Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k."

Transkrypt

1 Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach kształcenia studentów Zespół realizujący: dr Andrzej Rozmus (kierownik projektu), mgr Karolina Cyran, mgr Olga Kurek, mgr Monika Struck-Peregończyk, mgr Dominika Maj-Solarz Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Bonn Opracowanie: Olga Kurek, Dominika Maj-Solarz 1. Najważniejsze wnioski z wizyty studyjnej w IUBH dla polskiego szkolnictwa wyższego: Na większych uniwersytetach pojawiają się głosy sprzeciwu, głoszące że KRK uderza w wolność wykładowcy. Powszechna świadomość istnienia KRK jest znikoma: 90% wykładowców nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje KRK ( ) jestem pewien, ze gdybyśmy przeprowadzili ankietę na tym piętrze niewiele osób zdawałoby sobie sprawę z istnienia KRK. Nie potrzebują takiej wiedzy ze względu na to, że znają zasady ustalane przez FIBAA, jak również wiedzą w jaki sposób mają kształcić. W ramach KRK Niemcy uznają kwalifikacje zdobyte poza formalną edukacją. Uznawanie jest jednak sprawą indywidualną, rozpatrywaną odmiennie dla każdego przypadku. Karta przedmiotu pozostawia nauczycielowi akademickiemu pewien stopień swobody nauczyciel posiada dowolność w sposobie prowadzenia zajęć (karta określa zakres tematyczny przedmiotu, cele, metody aktywizujące studentów oraz sposób zaliczenia przedmiotu). Metody aktywizujące stanowią 50% metod stosowanych podczas zajęć. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami akademickimi pozwala stale ulepszać jakość kształcenia. Nie przywiązuje się tak dużej wagi do zaliczania kompetencji społecznych. Student może je zaliczyć np. poprzez prezentację wyznaczonego materiału. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu końcowego. Student posiada możliwość wyboru przedmiotów pomiędzy dostępnymi programami studiów (kierunkami). Uczelnia współpracuje z biznesem w procesie tworzenia programów studiów, jak również jego ciągłego udoskonalania. Poprosiliśmy o stały feedback nt. zmian 1

2 zachodzących w danej branży w celu aktualizowania programu studiów. Co więcej, 1-2 razy do roku przygotowywany jest tzw. advisory report, gdzie dyskutowane są główne kierunki rozwoju uczelni, np. dual studies. Wysoki wskaźnik zatrudnienia (80%) w ciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów wskazuje na ścisłą współpracę Uczelni z biznesem. Rama niemiecka nie przystaje do ram w pozostałych krajach europejskich, nie działa tu uznawalność dyplomów międzynarodowych: Jeśli jedziesz do Irlandii, posiadając kwalifikacje na poziomie 5 albo 6 z turystyki, zaczynasz tam na poziomie 7, co trwa 1 rok i otrzymujesz odpowiedni stopień naukowy. To jest właśnie europejska idea KRK. Ale w Niemczech to nie działa. Przyjeżdżasz do Niemiec, będąc na poziomie 5 lub 6. Na wstępie dyrektor danego programu pyta cię czego się uczyłeś, czyli próbuje ustalić jakie umiejętności posiadasz. Musisz udowodnić, że dysponujesz umiejętnościami przypisanymi do poziomu 5 lub 6 i wtedy dopiero możesz rozpocząć na poziomie 7. Niemcy KRK traktują jako pewną instrukcję: Jeśli jesteś dobrym pisarzem nawet nie potrzebujesz pytań naprowadzających, po prostu wiesz co masz pisać. Co bystrzy nauczyciele potrafią. ( ) Sądzę więc, że dla mniej bystrych wykładowców KRK jest pomocne, ponieważ wiedzą jakie kwestie mają poruszyć podczas zajęć ze studentami. 2. Metodologia zbierania danych Samodzielny Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym w ramach działalności statutowej Wydziału Nauk Społecznych prowadzi badania pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społecznopedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach kształcenia studentów. Podstawowymi założeniami badawczymi projektu są: diagnoza panujących trendów w europejskich systemach szkolnictwa wyższego po przyjęciu przez Parlament Europejski w 2008 roku idei Europejskiej Ramy Kwalifikacji; projekt badawczy ma na celu przeprowadzenie analizy międzynarodowych praktyk i doświadczeń (metod, technik, narzędzi godnych naśladowania) z zakresu wdrażania ram kwalifikacji w poszczególnych krajach europejskich; ponadto interesujące z punktu widzenia podjętej problematyki badawczej są opinie, reakcje i spostrzeżenia studentów oraz kadry akademickiej na temat programów nauczania opartych o rzeczywiste efekty uczenia się i kluczowe kompetencje społeczne wymagane od absolwentów na rynku pracy; oraz analiza nowoczesnych metod nauczania w wiodących krajach europejskich, które posiadają mocno wdrożoną ramę kwalifikacji, w tym w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o: wywiady przeprowadzone podczas wizyty studyjnej w IUBH School of Business and Management w Bad Honnef w dniach września 2013 roku z osobami piastującymi następujące stanowiska: prof. dr hab. Peter Thuy rektor, prof. dr Claudia Bornemeyer rektor ds. nauczania, prof. dr Jeschke Kurt dziekan Wydziału Biznesu i Zarządzania oraz Bettina Dörner asystent rektora; wywiady powstały w oparciu o ustrukturyzowany kwestionariusz składający się z dwóch części: 1. Praktyka funkcjonowania Krajowych Ram Kwalifikacji, 2. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, z których pierwsza 2

3 zawierała 5 pytań głównych i kilkadziesiąt pomocniczych, a druga 11 pytań głównych i kilkadziesiąt pomocniczych; odpowiedzi uzyskane drogą mailową, dzięki nawiązanym kontaktom z pracownikami IUBH; dokumenty uzyskane dzięki korespondencji mailowej Bettiną Dörner, w tym: programy studiów dla poszczególnych kierunków, karty modułów, sylwetki absolwenta; krajowe i międzynarodowe opracowania, w tym: Analiza opisująca Krajowe Ramy Kwalifikacji w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, Struktury systemów szkolnictwa wyższego w Europie 2006/07. Proces Boloński: kierunki rozwoju w poszczególnych krajach, The Compatibility of the Qualifications Framework for German Higher Education Qualifications with the Qualifications Framework for the European Higher Education Area. 3. Charakterystyka systemu szkolnictwa wyższego oraz KRK w Niemczech: Hochschulrektorenkonferenz (Konferencja Rektorów Niemieckich, HRK), KMK i Federalne Ministerstwo Edukacji i Nauki uzgodniły kształt Krajowej Struktury Kwalifikacji dla niemieckiego szkolnictwa wyższego (Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse) 21 kwietnia 2005 roku. Struktura studiów została określona w ramowej ustawie o szkolnictwie wyższym z 1998 r. (Hochschulrahmengesetz, HRG), znowelizowanej w 2005 r. o zasady systemu bolońskiego po konferencjach w Bergen i Berlinie. Ustawa przewiduje możliwość prowadzenia studiów licencjackich/inżynierskich, kończących się tytułem Bachelor i studiów magisterskich, kończących się tytułem Master oraz określa ich minimalny czas trwania. Struktura studiów oparta na trzech głównych cyklach funkcjonuje na zasadzie próbnej od 1998 r. w uniwersytetach i politechnikach (Fachhochschulen). Równolegle ze strukturą trzystopniową nadal istnieją jednolite na kierunkach: medycyna, weterynaria i stomatologia. Istnieje program Master plus, który ułatwia studentom zagranicznym z tytułem bachelor podjęcie studiów w niemieckim systemie szkolnictwa wyższego. Tradycyjnie doktoranckie obejmują samodzielną pracę badawczą oraz egzaminy końcowe. Od 1998 r. prowadzi się doktoranckie mające bardziej zorganizowaną formę, których program przewiduje specjalną dodatkową opiekę naukową i zajęcia dydaktyczne (Graduiertenkollegs, Szkoły Doktoranckie, Międzynarodowe Szkoły Badań Naukowych). Studia doktoranckie odpowiadają na ogół trzem czterem latom studiów w pełnym wymiarze (stacjonarnych), zgodnie z zaleceniami Komunikatu Bergeńskiego, ale mogą także trwać dłużej. W ramach Procesu Bolońskiego KMK podjęła 14 kwietnia 2000 r. uchwałę w sprawie Dostępu do studiów doktoranckich dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich/inżynierskich. Określono w niej procedurę przeprowadzania sprawdzianu przedmiotowego, który stanowi warunek bezpośredniego dostępu do studiów doktoranckich dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich (mających wyjątkowo dobre wyniki). 3

4 Wspólne i podwójne tytuły/stopnie są uznawane już od wielu lat. Podstawę stanowią przepisy landów, zgodnie z którymi oprócz normalnego tytułu/stopnia można przyznawać inne tytuły/stopnie na podstawie umowy z uczelnią zagraniczną. Możliwe jest także przyznawanie wspólnych stopni doktorskich. Uchwalona w lutym 2005 r. ustawa o utworzeniu Fundacji ds. Akredytacji Studiów w Niemczech stworzyła nową podstawę prawną procesu akredytacji. Akredytacja ma zapewnić przestrzeganie standardów dotyczących treści kształcenia; obejmuje ona ocenę koncepcji studiów, możliwości realizacji różnych zajęć do wyboru i jakości nauczania, oraz ocenę adekwatności pod kątem wymogów zawodowych i rozwiązań służących zapewnieniu równych szans kobietom i mężczyznom. Akredytacja stanowi procedurę zewnętrznego zapewniania jakości. Opiera się ona na zasadzie oceny środowiskowej (peer review). Oprócz nauczycieli akademickich uczestniczą w niej studenci, przedstawiciele partnerów społecznych oraz eksperci zagraniczni. W procedurach akredytacji nie uczestniczą bezpośrednio władze państwowe. Do szkolnictwa wyższego w Niemczech zaliczamy następujące placówki: uniwersytety (Universitäten), wyższe szkoły zawodowe (Fachhochsculen), wyższe szkoły administracji (Verwaltungsfachhochschulen), szkoły teologiczne (theologische Schulen), wyższe szkoły pedagogiczne (pädagogischen Hochschulen), wyższe szkoły zintegrowane (Gesamthochschulen); W niemieckim systemie szkolnictwa wyższego istnieją trzy rodzaje nadawanych pierwszych stopni akademickich, w przybliżeniu uznawanych za równoważne: Diplom, Magister i egzamin państwowy (Staatsprüfung). Studia prowadzące do egzaminu na dyplom (Diplomprüfung) i przyznania stopnia Diplom są nieco bardziej zorientowane zawodowo i koncentrują się na jednym przedmiocie. Stopień ten dominuje w naukach przyrodniczych, technicznych (inżynieryjnych) i społecznych, np. w psychologii: Diplom-Psychologe (psycholog dyplomowany). Studia prowadzące do egzaminu magisterskiego (Magisterprüfung) obejmują połączenie kilku przedmiotów (zwykle jeden główny i dwa dodatkowe lub trzy przedmioty o takiej samej wadze). Stopień ten jest przyznawany przeważnie w naukach humanistycznych i sztukach wyzwolonych, np. magister sztuki (Magister Artium M.A.). 4. Podstawowe informacje o IUBH: uczelnia prywatna, powstała w 2000 roku, kształcąca ponad 3300 studentów na 6 kierunkach I stopnia (Aviation Management, International Event Management, Hospitality Management, International Management, Online Marketing, Tourism Management) oraz 4 kierunkach II stopnia (Transport and Logistics, MBA, Management, International Management); ( ) Założyliśmy uczelnię w roku 2000, kształcąc 23 studentów i zatrudniając 3 profesorów. Obecnie po ostatnich zmianach przeprowadzonych przez władze uczelni dysponujemy około profesorami, kształcąc 3300 studentów. uczelnia uznawana jest za prestiżową i elitarną, a świadczą o tym wysokie pozycje zajmowane w krajowych i międzynarodowych rankingach, certyfikatach i akredytacjach w tym: Centre for Higher Education University Rankings, United Nations World Tourism Organisation, The Leading Hotel Schools of the World, The German Council of Science and Humanities; 4

5 pierwsza niemiecka uczelnia, na której wszystkie zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim; uczelnia koncentruje się na zapewniania kadry dla sektora usług: ( ) Uniwersytet został założony jako University of Applied Science. Jest to jeden z rodzajów uniwersytetów w Niemczech, gdzie proces kształcenia nie skupia się na metodologii badań, ale na zastosowaniu badań (applied research). Współpracujemy bowiem z firmami, posiadamy programy studiów, gdzie uczelnia ma możliwość rozwijania współpracy z biznesem. uczelnia międzynarodowa, skupiająca wykładowców oraz studentów z Wielkiej Brytanii, USA, Indii, Pakistanu, Kanady, Tajwanu, Polski, Francji, Bazylii, itd.; wszyscy wykładowcy mają minimum 5-letnie doświadczenie biznesowe; ( ) Prawie wszystkie nasze programy posiadają komponent Study Abroad i oferujemy również 2 programy Dual Degree, w ramach których studenci otrzymują podwójny dyplom z naszej uczelni oraz uczelnie partnerskiej, na której studiują przez 1 rok akademicki uczelnia nastawiona na praktyczny model kształcenia. 95% wykładowców to praktycy: Jeśli zamierzasz zostać profesorem na tej uczelni musisz posiadać min. 5 lat doświadczenia zawodowego oraz min. 3 lata doświadczenia w pracy poza sektorem edukacji. Czyli musisz posiadać doświadczenie zawodowe w danej branży. Uśredniając, kadra IUBH posiada 8-9-letnie doświadczenie pozauczelniane. To są ludzie silnie związani z biznesem, z takimi firmami jak np. Boston Conlsulting, McKinsey czy Deutsche Post z badań losów absolwentów prowadzonych przez państwową instytucję wynika, że 75% absolwentów pracuje w korporacjach międzynarodowych, a 20% na stanowiskach kierowniczych; 86% absolwentów znajduje zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od ukończenia studiów; uczelnia posiada akredytację FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) międzynarodowej organizacji promującej jakość i przejrzystość w dziedzinie edukacji i nauki poprzez przyznawanie certyfikatów jakości do programów edukacyjnych i instytucji edukacyjnych w obszarze szkolnictwa wyższego i dalszego rozwoju zawodowego; współpracuje w ramach organów międzynarodowych, aby zwiększyć porównywalność standardów jakości i procedur zarządzania jakością; ( ) Posiadamy dwa różne systemy akredytacji. Na samej górze systemu znajduje się Council of Accreditation ( ) to poziom państwowy. Nauka i edukacja podlega federalnej kontroli, nie jest kontrolowana przez rząd centralnie. Wspomniana agencja akredytuje takie agencje jak FIBAA, które każda uczelnia sama sobie wybiera ( ) Kiedy starasz się o akredytację jakiegoś programu studiów musisz spełnić stawiane wymagania. Następnie agencje akredytują różne programy. Istnieje zasada w Niemczech, że każdy program studiów powinien być akredytowany. W rzeczywistości jedynie 50% programów posiada akredytacje 100% programów na uczelniach prywatnych ze względu na regulacje prawne oraz 40% programów na uczelniach publicznych. Poza tym, istnieją największe uniwersytety w Niemczech, które nie posiadają jeszcze żadnych akredytacji. IUBH na mocy międzyuczelnianego porozumienia oferuje system podwójnych studiów z uczelniami w Düsseldorf, Erfurt i Monachium; IUBH oferuje korespondencyjne (e-learning) głównie niemieckojęzyczne z zakresu Ekonomii, Informatyki, Zarządzania i MBA; obecnie w tej formie uczelnia kształci ponad 1500 studentów; 5

6 5. Planowanie i kontrola procesu dydaktycznego w IUBH a) Tworzenie i charakterystyka procesu dydaktycznego grupy wykładowe nie przekraczają 29 osób; przez cały semestr czwarty odbywają się praktyki zawodowe, wówczas studenci nie mają innych zajęć; lektoraty językowe tworzone są dla grup nie mniejszych niż 5 osób; IUBH realizuje podział programu studiów na moduły i przedmioty; wiele modułów realizowanych jest międzykierunkowo ( ) 50-60% modułów jest częścią wszystkich oferowanych programów. Studenci realizują ten sam kurs komunikacji, metodologii, księgowości, service management, podstaw marketingu, ekonomii niezależnie od studiowanego kierunku ( ) procent wybieralności przedmiotów jest znikomy: (...) mamy programy, gdzie studenci nie mogą wybierać żadnych przedmiotów oraz programy, gdzie studenci wybierają 10-15% przedmiotów, ale nie więcej ( ) studenci mogą wybierać przedmioty z innych kierunków studiów: ( ) Przykładowo, weźmy turystykę, gdzie w 5 semestrze studenci realizują tzw. major, gdzie mają do wyboru: destination management, realizowany na kierunkach jak turystyka, marketing czy hospitality ( ) Aby umożliwić studentom wybór takiej opcji, wszystkie kierunki muszą mieć taką samą strukturę oraz taką samą liczbę punktów ECTS. W innym przypadku system nie zadziałałby. Podstawą każdego kierunku jest księga kierunku, zawierająca szczegółowy program studiów, karty poszczególnych przedmiotów, opis stażu. itp. Nakład pracy studenta liczony jest na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych w których studenci określają ile pracy własnej włożyli w przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu. Tworzenie nowego programu studiów przebiega według następujących punktów: dyrektor programu (odpowiednik polskiego dziekana): 1. bada popyt na dany program, np. przy użyciu Google AdWords, który pokazuje czy studenci poszukują tego typu programów oraz na podstawie rozmów ze studentami, absolwentami oraz pracodawcami; 2. rozmawia z partnerami z biznesu aranżowane są warsztaty/spotkania z ekspertami z branży nt. potencjalnego programu, pracodawcy udzielają wskazówek czego będą oczekiwać od absolwentów danego programu studiów; 3. następnie odbywają się rozmowy na konkretnym wydziale, gdzie zapada decyzja czy uczelnia spełnia wymogi formalne do otwarcia nowego programu, tj. trwa analiza czy uzyska akredytację FIBAA; 4. jeśli decyzja jest pozytywna, dyrektor programu oraz odpowiedzialny prorektor przygotowują projekt programu, który kierowany jest do Rektoratu; 5. na końcu następuje opracowanie programu nauczania oraz księgi programu (kierunku) Pojedyncze zajęcia trwają 90 min (2 45 min) lub w wyjątkowych sytuacjach 1h 45 min. Wykładowcy wnioskowali o bloki 90-minutowe ze względu na to, że w przypadku prezentacji bądź case studies nie mieli wystarczająco dużo czasu na realizację zaplanowanych tematów. Stwierdzili, że sami będą zarządzać długością poszczególnych sekwencji w blokach (sami będą ustalać czas przerwy oraz jej długość), co pozwoli im na większą motywację studentów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Aby zaliczyć poszczególny moduł nie trzeba zaliczyć wszystkich efektów podczas egzaminu zaliczeniowego: ( ) ważnym zaleceniem procesu bolońskiego jest 6

7 ograniczenie liczby egzaminów. Istnieje zasada na naszej uczelni, że student może zdawać nie więcej niż 4-5 egzaminów w semestrze. Kolekcjonujemy wszystkie informacje opisane w efektach kształcenia, ale nie musimy sprawdzać wszystkich efektów na egzaminie końcowym. Przykładowo, jeśli mówimy o umiejętnościach społecznych, umiejętność prezentacji możemy ją sprawdzić podczas przygotowywania prezentacji przez studenta. Istnieją wszak przedmioty, które zaliczane są na zasadzie prezentacji ( ) przykład: moduł Zaawansowane metody badawcze. Efekty kształcenia zapisane w karcie modułu: student potrafi formułować pytania badawcze, hipotezy badawcze, tworzyć i analizować case study i ankiety, używać analitycznych narzędzi niezbędnych w pracy badacza. Następnie przejdźmy do testowania: egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte, czas: 90 min). Podczas zajęć studenci uczą się wskazanych umiejętności. Wszystkich umiejętności nie sprawdzamy na egzaminie końcowym ( ) ocenę końcową ustalamy na podstawie stałej skali 50% punktów należy zgromadzić, aby zaliczyć. Przedział od 50%-100% posiada skalę ocen, która obowiązuje dla wszystkich kursów( ). Osiągnięcie efektów społecznych sprawdzane jest w następujący sposób: ( ) Muszę zaznaczyć, ze nie kładziemy na to za dużego nacisku. Proces ten związany jest z przebiegiem całego programu. Staramy się stosować pracę grupową, dyskusje. Ale nie oceniamy tego. Jest to np. sprawdzane poprzez przygotowanie prezentacji poprzez studenta. Chciałbym wprowadzić punkty za pracę społeczną poza uniwersytetem. Tzw. social credits przyznawane np. za opiekę na placu zabaw, realizację projektu dla lokalnej społeczności, itp. Jeszcze tego nie wprowadziliśmy, ale sądzę, że to bardzo interesujący aspekt. Zajęcia są obowiązkowe przy czym obecność nie wpływa na ocenę, ale daje przepustkę do uczestnictwa w egzaminie. Trzeba posiadać określoną liczbę obecności z poszczególnych kursów, aby móc przystąpić do egzaminu z danego modułu. W IUBH funkcjonuje uznawanie kompetencji i wiedzy zdobytej poza formalną ścieżką edukacji. Program taki nosi nazwę fast track i polega na realizacji sześciu semestrów w cztery (np. na kierunku Tourism Management). Zajmuje się tym koordynator programu (odpowiednik polskiego dziekana), który na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych decyduje jakie moduły można uznać studentowi za zaliczone. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, nalicza się studentowi punkty ECSTS tak jak w przypadku kogoś, kto realizował moduł. Jak sami zaznaczają, nie wiedzą czy taka praktyka jest zgodna z KRK. ( ) Mamy studentów, którzy odbywali praktyki, staże, niejednokrotnie posiadają wiedzę z całego moduły, albo wykształcenie zawodowe. Analizujemy zatem to co potrafią i uznajemy ich kwalifikacje. Przykładowo, student realizował staż w firmie związanej z biznesem, specjalizującej się np. w rachunkowości, więc zaliczamy mu kurs rachunkowości. ( ) Uznawanie jest jednak sprawą indywidualną, rozpatrywaną odmiennie dla każdego przypadku. Chcieliśmy przyspieszyć proces, więc studenci okazują certyfikaty, które posiadają i my na ich podstawie możemy uznać uzyskane przez nich kwalifikacje. Wówczas student realizuje tylko pozostałe przedmioty. ( ) Poza tym, studenci piszą testy, które mają potwierdzić posiadane kwalifikacje. Przykładowo, jeśli zdasz test z języka włoskiego na 1 poziomie nie jest konieczne, abyś uczestniczył w zajęciach na tym poziomie. Aktywizujące metody stanowią 50% wszystkich metod. ( ) wymagamy, aby wykładowcy nie prowadzili monologu podczas zajęć. Oczekujemy 7

8 wprowadzania interakcji pomiędzy studentami. Dlatego większość moich kolegów stosuje case studies, gdzie studenci mają możliwość współpracy, wymiany informacji. ( ) W Niemczech mamy wolność w sposobie nauczania i prowadzeniu badań, więc każdy profesor ma prawo do stosowania własnych metod prowadzenia przedmiotu oczywiście według wskazanych ram programowych. Zorganizowaliśmy raz warsztaty dla pracowników nt. jakości kształcenia. Stworzyliśmy panel, gdzie każdy z wykładowców prezentował swoja metodę nauczania każdy mógł wykorzystać podczas swoich zajęć ciekawe rozwiązania. O najczęściej stosowanych metod aktywizujących zalicza się: odgrywanie ról, rozwiązywanie ćwiczeń w małych grupach, dyskusja na podstawie prezentacji, analizy, badanie określonych kwestii (np. analiza rynku pracy w Japonii), case study, tzw. Walking Walls (każda z grup prezentuje wskazany materiał na kartkach do flipcharta; następnie wszystkie projekty umieszcza się w jednym miejscu np. na ścianie i studenci spacerując pomiędzy nimi, porównują swoje projekty, zaznaczając problematyczne kwestie; następnym etapem jest dyskusja nt. wskazanych problemów), materiały telewizyjne, artykuły, krótkie filmiki. b) Systemy zapewniania jakości dydaktyki Każdy program studiów odświeża swoją akredytację w FIBAA raz na 3-5 lat, natomiast cała uczelnia raz na 7-10 lat. ( ) chcąc uruchomić nowy program studiów musimy uzyskać akredytację rządową. Wymogiem otrzymania zgody jest posiadanie akredytacji agencji akredytującej. Uruchomienie nowego programu studiów na publicznych uniwersytetach (zwłaszcza na południu Niemiec) nie wymaga otrzymania zgody. Rząd federalny nie wywiera presji na uniwersytetach publicznych, aby uzyskiwały akredytacje programów. Co więcej, profesorowie na tych uczelniach są przeciwni procesom akredytacji ( ) uczelnie niepubliczne nie mogą pozwolić sobie na taki komfort ( ) Na końcu każdego semestru przeprowadza się elektroniczną ankietę dla każdego kursu. Studenci oceniają wszystkie kursy, które odbyli w danym semestrze. Studenci oceniają jakość kształcenia poprzez: satysfakcje z zajęć, przygotowanie wykładowcy, umiejętności językowe, umiejętności motywacji studentów do pracy podczas zajęć, dostępność wykładowcy obecność na zajęciach/konsultacjach, satysfakcję końcową z kursu w skali od 0 do 100%. Następnie wyniki kategoryzowane są według tych najlepszych (A), bardzo dobrych, dobrych (B) i tych, do których odniesiono się krytycznie (C). Wówczas przeprowadza się indywidualną rozmowę z wykładowcą, następnie na piśmie ustala cele na następny semestr. Wysyła się również wykładowców na kursy doszkalające z zakresu dydaktyki oraz zachęca do uczestniczenia w zajęciach osób najlepiej ocenianych. Współczynnik uczestnictwa w ankietach wynosi 80%, więc jest dobrze, bo wypełnienie jej jest dobrowolne. ( ) Tylko studenci Distance Learning są zobligowani do uczestnictwa w ankiecie. Studenci muszą posiadać odpowiedni poziom języka angielskiego, żeby rozpocząć, poświadczony certyfikatem TOEFL (80 punktów) lub IELTS (na poziomie 6.0). Uczelnia nie prowadzi kursów doszkalających z języka angielskiego, dla osób które nie są anglojęzyczne. 8

9 Aby móc mówić o wysokim poziomie kompetencji zaliczonych na podstawie umiejętności zdobytych poza formalną edukacją, uczelnia bazuje na uznanych krajowych i międzynarodowych certyfikatach i ( ) na stopniach naukowych akceptowanych w kraju. Przykładowo, jeśli student odbywa staż w banku, otrzymuje certyfikat, na podstawie którego wiemy jakie treści programowe możemy zaliczyć. Respektujemy jakość systemu uczelni zawodowych. Sądzę, że system KRK powinien być bardziej transparenty. Powinno się ustalić zrozumiałe zasady w jaki sposób uczelnia powinna sobie poradzić z uznawaniem wykształcenia zawodowego. Biuro Karier co 2 lata przeprowadza ankietę wśród absolwentów IUBH, która dotyczy satysfakcji ze studiów w IUBH, możliwych ulepszeń/udoskonaleń/wskazówek, które można by wprowadzić na uczelni. ( ) W tamtym roku po raz pierwszy braliśmy udział w badaniu realizowanym przez szwedzką firmę UNIVESUM. W badaniu brało udział 30 krajów (1700 uniwersytetów). Poprosiliśmy ich o porównanie wyników IUBH z innymi uniwersytetami. Wybraliśmy swoich największych konkurentów i poprosiliśmy o analizę porównawczą losów naszych absolwentów z tymi uczelniami. c) Wpływ interesariuszy zewnętrznych na proces dydaktyczny Do tworzenia oraz oceny programów studiów zapraszani się przedstawiciele biznesu i branż powiązanych z profilem uczelni: ( ) Przykładowo, w ubiegłym roku przygotowywaliśmy program studiów dotyczący marketingu. Zaprosiliśmy znane osoby z firmy zajmującej się wyszukiwarkami internetowymi. Stworzyliśmy grupę 4-5-osobową na całodniowych warsztatach. Zgromadziliśmy ich opinie w formie draftu. Następnie wysłaliśmy do nich, aby go ocenili i doradzili nam co powinniśmy dalej robić. W następnym roku będziemy uruchamiać program Health Care & Hospitality. Na podobnych warsztatach tym razem gościliśmy firmę sprzątającą, konsultingową, osobę ze szpitala. Rozmawialiśmy nt. potrzeb rynku pracy. Poza tym, do współpracy w ramach programu Aviation zaprosiliśmy Lufthansę i lotnisko w Kolonii. Poprosiliśmy o stały feedback nt. zachodzących zmian w celu aktualizowania programu studiów. Co więcej, 1-2 razy do roku przygotowywany jest tzw. advisory report, gdzie dyskutowane są główne kierunki rozwoju uczelni. Potencjalni pracodawcy pytani są o kompetencje i umiejętności oczekiwane od absolwentów. IUBH organizuje typu Dual Studies niemieckojęzyczny program ( ) realizacja programu opiera się na zasadzie przemieszczania się studenta pomiędzy firmą oraz uczelnią w tygodniowym wymiarze tydzień na uczelni, a następnie tydzień w firmie, gdzie jest przeszkalany i ponownie wraca na Uczelnię ( ) Jeśli chodzi o odpłatność za ( ) w trybie Dual Studies za czesne firma płaci. ( ) Uniwersytet wybiera kandydatów i przedstawia kandydatury danej firmie. Na początku student kwalifikowany jest na okres próbny i pracuje w firmie przez 3 dni w tygodniu. Po tym okresie firma decyduje czy przyjmuje kandydata czy nie. Dla Uczeni jest to bardzo duży wysiłek marketingowy. W tym celu zatrudniamy 15 osób, które zajmują się tą kwestią. Poszukujemy bowiem studentów, którzy w największym stopniu pasują do danej firmy. Przedstawiamy ich firmie, oni dla niej pracują, a my dostajemy feedback. W tej chwili studentów jest objętych takim programem studiów. 9

10 6. Porównanie organizacji procesu dydaktycznego w Polsce i Niemczech na przykładzie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz IUBH Lp. Wskaźnik IUBH WSIiZ 1. karta przedmiotu 1. Karta modułu jest mało rozbudowana mieści się na 1,5 strony z wypełnionymi lukami. 2. Zawarte są w niej podstawowe informacje na temat: rodzaju modułu, koordynatora modułu, numeru modułu, tytułu modułu; łącznej liczby godzin; liczby punktów ECTS; połączeń z innym modułem; celów kursu; efektów kursu; stosowanych metody dydaktycznych; treści kursu; literatury (w tym prasa biznesowa, periodyki i akademicka prasa naukowa): metody oceny; liczba godzin wkładu własnego pracy studenta. Karta przedmiotu (załącznik nr 2) składa się z 4 części merytorycznych: 1. Podstawowe informacje o przedmiocie 2. Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów) 3. Efekty kształcenia i sposób realizacji zajęć: 4. Cele przedmiotu Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) Formy zajęć dydaktycznych oraz wymiar godzin i punktów ECTS Metody realizacji zajęć dydaktycznych Treści kształcenia (oddzielnie dla każdej formy zajęć) Korelacja pomiędzy efektami kształcenia, celami przedmiotu, a treściami kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów) Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia Literatura 4. Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS 2. sylwetka absolwenta Zarys sylwetki absolwenta (załącznik nr 3) nie jest tworzony dla każdego kierunku studió5. osobno, lecz łacznie dla poziomu Zarys sylwetki absolwenta (załącznik nr 4) opisany jest bardzo szczegółowo oraz odrębnie dla każdego 10

11 bachelor oraz poziomu master. Sylwetka absolwenta nie jest podzielona na opis zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji. 3. program studiów Programy poszczególnych kierunków (załącznik nr 5) są rozbudowane szczegółowo, zawierają informację o: nazwach modułów oraz kursów w skład ich wchodzących liczbie punktów przypadającej na poszczególny moduł, bez podziału na zawarte w nim kursy numerze semestru na którym moduł jest realizowany (nie więcej niż 5 modułów na semestr) formie kursu, np. wykład, projekt, laboratorium typie egzaminu: modułowy czy kursowy o formie egzaminu, np. pisemny opisowy, test z podziałem na egzamin końcowy oraz cząstkowy (sporo modułów ze względu na duża liczbę godzin dzielonych jest na egzamin cząstkowy i końcowy) o czasie trwania egzaminu o procentowej wadze modułu z kierunków studiów. Zawiera opis konkretnie nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Np. absolwent Finansów i rachunkowości studiów I stopnia: zna podstawowe rynki, podmioty i instytucje finansowe i prawne oraz rozumie zasady ich funkcjonowania; potrafi wykonywać analizy ilościowe i na tej podstawie formułować wnioski i opinie; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, itp. Programy studiów (załącznik nr 6) są bardziej rozbudowane, zawierają informacje o: nazwach planowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i formą ich realizowania informacje o tym czy są to zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów czy zajęcia o charakterze praktycznym informacje o numerze semestru na którym realizowany jest poszczególny przedmiot informacje charakterze przedmiotu: ogólnouczelniany, podstawowy, kierunkowy i specjalnościowy liczbie punktów transferowych przypadających na poszczególne przedmioty łącznej liczbie punktów transferowych przypadających na poszczególne semestry. 11

12 7. Aneksy Załącznik 1: Wzór karty modułu IUBH Numer modułu: Tytuł modułu: Łączna liczba godzin: Liczba punktów ECTS: Rodzaj modułu: Realizowany w semestrze: Koordynator modułu: Połączenie z modułem: Opis kursu: Cele kursu: Efekty kursu: Stosowane metody: Treści: Literatura (w tym prasa biznesowa, periodyki i akademicka prasa naukowa): Metody oceny: Liczba godzin wkładu własnego pracy studenta: Załącznik 2: Wzór karty przedmiotu - WSIiZ 12

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1. Podstawowe informacje o przedmiocie NAZWA PRZEDMIOTU ROCZNIK STUDIÓW WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚĆ OSOBA ODPOWIEDZIALNA KARTA PRZEDMIOTU 2. Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów) Lp. 3. Efekty kształcenia i sposób realizacji zajęć 3.1. Cele przedmiotu C1 Cn 3.2. Przedmiotowe efekty kształcenia, z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje, wraz z odniesieniem do efektów kształcenia dla kierunku i obszaru (obszarów) Opis przedmiotowych efektów kształcenia Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY potrafi P_W0 1 P_W0 2 Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi P_U01 P_U02 Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH potrafi P_K01 Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku dla obszaru 3.3. Formy zajęć dydaktycznych oraz wymiar godzin i punktów ECTS 13

14 Studia stacjonarne (ST) W K Ćw L ZP P el ECTS Studia niestacjonarne (NST) W K Ćw L ZP P el ECTS 3.4. Metody realizacji zajęć dydaktycznych Formy zajęć Metoda realizacji Wykład Konwersatorium Ćwiczenia Laboratorium Zajęcia praktyczne Projekt e-learning (el) 3.5. Treści kształcenia (oddzielnie dla każdej formy zajęć) WYKŁAD Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach wykładów W1 W2 W3 KONWERSATORIUM Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach konwersatorium K1 K2 K3 ĆWICZENIA Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach ćwiczeń Cw1 Cw2 Cw3 LABORATORIUM Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach laboratorium L1 L2 L3 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach zajęć praktycznych ZP1 14

15 ZP2 ZP3 PROJEKT Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach projektu P1 P2 P3 e-learning Lp. Treść kształcenia realizowane w ramach e-learning D1 D2 D Korelacja pomiędzy efektami kształcenia, celami przedmiotu, a treściami kształcenia Efekt kształcenia Cele przedmiotu Treści kształcenia 3.7. Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów) Efekt Forma zajęć, w ramach której Metoda oceny kształcenia następuje weryfikacja efektu 3.8. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia Efekt kształcenia Na ocenę 2 student nie potrafi Na ocenę 3 student potrafi P_W1 P_W2 Na ocenę 4 student potrafi Na ocenę 5 student potrafi P_U1 P_U2 P_K Literatura Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca 15

16 4. Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS Rodzaje aktywności Obciążenie studenta ST NST Udział w W/K h h Samodzielne studiowanie tematyki W/K h h Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia W/K h h Udział w Ćw/L/ZP h h Samodzielne przygotowanie się do Ćw/L/ZP h h Przygotowanie do zaliczenia Ćw/L/ZP h h Przygotowanie do zaliczenia P/eL (w tym konsultacje) h h Sumaryczne obciążenie pracą studenta h h Punkty ECTS za przedmiot ECTS ECTS Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi h h ECTC ECTC Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich h ECTS h ECTS Załącznik 3: Opis sylwetki absolwenta na poziomie Bachelor w IUBH Opis kwalifikacji Liczba punktów ECTS Kwalifikacje oznaczające zakończenie pierwszego cyklu są przyznawane studentom, którzy : wykazali się zrozumieniem kierunek studiów, wiedzą ogólnokształcącą oraz taką z zaawansowanych podręczników; potrafią przeprowadzić podstawowe badania w swojej dziedzinie ; umieją wykorzystać swoją wiedzę; podchodzą profesjonalne do swojej pracy; wykazują kompetencje poprzez umiejętne argumentowanie oraz rozwiązywanie problemów w dziedzinie studiów; mają zdolność do gromadzenia i interpretacji istotnych danych (zwykle w ich kierunku studiów ) oraz informowania o nich; stosują refleksję kwestii społecznych i etycznych; umieją generować nowatorski pomysły; rozwinęli umiejętność uczenia się, która jest niezbędna aby podejmować dalsze badania i naukę ECTS Załącznik 4: Opis sylwetki absolwenta studiów I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość na WSIiZ symbol kierunkowe efekty kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ absolwent: WIEDZA odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru 16

17 K_W01 K_W02 K_W03 zna podstawową terminologię używaną w obszarze nauk ekonomicznych i rozumie jej zastosowanie ma elementarną wiedzę o miejscu ekonomii i nauk o finansach w systemie nauk oraz o jej powiązaniach przedmiotowych i metodologicznych z innymi dyscyplinami naukowymi zna podstawowe rynki, podmioty i instytucje finansowe i prawne oraz rozumie zasady ich funkcjonowania S1P_W01; S1P_W02 S1P_W01 S1P_W02; S1P_W03; S1P_W04; S1P_W09 S1P_W03; K_W04 ma podstawową wiedze o rodzajach więzi występujących pomiędzy strukturami i instytucjami ekonomicznymi S1P_W04 ma wiedzę o procesach zmian podstawowych rynków i S1P_W02; K_W05 instytucji finansowych, o przyczynach, przebiegu, skali i S1P_W08; konsekwencjach tych zmian S1P_W09 ma wiedzę o narzędziach, technikach i źródłach danych K_W06 wykorzystywanych dla analizy podstawowych rynków i S1P_W06 podmiotów finansowych K_W07 ma wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym S1P_W05, struktury otaczającej go rzeczywistości i wiążących go z nimi S1P_W07 relacjach ma podstawową wiedzę na temat człowieka, jego potrzebach, a K_W08 także sposobach ich zaspokajania i dokonywaniu przez niego S1P_W05 wyborów ekonomicznych K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego S1P_W10 K_W10 zna zasady tworzenia podmiotów gospodarczych oraz S1P_W05; zarządzania nimi S1P_W11 K_W11 rozumie użyteczność narzędzi ilościowych dla opisu zjawisk i procesów finansowych oraz podejmowania decyzji S1P_W06 rozumie mechanizmy gospodarcze, występujące w sferze S1P_W01; K_W12 międzynarodowych relacji pomiędzy podmiotami i S1P_W02; instytucjami gospodarczymi S1P_W03 K_W13 ma wiedzę na temat zasad ewidencjonowania operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie --- K_W14 zna normy i zasady skutecznego funkcjonowania w środowisku społecznym --- zna pojęcia i posiada wiedzę z zakresu objętego modułem nr 1 K_W15 w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving S1P_W06 Licence) K_W16 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy S1P_W07 K_W17 zna kulturowe normy i reguły procesu komunikowania się S1P_W05; S1P_W07 K_W18 K_U01 K_U02 K_U03 posiada wiedzę o narzędziach i metodach analizowania w zakresie skutecznego i poprawnego myślenia UMIEJĘTNOŚCI potrafi dokonywać obserwacji oraz prawidłowej interpretacji podstawowych zjawisk ekonomicznych, uwzględniając aspekty finansowe potrafi analizować powiązanie zjawisk finansowych z różnego rodzaju obszarami działalności gospodarczej potrafi w oparciu o podstawową wiedzę teoretyczną dokonywać praktycznej analizy jednostkowych zjawisk finansowych S1P_W06 S1P_U01; S1P_U02 S1P_U03 S1P_U02; S1P_U03 17

18 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 K_U19 potrafi przewidywać praktyczne skutki konkretnych procesów, zjawisk i decyzji finansowych, posługując się standardowymi metodami i narzędziami prawidłowo posługuje się wybranymi normami i regułami prawnymi i etycznymi dla rozwiązania konkretnego zadania z obszaru ekonomii, finansów, zarządzania posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu finansów do wykonywania prostych zadań związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym (zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) z zakresu finansów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku obcym (zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) z zakresu finansów z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł potrafi wykonywać analizy ilościowe i na tej podstawie formułować wnioski i opinie potrafi w podstawowym zakresie interpretować elementarne zapisy prawne dotyczące funkcjonowania instytucji gospodarczych potrafi przygotować założenia do powołania do życia podmiotu gospodarczego potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł w języku rodzimym i obcym posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz samodzielne prowadzenie prostych badań ekonomicznych, a także potrafi formułować wnioski i rekomendacje oraz dokonywać ich prezentacji potrafi efektywnie komunikować się w zakresie komunikacji interpersonalnej; używać języka specjalistycznego, porozumiewania się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do rozwiązywania zadań związanych z różnymi sferami działalności gospodarczej potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowaniu i prowadzeniu działalności. Dostrzega i analizuje dylematy etyczne określonych decyzji finansowych potrafi formułować strategię finansową podmiotów gospodarczych potrafi analizować i ewidencjonować operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie ma umiejętności z zakresu objetego modułem nr 2-7 w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) S1P_U03; S1P_U04 S1P_U06 S1P_U06 S1P_U09; S1P_U11 S1P_U10; S1P_U11 S1P_U S1P_U01; S1P_U02; S1P_U04; S1P_U05 S1P_U09; S1P_U10 S1P_U02; S1P_U07; S1P_U08 S1P_U10 S1P_U04 S1P_U05 S1P_U S1P_U04 K_U20 posługuje się wybraną techniką aktywności fizycznej ---- K_U21 posiada umiejętności diagnozowania zjawisk, wyciągania S1P_U02; 18

19 wniosków oraz pozyskiwania wiedzy jak wnioski te wdrażać w S1P_U03 przyszłości w praktyce KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie S1P_K01 K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role S1P_K02 K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania S1P_K03 K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu S1P_K04 K_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych, uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne S1P_K05 K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1P_K06 K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy S1P_K07 K_K08 cechuje go nieustanna gotowość i otwartość do zrozumienia S1P_K03; zagadnienia/problemu S1P_K04 19

20 Załącznik 5: Program studiów na kierunku Bachelor International Management na poziomie licencjackim (3letnie typu full-time) na IUBH Nazwa modułu/ects Numer semestru Forma Typ Ocena kursu egzaminu cząstkowa końcowa Moduł metod ilościowych/10 Wykład Matematyka Wykład 60-min.(100% Statystyka Egzaminy kursowe Analiza Analiza komputerowa, przypadku (30% 60-min. (70% praca grupowa Waga modułu 6,7% Zintegrowane zarządzanie/10 Podstawy marketingu Podstawy HR Podstawy zarządzania Zarządzanie w organizacją/5 Komunikacja międzykulturowa Wykład, Egzamin modułowy Egzaminy kursowe Analiza przypadku (30% 90-min. (70% 90-min. (100% 6,7% Komunikacja w organizacji 20

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo zdrowotne należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Podstawy PR Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0011 Prawo gospodarcze Economic Law Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Zdrowie publiczne Profil kształcenia X ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Reklama w internecie Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PNJA Proficiency Review Rocznik studiów 2012/13 Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2015-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Warsztat badawczy socjologa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Dziedziny nauki, w których umiejscowiony jest kierunek studiów/ Dyscypliny naukowe, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo