ZASADY I WARUNKI WYNAJMU WAGONÓW TRAMWAJOWYCH NA GODZINY I UDOSTĘPNIENIA NOŚNIKÓW REKLAMY WEWNĘTRZNEJ (MONITORY LCD, RAMKI, KOSZYKI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY I WARUNKI WYNAJMU WAGONÓW TRAMWAJOWYCH NA GODZINY I UDOSTĘPNIENIA NOŚNIKÓW REKLAMY WEWNĘTRZNEJ (MONITORY LCD, RAMKI, KOSZYKI)"

Transkrypt

1 TRAMWAJE WARSZAWSKIE SP. Z O.O. ZASADY I WARUNKI WYNAJMU WAGONÓW TRAMWAJOWYCH NA GODZINY I UDOSTĘPNIENIA NOŚNIKÓW REKLAMY WEWNĘTRZNEJ (MONITORY LCD, RAMKI, KOSZYKI)

2 Spis treści: I. Definicje... 3 II. Wstępne działania przy wynajmie wagonów na godziny oraz udostępnieniu nośników reklamy wewnętrznej.. 3 III. Zobowiązania TW. 4 IV. Zobowiązania Zamawiającego.. 5 V. Prawa na dobrach niematerialnych... 5 VI. Zasady wynajmu wagonów na godziny 6 VII. Zasady udostępniania taboru dla reklam wewnątrz wagonów. 8 VIII. Płatności 9 IX. Obowiązki jednostek organizacyjnych TW 10 X. Postanowienia końcowe 11 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Strona 2

3 I. Definicje. Ilekroć w niniejszych Zasadach i warunkach wynajmu wagonów tramwajowych na godziny i udostępniania nośników reklamy wewnętrznej (monitory LCD, ramki, koszyki), zwanych dalej Zasadami jest mowa o: 1) TW rozumie się przez to Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 20, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy: zł, 2) Zamówieniu rozumie się przez to umowę zawieraną między TW a Zamawiającym, której przedmiotem jest usługa: a) wynajmu ramek/koszyków, b) wynajmu wagonów na godziny, c) udostępnienia czasu emisyjnego na monitorach LCD,, na warunkach określonych w Zasadach. 3) Materiał emisyjny lub reklamowy rozumie się przez to wszelki materiał przekazany TW przez Zamawiającego oraz wykorzystywany w celu wykonania Zamówienia w tym również plakaty / ulotki / spoty reklamowe etc. 4) NG rozumie się przez to naprawę główną wagonów. 5) Dzień roboczy rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz świąt. II. Wstępne działania przy wynajmie wagonów na godziny oraz udostępnieniu nośników reklamy wewnętrznej Zamawiający w celu zawarcia Zamówienia powinien: 1) złożyć wypełniony formularz zamówienia na określony rodzaj usługi formularz zamówienia do pobrania ze strony TW 2 - przy czym złożenie formularza zamówienia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy w tym realizacji wynajmu wagonu lub udostępnienia powierzchni reklamowej. 2) załączyć aktualny dokument potwierdzający umocowanie do podpisania Zamówienia np. 1 dotyczy wszystkich Zamówień. 2 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Strona 3

4 odpis KRS, wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), pełnomocnictwo do podpisania Zamówienia wraz odpisem KRS lub wydrukiem z CEiDG (gdy zamówienie jest podpisywane przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS do reprezentacji przedsiębiorcy) albo inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania Zamówienia (np. umowa spółki cywilnej). 3) załączyć kopię dokumentu potwierdzającego przyznanie NIP oraz REGON, 4) w przypadku pełnomocników, przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - kopię dowodu osobistego. 5) złożyć projekt graficzny reklamy do akceptacji Kierownika Działu Marketingu TW. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1)-5) należy przesłać drogą mailową lub dostarczyć osobiście. III. Zobowiązania TW TW udostępniając składy tramwajowe pod reklamę zobowiązuje się do: 1) utrzymania w pełnej sprawności technicznej składów tramwajowych z reklamą, 2) dbania o czystość składów tramwajowych z reklamą wg. obowiązujących standardów obsługi taboru obowiązujących w TW, 3) dołożenia starań do niezwłocznego usunięcia uszkodzenia technicznego składu i przywrócenia go do ruchu w przypadku awarii technicznej lub konieczności wycofania składu z ruchu. 2. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) umieszczania materiałów reklamowych w Zależności od zamówienia w koszykach lub ramkach, o których mowa w pkt VII.3 ppkt 2 i 3. 2) ekspozycji materiału reklamowego w Zależności od zamówienia w warunkach typowej eksploatacji taboru wynikającej z potrzeb przewozowych i organizacji taboru. 3) usunięcia materiałów reklamowych z nośników reklamowych po zakończeniu terminu ekspozycji. 3. TW nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia materiałów reklamowych powstałych w czasie trwania ekspozycji. 3 dotyczy Zamówień na wynajem ramek/koszyków oraz Zamówień na udostępnienie czasu emisyjnego na monitorach LCD. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Strona 4

5 IV. Zobowiązania Zamawiającego Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podczas przebywania na terenie Zakładów Realizacji Przewozów w szczególności, w zakresie dotyczącym: 1) przepisów BHP, 2) ochrony środowiska (np. składowanie odpadów w miejscu wyznaczonym na zajezdni, nie rozlewania środków szkodliwych). 2. Każdorazowa zmiana przez którąkolwiek ze Stron informacji o osobach wyznaczonych do kontaktów oraz do nadzoru nad realizacji umowy jest skuteczna dla drugiej Strony począwszy od dnia uzyskania przez Stronę pisemnej informacji o dokonaniu danej zmiany. V. Prawa na dobrach niematerialnych Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do posługiwania się użytymi w materiale emisyjnym/reklamowym informacjami, danymi, znakami graficznymi, zdjęciami, hasłami reklamowymi, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej. Zamawiający gwarantuje, że materiał emisyjny wykorzystywany w związku z wykonaniem Umowy nie będzie naruszał jakichkolwiek praw osób trzecich. 2. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wykorzystywanego w ramach niniejszej umowy materiału emisyjnego/reklamowego w szczególności za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich. 3. Zamawiający zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw (w tym praw autorskich) w materiale emisyjnym/reklamowym przekazanym przez Zamawiającego, Zamawiający przystąpi do sprawy po stronie TW oraz zobowiązuje się bezwzględnie zwrócić wszystkie koszty jakie z tego tytułu poniesie TW w tym koszty procesu, doradztwa prawnego, koszty zastępstwa prawnego oraz odszkodowanie w całej wysokości zasądzone lub postanowione ugodą na pierwsze wezwanie. 4. TW ma prawo do odmowy emisji materiału emisyjnego/reklamowego jeżeli narusza on 4 dotyczy wszystkich Zamówień. 5 dotyczy Zamówień na wynajem ramek/koszyków oraz Zamówień na udostępnienie czasu emisyjnego na monitorach LCD. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Strona 5

6 chronione prawem dobra osób trzecich oraz dobra TW (w tym jego dobre imię), a także jeżeli jest on niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, normami etycznymi i obyczajowymi. TW ma prawo odmowy emisji materiału emisyjnego/reklamowego w przypadku zasadnego zakwestionowania go przez właściwe organy. 5. W przypadku odmowy emisji materiału emisyjnego/reklamowego na skutek wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 4 Zamawiający nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 6. TW przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia przez TW, że materiał emisyjny/reklamowy wykorzystywany w związku z wykonaniem Umowy: - narusza chronione prawem dobra osób trzecich oraz dobra TW (w tym jego dobre imię); - jest niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, normami etycznymi i obyczajowymi; - został zasadnie zakwestionowany przez właściwe organy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od daty stwierdzenia przez TW okoliczności, o jakich mowa w zdaniu poprzednim. 7. Z prawa do odstąpienia od umowy TW może skorzystać nie później niż do dnia wskazanego w Zamówieniu jako termin końcowy obowiązywania zamówienia. VI. Zasady wynajmu wagonów na godziny TW wynajmie Zamawiającemu określony w Zamówieniu tramwaj/wagon na czas oznaczony, to jest w dniu (data wynajmu) i godzinach wskazanych w Zamówieniu oraz na trasie przejazdu określonej w Zamówieniu, w celu realizacji przewozu osób lub wykonania zdjęć. 2. Do czasu przejazdu dolicza się dodatkowo 30 lub 60 minut (w zależności do Zamówienia) na dojazd wagonu na wyznaczony przystanek i zjazd wagonu do Zajezdni TW. 3. TW zobowiązuje się do podstawienia wagonu na godzinę i na przystanek zgodnie z Zamówieniem. 4. TW zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na miejsce podstawienia wagonu, o którym mowa w pkt 3, a w przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wagon odjedzie punktualnie bez oczekiwania na Zamawiającego do Zajezdni TW. 5. Trasa przejazdu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od TW. 6. Przejazdy po trasie, w szczególności postoje na żądanie Zamawiającego nie mogą utrudniać 6 dotyczy Zamówień na wynajem wagonów na godziny. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Strona 6

7 funkcjonowania komunikacji zbiorowej. W przypadku stwierdzenia takich zakłóceń wagon zostanie skierowany do Zajezdni TW. 7. Po zakończeniu wynajmu Zamawiający zobowiązuje się zwrócić wagon w stanie niepogorszonym. 8. Zamawiający zapewnia, że wynajęty wagon nie będzie wykorzystywany w sposób sprzeczny z prawem, naruszający dobra osobiste TW w tym jego dobre imię oraz w sposób naruszający dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego. W wynajętym tramwaju zabrania się w szczególności: a) spożywania alkoholu; b) palenia wyrobów tytoniowych; c) wyrzucania z tramwaju jakichkolwiek przedmiotów. 9. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie osób znajdujących się w tramwaju oraz wyrządzone przez nie szkody. 10. Osoby znajdujące się w wynajętym tramwaju, zobowiązane są do stosowania się do poleceń przekazywanych przez kierującego tramwajem. 11. Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty usunięcia szkód, wyrządzonych przez osoby znajdujące się w wynajętym tramwaju. 12. W przypadku, gdy czas wynajmu określony w Zamówieniu ulegnie przedłużeniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, TW ma prawo do wynagrodzenia za faktyczny czas wynajmu wagonu. 13. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego w kwocie stanowiącej 50% wynagrodzenia brutto (odstępne), określonego w Zamówieniu; z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać nie później niż do 12 godzin przed wyznaczoną godziną podstawienia wagonu, o której mowa w Zamówieniu. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. 14. W razie stwierdzenia, iż Zamawiający wykorzystuje wagon w sposób sprzeczny z umową, w tym naruszający zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 8 i mimo upomnienia nie przestaje wykorzystywać wagonu w taki sposób to TW może odmówić dalszego udostępniania wagonu i wypowiedzieć najem ze skutkiem natychmiastowym. 15. W przypadku gdy Zamawiający zgłosi TW, że chciałby we własnym zakresie obsłużyć system multimedialny zainstalowany w Warszawskim Tramwaju Promocyjnym (nr tab. 1006), TW zobowiązuje się do przeszkolenia osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. W takim przypadku Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Strona 7

8 Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawidłowe używanie i działanie systemu multimedialnego podczas wynajmu. 16. Ustalenie przejazdu trasy indywidualnej tramwaju wiąże się ze wzrostem wartości przejazdu o 20%. 17. Po godzinie taryfa cenowa za wynajęcie wagonu jest wyższa o 100%. 18. Warunkiem wynajmu wagonu jest dokonanie wcześniejszej wpłaty za usługę najmu. VII. Zasady udostępniania taboru dla reklam wewnątrz wagonów TW zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę reklamową polegającą na udostępnieniu czasu emisyjnego na monitorach LCD lub wynajmie nośników reklamowych określonych w Zamówieniu. 2. Reklama wewnątrz pojazdów nie może utrudniać ruchu pasażerów, obserwacji wnętrza tramwaju przez motorniczego, nie może przesłaniać tablicy z informacją o przebiegu linii, nie może być także umieszczana na szybach pojazdu. 3. Reklamy mogą być umieszczane w miejscach spełniających warunki określone poniżej: 1) na tablicach o wymiarach 90x30 cm, 2) w koszykach, 3) w ramkach A3: pojedynczych i podwójnych, 4) na monitorach LCD, 4. Zamawiający wykonuje we własnym zakresie plakaty / ulotki / spoty reklamowe, wg. wcześniej zaakceptowanego wzoru przez Kierownika Działu Marketingu i Promocji TW lub osobę upoważnioną ze strony TW. 5. Materiał emisyjny (w postaci wydruku typu Print Screen), który będzie umieszczony na monitorach LCD Zamawiający zobowiązany jest uprzednio uzgodnić z Kierownikiem Działu Marketingu i Promocji TW lub osobą upoważnioną ze strony TW. 6. Materiał emisyjny musi być zgodny ze specyfikacją materiału reklamowego. 7. TW przekaże Zamawiającemu drogą mailową potwierdzenie realizacji umowy (wykaz taboru z umieszczonymi materiałami / spotami reklamowymi). 8. Plakaty/ulotki w odpowiedniej ilości Zamawiający dostarczy do wyznaczonego Zakładu TW najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem ekspozycji. 7 dotyczy odpowiednio Zamówień na wynajem ramek/koszyków oraz Zamówień na udostępnienie czasu emisyjnego na monitorach LCD. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Strona 8

9 9. Uzgodniony z Kierownikiem Działu Marketingu i Promocji TW lub osobą upoważnioną ze strony TW materiał emisyjny/reklamowy w odpowiednim formacie Zamawiający dostarczy drogą mailową, na płycie CD/DVD lub pendrivie, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia emisji/ekspozycji. 10. Płyta CD/DVD lub pendrive, o których mowa w pkt 7 po wykorzystaniu podlega zwrotowi. 11. TW nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia, kradzieże materiałów reklamowych oraz błędy w materiale reklamowym. 12. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie TW w wyemitowanym materiale emisyjnym pojawią się błędy lub inne wady lub materiał emisyjny zostanie wyemitowany w krótszym terminie niż wynikającym z Zamówienia, bądź z częstotliwością mniejszą niż przewidziana w Zamówieniu, Zamawiający bez ponoszenia dodatkowych kosztów może żądać na piśmie dodatkowego wyemitowania materiału emisyjnego. Termin wyemitowania materiału emisyjnego podlega uzgodnieniu z Działem Marketingu i Promocji TW. 13. TW nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w odtwarzaniu materiału emisyjnego wynikające z siły wyższej np. awarii monitorów LCD, awarii systemu, awarii zasilania elektrycznego czy działania osób trzecich. W przypadku takich zdarzeń Zamawiający nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 14. TW ma prawo do odmowy emisji materiału emisyjnego jeżeli jest on w złej jakości technicznej. W przypadku odmowy emisji, o której mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. VIII. Płatności Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie określone w Zamówieniu do kasy TW lub na rachunek bankowy TW podany w Zamówieniu. 2. Termin płatności zostanie określony w Zamówieniu. 3. Za datę zapłaty należności uważa się datę wpływu należności na konto bankowe TW. 4. TW po otrzymaniu wynagrodzenia wystawi fakturę VAT (chyba, że Strony ustalą inaczej). 5. W przypadku nieterminowej płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe. 6. Brak wpłaty przez Zamawiającego posiadającego status przedsiębiorcy zwalnia TW od jego świadczeń, ale nie zwalnia ww. Zamawiającego od zapłaty wynagrodzenia. 8 dotyczy wszystkich Zamówień. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Strona 9

10 7. TW może od umowy odstąpić, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, mimo dodatkowego pisemnego wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu jej zapłaty. IX. Obowiązki jednostek organizacyjnych TW Dział Marketingu i Promocji TW: 1) udziela Zamawiającemu wszelkich informacji o zasadach i warunkach udostępniania taboru oraz nośników reklamy wewnętrznej i przyjmuje kompletne oferty Zamawiających. 2) negocjuje warunki i przygotowuje Zamówienie odpowiednie do oferty i wyników negocjacji, do zaakceptowania przez Kierownika Działu Marketingu i Promocji TW, 3) przekazuje Zamówienie do Biura Zamówień Publicznych, 4) przekazuje zakładom realizującym przewozy kopie Zamówienia i zaakceptowany przez Kierownika Działu Marketingu i Promocji wzór reklamy (w kolorach), 5) wystawia faktury w terminach i wysokości wynikającej z Zamówieniem, 6) prowadzi na bieżąco ewidencję zawartych Zamówień na wynajem wagonów na godziny oraz na nośniki reklamy wewnętrznej, 7) prowadzi na bieżąco monitoring Zamówień, zgodnie z warunkami Zamówienia. 2. Zakład Realizacji Przewozów TW. 1) informuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni o dacie zakończenia zamieszczania reklam, 2) kieruje wagony do NG zgodnie z rocznym planem NG, w przypadku skierowania składu tramwajowego z reklamą do NG w innym terminie niż podano w rocznym planie NG, koszty ponownego naniesienia reklamy poniesie zakład realizacji przewozów, 3) dba o estetykę i czystość reklam umieszczanych wewnątrz składów tramwajowych. X. Postanowienia końcowe Niniejsze Zasady pełnią rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 2. Podpisanie Zamówienia przez przedstawicieli TW oraz Zamawiającego jest równoznaczne z 9 dotyczy wszystkich Zamówień. 10 dotyczy wszystkich Zamówień. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Strona 10

11 akceptacją Zasad. 3. W przypadku Zamówień zawieranych przez TW z Zamawiającym posiadającym status przedsiębiorcy TW nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie i kradzież materiałów reklamowych. 4. W sprawach nieuregulowanych Zamówieniem zastosowanie mają Zasady. 5. W sprawach nieuregulowanych Zamówieniem oraz Zasadami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. W przypadku Zamówień zawieranych przez TW z Zamawiającym posiadającym status przedsiębiorcy ewentualne spory wynikłe na tym tle będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby TW. 7. Wszelkie zmiany Zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Strona 11

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku

Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku 1. Dla zawarcia umowy Zamawiający składa EDICA Sp. z o.o. ofertę-zamówienie na zasadach określonych poniżej. 2.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa

Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa Regulamin Świadczenia Usług i Reklamy Internetowej Create Your Business Milej Spółka komandytowa 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin określa zasady i sposób korzystania z serwisu: www.fryzjerzy-kosmetyczki.ploraz

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo