Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, Warszawa, ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: www.zs68.waw.pl, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH I WYPOSAŻENIA ORAZ PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w budynku przy ul. Hożej 11/15 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej szkoły: na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 68, Warszawa, ul. Hoża 11/15 Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Warszawie Warszawa ul. Hoża 11/15 Tel./Fax , Zamawiający ogłasza konkurs ofert na: Najem pomieszczeń kuchennych i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki szkolnej w budynku przy ul. Hoża 11/15 w Warszawie w roku szkolnym 2015/ Informacje pomocnicze: Przewidywana liczba uczniów: 400 uczniów w wieku: lat w oddziałach ogólnych i sportowych, 170 średnia miesięczna ilość wydawanych obiadów Uwaga: docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, jako zależna od ilości dzieci w szkole i decyzji rodziców co do korzystania z żywienia w szkole. 2. Przedmiot konkursu 2.1 Przedmiotem konkursu jest najem kuchni szkolnej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi o powierzchni 121,3m 2.( wg załącznika nr 1) z przeznaczeniem na przygotowanie wydawanie posiłków uczniom i pracownikom szkoły. Stołówka będzie udostępniana na czas wydawania posiłków w godz i nie stanowi przedmiotu dzierżawy. Wykaz sprzętu znajdujący sie w wynajmowanych pomieszczeniach i udostępniony najemcy stanowi załącznik nr Po wynajęciu od szkoły pomieszczeń kuchni Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia stołówki na następujących zasadach: 1

2 a) codzienne przygotowanie w kuchni szkolnej w dni, których są zajęcia szkolne (zgodnie z normami żywieniowymi, zasadami zdrowego żywienia) i wydawanie dwudaniowych obiadów w godzinach: , b) oferent zobowiązany jest przestrzegać zapisy zarządzenia nr 6244/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa c) posiłki będą przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności oraz zgodnie z bezpieczeństwem /zgodnie z normami HACCP/, d) należy bezwzględnie przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności, e) obowiązkiem Oferenta jest przechowywanie przez okres 72 godzin próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych każdego dnia posiłków i dostarczonych produktów, z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej i podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek, f) w sytuacji wyjątkowej spowodowanej czynnikami losowymi, uniemożliwiającymi przygotowanie obiadu, Oferent zobowiązany jest do zakupu suchego prowiantu o wartości ceny brutto obiadu, g) utrzymanie czystości i porządku na terenie kuchni (i ewentualnie stołówki) zgodnie z wymogami odpowiednich służb sanitarnych i technicznych, h) doposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia te pozostają przez okres trwania umowy i po jej wygaśnięciu własnością Oferenta), i) na własny koszt Oferent będzie przeprowadzał konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wydzierżawionych j) z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń, k) Oferent będzie ponosił koszty własne za : energię elektryczną, gaz, dostarczanie wody ( na podstawie wskazań podliczników) i energii cieplnej ( na podstawie szacowanych udziałów metrażu pomieszczeń będących przedmiotem najmu) i koszty ryczałtowe odprowadzania ścieków. Obowiązkiem Oferenta będzie pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odpadów kuchennych podstawie zawartej przez Oferenta umowy, l) koszt wynajmu pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem w roku szkolnym 2015/2016 wynosił będzie 500,00 zł miesięcznie, z możliwością jego zmiany w kolejnych latach. 2.3 Oferent obowiązany jest do ustalenia ceny obiadów dla uczniów i pracowników szkoły na okres każdego roku szkolnego do dnia 25 sierpnia, po uzyskaniu akceptacji dyrektora placówki na piśmie. Brak powyższej akceptacji jest podstawą rozwiązania umowy. 2

3 3. W ramach wykonywania przedmiotu konkursu Oferent zobowiązany jest do prowadzenia zapisów na posiłki w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc ich wydawania (z wyjątkiem miesiąca września) oraz do przyjmowania wpłat od opiekunów uczniów lub od samych uczniów i pracowników korzystających z wyżywienia. Odwołania posiłku będą odbywać się pod wskazanym przez Oferenta numerem telefonu najpóźniej do godz danego dnia i skutkować będzie zwrotem stawki posiłku. 4. Oferent zobowiązuje się do żywienia uczniów korzystających z posiłków refundowanych. Oferent zobowiązuje się do udostępnienia numeru konta, na które zostaną dokonane wpłaty za posiłki refundowane. 5. Zamawiający posiłki, zastrzegają sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Oferenta przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. 6. W ramach prowadzonej działalności Najemca przejmuje na siebie obowiązek opłacania podatków oraz innych należności związanych z prowadzoną działalnością jak i odpowiedzialność karną i skarbową z tego tytułu. 7. Oferent dostarczał będzie do dyrektora szkoły najpóźniej do 25 dnia miesiąca jadłospis na następny miesiąc wraz z wagowym (gramy) podaniem składników wchodzących w skład posiłku ( jeżeli posiłek składa sie z kilku składników np.: ziemniak (kasza, makaron, ryż) - ilość (gramy), surówka (warzywa)...- ilość (gramy), kotlet...- ilość (gramy), zupa...- ilość (gramy). Część II Termin realizacji umowy: 1. Wymagany termin realizacji umowy: 1 września 2015r. 29 czerwca 2016r., Część III Opis sposobu przygotowania oferty: 1.Dokumenty składające się na ofertę. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1.1 wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 3, 1.2.dokumenty uwiarygodniające Oferenta stosownie do cz. IV niniejszych warunków, 1.3. przykładowy 20-dniowy jadłospis. 2. Postać oferty. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach konkursu. 3. Oferent wyliczy wartość oferty na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego danych. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów. Wizji lokalnej Oferenci dokonają indywidualnie, w ustalonych z dyrektorem terminach. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/e do występowania w imieniu Oferenta. 3

4 6. Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3), powinny być spięte. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem, w prawym dolnym rogu strony. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 7. Oferta sporządzona przez Oferenta musi zawierać: cenę obiadu w abonamencie miesięcznym, cenę jednorazowego obiadu, dla ucznia i pracownika. Cena posiłków obejmować musi wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem. 5. Opakowanie i oznakowanie ofert. Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: oraz następująco oznakowana: Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej Warszawa ul. Hoża 11/15 Oferta konkursowa Najem pomieszczeń kuchennych i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki szkolnej w budynku przy ul. Hoża 11/15 w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016. Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta. Część IV. Warunki wymagane od wykonawców i dokumenty uwiarygodniające. 1. Oferent musi spełniać następujące warunki: - Oferent, jego przedstawiciel lub pracownik, który byłby odpowiedzialny za realizację umowy, realizował wcześniej usługi podobne do przedmiotu zamówienia np. praca w stołówce szkolnej, prowadzenie stołówki szkolnej, - Oferent musi być podmiotem gospodarczym, tj. musi być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, do ewidencji działalności gospodarczej i działać na podstawie ustawy o działalności gospodarczej lub Kodeksu Spółek Handlowych, - Oferent nie może powierzyć innemu podmiotowi, bez zgody zamawiającego, zobowiązań dotyczących przygotowania posiłku dla uczniów. 2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załączniki do oferty następujące dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków: 1 ) aktualne zaświadczenie /z datą wystawienia nie później niż 6 miesięcy licząc od daty złożenia oferty/ z właściwego organu rejestrowego stwierdzające, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające że profil działania Oferenta odpowiada profilowi działalności objętej postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. W przypadku Oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki. 2) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, 3) oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w terenie, zapoznaniu się z dokumentami konkursowymi oraz ich akceptacji, a także o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym 4

5 4) aktualna książeczka zdrowia 5) wykaz realizacji działań podobnych do przedmiotu konkursu, np. prowadzenie stołówki szkolnej. Dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału albo poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. Część V. Kryteria oceny oferty. 1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu następujących elementów: - propozycja Oferenta najniższa ceny za przygotowanie jednego obiadu, - udokumentowany staż w żywieniu zbiorowym dzieci. - ocena złożonego jadłospisu Współczynniki wag do w/w kryteriów wynoszą: - propozycja Oferenta ceny za przygotowanie posiłków 50%, - doświadczenie w żywieniu zborowym dzieci - 20% - ocena złożonego jadłospisu - 30% Część VI. Warunki umowy na wykonanie zamówienia. 1. Szczegółowe warunki umowy, zamieszczone zostaną w przyszłej umowie z wybranym oferentem. Część VII. Termin i miejsce składania ofert. 1. Oferty muszą być złożone, osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres podany w ogłoszeniu o konkursie nie później niż do dnia 18 czerwca 2015 do godz w sekretariacie Zespołu Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15. Oferty złożone po wyżej podanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania w sekretariacie szkoły, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia (dzień, godzina). Część VIII. Tryb udzielania wyjaśnień warunków konkursu. 1. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów konkursowych. Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz Nie przewiduje się zorganizowanego spotkania z Oferentami. Wizji lokalnej dokona Oferent indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. 3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest p. Anna Grzelak tel w. 24, w godzinach od poniedziałku do piątku. Część IX Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat Oferenta. 1. Otwarcie ofert. 5

6 Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2015 r. o godzinie w gabinecie dyrektora Szkoły. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Informacje na temat Oferenta i ceny ofert. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa Oferenta wraz z proponowaną ceną za poszczególne składniki przedmiotu oferty. Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchybień: - nie została zachowana prawidłowa forma ofert, - oferta została złożona po terminie składania ofert, - oferty, które nadeszły pocztą w kopertach uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Oferentom bez rozpatrzenia, - brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w części III i IV regulaminu jako wymagane składniki oferty, - Oferent nie spełnił innych wymagań określonych w regulaminie. Po otwarciu ofert zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia ewentualnych dodatkowych wyjaśnień odnośnie złożonych ofert. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, a także przesunięcia terminu składania ofert. 4. Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Część X. Tryb ogłoszenia wyników w konkursie, tryb zawarcia umowy. 1. Konkurs uważa się za ważny, jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta spełniająca wymagania niniejszego konkursu. 2. Wyboru oferenta dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora ZS68, w skład której wejdą przedstawiciele rodziców, nauczycieli i pracowników Gimnazjum nr 39 i LXVII Liceum Ogólnokształcącego. 3. Komisja dokona analizy złożonych ofert, wspólnie dokonując punktacji zgodnie z ustalonymi w regulaminie kryteriami i wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów. 4. Ogłoszenie wyników konkursu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 68 oraz na stronie internetowej wskazanie firmy (nazwy i jej siedziby), której ofertę wybrano oraz ceny posiłków. 5. Zawarcie umowy. W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany Oferent powinien przybyć we wskazane przez zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy. 6. Nie przewiduje się odsyłania złożonych ofert. Oferenci mogą je sami odebrać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 68 w okresie 4-5 lipca 2015r. 7. Dopuszcza się podpisanie umowy z ajentem wyłonionym w trybie konkursu na następny kolejny rok szkolny, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Zatwierdzono dnia 8 czerwca 2015 r. Ewa Soszyńska DYREKTOR Zespołu Szkół nr 68 w Warszawie 6

7 Załącznik nr 1 Wykaz pomieszczeń kuchennych przeznaczonych do wynajmu Powierzchnia, Lp. Nazwa m 2 1 Magazyn ziemniaków 11,2 2 Obieralnia 11,8 3 Kuchnia gorąca 43,4 4 Korytarz 3,8 5 WC, natrysk 3,3 6 Magazyn podręczny 7,7 7 Pomieszczenie szaf chłodzących 8,5 8 Korytarz 8,7 9 Szatnia 5,7 10 Wydawalnia 4,0 11 Zmywalnia 7,5 12 Biuro 5,7 Razem 121,3 7

8 8

9 Załącznik nr 2 Wykaz wyposażenia kuchni Lp Nazwa Jm Ilość KUCHNIA 1 Kuchnia gazowa, 4 palnikowa Szt. 2 2 Piec konwekcyjny 3 Patelnia elektryczna 4 Taboret gazowy Szt. 3 5 Zamrażarka poj. 500l 6 Maszynka do rozdrabniania warzyw i mielenia mięsa 7 Krajalnica Szt. 2 8 Zlew dwukomorowy (stal nierdzewna) o wymiarach 120cmx70cm 9 Waga elektroniczna 10 Lodówka do próbek Stół metalowy (stal nierdzewna) o wymiarach 120cmx60cm Stół metalowy (stal nierdzewna) o wymiarach 120cmx70cm Stół metalowy (stal nierdzewna) o wymiarach 70cmx80cm 14 Okap Szt Umywalka ceramiczna Szafka 3 drzwiowa (stal nierdzewna) o wymiarach 180cmx60cmx60cm Szafka 2 drzwiowa (stal nierdzewna) o wymiarach 90cmx60cmx60cm 9

10 18 Szafka (stal nierdzewna) o wymiarach 165cmx70cmx60cm WYDAWALNIA Bemar 3 komorowy (stal nierdzewna) o wymiarach 113cmx61cm Szafka metalowa (stal nierdzewna) 2 drzwiowa o wymiarach 60cmx90cm Regał metalowy (stal nierdzewna) o wymiarach 90cmx180cm ZMYWAK 22 Zmywarka 23 Zlewozmywak stalowy z młynkiem 24 Stół PCV o wymiarach 80cmx80cm MAGAZYN - POMIESZCZENIE SZAF CHŁODZĄCYCH 25 Regały ażurowe metalowe Szt Lodówka Szt Zamrażarka poj. 300l MAGAZYN WARZYW 28 Regał drewniany Szt Regał metalowy ażurowy 30 Waga towarowa 31 Waga uchylna MAGAZYN PODRĘCZNY 32 Szafa zamykana narożna 6 drzwiowa 10

11 33 Kuchenka mikrofalowa 34 Lodówka OBIERAK 35 Obieraczka 36 Zlew głęboki (stal nierdzewna) o wymiarach 80cmx70cm 37 Regał metalowy ażurowy Szt. 4 BIURO 38 Biurko o wymiarach 90cmx60cmx70cm 39 Regał o wymiarach 90cmx 185cmx40cm 40 Komputer wraz z oprogramowaniem (także program INTENDENT) 41 Drukarka 42 Aparat telefoniczny (linia wewnętrzna) 11

12 Załącznik nr 3 Nazwa oferenta.. Adres:. Telefon:.. Faks:.. . NIP: Regon:.. Osoba upoważniona prze Oferenta do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu konkursu: Formularz ofertowy 1 Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz Olszewskiej ul. Hoża 11/ Warszawa 1. Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert na najem pomieszczeń i wyposażenia oraz prowadzenie stołówki szkolnej, składam/y niniejszą ofertę: Dzienna cena obiadu dla ucznia w abonamencie miesięcznym Dzienna cena obiadu dla pracownika szkoły w abonamencie miesięcznym Dzienna, jednostkowa cena obiadu dla ucznia bez abonamentu Dzienna, jednostkowa cena obiadu dla pracownika szkoły bez abonamentu PLN 2. Informacje dodatkowe 2 : Inna dodatkowa oferta.. 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby/ uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. 2 Informacje dodatkowe również podlegają ocenie komisji. 12

13 3. Udokumentowany staż w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży zatrudnionych przy realizacji niniejszej umowy pracowników (proszę wymienić stanowiska i staż) lp Nazwa zamówienia Okres realizacji Zamawiający 4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i nie wnoszę zastrzeżeń 5. Zobowiązuję się w przypadku wygrania konkursu do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez dyrektora Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz Olszewskiej.. 6. Liczba załączników: 3 Warszawa, dnia r.... (podpis/y i pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Oferenta) 3 Zgodnie z p. II.1.3 oraz p. IV.2 Regulaminu 13

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU W GIMNAZJUM NR 3 IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.gimnazjum3grodzisk.pl, na tablicy ogłoszeń Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DWÓCH SKLEPIKÓW I BUFETU W AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DWÓCH SKLEPIKÓW I BUFETU W AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DWÓCH SKLEPIKÓW I BUFETU W AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA BATOREGO - GIMNAZJUM NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA Konkurs

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie BUFETU w Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie BUFETU w Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1 Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie BUFETU w Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1 Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie BUFETU w Pałacu Młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo