Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

2 Recenzenci: mgr Grażyna Gabryliszyn mgr Małgorzata Sienna Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: mgr Joanna Fundowicz Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].Z1.03 Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego zawartego w programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Materiał nauczania Istota marketingu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Narzędzia marketingu: produkt, cena, dystrybucja, promocja Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Marketing mix Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Formy organizacji działalności marketingowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Podejmowanie decyzji marketingowych i kontrola efektów ich wykonania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Podstawy prawne działalności marketingowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 55 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy na temat zasad, uwarunkowań, sposobów i zakresu stosowania narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego. Poradnik składa się z kilku części, w których zamieszczono: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, aby bez problemów korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, który umożliwi sprawdzenie poziomu Twojej wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, sprawdzian osiągnięć przykładowy zestaw zadań i pytań, który umożliwi sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W pierwszej części materiału nauczania zostały przedstawione podstawowe wiadomości na temat marketingu co to jest marketing, jakie są jego zasady i rodzaje. Następnie scharakteryzowano podstawowe narzędzia marketingu produkt, cenę, dystrybucję i promocję. Kolejna część materiału nauczania zawiera informacje na temat powiązań i współzależności między elementami marketingu oraz wyjaśnia konieczność koordynacji działań marketingowych podejmowanych przez podmiot gospodarczy. Formy organizacji służby marketingowej w przedsiębiorstwie są przedmiotem rozważań czwartej części materiału nauczania. Następnie omówione są zasady i uwarunkowania podejmowania decyzji marketingowych oraz przedstawiona jest procedura kontroli efektów działalności marketingowej. W ostatniej części materiału nauczania zawarte są podstawowe wiadomości na temat uregulowań prawnych, dotyczących działalności marketingowej, prowadzonej przez podmioty gospodarcze. Pytania sprawdzające pomogą Ci ustalić, czy w wystarczającym stopniu opanowałeś materiał nauczania i czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. Możesz także zapoznać się z nimi przed przeczytaniem materiału nauczania dowiesz się wówczas, jakie zagadnienia będą w nim poruszone i co już wiesz na ich temat. Wykonanie ćwiczeń umożliwia zastosowanie wiedzy w praktyce i utrwalenie zdobytych uprzednio wiadomości. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z ustaleniem odpowiedzi na jakieś pytanie lub wykonaniem trudnego ćwiczenia, to poproś o radę nauczyciela. Sprawdzian postępów pozwoli Ci zweryfikować stopień przyswojenia wiadomości i opanowania umiejętności. Udzielając odpowiedzi na zawarte w nim pytania, wpisz znak X przy wybranej opcji. Wystarczy, że raz spojrzysz na wypełniony w ten sposób sprawdzian postępów i już będziesz wiedział, które zagadnienia musisz jeszcze raz powtórzyć. Zamieszczony na końcu poradnika sprawdzian osiągnięć jest zestawem zadań i pytań testowych, który umożliwi Ci określenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z całej jednostki modułowej. Jego rozwiązanie możesz potraktować jako jeden z etapów przygotowywania się do sprawdzianu zaplanowanego przez nauczyciela. Samodzielne udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w nim pytania, ułatwi Ci osiągnięcie sukcesu na klasówce i dostarczy satysfakcji z nauki. 3

5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: posługiwać się pojęciami ekonomicznymi, wykazywać współzależność podmiotów gospodarczych działających na rynku, wyjaśniać zasady funkcjonowania konkurencyjnego rynku, posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi, korzystać z różnych źródeł prawa, opracowywać schemat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, korzystać z różnych źródeł informacji, interpretować zdobyte wiadomości, stosować zdobyte wiadomości, obsługiwać edytor tekstów w zakresie podstawowym. 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: wyjaśnić pojęcie marketingu, przedstawić zasady marketingu, rozróżnić poszczególne rodzaje marketingu, scharakteryzować podstawowe narzędzia marketingu, określić związek między narzędziami marketingu, udowodnić współzależność narzędzi marketingu, wykazać konieczność koordynacji różnych elementów marketingu, omówić zasady kształtowania strategii poszczególnych narzędzi marketingowych, przedstawić etapy wprowadzania nowego produktu na rynek, scharakteryzować cykl rynkowego życia produktu, dobrać kanał dystrybucji do określonego produktu, przedstawić zalety i wady podstawowych środków reklamy, wyjaśnić rolę marki w marketingu, określić znaczenie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego, scharakteryzować czynniki wpływające na działalność marketingową podmiotu gospodarczego, wykazać zależności między działalnością marketingową przedsiębiorstwa a warunkami stwarzanymi przez jego otoczenie, ustalić czynniki decydujące o wyborze formy organizacji marketingu w podmiocie gospodarczym, scharakteryzować formy organizacji działalności marketingowej podmiotu gospodarczego, opracować strukturę organizacji marketingu z uwzględnieniem wewnętrznych i zewnętrznych warunków działania podmiotu gospodarczego, ustalić podstawy decyzji marketingowych, określić mocne i słabe strony jednostki, jej szanse i zagrożenia (analiza SWOT), wykazać potrzebę kontroli efektów działalności marketingowej, zastosować podstawowe techniki mierzenia efektywności działań marketingowych, określić podstawowe akty prawne regulujące działalność marketingową, przedstawić podstawowe ograniczenia prawne dotyczące działalności marketingowej, zastosować przepisy prawne regulujące działalność marketingową, określić cechy psychofizyczne pożądane u pracownika zatrudnionego w marketingu, wykorzystać język obcy zawodowy w działalności marketingowej. 5

7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Istota marketingu Materiał nauczania Istnieją trzy podstawowe sposoby funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku: 1. Orientacja produkcyjna Przedsiębiorstwo skoncentrowane jest na wytwarzaniu produktów i nie przywiązuje wielkiej uwagi do możliwości ich sprzedaży oraz potrzeb i wymagań nabywców. Orientacja ta występuje zazwyczaj w sytuacji, gdy rynek jest rynkiem producenta i podmiot gospodarczy może dyktować warunki sprzedaży wyrobów lub usług. Skłonność do funkcjonowania na rynku w ten sposób wykazują więc z reguły przedsiębiorstwa w stanie niedoboru rynkowego lub w stanie monopolu, gdy produkty lub usługi oferowane do sprzedaży napotykają niewielkie ograniczenia po stronie popytu. 2. Orientacja sprzedażowa (inaczej nazywana dystrybucyjną) Przedsiębiorstwo koncentruje się na dystrybucji i sprzedaży wytworzonych produktów lub usług. Nie porozumiewa się jednak z przyszłymi nabywcami odnośnie ich potrzeb i wymagań, czyli poszukuje klientów na dobra już wytworzone. Orientacja ta wykorzystywana jest w sytuacji występowania ograniczeń po stronie popytu, a podmioty gospodarcze funkcjonujące w ten sposób stosują zazwyczaj nieskoordynowane działania marketingowe, które polegają głównie na promocji sprzedaży. 3. Orientacja marketingowa (inaczej nazywana rynkową) Występuje również na rynku nabywcy, ale różni się zasadniczo od orientacji sprzedażowej. Przedsiębiorstwa, które ją stosują, najpierw ustalają potrzeby nabywców (lub też je kreują albo rozbudzają), a następnie opracowują produkt lub usługę. Odbiorcy stanowią więc punkt wyjścia do działań podmiotu gospodarczego, który koncentruje się na zaspokojeniu ich potrzeb i pragnień. Działania i instrumenty marketingowe są tu wykorzystywane bardzo szeroko i w sposób zintegrowany. Orientacja marketingowa pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa porażki na konkurencyjnym rynku, a w określonych warunkach może zapewnić przedsiębiorstwu przewagę nad konkurencją. Postrzeganie działalności marketingowej w ten sposób prowadzi do wniosku, że umożliwia ona adaptację podmiotu gospodarczego do warunków stawianych przez współczesny rynek i staje się dla większości z nich niezbędna, aby na nim przetrwać. Samo pojęcie marketingu określane jest w literaturze przedmiotu bardzo różnie jako sposób postępowania na rynku, filozofia rynku, kategoria gospodarki rynkowej, sposób myślenia i działania. Według niektórych autorów jest on bardziej sztuką niż nauką, ponieważ nie można się go wyuczyć lecz tylko poznać kierujące nim zasady. Badacze są jednak zgodni, że nie jest on jedną spójną i wyraźnie wyodrębnioną dziedziną czy teorią nauki, ale raczej zbiorem koncepcji, metod postępowania i technik badawczych zapożyczonych z ekonomii, socjologii, psychologii, statystyki i innych nauk. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu definiuje marketing jako proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i usług w celu doprowadzania do wymiany satysfakcjonującej jednostki i organizacje. Z definicji tej wynika, że marketing jest celowym sposobem postępowania na rynku, opierającym się na wielu skoordynowanych instrumentach i działaniach, który jest regulowany przez warunki, procesy i zjawiska rynkowe. Rozumiany w ten sposób marketing obejmuje: badania marketingowe (prowadzone w celu poznania potrzeb klientów oraz uwarunkowań rynkowych i zjawisk 6

8 wewnętrznych w przedsiębiorstwie), marketingowe narzędzia działania (produkt, cenę, dystrybucję i promocję, które wykorzystywane są do oddziaływania na konsumentów) oraz same działania, które dotyczą narzędzi marketingu i prowadzone są według określonych reguł. Wśród reguł tych, zwanych inaczej zasadami marketingu, priorytetowe znaczenia mają: kluczowa rola klienta wszelka działalność podmiotu gospodarczego powinna koncentrować się na analizowaniu potrzeb konsumentów i ich zaspokajaniu, ponieważ nabywcy stanowią niezbędny warunek istnienia firmy i jej rozwoju, badania marketingowe dzięki badaniom marketingowym przedsiębiorstwo pozyskuje informacje, które pomagają w planowaniu i podejmowaniu decyzji, redukując związane z nimi ryzyko, celowy wybór rynku firmy i jego kształtowanie podmiot gospodarczy nie jest w stanie obsługiwać wszystkich klientów, powinien więc dokonać wyboru pewnych jednorodnych grup nabywców i na nich skierować swoje działania, innowacje firma musi być otwarta na wszelkie nowości i stale dostosowywać swoje działania do zmieniającego się otoczenia rynkowego, systemowe podejście do rynku przedsiębiorstwo powinno całościowo rozpatrywać zjawiska i procesy występujące na rynku, czyli uwzględniać wszystkie ich elementy oraz powiązania i relacje istniejące między nimi, zintegrowane systemy działania nie należy oddziaływać na klienta tylko za pośrednictwem jednego narzędzia marketingowego, ale wykorzystywać je łącznie, wszystkie działania firmy powinny być skoordynowane i podporządkowane zaspokajaniu potrzeb nabywców, kontrola skuteczności działań marketingowych konieczne jest ustalanie, na ile podejmowane przez przedsiębiorstwo działania marketingowe były skuteczne oraz wykrywanie przyczyn ewentualnych niepowodzeń, aby w przyszłości móc im odpowiednio zapobiegać. W celu lepszego zrozumienia i pełniejszego poznania zakresu pojęcia marketing należy zaznajomić się z jego podstawowymi podziałami. Marketing można dzielić według bardzo wielu kryteriów, wśród których najistotniejsze to: 1. Uprzedmiotowienie produktów: marketing dóbr materialnych, marketing usług. Marketing dóbr materialnych obejmuje zarówno dobra produkcyjne, jak i konsumpcyjne. Jest to po prostu marketing produktów, które mają postać fizyczną. W jego ramach wyróżnia się marketing poszczególnych wyrobów (np. kuchenek mikrofalowych) lub ich jednorodnych grup (np. sprzętu gospodarstwa domowego). Marketing usług to marketing czynności o charakterze niematerialnym. Obejmuje on usługi produkcyjne (czyli świadczone podmiotom gospodarczym), konsumpcyjne (czyli świadczone klientom indywidualnym i zbiorowym) i ogólnospołeczne (czyli skierowane na całą gospodarkę narodową i społeczeństwo). Również w przypadku marketingu usług rozróżnia się marketing poszczególnych rodzajów usług np. turystycznych czy bankowych. 2. Przedmiot: marketing komercyjny, marketing społeczny. Marketing komercyjny prowadzony jest przez podmioty gospodarcze, których celem działania jest osiąganie zysku. Dzieli się on na marketing przemysłowy stosowany na rynku dóbr produkcyjnych (np. surowców, maszyn) oraz marketing dóbr konsumpcyjnych, czyli służących bezpośredniemu spożyciu w gospodarstwach domowych. 7

9 Marketing społeczny inaczej nazywany jest marketingiem non profit i dotyczy on innych wartości niż dobra i usługi komercyjne. Można go podzielić na marketing idei (np. wzorów zachowań Nowe Milenium: Nie palę, bo lubię lub postaw społecznych Podaruj Dzieciom Słońce ), osób (polega na promocji konkretnych osób, szczególnie znaną jego odmianą jest marketing polityczny), organizacji non profit (fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, który ma na celu promocję samych organizacji oraz celów ich działania np. Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej, Pij mleko będziesz wielki! Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA w Polsce), usług społecznych (np. marketing kształcenia stosowany przez wyższe uczelnie czy marketing kultury i sztuki wykorzystywany przez muzea i teatry). 3. Zakres terytorialny działania: marketing lokalny prowadzony w obrębie gminy, osiedla czy miasta, np. przez osiedlowy sklep spożywczy, marketing regionalny prowadzony w obrębie danego regionu, np. przez wydawcę prasy regionalnej Gazeta Pomorska, marketing krajowy prowadzony w skali całego kraju, np. przez ogólnopolską sieć handlową Galeria Centrum, marketing międzynarodowy prowadzony na obszarze więcej niż jednego kraju, np. przez producenta samochodów osobowych (zakłada, że każdy rynek krajowy stanowi odrębną całość z nabywcami cechującymi się odmiennymi potrzebami, sposobami myślenia i podejmowania decyzji, co zmusza przedsiębiorstwo do koncentrowania się na tych różnicach i dostosowania działań i narzędzi marketingu do potrzeb poszczególnych rynków krajowych), marketing globalny prowadzony w skali świata przez wielkie koncerny, tj. Levi s czy Coca-Cola (zakłada w pełni standaryzowaną ofertę produktów i wykorzystanie narzędzi marketingu w bardzo podobny sposób). 4. Długofalowość realizowanych celów: marketing operacyjny dotyczy bieżących celów, decyzji i działań, marketing taktyczny dotyczy celów krótkofalowych, czyli realizowanych w niedalekiej przyszłości, np. w ciągu miesiąca, kwartału czy roku, marketing strategiczny inaczej nazywany przyszłościowym, dotyczy celów długofalowych wyznaczanych na pięć, dziesięć, dwadzieścia lub więcej lat. 5. Stopień bezpośredniości między sprzedawcą a nabywcą: marketing pośredni, marketing bezpośredni. Marketing pośredni ma charakter bezosobowy i wykorzystuje działania pośrednie, czyli nie opiera się na bezpośrednich relacjach z indywidualnym klientem. Realizowany może być np. przez reklamę zamieszczoną w prasie czy emitowaną w telewizji. Marketing bezpośredni nazywany jest inaczej partnerskim lub interakcyjnym. Zakłada on nawiązanie oraz utrzymywanie partnerskich i bezpośrednich kontaktów sprzedawcy z nabywcą, a przez to prowadzi do zindywidualizowania odbiorcy i umożliwia odrębne oddziaływanie na każdego z nich. Może być on prowadzony nie tylko przez małe podmioty gospodarcze w sytuacji, gdy zdecydowana większość nabywców jest doskonale znana sprzedawcy, ale i przez wielkie przedsiębiorstwa za pośrednictwem instrumentów takich jak przesyłki pocztowe, katalogi, sprzedaż internetowa, telemarketing. Warunkiem prowadzenia marketingu bezpośredniego przez duże firmy jest jednak posiadanie szczegółowej bazy danych o klientach, która zawiera informacje m.in. o ich wieku, płci, miejscu zamieszkania, wykonywanym zawodzie, stanie rodzinnym, dokonywanych zakupach. 8

10 Z powyższych informacji wynika, że marketing nie jest stosowany tylko na rynku dóbr i usług, ale również w innych dziedzinach życia społecznego. Jego wykorzystywanie najwcześniej upowszechniło się przy produkcji i dystrybucji dóbr masowych (np. artykuły żywnościowe i chemiczne), a następnie zaczęło stopniowo obejmować inne sfery: produkcję i dystrybucję konsumpcyjnych dóbr trwałego użytku, np. sprzętu AGD i RTV, produkcję i dystrybucję dóbr inwestycyjnych, np. surowców, maszyn, usługi, np. bankowe, linii lotniczych, ubezpieczycieli, stowarzyszenia zawodowe, np. prawników, lekarzy, organizacje non profit, np. uczelnie, szkoły, szpitale, partie polityczne. Intensywność stosowania marketingu w różnych dziedzinach życia społecznego jest bardzo różna i zależy do wielu czynników, m.in. od poziomu życia w danym kraju i stopnia nasilenia konkurencji Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Czym różnią się trzy podstawowe sposoby funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku? 2. Czym jest marketing? 3. Jakie są podstawowe zasady marketingu? 4. Jaka jest różnica między marketingiem dóbr materialnych a marketingiem usług? 5. Jaka jest różnica między marketingiem komercyjnym a marketingiem społecznym? 6. Jakie rodzaje marketingu można wyróżnić ze względu na terytorialny zakres działania przedsiębiorstwa? 7. Jak można podzielić marketing biorąc za podstawę kryterium długofalowości realizowanych celów? 8. Jaka jest różnica między marketingiem pośrednim a marketingiem bezpośrednim? 9. Jak przebiegał proces upowszechniania się marketingu w poszczególnych dziedzinach życia społecznego? 10. Czy intensywność stosowania marketingu jest taka sama we wszystkich dziedzinach życia społecznego? Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na wszystkie pytania, to powtórz materiał pt. Istota marketingu Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Odpowiedz na pytanie: Na czym polega zasada marketingu uznająca kluczową rolę klienta i w jaki sposób może się przejawiać jej stosowanie w działalności przedsiębiorstwa? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) korzystając ze zdobytej wiedzy i literatury przedmiotu, ustalić odpowiedź na pytanie i dobrać odpowiednie przykłady, 2) zanotować odpowiedź. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z rozdziałem 6 Poradnika dla ucznia. 9

11 Ćwiczenie 2 Dobierz określone rodzaje marketingu do charakteru działalności poszczególnych podmiotów gospodarczych. Regionalna sieć sklepów spożywczych Mały zakład fryzjerski Marketing dóbr, marketing komercyjny, marketing regionalny, marketing pośredni Duży producent żarówek Międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy Partia polityczna Schronisko dla bezdomnych zwierząt Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) korzystając ze zdobytej wcześniej wiedzy, przyporządkować wymienione poniżej rodzaje marketingu do charakteru działalności podmiotów gospodarczych przedstawionych w tabeli, 2) wybrane rodzaje marketingu wpisać do odpowiednich wierszy w tabeli zgodnie z podanym wzorem. marketing dóbr marketing usług marketing komercyjny marketing społeczny marketing międzynarodowy marketing regionalny marketing krajowy Marketing bezpośredni marketing globalny marketing pośredni marketing lokalny Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z rozdziałem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Ustal stopień intensywności marketingu stosowanego przez poszczególne podmioty gospodarcze. 10

12 najsilniejsza intensywność marketingu najsłabsza szkoła producent dźwigów _1 producent czekolady wytwórca ropy f j muzeum partia polityczna schronisko dla zwierząt Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) korzystając ze zdobytej wcześniej wiedzy i literatury przedmiotu, ustalić intensywność marketingu stosowanego przez poszczególne podmioty gospodarcze, 2) uzupełnić diagram zgodnie z podanym przykładem. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z rozdziałem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) wyjaśnić różnicę między trzema podstawowymi sposobami funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku? 2) scharakteryzować pojęcie marketingu? 3) przedstawić podstawowe zasady marketingu? 4) scharakteryzować poszczególne rodzaje marketingu? 5) określić rodzaje marketingu charakteryzujące działalność różnych podmiotów gospodarczych? 6) omówić proces upowszechniana się marketingu w poszczególnych dziedzinach życia społecznego? 7) omówić zagadnienie intensywności stosowania marketingu w różnych dziedzinach życia społecznego? 8) ustalić stopień intensywności marketingu stosowanego przez różne podmioty gospodarcze? Tak Nie 11

13 4.2. Narzędzia marketingu: produkt, cena, dystrybucja, promocja Materiał nauczania Podstawowymi narzędziami marketingu są: produkt, cena, dystrybucja oraz promocja. Powinny być one rozpatrywane łącznie, ponieważ umożliwiają kompleksowe opracowanie strategii marketingowej, wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo. Produkt jest podstawowym narzędziem marketingu. Ma on priorytetowe znaczenie, ponieważ żaden z pozostałych elementów marketingu nie jest w stanie zastąpić funkcji spełnianych przez produkt w procesie zaspokajania potrzeb klienta. Opracowując strategie produktu, przedsiębiorstwo musi brać pod uwagę zarówno potrzeby i wymagania klientów, jak i pozostałe elementy marketingu, które występują w procesie zaspokajania i kształtowania tych potrzeb. Strategia produktu to sposób postępowania przedsiębiorstwa z produktem. Obejmuje ona wszystkie działania firmy związane z samym produktem i z jego wyposażeniem. Produktem w marketingu może być każda rzecz materialna lub niematerialna, która jest oferowana na rynku i ma zaspokoić potrzeby oraz wymagania nabywcy. Rozważając zakup klient bierze pod uwagę spełniane przez produkt funkcje. Do funkcji podstawowych, które uzasadniają istnienie produktu na rynku oraz określają, jaką potrzebę dane dobro lub usługa zaspokaja, zalicza się funkcjonalność i wydajność. Funkcjami dodatkowymi produktu są wygoda użytkowania i estetyka produktu. Produkt, aby właściwie spełniać swoje funkcje, musi posiadać określone właściwości techniczne, użytkowe, ekonomiczne i symboliczne. Nabywca nie kupuje samego produktu, ale sumę właściwości, które towar sobą reprezentuje. Klient zwraca uwagę przede wszystkim na to, jakie jego potrzeby produkt może zaspokoić i w jakim stopniu to zrobi. Z tego względu opracowanie skutecznej strategii produktu wymaga znajomości znaczenia przypisywanego przez konsumentów poszczególnym właściwościom produktu. Nabywca kupując produkt, bierze pod uwagę różne jego cechy, np.: funkcjonalność, wydajność, łatwość użytkowania, walory estetyczne produktu lub opakowania. W niektórych przypadkach estetyka czy wygoda użytkowania produktu może być dla klienta ważniejsza niż jego funkcjonalność, np. perfumy. W marketingu wyodrębnia się różne rodzaje produktów, a do każdego z nich stosuje się inną strategię marketingową. Podstawowe kryteria podziału produktów w marketingu to: 1) ze względu na cechy fizyczne i trwałość użytkowania: dobra nietrwałe, czyli zużywające się jednorazowo, np. bułka, czekolada, dobra trwałe (trwałego użytku), czyli zużywające się stopniowo, np. telewizor, lodówka, usługi, zarówno te wykonywane na rzecz ludności, jak i podmiotów gospodarczych, np. usługi ubezpieczeniowe czy fryzjerskie. 2) ze względu na rodzaj zachowań nabywczych konsumentów: towary częstego zakupu (w tym tzw. dobra impulsywne), które nabywane są często i systematycznie, np. prasa, benzyna, chleb, towary okresowego zakupu (inaczej wybieralne) decyzja o ich zakupie wymaga zastanowienia, np. obuwie, meble, samochód, towary specjalne (epizodycznego zakupu), czyli takie, które w opinii konsumentów charakteryzują się wyjątkowymi cechami, np. nieruchomości czy dzieła sztuki. Tworzenie strategii produktu obejmuje przede wszystkim: 1) kształtowanie funkcji produktu i jego wyposażenia, 12

14 2) wybór podejmowanych działań związanych z produktem, jego funkcjami i wyposażeniem, 3) wprowadzanie nowego produktu na rynek, 4) wycofywanie produktu z rynku, 5) kształtowanie struktury asortymentowej produktów. Bardzo ważnym elementem tej strategii jest wprowadzanie nowych produktów na rynek. Pojęcie nowy produkt jest w marketingu bardzo często stosowane, jednak nie ma ono ściśle określonej definicji. Za nowy produkt może być uznany zarówno przełomowy wynalazek, jak i towar istniejący od lat, który przeszedł niewielkie modyfikacje (np. płyn do płukania tkanin z nową linią zapachową). Generalnie przyjmuje się, że produkt jest nowy, jeżeli tak go postrzegają nabywcy. Etapy prac nad nowym produktem przedstawia rysunek 1. Poszukiwanie i gromadzenie idei nowego produktu czyli poszukiwanie pomysłu na produkt, który w pełni zaspokajałby potrzeby konsumentów lub kreował nowe potrzeby Selekcja idei produktu wybrany pomysł na produkt musi być zgodny z celami firmy i jej możliwościami, musi istnieć realna szansa na jego realizację Analiza ekonomiczna idei produktu selekcja pomysłów pod względem ekonomicznym, czyli odpowiedź: czy produkcja i sprzedaż dobra będzie opłacalna? Opracowanie techniczne produktu czyli opracowanie projektów technicznych nowego produktu i jego opakowania oraz wytworzenie prototypów Testowanie produktu czyli testowanie produktu, mające na celu zmniejszenie ryzyka związanego z wprowadzaniem produktu na rynek Wprowadzanie produktu na rynek czyli zaoferowanie produktu do sprzedaży na wybranym rynku Rys. 1. Etapy prac nad nowym produktem Skutkiem tych schematycznie przedstawionych prac badawczych i rozwojowych jest wprowadzenie produktu na rynek. Produkt zaczyna więc być masowo wytwarzany i staje się przedmiotem sprzedaży, czyli wchodzi w tzw. cykl rynkowego życia produktu, który składa się z następujących faz: wprowadzanie produktu na rynek, wzrost sprzedaży produktu, dojrzałość i nasycenie rynku produktem, spadek sprzedaży, czyli schyłek produktu. Typowy przebieg cyklu rynkowego życia produktu przedstawia rysunek numer 2. 13

15 Rys. 2. Typowy przebieg cyklu życia rynkowego produktu Źródło: Wiśniewski A.: Marketing. WSiP, Warszawa 1995, str. 124 Cykl życia rynkowego produktu obejmuje również jego wyposażenie i przebiega odmiennie dla różnych produktów. Może trwać od kilku miesięcy do kilkudziesięciu lat, a jego długość uzależniona jest od wielu czynników, m.in.: od możliwości różnicowania produktu, rodzaju potrzeb konsumenta zaspakajanych przez produkt, postępu technologicznego. W poszczególnych fazach cyklu zdolność produktu do zaspokajania potrzeb klientów zmienia się. Objawia się to stopniowym spadkiem jego sprzedaży, a tym samym zysków osiąganych przez przedsiębiorstwo. Podmiot gospodarczy może podejmować próby regulowania cyklu, które mają na celu jego wydłużenie, a tym samym poprawienie relacji ekonomicznych z nim związanych. Najkorzystniejsze oczywiście jest skrócenie faz I i IV, a wydłużanie czasu trwania faz II i III. Przedsiębiorstwo może stymulować zwiększenie sprzedaży poprzez manipulowanie innymi narzędziami marketingu (np. ceną czy promocją) lub właściwościami samego produktu, wprowadzając pewne modyfikacje. Wynika z tego, że zarówno strategia produktu stosowana w poszczególnych fazach jego cyklu życia, jak i kompozycja pozostałych instrumentów marketingowych, powinna być odmienna i dostosowana do wymagań konkretnej fazy życia produktu. Jeżeli działania te nie odnoszą pożądanego skutku, to firma może podjąć próbę rozszerzenia istniejącego rynku lub wprowadzenia produktu na nowy rynek albo podjąć decyzję o wycofaniu produktu z rynku i wprowadzaniu na jego miejsce nowego. Jako bardzo ważne elementy strategii produktu postrzegane jest wyposażenie produktu, czyli jego opakowanie i oznakowanie. Opakowanie towaru wpływa na decyzje podejmowane przez nabywców oraz wzmaga siłę oddziaływania innych narzędzi marketingu w procesie kształtowania ich preferencji nabywczych. Przede wszystkim wzmacnia oddziaływanie samego produktu (kreuje o nim pozytywne wyobrażenie), ale również dystrybucji (ułatwia proces zakupu) i promocji (jest nosicielem reklamy). Osłabia natomiast oddziaływanie ceny, ponieważ koszty opakowania mieszczą się w cenie produktu. Atrakcyjne opakowanie powinno: być bezpieczne dla sprzedawców i klientów, chronić towar, być kształtowane z myślą o nabywcach i ich preferencjach, ułatwiać dystrybucję transport, magazynowanie, przemieszczanie i eksponowanie, 14

16 umożliwiać nabywcom wybór pożądanego produktu oraz jego identyfikację, zapewnić nabywcom możliwość zakupu pożądanej ilości danego towaru, ułatwiać konsumpcję chwytanie, użytkowanie, dozowanie, przechowywanie, informować o produkcie, promować produkt kształtem, kolorem, symboliką, marką i innymi cechami zachęcającymi do zakupu. Oddziaływanie na preferencje konsumentów umożliwia również oznakowanie produktu, które obejmuje: nazwę produktu wraz z towarzyszącymi jej informacjami, nazwę przedsiębiorstwa wytwarzającego produkt, markę produktu. Indywidualna nazwa produktu umożliwia odróżnienie go od innych towarów oferowanych na rynku. Powinna być łatwa do identyfikacji, zapamiętania i wymówienia, przyciągać uwagę nabywców i wywoływać pozytywne skojarzenia z produktem. Nazwa przedsiębiorstwa wytwarzającego produkt może skłaniać konsumentów do zakupu, jeżeli wywołuje u nich pozytywne skojarzenia, a na rynku oferowanych jest wiele produktów o tej samej nazwie produkowanych przez różnych producentów. Atrybutem produktu jest również marka. Kategoria ta nie jest w pełni jednoznaczna, za markę można uznać nazwę, symbol, napis czy wzór zróżnicowane przez określone liternictwo i kolorystykę. Zazwyczaj składa się na nią nazwa i znak firmowy. Nazwa to zwerbalizowana część marki, np. Wedel, Dove, Nivea, Geant. Znak firmowy (inaczej logo) to graficzna część marki element plastyczny wyrażany przez określone barwy i liternictwo. Zadaniem marki jest identyfikowanie produktów określonej firmy i odróżnianie ich od innych produktów. Jest traktowana jako symboliczne odzwierciedlenie korzyści, które produkt oferuje nabywcom. Dla konsumentów stanowi bardzo ważny element produktu, który stanowi o jego wysokiej wartości. Wyróżniamy następujące rodzaje marek: 1) ze względu na podmiot będący właścicielem marki: marka przedsiębiorstwa produkcyjnego, np. Winiary, Bakoma, marka przedsiębiorstwa handlowego, np. Tesco, Real. 2) ze względu na powiązania marki z produktami: marka indywidualna jest związana z konkretnym produktem lub jego odmianą (przedsiębiorstwo produkując wiele produktów może posługiwać się kilkoma markami, np. markami firmy Unilever są m.in.: Sunsilk, Dove, Cif), marka zbiorowa, czyli jedna marka jeden producent (np. Adidas, Nike, Levi s), marka kombinowana, czyli połączenie indywidualnej nazwy produktu z nazwą (np. Opel Astra). Stosowanie marki przynosi wiele korzyści zarówno konsumentom (np. informuje o jakości towaru, ułatwia zakupy), jak i producentom oraz dystrybutorom (m.in. sprzyja kształtowaniu powtarzalności zakupu, co z kolei umożliwia pozyskanie lojalnych nabywców, ułatwia wprowadzanie na rynek nowych produktów oznaczonych marką). Przedsiębiorstwo powinno więc dążyć do ukształtowania pozytywnej opinii o marce, ponieważ nadaje ona w świadomości odbiorców niepowtarzalną jakość towarom nią oznaczonym i utwierdza ich w przekonaniu, że produkty te są lepsze od konkurencyjnych, co jest podstawą do powstawania postaw lojalności. Cena różni się zasadniczo od pozostałych elementów marketingu, ponieważ jest źródłem dochodów przedsiębiorstwa, natomiast wykorzystywanie pozostałych narzędzi wymaga od firmy ponoszenia nakładów finansowych. 15

17 Dla nabywców jest ona wydatkiem, umożliwiającym posiadanie danego produktu. Konsument płaci jednak nie za samo dobro czy usługę, ale za korzyści, które osiąga z ich posiadania i użytkowania. Cena jest więc bardzo ważnym czynnikiem w procesie wyboru i zakupu towaru, a z tego względu jest również bardzo istotnym elementem strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Odpowiednie określenie poziomu cen sprzedawanych dóbr i usług ma bardzo duże znaczenie i nie jest zadaniem łatwym. Cena powinna być ustalona w taki sposób, aby odpowiadać nabywcom i zarazem zapewniać zysk przedsiębiorstwu, nie może więc być ani za wysoka, ani za niska. Proces ustalania ceny uwarunkowany jest celami przedsiębiorstwa oraz zewnętrznymi i wewnętrznymi warunkami jego działania. Manipulując poziomem ceny przedsiębiorstwo może osiągać różne cele, np. wzrost wielkości sprzedaży lub utrzymanie sprzedaży na dotychczasowym poziomie. Warunki działania firmy determinują natomiast określone ograniczenia w procesie ustalania ceny. Na przykład małe zdolności wytwórcze przedsiębiorstwa nie pozwolą na produkcję bardzo dużej ilości dobra, a tym samym na obniżenie kosztów jednostkowych, co mogłoby w konsekwencji spowodować obniżenie jego ceny. Również warunki zewnętrzne ograniczają samodzielność i niezależność podmiotów gospodarczych w procesie ustalania ceny, ponieważ obligują je do dostosowania cen swoich produktów do cen innych, konkurencyjnych towarów funkcjonujących na rynku. Można więc stwierdzić, że bezpośrednio proces ustalania cen warunkuje popyt, koszty i konkurencja. Na tej podstawie wyróżnione zostały trzy główne orientacje ustalania cen: orientacja kosztowa zakłada, że ceny muszą pokryć całkowite koszty wytwarzania produktu i dodatkowo zapewnić przedsiębiorstwu zysk, orientacja popytowa opiera się na analizie zależności między ceną a popytem i zakłada ustalanie poziomu cen w zależności od wielkości popytu, orientacja konkurencyjna poziom cen ustalany jest na podstawie analizy cen stosowanych przez konkurencję. Przedsiębiorstwo może wykorzystywać bardzo różne strategie kształtowania cen (tabela 1). Wybór strategii jest uzależniony od rodzajów i stopnia intensywności ograniczeń, jakie napotyka przedsiębiorstwo na rynku. Przyjęta strategia powinna sprzyjać redukowaniu tych utrudnień. Tab. 1. Strategie ceny Strategia penetracyjna Strategia selektywna Strategia adaptacyjna Strategia innowacyjna Strategia cenowojakościowa Strategia cenowopromocyjna Polega na ustalaniu cen na bardzo niskim lub niskim poziomie, co umożliwia przedsiębiorstwu penetrację rynku. Ma na celu zwiększenie udziału firmy w rynku i zagwarantowanie osiągania zysku w długim okresie. Wyraża się w ustalaniu cen na wysokim poziomie, a zakłada opanowanie segmentu rynku skupiającego nabywców o wysokich dochodach i wzrost zysku w krótkim okresie. Polega na dostosowaniu cen dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwo do cen produktów oferowanych przez konkurentów. Jest odwrotnością strategii adaptacyjnej, najczęściej przybiera formy: unikania konkurencji cenowej poszukiwanie tzw. luki cenowej, inicjowania konkurencji cenowej to firma jest inicjatorem zmian cen, nie czeka na działania konkurentów, zmiany poziomu cen w kierunkach odmiennych od działań konkurencji. Opiera się na wykorzystywaniu zależności między cenami a innymi narzędziami marketingu, które mogą być zmieniane pod względem jakościowym (produkt i dystrybucja), np. wyższa jakość produktu wyższa cena. Opiera się na wykorzystywaniu zależności między cenami a promocją. Wyraża się przede wszystkim poprzez różnicowanie cen za pośrednictwem rabatów ilościowych, sezonowych, gotówkowych i promocyjnych. 16

18 Podmiot gospodarczy powinien różnicować ceny oferowanych produktów, ponieważ zewnętrzne i wewnętrzne warunki jego działania stale ulegają przekształceniom. Ceny należy więc na bieżąco dostosowywać do tych zmian. Adaptacja cen do warunków działania może polegać na zmianie ich kierunków podwyżki i obniżki, a także na manipulowaniu częstotliwością i głębokością tych zmian. Różnicowanie ceny na dany produkt polega na kształtowaniu jej na różnych poziomach w zależności od konkretnych warunków sprzedaży produktu. Najczęściej wykorzystywanym sposobem tego różnicowania jest udzielanie różnych opustów, które w większości przybierają formę redukcji ceny podstawowej. Stosowanie opustów jest bardzo powszechne, ponieważ pozwala na ograniczenie kosztów kredytowania nabywcy, a tym samym na szybkie zainwestowanie gotówki uzyskanej ze sprzedaży oraz zmniejsza ryzyko związane z niezapłaceniem należności. Celem procesu dystrybucji jest dostarczenie produktów finalnym nabywcom, czyli przezwyciężenie przestrzennych i czasowych różnic między produkcją a konsumpcją. Proces ten obejmuje bardzo wiele czynności związanych z fizycznym przemieszczaniem produktów, np.: transport, magazynowanie, konserwacja, przerób, uszlachetnianie, których zadaniem jest jak najpełniejsze zaspokojenie wymagań konsumentów. Dobro lub usługa mają zostać więc przekazane klientowi zgodnie z jego potrzebami, we właściwym czasie i miejscu. W zespole instrumentów i działań marketingowych związanych z dystrybucją wyróżnia się kanały dystrybucji oraz fizyczny przepływ towarów. Kanał dystrybucji tworzą wszystkie podmioty gospodarcze, które uczestniczą w sposób bezpośredni lub pośredni w przemieszczaniu produktów od wytwórcy do konsumenta. Podmioty te występują w rolach dostawców i odbiorców towarów oraz pośredników wyspecjalizowanych w wykonywaniu różnych czynności. Kanał dystrybucji jest więc z jednej strony drogą, którą przebywa towar, a z drugiej łańcuchem przedsiębiorstw pośredniczących w tym przepływie. Przez instytucje tworzące kanał dystrybucji nie przepływają tylko towary i usługi, ale również inne strumienie rzeczowe i informacyjne, wśród których można wymienić: zamówienia, negocjacje, prawa własności lub użytkowania, promocję, zapłatę za towar oraz informację rynkową. Niektóre z tych strumieni przepływają od producenta do konsumenta (np. fizyczny przepływ towarów, działania promocyjne, prawo własności), inne w kierunku odwrotnym (np. zapłata za towar, zamówienia, informacja rynkowa). Organizowanie fizycznego przepływu towarów umożliwia doprowadzenie ich do finalnych odbiorców. Proces ten obejmuje więc wszystkie czynności związane z transportem, magazynowaniem, gospodarowaniem, zapasami. Działania te wykonywane są w konkretnym czasie i miejscu przez poszczególne podmioty gospodarcze tworzące kanał dystrybucji. Przestrzenny aspekt przebiegu towarów wyraża się w pokonywaniu odległości między uczestnikami kanału dystrybucji a konsumentami, a czasowy w terminowym realizowaniu zapotrzebowania zgłaszanego przez kolejnych uczestników kanału. W czasie przebiegów towarowych wykorzystuje się określone środki transportu, magazyny i inne środki pomocnicze. Towar na trasach przebiegu może znajdować się w fazie ruchu (transportowanie i związane nim czynności załadowcze, wyładowcze oraz inne prace przygotowawczo organizacyjne) lub w fazie spoczynku (składowanie towaru w magazynach i związane z nim czynności tj. sortowanie, pakowanie, przygotowywanie towaru do dalszego transportu). Generalnie można wyróżnić dwa sposoby oferowania produktu nabywcom dystrybucję bezpośrednią i pośrednią. Wykorzystując kanał bezpośredni, producent lub usługodawca dostarcza towar lub usługę bezpośrednio finalnemu nabywcy. Jest to więc najkrótszy kanał dystrybucji, który umożliwia pełną kontrolę wytwórcy nad całokształtem działań marketingowych i związanych z nimi narzędzi. Bazowanie wyłącznie na nim ogranicza 17

19 jednak, zwłaszcza mniejszym firmom, możliwość pełnej penetracji rynku. W praktyce kanały bezpośrednie są bardzo rzadko stosowane w przypadku dystrybucji dóbr konsumpcyjnych, powszechnie na rynku środków produkcji i prawie zawsze na rynku usług. Stosując dystrybucję pośrednią, wytwórca dostarcza produkty do finalnego nabywcy korzystając z usług innych podmiotów gospodarczych, które pełnią rolę pośredników w procesie dystrybucji. Głównym elementem charakteryzującym pośrednie kanały dystrybucji jest liczba szczebli kanału, czyli liczba kolejnych pośredników. Najpowszechniej występujące kanały pośrednie to: producent detalista nabywca, korzystają z nich zwłaszcza więksi detaliści, np. supermarkety, sieci handlowe, producent hurtownik detalista nabywca, kanał typowy na rynku konsumpcyjnym. Dłuższe kanały dystrybucji są rzadkością. Odpowiedni wybór kanału dystrybucji jest bardzo ważny, ponieważ od jego efektywności w dużej mierze zależy sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Należy dążyć do opracowania takiego kanału dystrybucji, który umożliwi zyskowną sprzedaż i zapewni jej ciągłość. Na wybór kanałów dystrybucji wpływają bardzo różne czynniki. Zostały one przedstawione w tabeli numer 2. Tab. 2. Czynniki wpływające na wybór kanału dystrybucji Czynnik Cechy segmentu rynku: identyfikacja użytkowników wielkość rynku przestrzenne rozmieszczenie konsumentów częstotliwość zakupu towaru Cechy produktu: cena produktu trwałość produktu złożoność techniczna produktu sezonowość produktu występowanie produktów substytucyjnych Cechy przedsiębiorstwa: zasoby finansowe reputacja przedsiębiorstwa baza techniczna lokalizacja zakładu wytwórczego w stosunku do obsługiwanego rynku Struktura dystrybucji Cechy innych przedsiębiorstw Charakterystyka Pozwalają na sprecyzowanie zadań w zakresie obsługi rynku, sposobów dotarcia do konsumenta i ustalenie przewidywanego kosztu działalności dystrybucyjnej. Np. określona wielkość rynku wpływa m.in. na przewidywany dochód ze sprzedaży, a częstotliwość zakupu towaru wyznacza częstotliwość odnawiania zapasów. Umożliwiają określenie potrzeb i wymagań dotyczących środków finansowych, magazynowania produktów, ich transportu i sprzedaży. Np. wysoka cena oznacza z reguły tendencję do wykorzystywania bezpośrednich kanałów dystrybucji, nietrwałość produktów obliguje do korzystania z kanałów pośrednich (ponieważ gromadzenie zapasów niesie duże ryzyko), duża złożoność techniczna produktu wymaga sprzedaży przez wykwalifikowany personel, odpowiedniej demonstracji, określonych działań posprzedażowych, a w związku z tym powoduje raczej tendencję do wykorzystywania ograniczonej liczby pośredników lub tworzenia kanałów bezpośrednich. Producent musi przeanalizować zarówno cechy własne, jak i pośrednika. Analiza ta powinna dotyczyć przede wszystkim możliwości wykonania określonych czynności przez pośrednika, których z różnych względów nie może lub nie chce wykonać producent, np. promocja produktu. Rozpoznanie cech wewnętrznych pośrednika pozwala również m.in. na upewnienie się, czy dysponuje on odpowiednią bazą magazynową i transportową oraz jak wysokiej zapłaty oczekuje za pośrednictwo. Warto też zwrócić uwagę na kwestię związaną z reputacją, niekiedy dystrybutorzy są bardziej cenieni przez klientów niż producenci. W takiej sytuacji warto sprzedawać produkt pod marką dystrybutora. Istniejąca struktura dystrybucji ogranicza swobodę wyboru kanału, w związku z tym, przed dokonaniem tego wyboru należy zbadać strukturę przedsiębiorstw pośredniczących i ich pozycje na rynku. Inni producenci wytwarzający takie same lub podobne produkty również wykorzystują określone kanały dystrybucji. Należy ustalić, czy korzystne będzie dla przedsiębiorstwa wykorzystanie tych samych kanałów, czy dobór innych. 18

20 Większość producentów wykorzystuje pośredników w celu dotarcia ze swoim produktem do ostatecznego nabywcy. Pośrednik może spełniać wiele funkcji, wyręczając w tym producenta, np.: gromadzić informacje potrzebne do planowania i realizacji procesu wymiany, promować sprzedawane towary, poszukiwać nowych nabywców, zapewnić transport i magazynowanie towarów, harmonizować ofertę towarową z zapotrzebowaniem nabywców poprzez procesy sortowania, pakowania. Zadania te może realizować sam producent, ale spowoduje to wzrost ponoszonych przez niego kosztów, co w konsekwencji wpłynie na wzrost ceny towaru. Z drugiej strony, przejęcie tych funkcji (albo ich części) przez pośrednika zwiększa koszty jego działania. W rzeczywistości gospodarczej problem ten jest rozwiązywany w ten sposób, że poszczególne zadania wykonywane są przez tych uczestników kanału dystrybucji, którzy mogą je zrealizować najefektywniej. Obecność pośrednika przynosi wytwórcy wiele korzyści, z których najistotniejsze to: redukcja liczby transakcji zawieranych między producentem a konsumentami powodująca znaczne obniżenie kosztów dystrybucji, minimalizacja kosztów prowadzenia własnej sieci dystrybucji, znaczne ograniczenie innych kosztów, np.: magazynowania, finansowania zapasów, czynności administracyjnych, strat wynikających z niewypłacalności odbiorców, pełne wykorzystanie możliwości wynikających ze specjalizacji, doświadczenia, ułatwienie i usprawnienie procesu oferowania produktu na nowych rynkach, przekształcanie strumieni dostaw na asortyment rynkowy przez dostosowanie go do wielkości nabywanych przez finalnego odbiorcę. Korzyści te są pochodną podziału pracy, specjalizacji i zdobytego doświadczenia, producent działając sam, bardzo rzadko jest w stanie wszystkie je osiągnąć. Jednak należy pamiętać jednak o tym, że prowadząc dystrybucję przez pośredników producent traci częściowo kontrolę nad produktem, jego ceną i promocją, a także wyborem ostatecznych nabywców. Im większa jest liczba szczebli pośrednich, a tym samym złożoność procesu dystrybucji, tym mniejszy wpływ ma na nią producent. Z tego powodu wielu producentów stosuje dualny system dystrybucji, czyli część produkcji sprzedaje poprzez kanały bezpośrednie, a część przy wykorzystaniu pośredników. Wykorzystywanie kilku kanałów dystrybucji jednocześnie jest powszechną praktyką. Tabela numer 3 przedstawia najczęściej stosowane strategie dystrybucji. Tab. 3. Strategie dystrybucji Strategia dystrybucji wyłącznej Strategia dystrybucji selektywnej Strategia dystrybucji intensywnej Polega na ograniczeniu liczby pośredników prowadzących sprzedaż produktu firmy i wybraniu przez producenta jednego pośrednika, któremu zostaje przyznane prawo wyłączności sprzedaży na danym obszarze. Jest ona wykorzystywana najczęściej przy sprzedaży dóbr luksusowych (np. samochody), opiera się na uwypukleniu wizerunku produktu i umożliwia stosowanie wysokich marż. Charakterystyczne są dla niej krótkie i wąskie kanały dystrybucji. Polega na korzystaniu z wielu, ale nie wszystkich pośredników. Jest stosowana najczęściej przy sprzedaży dóbr wybieralnych (np. sprzęt AGD i RTV), czyli w sytuacji, gdy klienci porównują cenę, jakość, funkcjonalność itd. oferowanych produktów. Ograniczona liczba pośredników zapobiega wzmożonej konkurencji, zapewniając jednocześnie dotarcie do wystarczającej liczby odbiorców, pełniejszą kontrolę rynku i niższy koszt. Polega na umieszczaniu produktów we wszystkich możliwych punktach sprzedaży. Stosowana jest przy dobrach częstego użycia (np. żywność, chemia gospodarcza), które klienci kupują przy małym zaangażowaniu finansowym, a których wysoka dostępność gwarantuje większą sprzedaż. Opiera się na założeniu, że im większy kanał i większa liczba pośredników, tym większa część opanowanego rynku. Głównym zadaniem promocji jest wykształcenie pozytywnej postawy potencjalnego nabywcy wobec produktu, usługi czy idei, które mogą być jej przedmiotem. Działania 19

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kajer Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo