BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw : 2.1.Biuro Zamówie Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, Kraków; tel ; fax ; strona internetowa: 2) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych, zwanej w dalszej cz ci SIWZ PZP (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 z pó n. zm.; tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.). 2. Post powanie prowadzone jest przez komisj przetargow, powo an do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego post powania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynno ci podejmowanych przez zamawiaj cego i wykonawców w post powaniu o udzielenie zamówienia stosuje si przepisy powo anej ustawy Prawo zamówie publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó n. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wy onienie wykonawcy us ug hotelowych oraz innych wchodz cych w zakres dzia alno ci hotelu (tj. us ug restauracyjnych, cateringowych, wynajem sal konferencyjnych, organizacja wycieczek) na potrzeby organizowanej przez Uniwersytet Jagiello ski, w dniach sierpnia 2011r, mi dzynarodowej konferencji Magnetic Fields in the Universe III: From Laboratory and Stars to Primordial Structures. 2. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych. 3. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia: 1. USŁUGA HOTELARSKA Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Usługi hotelarskie, Hotelarskie usługi noclegowe; WYMAGANIA OGÓLNE: Obiekt musi spełniać standardy przynajmniej 3-gwiazdkowego hotelu. Obiekt może składać się z kilku budynków oddalonych od siebie nie więcej niż o 100m. Znajdować się w Zakopanem nie dalej niż 3,5km od Dworca Głównego/stacji kolejowej PKP w Zakopanem. Obiekt musi pomieścić 200 osób w pokojach 1 i 2-osobowych, przy czym musi posiadać co najmniej 20 pokoi 1-osobowych. W obiekcie musi znajdować się winda oraz centrum rekreacyjne. Na terenie obiektu musi znajdować się parking na co Strona 1 z 26

2 najmniej 60 samochodów. Obiekt musi posiadać salę konferencyjną na 200 osób, miejsce do zorganizowania kolacji uroczystej na 200 osób oraz miejsce do zorganizowania kolacji na wolnym powietrzu na co najmniej 150 osób. W obiekcie musi znajdować się jadłodajnia/restauracja mogąca przyjąć co najmniej 150 osób równocześnie. ZAKWATEROWANIE w dniach sierpnia 2011r: Wynajem 20 pokoi 1-osobowych z widokiem na Tatry. Pokoje muszą posiadać łazienkę (kabina prysznicowa lub/i wanna, umywalka, ubikacja) balkon, dostęp do Internetu i znajdować się w zasięgu telefonii komórkowej. Na wyposażeniu: TV satelitarna (programy obcojęzyczne). Cena pokoju musi zawierać wodę do picia (gazowana i niegazowana), całodobowy dostęp do herbaty i kawy oraz śniadanie w formie bufetu. USŁUGA HOTELARSKA OBEJMUJE WYŁĄCZNIE WYNAJEM (w podanym terminie) 20 POKOI 1-OSOBOWYCH (i tylko to należy wycenić w przedkładanej ofercie) 2. WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH: Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji WYMAGANIA: Wynajem sali konferencyjnej na 200 osób: 4 dni pełne i 1 dzień do godziny 15:00: Sala musi być wyposażona w przynajmniej dwa rzutniki multimedialne i 2 ekrany, nagłośnienie, bezprzewodowy dostęp do Internetu. W cenie sali konferencyjnej musi być zawarta asysta techniczna, wynajem miejsca do zorganizowania przerw kawowych, przestrzeni do zawieszenia lub ustawienia 100 posterów o wymiarach A0 (znajdującej się blisko sali konferencyjnej) oraz wydzielonego, zamykanego pomieszczenie dla osób obsługujących konferencję ze strony organizatora (wyposażone w dostęp do Internetu, drukarkę, czajnik elektryczny, stół). 3. USŁUGA CATERINGOWA: Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków WYMAGANIA: 9 przerw kawowych na 200 osób: Napoje w liczbie nielimitowanej: kawa, herbata. Napoje w liczbie limitowanej: sok (250 ml), woda (250 ml). Strona 2 z 26

3 Dodatki: cukier, cytryna, śmietanka lub mleko do kawy, ciasteczka kruche lub 1 porcja ciasta deserowego (co najmniej 2 rodzaje). Koszt musi zawierać pełny serwis (przygotowanie, obsługę i pełna zastawę). 4. USŁUGI RESTAURACYJNE: Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków WYMAGANIA: Wyżywienie (kuchnia polska, kuchnia regionalna, kuchnia międzynarodowa): 5 obiadów w formie bufetu dla 30 osób: W MENU: 1 potrawa mięsna, 1 potrawa bezmięsna, 2 zupy, zestaw surówek co najmniej 3 do wyboru, co najmniej 2 dodatki (ziemniaki, ryż, kasza, itp.), deser ciasto kruche (min. 2 różne ciasta) lub owoce (min. 2 różne owoce), napoje ciepłe nielimitowane: kawa, herbaty, napoje zimne limitowane sok (po 250 ml). 3 kolacje w formie bufetu dla 30 osób: W MENU: napoje nielimitowane: herbata, limitowane sok (250 ml), 1 danie mięsne na gorąco, pieczywo (2 rodzaje), masło, 1 danie wegetariańskie na ciepło, co najmniej 3 rodzaje serów, 3 rodzaje wędlin. Kolacja uroczysta w formie bufetu na 200 osób: MENU: 2 przystawki (jedna zimna, jedna gorąca), 2 zupy, 3 dania główne (w tym 1 danie mięsne, 1 danie bezmięsne, 1 ryba), desery (3 rodzaje), sałatki (co najmniej 3 rodzaje), kawa, herbata nielimitowane, limitowane: soki, woda (po 250 ml). Kolacja góralska dla 30 osób na wolnym powietrzu przy ognisku: MENU: Minimum 2 dania ciepłe: 1 mięsne, 1 bezmięsne, napoje ciepłe nielimitowane, dodatki (pieczywo, ziemniaki). Do kolacji występ (ok. 30 min.) kapeli góralskiej. 5. WYCIECZKI: Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Organizacja wycieczek Strona 3 z 26

4 WYMAGANIA: BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 4 wycieczki po Zakopanem i okolicach: Ilość uczestników łącznie 200 osób, w tym: dla 70 osób wycieczka atrakcje turystyczne Zakopanego, wyjazd na Gubałówkę; dla 30 osób wycieczka piesza w Tatrach o wysokim/średnim stopniu trudności; dla 40 osób wycieczka piesza w Tatrach o średnim stopniu trudności; dla 60 osób wycieczka piesza w Tatrach o niskim stopniu trudności; W cenie wszystkich wycieczek musi znajdować się transport (w tym koszty kolejek linowych), usługa przewodnicka w języku angielskim, ubezpieczenie, wejście do Parku Narodowego, opłaty za wstęp do obiektów. 4. Ogólne warunki przedmiotowe udzia u w post powaniu: a. wykonawca musi zaoferowa przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiaj cego, okre lonymi w SIWZ, na potwierdzenie czego musi do czy do przedk adanej oferty szczegó owe opisy us ug, pozwalaj ce na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia wzgl dem wymaga Zamawiaj cego; b. wykonawca musi zapewni realizacj zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie; c. wykonawca musi zaoferowa termin p atno ci zgodny z postanowieniami 4 ust. 2 wzoru umowy z czonego do niniejszej SIWZ. Zamawiaj cy nie przewiduje adnych przedp at ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Orygina SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu zamawiaj cego, stanowi cy podstaw rozstrzygania ewentualnych sporów zwi zanych z tre ci tego dokumentu, dost pny jest w formie papierowej u zamawiaj cego i udost pniony na stronie internetowej i mo e by przekazywany nieodp atnie wykonawcom w formie elektronicznej (e mail). Natomiast po uprzednim zamówieniu przez wykonawców, zamawiaj cy przewiduje równie mo liwo powielania i przes ania za op at kopii SIWZ w formie papierowej SIWZ jest nieodp atna a wykonawca ponosi jedynie koszty wysy ki. 4) Termin wykonania zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia musi zosta wykonany w terminie od sierpnia 2011r. 5) Opis warunków podmiotowych udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia ubiega si mo e wykonawca, który spe nia warunki udzia u w post powaniu okre lone w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ustawy PZP, spe nia warunki dotycz ce: Strona 4 z 26

5 1.1 posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie; 1.2 posiadania wiedzy i do wiadczenia Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie; 1.3 dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie; 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie przedmiotowego zamówienia, ka dy z warunków wskazanych w pkt 5) 1.1 5) 1.4 niniejszej SIWZ winien spe nia co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. O udzielenie zamówienia ubiega si mo e wykonawca, który prócz spe nienia warunków udzia u w post powaniu okre lonych w pkt 5) 1.1 5) 1.4 niniejszej SIWZ równocze nie wyka e, i nie zachodz wzgl dem niego podstawy do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Warunek wskazany w pkt 5) 2 niniejszej SIWZ, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie przedmiotowego zamówienia, winien spe nia ka dy z wykonawców samodzielnie. A. Ocena spe nienia warunków podmiotowych wskazanych w pkt. 5) niniejszej SIWZ b dzie dokonywana metod 0 1, tj. spe nia lub nie spe nia, w oparciu o dokumenty i o wiadczenia do czone do oferty, a w szczególno ci: A.1 ocena spe nienia warunku wskazanego w pkt 5)1.1 5) 1.4 niniejszej SIWZ nast pi w oparciu o o wiadczenie do czone wraz z ofert (którego wzór stanowi za cznik nr 1 do formularza oferty), stanowi ce integraln cz niniejszej SIWZ; A.2 ocena spe nienia wymogu dotycz cego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z tocz cego si post powania, wskazanego w pkt 5)2 niniejszej SIWZ nast pi w oparciu o o wiadczenie do czone wraz z ofert (którego wzór stanowi za cznik nr 1 do formularza oferty) stanowi ce integraln cz niniejszej SIWZ oraz w oparciu o dokumenty opisane poni ej w pkt 6)2 niniejszej SIWZ. B. Ocena spe nienia warunków przedmiotowych wskazanych w pkt 3) 4 niniejszej SIWZ b dzie dokonywana metod 0-1, tj. spe nia lub nie spe nia w oparciu o o wiadczenia z o one przez Wykonawc na formularzu oferty, szczegó owe opisy us ug pozwalaj ce na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia wzgl dem wymaga zamawiaj cego. C. Wykonawcy niespe niaj cy wskazanych w ww. punktach SIWZ warunków zostan przez zamawiaj cego wykluczeni z niniejszego post powania (dotyczy nie spe nienia warunków udzia u w post powaniu o charakterze podmiotowym) lub ich oferty zostan odrzucone (dotyczy nie spe nienia warunków udzia u w post powaniu o charakterze przedmiotowym). Strona 5 z 26

6 6) Informacja o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia okre lonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 1. W celu potwierdzenia spe nienia warunków podmiotowych wykonawca musi do czy do oferty nast puj ce dokumenty: 1.1 o wiadczenie wykonawcy o spe nieniu warunków okre lonych w art. 22 ustawy PZP, wedle wzoru stanowi cego za cznik nr 1 do formularza oferty; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie przedmiotowego zamówienia, wskazane powy ej o wiadczenie sk ada co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 1.2 wykonawca polegaj cy na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków, zobowi zany jest udowodni zamawiaj cemu, i b dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post powania o udzielenie zamówienia w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca musi do czy do oferty nast puj ce dokumenty: 2.1 o wiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (sk adane wraz z o wiadczeniem, o którym mowa w pkt 6) 1.1 niniejszej SIWZ); w przypadku, gdy ofert sk ada kilka podmiotów dotyczy to ka dego z nich; 2.2 aktualny na dzie sk adania ofert odpis z w a ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert); w przypadku, gdy ofert sk ada kilka podmiotów dzia aj cych wspólnie, dotyczy to ka dego z nich; 2.3 w przypadku, gdy wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt. 6) 2.2 niniejszej SIWZ zobowi zany jest przed o y dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e: nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad o ci (wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert); - przy czym, gdy ofert sk ada kilka podmiotów dzia aj cych wspólnie, z o enie kompletu wymienionych wy ej dokumentów dotyczy ka dego z nich; 2.4 je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów opisanych w pkt 6) 2.3, wykonawca zast puje je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z o one przed notariuszem, w a ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego Strona 6 z 26

7 odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania; 2.5 dokumenty, o których mowa w pkt 6) 2.3 6) 2.4 musz by z o one w formie orygina u lub kopii przet umaczonych na j zyk polski i po wiadczonych przez wykonawc za zgodno z orygina em. T umaczenie nie jest wymagane, je eli Zamawiaj cy wyrazi zgod na sk adanie ofert w j zyku obcym (angielskim); 2.6 je eli wykonawca, wykazuj c spe nienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te b d bra y udzia w realizacji cz ci zamówienia, zamawiaj cy da od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6) 2.1 6) 2.4 SIWZ z uwzgl dnieniem zapisów pkt 6) 2.5 6) 2.6 SIWZ. 3. Ponadto, do oferty musz by do czone nast puj ce INNE dokumenty lub o wiadczenia: 3.1 wype niony i podpisany formularz oferty wraz z za cznikami (wype nionymi i uzupe nionymi lub sporz dzonymi zgodnie z ich tre ci ), zawieraj cymi cz o wiadcze na potwierdzenie spe nienia warunków okre lonych w niniejszej SIWZ; Fakultatywnie wykonawca mo e do czy tre zaaprobowanego i podpisanego wzoru umowy; 3.2 szczegó owa kalkulacja cenowa z podaniem ceny jednostkowej/za osob i sumarycznej netto, wysoko (wysoko ci) i kwot (kwoty) nale nego podatku od towarów i us ug VAT, oraz warto (warto ci) jednostkowe i sumaryczne brutto, skalkulowane przy uwzgl dnieniu wymaga i zapisów pkt. 12 SIWZ i jej za czników, w tym tak e do wiadczenia zawodowego wykonawcy; 3.3 orygina pe nomocnictwa (pe nomocnictw), notarialnie po wiadczon kopi lub kopi po wiadczon za zgodno z orygina em przez osoby udzielaj ce pe nomocnictwa, o ile oferta b dzie podpisana przez pe nomocnika [wymagane w szczególno ci, gdy ofert sk adaj podmioty wyst puj ce wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich cz onków konsorcjum]; 3.4 szczegó owe opisy us ug, pozwalaj ce na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia wzgl dem wymaga zamawiaj cego; 3.5 w przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi by za czony wykaz z zakresem powierzonych im zada (cz ci przedmiotu zamówienia). 4. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce którego z dokumentów, o których mowa w pkt. 6) (oprócz pkt. 6) 3.3) SIWZ dostarczy jego kopi, kopia ta musi by po wiadczona za zgodno z orygina em przez wykonawc. Ka da strona dokumentu z o onego w formie kserokopii musi by potwierdzona za zgodno z orygina em. Zamawiaj cy mo e za da przedstawienia orygina ów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów wy cznie wtedy, gdy przedstawione kserokopie b d nieczytelne lub b d wzbudza w tpliwo ci, co do ich prawdziwo ci. A. Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z o o wiadcze lub dokumentów o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, potwierdzaj cych spe nienie warunków udzia u w post powaniu, lub którzy nie z o yli Strona 7 z 26

8 pe nomocnictw, albo którzy z o yli o wiadczenia i dokumenty zawieraj ce b dy, lub którzy z o yli wadliwe pe nomocnictwa, do ich z o enia w wyznaczonym terminie chyba, e mimo ich z o enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne by oby uniewa nienie post powania. B. Z o one na wezwanie zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza spe nienie przez wykonawc warunków udzia u w post powaniu oraz spe nienie przez oferowane us ugi wymaga okre lonych przez zamawiaj cego, nie pó niej ni w dniu, w którym up yn termin sk adania ofert. 7) Informacja o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz przekazywania o wiadcze i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z wykonawcami. 1. Dopuszcza si mo liwo porozumiewania si przy pomocy listu poleconego albo faksu lub drog elektroniczn, potwierdzonych w formie pisemnej np. listu poleconego z tym, e oferta wraz z wymaganymi dokumentami i o wiadczeniami musi zosta z o ona w formie orygina u na pi mie przed up ywem terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. Adres i osoba kontaktowa dr Monika Poniewierska, ul. Straszewskiego 25/9, Kraków; tel ; fax ; 2. Je eli zamawiaj cy lub wykonawca przekazuj jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drog elektroniczn, ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesy a je w formie pisemnej np. listu poleconego. 3. Wykonawca przed up ywem terminu sk adania ofert mo e zwróci si do zamawiaj cego pisemnie o wyja nienie tre ci SIWZ i/lub z o y pytania. 4. Zamawiaj cy jest obowi zany udzieli wyja nie niezw ocznie, jednak nie pó niej ni : 4.1 na 2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert je eli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wp yn do Zamawiaj cego nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn po up ywie terminu sk adania wniosku lub dotyczy udzielonych wyja nie, zamawiaj cy mo e udzieli wyja nie albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przed u enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku. 5. Zamawiaj cy jednocze nie przekazuje tre wyja nienia wszystkim wykonawcom, którym przekaza SIWZ, bez ujawniania ród a zapytania, a je eli specyfikacja jest udost pniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php ) 6. Zamawiaj cy mo e zwo a zebranie wszystkich wykonawców w celu wyja nienia w tpliwo ci dotycz cych tre ci SIWZ; w takim przypadku sporz dza informacj zawieraj c zg oszone na zebraniu zapytania o wyja nienie tre ci specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania róde zapyta. Informacj z zebrania Strona 8 z 26

9 dor cza si niezw ocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza tak e na tej stronie. 7. W uzasadnionych przypadkach zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni tre SIWZ. Dokonan zmian zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie wszystkim wykonawcom, którym przekaza SIWZ, a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza j tak e na tej stronie. 7.1 Je eli w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana tre ci SIWZ prowadzi do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu, zamawiaj cy: zamieszcza og oszenie o zmianie og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych je eli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (progi unijne) ustawy PZP; przekazuje Urz dowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich og oszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania drog elektroniczn, zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, okre lonej w dyrektywie, je eli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 7.2 Z zastrze eniem wyj tków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w tre ci SIWZ po up ywie terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w przetargu ograniczonym i negocjacji z og oszeniem, które prowadz do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu. 7.3 Je eli w wyniku zmiany tre ci SIWZ nieprowadz cej do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu jest niezb dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiaj cy przed u a termin sk adania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, je eli SIWZ jest udost pniona na tej stronie. 7.4 O przed u eniu terminu sk adania ofert zamawiaj cy niezw ocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza j na stronie internetowej, na której udost pniono SIWZ. 7.5 W przypadku dokonywania zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówie Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej, zamawiaj cy przed u a termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub termin sk adania ofert o czas niezb dny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, je eli jest to konieczne. Natomiast, je eli zmiana jest istotna, w szczególno ci dotyczy okre lenia przedmiotu, wielko ci lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udzia u w post powaniu lub sposobu oceny ich spe nienia, zamawiaj cy przed u a termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub termin sk adania ofert o czas niezb dny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym, e w post powaniach, których warto jest równa lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, termin sk adania: Strona 9 z 26

10 7.5.1 ofert nie krótszy ni 22 dni od dnia przekazania zmiany og oszenia Urz dowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich w trybie przetargu nieograniczonego; wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu nie mo e by krótszy ni 30 dni, a je eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia ni 10 dni od dnia przekazania zmiany og oszenia Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z og oszeniem. 7.6 Zamawiaj cy niezw ocznie po zamieszczeniu zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie Publicznych lub jej przekazaniu Urz dowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informacj o zmianach w swej siedzibie oraz stronie internetowej. 8) Wymagania dotycz ce wadium. 1. Zamawiaj cy nie przewiduje konieczno ci wniesienia wadium. 9) Termin zwi zania ofert. 1. Termin zwi zania ofert wynosi 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj cego mo e przed u y termin zwi zania ofert, z tym, e zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert, zwróci si do wykonawców o wyra enie zgody na przed u enie tego terminu o oznaczony okres, nie d u szy ni 60 dni. 3. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu do sk adania ofert. 10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Ka dy wykonawca mo e z o y tylko jedn ofert na realizacj ca o ci przedmiotu zamówienia. 2. W ofercie wykonawca winien poda cen odpowiednio dla ca o ci przedmiotu zamówienia, skalkulowan z uwzgl dnieniem zapisów pkt 12) niniejszej SIWZ. 3. Dopuszcza si mo liwo sk adania jednej oferty przez dwa lub wi cej podmiotów. Wymagane przez zamawiaj cego dokumenty przetargowe przedk adane wraz z ofert musz by sk adane w formie przewidzianej postanowieniami pkt. 5) i 6) niniejszej SIWZ. 4. Oferta wraz ze stanowi cymi jej integraln cz za cznikami powinna by sporz dzona przez wykonawc wed ug tre ci postanowie niniejszej SIWZ. 5. Oferta musi by sporz dzona wed ug tre ci formularza oferty i jego za czników zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 6. Do oferty wykonawca musi do czy komplet dokumentów i o wiadcze oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 7. Oferta musi by napisana w j zyku polskim na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odr cznym. 8. Zaleca si, aby wszystkie strony oferty wraz z za cznikami by y podpisane przez osob (osoby) uprawnione do sk adania o wiadcze woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i na jego za cznikach (o wiadczeniach) oraz kopiach dokumentów po wiadczanych za zgodno z orygina em podpisy (podpis) winny by opatrzone piecz ci firmow i imienn wykonawcy. Za osoby uprawnione do sk adania o wiadcze woli w imieniu wykonawców uznaje si : Strona 10 z 26

11 8.1 osoby wykazane w prowadzonych przez s dy rejestrach handlowych, rejestrach spó dzielni lub rejestrach przedsi biorstw pa stwowych, fundacji, stowarzysze itp.; 8.2 osoby wykazane w za wiadczeniach o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej; 8.3 osoby legitymuj ce si odpowiednim pe nomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powy ej; w przypadku podpisania oferty przez pe nomocnika wykonawcy, pe nomocnictwo musi by do czone do oferty; 8.4 w przypadku, gdy ofert sk ada kilku wykonawców (konsorcjum), a oferta nie b dzie podpisana przez wszystkich wspólników lub uczestników konsorcjum, wykonawca zobowi zany jest do czy do oferty odpowiednie pe nomocnictwa udzielone przez pozosta ych wspólników lub uczestników konsorcjum; 8.5 w przypadku wykonawców z siedzib za granic za osoby uprawnione uznaje si osoby wskazane, zgodnie z dokumentami pa stwa wystawienia, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. 9. Zaleca si, aby wszystkie karty oferty wraz z za cznikami by y jednoznacznie ponumerowane i z czone w sposób uniemo liwiaj cy swobodne wysuni cie si którejkolwiek karty oraz, aby wykonawca sporz dzi i do czy spis tre ci oferty. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz by podpisane przez osob (osoby) podpisuj c ofert i opatrzone datami ich dokonania. 11. Wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem i z o eniem oferty ponosi wykonawca. 11) Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert. 1. Oferty nale y sk ada w Biurze Zamówie Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/9, Kraków, IV p., w terminie do dnia 11 kwietnia 2011r., do godziny 12: Oferty otrzymane po terminie do sk adania ofert zostan zwrócone wykonawcom bez otwierania. 3. Wykonawca winien umie ci ofert w kopercie zaadresowanej do zamawiaj cego, na adres podany w pkt 11) 1. niniejszej SIWZ oraz oznaczy nast puj co: Oferta na us ug hotelarsk i inne us ugi wchodz ce w zakres dzia alno ci hoteli na potrzeby organizowanej przez Uniwersytet Jagiello ski mi dzynarodowej konferencji MAGNETIC FIELDS IN UNIVERSE III: FROM LABORATORY AND STARS TO PRIMORDIAL STRUCTURES, nie otwiera przed dniem 11 kwietnia 2011r., godz. 12:05 oraz opatrzy kopert piecz ci adresow wykonawcy. 4. Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z o on przez siebie ofert pod warunkiem, e zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed up ywem terminu sk adania ofert. 5. Wykonawca nie mo e wycofa oferty ani wprowadzi jakichkolwiek zmian w jej tre ci po up ywie terminu sk adania ofert. 6. Otwarcie ofert jest jawne i nast pi w dniu 11 kwietnia 2011r. o godzinie 12:05 w Biurze Zamówie Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/9, Kraków, IV p. 7. Bezpo rednio przed otwarciem ofert zamawiaj cy poda kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Strona 11 z 26

12 8. Podczas otwarcia ofert zamawiaj cy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a tak e informacje dotycz ce ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków p atno ci zawartych w poszczególnych ofertach. 9. Informacje, o których mowa w pkt 11) 7 i 8 zamawiaj cy przeka e niezw ocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 10. W toku badania i oceny ofert zamawiaj cy mo e da od wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci z o onych ofert. 11. Zamawiaj cy poprawia w ofercie oczywiste omy ki pisarskie, oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty z SIWZ, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty, niezw ocznie zawiadamiaj c o tym wykonawc, którego oferta zosta a poprawiona 12. Zamawiaj cy wyklucza wykonawc, je eli zaistnieje którakolwiek z przes anek przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 13. Zamawiaj cy odrzuca ofert, je eli zaistnieje którakolwiek z przes anek przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 8 PZP. 14. Zamawiaj cy uniewa nia post powanie o udzielenie zamówienia, je eli zaistnieje którakolwiek z przes anek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 PZP. 15. Zamawiaj cy zawiadamia równocze nie wszystkich wykonawców o wykluczeniu wykonawców, o odrzuceniu ofert, o uniewa nieniu post powania b d o wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c w ka dym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne. 16. Zamawiaj cy niezw ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 11) 14 i 15 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie. 12) Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawca musi przedstawi wyra on w PLN cen za realizacj ca o ci przedmiotu zamówienia z podaniem ceny jednostkowej/za osob i sumarycznej netto, wysoko (wysoko ci) i kwot (kwoty) nale nego podatku od towarów i us ug VAT, oraz warto ci (warto ) jednostkowe i sumaryczne brutto, w formie indywidualnej kalkulacji cenowej, przy uwzgl dnieniu wymaga i zapisów uj tych w niniejszej SIWZ i jej za cznikach oraz przy uwzgl dnieniu do wiadczenia zawodowego wykonawcy, jak i wszelkich kosztów zwi zanych z realizacj zamówienia (tj. kosztu us ugi hotelarskiej, cateringowej, restauracyjnej, najmu sal konferencyjnych, wycieczek) podatków oraz rabatów, opustów, itp., których wykonawca zamierza udzieli. W cenie oferty nale y uwzgl dni wy cznie wynajem 20 pokoi 1-osobowych. 2. Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiada cenie podanej przez wykonawc w formularzu oferty dla ca o ci przedmiotu zamówienia. 3. Nie przewiduje si adnych przedp at ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a p atno nast pi zgodnie z zapisem 4 ust. 2 wzoru umowy i ofert wykonawcy. 4. Nie przewiduje si waloryzacji ceny oferty, za wyliczona cena b dzie cen za ca o przedmiotu zamówienia. Strona 12 z 26

13 13) Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiaj cy wybiera najkorzystniejsz ofert, spo ród wa nych ofert z o onych w post powaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert okre lonych w SIWZ: 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 2.1 Cena brutto za przedmiot zamówienia 100%; 3. Punkty przyznawane za kryterium cena brutto za przedmiot zamówienia, b d liczone wg nast puj cego wzoru: C = (C naj : C o ) x 10 gdzie: C - liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj najni sza cena spo ród wa nych ofert, C o - cena podana przez wykonawc dla którego wynik jest obliczany, Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawc od ka dego cz onka komisji wynosi Po dokonaniu oceny oferty, punkty przyznane przez ka dego cz onka komisji zostan zsumowane, a nast pnie przemno one przez wag kryterium. 5. Tak uzyskana ocena za kryterium stanowi b dzie ko cow ocen danej oferty. 6. Wszystkie obliczenia b d dokonywane z dok adno ci do dwóch miejsc po przecinku. 7. Oferta wykonawcy, która uzyska najwy sz liczb punktów uznana zostanie za najkorzystniejsz. 14) Informacj o formalno ciach, jakie powinny zosta dope nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. W przypadku zamówie, których warto jest mniejsza ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zamawiaj cy zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to zosta o przes ane faksem b d drog elektroniczn, albo w terminie 10 dni je eli zosta o przes ane w inny sposób. 2. Zamawiaj cy mo e zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego przed up ywem terminu, o których mowa w pkt 14) 1. niniejszej SIWZ, je eli zachodz przes anki okre lone postanowieniami art. 94 ust. 2 ustawy PZP, a w szczególno ci gdy w przypadku trybu przetargu nieograniczonego z o ono tylko jedn ofert. 3. Je eli wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród pozosta ych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, e zachodz przes anki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca na danie Zamawiaj cego powinien z o y : 4.1 aktualn kopi dokumentu dopuszczaj cego wykonawc do obrotu prawnego, tj. odpis z w a ciwego rejestru lub za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, o ile dokument ten nie zosta z o ony wraz z ofert (w przypadku, gdy ofert sk ada kilka podmiotów dzia aj cych wspólnie dotyczy to ka dego z nich); 4.2 kopi umowy(-ów) o udost pnienie odpowiednich zasobów w przypadku wykazania w tre ci oferty, i wykonawca b dzie korzysta z niezb dnych Strona 13 z 26

14 zasobów przy wykonywaniu zamówienia i faktycznego udzia u przy realizacji zamówienia podwykonawcy (ów), pod rygorem, i w przypadku ich nie przed o enia mo e nie doj do zawarcia umowy z przyczyn le cych po stronie wykonawcy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w szczególno ci utrat wadium. 15) Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 1. Zamawiaj cy nie przewiduje konieczno ci wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 16) Wzór umowy. Strona 14 z 26

15 WZÓR UMOWY nr CRZP/UJ/124/2011 Zawarta dnia r. w Krakowie, pomi dzy: Uniwersytetem Jagiello skim z siedzib w Krakowie przy ul. Go biej 24, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Obserwatorium Astronomicznego UJ prof. Dr hab. Katarzyn Otmianowsk - Mazur, 2. Kwestora UJ/ Zast pc Kwestora (G ównego Ksi gowego) UJ..., zwanym dalej Zamawiaj cym, z jednej strony, a Firm... z siedzib w..., kod:..., przy ul:..., wpisan do..., pod numerem:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowan przez: 1...., zwan dalej Wykonawc, z drugiej strony, W wyniku przeprowadzenia post powania w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o postanowienia art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z pó n. zm.; tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.), zawarto umow nast puj cej tre ci: 1 1. Przedmiotem umowy jest wiadczenie us ug hotelowych oraz innych wchodz cych w zakres dzia alno ci hotelu (us ugi restauracyjne, cateringowe, wynajem sal konferencyjnych, organizacja wycieczek) na potrzeby realizowanej przez Uniwersytet Jagiello ski, w dniach sierpnia 2011r., mi dzynarodowej konferencji Magnetic Fields in Universe III: From Laboratory and Stars to Primordial Structures. 2. Zamawiaj cy zleca a Wykonawca zobowi zuje si wykona wszelkie niezb dne czynno ci dla zrealizowania przedmiotu umowy okre lonego w ust Integraln cz ci niniejszej umowy jest dokumentacja post powania przetargowego, a w tym w szczególno ci SIWZ wraz z za cznikami i oferta Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowi zuje si zrealizowa przedmiotu umowy w terminie: sierpnia 2011r Wykonawca o wiadcza, e posiada odpowiedni wiedz, do wiadczenie i dysponuje stosown baz do wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca o wiadcza, i jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dzia alno ci i posiada aktualn polis ubezpieczeniow OC Wysoko wynagrodzenia przys uguj cego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona zosta a na podstawie oferty Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si na kwot netto:... z. (s ownie:..., z. 00/100), a wraz z nale nym podatkiem od towarów i us ug Strona 15 z 26

16 VAT (...%) na kwot brutto.... z. (s ownie:..., z. 00/100). 3. Rozliczenie nast pi zgodnie z faktycznym wykorzystaniem miejsc noclegowych oraz posi ków, przy czym Strony zgodnie postanawiaj, i bezkosztowa anulacja 1% pokoi jest mo liwa do dnia 1 sierpnia 2011r. Za ka dy dodatkowo anulowany pokój hotel nalicza op at wy cznie za pierwsz dob w wysoko ci 10% uzgodnionej ceny pokoju. 4. Do dnia 1 sierpnia 2011r. Zamawiaj cy przed o y na r ce Wykonawcy list uczestników konferencji, którzy zostan zakwaterowani w hotelu. 5. Zamawiaj cy jest p atnikiem VAT i posiada NIP PL Wykonawca jest p atnikiem VAT i posiada NIP Wykonawca, okre lone w 3 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu przedmiotu umowy i z o eniu faktury w siedzibie Zamawiaj cego Obserwatorium Astronomiczne UJ, ul. Orla 171, Kraków. 2. Termin zap aty faktury za wykonany przedmiot umowy ustala si do 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do siedziby wskazanej powy ej w ust Wynagrodzenie przys uguj ce Wykonawcy jest p atne przelewem z rachunku Zamawiaj cego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze W razie odst pienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez jedn ze Stron, Strona, z której winy odst piono od umowy (wypowiedziano umow ), zobowi zana jest zap aci drugiej Stronie kar umown w wysoko ci 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Ponadto, Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kar umown w przypadku: a. nienale ytego wykonania umowy w wysoko ci 10% warto ci zamówienia brutto. Przez warto zamówienia brutto rozumie nale y wynagrodzenie Wykonawcy brutto ustalone w 3 ust. 2 umowy. 2. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do potr cenia ewentualnych kar umownych z nale nej faktury lub innych ewentualnie wierzytelno ci Wykonawcy wzgl dem Zamawiaj cego. 3. Je eli zastrze ona w niniejszej umowie kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strona, która ponios a szkod mo e dochodzi odszkodowania uzupe niaj cego Zamawiaj cy przewiduje mo liwo wprowadzenia zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre ci przed o onej w niniejszym post powaniu oferty przy zachowaniu niezmiennej ceny, w przypadku: a. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiaj cego (osób upowa nionych do reprezentowania Stron w sprawach zwi zanych z realizacj zamówienia, np. w tym równie osób upowa nionych przez Wykonawc do prowadzenia szkolenia dla personelu Zamawiaj cego) z przyczyn losowych zdrowotnych lub innych wskazanych przez Strony; b. zmiany podwykonawcy (o ile zosta przewidziany w procesie realizacji zamówienia) ze wzgl dów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiaj cego; 8 1. Roszczenie o zap at kar umownych staje si wymagalne z dniem zaistnienia okre lonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. Strona 16 z 26

17 2. Wykonawcy nie przys uguje odszkodowanie za odst pienie Zamawiaj cego od umowy z przyczyn, za które Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci. 3. W przypadku odst pienia lub wypowiedzenia umowy, Strony zachowuj prawo egzekucji kar umownych Przez okoliczno ci si y wy szej Strony rozumiej zdarzenie zewn trzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie mo na by o przewidzie ani jemu zapobiec. 2. Je eli wskutek okoliczno ci si y wy szej Strona nie b dzie mog a wykonywa swoich obowi zków umownych w ca o ci lub w cz ci, niezw ocznie powiadomi o tym drug Stron. W takim przypadku Strony uzgodni sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwi zana Wszelkie o wiadczenia Stron umowy b d sk adane na pi mie pod rygorem niewa no ci listem poleconym lub za potwierdzeniem ich z o enia. 2. Ewentualna niewa no jednego lub kilku postanowie niniejszej umowy nie wp ywa na wa no umowy w ca o ci. W takim przypadku Strony zast puj niewa ne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 11 adna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowi za z tytu u niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej pod rygorem niewa no ci zgody drugiej Strony W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj w szczególno ci zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z pó n. zm.) 2. Wszelkie zmiany lub uzupe nienia niniejszej umowy mog nast pi za zgod Stron w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. 13 S dem w a ciwym dla wszystkich spraw, które wynikn z realizacji tej umowy b dzie s d w Krakowie. 14 Niniejsz umow sporz dzono w dwóch (2) jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla ka dej ze Stron. Zamawiaj cy : Wykonawca : Miejscowo... dnia roku. Akceptuj wzór umowy... (piecz i podpis osoby uprawnionej do sk adania o wiadcze woli w imieniu Wykonawcy) Strona 17 z 26

18 17) Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych wykonawcy w toku post powania o udzielenie zamówienia. 1. rodki ochrony prawnej przys uguj wykonawcom i uczestnikom konkursu, a tak e innym podmiotom, je eli maj lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponie li lub mog ponie szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj cego przepisów ustawy. 2. rodki ochrony prawnej wobec og oszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przys uguj równie organizacjom wpisanym na list prowadzon przez Prezesa Urz du Zamówie Publicznych. 2.1 Odwo anie: Odwo anie przys uguje wy cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci zamawiaj cego podj tej w post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno ci, do której zamawiaj cy jest zobowi zany na podstawie ustawy Je eli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci: 1) wyboru trybu negocjacji bez og oszenia, zamówienia z wolnej r ki lub zapytania o cen : 2) opisu sposobu dokonywania oceny spe nienia warunków udzia u w post powaniu: 3) wykluczenia Odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty Odwo uj cego Odwo anie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynno ci zamawiaj cego, której zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy, zawiera zwi z e przedstawienie zarzutów, okre la danie oraz wskazywa okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania Odwo anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo awczej (ul. Post pu 17a, Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwo ania uiszcza si wpis najpó niej do dnia up ywu terminu do wniesienia odwo ania, a dowód jego uiszczenia do cza si do odwo ania Odwo uj cy przesy a kopi odwo ania zamawiaj cemu przed up ywem terminu do wniesienia odwo ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre ci przed up ywem tego terminu. Domniemywa si, i zamawiaj cy móg zapozna si z tre ci odwo ania przed up ywem terminu do jego wniesienia, je eli przes anie jego kopii nast pi o przed up ywem terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów okre lonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub em Odwo anie w terminach okre lonych postanowieniami art. 182 ustawy PZP Zamawiaj cy przesy a niezw ocznie, nie pó niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo ania innym wykonawcom Strona 18 z 26

19 uczestnicz cym w post powaniu o udzielenie zamówienia, a je eli odwo anie dotyczy tre ci og oszenia o zamówieniu lub postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza j równie na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og oszenie o zamówieniu lub jest udost pniana specyfikacja, wzywaj c wykonawców do przyst pienia do post powania odwo awczego Wykonawca mo e zg osi przyst pienie do post powania odwo awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo ania, wskazuj c stron, do której przyst puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni cia na korzy strony, do której przyst puje. Zg oszenie przyst pienia dor cza si Prezesowi Krajowej Izby Odwo awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi przesy a si zamawiaj cemu oraz wykonawcy wnosz cemu odwo anie Wykonawcy, którzy przyst pili do post powania odwo awczego, staj si uczestnikami post powania odwo awczego, je eli maj interes w tym, aby odwo anie zosta o rozstrzygni te na korzy jednej ze stron Odwo uj cy oraz wykonawca wezwany zgodnie z zapisem pkt 17) niniejszej SIWZ nie mog nast pnie korzysta ze rodków ochrony prawnej wobec czynno ci zamawiaj cego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub s du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Do post powania odwo awczego stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z pó n. zm.) o s dzie polubownym, je eli ustawa PZP nie stanowi inaczej. 2.2 Zawiadomienie: Wykonawca lub uczestnik konkursu mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo ania poinformowa zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez niego lub zaniechaniu czynno ci, do której jest on zobowi zany na podstawie ustawy, na które nie przys uguje odwo anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji zamawiaj cy powtarza czynno albo dokonuje czynno ci zaniechanej, informuj c o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno ci Na czynno wskazan w pkt powy ej nie przys uguje odwo anie z zastrze eniem art. 180 ust 2 ustawy PZP. 2.3 Opozycja: Zamawiaj cy lub odwo uj cy mo e zg osi opozycj przeciw przyst pieniu innego wykonawcy do post powania odwo awczego nie pó niej ni do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzgl dnia opozycj, je eli zg aszaj cy opozycj uprawdopodobni, e wykonawca nie ma interesu prawnego w uzyskaniu rozstrzygni cia na korzy strony, do której przyst pi ; w przeciwnym razie Izba oddala opozycj. Strona 19 z 26

20 Postanowienie o uwzgl dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo e wyda na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie to nie przys uguje skarga. 2.4 Skarga: Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego przys uguje skarga do s du. W post powaniu tocz cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post powania cywilnego o apelacji, je eli ustawa PZP nie stanowi inaczej Skarg wnosi si do s du okr gowego w a ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj cego za po rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo awczej w terminie 7 dni od dnia dor czenia orzeczenia Izby, przesy aj c jednocze nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z o enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi uiszcza si op at Skarga powinna czyni zado wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskar onego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwi z e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian orzeczenia w ca o ci lub w cz ci. W post powaniu tocz cym si na skutek wniesienia skargi nie mo na rozszerzy dania odwo ania ani wyst powa z nowymi daniami. 2.5 Zamawiaj cy informuje, i szczegó owe uregulowanie rodków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art PZP. 18) Opis cz ci zamówienia, je eli zamawiaj cy dopuszcza sk adanie ofert cz ciowych. 1. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych. 19) Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci zawarcia umowy ramowej. 20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP. 1. Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci udzielania zamówie uzupe niaj cych. 21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada oferty wariantowe, je eli zamawiaj cy dopuszcza ich sk adanie. 1. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych. 22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiaj cego z uwagi na fakt, i dopuszcza si mo liwo porozumiewania si drog elektroniczn ) Informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia mi dzy zamawiaj cym a wykonawc. 1. Rozliczenia pomi dzy wykonawc a zamawiaj cym b d dokonywane w PLN. 24) Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 25) Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu. 26) Zamawiaj cy nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 27) Zamawiaj cy da wskazania przez wykonawc w ofercie cz ci zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom. Strona 20 z 26

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo