Kraków, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, 24.03.2014 r."

Transkrypt

1 Kraków, r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego w Zakopanem (numer sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014). Cyrul Dom Brokerski Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, działając jako Pełnomocnik Zamawiającego zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z prowadzoną procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy PN-02/USOR_ZAKOP/2014 na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem, przekazuje poniżej odpowiedzi Zamawiającego dotyczące pytań i propozycji zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgłoszonych przez Wykonawców. Ponadto w załączeniu znajduje się SIWZ, w tym Załącznik nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego, Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia i Załącznik nr 4a do SIWZ Formularz cenowy dla części 1 zamówienia po uwzględnieniu zmian wynikających z poniższych odpowiedzi na pytania Wykonawców (wszystkie zmiany zostały oznaczone niebieską czcionką). Zwracamy się z uprzejmą prośbą o: Wykonawca nr 1 - potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że: 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany. 2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu. 3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania sprzętu przed zdarzeniem szkodowym, zgodnie z następującą tabelą: OPIS LAMP Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny) Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotopowielające Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) Lampy zdalnie wyłączane / płaskie Rentgenowskie lampy powiększające Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania: Miesięcznie 6 miesięcy 5,5% 12 miesięcy 3% 18 miesięcy 2,5% 24 miesiące 2% 24 miesiące 1,5% 1

2 Zamawiający informuje, że treść powyższych postanowień szczególnych stoi w sprzeczności z zakresem oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej określonym w obligatoryjnej Klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ. - potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat i/lub w wartościach rzeczywistych Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób: 1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu, 2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody. W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu. Zamawiający informuje, że treść powyższych postanowień szczególnych stoi w sprzeczności z SIWZ. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że do ubezpieczenia zostaje zgłoszony wg wartości księgowej brutto sprzęt nie starszy niż z 2008 r. zgodnie z Tabelą nr 2 w Załączniku nr 2 do SIWZ. - możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej w wysokości: 2 000,-PLN w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia: Budynki mieszkalne o konstrukcji palnej (Dyrektorówka i Trychtówka), Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości zł, ale wyłącznie dla ryzyka pożaru w budynkach Dyrektorówka i Trychtówka. - wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych odpowiedzialności za szkody wynikające z działania człowieka tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, - wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących oraz wzmożonego, nagłego przepływu mas wodnych. W przypadku braku akceptacji powyższej zmiany, prosimy o wprowadzenie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 2

3 - wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu w następstwie skażenia i zanieczyszczenia mienia. W przypadku braku akceptacji powyższej zmiany, prosimy o wprowadzenie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu w następstwie upadku lub zawalenia się drzew. W przypadku braku akceptacji powyższej zmiany, prosimy o wprowadzenie limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - doprecyzowanie wieku sprzętu komputerowego przenośnego obcego (notebooki z przynależnymi urządzeniami, aparaty fotograficzne, kamera cyfrowa, rzutnik) Zamawiający ogranicza wiek sprzętu komputerowego przenośnego obcego do 2008 r. - udostępnienie szczegółowego wykazu zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych Zamawiający w załączeniu przekazuje ewidencję środków trwałych, które podlegają ubezpieczeniu. Wykonawca nr 2 I. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. Zawracamy się z przejmą prośbą o modyfikację SIWZ w zakresie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki o konstrukcji palnej (np. Dyrektorówka, Trychtówka, Portiernia). Jeśli tak zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważanie możliwości ich wyłączenia. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. Zamawiający potwierdza, że wskazane budynki posiadają konstrukcję palną zgodnie z opisem na str. 7-8 Załącznika nr 1 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej żadnego z budynków i zmianę SIWZ. 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie szczegółowego wykazu mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. W szczególności dotyczy to wierszy nr 10 (aparatura i wyposażenie medyczne) i 12 (sprzęt medyczny i elektroniczny najmowany przez Zamawiającego). Zamawiający w załączeniu przekazuje ewidencję środków trwałych, które podlegają ubezpieczeniu, w tym aparatury i wyposażenia medycznego z grupy 8. Jednocześnie informujemy Wykonawcę, że wykaz sprzętu medycznego i elektronicznego użytkowanego przez Zamawiającego od osób trzecich został zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ na str. 5. 3

4 3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość rozważenia wykreślenia rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sprzętu medycznego i elektronicznego o szkody wynikające z działalności człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędy w obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. W przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość rozważenia obniżenia limitu odpowiedzialności dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sprzętu medycznego i elektronicznego o szkody wynikające z działalności człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędy w obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie sugerowana wysokość limity ,00 zł. Prosimy o podanie informacji czy u klienta występowały szkody z w/w ryzyka. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych - Część I pkt. 3. 9) w Załączniku nr 2 do SIWZ z zł do wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 5 lat nie występowały szkody w zakresie tego ryzyka. 4. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ w zakresie definicji ryzyka powodzi. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o rozważanie możliwości zastąpienia definicji zawartej w SIWZ definicją poniżej: Powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 5. Zawracamy się z przejmą prośbą o modyfikację SIWZ w zakresie limitu odpowiedzialności określonego w klauzuli ubezpieczenia kosztów pozostałości po szkodzie. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o rozważanie możliwości zastąpienia limitu określonego w SIWZ limitem 10% wartości szkody, nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 6. Zawracamy się z przejmą prośbą o potwierdzenie czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 4

5 rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Zamawiający informuje, że powyższe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ na str Zawracamy się z przejmą prośbą o potwierdzenie Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? Zamawiający informuje, że powyższe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ na str Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Zamawiający informuje, że powyższe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ na str Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. Zamawiający informuje, że powyższe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ na str. 9. Ponadto, ewentualne zastrzeżenia i zalecenia stwierdzane w protokołach z dokonanych przeglądów technicznych są realizowane na bieżąco przez Zamawiającego w miarę możliwości finansowych. II. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia sprzętu komputerowego i medycznego od wszystkich ryzyk: 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie szczegółowego wykazu mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. Zamawiający w załączeniu przekazuje ewidencję środków trwałych, w tym wybranego sprzętu, który podlega ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk zgodnie z Tabelą 2 w Załączniku nr 2 do SIWZ. Ponadto, w Załączniku nr 1 do SIWZ na str. 5 zostały wyszczególnione obce środki trwałe. 5

6 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia sprzętu przenośnego, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: Klauzula 101/1 Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został działający system alarmowy, kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Zamawiający informuje, że treść powyższych postanowień szczególnych stoi w sprzeczności z minimalnym zakresem oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej określonym na str. 8 Załącznika nr 2 do SIWZ. Jednocześnie 3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzanie czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami określonymi w SIWZ: Klauzula 101/2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach służbowych w obrębie terytorialnych granic: RP. Ubepzieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko wtedy gdy: pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy), kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu). Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody. 6

7 Zamawiający informuje, że treść powyższych postanowień szczególnych stoi w sprzeczności z minimalnym zakresem oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej określonym na str. 8 Załącznika nr 2 do SIWZ. Jednocześnie 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez wprowadzenie dodatkowej klauzuli w treści poniżej: Klauzula dotycząca ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych (IT Information Technology). Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści: W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, b. wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, c. utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację SIWZ. 5. Prosimy o rozważenie i umożliwienie wprowadzenia dodatkowych zapisów w postanowieniach dodatkowych odnoszących się do punktu ubezpieczenie danych i nośników danych zgodnie z poniższym: Zakres ubezpieczenia Za wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych w OWU Ubezpieczyciel odpowiada za szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przyczyny, a mianowicie: a) uszkodzenie albo zniszczenie nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub odczytanie zgromadzonych na nim danych, b) utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku. Wyłączenia odpowiedzialności Nie są objęte ubezpieczeniem szkody: a) w danych i programach przechowywanych tylko w jednostce centralnej, b) spowodowane błędnym oprogramowaniem, c) spowodowane działaniami wirusów komputerowych lub pola magnetycznego, d) w danych i programach jeszcze nie gotowych do użytku i tzw. kopiach pirackich, e) wynikające z wadliwej konserwacji i przechowywania niezgodnego z warunkami technicznymi, f) w nośnikach danych zamontowanych na stałe bez możliwości ich wymiany (np. niewymienialne twarde dyski, pamięci półprzewodnikowe, itp.); powyższe nośniki mogą być objęte ubezpieczeniem od szkód materialnych, g) pośrednie wszelkiego rodzaju tj. dodatkowo poniesione koszty (np. zakupu nowej licencji). Suma ubezpieczenia 7

8 1. Suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela 2. Sumę ubezpieczenia powinna ona stanowić wysokość przypuszczalnej maksymalnej straty jaka może powstać w razie wystąpienia szkody i odpowiadać: a) w przypadku nośników danych - wartości nowego zamiennika, b) w przypadku danych wartości kosztów wprowadzenia danych z kopii lub w razie braku aktualnych kopii kosztów ręcznego wprowadzenia z oryginalnych dokumentów. 3. Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o wypłacone odszkodowania. Uzupełnienie sumy ubezpieczenia następuje na wniosek Ubezpieczającego po opłaceniu dodatkowej składki liczonej za okres od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania 1. Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów poniesionych w związku z: a) wymianą lub zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników danych, b) ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub z istniejącej dokumentacji Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, c) odtworzeniem lub ponownym zainstalowaniem systemów lub programów. 2. Odszkodowanie ustala się zgodnie z zasadami podanymi w OWU ubezpieczyciela. 3. Jeżeli dane nie zostały odtworzone przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w ciągu 12 miesięcy od dnia szkody, jako wysokość szkody przyjmuje się wyłącznie koszty wymiany nośników danych. W opinii Zamawiającego zgoda na kopiowanie do tekstu SIWZ dużych fragmentów warunków ubezpieczenia jednego Wykonawcy nosiłaby znamiona zgody Zamawiającego na ograniczenie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. III. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji: 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie liczby transportów gotówki w roku oraz wartości jednego transportu lub wskazanie sumy ubezpieczenia wszystkich transportów w ciągu roku. Zamawiający informuje, że ilość wykonywanych transportów gotówki jest podana w Załączniku nr 1 do SIWZ na str. 6: Transport własny gotówki do/z banku odbywa się średnio 1-2 razy w tygodniu w zależności od wpłat i wypłat. W związku z tym, Zamawiający planuje wykonać maksymalnie ok. 100 transportów w ciągu roku z wartością jednego transportu maksymalnie zł. IV. W odniesieniu do klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych: 1. Zawracamy się z przejmą prośbą o modyfikację SIWZ w zakresie treści klauzuli przelewu bankowego poprzez doprecyzowanie, iż na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość wolnych środków płatniczych. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. Zamawiający zwraca uwagę, że treść Klauzuli przelewu bankowego określona w Załączniku nr 2 do SIWZ jest zgodna z propozycją Wykonawcy. 2. W związku z klauzulą zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i jej treścią zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółowe podanie takich zabezpieczeń. 8

9 Zamawiający informuje, że powyższe dane są zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ na str W odniesieniu do klauzuli kosztów zabezpieczeń przed szkodą prosimy o możliwość zastosowania limitu ubezpieczenia ,00 zł Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności ustalonego w treści Klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą. Ponadto, Zamawiający przypomina, że brak akceptacji klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty Wykonawcy. 4. W odniesieniu do klauzuli szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy wysokość : 5% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,- zł V. W odniesieniu do franszyzy i udziałów własnych 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zastosowania zwiększonej franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych franszyz redukcyjna dla pozostałego mienia 1.000,00 zł VI. W odniesieniu do informacji szkodowej Klienta: 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ w odniesieniu do danych o historii szkodowej Ubezpieczonego w zakresie ubezpieczenia OC. Poniżej przekazujemy dane odnośnie szkód, które zostały zgłoszone od 2005 roku (wraz z informacją o ilości szkód odmówionych). Lp. Data zgłoszenia Data szkody Numer szkody Przyczyna szkody Wysokość odszkodowania Stan sprawy błąd lekarski ,00 zł wypłacona zgon ,00 zł wypłacona błąd lekarski ,00 zł wypłacona obrażenia ciała ,00 zł wypłata ,00 zł rezerwa ,00 zł koszty likwidacji wypłacona / rezerwa błąd lekarski ,00 zł wypłacona błąd lekarski - zł odmowa obrażenia ciała ,00 zł wypłacona obrażenia ciała - zł odmowa błąd lekarski ,74 zł rezerwa obrażenia ciała ,00 zł rezerwa 9

10 obrażenia ciała - zł odmowa obrażenia ciała - zł odmowa obrażenia ciała - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa błąd lekarski - zł odmowa USZKODZENIE WIATY NA SĄSIEDNIEJ POSESJI - zł odmowa USZKODZENIE WIATY NA SĄSIEDNIEJ POSESJI - zł odmowa Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie wszystkich powyższych szkód w SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ poprzez aktualizację historii szkodowej z tytułu ubezpieczenia OC, z uwzględnieniem szkód, które zostały zgłoszone w latach , a są w trakcie dalszej likwidacji. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zdarzenie opisane w pozycji 19 i 20 powyższej tabeli nie zostanie uwzględnione w zestawieniu szkodowości z ubezpieczenia OC ogólnej ze względu na ich błędną (podwójną) rejestrację, a przede wszystkim roszczenia zostały wycofane / szkody anulowane i nie powinny widnieć jako szkody odmówione, o czym Ubezpieczyciel został już wcześniej powiadomiony. Wykonawca nr 3 1. W nawiązaniu do zapisu SIWZ (str. 2) pkt. I ppkt 2 oraz pkt II ppkt I prosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne określnie, czy niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego czy przetargu ograniczonego. Postępowanie niniejsze jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający koryguje pomyłkę w zapisie SIWZ rozdział I. pkt 2) dotyczącą trybu prowadzonego postępowania przetargowego. 2. Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach mających charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie kiedy Zamawiający planuje je wykonać). Zamawiający informuje, że ewentualne zastrzeżenia i zalecenia stwierdzane w protokołach z dokonanych przeglądów technicznych ubezpieczanych obiektów są realizowane na bieżąco w miarę 10

11 możliwości finansowych Zamawiającego. W przypadku szczegółowego zainteresowania Wykonawcy treścią poszczególnych protokołów, Zamawiający może udostępnić do wglądu w swojej siedzibie komplet dokumentów, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu. 3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają stosowne pozwolenie na użytkowanie. 4. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) mienie wyłączone z eksploatacji b) pustostany W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty wyłączone z eksploatacji lub pustostany. 5. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty w złym lub awaryjnym stanie technicznym ani obiekty przeznaczone do rozbiórki. 6. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń prosimy o informację: a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie d) prosimy o informację czy wystąpiły jakieś szkody w okresie 3 ostatnich lat, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym SIWZ (w tym szkody poniżej franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie ile było takich szkód, jakie były przyczyny szkód, wysokość poszczególnych roszczeń) e) prosimy o potwierdzenie, że przedstawiona informacja o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń uwzględnia informację o rezerwach utworzonych na szkody zgłoszone a niewypłacone. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie zastawienia o te dane. a) Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat zakres ubezpieczeń nie ulegał znacznym zmianom. Zamawiający nie ma możliwości określenia wszystkich zmian w treści SIWZ, ogólnych warunkach ubezpieczenia i przepisach prawa, które miały decydujący wpływ na zakres i przedmiot ubezpieczenia. 11

12 b) Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty były objęte ochroną ubezpieczeniową łącznie z budynkami Dyrektorówka i Trychtówka, które były ubezpieczone w pełnym zakresie wg OWU i klauzul dodatkowych oferowanych przez jednego z Ubezpieczycieli. c) Zamawiający informuje, że w stosunku do ubiegłego roku zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych został rozszerzony o ryzyko opisane w punkcie 3.9) Załącznika nr 2 do SIWZ. d) Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat nie wystąpiły szkody, które mogłyby być pokryte w ramach aktualnego zakresu ubezpieczenia wg SIWZ. e) Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone szkody, na które byłyby aktualnie utworzone rezerwy. 7. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa i OWU Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. 8. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ (biorąc pod uwagę, że każde wyłączenie zawarte w zapisach OWU jest ograniczeniem zakresu świadczonej przez Wykonawcę ochrony, zapis SIWZ w brzmieniu Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania w szczególności w kontekście ubezpieczenia w formule all risk nie może być przez nas zaakceptowany bez uzyskania powyższego potwierdzenia. Prosimy zatem o potwierdzenie powyższego lub doprecyzowanie zapisu SIWZ, w taki sposób, aby jednoznacznie określał, czy do umowy realizowanej na podstawie niniejszego zamówienia będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ) Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ tj. nie włączonym do ubezpieczenia danego ryzyka na podstawie opisu w Załączniku nr 2 do SIWZ i charakterystyki w Załączniku nr 1 do SIWZ, będą miały zastosowanie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. 9. Prosimy o udostepnienie wykazu sprzętu medycznego (grupa 8 KŚT) zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z podaniem min. rodzaju sprzętu (stacjonarny / przenośny) oraz jednostkowych wartości. Zamawiający w załączeniu przekazuje ewidencję środków trwałych, które podlegają ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych i jednocześnie potwierdza, że ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje sprzęt stacjonarny. 10. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do kosztów naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń znajdujących się na posesji objętej ubezpieczeniem (tj. na zewnątrz budynków) w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych). Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację SIWZ. 12

13 11. Prosimy o wprowadzanie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Zamawiającego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych). Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację SIWZ. 12. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe o których mowa w pkt 2) zakresu i warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk (str. 8 zał. nr 2 do SIWZ) w granicach sumy ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdza, że pokrycie kosztów dodatkowych opisanych Załączniku nr 2 do SIWZ pkt 2) w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk jest wymagane w granicach sumy ubezpieczenia. 13. Prosimy o potwierdzenie, że załącznik do umowy ubezpieczenia stanowił będzie wykaz mienia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk (wykaz zawierał będzie co najmniej nazwę, numer inwentaryzacyjny oraz sumę ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia). Zamawiający potwierdza, że oczekiwany wykaz sprzętu elektronicznego i medycznego ubezpieczanego od wszystkich ryzyk może stanowić załącznik do polisy wystawionej przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa. 14. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody materialne polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzenia lub zniszczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny z zachowaniem wyłączeń OWU Wykonawcy, chyba że Zamawiający włączył je do ochrony w ramach SIWZ Zamawiający potwierdza, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ tj. nie włączonym do ubezpieczenia danego ryzyka na podstawie opisu w Załączniku nr 2 do SIWZ i charakterystyki w Załączniku nr 1 do SIWZ, będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. 15. Prosimy o potwierdzenie, czy środki obrotowe w postaci krwi, osocza, odczynników zgłoszone zostały do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych a także ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o potwierdzenie, że wartość środków obrotowych w postaci krwi, osocza, odczynników itp. ustalona będzie na podstawie obowiązującego w dniu szkody Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki Zamawiający potwierdza, że środki obrotowe w postaci krwi, osocza, odczynników mogą stanowić przedmiot ubezpieczenia wg sumy ubezpieczenia podanej w Tabeli 1 i 3 Załącznika nr 2 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że ich wartość będzie ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. lub innego Rozporządzenia obowiązującego w dniu szkody. 13

14 16. Prosimy o zmianę postanowień klauzuli szybkiej likwidacji szkód poprzez zmianę terminu oględzin szkody na dwa dni robocze przypadające po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli szybkiej likwidacji szkód. Ponadto, Zamawiający przypomina, że brak akceptacji klauzuli fakultatywnej nie spowoduje odrzucenia oferty Wykonawcy. 17. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty spełniają powyższy warunek zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do SIWZ na str. 8 i 9. Pełnomocnik Zamawiającego: Tadeusz Cyrul 14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 127/28/05/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 6 Wrocław, 04.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 127/28/05/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Kraków, dnia 07.10.2015. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY DO SIWZ NR 151/2015/N/Więcbork Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia NOVUM-MED. Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ZP KN WYKONAWCY

ZP KN WYKONAWCY URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 10.03.2017 r. ZP.271.1.12.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZADANE DNIA r. PRZEZ JEDNEGO Z WYKONAWCÓW ORAZ ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA ZADANE DNIA r. PRZEZ JEDNEGO Z WYKONAWCÓW ORAZ ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PISMO nr 01/10/2010 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, nr sprawy 02/ZP/2010

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia Elblag,dnia 06.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA Racibórz, dnia 11.12.2012r. PK /02/12 ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA Dotyczy: pytań związanych z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: Usługę Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12 Zakopane, dnia 26.09.2012 r. znak postępowania: ZP/28/12 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r.

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r. NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia 08.03.2016 r. Nr ogłoszenia w BZP: 47102-2016; data zamieszczenia: 02.03.2016, Dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r.

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin 08.12.2015r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r. Strona 1 z 8 Wrocław, 25.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I

FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I Załącznik nr 4a do SIWZ... pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DO OFERTY na Usługi Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 dotyczy: odpowiedzi na złożone pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia. Poznań, 31.01.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-2/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE W.Sz..II.1/181/11 Tarnobrzeg, dnia 22.11.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE dot: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

I. UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 27.01.2015r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-01/15 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE Strona 1 z 6 Wrocław, 19.06.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Krosno Odrzańskie wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR P/42/2012 Strona 1 z 8 Wrocław, 05.12.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /14 Kolno, dnia 12.05.2014r. Dotyczy: WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo