ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych."

Transkrypt

1 Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych Oznaczenie CPV: (Usługi reklamowe i marketingowe) w ramach projektu Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego ZAMAWIAJĄCY: Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 116/ Sopot ZATWIERDZIŁ r. Aniela Łajkowska członek zarządu Koncept Dorota Sarlej Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o. o. Habitat Sp. z o. o. Stowarzyszenie WAGA

2 1. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana i parafowana na każdej stronie przez osobę składającą ofertę. Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być trwale zespolona. Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. 2. Dokumenty wymagane od wykonawców. Potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru, lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę. Oferta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 (w części A formularza załącznika 1) do niniejszego zapytania, wraz z oświadczeniami Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu (część B załącznika 1) oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (część C załącznika 1). Zamawiający nie dopuszcza możliwości wymienionych powyżej. załączania do oferty dodatkowych załączników nie 3. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

3 Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących Zadań w czasie trwania realizacji Projektu, w okresie luty wrzesień 2013 r.: ZADANIE 1: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych na potrzeby przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na rzecz godzenia życia rodzinnego i zawodowego w ramach projektu Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: Wykupienie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla Projektu według media planu dla działań typu interactive dostarczonego przez Zamawiającego oferentowi w ciągu 14 dni od momentu wyboru

4 Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna Oferty. Na potrzeby zapytania ofertowego przyjmuje się wymienione niżej wstępne założenia cenowe jako wytyczne do sporządzenia ostatecznej wyceny i pomocne w wyborze Oferenta. Formaty zawarte w ofercie mogą się różnić od formatów ostatecznie zamówionych przez Zamawiającego do realizacji kampanii po wyborze Oferenta i będą zależeć od rodzaju witryn ostatecznie wybranych do skutecznego przeprowadzenia kampanii. Planowany Przedmiot zamówienia termin Zadanie 1 - Wynajem powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych 1. luty wrzesień 2013 Banner typu rectangle r. Banner typu billboard Banner typu double billboard 4. Banner typu box 5. Mailing typu html do grupy docelowej 4.2. Grupy docelowe projektu: Grupa I: osoby czynne zawodowo, których partnerzy zajmują się opieką nad dzieckiem, a które postrzegają swoją rolę przez pryzmat działalności zawodowej; przeważnie mężczyźni w wieku lat, mieszkańcy dużych aglomeracji, wykonujący pracę umysłową, często na stanowiskach kierowniczych. Koncept Dorota Sarlej Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o. o. Habitat Sp. z o. o. Stowarzyszenie WAGA

5 Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna Grupa II: osoby nieaktywne zawodowo zajmujące się opieką nad dziećmi, wyrażające chęć powrotu na rynek pracy; przede wszystkim kobiety w wieku zamieszkałe w dużych aglomeracjach. Grupa III: pracodawcy firm zlokalizowanych w dużych aglomeracjach, częściej usługowych niż produkcyjnych, często o charakterze korporacyjnym Preferowany okres realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia: 8 miesięcy (od lutego 2013 r. do września 2013 r.). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia. 5. Termin związania ofertą. Minimalny termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia oferty. 6. Wymagany termin realizacji zamówienia. Od dnia zawarcia umowy do końca trwania Projektu (tj ), w zależności od ustalonego harmonogramu realizacji usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia okresu realizacji projektu. 7. Kryteria oceny ofert. Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów: a) Oferowana cena według współczynnika CPC - dla formatów przyjętych do wyceny, zgodnie z pkt. 4.1: Banner typu rectangle - 10 % (maksymalnie 10 punktów) Banner typu billboard 10 % (maksymalnie 10 punktów) Banner typu double billboard 10 % (maksymalnie 10 punktów) Banner typu box 10 % (maksymalnie 10 punktów) Mailing typu html 10 % (maksymalnie 10 punktów) b) Doświadczenie Oferenta w organizacji kampanii promocyjno-informacyjnych (kampanie bannerowe) przeprowadzone za pomocą mediów elektronicznych 25 % (maksymalnie 25 punktów) Koncept Dorota Sarlej Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o. o. Habitat Sp. z o. o. Stowarzyszenie WAGA

6 c) Kwalifikacje zespołu pracowników Oferenta w zakresie usługi, będącej przedmiotem zamówienia 25 % (maksymalnie 25 punktów) Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium Oferowana cena nastąpi wg następującego wzoru: najniższa oferowana cena netto za nośnik(rectangle/billboard/double billboard/box/mailing) oferowana cena netto za nośnik (rectangle/billboard/double billboard/box/mailing) Podstawą do oceny w ramach kryterium Doświadczenie Oferenta w organizacji kampanii promocyjno-informacyjnych (kampanie bannerowe) przeprowadzonych za pomocą mediów elektronicznych będą informacje przedstawione przez Oferenta w ofercie w zakresie: Wykonania co najmniej 3 kampanii promocyjno-informacyjnych (kampanie bannerowe) przeprowadzonych za pomocą mediów elektronicznych, z czego: - co najmniej jedna kampania trwała nieprzerwanie co najmniej 1 rok; - co najmniej jedna kampania miała wartość co najmniej zł brutto (jeżeli wartość usługi została wyrażona w walucie obcej wyrażona w złotych równowartość tej kwoty nie mniejszej niż złotych brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o świadczenie usług); - co najmniej jedna kampania wykorzystała narzędzia remarketingu. Podstawą do oceny w ramach kryterium Kwalifikacje zespołu pracowników Oferenta w zakresie usługi, będącej przedmiotem zamówienia będą informacje przedstawione przez Oferenta w ofercie w zakresie: x 10 dysponowaniem lub możliwością dysponowania przy projekcie zespołem wykwalifikowanych pracowników, składającym się z co najmniej 4 osób, z których jedna posiada: - co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie planowania i realizowania kampanii informacyjno-promocyjnych za pomocą mediów elektronicznych; - co najmniej jedna osoba posiada aktualny certyfikat Google AdWords.

7 W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów w ramach Zadania Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Oferowaną cenę należy podać, wskazując CPC: cenę netto oraz brutto za banner typu rectangle cenę netto oraz brutto banner typu billboard cenę netto oraz brutto banner typu double billboard cenę netto oraz brutto Banner typu box cenę netto oraz brutto za mailing typu html do grupy docelowej Każda cena w ramach składanej oferty powinna być podana cyfrowo i słownie. 9. Postanowienia istotne dla Zamawiającego, które zostaną wprowadzone do umowy. Z uwagi na fakt, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w umowie zawarte zostaną następujące uwarunkowania: obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia; zakaz powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom - z wyłączeniem dostawców powierzchni reklamowych w mediach elektronicznych i dostawców baz danych oraz innych podmiotów, z którymi Oferent musi zawrzeć współpracę w ramach realizacji zadania. O współpracy z dostawcami Oferent poinformuje Zamawiającego; obowiązek oznaczenia niezbędnych materiałów zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem; możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją projektu. 10. Oferty częściowe i wariantowe. Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwość składania ofert częściowych, tzn. oferujących realizację jedynie części przedmiotu zamówienia.

8 Składając ofertę Oferent zobowiązany jest wypełnić wszystkie wiersze w tabeli Oferowana cena w formularzu ofertowym. Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert wariantowych. 11. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do dnia 3 grudnia 2012r. do godziny drogą pocztową, osobiście na adres ul. Armii Krajowej 116/17, Sopot lub mailem na adres: (skan podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami). Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego. 12. Wybór oferty i tryb zawarcia umowy Na podstawie złożonych ofert zostanie sporządzona lista rankingowa Wykonawców na realizację Zadania Wybór oferty i tryb zawarcia umowy na realizację Zadania 1: w ramach Zadania 1 zostanie wybrany Wykonawca, który zgodnie z listą rankingową otrzyma najwięcej punktów w ramach Zadania 1, i z którym zostanie podpisana umowa. Podpisana z Wykonawcą umowa będzie podstawą do zlecania realizacji usługi w zakresie Zadania 1, zgodnie ze złożoną ofertą. Pierwszeństwo podpisania i realizacji umowy będzie miał ten Wykonawca, który uzyskał najwięcej punktów podczas oceny i jest pierwszy na liście rankingowej. W przypadku stwierdzenia niedostępności wyżej wymienionego Wykonawcy, realizacja usługi może zostać zlecona drugiemu Wykonawcy, który jest zgodnie z listą rankingową Wykonawcą rezerwowym. W przypadku zmiany pierwotnego harmonogramu realizacji Zadania 1, nie rodzi prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 13. Tryb udzielania wyjaśnień. Oferent może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia, a Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9 14. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Karol Szukalski, Tel: ; Aniela Łajkowska, Tel ; Inne. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli Oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty. Zamawiający zobowiązuje się do podania Oferentom, którzy złożą ofertę w ramach niniejszego postępowania, wyników prowadzonego postępowania. 16. Załączniki. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest formularz ofertowy z oświadczeniem Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa w postępowaniu oraz oświadczeniem o braku powiązań z Zamawiającym.

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Kraków, dnia 9 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZE DMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo