Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT"

Transkrypt

1 Projekty dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zrealizowane do grudnia 2013 r. w ramach zadania Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych Oferent i tytuł zadania Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Charakterystyka zadania Projekt ICT polegał na przygotowaniu programu oraz produkcji wideo-kursu w języku migowym dotyczącego ICT (nauka wykorzystania ICT m.in. do poszukiwania informacji, komunikacji, załatwiania spraw urzędowych (m.in. epuap); korzyści płynące z korzystania z ICT, ułatwienia, bezpieczeństwo, zagrożenia i sposoby ich unikania). Wideo-kurs podzielony jest na 25 lekcji. Wszystkie lekcje prowadzone są w polskim języku migowym i są połączeniem wykładu z wideotutorialem (tzn. nagraniem wideo pokazującym krok po kroku wykonywanie danego zadania). Dodatkowo przekaz wspierany jest grafikami oraz napisami dla osób głuchych i słabosłyszących nie znających języka migowego (jako opcja do wyboru). Cały wideo-kurs został udostępniony online na stronie www projektu do bezpłatnego wykorzystania przez osoby głuche i słabosłyszące z całej Polski. Dodatkowo zostały zorganizowane i przeprowadzone szkolenia komputerowe dotyczące ICT dla 50 osób niepełnosprawnych (głuchych i słabosłyszących) zamieszkujących województwo łódzkie, dla których podstawowym językiem komunikacji jest język migowy. W ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych przeprowadzone zostały cztery komplementarne względem siebie działania w obszarze promowania idei Otwartego Rządu (Open Government) oraz ponownego wykorzystania (re-use) informacji publicznych: 1. Opracowano trzy e-booki: Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informatyków ujęcie praktyczne; Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej inspirujące wzorce z Polski i ze świata; Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej). E-booki zostały opublikowane na odpowiedniej wersji licencji Creative Commons. 2. Opracowano serię videocastów (krótkich filmów szkoleniowych), poświęconych idei Otwartego Rządu, ponownemu wykorzystaniu informacji publicznej oraz umiejętnościom programistycznym niezbędnym do realizacji rozwiązań informatycznych w tym obszarze. 3. Opracowano techniki autodiagnozy dostępności stron internetowych jednostek publicznych w obszarze koncepcji Otwartego Rządu. 4. Opracowano dedykowaną witrynę internetową zawierającą 100 najczęstszych pytań na temat Otwartego Rządu i 1

2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Obserwatorium Zarządzania ponownego wykorzystania informacji publicznej. Projekt W świecie cyfrowym polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu serii kaskadowych szkoleń wraz z warsztatami z zakresu edukacji informacyjnej oraz medialnej przeznaczone dla środowiska oświatowego; wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze środowisk defaworyzowanych. Szkolenia i warsztaty organizowane w ramach zadania składały się z kilku elementów: bezpieczeństwo w sieci, umiejętności korzystania z cyfrowego środowiska w procesie edukacyjnym, narzędzia i zasoby ICT europejskich programów edukacyjnych do rozwijania kompetencji cyfrowych. Zadanie zrealizowane zostało poprzez organizację kilku całodziennych konferencji szkoleniowych w wybranych mniejszych ośrodkach miejskich lub położonych w terenie o niskim wskaźniku urbanizacji. Ponadto udostępniono kilkanaście krótkich kursów online, dostępnych dla szerokiej publiczności niezależnie od miejsca zamieszkania. Intensywna akcja szkoleniowa realizowana była w oparciu o krajową siec ekspertów biegłych w ICT, która dysponuje FRSE i z którą ściśle współpracuje od niemal10 lat w ramach programu etwinning. W ramach projektu Zaproś seniora do monitora zrealizowano kampanię aktywizującą konsumentów treści internetowych i osoby wykluczone. Położony został silny nacisk na pobudzenie współpracy miedzy pokoleniami i uczenie się przez działanie. Centralną częścią projektu był konkurs na najlepsze nagranie wideo odpowiadające na pytania:.czym zachęciłbyś seniora do częstego siadania przy monitorze?" "Po co Twoim rodzicom i dziadkom Internet?", czy "Jakie korzyści mogą płynąc ze współpracy pokoleń w sieci?". Konkurs skierowany był do osób aktywnie wykorzystujących zasoby internetowe, szczególnie osób młodych i zachęcał je do współpracy z osobami starszymi przy realizacji nagrania wideo. Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie materiału wideo, w którym wzięły udział osoby z różnych pokoleń. Prowadzona akcja miała za zadanie pokazać, że najlepszymi edukatorami w zakresie Internetu są osoby z najbliższego otoczenia, w szczególności osoby młode. To one powinny inicjować aktywność i zachęcać seniorów do poznawania i korzystania z zasobów Internetu. FUNDACJA LIKEJON MILCZĄCY PRZEWODNIK pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących polegał na opracowaniu materiałów ułatwiających osobą głuchym i niedosłyszącym korzystanie z usług administracji. Projekt obejmowały opracowanie i tłumaczenie na język migowy instrukcji załatwiania podstawowych spraw życiowych na styku obywatel administracja połączone z tłumaczeniami powszechnie stosowanych formularzy. Tłumaczenia będą miały postać filmów i zostaną opublikowane na dedykowanej platformie www. Podjęte działania zostały zaplanowane z uwzględnieniem konsultacji wszystkich produktów zarówno w środowisku głuchych i niedosłyszących jak i przedstawicieli administracji samorządowej województwa lubelskiego. Zaplanowano badania mające na celu określić katalog 3-5 spraw życiowych najczęściej załatwianych w urzędach. Następnie eksperci wypracowali 2

3 Stowarzyszenie Talent uniwersalną instrukcję załatwiania tych spraw wraz z tłumaczeniem na język migowy formularzy. Kolejnym krokiem była prezentacja opracowanych materiałów zarówno w środowisku osób głuchych jak i w administracji publicznej (jst) województwa lubelskiego. Podczas prezentacji została przekazana podstawowa wiedza dotycząca komunikacji w języku migowym i możliwości wsparcia ICT w przeciwdziałaniu wykluczeniu osób głuchych i niedosłyszących. W celu upowszechnienia rezultatów, wypracowane materiały wraz z instrukcją ich wykorzystania rozesłano do 360 powiatów w Polsce i 140 innych zainteresowanych podmiotów. Za zachowanie trwałości rezultatu odpowiada wnioskodawca i zostanie ona zapewniona poprzez utrzymanie platformy i aktualizację przetłumaczonych na język migowy treści (filmów, instrukcji) w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Projekt Programowanie na start! był odpowiedzią na istniejącą potrzebę kształtowania i rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w szczególności w zakresie programowania wśród młodzieży uczącej się i zamieszkującej zwłaszcza obszary zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Działania przewidziane w projekcie obejmowały nawiązanie współpracy z 25 szkołami z 12 województw, w których odbyły się sobotnie zajęcia pozalekcyjne (7 zajęć trwających 2h 15 minut). Podczas zajęć młodzież (ok. 400 uczestników) rozwiązywała zadania z informatyki (jednakowe we wszystkich szkołach), rozwijające niestandardowy, oryginalny i niezależny sposób myślenia oraz nabywała umiejętność podstaw programowania w języku Pascal i C. Nauka rozwiązywania zadań i programowania realizowana była przy użyciu platformy edukacyjnej zadania.oig.edu.pl, która została opracowana i wciąż jest rozwijana przez Oferenta w ramach projektu Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów. Zadania rozwiązywane przez uczestników podczas zajęć były omawiane on-line dzięki usłudze videotransmisji, co pozwoliło uczniom na otrzymanie szybkiej informacji zwrotnej, ale również na doświadczenie efektywnego wykorzystania narzędzi cyfrowych do poszerzania swojej wiedzy. Uczestnicy przedsięwzięcia Programowanie na start! mieli możliwość korzystania z konsultacji on-line dotyczących zarówno sprawnego poruszania się po platformie, jak i zagadnień merytorycznych związanych z programowaniem. Opracowane zostały materiały pomocnicze, które dostępne są na platformie także po zakończeniu projektu, dzięki czemu zapewniona została trwałość zaplanowanych działań. Projekt miał na celu zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży uczącej się na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w szczególności programowania. Dzięki zastosowanym narzędziom (platforma, omówienia on-line, konsultacje) uczestnicy bezpośrednio doświadczyli możliwości rozwijania ważnych w cyfrowym społeczeństwie umiejętności i dostrzegli możliwość rozwoju zawodowego w wciąż rozwijającym się obszarze ICT. Fundacja Aktywizacja (d. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) i Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji ALICE (dalej Akademia) była pilotażowym projektem szkoleniowym skierowanym do pracowników punktów publicznego dostępu do Internetu (PIAP-ów) m.in. Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Centrów Kształcenia na Odległość na Wsiach (e-centrów) oraz bibliotek publicznych objętych Programem Rozwoju Bibliotek. Jego długofalowym celem jest zwiększenie potencjału PIAP-ów jako sieci trwałych ośrodków przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia osób niepełnosprawnych. Projekt wynikał ze wspólnych doświadczeń Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz 3

4 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (dalej FRSI) zebranych podczas wieloletniej współpracy z PIAP-ami (głównie e-centrami i bibliotekami) z całego kraju. Obie fundacje prowadzą programy wspierające rozwój i wymianę doświadczeń pomiędzy współpracującymi z nimi PIAP: program e-centra i Program Rozwoju Bibliotek. Szkolenie w ramach Akademii było przeznaczone dla 60 pracowników PIAP prowadzących szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych pragnących podnieść swoje umiejętności trenerskie i organizacyjne. Szkolenie podzielone były na dwa cykle: podstawowy (dla 60 uczestników), którego celem było podniesienie poziomu umiejętności trenerskich, kompetencji liderskich i organizacyjnych oraz specjalistyczny, który składał się z dwóch ścieżek do wyboru (w każdej ścieżce wzięło udział 30 uczestników): - praca z osobami niepełnosprawnymi ścieżka ta wyposaża w wiedzę i umiejętności konieczne do planowania i realizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych. W ramach tej ścieżki uczestnicy będą uczestniczyć jako asystenci w rzeczywistym szkoleniu specjalistycznym skierowanym do osób niepełnosprawnych - otwarte zasoby edukacyjne, Internet a prawo autorskie - ścieżka ta pokazuje korzyści płynące ze stosowania otwartych modeli praw autorskich, możliwości i ograniczenia prawne wykorzystania różnorodnych zasobów edukacyjnych, przegląd źródeł materiałów udostępnianych na otwartych licencjach (lub w innym modelu prawnym umożliwiającym ich wykorzystanie). Na koniec Akademii uczestnicy we współpracy z trenerami przygotowali pracę zaliczeniową w formie planu przyszłych działań szkoleniowych z zakresu kompetencji cyfrowych dla swojego PIAP-u. Równolegle ze szkoleniami Akademii prowadzone było specjalistyczne szkolenie dla osób niepełnosprawnych z zakresu podstaw programowania. Podczas szkolenia wykorzystane były specjalistyczne narzędzie programistyczne (MS Visual Studio) oraz sprzęt specjalistyczny ułatwiający korzystanie z komputera osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Udział uczestników Akademii w charakterze asystentów na szkoleniu programistycznym umożliwił im praktyczną weryfikację nabywanej wiedzy i umiejętności. Aby zapewnić trwałość efektu i rozpowszechnić jego rezultaty treści szkoleń Akademii zostały opublikowane w formie kursu e-learningowego (wraz z materiałami multimedialnymi i interaktywnymi). Dodatkowo wydane zostały trzy publikacje tematyczne: Wykorzystanie ICT w aktywizacji osób niepełnosprawnych przegląd możliwości i poradnik dotyczący wykorzystywania różnego rodzaju technologii informatycznych w aktywizacji. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - modelowe wsparcie nowe, zaktualizowane wydanie zbioru doświadczeń FPMiINR na polu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. ALICE Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji tradycyjny podręcznik będący kompilacją materiałów wykorzystywanych podczas szkoleń Akademii. Publikacje zostały rozpowszechnione w PIAP-ach w całej Polsce. Projekt promowany był bezpośrednio w PIAP-ach za pomocą wypracowanych kanałów komunikacji obu Fundacji, w mediach lokalnych (prasa, radio) poprzez artykuły, wywiady i spoty, branżowych serwisach internetowych, oraz za 4

5 pomocą kampanii reklamowej w systemie Google AdWords. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska Realizując zadanie publiczne Akademia cyfrowa oferent chciał zwiększyć umiejętności osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym między innymi osób po czterdziestym piątym roku życia, osób niepełnosprawnych oraz słabo wykształconych (co najwyżej z wykształceniem średnim). Celem głównym projektu było zwiększenie wykorzystania ICT przez osoby wykluczone cyfrowo oraz podniesienie świadomości w zakresie korzyści z wejścia w cyfrowy świat. Projekt Akademia Cyfrowa zakładał opracowanie, uruchomienie i administrowanie strony internetowej skierowanej do odbiorców działań (uczestnicy warsztatów, przedsiębiorcy i przedstawiciele pracodawców), jak również do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy za zakresu korzystania z nowych technologii oraz Internetu. Strona wyposażona jest w innowacyjne narzędzie służące do odczytywania zamieszczonych treści (usługa web reader) co sprawia, że jest bardziej dostępna i przyjazna dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, w szczególności dla osób w starszym wieku, osób niepełnosprawnych i słabo widzących. Utworzona strona spełniała zadanie dodatkowego narzędzia warsztatowego dla uczestników szkoleń. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnego redagowania i zamieszczania informacji na tworzonej stronie w oparciu o system zarządzania treścią (CMS). Zadanie publiczne obejmowało również przygotowanie i wydanie 2 e-booków. Pierwszy z nich Drzwi do świata cyfrowego to poradnik z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych oraz Internetu i jego zasobów. Kolejny e-book Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? skierowany jest do szerokiego grona pracodawców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji rynku pracy. E-booki zamieszczone zostały na stronie internetowej, a zaproponowana formuła dostarczenia wiedzy z tego zakresu zapewni naszym działaniom charakter ponadregionalny. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu 8 szkoleń w formie warsztatowej dla 80 grup beneficjentów z wybranych powiatów woj. podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Każde szkolenie dotyczące innego obszaru tematycznego składało się z dwóch spotkań w wymiarze czterech godzin wykładowych. W sumie zrealizowano 640 godzin szkoleniowych. Wsparciem szkoleniowym zostało objętych łącznie ponad 800 uczestników szkoleń (średnio 10 uczestników w każdej grupie szkoleniowej). Projekt obejmował również organizację konferencji Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?, która miała dotrzeć do jak najszerszego grona pracodawców oraz zachęcić ich do inwestowania w umiejętności informatyczne własnej kadry. Konferencja miała na celu uświadomienie pracodawcom, że nakłady na edukację informatyczną pracowników są konieczne do dalszego rozwoju firmy i pełnego wykorzystania możliwości sprzętu informatycznego. Celem proponowanego zadania publicznego Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży było zorganizowanie akcji informacyjnej dla dzieci i ich rodziców uświadamiającego o zagrożeniach płynących z sieci w tym o : - nielegalnych materiałach i niebezpiecznych treściach, np. dotyczące wykorzystywania seksualnego, rasizmu, pornografii, przemocy itp.; - uwodzeniu przez Internet. Stanowi to zagrożenie w każdej sytuacji - nie tylko przez Internet, ale szczególnie duże wtedy, gdy prowadzi do spotkań w rzeczywistości. Niebezpieczne mogą się też okazać kontakty z sektami i różnego rodzaju 5

6 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ wyłudzaczami; - cyberprzemocy, czyli nękaniu w sieci np. wstawianie do Internetu zdjęć, obraźliwych wpisów, nagrań przedstawiających dziecko lub nastolatka w złym świetle; - naruszeniu prywatności- np. poprzez kradzież adresów, haseł, numerów kart, albo ich nieświadome udostępnienie obcym; - nieświadomym uczestniczeniu dzieci w działaniach niezgodnych z prawem; - niebezpiecznych postawach ( hazard, anoreksja, stosowanie używek, zaangażowanie w działalności sekt). Dodatkowo prowadzone były działania edukacyjne, które pozwolą dzieciom, młodzieży jak i rodzicom uniknąć problemów związanych z użytkowaniem Internetu i spowodują wypracowanie właściwych nawyków w celu ochrony w tym: - zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi przez Internet; - nie zamieszczanie w Internecie szczegółowych danych osobowych oraz zdjęć; - korzystanie z oprogramowania filtrującego oraz filtrów antyspamowych i zapory sieciowej; - uświadomienie o możliwych skutkach cyberprzemocy w sieci; W ramach projektu zrealizowano następujące działania: - przygotowanie dedykowanej strony internetowej opisującej akcję oraz będącej kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie; - przygotowanie aplikacji mobilnej służącej udostępnieniu poradników dla dzieci oraz rodziców; - przeprowadzenie kampanii na największych portalach w Polsce (w serwisach dla rodziców oraz dzieci); - organizacja konferencji Ochrona nieletnich w Internecie której istotnym elementem będzie dyskusja panelowa z udziałem największych autorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci; - przygotowanie i druk publikacji na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie, dystrybucja wśród szkół podstawowych w Polsce, publikacja plakatów i ulotek dla rodziców i dzieci. Akcja miała na celu promocję działań profilaktycznych związanych z bezpiecznym zachowaniem się w Internecie i była adresowana do kadry pedagogicznej, rodziców oraz organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Zadanie Świat cyfrowy dostępny dla wszystkich skierowane było do osób z niepełnosprawnością narządu wzroku zamieszkujących woj. Wielkopolskie, a w szczególności subregion koniński i następujące powiaty: Koniński, Miasto Konin, Turecki, Słupecki, Kolski. W ramach realizowanego zadania wsparciem objętych zostało 30 osób niewidomych i niedowidzących dla których przeprowadzony został cykl warsztatów. Pierwsza część warsztatów miała charakter przygotowujący do aktywnego poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Druga część warsztatów dotyczyła podniesienia świadomości w zakresie korzyści z wejścia w świat cyfrowy i miała praktyczny charakter. Uczestnicy przy asyście wolontariuszy załatwiali sprawy urzędowe z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji. 6

7 Fundacja Panoptykon Zadanie Cyfrowa wyprawka dla dorosłych miala na celu podniesienie świadomości osób dorosłych na temat zagrożeń wiążących się z korzystaniem z Internetu i innych technologii cyfrowych oraz chroniących ich praw. Cel ten został realizowany poprzez przygotowanie i publikację serii tekstów poradnikowych i ekspercko-prawnych oraz publikację w formie elektronicznej przewodnika na temat komunikacji w Internecie. Projekt obejmował trzy rodzaje działań, każde realizowane z myślą o konkretnej grupie odbiorców: (i) (ii) (iii) Przygotowanie i publikacja serii tekstów poradnikowych z myślą o rodzicach zaniepokojonych o bezpieczeństwo dzieci w trakcie korzystania z sieci. Teksty będą podejmowały tematykę bezpiecznego (także pod kątem rozwoju psychiki dziecka) korzystania z sieci, przedstawiając zagrożenia i proponując rozwiązania. Zostały przygotowane przez ekspertów Fundacji i zredagowane pod kątem językowym, tak by trudne tematy przedstawiać językiem zrozumiałym dla czytelnika nie będącego ekspertem. Każdy tekst liczył ok. 3 tys. znaków. Promocja tekstów poradnikowych odbyła się z wykorzystaniem własnych kanałów internetowych Fundacji; strony www (83 tys. użytkowników rocznie, przy czym w statystykach nie są uwzględnione osoby, które w swoich przeglądarkach ustawiły opcję Do Not Track ), Facebooka (ponad 6 tys. fanów), Twittera (ponad 1600 śledzących) i zaprzyjaźnionych serwisów internetowych. (ii) Publikacja w druku i w Internecie przewodnika tematycznego, wyjaśniającego różne aspekty problemu kontrolowania informacji i komunikacji w Internecie. Przewodnik wyjaśni drogę informacji w Internecie i przedstawi wyzwania związane z koniecznością realizowania sprzecznych nieraz wartości i interesów różnych grup (np. wolność słowa a mowa nienawiści, działania marketingowe a prawa konsumentów). W oparciu o konkretne przykłady z całego świata wyjaśnia, kiedy ograniczanie swobody wymiany informacji i komunikacji w Internecie jest naruszeniem praw użytkowników, a kiedy jest niezbędne do realizowania prawa. Przewodnik przygotowany w atrakcyjnej formie elektronicznej jest dostępny dla szerokiego grona odbiorców. (iv) Przygotowanie i publikacja serii tekstów analityczno-prawnych pisanych z myślą o odbiorcach do pewnego stopnia świadomych zagrożeń, poszukujących pełniejszej wiedzy zarówno o zagrożeniach, jak i o swoich prawach. Każdy z tekstów został przygotowany przez ekspertów Fundacji, zilustrowany przykładami i zredagowany pod kątem przystępności języka dla czytelnika nie będącego ekspertem. Teksty analityczno-prawne były promowane z wykorzystaniem wymienionych w punkcie (i) własnych kanałów informacyjnych Fundacji, a także blogu w serwisie TOK.FM (45 tys. odwiedzin od początku 2013 r.) oraz zaprzyjaźnionych serwisów internetowych, podejmujących podobną tematykę. Wszystkie materiały publikowane na stronie Fundacji są dostępne na wolnej licencji (CC-BY-SA), co oznacza większy potencjalny zasięg oddziaływania. 7

8 Stowarzyszenie Animacji Kultury Heksa Fundacja Nowoczesna Polska Projekt o nazwie Cyfrowa kraina polegał na realizacji cyklu warsztatów teoretyczno-praktycznych. Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli uczestnicy szkoleń tj. młodzież lokalna w wieku od 13 do 19 lat. Zajęcia odbywały się równolegle w czterech miejscowościach województwa lubelskiego: Czerniejów (powiat lubelski), Niedrzwica Duża (powiat lubelski), Radzyń Podlaski (powiat radzyński) oraz Zakrzówek (powiat kraśnicki). Praca przebiegała w dwóch tematycznych grupach (w każdej miejscowości pracowały po dwie grupy): grupa dziennikarzy oraz grupa programistów. Każda z grup będzie liczył maksymalnie 15 osób. Zatem łączna ilość beneficjentów bezpośrednich wyniosła maksymalnie 120 osób. Głównym celem projektu było wyposażenie uczestników w zaawansowane kompetencje cyfrowe edycja obrazów, dźwięków i nagrań wideo, jak również umiejętności w zakresie programowania tworzenie gier komputerowych. Celem zadania Katalog kompetencji 2.0 było zwiększenie zaufania do świata cyfrowego poprzez wypracowanie wytycznych do prowadzenia edukacji medialnej i cyfrowej na wszystkich etapach nauczania oraz dostarczenie nauczycielom, bibliotekarzom i animatorom społecznym odpowiednich narzędzi jej wdrażania. W ramach zadania zostały przeprowadzone międzynarodowe, otwarte konsultacje społeczne Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych" wydanego przez fundację Nowoczesna Polska w 2012 r., pilotaż programu edukacji medialnej w wybranych szkołach, warsztaty z ekspertami i praktykami edukacji medialnej oraz badanie diagnozujące potrzeby edukatorów medialnych osób wykluczonych cyfrowo po 45 roku życia. Zebrane informacje umożliwią stworzenie nowej koncepcji programowej edukacji medialnej i cyfrowej ( Katalog Kompetencji 2.0 ) oraz tworzenie materiałów edukacyjnych lepiej dostosowanych do potrzeb odbiorców. Fundacja Instytut Spraw Publicznych Zadanie polegało na zorganizowaniu konkursu, którego celem było zebranie i promocja najlepszych praktyk z zakresu edukacji cyfrowej osób, które z racji wieku i wcześniejszych zdarzeń życiowych nie miały możliwości lepszego zapoznania się z korzyściami jakie niesie korzystanie z Internetu oraz działania na rzecz dzielenia się wiedzą w zakresie zwiększania kompetencji cyfrowych w tym w relacjach międzypokoleniowych. Konkurs miał zachęcić do wykorzystania nowych technologii poprzez pokazywanie ich wielorakich korzyści oraz promocja rozwiązań zwiększających zaufanie do świata cyfrowego służących poprawie jakości życia użytkowników. Nagrodzone i wyróżnione projekty konkursowe utworzyły listę dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw dostępną poprzez instrumenty porcyjno-informacyjne Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (strona internetowa, Facebook) dla wszystkich zainteresowanych ich wykorzystaniem. Projekt konkursu oraz towarzyszące mu działania organizacyjne i promocyjne były realizowane w partnerstwie publicznoprywatnym angażującym wiele organizacji, wykorzystywały ich doświadczenie, zaangażowanie i zasoby. Realizowały go wspierające Szerokie Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce organizacje oraz firmy, głownie wchodzące w skład Koalicji w sieci. Członkami Koalicji, wspierającymi Porozumienie są firmy, organizacje pozarządowe i instytucje, co pozwala na zwiększenie efektywności i skali działań. Organizacje zaangażowane w realizację projektu stawiają sobie za cel pokazywanie, że nowe technologie nie są celem samym w sobie. Zdobycie umiejętności cyfrowych pozwala przezwyciężać samotność (wyniki badania Internet zmienił moje życie ), na rozwój osobisty, aktywność 8

9 zawodową, dzielenie się wiedzą i pasjami, pomoc innym, aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym. Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp Projekt Kuźnia programistów miał na celu upowszechnienie i rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w szczególności w zakresie programowania. Projektu umożliwił różnym grupom zawodowym i wiekowym, osobom zagrożonym bezrobociem i poszukującym możliwości przekwalifikowania zawodowego, naukę programowania w sposób uwzględniający brak wcześniejszego przygotowania technicznego, wraz z promocją zawodu programisty. Projekt polegał na realizacji kursów w zakresie podstaw programowania, przygotowujących do wykonywania zawodu programisty. Treść oraz sposób prowadzenia kursu był wynikiem pilotażowych spotkań zrealizowanych w 2013 roku przez Fundację Netcamp, w którym uczestniczyły osoby w różnym wieku i z różnych grup zawodowych (przykładowo: rolnicy, architekci, studenci ekonomii). Na potrzeby kursu utworzono specjalną witrynę internetową, umożliwiającą udział w kursie z podstaw programowania, opartym o doświadczenia wyniesione z pilotażu oraz o technologię najczęściej poszukiwaną wśród kandydatów na rynku pracy. Po odbyciu kursu osoba ucząca się jest w stanie samodzielnie nauczyć się kolejnego języka programowania. Jest to możliwe dzięki temu, że zakres kursu jest uniwersalny dla wielu współczesnych języków programowania. Dzięki temu osoba ucząca się zdobywała podstawowe umiejętności, które są wspólne w nauce wielu innych języków programowania. Wszystkie kursy online powstałe w wyniku projektu udostępnione zostały nieodpłatnie. Zakres projektu obejmuje całą Polskę, ze względu na jego elektroniczny charakter. Fundacja Projekt: Polska Stowarzyszenie na rzecz Celem projektu Spółdzielnia Wiedza było zapewnienie wsparcia dla opiekunów PIAP-ów oraz ich współpracowników (pracowników bibliotek, nauczycieli/lek, lokalnych działaczy organizacji pozarządowych) w poszerzaniu ofert punktów w zakresie udostępniania publicznych zasobów opublikowanych w Internecie (przede wszystkim edukacyjnych i dziedzictwa), publicznie dostępnego oprogramowania oraz w zakresie zwiększania kompetencji dot. prawa autorskiego i bezpiecznego korzystania z Sieci. Efektem projektu jest serwis internetowy stanowiący przystępne wrota do przydatnych dla użytkowników PIAP-ów zasobów, wraz z uzupełniającą go publikacją drukowaną skierowaną do PIAP-ów oraz plakatami promującymi korzystanie z zasobów Internetu. W projekcie wzięli udział eksperci z Centrum Cyfrowego, Fundacji Panoptykon, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Małopolskiego Instytutu Kultury. Sieć publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) ma ogromny potencjał upowszechniania korzystania z Internetu, szczególnie w rejonach i wśród grup podatnych na wykluczenie cyfrowe, które nie mają prywatnego dostępu do Sieci. Punkty PIAP borykają się jednak z problemami ograniczającymi ich potencjał, wśród których kluczowe to brak wsparcia merytorycznego dla opiekunów PIAP-ów oraz skromna oferta zasobów. Projekt polegał na opracowaniu narzędzia do autodiagnozy w zakresie dostępności stron internetowych instytucji 9

10 równego dostępu do kształcenia Twoje Nowe Możliwości publicznych. Narzędzie nie jest walidatorem, ale połączeniem kreatora raportu z kursem e-learningowym. Użytkownik przeprowadzany jest przez proces oceny za pomocą kreatora, który zadawaje kolejne pytania, na które użytkownik musi odpowiedzieć w sposób możliwie obiektywny. Przy każdym pytaniu otrzymuje podpowiedź, jak znaleźć na nie odpowiedź. W ten sposób dowiaduje się, jak należy rozumieć dostępność i wymagania zapisane w specyfikacji WCAG 2.0. W razie potrzeby otrzymuje też informacje o dostępnych w sieci narzędziach wspomagających oraz podpowiedzi, jak interpretować ich sugestie. Na koniec użytkownik otrzymuje listę zaleceń odnośnie zmian, jakie muszą być dokonane w serwisie oraz deklarację dostępności dla obecnego stanu serwisu. Projekt był promowany wśród osób pracujących w instytucjach publicznych oraz projektantów stron internetowych. Zakończy się konferencją podsumowującą poświęconą dostępności i samemu narzędziu. Skrócona charakterystyka ofert na realizację zadania publicznego wyłonionych w konkursie pod nazwą Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego Fundacją Dzieci Niczyje Projekt Trening kompetencji cyfrowych dotyczył organizacji i realizacji programu edukacyjnego doskonalącego kompetencje cyfrowe warszawskich gimnazjalistów. Opracowany został w oparciu o wieloletnie doświadczenie Fundacji Dzieci Niczyje w pracy z młodzieżą oraz na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów m.in. Youth Panel młodzieżowa grupa konsultacyjna na temat nowych technologii, magazyn Numa Numa o bezpieczeństwie online i pozytywnych zastosowaniach Internetu, program helpline.org.pl telefon zaufania dla dzieci i młodzieży doświadczających trudności online, oraz program Dziecko w Sieci, Necio, Stop Cyberprzemocy, projekty Sieciaki.pl, Sieciaki na wakacjach, oraz koordynacja europejskiego programu Safer Internet w Polsce i liczne szkolenia dla młodzieży w zakresie bezpieczeństwa online i pozytywnego wykorzystania nowych mediów. Projekt skierowany był do uczniów klas I-II polskich gimnazjów oraz ich wychowawców i pracujących z nimi pedagogów. W ramach projektu opracowane zostały scenariusze zajęć dotyczące: efektywnego i świadomego budowania i dbania o własny wizerunek online (rozpowszechnianie zdjęć, również nagich, występowanie w zabawnych filmikach); świadomej aktywności na portalach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem portalu Facebook oraz świadomości, gdzie należy się zgłosić w przypadku wystąpienia problemów związanych z tą aktywnością; umiejętności wyszukiwania informacji w sieci, oceny ich wiarygodności, przydatności, i przetwarzania informacji. Scenariusze zajęć będą tworzone na bazie edukacji medialnej oraz zostaną wsparte przez technologie informacyjnokomunikacyjne. Zadanie obejmowało również aktualizację przewodnika dla młodzieży Dbaj o fejs, którego celem jest budowanie 10

11 Związek Harcerstwa Polskiego świadomości wokół tożsamości online oraz zagadnień prywatności w sieci. Przewodnik w praktyczny sposób, krok po kroku pokazuje jak zająć się ustawieniami prywatności na najpopularniejszym portalu społecznościowym na świecie. Przewodnik jest dostępny bezpłatnie na stronie: Projekt Społeczeństwo cyfrowe miał na celu przeprowadzenie zajęć szkoleniowych i warsztatowych w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz w zakresie promowania odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Najważniejsze działania w projekcie obejmowały: - szkolenie w zakresie budowania i obsługi aplikacji cyfrowej wspomagającej proces szkoleniowy i wychowawczy w organizacji oraz wypracowanie materiału metodycznego dla dzieci i młodzieży dotyczącego nauki programowania dla różnych grup wiekowych, udostępnienie materiałów drogą elektroniczną; - szkolenie w zakresie wykorzystywania narzędzi internetowych (np. strony www, komunikatory, profile społecznościowe, Google Street View, Panoramio, Google Scholar itp.) w realizacji i promowaniu działań wychowawczych i edukacyjnych; - powołanie i rozpoczęcie działalności internetowej telewizji edukacyjnej dla dzieci i młodzieży; - szkolenie liderów grup młodzieżowych i wolontariuszy w zakresie promowania bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Przygotowanie zbioru dobrych praktyk oraz poradnika dotyczącego bezpiecznego korzystania z Internetu oraz świadomości zagrożeń dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych; - oraz zakup sprzętu do realizacji i obsługi szkoleń. 11

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.lekcjekulturywizualnej.pl. info@lekcjekulturywizualnej.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. www.lekcjekulturywizualnej.pl. info@lekcjekulturywizualnej.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu dokładny adres gmina powiat województwo Lekcje Kultury Wizualnej Grupa nieformalna Wizualne Miasto

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Edukacja / Edukacja medialna i informacyjna ze środków Ministra

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Projekt: Polska Warszawa, 27 czerwca 2014 WSTĘP Na działalność Fundacji Projekt: Polska składa się aktywność rozgrywająca się na trzech polach: działalność skupiona wokół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo