Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej w dniu 25 maja 2012r oraz na tablicy ogłoszeń w szatni Szkoły Podstawowej Nr 271w Warszawie. Zamawiający : Szkoła Podstawowa Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie tel./fax ogłasza konkurs na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. 11 Listopada Warszawa ul. Niegocińska 2 tel/fax Zamawiający ogłasza konkurs ofert na: Najem pomieszczeń kuchennych oraz na przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr Informacje pomocnicze: Obecna liczba obiadów ok.260 dziennie, śniadań i podwieczorków dla 6-ciolatków ok. sztuk 70 dziennie. Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż jest zależna od ilości dzieci, a ich ilość w ciągu roku szkolnego jest zmienna, zależy od decyzji rodziców Gwarancja zatrudnienia przez Oferenta pracowników dotychczas zatrudnionych na umowę o pracę w szkole z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym wynikającym z właściwych przepisów przez okres trwania umowy- 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy Koszt najmu pomieszczeń kuchennych wynosi 500,00zł 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu jest najem kuchni szkolnej wraz z zapleczem o powierzchni 200 m 2 z przeznaczeniem na wydawanie posiłków obiadowych uczniom i pracownikom Szkoły. Stołówka będzie udostępniana na czas wydawania posiłków w godz i nie stanowi przedmiotu dzierżawy. Sprzęt znajdujący się w wynajmowanych pomieszczeniach i udostępniony dzierżawcy stanowi /załącznik nr 1/ Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa najmu zobowiązany będzie do prowadzenia stołówki szkolnej na następujących zasadach: 2.1 posiłki muszą być przygotowywane w dzierżawionych od szkoły pomieszczeniach, 2.2 powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

2 2.3 powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, 2.4 Oferent będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.2006r. Nr 171, poz.1225) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 2.5 Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. 2.6 Oferent zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP. 2.7 Obowiązkiem Oferenta jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej i podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. 2.8 Codzienne wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły w godz. od do z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron. 2.9 Używanie kuchenki mikrofalowej dopuszcza się wyłącznie do sporadycznego odgrzewania przygotowanych danego dnia potraw W sytuacji wyjątkowej spowodowanej czynnikami losowymi, uniemożliwiającymi przygotowanie posiłku, Wykonawca zobowiązany jest do zakupu suchego prowiantu o wartości ceny obiadu brutto Jadłospisy obiadów powinny odpowiadać zaleceniom określonym publikacji OBIADY SZKOLNE z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych pod redakcją prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza wydanej przez Instytut Żywności i żywienia w Warszawie z zachowaniem odpowiednich gramatur (gramatury w tej publikacji przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat). Publikacja, o których mowa dostępna są na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy w ramach programu Wiem co jem jem 3.0 Zamawiający posiłki, zastrzegają sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Oferenta przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. 4.0 Utrzymania czystości i porządku na terenie stołówki i kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb. 5.0 Doposażenia na własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i po jej wygaśnięciu własnością wykonawcy), 6.0 Oferent na własny koszt będzie przeprowadzał konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń oraz pomieszczeń zgodnie z zaleceniami odpowiednich służb, 7.0 Dokonywanie na własny koszt napraw dzierżawionego sprzętu, 8.0 W ramach prowadzonej działalności Wynajmujący przejmuje na siebie obowiązek opłacania podatków oraz innych należności związanych z prowadzoną działalnością jak i odpowiedzialność karną i skarbową z tego tytułu. 9.0 Oferent dostarczał będzie do dyrektora szkoły w pierwszy dzień tygodnia,10-dniowy jadłospis wraz z wagowym (gramy) podaniem składników wchodzących w skład posiłku ( jeżeli posiłek składa się z kilku składników np.: ziemniaki- ilość (gram), surówka...-ilość (gram), kotlet...-ilość (gram), zupa...-ilość (gram) Oferent zawrze umowę z właściwą firmą na wywóz nieczystości i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych Wydawanie obiadów uczniom i pracownikom będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, obiady w godz. od 11:30 do 14:30, podwieczorki

3 11.1 Ponadto jeśli w szkole prowadzona będzie akcja Lato w Mieście lub Zima w Mieście Oferent zobowiązany będzie do przygotowania obiadów dla uczniów biorących udział w akcjach Odwoływanie posiłków przez uczniów/pracowników na dany dzień możliwe będzie do godziny 8.30 danego dnia. W przypadku odwołania posiłków po tej godzinie Oferent nie ma obowiązku zwrotu kosztów posiłków Dopuszcza się przygotowywanie posiłków dla innych osób, ale bez możliwości konsumpcji na terenie Szkoły Podstawowej 271, ze skutkiem zwiększenia opłaty za wynajem do 3000,00zł ( w zależności od ilości sporządzanych dodatkowo posiłków), za zgodą dyrektora szkoły W ramach wykonywania przedmiotu konkursu Oferent zobowiązany jest do prowadzenia zapisów na obiady oraz do przyjmowania wpłat od opiekunów uczniów lub od samych uczniów i innych osób korzystających z wyżywienia Oferent zobowiązuje się do żywienia uczniów korzystających z obiadów refundowanych. Oferent zobowiązuje się do udostępnienia numeru konta, na które dokonane zostały wpłaty za ich posiłki. 3. Termin realizacji umowy 3.1. Wymagany termin realizacji umowy: r r Jeżeli na miesiąc przed końcem okresu umownego z pkt.3.1. Zamawiający nie wypowie obowiązującej umowy, ulega ona automatycznemu wznowieniu na kolejny rok szkolny Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Obowiązuje forma pisemna z potwierdzeniem odbioru W szczególnych przypadkach umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia. Część II. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Dokumenty składające się na ofertę. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy / załącznik nr 2 /, b) dokumenty uwiarygodniające Oferenta, stosownie do części III niniejszego Regulaminu. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie. 4. Oferent wyliczy wartość oferty na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3

4 5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów. Wizji lokalnej Oferenci dokonają indywidualnie. 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę /osoby/ uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. 7. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 8. Opakowanie i oznakowanie ofert. Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Szkoła Podstawowa nr 271im. 11 Listopada Warszawa ul. Niegocińska 2 oraz następująco oznakowana: Oferta konkursowa na: Najem pomieszczeń kuchennych oraz na przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 271 Nie otwierać przed godz " Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. Część III. Warunki wymagane od Oferentów i dokumenty uwiarygodniające. 1. Oferent musi spełniać następujące warunki: Osoba organizująca i nadzorująca żywienie z ramienia Oferenta powinna legitymować się wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu usług podobnych do przedmiotu konkursu, tj. prowadzenie stołówki dla dzieci w wieku 6 12 lat (także będąc etatowym pracownikiem placówki). Oferent powinien przebywać na terenie kuchni szkolnej co najmniej 5 godz. dziennie w godz Oferent musi być podmiotem gospodarczym, tj. musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej i działać na podstawie ustawy o działalności gospodarczej lub Kodeksu Spółek Handlowych, Oferent nie może podnająć innemu podmiotowi wynajmowanych pomieszczeń 2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do oferty następujące dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków: a) aktualne zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) opis doświadczenia zawodowego Oferenta w prowadzeniu żywienia dla dzieci c) zobowiązanie do złożenia oferty pracy w pierwszej kolejności osobom, które w roku szk. 2011/2012 były pracownikami kuchni Szkoły Podstawowej nr 271 d) oświadczenie Oferenta, iż zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. 4

5 Część IV. Wybór oferty Wybór oferty na Najem pomieszczeń kuchennych oraz przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie zostanie dokonany poprzez Komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 271w Warszawie Po analizie złożonych ofert Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. 1.3 Komisja może wystąpić z wnioskiem do Oferenta o uzupełnienie wymaganych dokumentów. 1.4 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja sporządza protokół z rozstrzygnięcia konkursu lub jego unieważnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie Kryteria wyboru oferty: Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu następujących elementów: propozycja Oferenta korzystna cena za przygotowanie jednego posiłku,- 40% gotowość zatrudnienia pracowników kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr % przygotowywanie posiłków w kuchni szkolnej 40 % referencje- 5% Część V. Warunki umowy na wykonanie zamówienia. Szczegółowe warunki umowy z wybranym Oferentem zamieszczone są w załączniku nr 3 projekt umowy. Część VI. Termin i miejsce składania ofert. 1.1 Oferty muszą być złożone na adres Zamawiającego podany w ogłoszeniu o konkursie nie później niż do dnia r. do godz Oferty złożone po wyżej podanym terminie będą rozpatrywane. 1.3 Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu siedmiu dni od daty złożenia ofert 1.4 Nie przewiduje się odsyłania złożonych ofert. Oferenci mogą je sami odebrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 271 w okresie Część VII. Tryb ogłoszenia wyników w konkursie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu siedmiu dni roboczych po wybraniu oferty przez komisję konkursową przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły (www.sp271waw.edu.pl) wskazując firmę, której ofertę wybrano. 5

6 Część VIII. Zawarcie umowy. 1. Wybrany Oferent powinien przybyć do siedziby Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie w celu podpisania umowy. Termin zawarcia umowy wskazany zostanie Oferentowi w piśmie akceptującym. 2. Przed podpisaniem umowy Oferent, którego oferta zostanie wybrana musi: złożyć kopię polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie działalności gastronomicznej. 3. Zamawiający przekaże Oferentowi lokal wraz z wyposażeniem po podpisaniu umowy najmu. Oferent w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy zobowiązuje się do zwrotu wynajmowanych pomieszczeń, sprzętów w stanie określonym protokołem ich przejęcia, niepogorszonym ponad zużycie będące wynikiem prawidłowego użytkowania Przekazanie lokalu Oferentowi oraz jego zwrot Zamawiającemu będzie dokonywane protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oferentowi nie wolno oddawać w podnajem, użyczenie i dzierżawę lokalu ani jego części oraz wyposażenia będącego własnością Zamawiającego. 5. Oferent zwróci Zamawiającemu poniesione wydatki i koszty usunięcia szkód, które zostaną spowodowane z winy Oferenta. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 271 Marek Hampel Załączniki do oferty; 1. wykaz sprzętu objętego najmem 2. formularz ofertowy 3. projekt umowy 6

7 I SPRZĘT ZNAJDUJDUJĄCY SIĘ NA WYPOSAŻENIU KUCHNI Załącznik Nr 1 Nazwa Szt. Rok zakupu Zmywarka Lozamet Bemar Stół ze stali nierdzewnej Maszyna wieloczynnościowa Patelnia elektryczna , 2009 Kuchnia gazowa Szafa chłodnicza , 2006 Taboret gazowy Zamrażarka Z Zamrażarka CF 410 S Jarzyniarka MKJ Naświetlacz UV Wózek plastikowy Garnek stalowy z pokrywą 50 l Wiadro stalowe 12 l Waza stalowa z łyżką Koszyki na sztućce Talerze płaskie Talerze głębokie

8 .. /nazwa i adres Oferenta/ Załącznik nr 2 OFERTA Do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada ul. Niegocińska Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o konkursie, zamieszczonego na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 217 w Warszawie I. Oferuję za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynagrodzenie umowne /łącznie z podatkiem VAT/ za wykonanie poszczególnych usług: 1. propozycja Oferenta ceny 1 obiadu zł, 2. propozycja Oferenta ceny całodziennego wyżywienia dla sześciolatka zł 3. zapewnienie o przygotowywanie posiłków na terenie szkoły i nie świadczenia cateringu dla uczniów propozycja Oferenta dla pracowników szkoły 5. propozycja 10 dniowego jadłospisu 6.- Referencje szt II.Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją konkursową. Do dokumentów nie wnoszę zastrzeżeń. III. Dokonałem/nie dokonałem wizji lokalnej. IV. Informuję, iż płatności regulowane będą na rachunek wskazany przez Zamawiającego. V. Zobowiązuję się w przypadku wygrania konkursu do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Data i podpis Oferenta 8

9 UMOWA NAJMU - PROJEKT Zawarta w Warszawie dnia... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Szkołą Podstawową nr 271 im. 11 Listopada, Warszawa zwanym dalej Wynajmującym reprezentowanym przez Dyrektora - działającego na podstawie pełnomocnictwa znak z dnia.. a (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr i seria dow. osobist. PESEL ; w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników) * prowadzącym/ch działalność gospodarczą jako: (określenie - nazwa firmy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej siedziba; NIP, REGON) (podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej wymienić wpis/y do ewidencji działalności gospodarczej) zwanym dalej Najemcą, o następującej treści: W wyniku dokonania przez Wynajmującego wyboru oferty, poprzez konkurs ofert, została zawarta umowa następującej treści: 1 Wynajmujący oświadcza, że upoważniony jest do dysponowania przedmiotem najmu w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej umowy. 2 Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia kuchni wraz z zapleczami w Szkole Podstawowej Nr 271 składający się z: 9

10 kuchni z zapleczem (pomieszczeniami gospodarczymi) o powierzchni urządzeń i wyposażenia zgodnie z protokołem użyczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.. (wymienić przedmiot najmu i jego powierzchnię) Najemca oświadcza, że przedmiot najmu będzie wykorzystywał wyłącznie na przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników szkoły Najemca w ramach najmu zobowiązuje się do przygotowywania posiłków: a) obiadów dwudaniowych dla uczniów szkoły w godzinach w ilości zakupionej przez rodziców uczniów, pracowników z wyłączeniem okresów wolnych od nauki szkolnej (zgodnie z warunkami konkursu ofert) b) przygotowywania i wydawania podwieczorków dla dzieci sześcioletnich c) Najemca zobowiązany jest do wywieszania w stołówce jadłospisu 2. Najemca dostarczał będzie do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 271 w pierwszy dzień tygodnia, 10-dniowy jadłospis wraz z gramaturą i kalorycznością składników posiłku. 3. Najemca zobowiązany jest do utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. oraz na zasadach opisanych w Regulaminie konkursu 2. Za okres bezumownego korzystania z przedmiotu najmu, Wynajmujący ma prawo dochodzenia od Najemcy odszkodowania za każdy dzień, w wysokości 5% wartości miesięcznego czynszu Najemca ponosić będzie koszty bieżącego utrzymania bloku żywieniowego, zgodnie z załącznikiem do umowy oraz czynsz miesięczny. 2. Wynajmujący będzie dokonywał odczytu stanu podliczników na ostatni dzień każdego miesiąca. 3. Najemca będzie obciążany opłatami z tytułu kosztów bieżącego utrzymania bloku żywieniowego w ciągu 21 dni po otrzymaniu faktury przez Wynajmującego. 4. Czynsz miesięczny z tytułu przedmiotu najmu określonego w 2 umowy wynosi...(słownie:...) 5. Najemca dokonuje wpłaty czynszu z góry do piętnastego dnia każdego miesiąca, niezależnie od terminu otrzymania faktury. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy wystawi w imieniu placówki oświatowej *rachunek lub * fakturę (w zależności od tego, czy Wynajmujący jest czy nie jest płatnikiem podatku VAT). 6. Czynsz za najem oraz koszty bieżącego utrzymania bloku żywieniowego Najemca wpłacać będzie na konto Wynajmującego: 7. W przypadku zalegania z płatnością czynszu, Najemca będzie płacił Wynajmującemu odsetki ustawowe. 8. Przed podpisaniem umowy Najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości trzymiesięcznego czynszu na rachunek bankowy 10

11 9. Po zakończeniu umowy i podpisaniu przez Wynajmującego i Najemcę protokołu zwrotu przedmiotu użyczenia kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi. 10. W przypadku zalegania lub opóźniania się z płatnościami przez Najemcę określonymi w 5 niniejszej umowy lub niewykonaniem postanowień 8 ust. 2 Wynajmujący ma prawo zaliczyć kaucję gwarancyjną na poczet powyższych należności. 11. W przypadku gdy kaucja gwarancyjna nie pokryje wydatków określonych w ust. 8 Najemca zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z poniesionych przez Wynajmującego kosztów. 12. Płatność z tytułu dożywiania dzieci najuboższych finansowana ze środków budżetowych szkoły realizowana będzie w terminie 21 dni od dnia wystawienia rachunku bądź faktury przez Najemcę Posiłki pod względem gramatury i kaloryczności winny odpowiadać wymaganiom w stosunku do potrzeb grup wiekowych dzieci i młodzieży wymienionych w zaleceniach Instytutu żywności i Żywienia w Warszawie. 2. Posiłki mają być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży. 3. Najemca będzie przygotowywał i wydawał posiłki zachowując wymogi sanitarno epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 4. Najemca zobowiązany jest do przygotowywania i wydania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem, zgodnie z normami HACCP Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za dwa pełne okresy płatności lub nie przestrzega warunków umowy. 2. Niewykonywanie bądź nienależyte wykonywanie umowy, w szczególności nieusprawiedliwiony brak staranności w realizacji przedmiotu umowy(przykładowo: wykorzystanie przedmiotu najmu bez uzgodnienia, zła jakość posiłków, brak higieny, zachorowania, zatrucia będące skutkiem spożycia posiłków niespełniających norm żywieniowych), uprawnia Wynajmującego do jednostronnego odstąpienia od umowy. 3. Strony mogą rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia Najemca zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zgodnie z technologią i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w stołówkach zbiorowego żywienia. 2. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym i uporządkowanym, zgodnie z załączonym protokołem użyczenia, stanowiącym integralną część umowy. 3. Najemca nie może wykorzystywać bloku żywieniowego oraz sprzętu i naczyń na inne cele poza żywieniem dzieci szkolnych bez zgody Wynajmującego. 4. Wszystkie inne działania Najemcy poza określonymi w 3 niniejszej umowy, w tym organizowanie w bloku żywieniowym innej działalności, niż żywienia dzieci, wymagają pisemnej akceptacji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 271 w formie aneksu do niniejszej umowy. Oprócz czynszu miesięcznego Najemca uiści czynsz dodatkowy w wysokości określonej aneksem do umowy w przypadku działalności innej niż żywienie dzieci szkolnych. 11

12 5. Wygaśnięcie zawartej umowy nakłada na Najemcę obowiązek pisemnego przekazania sprzętu i wyposażenia. 6. Po zakończonym okresie najmu przedmiot umowy winien być przekazany przez Najemcę w stanie niepogorszonym, pełnej gotowości do użytkowania. W przypadku niewywiązania się z w/w obowiązku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami malowania, stłuczkami oraz brakami w wyposażeniu. 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Najemcy spowodowane awarią instalacji centralnego ogrzewania, wod kan, c.o. i elektrycznej oraz kradzieżą i włamaniem. 8. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Wynajmującego spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, urządzeń (pożar, zalanie itp.). 9. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Najemca zobowiązany jest do przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Najemca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej między innymi zdarzenia losowe i zatrucia pokarmowe. 9 Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddać przedmiotu najmu w całości lub części w podnajem lub do bezpłatnego używania osobie trzeciej. 10 W przypadku uszkodzenia przez Najemcę urządzeń i wyposażenia będącego przedmiotem najmu, Najemca jest zobowiązany odkupić lub przywrócić je do stanu poprzedniego Prace adaptacyjne i modernizacyjne mogą być wykonane przez Najemcę na jego koszt, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wynajmującego. Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest przywrócić przedmiot najmu do stanu poprzedniego. 2. Najemca jest zobowiązany do konserwacji wynajętego przedmiotu najmu oraz ponoszenia kosztów bieżących napraw wynikających z jego eksploatacji. (wypisać jakich, jak często) 12 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych kontroli w przedmiocie najmu oraz stanu technicznego (konserwacje) przy udziale przedstawiciela Najemcy. 13 Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 15 Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu najmu, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Wynajmującego sądu powszechnego. 12

13 16 Postanowienia dodatkowe: W spawach nieregulowanych umową obowiązują zapisy zawarte w regulaminie konkursu ofert na Najem pomieszczeń kuchennych oraz przygotowanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej Nr 271 stanowiącej załącznik do umowy. 17 Umowa niniejsza sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron oraz dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 13

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.gimnazjum3grodzisk.pl, na tablicy ogłoszeń Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DWÓCH SKLEPIKÓW I BUFETU W AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DWÓCH SKLEPIKÓW I BUFETU W AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DWÓCH SKLEPIKÓW I BUFETU W AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA BATOREGO - GIMNAZJUM NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA Konkurs

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. ogłasza

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. ogłasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo