Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011)"

Transkrypt

1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności finansowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej I transza (na okres I III 2011) W pierwszym kwartale 2011 roku zgodnie z preliminarzem wydatków na 2011 rok na działalność statutową Parlamentu Studentów RP została przekazana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego część dotacji w kwocie (sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). l.p. Rodzaj działalności statutowej Zgodnie z preliminarzem koszty różnica I Działalność statutowa organów PSRP , , , Posiedzenia organów statutowych oraz komisji PSRP , , a Zjazd PSRP , ,36 175, Konferencje statutowe krajowe , , , Delegacje krajowe , , , Koszty związane z członkostwem w ESU ,00 0, Udział w konferencjach statutowych i wizytach zagranicznych 0, , , Wynagrodzenie dla Przewodniczącego 7 000, ,00 100,00 II Obsługa biura i obsługa techniczna , , , Materiały informacyjne i promocyjne 4 000,00 273, , a Koszty utrzymania biura (czynsz, media, meble, prace modernizacyjne) , , ,31 Sprzęt biurowy 0,00 0,00 0, Materiały biurowe i serwis 3 000, ,53-139, Usługi pocztowe i transportowe 1 000,00 361,45 638, Usługi telefoniczne i internetowe 7 000, ,90-364, Wynagrodzenia pracowników biura , ,54-881, Opłaty bankowe i księgowe 4 000,00 178, , , ,20

2 W liniach budżetowych pomiędzy planowanymi, a zrealizowanymi wydatkami są niewielkie różnice wynikające z tego, że wartości niektórych kosztów nie da się przewidzieć w sposób precyzyjny. Wyjaśnienia wymaga z czego wynikają niewykorzystane w I kwartale środki; wynikają one głównie z niezrealizowania kilku z planowanych na ten kwartał wydatków: opłata członkowska związana z przynależnością do Europejskiej Unii Studenckiej, koszty usług księgowych, oraz koszty związane z organizacją I i II Posiedzenia Rady Studentów, których uregulowanie konieczne będzie w następnym kwartale. Przesunięcie tych płatności na kolejny kwartał wynika ze zwłoki podmiotów na rzecz, których płatność będzie realizowana w oszacowaniu łącznej sumy należności i dostarczeniu dokumentu księgowego do Parlamentu Studentów RP. Sytuacja nie generuje dodatkowych kosztów w postaci odsetek. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW 1. Delegacje związane z udziałem przedstawicieli władz statutowych w posiedzeniach organów statutowych oraz komisji PSRP 1) Posiedzenia Rady Studentów: a) XIX posiedzenie Rady Studentów w Warszawie, (1.3.22, , , , ) b) I posiedzenie Rady Studentów w Gdańsku, (1.3.26, , , , , , , , , , , , ) c) II posiedzenie Rady Studentów w Białymstoku (1.3.16, , , , , , ,, , ) d) III posiedzenie Rady Studentów w Kościelisku (1.3.41, , , , , , ) e) IV posiedzenie Rady Studentów we Wrocławiu, (1.3.58) 2) Udział w posiedzeniach i spotkaniach komisji stałych i branżowych PSRP a) Spotkania członków Komisji Promocji , (1.3.7, )

3 b) Posiedzenie Komisji Uczelni Artystycznych (1.3.15) c) Spotkanie przedstawiciela Komisji Zagranicznej z delegacją unii studentów z Irackiego Kurdystanu (1.3.51) d) Konferencja Forum Uczelni Technicznych w Szczecinie (1.3.53) 3) Rekrutacje ekspertów studenckich Państwowej Komisji Akredytacyjnej a) Rekrutacja wiosenna w Warszawie, roku (1.3.34) 4) Delegacje związane z udziałem przedstawicieli PSRP w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz innych spotkaniach a) Udział w Zjeździe Studenckich Przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej, Wrocław (1.3.48) b) Szkolenie dla studentów I roku w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, Kraków, (1.3.2) c) Posiedzenie KRUP, Otwarcie Narodowego Centrum Nauki, Kraków (1.3.3) d) Spotkanie z samorządami uczelni kieleckich, Kielce (1.3.4) e) Ogólnopolskie szkolenie dotyczące pomocy materialnej, Kraków, (1.3.5) f) Obchody XV-lecia PSRP w Warszawie (1.3.6) g) Konwent Przewodniczących w Warszawie (1.3.8) h) Spotkanie z samorządem AWSFiS w Gdańsku (1.3.9) i) Święto Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Krakowie (1.3.14) 5) Delegacje związane z udziałem przedstawicieli PSRP w posiedzeniach komisji Sejmu i Senatu RP (1.3.1, , , ).

4 2. Pozostałe koszty wymagające szczegółowego opisu związane z działalnością statutową organów PSRP 1.1.1, Studenckie Forum Jakości, Ewaluacja Ekspertów PKA, Rada Studentów, Poznań W dniach października 2010 w Poznaniu odbyło się II Studenckie Forum Jakości, konferencja współorganizowana przez Parlament Studentów RP, Państwową Komisję Akredytacyjną, Parlament Samorządu Studentów UAM oraz Fundację Universitatis Posnaniensis. Formuła SFJ, wzorowana na forach jakości organizowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną, a także na Europejskim Forum Jakości, zakłada wspólną dyskusję przedstawicieli zarówno studentów jak i władz uczelni wyższych. Pozwala to na poznanie opinii obu stron oraz przedyskutowanie możliwych rozwiązań w zakresie tych aspektów jakości kształcenia, które z perspektywy studentów są najważniejsze. Tematyka II edycji SFJ skupiła się wokół kompetencji miękkich, wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia oraz systemów motywacyjnych. W czasie konferencji odbyły się trzy panele tematyczne a także sesja warsztatowa dotyczące kwestii udziału studentów w opiniowaniu programów nauczania, problemów studentów niepełnosprawnych oraz zagadnieniu szkoleń dla studentów I roku z zakresu praw i obowiązków studenta. W konferencji brali udział przedstawiciele najważniejszych instytucji działających w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce, jak również Sekretariatu Bolońskiego. W dniach poprzedzających SFJ odbyła się również rekrutacja ekspertów studenckich Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a w trakcie Forum ewaluacja już działających ekspertów. Koszty ujęte w pozycji są związane z uczestnictwem w/w osób zarówno w tej ewaluacji (zakwaterowanie, wyżywienie) jak również pełne uczestnictwo w częściach merytorycznych konferencji, która po niej miała miejsce. Pozycja zawiera natomiast koszty związane z udziałem w SFJ wszystkich członków władz statutowych (zakwaterowanie, wyżywienie oraz udział w części merytorycznej), równolegle z Forum odbywało się bowiem Posiedzenie Rady Studentów oraz komisji stałych PSRP. Koszty te wygenerowały dodatkowych odsetek z powodu opóźnienia w płatności, były przewidziane, ujęte w preliminarzu wydatków na 2011 rok i opisane w uzasadnieniu do preliminarza , Rekrutacja ekspertów studenckich PKA, Warszawa, W dniach marca 2011 roku odbyła się wiosenna rekrutacja ekspertów studenckich Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Przedstawiciele Parlamentu Studentów RP aktywnie uczestniczą w pracach zespołów wizytujących Państwowej Komisji akredytacyjnej, aby zapewnić

5 ciągłość funkcjonowania ekspertów studenckich w strukturach PKA konieczne jest regularne ewaluowanie, szkolenie oraz rekrutowanie nowych ekspertów. Rekrutacja taka odbywa się dwa razy w roku i pozwala na zapewnieniu niezbędnej do obsadzenia wszystkich wizytacji liczby ekspertów (około 40 osób). Koszty uwzględnione w pozycjach oraz obejmują zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas szkoleń dla osób, które pomyślnie przeszły wszystkie etapy rekrutacji I posiedzenie Rady Studentów, Gdańsk, W pozycji ujęte są koszty związane z organizacją zajęć integracyjnych dla nowych członków władz statutowych w trakcie I posiedzenia Rady Studentów Spotkanie Komisji Zagranicznej, Warszawa, W pozycji ujęte są koszty wyżywienia dla członków Komisji Zagranicznej uczestniczących w spotkaniu roboczym dotyczącym przygotowywania projektów związanych z Prezydencją Polski w UE Spotkanie Komisji Socjalnej, Warszawa, Koszty związane z wyżywieniem podczas spotkania przedstawicieli Komisji Socjalnej PSRP z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą materialną dla studentów (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Dobra Sieć, Mojestypendium.pl) a.1 Zjazd PSRP, Warszawa, Koszty obejmują opłatę za zakwaterowanie uczestników XIX Zjazdu PSRP, który odbył się w dniach listopada 2010 roku w Warszawie. Konieczność uregulowania zaległości w br. wynika z tego, że Zjazd był organizowany w końcu 2010 roku, a środki zaplanowane w budżecie na 2010 rok na ten cel okazały się niewystarczające w związku z nieprzewidywalnie większą liczbą delegatów niż

6 początkowo zakładano. Szczegółowe wyjaśnienia zostały również opisane w sprawozdaniu finansowym za 2010 rok oraz uzasadnieniu do preliminarza wydatków na 2011 rok , Konferencje Forum Uczelni Technicznych, Wrocław, , Szczecin Pozycja dotyczy kosztów udziału przedstawicieli władz statutowych PSRP w Konferencjach Forum Uczelni Technicznych, które w świetle statutu na mocy uchwały Rady Studentów jest komisją branżową PSRP , 1.2.3, Krajowa Konferencja Tematyczna, Warszawa, Krajowa Konferencja Tematyczna jest jednym z głównych projektów PSRP, w tym roku (18-20 marca w Kościelisku) odbyła się jej XVII edycja pod hasłem System stypendialny w Polsce, a droga do komplementarnego zaspokajania potrzeb studentów. W konferencji wzięli udział m.in. Prof. Zbigniew Marciniak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Janusz Żmija Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się pomocą materialną dla studentów. W trakcie konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne, 18 warsztatów i szkoleń, Otwarte Posiedzenie Rady Studentów, ewaluacja ekspertów studenckich PKA, posiedzenia komisji stałych i branżowych PSRP. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 450 osób, w tym 75 osób stanowili członkowie władz statutowych, przedstawiciele komisji branżowych, koordynatorzy i pełnomocnicy PSRP, goście i prelegenci. Ujęty w pozycji koszt stanowi część opłaty związanej z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem w/w osób w trakcie konferencji. Pozycja dotyczy kosztu wydruku materiałów informacyjnych dla uczestników konferencji , 1.5.2, 1.5.3, 1.5.5, 2.4.2, Spotkania z przedstawicielami związków studenckich z zagranicy W preliminarzu wydatków na 2011 rok nie były przewidziane środki na cele inne niż związane z członkostwem w ESU, koszty wymienione w powyższych pozycjach wynikają jednak z nieprzewidzianych wizyt delegacji zagranicznych związków studenckich z innych krajów w Polsce (Ukrainy, Holandii oraz Kurdystanu Irackiego).

7 1.5.4 Zjazd Studenckich Przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej, Wrocław, W dniach 8-10 kwietnia 2011 roku we Wrocławiu odbył się Zjazd V4 i V4+ pod hasłem Kształcenie zorientowane na studenta w Europie Środkowej (T4 Student Centered Learning in Central Europe).Parlament Studentów RP był gospodarzem tego wydarzenia z racji przewodnictwa Polski w studenckim ruchu krajów grupy V4 i V4+. Koszt ujęty w pozycji obejmuje zakup biletu lotniczego dla jednego z prelegentów, biorącego udział w Zjeździe. Jedyną możliwością sfinansowania kosztów podróży gościa było sfinansowanie przelotu ze środków Parlamentu Studentów RP Odpis KRS Koszt związany z opłatą za odpis KRS Fundacji Parlamentu Studentów RP niezbędny w celu przedłużenia umowy najmu lokalu będącego siedzibą Parlamentu Studentów RP , Koszty związane z wynajęciem biura Pozycja obejmuje trzymiesięczny (XII-II) czynsz za wynajem lokalu na ul. Brackiej 18/16 oraz korektę czynszu za miesiąc listopad 2010 roku. Pozycja stanowi koszt kaucji gwarancyjnej o charakterze zwrotnym, od której wpłaty zależało przedłużenie najmu lokalu. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tej wpłaty zostały opisane w uzasadnieniu do preliminarza wydatków na 2011 rok Usługi telefoniczne i informatyczne Koszty związane z użytkowaniem telefonu stacjonarnego, łącza internetowego, internetów bezprzewodowych (3 sztuki) oraz telefonów komórkowych (5 sztuk). Telefony komórkowe oraz bezprzewodowy są do dyspozycji członków władz statutowych i pracowników biura. Należy zwrócić uwagę na to, że w styczniu dokonano renegocjacji wszystkich umów, z operatorem sieci komórkowej, co znacznie obniżyło koszty abonamentów telefonicznych.

8 2.6.1 Wynagrodzenia pracowników W sprawozdaniu wykazane są wynagrodzenia wszystkich osób, zatrudnionych w okresie, którego sprawozdanie obejmuje wraz z opłatami wynikającymi z ponoszonych kosztów przez pracodawcę. Dotyczy to zarówno stałych współpracowników PSRP jak również osób wykonujących określone czynności na podstawie umowy o dzieło. W okresie sprawozdawczym w biurze PSRP zatrudnione były trzy osoby, jedna w oparciu o umowę o pracę (Dyrektor Sekretariatu), pozostałe dwie wykonywały w tym okresie prace związane z realizacją zadań PSRP na podstawie umów o dzieło (Dyrektor Biura Prawnego, osoba zajmująca się obsługą skarg do rzecznika praw studentów) , , , Inne koszty związane z funkcjonowaniem biura Powyższe pozycje dotyczą innych kosztów związanych z codzienną praca biura oraz obsługa Parlamentu Studentów RP, kolejno: dostawa energii elektrycznej, materiały biurowe, serwis kserokopiarki, koszty zakupu środków czystości, usługi pocztowe i bankowe). 3. Wyjaśnienia dodatkowe: Zawarta w niektórych pozycjach rozpiętość dni w datach delegacji w stosunku do daty samego posiedzenia wskazanej w pozycji A niniejszego sprawozdania wynika z przyjazdu osoby delegowanej na dzień, dwa przed posiedzeniem, na jakie został delegowany lub powrotu dzień, dwa po nim i zgodnie z treścią biletów wpisaniu w druk delegacji właśnie dat tych przejazdów. Należy podkreślić, że takie sytuacje nie generują dodatkowych kosztów i najczęściej wynikają z wielogodzinnych podróży do i z miejsc posiedzeń organów statutowych. Ponadto w pewnych okolicznościach obecność członka władz PSRP bywa nieodzowna a wręcz konieczna (np. oficjalne spotkania).

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 Warszawa, kwiecień 2002 Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Druk nr 324 PRZEWODNICZ CY Krajowej Rady Radiofonii itelewizji Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZA EK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT CZĘŚCIOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Edukacja / Edukacja medialna i informacyjna ze środków Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2012. Dotacja podmiotowa 37 836 000 zł 24 704 724 zł 2,97 proc. Dotacja na inwestycje

Plan finansowy na rok 2012. Dotacja podmiotowa 37 836 000 zł 24 704 724 zł 2,97 proc. Dotacja na inwestycje Z kosztami wynoszącymi 3 proc. całości wykonanego budżetu Narodowe Centrum Nauki jest jedną z najbardziej efektywnych agencji grantowych świata. Warto się jednak przyjrzeć bliżej strukturze tych kosztów.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012

INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 W Wydziale Administracyjnym zatrudnionych jest 117 osób, w tym 106 osób na stanowiskach obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok

Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok 1 Leszek Buller Skarbnik Zarządu Głównego Polskie Towarzystwo Socjologiczne Warszawa, 27 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego PTS za 2010 rok 1. Wprowadzenie. Sytuacja finansowa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r.

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. Kilka bieżących uwag J. Sobieszczański. Działania KSN: Posiedzenie Prezydium Rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nowy model kształcenia przez całe życie w tym integrowanie funkcjonowania modeli kształcenia ustawicznego. Nazwa projektodawcy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo