ORDYNACJA PODATKOWA WZORY PISM WZORY PISM Z KOMENTARZEM REDAKCJA NAUKOWA ANDRZEJ MELEZINI. Zamów książkę w księgarni internetowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORDYNACJA PODATKOWA WZORY PISM WZORY PISM Z KOMENTARZEM REDAKCJA NAUKOWA ANDRZEJ MELEZINI. Zamów książkę w księgarni internetowej"

Transkrypt

1

2 ORDYNACJA PODATKOWA WZORY PISM Z KOMENTARZEM REDAKCJA NAUKOWA ANDRZEJ MELEZINI MICHAŁ CIECIERSKI ANDRZEJ MELEZINI TOMASZ NOWAK KRZYSZTOF TESZNER DARIUSZ ZALEWSKI Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 WZORY PISM

3 Stan prawny na 1 grudnia 2014 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne Eliza Marks Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Maciej Sadowski Układ typograficzny Krystyna Szych Poszczególne rozdziały opracowali: Michał Ciecierski 3, 4, 14, 15, 28, 30, 36 Andrzej Melezini 18, 19, 20, 23, 25, 31, 33, 34 Tomasz Nowak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35, 37 Krzysztof Teszner 1, 2, 16, 26, 38, 39, 41, 42, 43 Dariusz Zalewski 17, 21, 22, 24, 27, 29, 32, 40 Copyright by Wolters Kluwer SA, 2015 ISBN: Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel , fax księgarnia internetowa

4 Spis treści SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 19 WPROWADZENIE 23 I INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przy zdarzeniu przyszłym Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej Postanowienie w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia Interpretacja indywidualna dyrektora izby skarbowej Interpretacja indywidualna prezydenta miasta Interpretacja indywidualna wójta Interpretacja ogólna Zawiadomienie o zmianie wydanej interpretacji indywidualnej Zawiadomienie o zmianie wydanej interpretacji ogólnej 110 II POROZUMIENIA W SPRAWACH USTALENIA CEN TRANSAKCYJNYCH Wniosek o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej Wniosek w sprawie wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących zawierania porozumienia w indywidualnej sprawie Wniosek podmiotu powiązanego w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia na kolejne 5-letnie okresy 133 5

5 Spis treści 15. Decyzja w sprawie porozumienia Zmiana decyzji w sprawie porozumienia Uchylenie decyzji w sprawie porozumienia Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji w sprawie porozumienia Przedłużenie terminu obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia Postanowienie w sprawie opłaty uzupełniającej 154 III ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego Decyzja w sprawie określenia wysokości straty podatkowej Wniosek o przeprowadzenie postępowania podatkowego w celu stwierdzenia braku zaległości podatkowej Decyzja w sprawie braku zaległości podatkowej Wniosek podatnika o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku Decyzja w sprawie zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania zaliczki Wniosek podatnika o ograniczenie poboru zaliczek Decyzja w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy Wniosek podatnika o odstąpienie od oszacowania Wniosek podatnika o przyjęcie określonej metody oszacowania Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego z szacowaniem podstawy opodatkowania Decyzja określająca wysokość odsetek od zaliczek w związku z oszacowaniem podstawy opodatkowania 233 IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATNIKA, PŁATNIKA, INKASENTA Pismo w sprawie naliczenia i potrącenia wynagrodzenia płatnika za wcześniejsze okresy rozliczeniowe Decyzja określająca kwotę zwrotu nienależnego wynagrodzenia pobranego przez płatnika Decyzja w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika Zgłoszenie osoby do reprezentowania płatnika 262 V ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Decyzja o zabezpieczeniu na majątku podatnika Wniosek o przyjęcie zabezpieczenia wykonania decyzji 280 6

6 Spis treści 40. Postanowienie o przyjęciu zabezpieczenia wykonania decyzji Wniosek o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Wezwanie do wyjawienia majątku Wniosek o wpis do rejestru zastawów skarbowych Zawiadomienie o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów skarbowych Wniosek o wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych 311 VI TERMINY PŁATNOŚCI Wniosek o odroczenie terminu przewidzianego w przepisach prawa podatkowego Decyzja o odroczeniu terminu złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 321 VII ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I OPŁATA PROLONGACYJNA Decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek Wniosek o odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej Decyzja o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej i odstąpieniu od ustalenia opłaty prolongacyjnej 344 VIII WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Wniosek o potrącenie wierzytelności wobec Skarbu Państwa Wniosek o zaliczenie wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Decyzja o odmowie potrącenia wierzytelności Postanowienie o potrąceniu zobowiązania podatkowego (wierzytelności) Wniosek o przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zobowiązania podatkowego Postanowienie o zaliczeniu wierzytelności na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Postanowienie o wyrażeniu zgody na przeniesienie własności rzeczy 373 IX ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku Decyzja o odroczeniu terminu płatności podatku Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty 386 7

7 Spis treści 63. Decyzja o rozłożeniu podatku na raty Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Decyzja o odroczeniu zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Decyzja o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami Decyzja o umorzeniu w części zaległości podatkowej wraz z odsetkami Wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (pomoc de minimis) Decyzja o udzieleniu ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (pomoc de minimis) 423 X NADPŁATA Wniosek o zwrot wysokości nadpłaty podatku Decyzja określająca wysokość nadpłaty podatku Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych 453 XI PODPISYWANIE DEKLARACJI Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji Pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorstwo do podpisywania deklaracji Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 473 XII KOREKTA DEKLARACJI Pisemne uzasadnienie przyczyny złożenia korekty deklaracji podatkowej 479 8

8 Spis treści 82. Pisemne uzasadnienie przyczyny złożenia korekty deklaracji podatkowej (2) Wezwanie do przedłożenia uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji 483 XIII INFORMACJE PODATKOWE Wezwanie do udzielenia informacji podatkowej Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób Zawiadomienie o miejscu przechowywania ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem 498 XIV PRAWA I OBOWIĄZKI NASTĘPCÓW PRAWNYCH I PODMIOTÓW PRZEKSZTAŁCONYCH Decyzja w sprawie zakresu odpowiedzialności spadkobiercy Zawiadomienie spadkobiercy o złożonym przez spadkodawcę odwołaniu od decyzji Zawiadomienie spadkobiercy o wszczęciu kontroli podatkowej Zawiadomienie spadkobiercy o postępowaniach wszczętych z urzędu wobec spadkodawcy Informacja o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku Zawiadomienie przez spadkobiercę organu podatkowego o wysokości wydatków poniesionych przez spadkodawcę Decyzja ustalająca spadkobiercom wysokość zobowiązania podatkowego spadkobiercy Oświadczenie o dziale spadku wraz z umową o dziale spadku 540 XV ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA OSÓB TRZECICH Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie odpowiedzialności członka zarządu sp. z o.o Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości Decyzja o odpowiedzialności podatkowej członka rodziny podatnika Decyzja o odpowiedzialności podatkowej nabywcy przedsiębiorstwa Decyzja o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 582 9

9 Spis treści 101. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej firmującego za zaległości podatkowe firmanta Decyzja o odpowiedzialności podatkowej wspólników spółki jawnej za zaległości podatkowe spółki 611 XVI WYŁĄCZENIE PRACOWNIKA ORGANU PODATKOWEGO ORAZ ORGANU PODATKOWEGO Wniosek o wyłączenie pracownika organu podatkowego Wniosek o wyłączenie pracownika organu podatkowego (2) Wniosek funkcjonariusza celnego o wyłączenie od udziału w postępowaniu Postanowienie o wyłączeniu pracownika organu podatkowego Postanowienie o wyznaczeniu innego organu podatkowego Postanowienie o wyznaczeniu przez samorządowe kolegium odwoławcze organu właściwego do załatwienia sprawy 647 XVII STRONA Żądanie organizacji społecznej wszczęcia postępowania Żądanie organizacji społecznej dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu Postanowienie o wszczęciu postępowania na żądanie organizacji społecznej Postanowienie o dopuszczeniu udziału organizacji społecznej w postępowaniu Pełnomocnictwo ogólne Pełnomocnictwo szczególne Pełnomocnictwo w kontroli podatkowej Pełnomocnictwo do określonej czynności w postępowaniu Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami celnymi Informacja o wypowiedzeniu pełnomocnictwa Wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnej Wniosek o wyznaczenie kuratora dla osoby prawnej, która nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów Wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej 686 XVIII ZAŁATWIANIE SPRAW Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania podatkowego

10 Spis treści 123. Ponaglenie w związku z niezałatwieniem sprawy we właściwym terminie Ponaglenie w związku z niezakończeniem postępowania podatkowego we właściwym terminie Postanowienie o uznaniu ponaglenia za uzasadnione Skarga na bezczynność organu podatkowego Upoważnienie funkcjonariusza celnego do załatwienia sprawy w imieniu organu podatkowego Upoważnienie do przeprowadzenia czynności w toku postępowania podatkowego Upoważnienie do wydawania zaświadczeń 716 XIX DORĘCZENIA Wniosek o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej Wyznaczenie pełnomocnika właściwego do doręczeń Zawiadomienie o zmianie adresu Ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń w razie wyjazdu za granicę Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu Adnotacja o pozostawieniu pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia 736 XX WEZWANIA Wezwanie osoby fizycznej do złożenia wyjaśnień Wezwanie prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do złożenia zeznań Wezwanie osoby fizycznej do przedłożenia dowodów w sprawie Wezwanie osoby prawnej do udzielenia wyjaśnień w sprawie korekty deklaracji Wniosek o pomoc prawną 752 XXI PRZYWRÓCENIE TERMINU Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zastrzeżeń do protokołu badania ksiąg podatkowych w postępowaniu podatkowym Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania Postanowienie o przywróceniu terminu Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu

11 Spis treści 145. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu na wniesienie sprzeciwu Postanowienie o pozostawieniu podania o przywrócenie terminu bez rozpatrzenia 777 XXII WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego Postanowienie w sprawie połączenia postępowań Zażalenie na postanowienie o połączeniu postępowań Wezwanie do usunięcia braków formalnych podania Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia 798 XXIII METRYKA, PROTOKOŁY I ADNOTACJA Metryka sprawy Protokół przesłuchania świadka Protokół przesłuchania strony Protokół przyjęcia podania wniesionego ustnie Protokół oględzin Protokół zabezpieczenia zebranych dowodów Protokół wydania dokumentów Adnotacja 825 XXIV UDOSTĘPNIANIE AKT Żądanie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów Postanowienie o odmowie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów Postanowienie o odmowie umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami z akt sprawy Zażalenie na postanowienie o odmowie umożliwienia sporządzenia kopii akt postępowania podatkowego 838 XXV DOWODY 166. Wniosek o dopuszczenie dowodu Wniosek o przeprowadzenie dowodu Postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu Postanowienie o wyznaczeniu terminu do przedstawienia dowodu

12 Spis treści 170. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków w toku kontroli podatkowej Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków w toku postępowania podatkowego Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z przesłuchania biegłego Wniosek o zmianę terminu przeprowadzenia dowodu Wniosek w sprawie udzielenia asysty Wezwanie do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym Protokół badania ksiąg Zastrzeżenia do protokołu badania ksiąg Postanowienie o powołaniu biegłego Pozew o ustalenie stosunku prawnego Zawiadomienie o wyznaczeniu stronie 7-dniowego terminu wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego 893 XXVI ROZPRAWA Wniosek o przeprowadzenie rozprawy Postanowienie o odmowie przeprowadzenia rozprawy Protokół rozprawy 908 XXVII ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA Postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego Postanowienie o wezwaniu strony do wystąpienia o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego Postanowienie o zawieszeniu postępowania podatkowego prowadzonego przez urząd celny Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania podatkowego Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania podatkowego Wniosek do sądu o wyznaczenie kuratora spadku 939 XXVIII DECYZJE Wniosek o umorzenie postępowania Decyzja o umorzeniu postępowania

13 Spis treści 196. Postanowienie o zajęciu stanowiska przez inny organ Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego Wniosek o uzupełnienie decyzji Wniosek o sprostowanie decyzji Decyzja o uzupełnieniu decyzji Decyzja o sprostowaniu decyzji Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji Postanowienie o odmowie sprostowania decyzji Zażalenie na postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji Zażalenie na postanowienie o odmowie sprostowania decyzji Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu rachunkowego Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji Postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji 1010 XXIX POSTANOWIENIA Postanowienie o włączeniu dokumentów do akt sprawy Postanowienie o wyłączeniu dokumentów z akt sprawy 1019 XXX ODWOŁANIA Odwołanie od decyzji organu podatkowego Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych odwołania Wniosek o przywrócenie terminu wniesienia odwołania Decyzja uwzględniająca odwołanie (samokontrolna) Stanowisko do odwołania Postanowienie o niedopuszczalności odwołania Postanowienie o uchybieniu terminowi wniesienia odwołania Postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia Postanowienie o zleceniu przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego Wniosek o cofnięcie odwołania Postanowienie o odmowie uwzględnienia cofnięcia odwołania Decyzja utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji Decyzja uchylająca w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia Decyzja w części uchylająca decyzję organu pierwszej instancji Decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze

14 Spis treści XXXI WYKONANIE DECYZJI Wniosek o nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Zażalenie na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji Zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy wstrzymania wykonania decyzji 1127 XXXII WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA Żądanie wznowienia postępowania podatkowego Postanowienie o wznowieniu postępowania podatkowego Decyzja o odmowie wznowienia postępowania podatkowego Decyzja uchylająca w całości decyzję dotychczasową Decyzja odmawiająca uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części 1145 XXXIII STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Decyzja stwierdzająca nieważność decyzji 1162 XXXIV UCHYLENIE LUB ZMIANA DECYZJI OSTATECZNEJ Wniosek o uchylenie decyzji ostatecznej Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej Decyzja uchylająca decyzję ostateczną Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej 1181 XXXV WYGAŚNIĘCIE DECYZJI Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji

15 Spis treści XXXVI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Powództwo do sądu powszechnego o odszkodowanie 1195 XXXVII KARY PORZĄDKOWE Postanowienie o nałożeniu kary porządkowej Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej Wniosek o uchylenie postanowienia o uchyleniu kary porządkowej Postanowienie o uchyleniu postanowienia o nałożeniu kary porządkowej Postawienie o odmowie uchylenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej Zażalenie na postawienie o odmowie uchylenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej 1228 XXXVIII KOSZTY POSTĘPOWANIA Żądanie zwrotu kosztów postępowania Żądanie zwrotu poniesionych kosztów podróży Postanowienie o zwrocie kosztów postępowania Postanowienie o zwrocie kosztów podróży Postanowienie o odmowie zwrotu kosztów postępowania Postanowienie o odmowie zwrotu kosztów podróży Zażalenie na postanowienie o odmowie zwrotu kosztów postępowania Zażalenie na postanowienie o odmowie zwrotu kosztów podróży Postanowienie o obciążeniu dodatkowymi kosztami Zażalenie na postanowienie o obciążeniu dodatkowymi kosztami Postanowienie o ustaleniu wysokości kosztów postępowania oraz terminu i sposobu ich uiszczenia Wniosek o umorzenie kosztów postępowania Wniosek o rozłożenie kosztów postępowania na raty Postanowienie o umorzeniu kosztów postępowania Postanowienie o rozłożeniu kosztów postępowania na raty Postanowienie o odmowie umorzenia kosztów postępowania Postanowienie o odmowie rozłożenia kosztów postępowania na raty Zażalenie na postanowienie o odmowie umorzenia kosztów postępowania Zażalenie na postanowienie o odmowie rozłożenia kosztów postępowania na raty

16 Spis treści XXXIX CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE Wezwanie do złożenia korekty deklaracji Informacja o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, lub wysokości straty bądź informacja o braku takich zmian Sprzeciw na korektę deklaracji Żądanie złożenia wyjaśnień Żądanie złożenia deklaracji Wezwanie do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji Postanowienie o przedłużeniu terminu przeprowadzenia czynności sprawdzających Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu terminu przeprowadzenia czynności sprawdzających Żądanie przedstawienia dokumentów od kontrahenta podatnika Zlecenie przedstawienia dokumentów od kontrahenta podatnika przez organ właściwy miejscowo Protokół z czynności sprawdzających Protokół oględzin lokalu mieszkalnego podatnika 1338 XL KONTROLA PODATKOWA Pełnomocnictwo w kontroli podatkowej Oświadczenie o wyznaczeniu osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w kontroli podatkowej Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Zawiadomienie o przyczynach odstąpienia od uprzedzenia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej wobec przedsiębiorcy Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (w ramach postępowania kontrolnego) Zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli podatkowej Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych Protokół kontroli Zastrzeżenia do protokołu kontroli 1372 XLI TAJEMNICA SKARBOWA Postanowienie o odmowie udostępnienia akt sprawy z uwagi na tajemnicę skarbową

17 Spis treści XLII WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI Wniosek do obcej władzy o udzielenie informacji Odmowa udzielenia informacji Udzielenie informacji obcym władzom 1398 XLIII ZAŚWIADCZENIA Wniosek o wydanie zaświadczenia Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia 1410 BIBLIOGRAFIA 1415 AUTORZY

18 Wykaz skrótów WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne dyrektywa dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. 2006/112/WE w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z , s. 1, z późn. zm.) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.s. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) k.r.o. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) o.p. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) p.p.s.a. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) p.u.n. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.) pr. cel. ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 727 z późn. zm.) r.i.p. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 190) r.n.o.z. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolon- 19

19 Wykaz skrótów gacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz z późn. zm.) r.p.p.k. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U r. poz. 1037) r.w.o.p. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz z późn. zm.) u.a.p.f.d. ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 931 z późn. zm.) u.d.j.s.t. ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) u.k.s. ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm.) u.k.s.w. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.) u.o.s. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628) u.p.a. ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) u.p.c.c. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) u.p.d.o.f. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) u.p.d.o.p. ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) u.p.e.a. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619) u.p.o.l. ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) u.p.s.d. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) u.p.t.u. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.) u.r. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) u.s.d.g. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) u.z.p.d. ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) 20

20 Wykaz skrótów Publikatory Adm. Pub. Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe CBOSA Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www. orzeczenia.nsa.gov.pl FK Finanse Komunalne Jur. Podat. Jurysdykcja Podatkowa M. Pod. Monitor Podatkowy ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A PiP Państwo i Prawo POP Przegląd Orzecznictwa Podatkowego Pr. Bank. Prawo Bankowe Pr. i Pod. Prawo i Podatki Prz. Pod. Przegląd Podatkowy RzPCD Rzeczpospolita Prawo co dnia RzPiP Rzeczpospolita Prawo i Praktyka ZNSA Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego Inne NSA SA SN TK TSUE UE WSA Naczelny Sąd Administracyjny sąd apelacyjny Sąd Najwyższy Trybunał Konstytucyjny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości ETS) Unia Europejska wojewódzki sąd administracyjny 21

21

22 Wprowadzenie WPROWADZENIE Ponad 17 lat stosowania ustawy Ordynacja podatkowa unaoczniło szereg praktycznych problemów z przełożeniem treści poszczególnych jej przepisów na prawidłowość konstruowania pism w sprawach podatkowych, zarówno przez podatników i ich pełnomocników, uczestniczących niejednokrotnie w złożonych procedurach kontrolnych, jak i pracowników organów podatkowych i skarbowych stojących na straży ochrony interesów Skarbu Państwa. Nieustające nowelizacje ustawy Ordynacja podatkowa, a warto przypomnieć, że tylko od opublikowania jej tekstu jednolitego 3 lipca 2012 r. do dzisiaj ustawodawca dokonał 15 zmian, a kilka następnych oczekuje w kolejce, nie sprzyjają jednolitości stosowania jej przepisów. Niniejsza książka jest efektem wieloletniej i różnorodnej praktyki prawniczej autorów, skupionej na codziennym stosowaniu przepisów prawa podatkowego, w tym przede wszystkim ustawy Ordynacja podatkowa. Od lat autorzy zauważali bowiem brak na rynku wydawniczym pozycji, która zawierałaby kompleksowe omówienie i wyjaśnienie zasad sporządzania pism z uwzględnieniem stanu faktycznego i prawnego w sprawach podatkowych wraz z pogłębionym komentarzem odnoszącym się do praktyki stosowania poszczególnych instytucji podatkowych. Oddawana do rąk Czytelników książka zawiera 301 usystematyzowanych wzorów, skrupulatnie wyodrębnionych z ustawy Ordynacja podatkowa podczas analizy problemów, z jakimi na co dzień spotykają się podatnicy i ich pełnomocnicy oraz pracownicy organów administracji podatkowej, zobowiązanych do stosowania przepisów tej ustawy. Co ważne, komentarze autorskie zostały opracowane z uwzględnieniem uznanej literatury przedmiotu oraz aktualnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Kilkaset orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych przywoływanych w książce, z którymi autorzy niejednokrotnie polemizują, jest niewątpliwie wartością dodaną publikacji dla wszystkich tych, którzy dbają o rzetelne i prawidłowe pod względem formalnym odzwierciedlenie stanu faktycznego i prawnego w sporządzanych pismach w sprawach podatkowych. 23

23 Wprowadzenie Na szczególną uwagę Czytelników zasługuje fakt kompleksowego zebrania w jednej książce wzorów pism zarówno sporządzanych przez organy podatkowe, jak i przez podatników i ich pełnomocników. Z jednej strony omawiane są szczegółowo wzory pism związanych m.in. z prowadzeniem procedur kontrolnych, które są sporządzane przez organy podatkowe, takie jak rożnego rodzaju postanowienia, protokoły, decyzje, z drugiej strony zebrano też wzory pism wspomagające podatników w toku tych procedur, takie jak: pełnomocnictwa, wnioski o przywrócenie terminu, żądanie wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, wnioski o dopuszczenie dowodów, wniosek o przeprowadzenie rozprawy, odwołanie od decyzji organu podatkowego, zastrzeżenia do protokołu kontroli, wnioski o wszczęcie trybów nadzwyczajnych, wniosek o uchylenie nałożenia kary porządkowej, żądanie zwrotu kosztów postępowania i wiele, wiele innych. Należy też podkreślić, że oddawana do rąk Czytelników książka jako pierwsza na rynku zawiera wzory ponad 50 różnego rodzaju decyzji wydawanych przez organy podatkowe. Wszystkie wzory zawierają szczegółową analizę stanów faktycznych i prawnych, a ich rozstrzygnięcia oddają rzeczywiste problemy, które zarysowały się dotychczas na tle stosowania ustawy Ordynacja podatkowa. Reasumując, zamierzeniem autorów było stworzenie praktycznego narzędzia, ułatwiającego pracę wszystkim tym, którzy stosują prawo podatkowe. Ocenę tego, czy niniejsza książka spełnia zamysł autorów, pozostawiamy Czytelnikom. Białystok, grudzień 2014 r. Redaktor naukowy Andrzej Melezini 24

24 I INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

25

26 Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym 1. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy ORD-IN Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art.14b 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU 1) A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK (zaznaczyć właściwy kwadrat): Organ upoważniony przez Ministra Finansów do wydania interpretacji indywidualnej Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, 4. Dyrektor Izby pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej Skarbowej w Bydgoszczy w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, Toruń. Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim, śląskim 5. Dyrektor Izby adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, Bielsko-Biała. Skarbowej w Katowicach 6. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 7. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 8. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie A.2. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim, świętokrzyskim adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, Piotrków Trybunalski. Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, Leszno. Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: mazowieckim oraz wnioskodawcy, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, Płock. 9. Cel złożenia wniosku (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. złożenie wniosku 2. uzupełnienie wniosku B. DANE WNIOSKODAWCY * - dotyczy wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi ** - dotyczy wnioskodawców będących osobami fizycznymi B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 10. Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba prawna 2. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej 3. osoba fizyczna 4. inny 11. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 2) Trans-Energo Sp. z o.o. Wzór REGON * 13. Numer KRS * B.2. STATUS WNIOSKODAWCY 14. Status (zaznaczyć właściwy kwadrat): (dzień - miesiąc - rok) 1. podatnik 2. płatnik 3. inkasent 4. osoba trzecia w rozumieniu art a ustawy Ordynacja podatkowa 5. inny B.3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat Polska śląskie Katowice 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu Katowice Wiertnicza Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta Katowice Katowice 4 B.4. ADRES DO KORESPONDENCJI Pozycje od 25 do 34 należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby/adres zamieszkania. 25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta C. ORGANY PODATKOWE WŁAŚCIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLĘDU NA SPRAWĘ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 35. Nazwa i adres organów podatkowych (Naczelnik Urzędu Skarbowego, Naczelnik Urzędu Celnego) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach 1) Wzór wniosku nie ma zastosowania do interpretacji indywidualnych wydawanych stosownie do swojej właściwości przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), starostów lub marszałków województw - zgodnie z art.14j 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 2) Podanie informacji o dacie urodzenia nie jest wymagane w przypadku wypełnienia poz. 1. Komentarz ORD-IN(5) 1/6 27

27 I. Interpretacje przepisów prawa podatkowego Komentarz Wzór 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. D. DANE PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ LUB PRZEDSTAWICIELA Poz. od 36 do 48 należy wypełnić tylko wówczas, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub przedstawiciela, o którym mowa w art. 145 ustawy Ordynacja podatkowa (np. opiekuna prawnego, kuratora). D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 36. Pierwsze imię 37. Nazwisko D.2. ADRES DO DORĘCZEŃ 38. Kraj 39. Województwo 40. Powiat 41. Gmina 42. Ulica 43. Nr domu 44. Nr lokalu 45. Miejscowość 46. Kod pocztowy 47. Poczta 48. Inne informacje ułatwiające kontakt z pełnomocnikiem lub przedstawicielem (nr telefonu, faksu, adres , nazwa kancelarii, nazwa spółki doradztwa podatkowego) 3) E. ZAKRES WNIOSKU E.1. PRZEDMIOT WNIOSKU Rodzaj (zaznaczyć właściwe kwadraty): 49. zaistniały stan faktyczny 50. zdarzenie przyszłe 51. Liczba zaistniałych stanów faktycznych 52. Liczba zdarzeń przyszłych 0 1 E.2. RODZAJ SPRAWY Dotyczy (zaznaczyć właściwe kwadraty): 53. Podatek dochodowy od osób prawnych 54. Podatek dochodowy od osób fizycznych 55. Podatek od towarów i usług 56. Podatek akcyzowy 57. Podatek od czynności cywilnoprawnych 58. Podatek od spadków i darowizn 59. Ordynacja podatkowa 60. Inne (np. gry hazardowe, zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników) E.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 61. Przepisy prawa podatkowego (należy wskazać oznaczenie przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego z przedstawionych we wniosku stanowisk odnośnie do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego bez przytaczania treści przepisów) Art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851; dalej jako u.p.d.o.p.). F. WYSOKOŚĆ, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OPŁATY ORAZ NUMERY KONT BANKOWYCH 62. Kwota opłaty (iloczyn ustawowej opłaty i sumy liczb z poz. 51 i 52) 40 zł 63. Sposób uiszczenia opłaty (zaznaczyć właściwy kwadrat): 64. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. gotówka 2. na rachunek 1. dołączona do wniosku 2. zostanie przesłana w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku 65. Numer konta bankowego, na który wnoszona jest opłata (zaznaczyć właściwy kwadrat w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 w poz. 63): Izba Skarbowa w Bydgoszczy, nr konta bankowego Izba Skarbowa w Katowicach, nr konta bankowego Izba Skarbowa w Łodzi, nr konta bankowego Izba Skarbowa w Poznaniu, nr konta bankowego Izba Skarbowa w Warszawie, nr konta bankowego Sposób zwrotu nienależnej opłaty (zaznaczyć właściwy kwadrat): ORD-IN(5) 2/6 1. zwrot na rachunek bankowy 2. zwrot przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.3 3. zwrot przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.4 4. zwrot przekazem pocztowym na adres wskazany w części D Numer rachunku (wypełnić, jeżeli w poz. 66 zaznaczono kwadrat nr 1): 3) Wypełnienie poz. 48 nie jest obowiązkowe. 28

28 Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zaistniałym stanie faktycznym POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. G. WYCZERPUJĄCE PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH) I PYTANIA (PYTAŃ) Jeżeli obszerność stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) lub pytania (pytań) nie pozwala na ich opisanie na formularzu ORD-IN, należy je opisać w załączniku do niniejszego wniosku. 68. Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) Trans-Energo Sp. z o.o. (dalej jako Spółka) jest przedsiębiorstwem zajmującym się, na podstawie udzielonej koncesji, dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za stabilne i o odpowiedniej jakości dostawy energii elektrycznej do odbiorców finalnych. W celu zapewnienia ciągłej i niezakłóconej dostawy energii elektrycznej swoim odbiorcom oraz umożliwienia przyłączenia nowych odbiorców Spółka dysponuje urządzeniami służącymi do doprowadzania energii elektrycznej. Prowadzi także budowę nowych urządzeń, które w większości przypadków nie są i nie mogą być zlokalizowane na gruntach stanowiących własność Spółki. Na podstawie przepisów art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.; dalej jako k.c.) Spółka zawiera umowy ustanawiające na nieruchomościach nienależących do Spółki tzw. służebność przesyłu. Spółka zmuszona jest do korzystania z nieruchomości innych podmiotów w celu: wybudowania na tych nieruchomościach urządzeń służących do doprowadzania energii elektrycznej, tj. stacji transformatorowych, słupów napowietrznych linii energetycznych, linii energetycznych napowietrznych, linii energetycznych kablowych, zapewnienia sobie ewentualnego prawa dojścia i dostępu do istniejących urządzeń stanowiących własność Spółki, a zlokalizowanych na obcym gruncie, celem dokonywania napraw, usuwania awarii, konserwacji czy remontu. Umowy o ustanowienie służebności przesyłu zawierane są w formie aktów notarialnych. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego służebności mają charakter zarówno nieodpłatny, jak i odpłatny. Umowa nie określa daty końcowej służebności przesyłu, gdyż ta stosownie do postanowień kodeksu cywilnego wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa i przechodzi na każdorazowego właściciela przedsiębiorstwa lub urządzeń. Urządzenia znajdujące się już na obcych nieruchomościach lub które Spółka zamierza dopiero wybudować na takich nieruchomościach, faktycznie służą doprowadzaniu energii elektrycznej właścicielom tych nieruchomości, jak i mogą służyć do doprowadzania energii innym odbiorcom. Wzór 1 ORD-IN(5) 3/6 Komentarz 29

29

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ (niepotrzebne skreślić) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2010 r. (poz....) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (poz....) POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. ZAKRES, MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. RODZAJ SPRAWY (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art.14b 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art. 14b 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1)

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Bardziej szczegółowo

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2)

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) zainteresowanego będącego stroną postępowania 1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1)

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) zainteresowanego będącego stroną postępowania 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1)

Bardziej szczegółowo

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2)

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: Art. 14b 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej

Bardziej szczegółowo

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2)

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia r. (poz. ) POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST Wzory pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń Stan prawny na 1 czerwca 2016 r. ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-OG WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ Podstawa prawna: Art. 14a 1 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2)

WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) zainteresowanego będącego stroną postępowania1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 343

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 343 Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-OG WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów...13. Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15

Spis treści. Od autorów...13. Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15 Od autorów...13 Wykaz użytych skrótów...14 Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15 1.1. Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego...15 1.1.1. Postanowienie / wezwanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreś ić) wnioskodawcy 1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-OG WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ Podstawa prawna: Art. 14a 1 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski PRAWO PODATKOWE Autor: Zbigniew Ofiarski WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Część pierwsza ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Rozdział I. ISTOTA PODATKU I PRAWA PODATKOWEGO 1. Podatek jako kategoria ekonomiczna i prawna 2. Podatki

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej

Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej Podatnik, który chce uzyskać interpretację podatkową w swojej sprawie, musi skierować do ministra finansów specjalny wniosek wypełniony na formularzu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia r. (poz. ) POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Jak składać wnioski o interpretację podatkową. od 1 lipca 2015 r.

Jak składać wnioski o interpretację podatkową. od 1 lipca 2015 r. Jak składać wnioski o interpretację podatkową od 1 lipca 2015 r. 2 Spis treści Jak składać wnioski o interpretację podatkową od 1 lipca 2015 r. 1. Gdzie składać wnioski o interpretację podatkową od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców www.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy

Bardziej szczegółowo

W publikacji omówiono w szczególności:

W publikacji omówiono w szczególności: Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium. Dominika Żurawska W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wytłuszczenia,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

UZ-M WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA: W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ.

UZ-M WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA: W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL podatnika (niepotrzebne skreślić) NIP- dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą zarówno osób fizycznych jak i jednostek niebędących osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Postępowanie podatkowe Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Metryka sprawy podatkowej Art. 171a. 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. W treści

Bardziej szczegółowo

Formularz ORD-IN z omówieniem

Formularz ORD-IN z omówieniem Formularz ORD-IN z omówieniem Interpretacja indywidualna, dotycząca prawa podatkowego, wydawana jest przez izbę skarbową w imieniu Ministra Finansów na wniosek każdej osoby, zainteresowanej uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Andrzej Melezini

redakcja naukowa Andrzej Melezini ordynacja podatkowa Wzory pism z komentarzem redakcja naukowa Andrzej Melezini Michał Ciecierski, Tomasz Kaczyński, Andrzej Melezini Tomasz Nowak, Krzysztof Teszner, Dariusz Zalewski EDYTOWALNE WZORY DOSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej ul. Sixta Bielsko-Biała

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej ul. Sixta Bielsko-Biała 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-OG Podstawa prawna: Organ,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337. Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2337 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Masz wątpliwości podatkowe skorzystaj z pomocy fachowców

Masz wątpliwości podatkowe skorzystaj z pomocy fachowców Masz wątpliwości podatkowe skorzystaj z pomocy fachowców Pytania i odpowiedzi Kiedy potrzebujemy specjalistycznej wiedzy nikt nie ma wątpliwości, Ŝe najlepiej czerpać ją z zaufanego źródła. A jak jest

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Postępowanie podatkowe Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Metryka sprawy podatkowej Art. 171a. 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. W treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Doprecyzowanie zasad wydawania interpretacji indywidualnych...

Rozdział II. Doprecyzowanie zasad wydawania interpretacji indywidualnych... Wstęp... Notka biograficzna... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Włączenie do ustawy Ordynacja podatkowa ogólnej zasady prawa podatkowego... 2. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika... Rozdział

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej 0. Wprowadzenie do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 1 2. Numer telefonu kontaktowego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/840/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK

WZORY PISM PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK PISMA W SPRAWACH INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO WYJAŚNIENIA, POSTĘPOWANIE, ORZECZNICTWO REDAKCJA NAUKOWA JACEK BROLIK JACEK BROLIK ELŻBIETA MUCHA Warszawa 2013 WZORY PISM Stan prawny na 1 września 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ORD-IN? A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU B. DANE WNIOSKODAWCY A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK A.2. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU

Jak wypełnić ORD-IN? A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU B. DANE WNIOSKODAWCY A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK A.2. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU Jak wypełnić ORD-IN? Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Pola jasne wypełnia wnioskodawca,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 143 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 179 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 udnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika 3. Nr BA 4. Nr sprawy 2. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL małżonka (dotyczy małżonków będących jedną stroną postępowania) WNIOSEK O ULGĘ W SPŁACIE

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Spis treści Wstęp Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Rys historyczny podatków Funkcje podatków oraz zasady ich poboru Klasyfikacje podatków Ewolucja polskiego systemu podatków i opłat Organizacja

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN MINISTERSTWO FINANSÓW Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złoŝyć wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Książka stanowi najnowsze, trzecie już wydanie cieszącego się dużym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355. rozporządzenie. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355. rozporządzenie. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji

Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Post powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk Wojciech Sawczyn Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 2 Kazusy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) str. 25

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) str. 25 Spis treści Wykaz skrótów str. 19 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) str. 25 Dział I. Przepisy ogólne str. 27 Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH

WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PODATKOWYCH WŁAŚCIWOŚĆ, ZDOLNOŚĆ PRAWNA ORGANU PODATKOWEGO DO PROWADZENIA OKREŚLONEGO RODZAJU SPRAW DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH LUB INNYCH SPRAW NORMOWANYCH PRZEPISAMI PRAWA PODATKOWEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre li ) wnioskodawcy ORD-IN Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 2. Numer telefonu kontaktowego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/326/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 2012r. DN-1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II RUDA ŚLĄSKA

URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II RUDA ŚLĄSKA POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1.. Numer Identyfikatora Podatkowego (NIP lub PESEL) 1) 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 122 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Pana Pawła Szałamachy Ministra Finansów

NOTATKA DLA Pana Pawła Szałamachy Ministra Finansów Warszawa, dnia 24 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.265.2015 NOTATKA DLA Pana Pawła Szałamachy Ministra Finansów Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1 2. Numer telefonu kontaktowego (dane nieobowiązkowe) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/126/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1999

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1999 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1999 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. (poz. 1999) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXIX/270/17 Rady Miejskiej w Lubinie

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo