Wrocław, mgr Ałła Witwicka-Dudek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, 17.09.2009 mgr Ałła Witwicka-Dudek"

Transkrypt

1 Badanie kompetencji studentów w Biurze Karier i Promocji Zawodowej w aspekcie stawianych wymagań przez pracodawców w ramach projektu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kuźnią Kadr menedŝerskich dla opartej na wiedzy gospodarki Wrocław, mgr Ałła Witwicka-Dudek

2 Rynek Pracy XXI wieku Rozwój nauki i związany z nim postęp technologiczny Globalizacja, unifikacja Rynek przemysłowych gigantów i małych firm Ludzie - podstawowym zasobem kaŝdej organizacji Kształcenie ustawiczne Aktywizacja kobiet Nowe zawody - Nowe umiejętności i cechy Niestabilność

3 Model tradycyjny kariery zawodowej Kariera jest sekwencją pozycji w róŝnych organizacjach zajmowanych na przestrzeni Ŝycia aŝ do emerytury. Kariera jest ścieŝką mobilności w ramach pojedynczej organizacji.

4 Cechy współczesnej kariery zawodowej ZMIENNOŚĆ - brak stabilności; zatrudnianie do projektów, brak etatów, telepraca NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ zmiany na rynku pracy nie pozwalają przewidzieć, co będzie za rok za dwa lata NIELINEARNOŚĆ brak przechodzenia z niŝszego stanowiska na wyŝsze MOBILNOŚĆ nie ma granic wszystko jest moŝliwe PowyŜsze cechy współczesnej kariery powodują, Ŝe jest ona ELASTYCZNA, wymaga szybkiego zdobywania informacji o moŝliwościach zatrudnienia (ułatwia to posiadanie przez jednostkę sieci powiązań) (źródło: Santorski, Turniak)

5 Wymagania zawodowe XXI wieku Profesjonalizm we wszystkim co się robi Kreatywność, innowacyjność, pomysłowość Umiejętność szybkiego uczenia się i zdobywania nowych kompetencji Akceptacja niepewnej rzeczywistości Umiejętność konkurowania na światowym rynku pracy Zdolności do autentycznie partnerskiej pracy zespołowej Umiejętność funkcjonowania w środowisku wielokulturowym

6 Typowe problemy rozwoju kariery Brak orientacji we własnych moŝliwościach i ograniczeniach NiemoŜność podjęcia decyzji Stres i nie przygotowanie do obszaru zadaniowego/do wyjścia na rynek pracy Brak integracji ról Ŝyciowych

7 Braki kompetencyjne studentów i absolwentów 1. Zdolność do nabywania nowych umiejętności 2. Wiedza kierunkowa 3. Zdolności komunikacyjne 4. Znajomość języków obcych 5. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce zawodowej 6. Umiejętność pracy w zespole 7. Umiejętność samodzielnej analizy i wyciągania wniosków 9. Umiejętność podejmowania decyzji Źródło: M.Turlej, Kompetencje absolwentów uczelni wyŝszych w świetle oczekiwań pracodawców, 2008

8 Kompetentny kandydat poszukiwany Kompetencje określają związek między indywidualnymi zdolnościami i cechami osobowości a cechami wymaganymi do sprawnego wykonywania zadań zawodowych Podstawową cechą kompetencji jest zatem ich związek z określonym zadaniem/działalnością zawodową, są pochodną m.in. kwalifikacji zawodowych Kompetencje są zmienne, podlegają rozwojowi Kompetencje są mierzalne

9 Kompetentny kandydat = efektywny pracownik KaŜdy kandydat powinien m.in. dysponować umiejętnością dokonywania bilansu własnych kompetencji osobowych, czyli określenia wiedzy, umiejętności i doświadczenia, jakie posiada, jak je wykorzystać i jak rozwijać oraz kompetencji organizacyjnych (wiedzy o środowisku zawodowym, stanowisku pracy a takŝe wymaganiach na dane stanowisko) Aby posiąść najbardziej poŝądane kompetencje w danym obszarze, decydująca moŝe okazać się zdolność do nabywania nowych umiejętności i tzw. open mind

10 Uniwersytet kompetencji Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu kuźnią kadr menedŝerskich dla opartej na wiedzy gospodarki Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budŝetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytet IV: Szkolnictwo wyŝsze i nauka, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Projekt przyczyni się do budowy potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego poprzez rozszerzanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej oraz podniesienie jej jakości. Projekt składa się z czterech komponentów: Komponent 1 Unowocześnienie i wzbogacenie oferty edukacyjnej Uczelni Komponent 2 Współpraca Uczelni z pracodawcami Komponent 3 Podnoszenie kompetencji kadry Uczelni Komponent 4 Podnoszenie jakości zarządzania Uczelnią

11 Uniwersytet kompetencji Komponent 2 Projektu Kuźnia Kadr : Współpraca Uczelni z pracodawcami Zadanie 1: WdroŜenie systemu staŝy i praktyk studenckich Zadanie 2: Rozszerzenie oferty Biura Karier i Promocji Zawodowej : WyposaŜenie BKiPZ w nowoczesne narzędzia diagnozujące potencjał kompetencyjny studentów UE Wprowadzenie szkoleń tzw. wiedzy praktycznej oraz rozwijających kompetencje ogólne Zadanie 3: Zacieśnienie współpracy Uczelni z pracodawcami

12 Badanie kompetencji/dyspozycji Test - Multiselect UmoŜliwia zdiagnozowanie kompetencji psychologiczno społecznych oraz zawodowych kandydatów. Informacje wykorzystane w metodzie pochodzą z następujących źródeł: 1. danych dokumentowych 2. danych psych. uzyskanych z zadań typu symulacyjnego 3. danych psych. uzyskanych z zadań typu sprawnościowego 4. danych psych. uzyskanych z kwestionariuszy psychologicznych 5. danych uzyskanych z bezpośredniego kontaktu z kandydatem

13 Cechy kompetencji Kompetencje określają związek między indywidualnymi zdolnościami i cechami osobowości a cechami wymaganymi do sprawnego wykonywania zadań zawodowych Podstawową cechą kompetencji jest zatem ich związek z określonym zadaniem/działalnością zawodową, są pochodną m.in. kwalifikacji zawodowych Kompetencje są zmienne, podlegają rozwojowi Kompetencje są mierzalne

14 Badane kompetencje/dyspozycje ogólne 1. aktywność i energia 2. wiara we własne kompetencje 3. zdolność do samokrytycyzmu i samokontroli 4. zdolności intelektualne 5. motywacja do pracy umysłowej i koncepcyjnej 6. kreatywność 7. motywacja do pracy z ludźmi 8. zdolność porozumiewania się i wpływania na ludzi 9. rozumienie ludzi, wraŝliwość, empatia 10. pamięć wzrokowa

15 Badane kompetencje/dyspozycje zawodowe 1. spostrzeganie systemowe 2. nastawienie rzeczowo techniczne 3. nastawienie społeczno organizatorskie 4. nastawienie kontrolująco egzekwujące 5. dokładność i staranność wykonywania zadań 6. Poziom aspiracji zawodowych/ motywacji zadaniowych 7. Zdolność podporządkowywania siei przestrzegania reguł 8. Odporność na trudne sytuacje zawodowe 9. Rozwiązywanie konfliktów

16 WiS - Work Importance study UmoŜliwia badanie poziomu motywacji do pracy Określa zawodową i osobistą hierarchię wartości oraz krótko i długoterminowe cele pracownika; umoŝliwia analizę problemu zaangaŝowania w pracę i karierę oraz ich związku z subiektywną jakością Ŝycia Dostarcza wiedzy nt procesu podejmowania ról społecznych pełnionych w Ŝyciu zawodowym

17 Korzyści współpracy z biurem karier UE Poznanie swojego potencjału osobowościowego, sposobów planowania i zarządzania karierą zawodową (IPD, testy kompetencji itp.) Konsultacje dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych Znalezienie miejsca praktyki/staŝu/zatrudnienia (m.in. Targi Pracy) bądź pomoc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej (doradztwo prawne) Dostęp do aktualnych informacji o rynku pracy i edukacji Nabycie nowych kompetencji poprzez treningi umiejętności, szkolenia, kursy umiejętności praktycznych ( SAP, Adwords, Telemarketing itp.) kontakt z praktykami biznesu Merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie projektów studenckich

18 Zapraszamy Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław, ul. Komandorska 118/120 bud. E, pok tel ; mail:

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych Idea kształcenia ustawicznego i jej rola w rozwoju zawodowym człowieka.

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych Idea kształcenia ustawicznego i jej rola w rozwoju zawodowym człowieka. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych Idea kształcenia ustawicznego i jej rola w rozwoju zawodowym człowieka. śycie we współczesnym społeczeństwie pełnym dynamicznych przemian wymaga stałego aktualizowania

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STUDIA Z KOMPETENCJAMI KLUCZOWYMI

NOWOCZESNE STUDIA Z KOMPETENCJAMI KLUCZOWYMI NOWOCZESNE STUDIA Z KOMPETENCJAMI KLUCZOWYMI www.katw.pl Dlaczego nowy model? Uwzględniając czynniki tworzące kulturę uczenia się przez całe życie, stworzono nowoczesny model studiów Knowledge@Work oferowany

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA BROKERA EDUKACYJNEGO. Podręcznik. Szczecin, kwiecień 2015. Beata Dobińska

ZALECENIA DLA BROKERA EDUKACYJNEGO. Podręcznik. Szczecin, kwiecień 2015. Beata Dobińska ZALECENIA DLA BROKERA EDUKACYJNEGO Podręcznik Szczecin, kwiecień 2015 Beata Dobińska Beata Dobińska Zalecenia dla Brokera Edukacyjnego Zawartość Wstęp... 3 1. Broker Edukacyjny i jego rola w Modelu K@W...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF 1 SPIS TREŚCI O PROJEKCIE EQF SPREAD 4 CELE, PRODUKTY I WYNIKI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA STUDIA EDUKACYJNE NR 27/2013 MO N I K A BA R T K O W I A K Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZNACZENIE WIRTUALNEGO DORADZTWA W OBLICZU KOMPUTERYZACJI ŚRODOWISKA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Broker edukacyjny (242401)

Broker edukacyjny (242401) Broker edukacyjny (242401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo