji rynku jest: a) dokonanie homogenicznego podziału rynku na homogeniczne segmenty b) długofalowe planowanie marketingowe c) odpowiednie badanie rynku d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 89. Cena ustalona na zbyt wysokim poziomie napotyka na: a) barierę kosztów b) barierę popytu c) niemożliwość osiągnięcia zysku d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 90. W warunkach silnej konkurencji na rynku usługowym najlepiej jest stosować koncepcję marketingową mix: a) 4P b) 5P c) 6P d) 7P 91. Strategia cen psychologicznych dotyczy: a) produktów luksusowych b) obniżenia cen w zależności od rodzaju i formy dokonywania zakupu c) wywołuje nastawienie emocjonalne i motywuje do zakupu d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 92. Pośrednie kanały dystrybucyjne mają zastosowanie: a) na rynkach usług b) na rynkach inwestycyjnych c) na rynkach konsumpcyjnych d) na rynkach profesjonalnych i przemysłowych 93. Do korzyści marketingu możemy zaliczyć m.in.: a) zapewnienie swobody, względne dogodności wyboru oraz zakupu we właściwym dla producentów czasie i miejscu b) osiągnięcie trwałej przewagi popytu i podaży c) ryzyko produkcji i sprzedaży towarów i usług d) dostosowanie podaży produkcji i usług do potrzeb popytu na produkty i usługi 94. Podstawa wszystkich decyzji i działań marketingowych są: a) pośrednicy b) producenci c) posiadane informacje d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 95. Na kształtowanie się produktu składają się: a) działania związane z tworzeniem produktu b) moment wprowadzenia produktu na rynek c) koniec życia produktu d) wszystkie odpowiedzi są poprawne 96. Strategia cen promocyjnych umożliwia: a) szybkie wejście na rynek

12 97. Kluczowym elementem przy wprowadzaniu nowego produktu jest: a) innowacja 98. Proces kształtowania się cen powinien uwzględniać kwestię: a) zależności pomiędzy wysoką cena a innymi instrumentami marketingowymi 99. Co to jest promocja mix: a) to: reklama, akwizycja, promocja sprzedaży, propaganda marketingowa, public relations, publicity, sponsoring 100. Reklama dźwignią handlu to hasło będące odzwierciedleniem: a) orientacji marketingu konsumenckiego b) orientacji produkcyjnej c) orientacji marketingowej d) orientacji dystrybucyjnej 101. Rabat udzielany pośrednikowi w zamian za przejęcie przez niego pewnych dodatkowych funkcji, np. reklamy, transportu, to rabat: a) handlowy b) gotówkowy c) promocja cenowa d) funkcyjny 102. Demarketing stosuje się w przypadku występowania: a) popytu nadmiernego b) popytu malejącego c) popytu utajnionego d) popytu sezonowego 103. Firma posiada szeroki asortyment produktów, jeżeli: a) występuje dużo linii produktowych b) w obrębie jednej linii produktowej mieści się dużo produktów c) występuje jedna linia produktowa d) w obrębie jednej linii produktowej znajduje się mało produktów 104. Marka to: a) wyłącznie symbol b) nazwa, znak graficzny lub symbol c) wyłącznie znak graficzny d) wyłącznie nazwa 105. Intensywna promocja i niska cena to cechy strategii: a) szybkiej penetracji rynku b) szybkiego zbierania śmietanki c) wolnej penetracji rynku d) wolnego zbierania śmietanki 106. Zgodnie z teorią marketingu pragnienia (zachcianki) pojawiają się dopiero po zaspokojeniu potrzeb a) tak, ponieważ dotyczą dóbr luksusowych b) nie, gdyż potrzeba i pragnienie oznacza to samo c) tak, gdyż oznaczają satysfakcje wyższego rzędu d) nie, ponieważ wynikają z niższych potrzeb 107. Dobór kwotowy próby polega na: a) doborze w oparciu o wcześniej przeprowadzony sondaż założycielski b) wyborze osób do badania wg własnego osądu c) wyborze osób najbardziej dostępnych z populacji d) wyborze jednostki w taki sposób, aby struktura próby z punktu widzenia określonych cech była zbliżona do struktury badanej zbiorowości

13 108. Reklama jako forma promocji to: a) płatna forma nieosobowego oddziaływania na pracowników firmy b) nieodpłatna forma nieosobowego oddziaływania na postawy nabywców i pośredników c) płatna forma osobowego oddziaływania na motywy, postawy oraz sposób postępowania nabywców d) płatna forma nieosobowego oddziaływania na motywy, postawy oraz sposób postępowania nabywców 109. Pośrednim kanałem dystrybucji jest relacja: a) producent klient użytkownik b) producent nabywca c) producent hurtownik użytkownik d) klient producent użytkownik 110. Skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać informacje to: a) populacja badana b) jednostka próby c) operat losowania d) panel 111. Koncepcja w której podstawowym celem przedsiębiorstwa jest efektywne i skuteczne pobudzenie i zaspokojenie potrzeb i pragnień konsumentów przy zachowaniu zgodności interesów indywidualnych oraz całości społeczeństwa to: a) konsumeryzm b) marketing partnerski c) marketing społeczny d) marketing wewnętrzny 112. Słowo panel związane jest z: a) reklamą prasową b) badaniami marketingowymi c) częścią nowego projektu d) docelową grupa konsumentów 113. Koszty wytworzenia produktu wyznaczają: a) cenę maksymalną b) cenę konkurencji c) nie maja wpływu na cenę d) cenę minimalną 114. Empatia to: a) umiejętność wczucia się w sytuacje klienta b) strategia pozycjonowania marki c) metoda skalowania kwestionariusza d) cecha poprawnie wyodrębnionego segmentu 115. Proces dostosowania usługi nowej lub istniejącej do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań nabywców to: a) strategia usługi b) badania marketingowe c) strategia planowania marki d) strategia marki 116. Tzw. rynek konsumenta to sytuacja w której: a) podaż przewyższa popyt b) podaż zrównuje się z popytem c) sposób postępowania klienta w stosunku do producenta d) popyt przewyższa podaż 117. Zbiór działań związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywcy to:

14 a) polityka dystrybucji b) promocja c) polityka produktu d) polityka cenowa 118. Cykl życia kostki Rubika różni się od cyklu życia Coca-Coli: a) długością trwania poszczególnych faz b) kolejnością występowania poszczególnych faz c) nie różni się, oba cykle są takie same d) ilością faz cyklu 119. Ankieta opakowania oraz wywiad telefoniczny to przykładowe techniki zbierania danych ze źródeł pierwotnych zaliczane do grupy metod: a) audytoryjnych b) sondażowych c) heurystycznych d) projekcyjnych 120. Linia produktowa to: a) grupa produktów o podobnym cyklu życia b) grupa produktów które są sprzedawane tym samym grupom nabywców c) grupa produktów niepowiązanych ze sobą i o różnych funkcjach d) grupa produktów przekazywana różnymi kanałami dystrybucji 121. Ciągły elektroniczny pomiar widowni telewizyjnej to a) badani telemetryczne b) badania medialne c) telemedia d) pomiar telewizyjny 122. Polar, Black and Decker, Bosch to przykłady: a) indywidualnego znaku towarowego b) marki pośrednika c) znaku towarowego dla rodziny wyrobów d) prywatnej marki 123. Popyt na dany produkt wyznacza: a) cenę maksymalną b) nie ma wpływu na cenę c) cenę konkurencji d) cenę minimalną 124. Test skojarzeń słownych oraz test uzupełnień zdań to przykładowe techniki zbierania danych ze źródeł pierwotnych zaliczane do grupy metod: a) audytoryjnych b) projekcyjnych c) heurystycznych d) sondażowych 125. Promocja sprzedaży (uzupełniająca labo dodatkowa) to: a) wszystkie sposoby i środki sprzedaży towarów mające na celu zwiększenie sprzedaży części zapasowych b) wszystkie materialne środki które mają na celu szybkie i krótkotrwałe zwiększenie sprzedaży poprzez dodanie do produktu wyjątkowej korzyści c) wszystkie materialne i niematerialne sposoby sprzedaży towarów d) wszystkie materialne środki, które mają na celu zwiększenie sprzedaży w długim okresie czasu 126. Pojęcie zasady marketingu nie obejmuje: a) orientacji na klienta b) analizy otoczenia

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI

MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI Philip Kotler Gary Armstrong John Saunders Veronica Wong MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI 2 SPIS TREŚCI Wstęp l Marketing i proces marketingowy Rozdział l Marketing w zmieniającym się świecie. Zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo