Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy."

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE z dnia r. O NEGOCJACJACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ( MIEJSC POSTOJOWYCH) na okres 3 lat Na podstawie 7 ust. 1 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) Dyrektor Zakładu Gospodarowania w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza negocjacje pisemne na najem miejsc postojowych nr 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,24,25,27,28,29,30 usytuowanych w garażu podziemnym w budynku przy ul. Naukowej 34 na czas określony do 3 lat. 1. Oferty na najem lokalu użytkowego (miejsca postojowego), znajdującego się w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy należy złożyć w siedzibie ZGN Włochy przy ul. B. Chrobrego 7 (wejście od ul. Milanowskiej 8a), w kancelarii. w terminie do dnia do godz oferty dostarczone po godz nie będą przyjmowane Otwarcie ofert o godz w pokoju nr 1 w siedzibie ZGN w Dzielnicy Włochy. 2. Warunki negocjacji zawarte są w Regulaminie negocjacji na najem lokalu użytkowego miejsc postojowych nr 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,24,25,27,28,29,30 usytuowanych w garażu podziemnym w budynku przy ul. Naukowej 34 na czas określony do 3 lat, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty nie spełniające wymogów określonych w regulaminie nie będą rozpatrywane. 3. Minimalna wysokość stawki czynszu za najem miejsca postojowego 100,00zł netto/m-c. 4. Informację o negocjacjach na najem miejsc postojowych można uzyskać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy, ul. B. Chrobrego 7 pok. nr 1 lub pod nr tel Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo wycofania lokalu /miejsca postojowego/ wystawionego do negocjacji oraz unieważnienia negocjacji.

2 Regulamin negocjacji na wynajem miejsc postojowych nr 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,24,25,27,28,29,30 usytuowanych w garażu podziemnym w budynku przy ul. Naukowej 34 na czas określony do 3 lat. Organizator Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Miejsce przeprowadzenia negocjacji Negocjacje zostaną przeprowadzone w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, przy ul. B. Chrobrego 7 w Warszawie pok. nr 1. Termin negocjacji Oferty na najem lokalu użytkowego miejsc postojowych o nr 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,24,25,27,28,29,30 należy złożyć w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu negocjacji na najem lokali użytkowych (miejsc postojowych) na okres 3 lat. 1. Oferty nie będą przyjmowane po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu. 2. Oferent może wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o negocjacjach na najem lokali użytkowych (miejsc postojowych). W trakcie otwarcia ofert Komisja Negocjacyjna będzie przyjmować wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów. 1. Warunkiem przyjęcia oferty jest: Warunki przyjęcia oferty a. Złożenie oferty w zaklejonej kopercie, opieczętowanej lub w przypadku braku pieczęci podpisanej w miejscu zaklejenia. b. Opatrzenie koperty informacją, którego lokalu / miejsca postojowego dotyczy oraz danymi indentyfikacyjnymi oferenta. 2. Pracownik przyjmujący koperty z ofertami zobowiązany jest do: Prowadzenia spisu wpływających ofert ; Sprawdzania kopert z ofertami zgodnie z pkt 1; Opisania oferty datą i godziną jej złożenia oraz nadania jej kolejnego numeru. Wymogi dotyczące oferty Oferta musi być złożona na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) dostępnym w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy i powinna zawierać: 1. Imię, nazwisko, adres oferenta lub firmę oraz siedzibę (jeżeli oferent jest osobą prawną lub innym podmiotem), datę sporządzenia oferty, adres i numer miejsca postojowego, o który ubiega się oferent, numer tel. kontaktowego oferenta. 2. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami negocjacji zawartymi w regulaminie negocjacji i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. 3. Oświadczenie oferenta potwierdzające że zapoznał się z przykładowym wzorem umowy najmu. 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia negocjacji, przy zachowaniu zasady jawności postępowania i wyniku negocjacji. 7. Oświadczenie o wynajmowanych lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.

3 8. Oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych. UWAGA! Proszę o uważne zapoznanie się z warunkami negocjacji i staranne przygotowanie oferty. Oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń uznane będą za niespełniające warunków i zostaną odrzucone. Do oferty muszą być dołączone: Wymagane dokumenty 1. W przypadku składania oferty przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą - aktualne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed otwarciem ofert dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS, w przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą oświadczenie o zobowiązaniu się, w przypadku wygrania konkursu, do dostarczenia wpisu do ewidencji lub odpisu z KRS przed podpisaniem umowy najmu. 2. W przypadku składania oferty przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą - oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości oraz zaświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS lub oświadczenie, że wymienione zaświadczenia zostaną złożone przed dniem zawarcia umowy najmu. 3. W przypadku składania oferty lub zawierania umowy przez pełnomocnika oferenta pisemne pełnomocnictwo. 4. Aktualny dokument potwierdzający posiadanie pojazdu mechanicznego w formie kopii poświadczonej przez oferenta za zgodność z oryginałem. Niezłożenie któregokolwiek z w/w dokumentów lub oświadczeń skutkuje odrzuceniem oferty. Kaucja 1. Najemca lokalu (miejsca postojowego) zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej za pilota do bramy garażowej. 2. Kaucję pobiera się najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu. 3. Wysokość kaucji wynosi: 150,00 zł 4. Kaucję należy wnieść przelewem na konto Zakładu gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Poddanie się egzekucji 1. W celu zabezpieczenia skutecznego opróżnienia lokalu po rozwiązaniu umowy najmu i/lub sprawnej windykacji niezapłaconych w terminie należności czynszowych do umowy dołącza się oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Należność za sporządzenie aktu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i inne opłaty pobrane przez notariusza reguluje najemca. 3. Wynajmujący zwraca najemcy połowę wydatków, o których mowa w ust. 2, w formie zaliczki na poczet czynszu. Pozostałe warunki negocjacji 1. Negocjacje na miejsce postojowe odbędą się także w przypadku złożenia tylko jednej oferty spełniającej warunki i wymogi określone w ogłoszeniu o negocjacjach. 2. Oferty proponujące stawkę czynszu w kwocie mniejszej niż minimalna nie będą rozpatrywane. 3. Komisja zobowiązana jest do zachowania jednolitych zasad zasady wobec wszystkich oferentów. 4. Komisja Negocjacyjna zobowiązana jest do przygotowania protokołu z posiedzenia.

4 5. W przypadku rezygnacji wybranego oferenta bądź nie podpisania umowy z oferentem, który wygrał negocjacje, z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, komisja ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia negocjacji. 6. W przypadku złożenia dwóch ważnych ofert, z taką samą zaproponowaną najwyższą stawką netto czynszu za najem miejsca postojowego tuż po otwarciu złożonych ofert Komisja negocjacyjna przeprowadzi dodatkowe ustne negocjacje. Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki czynszu, powyżej stawki zgłoszonej w równorzędnych ofertach. 7 Z uwagi na istniejącą możliwość przeprowadzenia negocjacji ustnych uzupełniających obecność na otwarciu ofert osób składających ofertę na najem miejsca postojowego jest obowiązkowa. 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy ustnych negocjacji, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ustalonej stawki wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy. 9. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji przeprowadzającej negocjacje wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą stawkę czynszu i zamyka negocjacje. 10. W sytuacji przedstawionej w pkt 6, w przypadku nieobecności oferentów, którzy złożyli równorzędne najwyższe oferty, które nie podlegały odrzuceniu zostanie wyznaczony nowy termin negocjacji ustnych, o którym oferenci zostaną poinformowani pisemnie. Czynności związane z zamknięciem negocjacji 1. Negocjacje uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu. Komunikat o zamknięciu negocjacji podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej ZGN w Dzielnicy Włochy. 2. Informacja o wynikach negocjacji powinna zawierać: Datę przeprowadzenia negocjacji, Oznaczenie lokalu (miejsca postojowego) będących przedmiotem negocjacji, Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby wybranej na najemcę lokalu (miejsca postojowego). 3. Wynegocjowaną stawkę czynszu Komisja powołana do przeprowadzenia negocjacji przedstawia do zaakceptowania Zarządowi Dzielnicy. 4. Oferenta, który został wybrany na najemcę zawiadamia się na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zatwierdzeniu przez Zarząd Dzielnicy zaproponowanej stawki czynszu.

5 załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ofert na najem miejsc postojowych O F E R T A na najem miejsca postojowego usytuowanego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy nr.. przy ul DANE PODSTAWOWE: Imię i nazwisko / nazwa / firma OFERENTA Adres / siedziba OFERENTA Adres korespondencyjny Telefon, faks, tel. komórkowy... Proponowana stawka s czynszu netto (zapis liczbowy i słowny) Stawka miesięczna miejsce postojowe (bez podatku VAT), będące przedmiotem oferty jednoznaczna bez tzw. przedziałów i innych wariantów... PLN/stawka miesięczna słownie:... Rodzaj garażowanego pojazdu mechanicznego/ urządzenia transportowego... Czy oferent najmuje lokale użytkowe, miejsca postojowe od Miasta Stołecznego Warszawy (ZGN lub inny)? TAK / NIE ** Jeżeli tak, proszę podać adres: Dane personalne osób upoważnionych do podpisania umowy: Imiona i nazwisko... Adres zamieszkania...

6 Nr dowodu osobistego Wymagane oświadczenia: 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem negocjacji na najem miejsc postojowych, stanowiących własność m. st. Warszawy, położonych na terenie Dzielnicy Włochy regulamin i warunki akceptuję bez zastrzeżeń. 2. Oświadczam, zapoznałem/am się z jego stanem technicznym miejsca postojowego. W przypadku zawarcia ze mną umowy najmu nie będę wnosił o zmianę stawki czynszu ustalonej w negocjacjach. 3. Zobowiązuję się do wpłaty kaucji za pilota przed podpisaniem umowy najmu. 4. Oświadczam, że z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny ww. miejsca postojowego, w przypadku zawarcia ze mną umowy najmu, nie będę zgłaszał/a, w trakcie trwania stosunku najmu, roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację miejsca postojowego, w celu rozpoczęcia w nim działalności. 5. Oświadczam, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych oraz (w przypadku osób prawnych) nie jest w stanie likwidacji lub upadłości. 6. Oświadczam także, że wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały przeze mnie zgodnie z prawdą. 7. Posiadam świadomość, iż oferta wypełniona nieprawidłowo, bez wymaganych dokumentów lub b posiadająca inne braki formalne, nie zostanie rozpatrzona. 8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz realizacji umowy najmu lokalu użytkowego. 4. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY: 1. niezmieniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty; Warszawa, dnia.... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy) ** niepotrzebne skreślić

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie BUFETU w Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie BUFETU w Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1 Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie BUFETU w Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1 Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie BUFETU w Pałacu Młodzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo