Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej w dniu 25 maja 2012r oraz na tablicy ogłoszeń w szatni Szkoły Podstawowej Nr 271w Warszawie. Zamawiający : Szkoła Podstawowa Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie tel./fax ogłasza konkurs na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. 11 Listopada Warszawa ul. Niegocińska 2 tel/fax Zamawiający ogłasza konkurs ofert na: Najem pomieszczeń kuchennych oraz na przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr Informacje pomocnicze: Obecna liczba obiadów ok.260 dziennie, śniadań i podwieczorków dla 6-ciolatków ok. sztuk 70 dziennie. Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż jest zależna od ilości dzieci, a ich ilość w ciągu roku szkolnego jest zmienna, zależy od decyzji rodziców Gwarancja zatrudnienia przez Oferenta pracowników dotychczas zatrudnionych na umowę o pracę w szkole z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym wynikającym z właściwych przepisów przez okres trwania umowy- 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy Koszt najmu pomieszczeń kuchennych wynosi 500,00zł 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu jest najem kuchni szkolnej wraz z zapleczem o powierzchni 200 m 2 z przeznaczeniem na wydawanie posiłków obiadowych uczniom i pracownikom Szkoły. Stołówka będzie udostępniana na czas wydawania posiłków w godz i nie stanowi przedmiotu dzierżawy. Sprzęt znajdujący się w wynajmowanych pomieszczeniach i udostępniony dzierżawcy stanowi /załącznik nr 1/ Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa najmu zobowiązany będzie do prowadzenia stołówki szkolnej na następujących zasadach: 2.1 posiłki muszą być przygotowywane w dzierżawionych od szkoły pomieszczeniach, 2.2 powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

2 2.3 powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, 2.4 Oferent będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.2006r. Nr 171, poz.1225) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 2.5 Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. 2.6 Oferent zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 2.7 Obowiązkiem Oferenta jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej i podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 2.8 Codzienne wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły w godz. od do z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron. 2.9 Używanie kuchenki mikrofalowej dopuszcza się wyłącznie do sporadycznego odgrzewania przygotowanych danego dnia potraw W sytuacji wyjątkowej spowodowanej czynnikami losowymi, uniemożliwiającymi przygotowanie posiłku, Wykonawca zobowiązany jest do zakupu suchego prowiantu o wartości ceny obiadu brutto Jadłospisy obiadów powinny odpowiadać zaleceniom określonym publikacji OBIADY SZKOLNE z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych pod redakcją prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza wydanej przez Instytut Żywności i żywienia w Warszawie z zachowaniem odpowiednich gramatur (gramatury w tej publikacji przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat). Publikacja, o których mowa dostępna są na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy w ramach programu Wiem co jem jem 3.0 Zamawiający posiłki, zastrzegają sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Oferenta przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. 4.0 Utrzymania czystości i porządku na terenie stołówki i kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb. 5.0 Doposażenia na własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i po jej wygaśnięciu własnością wykonawcy), 6.0 Oferent na własny koszt będzie przeprowadzał konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń oraz pomieszczeń zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb, 7.0 Dokonywanie na własny koszt napraw dzierżawionego sprzętu, 8.0 W ramach prowadzonej działalności Wynajmujący przejmuje na siebie obowiązek opłacania podatków oraz innych należności związanych z prowadzoną działalnością jak i odpowiedzialność karną i skarbową z tego tytułu. 9.0 Oferent dostarczał będzie do dyrektora szkoły w pierwszy dzień tygodnia,10-dniowy jadłospis wraz z wagowym (gramy) podaniem składników wchodzących w skład posiłku ( jeżeli posiłek składa się z kilku składników np.: ziemniaki- ilość (gram), surówka...-ilość (gram), kotlet...-ilość (gram), zupa...-ilość (gram) Oferent zawrze umowę z właściwą firmą na wywóz nieczystości i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych Wydawanie obiadów uczniom i pracownikom będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, obiady w godz. od 11:30 do 14:30, podwieczorki

3 11.1 Ponadto jeśli w szkole prowadzona będzie akcja Lato w Mieście lub Zima w Mieście Oferent zobowiązany będzie do przygotowania obiadów dla uczniów biorących udział w akcjach Odwoływanie posiłków przez uczniów/pracowników na dany dzień możliwe będzie do godziny 8.30 danego dnia. W przypadku odwołania posiłków po tej godzinie Oferent nie ma obowiązku zwrotu kosztów posiłków Dopuszcza się przygotowywanie posiłków dla innych osób, ale bez możliwości konsumpcji na terenie Szkoły Podstawowej 271, ze skutkiem zwiększenia opłaty za wynajem do 3000,00zł ( w zależności od ilości sporządzanych dodatkowo posiłków), za zgodą dyrektora szkoły W ramach wykonywania przedmiotu konkursu Oferent zobowiązany jest do prowadzenia zapisów na obiady oraz do przyjmowania wpłat od opiekunów uczniów lub od samych uczniów i innych osób korzystających z wyżywienia Oferent zobowiązuje się do żywienia uczniów korzystających z obiadów refundowanych. Oferent zobowiązuje się do udostępnienia numeru konta, na które dokonane zostały wpłaty za ich posiłki. 3. Termin realizacji umowy 3.1. Wymagany termin realizacji umowy: r r Jeżeli na miesiąc przed końcem okresu umownego z pkt.3.1. Zamawiający nie wypowie obowiązującej umowy, ulega ona automatycznemu wznowieniu na kolejny rok szkolny Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Obowiązuje forma pisemna z potwierdzeniem odbioru W szczególnych przypadkach umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia. Część II. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Dokumenty składające się na ofertę. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy / załącznik nr 2 /, b) dokumenty uwiarygodniające Oferenta, stosownie do części III niniejszego Regulaminu. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie. 4. Oferent wyliczy wartość oferty na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3

4 5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów. Wizji lokalnej Oferenci dokonają indywidualnie. 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę /osoby/ uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. 7. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 8. Opakowanie i oznakowanie ofert. Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Szkoła Podstawowa nr 271im. 11 Listopada Warszawa ul. Niegocińska 2 oraz następująco oznakowana: Oferta konkursowa na: Najem pomieszczeń kuchennych oraz na przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 271 Nie otwierać przed godz " Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. Część III. Warunki wymagane od Oferentów i dokumenty uwiarygodniające. 1. Oferent musi spełniać następujące warunki: Osoba organizująca i nadzorująca żywienie z ramienia Oferenta powinna legitymować się wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług podobnych do przedmiotu konkursu, tj. prowadzenie stołówki dla dzieci w wieku 6 12 lat (także będąc etatowym pracownikiem placówki). Oferent powinien przebywać na terenie kuchni szkolnej co najmniej 5 godz. dziennie w godz Oferent musi być podmiotem gospodarczym, tj. musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej i działać na podstawie ustawy o działalności gospodarczej lub Kodeksu Spółek Handlowych, Oferent nie może podnająć innemu podmiotowi wynajmowanych pomieszczeń 2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do oferty następujące dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków: a) aktualne zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) opis doświadczenia zawodowego Oferenta w prowadzeniu żywienia dla dzieci c) zobowiązanie do złożenia oferty pracy w pierwszej kolejności osobom, które w roku szk. 2011/2012 były pracownikami kuchni Szkoły Podstawowej nr 271 d) oświadczenie Oferenta, iż zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 4

5 Część IV. Wybór oferty Wybór oferty na Najem pomieszczeń kuchennych oraz przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie zostanie dokonany poprzez Komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 271w Warszawie Po analizie złożonych ofert Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. 1.3 Komisja może wystąpić z wnioskiem do Oferenta o uzupełnienie wymaganych dokumentów. 1.4 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja sporządza protokół z rozstrzygnięcia konkursu lub jego unieważnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie Kryteria wyboru oferty: Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu następujących elementów: propozycja Oferenta korzystna cena za przygotowanie jednego posiłku,- 40% gotowość zatrudnienia pracowników kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr % przygotowywanie posiłków w kuchni szkolnej 40 % referencje- 5% Część V. Warunki umowy na wykonanie zamówienia. Szczegółowe warunki umowy z wybranym Oferentem zamieszczone są w załączniku nr 3 projekt umowy. Część VI. Termin i miejsce składania ofert. 1.1 Oferty muszą być złożone na adres Zamawiającego podany w ogłoszeniu o konkursie nie później niż do dnia r. do godz Oferty złożone po wyżej podanym terminie będą rozpatrywane. 1.3 Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu siedmiu dni od daty złożenia ofert 1.4 Nie przewiduje się odsyłania złożonych ofert. Oferenci mogą je sami odebrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 271 w okresie Część VII. Tryb ogłoszenia wyników w konkursie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu siedmiu dni roboczych po wybraniu oferty przez komisję konkursową przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły (www.sp271waw.edu.pl) wskazując firmę, której ofertę wybrano. 5

6 Część VIII. Zawarcie umowy. 1. Wybrany Oferent powinien przybyć do siedziby Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie w celu podpisania umowy. Termin zawarcia umowy wskazany zostanie Oferentowi w piśmie akceptującym. 2. Przed podpisaniem umowy Oferent, którego oferta zostanie wybrana musi: złożyć kopię polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie działalności gastronomicznej. 3. Zamawiający przekaże Oferentowi lokal wraz z wyposażeniem po podpisaniu umowy najmu. Oferent w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zobowiązuje się do zwrotu wynajmowanych pomieszczeń, sprzętów w stanie określonym protokołem ich przejęcia, niepogorszonym ponad zużycie będące wynikiem prawidłowego użytkowania Przekazanie lokalu Oferentowi oraz jego zwrot Zamawiającemu będzie dokonywane protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oferentowi nie wolno oddawać w podnajem, użyczenie i dzierżawę lokalu ani jego części oraz wyposażenia będącego własnością Zamawiającego. 5. Oferent zwróci Zamawiającemu poniesione wydatki i koszty usunięcia szkód, które zostaną spowodowane z winy Oferenta. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 271 Marek Hampel Załączniki do oferty; 1. wykaz sprzętu objętego najmem 2. formularz ofertowy 3. projekt umowy 6

7 I SPRZĘT ZNAJDUJDUJĄCY SIĘ NA WYPOSAŻENIU KUCHNI Załącznik Nr 1 Nazwa Szt. Rok zakupu Zmywarka Lozamet Bemar Stół ze stali nierdzewnej Maszyna wieloczynnościowa Patelnia elektryczna , 2009 Kuchnia gazowa Szafa chłodnicza , 2006 Taboret gazowy Zamrażarka Z Zamrażarka CF 410 S Jarzyniarka MKJ Naświetlacz UV Wózek plastikowy Garnek stalowy z pokrywą 50 l Wiadro stalowe 12 l Waza stalowa z łyżką Koszyki na sztućce Talerze płaskie Talerze głębokie

8 .. /nazwa i adres Oferenta/ Załącznik nr 2 OFERTA Do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada ul. Niegocińska Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o konkursie, zamieszczonego na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 217 w Warszawie I. Oferuję za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynagrodzenie umowne /łącznie z podatkiem VAT/ za wykonanie poszczególnych usług: 1. propozycja Oferenta ceny 1 obiadu zł, 2. propozycja Oferenta ceny całodziennego wyżywienia dla sześciolatka zł 3. zapewnienie o przygotowywanie posiłków na terenie szkoły i nie świadczenia cateringu dla uczniów propozycja Oferenta dla pracowników szkoły 5. propozycja 10 dniowego jadłospisu 6.- Referencje szt II.Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją konkursową. Do dokumentów nie wnoszę zastrzeżeń. III. Dokonałem/nie dokonałem wizji lokalnej. IV. Informuję, iż płatności regulowane będą na rachunek wskazany przez Zamawiającego. V. Zobowiązuję się w przypadku wygrania konkursu do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Data i podpis Oferenta 8

9 UMOWA NAJMU - PROJEKT Zawarta w Warszawie dnia... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Szkołą Podstawową nr 271 im. 11 Listopada, Warszawa zwanym dalej Wynajmującym reprezentowanym przez Dyrektora - działającego na podstawie pełnomocnictwa znak z dnia.. a (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr i seria dow. osobist. PESEL ; w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników) * prowadzącym/ch działalność gospodarczą jako: (określenie - nazwa firmy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej siedziba; NIP, REGON) (podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej wymienić wpis/y do ewidencji działalności gospodarczej) zwanym dalej Najemcą, o następującej treści: W wyniku dokonania przez Wynajmującego wyboru oferty, poprzez konkurs ofert, została zawarta umowa następującej treści: 1 Wynajmujący oświadcza, że upoważniony jest do dysponowania przedmiotem najmu w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej umowy. 2 Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia kuchni wraz z zapleczami w Szkole Podstawowej Nr 271 składający się z: 9

10 kuchni z zapleczem (pomieszczeniami gospodarczymi) o powierzchni urządzeń i wyposażenia zgodnie z protokołem użyczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.. (wymienić przedmiot najmu i jego powierzchnię) Najemca oświadcza, że przedmiot najmu będzie wykorzystywał wyłącznie na przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników szkoły Najemca w ramach najmu zobowiązuje się do przygotowywania posiłków: a) obiadów dwudaniowych dla uczniów szkoły w godzinach w ilości zakupionej przez rodziców uczniów, pracowników z wyłączeniem okresów wolnych od nauki szkolnej (zgodnie z warunkami konkursu ofert) b) przygotowywania i wydawania podwieczorków dla dzieci sześcioletnich c) Najemca zobowiązany jest do wywieszania w stołówce jadłospisu 2. Najemca dostarczał będzie do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 271 w pierwszy dzień tygodnia, 10-dniowy jadłospis wraz z gramaturą i kalorycznością składników posiłku. 3. Najemca zobowiązany jest do utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. oraz na zasadach opisanych w Regulaminie konkursu 2. Za okres bezumownego korzystania z przedmiotu najmu, Wynajmujący ma prawo dochodzenia od Najemcy odszkodowania za każdy dzień, w wysokości 5% wartości miesięcznego czynszu Najemca ponosić będzie koszty bieżącego utrzymania bloku żywieniowego, zgodnie z załącznikiem do umowy oraz czynsz miesięczny. 2. Wynajmujący będzie dokonywał odczytu stanu podliczników na ostatni dzień każdego miesiąca. 3. Najemca będzie obciążany opłatami z tytułu kosztów bieżącego utrzymania bloku żywieniowego w ciągu 21 dni po otrzymaniu faktury przez Wynajmującego. 4. Czynsz miesięczny z tytułu przedmiotu najmu określonego w 2 umowy wynosi...(słownie:...) 5. Najemca dokonuje wpłaty czynszu z góry do piętnastego dnia każdego miesiąca, niezależnie od terminu otrzymania faktury. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy wystawi w imieniu placówki oświatowej *rachunek lub * fakturę (w zależności od tego, czy Wynajmujący jest czy nie jest płatnikiem podatku VAT). 6. Czynsz za najem oraz koszty bieżącego utrzymania bloku żywieniowego Najemca wpłacać będzie na konto Wynajmującego: 7. W przypadku zalegania z płatnością czynszu, Najemca będzie płacił Wynajmującemu odsetki ustawowe. 8. Przed podpisaniem umowy Najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości trzymiesięcznego czynszu na rachunek bankowy 10

11 9. Po zakończeniu umowy i podpisaniu przez Wynajmującego i Najemcę protokołu zwrotu przedmiotu użyczenia kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi. 10. W przypadku zalegania lub opóźniania się z płatnościami przez Najemcę określonymi w 5 niniejszej umowy lub niewykonaniem postanowień 8 ust. 2 Wynajmujący ma prawo zaliczyć kaucję gwarancyjną na poczet powyższych należności. 11. W przypadku gdy kaucja gwarancyjna nie pokryje wydatków określonych w ust. 8 Najemca zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z poniesionych przez Wynajmującego kosztów. 12. Płatność z tytułu dożywiania dzieci najuboższych finansowana ze środków budżetowych szkoły realizowana będzie w terminie 21 dni od dnia wystawienia rachunku bądź faktury przez Najemcę Posiłki pod względem gramatury i kaloryczności winny odpowiadać wymaganiom w stosunku do potrzeb grup wiekowych dzieci i młodzieży wymienionych w zaleceniach Instytutu żywności i Żywienia w Warszawie. 2. Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. 3. Najemca będzie przygotowywał i wydawał posiłki zachowując wymogi sanitarno epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 4. Najemca zobowiązany jest do przygotowywania i wydania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem, zgodnie z normami HACCP Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za dwa pełne okresy płatności lub nie przestrzega warunków umowy. 2. Niewykonywanie bądź nienależyte wykonywanie umowy, w szczególności nieusprawiedliwiony brak staranności w realizacji przedmiotu umowy(przykładowo: wykorzystanie przedmiotu najmu bez uzgodnienia, zła jakość posiłków, brak higieny, zachorowania, zatrucia będące skutkiem spożycia posiłków niespełniających norm żywieniowych), uprawnia Wynajmującego do jednostronnego odstąpienia od umowy. 3. Strony mogą rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia Najemca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zgodnie z technologią i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w stołówkach zbiorowego żywienia. 2. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym i uporządkowanym, zgodnie z załączonym protokołem użyczenia, stanowiącym integralną część umowy. 3. Najemca nie może wykorzystywać bloku żywieniowego oraz sprzętu i naczyń na inne cele poza żywieniem dzieci szkolnych bez zgody Wynajmującego. 4. Wszystkie inne działania Najemcy poza określonymi w 3 niniejszej umowy, w tym organizowanie w bloku żywieniowym innej działalności, niż żywienia dzieci, wymagają pisemnej akceptacji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 271 w formie aneksu do niniejszej umowy. Oprócz czynszu miesięcznego Najemca uiści czynsz dodatkowy w wysokości określonej aneksem do umowy w przypadku działalności innej niż żywienie dzieci szkolnych. 11

12 5. Wygaśnięcie zawartej umowy nakłada na Najemcę obowiązek pisemnego przekazania sprzętu i wyposażenia. 6. Po zakończonym okresie najmu przedmiot umowy winien być przekazany przez Najemcę w stanie niepogorszonym, pełnej gotowości do użytkowania. W przypadku niewywiązania się z w/w obowiązku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami malowania, stłuczkami oraz brakami w wyposażeniu. 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Najemcy spowodowane awarią instalacji centralnego ogrzewania, wod kan, c.o. i elektrycznej oraz kradzieżą i włamaniem. 8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Wynajmującego spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, urządzeń (pożar, zalanie itp.). 9. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Najemca zobowiązany jest do przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Najemca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej między innymi zdarzenia losowe i zatrucia pokarmowe. 9 Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddać przedmiotu najmu w całości lub części w podnajem lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej. 10 W przypadku uszkodzenia przez Najemcę urządzeń i wyposażenia będącego przedmiotem najmu, Najemca jest zobowiązany odkupić lub przywrócić je do stanu poprzedniego Prace adaptacyjne i modernizacyjne mogą być wykonane przez Najemcę na jego koszt, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wynajmującego. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest przywrócić przedmiot najmu do stanu poprzedniego. 2. Najemca jest zobowiązany do konserwacji wynajętego przedmiotu najmu oraz ponoszenia kosztów bieżących napraw wynikających z jego eksploatacji. (wypisać jakich, jak często) 12 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych kontroli w przedmiocie najmu oraz stanu technicznego (konserwacje) przy udziale przedstawiciela Najemcy. 13 Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 15 Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu najmu, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Wynajmującego sądu powszechnego. 12

13 16 Postanowienia dodatkowe: W spawach nieregulowanych umową obowiązują zapisy zawarte w regulaminie konkursu ofert na Najem pomieszczeń kuchennych oraz przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 271 stanowiącej załącznik do umowy. 17 Umowa niniejsza sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 13

UMOWA NAJMU - PROJEKT

UMOWA NAJMU - PROJEKT UMOWA NAJMU - PROJEKT Zawarta w Warszawie dnia... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Szkołą Podstawową nr 190 im. Orła Białego. ul. Zwierzyniecka 10, 00-719 Warszawa Nazwa i siedziba placówki oświatowej)

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 190 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 190 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 190 im. Orła Białego w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 10. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp190.waw.pl w dniu 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. ... (nazwa i siedziba placówki oświatowej) zwanym dalej Wynajmującym. reprezentowanym przez Dyrektora... a...

UMOWA NAJMU. ... (nazwa i siedziba placówki oświatowej) zwanym dalej Wynajmującym. reprezentowanym przez Dyrektora... a... UMOWA NAJMU Wzór przykładowej umowy Zawarta w Warszawie dnia... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa (nazwa i siedziba placówki oświatowej) zwanym dalej Wynajmującym reprezentowanym przez Dyrektora...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie.

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie. REGULAMIN KONKURSU na najem pomieszczeń kuchennych oraz przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku Piechoty w Warszawie Konkurs ogłoszono na stronie

Bardziej szczegółowo

Najemca oświadcza, że przedmiot najmu będzie wykorzystywał wyłącznie na przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników szkoły.

Najemca oświadcza, że przedmiot najmu będzie wykorzystywał wyłącznie na przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników szkoły. Załącznik Nr 2 PROJEKT UMOWY NAJMU zawarta w Warszawie dnia... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa... (nazwa i siedziba placówki oświatowej) zwanym dalej Wynajmującym reprezentowanym przez Dyrektora...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 71 w Warszawie

OGŁOSZENIE. Na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 71 w Warszawie OGŁOSZENIE REGULAMIN KONKURSU OFERT Na prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 71 w Warszawie Informację o konkursie zamieszczono na stronie internetowej Zespołu Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy

UMOWA. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy Szkołą Podstawową im. Wandy Chotomskiej, Kiełczów, ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA CZAS OKREŚLONY. Nr...

UMOWA NAJMU NA CZAS OKREŚLONY. Nr... Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu UMOWA NAJMU NA CZAS OKREŚLONY Nr... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy miastem stołecznym Warszawą - Zespołem Szkół Sportowych nr 72 w Warszawie NIP: 5251987087 zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ I BUFETU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 66 W WARSZAWIE

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ I BUFETU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 66 W WARSZAWIE REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ I BUFETU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 66 W WARSZAWIE Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły www.batory.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a... (nazwa firmy)

UMOWA Nr... a... (nazwa firmy) Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu Projekt umowy UMOWA Nr... Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą Gimnazjum nr 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego, 01-310 Warszawa ul. Rozłogi

Bardziej szczegółowo

1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie 00-446 Warszawa ul. Fabryczna 19 Tel.

1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie 00-446 Warszawa ul. Fabryczna 19 Tel. S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 29 i m. G i u s e p p e G a r i b a l d i e g o 00-4 4 6 W a r s z a w a u l. F a b r y c z n a 1 9 tel./fax (022) 628-79-92, tel. (022) 629-75-83, e-mail: sekretariat@sp29.asi.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 37 im. K.K.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 37 im. K.K. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM NR 37 im. K.K. Baczyńskiego Konkurs ogłoszono: na stronie Internetowej szkoły: www.gimnazjum37.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie. REGULAMIN KONKURSU NA NAJEM POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA KUCHNI SZKOLNEJ W CELU REALIZACJI ŻYWIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANOWIE, UL. SZKOLNA 2 Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE REGULAMIN KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE REGULAMIN KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Warszawie ogłasza konkurs na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki szkolnej w roku szkolnym 2012/13 Informację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ NA CELE MAGAZYNOWE W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W ELBLĄGU

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ NA CELE MAGAZYNOWE W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W ELBLĄGU REGULAMIN KONKURSU OFERT NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ NA CELE MAGAZYNOWE W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W ELBLĄGU Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.ssp19elblag.hg.pl oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE REGULAMIN KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE REGULAMIN KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie ogłasza konkurs na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki szkolnej w roku szkolnym 2015/16 Informację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.gimnazjum3grodzisk.pl, na tablicy ogłoszeń Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA DZIERŻAWĘ KUCHNI w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171

REGULAMIN KONKURSU NA DZIERŻAWĘ KUCHNI w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171 REGULAMIN KONKURSU NA DZIERŻAWĘ KUCHNI w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171 Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ WYNAJEM POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA KUCHNI W GIMNAZJUM NR 114 Z ODDZIAŁAMI INTERGTRACYJNYMI W WARSZAWIE Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Najem pomieszczenia na sklepik szkolny o łącznej powierzchni 4,4 m 2.

Najem pomieszczenia na sklepik szkolny o łącznej powierzchni 4,4 m 2. SP.1-2011/ 24 /2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE Konkurs ofert ogłoszono: na stronie internetowej www.sp3.darlowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W ELBLĄGU

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W ELBLĄGU REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W ELBLĄGU Część I. Informacje ogólne. 1. informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W WARSZAWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA W WARSZAWIE REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA KUCHNI ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR I IM GUSTAWA MORCINKA

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Świętokrzyski, 2013-08-19

Ostrowiec Świętokrzyski, 2013-08-19 Ostrowiec Świętokrzyski, 2013-08-19 DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK PUBLICZNYCH NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OGŁASZA PRZETARG NA WYNAJEM POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór)

Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) Umowa najmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem (wzór) zawarta w dniu [...] w Odolanowie pomiędzy: Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja - Miłość ul. Raszkowska 36 63 430 Odolanów NIP 622

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni- Letnisku.

Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni- Letnisku. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni- Letnisku Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.zsojedlnia.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i prowadzenie stołówki

FORMULARZ OFERTY. na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i prowadzenie stołówki FORMULARZ OFERTY na dzierżawę pomieszczeń kuchennych i prowadzenie stołówki I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. dra J. Ostaszewskiego w Mławie ul. Pogorzelskiego 4. II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu - wzór. .. zam...

Umowa najmu - wzór. .. zam... Umowa najmu - wzór Nasz znak: Zawarta w dniu w Nowym Targu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 w Nowym Targu, os. Niwa 4c reprezentowaną przez Halinę Zamojską Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Wynajmującym a..

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 OGŁOSZENIE Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ogłasza przetarg na wynajem pokoju w internacie nr 103. Warunki przetargu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W ELBLĄGU

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W ELBLĄGU REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W ELBLĄGU Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.sp21.elblag.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK - BUFET SZKOLNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR I WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK - BUFET SZKOLNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR I WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK - BUFET SZKOLNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR I WE WROCŁAWIU Zapytanie umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej 1 1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA : PROWADZENIE SKLEPIKU-BUFETU W LICEUM OGÓLNOKSZTALCACYM NR VI IM.BOLESLAWA PRUSA WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA : PROWADZENIE SKLEPIKU-BUFETU W LICEUM OGÓLNOKSZTALCACYM NR VI IM.BOLESLAWA PRUSA WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA : PROWADZENIE SKLEPIKU-BUFETU W LICEUM OGÓLNOKSZTALCACYM NR VI IM.BOLESLAWA PRUSA WE WROCŁAWIU Zapytanie ogłoszono na stronie internetowej www.lo6.wroc.pl oraz na tablicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 20 maja 2015.r.

Zamość, dnia 20 maja 2015.r. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wynajęcie pomieszczeń kuchennych i stołówki do prowadzenia żywienia uczniów i pracowników Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Zamość, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO INFORMATYCZNYCH W ELBLĄGU

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO INFORMATYCZNYCH W ELBLĄGU REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO INFORMATYCZNYCH W ELBLĄGU Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.zsti.elblag.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole

Bardziej szczegółowo

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku

U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO. zawarta w dniu... w Gdańsku ZSSiO/343/04/ 15 (Wzór) U M O W A NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku Oliwie przy ul. Subisława 22 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 120 m 2

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 120 m 2 OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 120 m 2 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 UL 29 LISTOPADA 21 38-700 USTRZYKI DOLNE NIP 689-11-56-088 Regon 370473051 Tel:134939445 fax 134611421

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny

OGŁOSZENIE na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny Koszalin, dnia 16.01.2015 r. OGŁOSZENIE na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki W Koszalinie informuje, że posiada do wynajęcia pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. J. WYBICKIEGO W BYTOMIU ODRZAŃSKIM

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. J. WYBICKIEGO W BYTOMIU ODRZAŃSKIM REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. J. WYBICKIEGO W BYTOMIU ODRZAŃSKIM Konkurs ogłoszono na stronach internetowych www.zsbo.home.pl i www.bytomodrzanski.pl oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie z dnia 10 października 2011r. UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Zawarta w dniu.. w Działoszynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OPOLU

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OPOLU REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W OPOLU Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZASADY I OCZEKIWANIA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ZASADY I OCZEKIWANIA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61 712 Poznań tel: 61 829 43 65, 44 10 ZASADY I OCZEKIWANIA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy wynajmie powierzchni w budynkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM OGŁASZA KONKURS OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM w okresie od 01.09.2014 roku do 30.06.2016 roku Szczegółowe informacje

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na najem pomieszczeń kuchni szkolnej celem przygotowywania obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7

Umowa nr na najem pomieszczeń kuchni szkolnej celem przygotowywania obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 Umowa nr na najem pomieszczeń kuchni szkolnej celem przygotowywania obiadów dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasta Szczecin - Szkołą Podstawową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego Nr sprawy: ZZN/T/23/2014 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego PRZEDMIOT PRZETARGU: lokal użytkowy w budynku przy ul.3 Maja 51 w Koninie o pow. 49,95 m2. RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów OGŁASZA ponowny przetarg pisemny nieograniczony na

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy

załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu...pomiędzy zawarta w dniu...pomiędzy UMOWA NR załącznik nr 1 do siwz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: Dyrektora Annę Trepkę

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r.

Umowa najmu miejsca postojowego. zawarta w... w dniu... r. Umowa najmu miejsca postojowego zawarta w... w dniu... r. pomiędzy:..., zamieszkałym w... przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr..., wydanym dnia... roku przez..., zwanym dalej Wynajmującym,

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2013 dotycząca prowadzenia stołówki szkolnej oraz dzierżawy pomieszczeń wraz z wyposażeniem. zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa Nr /2013 dotycząca prowadzenia stołówki szkolnej oraz dzierżawy pomieszczeń wraz z wyposażeniem. zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik Nr 3 Umowa Nr /2013 dotycząca prowadzenia stołówki szkolnej oraz dzierżawy pomieszczeń wraz z wyposażeniem zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy: miastem stołecznym Warszawa Gimnazjum Nr

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w.. dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w.. dniu pomiędzy: UMOWA zawarta w.. dniu pomiędzy: Zespołem Szkół Nr 66 z siedzibą w Warszawie ul. Myśliwiecka 6, reprezentowaną przez - Dyrektora Szkoły działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak.. z dnia, udzielonego

Bardziej szczegółowo

Lokal użytkowy usytuowany jest w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, 01-835 Warszawa, ul. Fontany 1.

Lokal użytkowy usytuowany jest w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, 01-835 Warszawa, ul. Fontany 1. Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego- kuchni szkolnej wraz z zapleczem oraz organizację żywienia w Zespole Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi 01-835 Warszawa ul. Fontany 1 Konkurs

Bardziej szczegółowo

ogłasza Okres wynajmu: 01 września 2015r. do 30 czerwca 2017r. (2 lata)

ogłasza Okres wynajmu: 01 września 2015r. do 30 czerwca 2017r. (2 lata) Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY na wynajem pomieszczenia o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego dla młodzieży szkolnej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/ Olsztyn, 10.02.2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 33 Oznaczenie i powierzchnia lokalu: Przedmiotem postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. a reprezentowaną/ym przez: ... Zwaną/ym dalej Dzierżawcą.

Umowa dzierżawy. a reprezentowaną/ym przez: ... Zwaną/ym dalej Dzierżawcą. Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa dzierżawy zawarta w dniu... r. w miejscowości Brojce pomiędzy: Gminą Brojce, mająca siedzibę w miejscowości Brojce przy ul. Długiej 48,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Załącznik Nr 3 W dniu. pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52 NIP 838-16-36-821 reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia:

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia: wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Bogucin, dnia 28.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJĘCIE LOKALU DO PROWADZENIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJĘCIE LOKALU DO PROWADZENIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJĘCIE LOKALU DO PROWADZENIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO ORAZ PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW I PERSONELU 1.Dyrektor Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Część II Termin realizacji umowy: Wymagany termin realizacji umowy 01.09.2012 r. 30.06.2013 r.

Część II Termin realizacji umowy: Wymagany termin realizacji umowy 01.09.2012 r. 30.06.2013 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 103W WARSZAWIE Z MOŻLIWOŚCIĄ ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA LUDNOŚCI Konkurs

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin przetargu nieograniczonego na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego

Szczegółowy regulamin przetargu nieograniczonego na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego Szczegółowy regulamin przetargu nieograniczonego na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego W sprawie szczegółowych zasad przetargu nieograniczonego na najem pomieszczenia i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyboru oferty na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego

Regulamin wyboru oferty na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2012/2013 Dyrektora Technikum Energetycznego w Jaworznie z dnia 21.06.2013 r. Regulamin wyboru oferty na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego W sprawie

Bardziej szczegółowo

IMPEL Cleaning Sp. z o. o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław fax. /71/ 78-09-147

IMPEL Cleaning Sp. z o. o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław fax. /71/ 78-09-147 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w RZESZOWIE u l. K r a k o w s k a 1 6, 3 5-1 1 1 R Z E S Z Ó W t e l. 8 6-43- 3 1 2, s e k. / f a x 8 5-32- 770 e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 512015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 512015 MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE tel.!fax (41) 3.10-4S-.?]; 265-36-51 27-400 OSlrcI'.'ll'( Sw., u!. SlI'ic;'!okrzyska 37 NIP 66]-10 3.) MJI), HEGON 291233313 Sudół, dnia 03.11.2015r. AT.260.5.2015 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy

UMOWA. Przedmiot umowy UMOWA zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Warszawie ul. Wilcza 53 reprezentowaną przez Małgorzatę Stalony - Dyrektora Szkoły działającego na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. reprezentowanym przez: Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Bogdana Siarkę

UMOWA NAJMU. reprezentowanym przez: Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Bogdana Siarkę Projekt Załącznik Nr 7 UMOWA NAJMU zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy: Sądem Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 90-928 Łódź Al. Kościuszki 107/109 NIP 725-105 - 47-87 reprezentowanym przez: Kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ. Warszawa, 16 maja 2013 r.

FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ. Warszawa, 16 maja 2013 r. FORMY ORGANIZACJI WYŻYWIENIA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Warszawa, 16 maja 2013 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy pomieszczeń kuchennych

Umowa dzierżawy pomieszczeń kuchennych Umowa dzierżawy pomieszczeń kuchennych W dniu [.] w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa [nazwa szkoły i adres], w imieniu której działa Prezydent m. st. Warszawy, reprezentowany przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór)

Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Umowa najmu gabinetu stomatologicznego (wzór) Zawarta w Prażmowie w dniu...2014r, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA ... wpisanym do... reprezentowanym przez: zwanym dalej NAJEMCĄ.

PROJEKT UMOWA ... wpisanym do... reprezentowanym przez: zwanym dalej NAJEMCĄ. PROJEKT UMOWA zawarta w dniu: 2013 r. w Dobczycach, pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Dobczycach ul. Szkolna 43, reprezentowanym przez Dyrektora Andrzeja Topę zwanymi dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul.

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w budynku przy ul. Hożej 11/15 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 Konkurs ogłoszono: na stronie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA dzierżawy pomieszczeń kuchennych i wyposażenia oraz prowadzenia stołówki szkolnej

UMOWA dzierżawy pomieszczeń kuchennych i wyposażenia oraz prowadzenia stołówki szkolnej UMOWA dzierżawy pomieszczeń kuchennych i wyposażenia oraz prowadzenia stołówki szkolnej Zawarta w dniu.. r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego, 03-886 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca

... reprezentowanym przez:... zwaną w dalszej części umowy Dzierżawca Załącznik Nr 12 do SIWZ Projekt! Umowa dzierżawy z dnia...2014 roku zawarta pomiędzy: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu-Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej z możliwością

REGULAMIN KONKURSU OFERT. Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej z możliwością REGULAMIN KONKURSU OFERT prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej z możliwością świadczenia usług gastronomicznych dla ludności wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel

UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel UMOWA NAJMU zawarta dnia. w. pomiędzy: Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel a Panem/ią., zam. w legitymującym/cą się dowodem osobistym.pesel zwanym dalej: "Najemcą". 1 Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 02/04/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE z dnia 27 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 02/04/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 02/04/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. W sprawie: wprowadzenie opłatności za wynajem pomieszczeń i sprzętu Na podstawie 14 ust.1, pkt.2, statutu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 57,5 m 2

OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 57,5 m 2 OGŁOSZENIE O WYNAJĘCIE LOKALU 57,5 m 2 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 UL 29 LISTOPADA 21 38-700 USTRZYKI DOLNE NIP 689-11-56-088 Regon 370473051 Tel:134939445 fax 134611421

Bardziej szczegółowo

4.1 Warszawa r.

4.1 Warszawa r. 4.1 Warszawa 31.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 66 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia kuchni Konkurs ogłoszono:

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

Odbiór, transport, i utylizacja odpadów komunalnych o kodzie 20-03-01

Odbiór, transport, i utylizacja odpadów komunalnych o kodzie 20-03-01 FORMULARZ CENOWY Nazwa i adres oferenta (pieczątka) (miejscowość, data) Nawiązując do ogłoszenia i zaproszenia w przetargu nieograniczonym, oferujemy wykonanie: Odbiór, transport, i utylizacja odpadów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr..

Załącznik nr 1 do ogłoszenia PROJEKT. UMOWA NAJMU Nr.. PROJEKT Załącznik nr 1 do ogłoszenia UMOWA NAJMU Nr.. zawarta w dniu... 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź, NIP 725-10-42-790,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ. UMOWA NAJMU Nr...

Załącznik Nr 8 do SIWZ. UMOWA NAJMU Nr... UMOWA NAJMU Nr... Załącznik Nr 8 do SIWZ zawarta w dniu...r w Parczewie, pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie z siedzibą przy ul. Kościelnej 124, 21-200 Parczew zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo