Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT"

Transkrypt

1 Projekty dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zrealizowane do grudnia 2013 r. w ramach zadania Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych Oferent i tytuł zadania Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem Charakterystyka zadania Projekt ICT polegał na przygotowaniu programu oraz produkcji wideo-kursu w języku migowym dotyczącego ICT (nauka wykorzystania ICT m.in. do poszukiwania informacji, komunikacji, załatwiania spraw urzędowych (m.in. epuap); korzyści płynące z korzystania z ICT, ułatwienia, bezpieczeństwo, zagrożenia i sposoby ich unikania). Wideo-kurs podzielony jest na 25 lekcji. Wszystkie lekcje prowadzone są w polskim języku migowym i są połączeniem wykładu z wideotutorialem (tzn. nagraniem wideo pokazującym krok po kroku wykonywanie danego zadania). Dodatkowo przekaz wspierany jest grafikami oraz napisami dla osób głuchych i słabosłyszących nie znających języka migowego (jako opcja do wyboru). Cały wideo-kurs został udostępniony online na stronie www projektu do bezpłatnego wykorzystania przez osoby głuche i słabosłyszące z całej Polski. Dodatkowo zostały zorganizowane i przeprowadzone szkolenia komputerowe dotyczące ICT dla 50 osób niepełnosprawnych (głuchych i słabosłyszących) zamieszkujących województwo łódzkie, dla których podstawowym językiem komunikacji jest język migowy. W ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych przeprowadzone zostały cztery komplementarne względem siebie działania w obszarze promowania idei Otwartego Rządu (Open Government) oraz ponownego wykorzystania (re-use) informacji publicznych: 1. Opracowano trzy e-booki: Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informatyków ujęcie praktyczne; Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej inspirujące wzorce z Polski i ze świata; Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej). E-booki zostały opublikowane na odpowiedniej wersji licencji Creative Commons. 2. Opracowano serię videocastów (krótkich filmów szkoleniowych), poświęconych idei Otwartego Rządu, ponownemu wykorzystaniu informacji publicznej oraz umiejętnościom programistycznym niezbędnym do realizacji rozwiązań informatycznych w tym obszarze. 3. Opracowano techniki autodiagnozy dostępności stron internetowych jednostek publicznych w obszarze koncepcji Otwartego Rządu. 4. Opracowano dedykowaną witrynę internetową zawierającą 100 najczęstszych pytań na temat Otwartego Rządu i 1

2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Obserwatorium Zarządzania ponownego wykorzystania informacji publicznej. Projekt W świecie cyfrowym polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu serii kaskadowych szkoleń wraz z warsztatami z zakresu edukacji informacyjnej oraz medialnej przeznaczone dla środowiska oświatowego; wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze środowisk defaworyzowanych. Szkolenia i warsztaty organizowane w ramach zadania składały się z kilku elementów: bezpieczeństwo w sieci, umiejętności korzystania z cyfrowego środowiska w procesie edukacyjnym, narzędzia i zasoby ICT europejskich programów edukacyjnych do rozwijania kompetencji cyfrowych. Zadanie zrealizowane zostało poprzez organizację kilku całodziennych konferencji szkoleniowych w wybranych mniejszych ośrodkach miejskich lub położonych w terenie o niskim wskaźniku urbanizacji. Ponadto udostępniono kilkanaście krótkich kursów online, dostępnych dla szerokiej publiczności niezależnie od miejsca zamieszkania. Intensywna akcja szkoleniowa realizowana była w oparciu o krajową siec ekspertów biegłych w ICT, która dysponuje FRSE i z którą ściśle współpracuje od niemal10 lat w ramach programu etwinning. W ramach projektu Zaproś seniora do monitora zrealizowano kampanię aktywizującą konsumentów treści internetowych i osoby wykluczone. Położony został silny nacisk na pobudzenie współpracy miedzy pokoleniami i uczenie się przez działanie. Centralną częścią projektu był konkurs na najlepsze nagranie wideo odpowiadające na pytania:.czym zachęciłbyś seniora do częstego siadania przy monitorze?" "Po co Twoim rodzicom i dziadkom Internet?", czy "Jakie korzyści mogą płynąc ze współpracy pokoleń w sieci?". Konkurs skierowany był do osób aktywnie wykorzystujących zasoby internetowe, szczególnie osób młodych i zachęcał je do współpracy z osobami starszymi przy realizacji nagrania wideo. Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie materiału wideo, w którym wzięły udział osoby z różnych pokoleń. Prowadzona akcja miała za zadanie pokazać, że najlepszymi edukatorami w zakresie Internetu są osoby z najbliższego otoczenia, w szczególności osoby młode. To one powinny inicjować aktywność i zachęcać seniorów do poznawania i korzystania z zasobów Internetu. FUNDACJA LIKEJON MILCZĄCY PRZEWODNIK pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących polegał na opracowaniu materiałów ułatwiających osobą głuchym i niedosłyszącym korzystanie z usług administracji. Projekt obejmowały opracowanie i tłumaczenie na język migowy instrukcji załatwiania podstawowych spraw życiowych na styku obywatel administracja połączone z tłumaczeniami powszechnie stosowanych formularzy. Tłumaczenia będą miały postać filmów i zostaną opublikowane na dedykowanej platformie www. Podjęte działania zostały zaplanowane z uwzględnieniem konsultacji wszystkich produktów zarówno w środowisku głuchych i niedosłyszących jak i przedstawicieli administracji samorządowej województwa lubelskiego. Zaplanowano badania mające na celu określić katalog 3-5 spraw życiowych najczęściej załatwianych w urzędach. Następnie eksperci wypracowali 2

3 Stowarzyszenie Talent uniwersalną instrukcję załatwiania tych spraw wraz z tłumaczeniem na język migowy formularzy. Kolejnym krokiem była prezentacja opracowanych materiałów zarówno w środowisku osób głuchych jak i w administracji publicznej (jst) województwa lubelskiego. Podczas prezentacji została przekazana podstawowa wiedza dotycząca komunikacji w języku migowym i możliwości wsparcia ICT w przeciwdziałaniu wykluczeniu osób głuchych i niedosłyszących. W celu upowszechnienia rezultatów, wypracowane materiały wraz z instrukcją ich wykorzystania rozesłano do 360 powiatów w Polsce i 140 innych zainteresowanych podmiotów. Za zachowanie trwałości rezultatu odpowiada wnioskodawca i zostanie ona zapewniona poprzez utrzymanie platformy i aktualizację przetłumaczonych na język migowy treści (filmów, instrukcji) w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Projekt Programowanie na start! był odpowiedzią na istniejącą potrzebę kształtowania i rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w szczególności w zakresie programowania wśród młodzieży uczącej się i zamieszkującej zwłaszcza obszary zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Działania przewidziane w projekcie obejmowały nawiązanie współpracy z 25 szkołami z 12 województw, w których odbyły się sobotnie zajęcia pozalekcyjne (7 zajęć trwających 2h 15 minut). Podczas zajęć młodzież (ok. 400 uczestników) rozwiązywała zadania z informatyki (jednakowe we wszystkich szkołach), rozwijające niestandardowy, oryginalny i niezależny sposób myślenia oraz nabywała umiejętność podstaw programowania w języku Pascal i C. Nauka rozwiązywania zadań i programowania realizowana była przy użyciu platformy edukacyjnej zadania.oig.edu.pl, która została opracowana i wciąż jest rozwijana przez Oferenta w ramach projektu Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów. Zadania rozwiązywane przez uczestników podczas zajęć były omawiane on-line dzięki usłudze videotransmisji, co pozwoliło uczniom na otrzymanie szybkiej informacji zwrotnej, ale również na doświadczenie efektywnego wykorzystania narzędzi cyfrowych do poszerzania swojej wiedzy. Uczestnicy przedsięwzięcia Programowanie na start! mieli możliwość korzystania z konsultacji on-line dotyczących zarówno sprawnego poruszania się po platformie, jak i zagadnień merytorycznych związanych z programowaniem. Opracowane zostały materiały pomocnicze, które dostępne są na platformie także po zakończeniu projektu, dzięki czemu zapewniona została trwałość zaplanowanych działań. Projekt miał na celu zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży uczącej się na terenach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w szczególności programowania. Dzięki zastosowanym narzędziom (platforma, omówienia on-line, konsultacje) uczestnicy bezpośrednio doświadczyli możliwości rozwijania ważnych w cyfrowym społeczeństwie umiejętności i dostrzegli możliwość rozwoju zawodowego w wciąż rozwijającym się obszarze ICT. Fundacja Aktywizacja (d. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) i Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji ALICE (dalej Akademia) była pilotażowym projektem szkoleniowym skierowanym do pracowników punktów publicznego dostępu do Internetu (PIAP-ów) m.in. Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Centrów Kształcenia na Odległość na Wsiach (e-centrów) oraz bibliotek publicznych objętych Programem Rozwoju Bibliotek. Jego długofalowym celem jest zwiększenie potencjału PIAP-ów jako sieci trwałych ośrodków przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia osób niepełnosprawnych. Projekt wynikał ze wspólnych doświadczeń Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz 3

4 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (dalej FRSI) zebranych podczas wieloletniej współpracy z PIAP-ami (głównie e-centrami i bibliotekami) z całego kraju. Obie fundacje prowadzą programy wspierające rozwój i wymianę doświadczeń pomiędzy współpracującymi z nimi PIAP: program e-centra i Program Rozwoju Bibliotek. Szkolenie w ramach Akademii było przeznaczone dla 60 pracowników PIAP prowadzących szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych pragnących podnieść swoje umiejętności trenerskie i organizacyjne. Szkolenie podzielone były na dwa cykle: podstawowy (dla 60 uczestników), którego celem było podniesienie poziomu umiejętności trenerskich, kompetencji liderskich i organizacyjnych oraz specjalistyczny, który składał się z dwóch ścieżek do wyboru (w każdej ścieżce wzięło udział 30 uczestników): - praca z osobami niepełnosprawnymi ścieżka ta wyposaża w wiedzę i umiejętności konieczne do planowania i realizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych. W ramach tej ścieżki uczestnicy będą uczestniczyć jako asystenci w rzeczywistym szkoleniu specjalistycznym skierowanym do osób niepełnosprawnych - otwarte zasoby edukacyjne, Internet a prawo autorskie - ścieżka ta pokazuje korzyści płynące ze stosowania otwartych modeli praw autorskich, możliwości i ograniczenia prawne wykorzystania różnorodnych zasobów edukacyjnych, przegląd źródeł materiałów udostępnianych na otwartych licencjach (lub w innym modelu prawnym umożliwiającym ich wykorzystanie). Na koniec Akademii uczestnicy we współpracy z trenerami przygotowali pracę zaliczeniową w formie planu przyszłych działań szkoleniowych z zakresu kompetencji cyfrowych dla swojego PIAP-u. Równolegle ze szkoleniami Akademii prowadzone było specjalistyczne szkolenie dla osób niepełnosprawnych z zakresu podstaw programowania. Podczas szkolenia wykorzystane były specjalistyczne narzędzie programistyczne (MS Visual Studio) oraz sprzęt specjalistyczny ułatwiający korzystanie z komputera osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Udział uczestników Akademii w charakterze asystentów na szkoleniu programistycznym umożliwił im praktyczną weryfikację nabywanej wiedzy i umiejętności. Aby zapewnić trwałość efektu i rozpowszechnić jego rezultaty treści szkoleń Akademii zostały opublikowane w formie kursu e-learningowego (wraz z materiałami multimedialnymi i interaktywnymi). Dodatkowo wydane zostały trzy publikacje tematyczne: Wykorzystanie ICT w aktywizacji osób niepełnosprawnych przegląd możliwości i poradnik dotyczący wykorzystywania różnego rodzaju technologii informatycznych w aktywizacji. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - modelowe wsparcie nowe, zaktualizowane wydanie zbioru doświadczeń FPMiINR na polu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. ALICE Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji tradycyjny podręcznik będący kompilacją materiałów wykorzystywanych podczas szkoleń Akademii. Publikacje zostały rozpowszechnione w PIAP-ach w całej Polsce. Projekt promowany był bezpośrednio w PIAP-ach za pomocą wypracowanych kanałów komunikacji obu Fundacji, w mediach lokalnych (prasa, radio) poprzez artykuły, wywiady i spoty, branżowych serwisach internetowych, oraz za 4

5 pomocą kampanii reklamowej w systemie Google AdWords. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska Realizując zadanie publiczne Akademia cyfrowa oferent chciał zwiększyć umiejętności osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym między innymi osób po czterdziestym piątym roku życia, osób niepełnosprawnych oraz słabo wykształconych (co najwyżej z wykształceniem średnim). Celem głównym projektu było zwiększenie wykorzystania ICT przez osoby wykluczone cyfrowo oraz podniesienie świadomości w zakresie korzyści z wejścia w cyfrowy świat. Projekt Akademia Cyfrowa zakładał opracowanie, uruchomienie i administrowanie strony internetowej skierowanej do odbiorców działań (uczestnicy warsztatów, przedsiębiorcy i przedstawiciele pracodawców), jak również do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy za zakresu korzystania z nowych technologii oraz Internetu. Strona wyposażona jest w innowacyjne narzędzie służące do odczytywania zamieszczonych treści (usługa web reader) co sprawia, że jest bardziej dostępna i przyjazna dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, w szczególności dla osób w starszym wieku, osób niepełnosprawnych i słabo widzących. Utworzona strona spełniała zadanie dodatkowego narzędzia warsztatowego dla uczestników szkoleń. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnego redagowania i zamieszczania informacji na tworzonej stronie w oparciu o system zarządzania treścią (CMS). Zadanie publiczne obejmowało również przygotowanie i wydanie 2 e-booków. Pierwszy z nich Drzwi do świata cyfrowego to poradnik z zakresu obsługi urządzeń cyfrowych oraz Internetu i jego zasobów. Kolejny e-book Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? skierowany jest do szerokiego grona pracodawców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji rynku pracy. E-booki zamieszczone zostały na stronie internetowej, a zaproponowana formuła dostarczenia wiedzy z tego zakresu zapewni naszym działaniom charakter ponadregionalny. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu 8 szkoleń w formie warsztatowej dla 80 grup beneficjentów z wybranych powiatów woj. podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Każde szkolenie dotyczące innego obszaru tematycznego składało się z dwóch spotkań w wymiarze czterech godzin wykładowych. W sumie zrealizowano 640 godzin szkoleniowych. Wsparciem szkoleniowym zostało objętych łącznie ponad 800 uczestników szkoleń (średnio 10 uczestników w każdej grupie szkoleniowej). Projekt obejmował również organizację konferencji Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?, która miała dotrzeć do jak najszerszego grona pracodawców oraz zachęcić ich do inwestowania w umiejętności informatyczne własnej kadry. Konferencja miała na celu uświadomienie pracodawcom, że nakłady na edukację informatyczną pracowników są konieczne do dalszego rozwoju firmy i pełnego wykorzystania możliwości sprzętu informatycznego. Celem proponowanego zadania publicznego Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży było zorganizowanie akcji informacyjnej dla dzieci i ich rodziców uświadamiającego o zagrożeniach płynących z sieci w tym o : - nielegalnych materiałach i niebezpiecznych treściach, np. dotyczące wykorzystywania seksualnego, rasizmu, pornografii, przemocy itp.; - uwodzeniu przez Internet. Stanowi to zagrożenie w każdej sytuacji - nie tylko przez Internet, ale szczególnie duże wtedy, gdy prowadzi do spotkań w rzeczywistości. Niebezpieczne mogą się też okazać kontakty z sektami i różnego rodzaju 5

6 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ wyłudzaczami; - cyberprzemocy, czyli nękaniu w sieci np. wstawianie do Internetu zdjęć, obraźliwych wpisów, nagrań przedstawiających dziecko lub nastolatka w złym świetle; - naruszeniu prywatności- np. poprzez kradzież adresów, haseł, numerów kart, albo ich nieświadome udostępnienie obcym; - nieświadomym uczestniczeniu dzieci w działaniach niezgodnych z prawem; - niebezpiecznych postawach ( hazard, anoreksja, stosowanie używek, zaangażowanie w działalności sekt). Dodatkowo prowadzone były działania edukacyjne, które pozwolą dzieciom, młodzieży jak i rodzicom uniknąć problemów związanych z użytkowaniem Internetu i spowodują wypracowanie właściwych nawyków w celu ochrony w tym: - zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi przez Internet; - nie zamieszczanie w Internecie szczegółowych danych osobowych oraz zdjęć; - korzystanie z oprogramowania filtrującego oraz filtrów antyspamowych i zapory sieciowej; - uświadomienie o możliwych skutkach cyberprzemocy w sieci; W ramach projektu zrealizowano następujące działania: - przygotowanie dedykowanej strony internetowej opisującej akcję oraz będącej kompendium wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie; - przygotowanie aplikacji mobilnej służącej udostępnieniu poradników dla dzieci oraz rodziców; - przeprowadzenie kampanii na największych portalach w Polsce (w serwisach dla rodziców oraz dzieci); - organizacja konferencji Ochrona nieletnich w Internecie której istotnym elementem będzie dyskusja panelowa z udziałem największych autorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci; - przygotowanie i druk publikacji na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie, dystrybucja wśród szkół podstawowych w Polsce, publikacja plakatów i ulotek dla rodziców i dzieci. Akcja miała na celu promocję działań profilaktycznych związanych z bezpiecznym zachowaniem się w Internecie i była adresowana do kadry pedagogicznej, rodziców oraz organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Zadanie Świat cyfrowy dostępny dla wszystkich skierowane było do osób z niepełnosprawnością narządu wzroku zamieszkujących woj. Wielkopolskie, a w szczególności subregion koniński i następujące powiaty: Koniński, Miasto Konin, Turecki, Słupecki, Kolski. W ramach realizowanego zadania wsparciem objętych zostało 30 osób niewidomych i niedowidzących dla których przeprowadzony został cykl warsztatów. Pierwsza część warsztatów miała charakter przygotowujący do aktywnego poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Druga część warsztatów dotyczyła podniesienia świadomości w zakresie korzyści z wejścia w świat cyfrowy i miała praktyczny charakter. Uczestnicy przy asyście wolontariuszy załatwiali sprawy urzędowe z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji. 6

7 Fundacja Panoptykon Zadanie Cyfrowa wyprawka dla dorosłych miala na celu podniesienie świadomości osób dorosłych na temat zagrożeń wiążących się z korzystaniem z Internetu i innych technologii cyfrowych oraz chroniących ich praw. Cel ten został realizowany poprzez przygotowanie i publikację serii tekstów poradnikowych i ekspercko-prawnych oraz publikację w formie elektronicznej przewodnika na temat komunikacji w Internecie. Projekt obejmował trzy rodzaje działań, każde realizowane z myślą o konkretnej grupie odbiorców: (i) (ii) (iii) Przygotowanie i publikacja serii tekstów poradnikowych z myślą o rodzicach zaniepokojonych o bezpieczeństwo dzieci w trakcie korzystania z sieci. Teksty będą podejmowały tematykę bezpiecznego (także pod kątem rozwoju psychiki dziecka) korzystania z sieci, przedstawiając zagrożenia i proponując rozwiązania. Zostały przygotowane przez ekspertów Fundacji i zredagowane pod kątem językowym, tak by trudne tematy przedstawiać językiem zrozumiałym dla czytelnika nie będącego ekspertem. Każdy tekst liczył ok. 3 tys. znaków. Promocja tekstów poradnikowych odbyła się z wykorzystaniem własnych kanałów internetowych Fundacji; strony www (83 tys. użytkowników rocznie, przy czym w statystykach nie są uwzględnione osoby, które w swoich przeglądarkach ustawiły opcję Do Not Track ), Facebooka (ponad 6 tys. fanów), Twittera (ponad 1600 śledzących) i zaprzyjaźnionych serwisów internetowych. (ii) Publikacja w druku i w Internecie przewodnika tematycznego, wyjaśniającego różne aspekty problemu kontrolowania informacji i komunikacji w Internecie. Przewodnik wyjaśni drogę informacji w Internecie i przedstawi wyzwania związane z koniecznością realizowania sprzecznych nieraz wartości i interesów różnych grup (np. wolność słowa a mowa nienawiści, działania marketingowe a prawa konsumentów). W oparciu o konkretne przykłady z całego świata wyjaśnia, kiedy ograniczanie swobody wymiany informacji i komunikacji w Internecie jest naruszeniem praw użytkowników, a kiedy jest niezbędne do realizowania prawa. Przewodnik przygotowany w atrakcyjnej formie elektronicznej jest dostępny dla szerokiego grona odbiorców. (iv) Przygotowanie i publikacja serii tekstów analityczno-prawnych pisanych z myślą o odbiorcach do pewnego stopnia świadomych zagrożeń, poszukujących pełniejszej wiedzy zarówno o zagrożeniach, jak i o swoich prawach. Każdy z tekstów został przygotowany przez ekspertów Fundacji, zilustrowany przykładami i zredagowany pod kątem przystępności języka dla czytelnika nie będącego ekspertem. Teksty analityczno-prawne były promowane z wykorzystaniem wymienionych w punkcie (i) własnych kanałów informacyjnych Fundacji, a także blogu w serwisie TOK.FM (45 tys. odwiedzin od początku 2013 r.) oraz zaprzyjaźnionych serwisów internetowych, podejmujących podobną tematykę. Wszystkie materiały publikowane na stronie Fundacji są dostępne na wolnej licencji (CC-BY-SA), co oznacza większy potencjalny zasięg oddziaływania. 7

8 Stowarzyszenie Animacji Kultury Heksa Fundacja Nowoczesna Polska Projekt o nazwie Cyfrowa kraina polegał na realizacji cyklu warsztatów teoretyczno-praktycznych. Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli uczestnicy szkoleń tj. młodzież lokalna w wieku od 13 do 19 lat. Zajęcia odbywały się równolegle w czterech miejscowościach województwa lubelskiego: Czerniejów (powiat lubelski), Niedrzwica Duża (powiat lubelski), Radzyń Podlaski (powiat radzyński) oraz Zakrzówek (powiat kraśnicki). Praca przebiegała w dwóch tematycznych grupach (w każdej miejscowości pracowały po dwie grupy): grupa dziennikarzy oraz grupa programistów. Każda z grup będzie liczył maksymalnie 15 osób. Zatem łączna ilość beneficjentów bezpośrednich wyniosła maksymalnie 120 osób. Głównym celem projektu było wyposażenie uczestników w zaawansowane kompetencje cyfrowe edycja obrazów, dźwięków i nagrań wideo, jak również umiejętności w zakresie programowania tworzenie gier komputerowych. Celem zadania Katalog kompetencji 2.0 było zwiększenie zaufania do świata cyfrowego poprzez wypracowanie wytycznych do prowadzenia edukacji medialnej i cyfrowej na wszystkich etapach nauczania oraz dostarczenie nauczycielom, bibliotekarzom i animatorom społecznym odpowiednich narzędzi jej wdrażania. W ramach zadania zostały przeprowadzone międzynarodowe, otwarte konsultacje społeczne Katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych" wydanego przez fundację Nowoczesna Polska w 2012 r., pilotaż programu edukacji medialnej w wybranych szkołach, warsztaty z ekspertami i praktykami edukacji medialnej oraz badanie diagnozujące potrzeby edukatorów medialnych osób wykluczonych cyfrowo po 45 roku życia. Zebrane informacje umożliwią stworzenie nowej koncepcji programowej edukacji medialnej i cyfrowej ( Katalog Kompetencji 2.0 ) oraz tworzenie materiałów edukacyjnych lepiej dostosowanych do potrzeb odbiorców. Fundacja Instytut Spraw Publicznych Zadanie polegało na zorganizowaniu konkursu, którego celem było zebranie i promocja najlepszych praktyk z zakresu edukacji cyfrowej osób, które z racji wieku i wcześniejszych zdarzeń życiowych nie miały możliwości lepszego zapoznania się z korzyściami jakie niesie korzystanie z Internetu oraz działania na rzecz dzielenia się wiedzą w zakresie zwiększania kompetencji cyfrowych w tym w relacjach międzypokoleniowych. Konkurs miał zachęcić do wykorzystania nowych technologii poprzez pokazywanie ich wielorakich korzyści oraz promocja rozwiązań zwiększających zaufanie do świata cyfrowego służących poprawie jakości życia użytkowników. Nagrodzone i wyróżnione projekty konkursowe utworzyły listę dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw dostępną poprzez instrumenty porcyjno-informacyjne Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (strona internetowa, Facebook) dla wszystkich zainteresowanych ich wykorzystaniem. Projekt konkursu oraz towarzyszące mu działania organizacyjne i promocyjne były realizowane w partnerstwie publicznoprywatnym angażującym wiele organizacji, wykorzystywały ich doświadczenie, zaangażowanie i zasoby. Realizowały go wspierające Szerokie Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce organizacje oraz firmy, głownie wchodzące w skład Koalicji w sieci. Członkami Koalicji, wspierającymi Porozumienie są firmy, organizacje pozarządowe i instytucje, co pozwala na zwiększenie efektywności i skali działań. Organizacje zaangażowane w realizację projektu stawiają sobie za cel pokazywanie, że nowe technologie nie są celem samym w sobie. Zdobycie umiejętności cyfrowych pozwala przezwyciężać samotność (wyniki badania Internet zmienił moje życie ), na rozwój osobisty, aktywność 8

9 zawodową, dzielenie się wiedzą i pasjami, pomoc innym, aktywne uczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym. Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp Projekt Kuźnia programistów miał na celu upowszechnienie i rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w szczególności w zakresie programowania. Projektu umożliwił różnym grupom zawodowym i wiekowym, osobom zagrożonym bezrobociem i poszukującym możliwości przekwalifikowania zawodowego, naukę programowania w sposób uwzględniający brak wcześniejszego przygotowania technicznego, wraz z promocją zawodu programisty. Projekt polegał na realizacji kursów w zakresie podstaw programowania, przygotowujących do wykonywania zawodu programisty. Treść oraz sposób prowadzenia kursu był wynikiem pilotażowych spotkań zrealizowanych w 2013 roku przez Fundację Netcamp, w którym uczestniczyły osoby w różnym wieku i z różnych grup zawodowych (przykładowo: rolnicy, architekci, studenci ekonomii). Na potrzeby kursu utworzono specjalną witrynę internetową, umożliwiającą udział w kursie z podstaw programowania, opartym o doświadczenia wyniesione z pilotażu oraz o technologię najczęściej poszukiwaną wśród kandydatów na rynku pracy. Po odbyciu kursu osoba ucząca się jest w stanie samodzielnie nauczyć się kolejnego języka programowania. Jest to możliwe dzięki temu, że zakres kursu jest uniwersalny dla wielu współczesnych języków programowania. Dzięki temu osoba ucząca się zdobywała podstawowe umiejętności, które są wspólne w nauce wielu innych języków programowania. Wszystkie kursy online powstałe w wyniku projektu udostępnione zostały nieodpłatnie. Zakres projektu obejmuje całą Polskę, ze względu na jego elektroniczny charakter. Fundacja Projekt: Polska Stowarzyszenie na rzecz Celem projektu Spółdzielnia Wiedza było zapewnienie wsparcia dla opiekunów PIAP-ów oraz ich współpracowników (pracowników bibliotek, nauczycieli/lek, lokalnych działaczy organizacji pozarządowych) w poszerzaniu ofert punktów w zakresie udostępniania publicznych zasobów opublikowanych w Internecie (przede wszystkim edukacyjnych i dziedzictwa), publicznie dostępnego oprogramowania oraz w zakresie zwiększania kompetencji dot. prawa autorskiego i bezpiecznego korzystania z Sieci. Efektem projektu jest serwis internetowy stanowiący przystępne wrota do przydatnych dla użytkowników PIAP-ów zasobów, wraz z uzupełniającą go publikacją drukowaną skierowaną do PIAP-ów oraz plakatami promującymi korzystanie z zasobów Internetu. W projekcie wzięli udział eksperci z Centrum Cyfrowego, Fundacji Panoptykon, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Małopolskiego Instytutu Kultury. Sieć publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) ma ogromny potencjał upowszechniania korzystania z Internetu, szczególnie w rejonach i wśród grup podatnych na wykluczenie cyfrowe, które nie mają prywatnego dostępu do Sieci. Punkty PIAP borykają się jednak z problemami ograniczającymi ich potencjał, wśród których kluczowe to brak wsparcia merytorycznego dla opiekunów PIAP-ów oraz skromna oferta zasobów. Projekt polegał na opracowaniu narzędzia do autodiagnozy w zakresie dostępności stron internetowych instytucji 9

10 równego dostępu do kształcenia Twoje Nowe Możliwości publicznych. Narzędzie nie jest walidatorem, ale połączeniem kreatora raportu z kursem e-learningowym. Użytkownik przeprowadzany jest przez proces oceny za pomocą kreatora, który zadawaje kolejne pytania, na które użytkownik musi odpowiedzieć w sposób możliwie obiektywny. Przy każdym pytaniu otrzymuje podpowiedź, jak znaleźć na nie odpowiedź. W ten sposób dowiaduje się, jak należy rozumieć dostępność i wymagania zapisane w specyfikacji WCAG 2.0. W razie potrzeby otrzymuje też informacje o dostępnych w sieci narzędziach wspomagających oraz podpowiedzi, jak interpretować ich sugestie. Na koniec użytkownik otrzymuje listę zaleceń odnośnie zmian, jakie muszą być dokonane w serwisie oraz deklarację dostępności dla obecnego stanu serwisu. Projekt był promowany wśród osób pracujących w instytucjach publicznych oraz projektantów stron internetowych. Zakończy się konferencją podsumowującą poświęconą dostępności i samemu narzędziu. Skrócona charakterystyka ofert na realizację zadania publicznego wyłonionych w konkursie pod nazwą Technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz budowania kultury społeczeństwa informacyjnego Fundacją Dzieci Niczyje Projekt Trening kompetencji cyfrowych dotyczył organizacji i realizacji programu edukacyjnego doskonalącego kompetencje cyfrowe warszawskich gimnazjalistów. Opracowany został w oparciu o wieloletnie doświadczenie Fundacji Dzieci Niczyje w pracy z młodzieżą oraz na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów m.in. Youth Panel młodzieżowa grupa konsultacyjna na temat nowych technologii, magazyn Numa Numa o bezpieczeństwie online i pozytywnych zastosowaniach Internetu, program helpline.org.pl telefon zaufania dla dzieci i młodzieży doświadczających trudności online, oraz program Dziecko w Sieci, Necio, Stop Cyberprzemocy, projekty Sieciaki.pl, Sieciaki na wakacjach, oraz koordynacja europejskiego programu Safer Internet w Polsce i liczne szkolenia dla młodzieży w zakresie bezpieczeństwa online i pozytywnego wykorzystania nowych mediów. Projekt skierowany był do uczniów klas I-II polskich gimnazjów oraz ich wychowawców i pracujących z nimi pedagogów. W ramach projektu opracowane zostały scenariusze zajęć dotyczące: efektywnego i świadomego budowania i dbania o własny wizerunek online (rozpowszechnianie zdjęć, również nagich, występowanie w zabawnych filmikach); świadomej aktywności na portalach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem portalu Facebook oraz świadomości, gdzie należy się zgłosić w przypadku wystąpienia problemów związanych z tą aktywnością; umiejętności wyszukiwania informacji w sieci, oceny ich wiarygodności, przydatności, i przetwarzania informacji. Scenariusze zajęć będą tworzone na bazie edukacji medialnej oraz zostaną wsparte przez technologie informacyjnokomunikacyjne. Zadanie obejmowało również aktualizację przewodnika dla młodzieży Dbaj o fejs, którego celem jest budowanie 10

11 Związek Harcerstwa Polskiego świadomości wokół tożsamości online oraz zagadnień prywatności w sieci. Przewodnik w praktyczny sposób, krok po kroku pokazuje jak zająć się ustawieniami prywatności na najpopularniejszym portalu społecznościowym na świecie. Przewodnik jest dostępny bezpłatnie na stronie: Projekt Społeczeństwo cyfrowe miał na celu przeprowadzenie zajęć szkoleniowych i warsztatowych w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz wychowania w społeczeństwie informacyjnym oraz w zakresie promowania odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Najważniejsze działania w projekcie obejmowały: - szkolenie w zakresie budowania i obsługi aplikacji cyfrowej wspomagającej proces szkoleniowy i wychowawczy w organizacji oraz wypracowanie materiału metodycznego dla dzieci i młodzieży dotyczącego nauki programowania dla różnych grup wiekowych, udostępnienie materiałów drogą elektroniczną; - szkolenie w zakresie wykorzystywania narzędzi internetowych (np. strony www, komunikatory, profile społecznościowe, Google Street View, Panoramio, Google Scholar itp.) w realizacji i promowaniu działań wychowawczych i edukacyjnych; - powołanie i rozpoczęcie działalności internetowej telewizji edukacyjnej dla dzieci i młodzieży; - szkolenie liderów grup młodzieżowych i wolontariuszy w zakresie promowania bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Przygotowanie zbioru dobrych praktyk oraz poradnika dotyczącego bezpiecznego korzystania z Internetu oraz świadomości zagrożeń dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych; - oraz zakup sprzętu do realizacji i obsługi szkoleń. 11

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Zadanie 1 - Diagnoza i analiza problemów Etap 1 - analiza stanu wykorzystania rozwiązań ICT

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem

SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu SZKOLENIA TEMATYCZNE zagadnienia związane z edukacją i wychowaniem ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Drodzy Nauczyciele, wspierając szkoły i placówki oświatowe w

Bardziej szczegółowo

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość 13. Jarosław Lipszyc współpraca: Katarzyna Sawko Projekt Cyfrowa przyszłość jest realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska od października 2011. Jednym z celów projektu, zrealizowanym w pierwszym etapie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego

Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Rola i zadania bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych zapisów prawa oświatowego Biblioteki pedagogiczne jako jeden z elementów systemu wspomagania szkół Kontekst zmian 1. Nowa koncepcja wspomagania

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie szkoły w zakresie TIKnowe zadania bibliotek pedagogicznych

Wspomaganie szkoły w zakresie TIKnowe zadania bibliotek pedagogicznych Wspomaganie szkoły w zakresie TIKnowe zadania bibliotek pedagogicznych Elżbieta Mieczkowska Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu Falenty, 29 czerwca - 1 lipca 2015 r. Cele wystąpienia prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM Magdalena Pilińska WSPOMAGANIE Z TIK-IEM W DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ WE WROCŁAWIU DOBRE PRAKTYKI Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W SIECI Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW

ZAGROŻENIA W SIECI Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW Konferencja 24.09.2008 r. DCDNiIP WROCŁAW Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego zjawiska w

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach

Opis zasobu: Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach Opis zasobu: Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany rządu amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami"

Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji Dzielimy się doświadczeniami Formularz zgłoszeniowy Przykłady dobrych praktyk w edukacji "Dzielimy się doświadczeniami" Tytuł/nazwa Zainwestuj w przyszłość projektu/przedsięwzięcia Nazwa szkoły/placówki Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2013 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2013 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2013 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najważniejsze działania m.st. Warszawy 1. Projekty: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz Nowoczesne technologie szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH Wprowadzenie 2014 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

W trosce o nowe pokolenia

W trosce o nowe pokolenia Dziękujemy W trosce o nowe pokolenia Działania Fundacji Grupy TP wspierające edukację dzieci i młodzieŝy Warszawa, 16 października 2007 r. 1 Fundacja Grupy TP Misja innowacyjne działania na rzecz rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne dziecko w sieci

Bezpieczne dziecko w sieci Bezpieczne dziecko w sieci program w zakresie problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie Opracowała: mgr Anita Urbańska I Wstęp Obecnie dostęp do Internetu, stał się powszechny nie tylko dla dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim

Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w powiecie sępoleńskim Priorytet III Wysoka jakość oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Okres

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Warszawa, 6.10.2015 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Warszawa, 6.10.2015 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Warszawa, 6.10.2015 r. Adresaci III osi priorytetowej POPC: - grupy o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Administracji i Cyfryzacji na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pokolenia 50+

Działania Ministra Administracji i Cyfryzacji na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pokolenia 50+ Działania Ministra Administracji i Cyfryzacji na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pokolenia 50+ Minister Administracji i Cyfryzacji w zakresie swoich kompetencji podejmuje działania związane ze strategicznym

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych 1 grupa Liczba

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB

REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Cele programu wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB: a) rozwinięcie funkcjonującej w środowiskach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO 60 INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU SKUTECZNY SPOSÓB WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I INNYCH GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Dobre programy i scenariusze czyli jak uczyć dzieci bezpiecznie korzystać z Internetu

Dobre programy i scenariusze czyli jak uczyć dzieci bezpiecznie korzystać z Internetu Dobre programy i scenariusze czyli jak uczyć dzieci bezpiecznie korzystać z Internetu Prezentacja dla nauczycieli na potrzeby wprowadzania programu Cyfrowa Szkoła. www.321internet.pl Program "3 2... 1

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne oprogramowanie i publikacje drukowane z dziedziny poradnictwa zawodowego Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015 r.

Specjalistyczne oprogramowanie i publikacje drukowane z dziedziny poradnictwa zawodowego Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015 r. Specjalistyczne oprogramowanie i publikacje drukowane z dziedziny poradnictwa zawodowego Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25.10.2015 r. Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Samorządowy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wybór trenerów do przeprowadzenia szkolenia doskonalącego kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi

Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi PROGRAM PROFILAKTYKI BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W INTERNECIE BEZPIECZNY INTERNET Własny program profilaktyczny, którego celem jest ochrona uczniów przed negatywnymi społecznymi, etycznymi i prawnymi konsekwencjami

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012 Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu Czerwiec 2012 Projekt innowacyjny jego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach

Bardziej szczegółowo

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych.

13.04.2015 14.04.2015 roku Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. 13.04.2015 Grupa I i 14.04.2015 roku Grupa II bibliotekarzy wzięła udział w szkoleniu Gry Niekomputerowe, czyli projektowanie gier planszowych. Szkolenia przeprowadzone przez Macieja Rynarzewskiego były

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1

Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki. Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r. 1 Krzysztof Głomb Arkadiusz Złotnicki Internet szerokopasmowy w społeczeństwie informacyjnym, Poznań, 15 grudnia 2008r 1 Regionalne partnerstwo dla e-rozwoju Wypracowanie realistycznych celów, narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich

Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich Aplikacja z grupy konkursowej typu b : Praktyki zawodowe na studiach licencjackich Nazwa pola Ośrodek akademicki Osoba składająca wniosek Opiekun praktyk (jeżeli inne niż powyżej) Dane kontaktowe osoby

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo