Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54"

Transkrypt

1 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz ) zaprasza do złoŝenia ofert w przetargu nieograniczonym na: Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Ministerstwa Środowiska KOD CPV ; Informacje ogólne 1. Adres strony internetowej zamawiającego 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. Zastosowanie w szczególności mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078) wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieznajomość wyŝej wymienionych aktów prawnych przez wykonawców. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp prowadzone jest w języku polskim. 4. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 5. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki zawarte w SIWZ zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 6. Niniejszą specyfikację moŝna wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 7. KaŜdy wykonawca ma prawo do złoŝenia tylko jednej oferty zawierającej jednoznaczną cenę. ZłoŜenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 8. Dopuszcza się moŝliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 13. Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 14. Zamawiający przewiduje moŝliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania. 15. W związku z jawnością postępowania (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione przez zamawiającego, muszą być nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzeŝone przez wykonawcę, przy czym wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 16. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie moŝe wynikać z listu intencyjnego lub umowy regulującej współpracę wykonawców (umowa konsorcjum). I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest najem 8 fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Ministerstwa Środowiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów techniczno uŝytkowych samochodów osobowych będących przedmiotem najmu zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ. II. Termin realizacji zamówienia Najem samochodów osobowych 48 miesięcy III. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy P.z.p. dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1

2 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca składając ofertę winien przedłoŝyć wykaz, w którym wskaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia najmu samochodów osobowych przez okres kolejnych 12 miesięcy (kaŝda) o wartości za te 12 miesięcy nie mniejszej niŝ zł brutto kaŝda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokument potwierdzający, Ŝe zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca składając ofertę winien wykazać, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował samochodami osobowymi w ilości i o minimalnych parametrach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego SIWZ, przy czym Wykonawca musi dysponować lub będzie dysponował co najmniej 4 markami samochodów osobowych, o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, oraz wskaŝe podstawę do dysponowania tymi samochodami. Ponadto Wykonawca winien wykazać, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 autoryzowanymi stacjami obsługi oferowanych marek samochodów osobowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy oraz minimum 10 autoryzowanymi stacjami obsługi w pozostałych województwach (nie wliczając województwa mazowieckiego) oraz wskaŝe podstawę do dysponowania tymi zasobami. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca składając ofertę potwierdzi posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŝ zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Ponadto Wykonawca wykaŝe, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) 2) Niepodlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. Ocena czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie złoŝonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia nie spełnia. Wykonawca, który nie wykaŝe spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będzie wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Niespełnienie ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie 1. Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 2 do niniejszego SIWZ. 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego SIWZ. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, Wykonawca załączy: 3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówień najmu samochodów osobowych przez okres kolejnych 12 miesięcy kaŝda, o wartości za te 12 miesięcy nie mniejszej niŝ zł brutto (kaŝda), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, Ŝe zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego SIWZ W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca załączy: 4. Wykaz marek i modeli samochodów osobowych oraz stacji obsługi tych samochodów dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszego SIWZ. W celu potwierdzenia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, Wykonawca załączy: 5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości 2

3 nie mniejszej niŝ ,00 (pięćset tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, dotycząca podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem składania ofert. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca załączy: 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego SIWZ. 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w punkcie IV ppkt 7-12 niniejszego SIWZ. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju lub miejscu zamieszkania osoby nie wydaje się dokumentów o których mowa w punktach 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŝeli w miejscu 3

4 zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŝ w terminach określonych w punktach 1 i 2. V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Dopuszcza się moŝliwość przesyłania powyŝszych dokumentów faksem lub droga elektroniczną niezwłocznie potwierdzonych pismem. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Pan Marek DroŜdŜewski Inspektor w Wydziale Logistyki Biuro Dyrektora Generalnego, w sprawach merytorycznych W sprawach formalnych Pani Dorota Liwarska Główny Specjalista, Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Zamówień Publicznych, fax. (0-22) , VI. Termin związania ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Formularz oferty powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Oferta powinna być zgodna z postanowieniami niniejszego postępowania. 3. Do oferty naleŝy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt IV SIWZ. 4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 5. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kserokopię dokumentu, kserokopia ta musi być poświadczona zapisem o treści za zgodność z oryginałem na kaŝdej stronie kserokopii oraz podpisana przez osoby upowaŝnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną, z wyłączeniem ppkt Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej. 9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego Ministerstwo Środowiska z napisem: Oferta na Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Ministerstwa Środowiska Nie otwierać przed dniem r. do godz. 12:15 Nazwa i adres Wykonawcy, Numer faxu 11. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem złoŝenia Zamawiającemu koperty opisanej jak w punkcie 10 dodatkowo oznaczonej symbolem ZMIANA lub WYCOFANIE. 12. Wykonawca nie moŝe wycofać ani zmienić oferty po upływie terminu składania ofert. 13. Wykonawca wskaŝe w ofercie te części, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w Ministerstwie Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa, ul. Wawelska 52/54, w pokoju nr Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 12:00. Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 31, w dniu r. o godz. 12:15. IX. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena oferty brutto musi być wyraŝona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z naleŝytym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia go do siedziby zamawiającego, na warunkach określonych w SIWZ. 4

5 2. Wykonawca przedstawi w ofercie minimum 4 marki samochodów w ramach zaoferowanej ceny brutto oferty. X. Poprawianie omyłek rachunkowych W przypadku, gdy w formularzu oferty wystąpią omyłki rachunkowe, Zamawiający dokona ich poprawienia zgodnie z poniŝszymi zasadami: 1. W przypadku gdy cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie oferty podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. 2. W przypadku gdy obliczona cena oferty nie odpowiada iloczynowi ceny za jeden miesiąc, liczbie miesięcy oraz ilości samochodów przyjmuje się, ze prawidłowo podano cenę za jeden miesiąc, liczbę miesięcy i ilość samochodów. XI. Kryteria wyboru oferty L Kryterium Waga 1 Cena brutto 100 % Oferty, które nie zostaną odrzucone poddane zostaną procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert, według następującego wzoru. Cbn/Cba x 100 pkt = ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto gdzie: Cbn - Cena brutto oferty o najniŝszej cenie brutto Cba - Cena brutto oferty aktualnie ocenianej Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku XII. Wymagania dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wykonawca zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp moŝe wnieść wadium w jednej lub kilku z następujących form: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 275). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wpłaty naleŝy dokonać na konto Ministerstwa Środowiska NBP O/O Warszawa z dopiskiem Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Ministerstwa Środowiska. Wadium musi zostać wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia r. do godziny 12:00 pod rygorem wykluczenia wykonawcy. Wniesienie wadium w formie pienięŝnej jest skuteczne z chwilą wpłynięcia kwoty na rachunek Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 3. Wadium, wnoszone w innych niŝ pieniądz formach, naleŝy złoŝyć w kasie w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 219, od poniedziałku do piątku w godz ( oprócz 28 dnia kaŝdego miesiąca ). 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 5

6 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy XIII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania banku i numeru rachunku, na który będą przekazywane świadczenia pienięŝne. XIV. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Zamawiający Ŝąda przed podpisaniem umowy wniesienia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto umieszczonej w formularzu oferty. 2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp. 3. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu naleŝy wnieść na konto depozytowe Zamawiającego: Narodowy Bank Polski O/O Warszawa nr , z podaniem tytułu Zabezpieczenie Najem długoterminowy samochodów osobowych dla Ministerstwa Środowiska i dokładnej nazwy wykonawcy oraz numeru rachunku bankowego wykonawcy, na który zostanie zwrócone zabezpieczenie. XV. Istotne postanowienia dotyczące zawarcia umowy 1. Istotne postanowienia dotyczące zawartej umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ 2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT tj. w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT wynagrodzenie brutto zostanie ustalone na podstawie ceny netto, do której zostanie doliczona kwota VAT, wyliczona według obowiązującej stawki. XVI. Środki ochrony prawnej Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych. Warszawa, dnia : r. Zatwierdzam Załączniki do specyfikacji: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr Formularz oferty Załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 do ustawy Pzp Załącznik nr Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Załącznik nr 4 5. Wykaz wykonanych zamówień Załącznik nr Wykaz samochodów osobowych oraz stacji obsługi tych samochodów Załącznik nr Wzór umowy Załącznik nr 7. 6

7 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagany zestaw parametrów techniczno-uŝytkowych samochodów osobowych będących przedmiotem najmu. Najem fabrycznie nowych (rok produkcji po 26 tygodniu 2010), samochodów o następujących minimalnych parametrach: 1. Nadwozie typu sedan, 5 cio osobowe (liczba ta musi wynikać z homologacji). 2. Rozstaw osi min mm. 3. Pojemność bagaŝnika min. 500 l bez składania tylnej kanapy. 4. Silnik o pojemności min 1750 cm3 i mocy min. 160 KM zasilany etyliną (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji). 5. Długość pojazdu min mm. 6. Szerokość pojazdu (bez lusterek) min mm. 7. Skrzynia biegów manualna ( 5 cio lub 6 cio biegowa). 8. Nadwozie w kolorze czarnym, lakier metalizowany lub perłowy. 9. Min. 8 poduszek powietrznych w tym kurtyny boczne oraz boczne poduszki powietrzne. 10. Wspomaganie układu kierowniczego. 11. Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy. 12. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne. 13. Immobiliser + alarm. 14. Centralny zamek sterowany zdalnie pilotem. 15. Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne. 16. Trzy zagłówki dla siedzeń tylnych. 17. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa. 18. Komputer pokładowy. 19. Podłokietnik z przodu. 20. Podłokietnik w tylnej kanapie. 21. Fotel kierowcy z regulacji wysokości. 22. Instalacja radiowa min. 4 głośniki + radio CD (fabryczne) sterowane zdalnie z kolumny kierownicy 23. Czujnik parkowania tylny. 24. Światła przednie xenonowe. 25. Obręcze kół ze stopów lekkich min Elektroniczne systemy zwiększające bezpieczeństwo (min. ABS, ESP, ASR). 27. Koło zapasowe pełnych wymiarów. 28. Gaśnica, apteczka pierwszej pomocy i trójkąt ostrzegawczy. 29. Samochód objęty gwarancji producenta. 7

8 Część Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujący zakres usług w ramach miesięcznej stawki opłat najmu pojazdów: 1) Finansowanie floty koszt samochodów, rejestracja samochodów, przygotowanie samochodów do wydania, przekazanie samochodów i dokumentów Zamawiającemu, Wykonawca zapewni odbiór samochodów na terenie miasta Warszawa, 2) Ubezpieczenia i likwidacja szkód: AC, OC, NW bez udziału własnego Zamawiającego w szkodach przez cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługa Assistance zakres terytorialny Europa. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw nie objętych polisą ubezpieczeniową, nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba, Ŝe zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy pod wpływem alkoholu. Ponadto Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy ubezpieczeniowej najwyŝszego poziomu, tzn. uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które moŝe obejmować polisa. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej samochodu Wykonawca dostarczy w zamian Zamawiającemu samochód o porównywalnych parametrach technicznych z uszkodzonym samochodem 3) Samochód zastępczy dostępny w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (na czas naprawy, przeglądu przedłuŝającego się ponad 4 godziny lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej); w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją zapewnienia samochodu o porównywalnych parametrach, roczniku nie starszym niŝ rok od samochodu będącego w dyspozycji Zamawiającego, Wykonawca dostarczy samochód do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, 4) Obsługa serwisowa - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko lakiernicze w stacjach obsługi z gwarancją oryginalnych części, obowiązkowe przeglądy rejestracyjne, przeglądy okresowe wymagane przez producenta, zapewnienie, co najmniej dwóch stacji obsługi na terenie miasta st. Warszawy oraz 10 stacji obsługi rozlokowanych na terenie Polski poza woj. mazowieckim. 5) Serwis ogumienia wymiana sezonowa opon przed kaŝdym sezonem (opony letnie i zimowe uznanego producenta, tzn. dla samochodów o parametrach określonych powyŝej, składowanie opon nieuŝytkowanych, jeden punkt serwisowy na terenie miasta Warszawy. Opony powinny być wymieniane adekwatnie do zuŝycia, jednak nie rzadziej niŝ po przejechaniu 40 tysięcy km. 6) Usługa holowania samochodów, 7) Karty serwisowe, administrowanie systemem serwisowym, 2. Wydanie samochodów osobowych nastąpi w terminie nie później niŝ 8 tygodni od dnia podpisania umowy - na terenie miasta st. Warszawy. 8

9 Załącznik nr 2 (pieczęć Wykonawcy) O F E R T A Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Ministerstwa Środowiska w trybie przetargu nieograniczonego, odpowiadając na ogłoszenie MY, NIśEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz firmy (nazwa i adres firmy): składamy niniejszą ofertę. Lp. Przedmiot zamówienia Miesięczne wynagrodzenie brutto za najem 1 samochodu Liczba miesięcy Ilość samochodów Łącznie (kol. 3 x 4 x 5) Najem samochodów, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ 48 8 CENA OFERTY BRUTTO Cena oferty słownie (cena z tabeli kolumna nr 6):.. 2. Zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: a) b) c). (* niepotrzebne skreślić) 9

10 Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z udostępnioną przez zamawiającego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŝeń. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Do oferty załączamy następujące dokumenty: , dnia.. (podpis i pieczęć imienna Wykonawcy) 10

11 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Ministerstwa Środowiska w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na ogłoszenie Ministerstwa Środowiska Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej..., dnia... (podpis Wykonawcy) 11

12 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Ministerstwa Środowiska w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na ogłoszenie Ministerstwa Środowiska Oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078), dnia (podpis Wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 5... (pieczęć Wykonawcy) Wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. ( w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078) Składając ofertę, w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Ministerstwa Środowiska reprezentowana przez nas firma wykonała następujące zamówienia: L.p. Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia brutto (PLN) Data wykonania zamówienia Odbiorcy 1. 2., dn.... (podpis i pieczęć upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy) 13

14 Załącznik nr 6... (pieczęć wykonawcy) POTENCJAŁ TECHNICZNY Samochody spełniające wymagania zmawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 1 minimum 2 stacje na terenie miasta stołecznego Warszawy minimum 10 stacji w pozostałych województwach (nie wliczając województwa mazowieckiego) Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Najem długoterminowy samochodów osobowych na potrzeby Ministerstwa Środowiska w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na ogłoszenie Ministerstwa Środowiska dysponuję lub będę dysponował samochodami osobowymi oraz stacjami obsługi tych pojazdów: marka / model oferowanego samochodu* marka / model oferowanego samochodu* marka / model oferowanego samochodu* marka / model oferowanego samochodu* Wykaz autoryzowanych stacji obsługi pojazdów dla kaŝdej z oferowanych marek / modeli informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami * Wykonawca przedstawi minimum 4 marki samochodów w ramach zaoferowanej ceny brutto oferty, spełniające wymogi Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ,, dn.... (podpis i pieczęć upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 7 UMOWA nr BDGL/ /2010 zawarta w dniu 2010 roku w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie (kod ) przy ul. Wawelskiej 52/54, NIP , reprezentowanym przez Panią Monikę Dziadkowiec Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, zwanym dalej Zamawiającym, a:..zwanym dalej Wykonawcą. DEFINICJE 1. PoniŜsze wyraŝenia uŝyte w niniejszej umowie obejmować będą zarówno formę liczby pojedynczej i mnogiej definiowanych wyraŝeń. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 1) Umowie naleŝy przez to rozumieć niniejszą umowę określającą warunki, na jakich będą świadczone przez Wykonawcę usługi najmu i serwisowania wraz z załącznikami; 2) Czynszu - naleŝy przez to rozumieć zryczałtowaną miesięczną opłatę wnoszoną przez Zamawiającego z tytułu wykonywania przez Wykonawcę Umowy; 3) Usłudze Serwisowej naleŝy przez to rozumieć wszystkie usługi objęte Umową, w szczególności usługi assistance z samochodem zastępczym, usługi obsługi technicznej, serwisu ogumienia oraz ubezpieczenia pojazdu; 4) Karcie Serwisowej - naleŝy przez to rozumieć indywidualnie przypisaną kaŝdemu pojazdowi kartę słuŝącą identyfikacji pojazdu; 5) Dniu roboczym naleŝy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. PRZEDMIOT UMOWY Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu do uŝywania osiem (8) samochodów osobowych, zwanych dalej pojazdami, oraz do świadczenia na rzecz Zamawiającego Usług Serwisowych, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Czynszu. 2. Pojazdy będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niŝ w 2010 roku. 3. Wykonawca dostarczy pojazdy według wyboru i wskazania Zamawiającego, przy czym szczegółowe wymagania dotyczące pojazdów określa załącznik nr 1 Wymagania techniczne pojazdów. 4. W chwili przekazania pojazdów i przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawcy będzie przysługiwać prawo własności pojazdów, nieobciąŝone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 5. Wykonawca moŝe w trakcie trwania umowy kontrolować stan kaŝdego z pojazdów, a w szczególności stopień jego zuŝycia i prawidłowość eksploatacji. 6. Pojazdy mogą być uŝytkowane przez Zamawiającego na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz poza jej granicami. 7. Usługi serwisowe świadczone są przez Wykonawcę wyłącznie na terytorium Polski. 8. Zamawiający nie jest uprawniony do ustanawiania na pojeździe ani jego częściach składowych jakichkolwiek obciąŝeń lub praw osób trzecich, ani teŝ do przenoszenia przysługujących mu praw na osoby trzecie w całości lub w części bez zgody Wykonawcy. 9. Strony dopuszczają moŝliwość zmiany Umowy polegającej na przekazaniu praw i obowiązków wynikających z Umowy innej jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa, w szczególności w związku ze zmianami organizacyjnymi po stronie Zamawiającego. 10. Dla skuteczności zmiany Umowy, o której mowa w ust. 9, wymagana jest forma pisemna. Zmiana ta zostanie dokonana bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 15

16 PRZEKAZANIE POJAZDÓW Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie, dokładnym miejscu i godzinie przekazania pojazdów do jego dyspozycji, co najmniej 5 dni przed planowaną datą ich przekazania, z zastrzeŝeniem, Ŝe przekazanie to nie moŝe nastąpić później niŝ po upływie ośmiu (8) tygodni od daty podpisania Umowy. 2. W przypadku opóźnienia w terminie dostawy chociaŝby jednego z pojazdów, Zamawiający moŝe Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% wartości Czynszu brutto, za kaŝdy dzień opóźnienia. 3. Zamawiający jest zobowiązany stawić się w dniu wyznaczonym przez Wykonawcę, w celu dokonania odbioru pojazdów. 4. Strony ustalają, iŝ pojazdy będą przekazywane Zamawiającemu w jego siedzibie lub po wyraŝeniu zgody przez Zamawiającego, w innym miejscu na terenie miasta st. Warszawy Przekazanie pojazdów Zamawiającemu i ich zwrot Wykonawcy będzie kaŝdorazowo potwierdzany protokołami zdawczo odbiorczymi. 2. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 będzie zawierać w szczególności: opis pojazdu (numer rejestracyjny, datę produkcji, numer VIN, inne numery producenckie), dane Zamawiającego i Wykonawcy, początkowy stan licznika i datę odbioru. 3. Przekazane pojazdy będą sprawdzone przez Wykonawcę pod względem technicznym i gotowe do uŝywania. 4. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający sprawdzi ogólny stan kaŝdego pojazdu i upewni się, Ŝe pojazd i jego wyposaŝenie są zgodne z dokonanym wyborem oraz Ŝe brak jest widocznych usterek pojazdu. 5. Wraz z przekazaniem pojazdu, Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu dowód rejestracyjny, dwa komplety kluczyków, piloty, polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, instrukcję obsługi, kopię wyciągu ze świadectwa homologacji, kopię dokumentu gwarancji wystawionego przez producenta pojazdu oraz potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię karty pojazdu. 6. Pojazdy w chwili wydania Zamawiającemu będą zatankowane właściwym paliwem w ilości nie mniejszej niŝ 10 litrów W przypadku, gdy pojazd ma jakiekolwiek wady lub nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 lub nie przekazano któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w 4 ust. 5, Zamawiający odmówi odbioru pojazdu. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania pojazdu wolnego od wad i spełniającego wymogi określone w załączniku nr 1, wraz z dokumentami, o których mowa w 4 ust. 5 w terminie siedmiu (7) dni roboczych, liczonych od dnia odmowy odbioru pojazdu. 3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. WARUNKI UśYWANIA POJAZDÓW Zamawiający zobowiązuje się korzystać z pojazdów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi uŝytkowania pojazdów i dróg, warunkami i normami technicznymi oraz eksploatacyjnymi, określonymi przez producenta pojazdu oraz jego przeznaczeniem i wyposaŝeniem. 2. Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania zgody Wykonawcy na dokonanie jakichkolwiek zmian w pojazdach, w tym zainstalowanie dodatkowego wyposaŝenia lub oklejenia pojazdów. 3. Dokonanie przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian w pojazdach bez zgody Wykonawcy, skutkować będzie obciąŝeniem Zamawiającego po zakończeniu Umowy kosztami ich usunięcia. 4. Umieszczanie przez Wykonawcę informacji reklamowych na pojazdach jest zabronione Zamawiający ponosi następujące koszty i opłaty związane z uŝywaniem z pojazdów: koszty paliwa, mycia pojazdów, wymiany lub uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, opłaty za korzystanie z autostrad i parkingów. 2. Wykonawca ponosi koszty wymiany oleju, płynu hamulcowego i innych płynów technicznych Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wszelkich usterkach i uszkodzeniach powstałych w pojazdach. 2. KaŜdorazowo, przed rozpoczęciem uŝywania pojazdu, Zamawiający sprawdzi jego stan techniczny, w tym takŝe stan ogumienia. 3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu pojazdu, sposób postępowania określa Procedura zgłaszania awarii, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy. 16

17 4. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o utracie dowodu rejestracyjnego, kluczyków, pilotów, tablic rejestracyjnych lub innych części składowych pojazdu oraz jego przynaleŝności. 5. W przypadku, gdy utrata rzeczy, o których mowa w ust. 4, nastąpiła z winy Zamawiającego, Wykonawca dokona ich wymiany na koszt Zamawiającego Strony przyjmują, iŝ średni roczny przebieg dla pojazdów nie przekroczy 45 tysięcy kilometrów, z dopuszczaną dewiacją 5 tysięcy kilometrów. 2. Za średni roczny przebieg Strony uznają sumę przejechanych kilometrów przez wszystkie pojazdy w skali roku, dzieloną przez liczbę pojazdów. 3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy miesięcznych raportów zawierających aktualne stany liczników pojazdów. 4. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie będzie dokonywał samodzielnie Ŝadnych ingerencji w obrębie licznika kilometrów, a w przypadku uszkodzenia lub awarii licznika kilometrów, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych od wystąpienia uszkodzenia lub awarii. 5. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 4, skutkować będzie określeniem przez Wykonawcę przebiegu danego pojazdu, przy uwzględnieniu średniego przebiegu w wymiarze 200 kilometrów dziennie, licząc od ostatniego potwierdzonego pisemnie wskazania licznika wynikającego z raportu, o którym mowa w ust. 3, lub od początku uŝywania pojazdu, jeśli Zamawiający nie przedstawi wskazania licznika. 6. W przypadku kasacji lub utraty pojazdu, na potrzeby dokonania rozliczenia końcowego, Strony przyjmą ostatni znany odczyt licznika kilometrów. USŁUGA ASSISTANCE 10. Szczegółowe zasady wykonywania praw i obowiązków Stron w ramach usługi Assistance, w tym warunki przekazywania samochodu zastępczego i uŝywania go przez Zamawiającego oraz zasady odpowiedzialności Zamawiającego za szkody powstałe w pojeździe zastępczym i koszty dodatkowe powstałe w toku jego uŝytkowania przez Zamawiającego określają Warunki Assistance, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy W przypadku, gdy korzystanie z pojazdu nie będzie moŝliwe, a w szczególności naprawy, przeglądu technicznego przedłuŝającego się ponad 4 godziny lub likwidacji szkody, Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat pojazd zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych i wyposaŝeniu, którego data produkcji nie będzie wcześniejsza niŝ rok od daty produkcji pojazdu właściwego. 2. Pojazd zastępczy zostanie udostępniony Zamawiającemu w miejscu przez niego wskazanym w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia takiego zapotrzebowania i będzie przysługiwał do momentu przekazania Zamawiającemu pojazdu właściwego. 3. W przypadku nieudostępnienia pojazdu zastępczego zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 i 2, Zamawiający moŝe na czas oczekiwania na zapewnienie pojazdu zastępczego przez Wykonawcę, dokonać najmu samochodu zastępczego od osoby trzeciej i obciąŝyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tego tytułu. OBSŁUGA TECHNICZNA Wykonawca, w ramach Usług Serwisowych zobowiązuje się do zapewnienia obsługi technicznej pojazdów polegającej na : 1) utrzymywaniu pojazdów w pełnej sprawności technicznej i estetycznym wyglądzie karoserii; 2) zapewnieniu serwisu oraz dokonywania wszelkich czynności obsługi serwisowej i napraw pojazdów, w tym równieŝ wymiany wyeksploatowanych akumulatorów; 3) przekazywaniu Zamawiającemu informacji dotyczących eksploatacji pojazdów w zakresie wykonanych przeglądów, napraw bieŝących i powypadkowych. 2. Usługą obsługi technicznej, o której mowa w ust. 1 objęte są: 1) czynności konserwacyjne i przeglądy dokonywane z częstotliwością i w zakresie zalecanym przez producenta pojazdu lub obowiązujące przepisy prawa, przy czym o planowanym przeglądzie Wykonawca informuje Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem; 2) naprawy usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem pojazdu i będących wynikiem uszkodzeń mechanicznych, o ile nie powstały z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich jak eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem pojazdu, instrukcją obsługi lub warunkami gwarancji. 3. Obsługa techniczna, o której mowa w ust. 1 wykonywana będzie wyłącznie w warsztatach i punktach obsługi serwisowej wskazanych przez Wykonawcę. Dokonywanie przez Zamawiającego obsługi technicznej w innych miejscach moŝe skutkować odmową pokrycia kosztów poniesionych z tego tytułu. 4. Zakresem obsługi technicznej, o której mowa w ust. 1 nie są objęte: 17

18 1) czynności związane z utrzymaniem pojazdu w czystości, w tym mycie, polerowanie, czyszczenie wnętrza pojazdu, pranie tapicerki; 2) wymiana, naprawa i montaŝ uszkodzonych piór wycieraczek szyb dokonywana częściej niŝ raz w roku; 3) wymiana i uzupełnianie płynu do spryskiwacza oraz paliwa; 4) montaŝ, naprawa lub wymiana urządzeń nie stanowiących pierwotnego (fabrycznego) wyposaŝenia pojazdu, a takŝe usuwanie awarii powstałych na skutek montaŝu tych urządzeń; 5) ładowanie akumulatora; 6) dodatkowe prace wykonane na Ŝyczenie Zamawiającego; 7) naprawa usterek i uszkodzeń oraz wymiana uszkodzonych części jeŝeli konieczność ich dokonania wystąpiła na skutek: udziału w wyścigach, rajdach lub zawodach, holowania przyczep lub innych pojazdów, prowadzenia pojazdu przez osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień, raŝącego zaniedbania Zamawiającego, uŝycia niewłaściwego paliwa, dokonania bez zgody Wykonawcy zmian, poprawek lub ulepszeń w pojeździe. 13. Zamawiający jest zobowiązany do terminowego stawiania się do wszelkich przeglądów i konserwacji pojazdu określonych przez producenta pojazdu, w tym czynności wymaganych przepisami prawa, a takŝe do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o konieczności dokonania napraw i remontów niezbędnych do utrzymania pojazdu w dobrym stanie technicznym. 14. Kwestię napraw powypadkowych określa umowa ubezpieczenia pojazdów, o której mowa w 23 Umowy Koszty prac z zakresu obsługi technicznej, o których mowa w 12 ust. 4, zgłoszone do realizacji przez Zamawiającego będą obciąŝać Zamawiającego. 2. Płatność z tytułu prac, o których mowa w ust. 1, będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. SERWIS OGUMIENIA Wykonawca pokrywa koszty nabycia i wymiany opon do samochodu odpowiednich do pory roku oraz ich przechowywania. 2. W ramach serwisu ogumienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca dokonuje doboru właściwych opon oraz zapewnia wywaŝanie kół po kaŝdorazowej wymianie opon. 3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dwa razy w roku sezonową wymianę opon w związku ze zmianą pór roku, która będzie wykonywana w punktach wymiany wskazanych przez Wykonawcę, właściwych dla obszaru uŝytkowania pojazdu. 4. Wykonawca w ramach serwisu ogumienia, o którym mowa w ust. 1 pokrywa koszty wymiany opon, wynikające z ich stanu technicznego, w szczególności w przypadku ich zuŝycia lub uszkodzenia mechanicznego. 5. Szczegółowe zasady świadczenia usług w zakresie serwisu ogumienia, o którym mowa w ust. 1 opisuje Procedura sezonowej wymiany ogumienia oraz zuŝytego ogumienia, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. EKSPLOATACJA POJAZDÓW W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przedstawiania Zamawiającemu raportów obejmujących szczegółowe dane dotyczące eksploatacji pojazdów, w tym wykonywanych usług serwisowych (przeglądów i napraw) oraz częściowych szkód komunikacyjnych. 2. Raporty będą sporządzane za okresy miesięczne i przekazywane Zamawiającemu nieodpłatnie. 3. Strony mogą takŝe, w drodze bieŝących kontaktów, ustalić inne okresy raportowania. AUTORYZACJA USŁUG SERWISOWYCH W celu umoŝliwienia korzystania z Usług Serwisowych, Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu indywidualnie przypisaną kaŝdemu pojazdowi kartę słuŝącą identyfikacji pojazdu. Strony postanawiają, iŝ korzystanie z Usług Serwisowych moŝe się odbywać wyłącznie na podstawie waŝnej Karty Serwisowej wydanej przez Wykonawcę. 2. Zamawiający winien przedstawić pracownikowi stacji serwisowej Kartę Serwisową zawsze przed wykonaniem usługi. 3. Karta Serwisowa upowaŝnia do obsługi wyłącznie pojazdu, na który została wydana. 18

19 CZYNSZ Strony ustalają, Ŝe Czynsz jest zryczałtowaną miesięczną opłatą wnoszoną przez Zamawiającego z tytułu wykonywania przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności z tytułu uŝywania przez Zamawiającego pojazdów oraz zapewnienia Usług Serwisowych. 2. Kwota Czynszu jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy i nie podlega zmianie, z wyjątkiem ustawowej zmiany dotyczącej podatku VAT (podatek od towarów i usług). 3. W przypadku przekroczenia limitu przebiegu kilometrów, o którym mowa w 9 ust. 1 Zamawiający zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za przekroczenie limitu przebiegu kilometrów w wysokości. zł brutto (słownie:..) za kaŝdy przejechany kilometr powyŝej 50 tysięcy kilometrów rocznie Czynsz, wynosi...zł brutto (słownie ) miesięcznie. 2. Łączna wartość Czynszów za cały okres realizacji umowy nie moŝe przekroczyć kwoty... zł brutto (słownie ), netto. z zastrzeŝeniem 19 ust. 2 oraz 20 ust Czynsz nie obejmuje kosztów ponadnormatywnego zuŝycia pojazdów, szacowanych zgodnie z treścią załącznika nr 5 Ponadnormatywne zuŝycie pojazdów do Umowy, które będą rozliczane odrębnie po ostatecznym zakończeniu Umowy, oraz opłat za przekroczenie limitu kilometrów, o których mowa w 19 ust. 3, które będą rozliczane odrębnie po zakończeniu kaŝdego roku obowiązywania Umowy. 4. Czynsz miesięczny, jest płatny począwszy od dnia podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych wszystkich pojazdów, przy czym w miesiącu, w którym protokoły zostały podpisane, Czynsz jest naliczany proporcjonalnie do okresu korzystania z pojazdów. 5. Czynsz jest płatny w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 6. Wykonawca niezwłocznie po wystawieniu faktury prześle Zamawiającemu, drogą elektroniczną, potwierdzenie wystawienia faktury, z zastrzeŝeniem, Ŝe dokument ten będzie miał charakter informacyjny i nie moŝe być uznawany za fakturę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.). 7. Za dzień zapłaty Czynszu uwaŝa się datę obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Stosownie do postanowień zawartych w przepisach o podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez umieszczania podpisu z jego strony Zamawiający przez okres obowiązywania umowy ponosi mandaty karne, koszty parkowania i garaŝowania pojazdów, rejestracji odbiorników RTV stanowiących wyposaŝenie pojazdów i opłat abonamentu za te odbiorniki oraz opłaty środowiskowe. 2. Wykonawca będzie informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do niego przez upowaŝnione organy lub osoby trzecie dotyczące pojazdów objętych Umową, w wyniku których jest zobowiązany ujawnić informację o pojeździe w terminie 3 dni od dnia zapytania oraz zakresie udzielonych tym organom lub osobom informacji najpóźniej w dniu, w którym przekazano te informacje. GWARANCJA Zamawiający jest zobowiązany do informowania Wykonawcy o wystąpieniu wszelkich okoliczności objętych gwarancją lub rękojmią i ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Wykonawcę na skutek braku tego powiadomienia. 2. Wszelkie wady, usterki i uszkodzenia mogą być usuwane wyłącznie na zasadach określonych w Umowie. 3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji oraz zaleceń producenta, a w szczególności za utratę gwarancji producenta na skutek zaniedbań Zamawiającego. SZKODY I UBEZPIECZENIA Na Wykonawcy ciąŝy obowiązek pełnego ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC i NW. 2. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia pojazdów co najmniej w następującym zakresie: 1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu spowodowania wypadku w czasie jazdy lub na postoju, z limitem kosztów odszkodowania zgodnie z obowiązującym prawem, za szkody wyrządzone osobom trzecim, rodzinie kierowcy i kierowcy pojazdu; 2) ubezpieczenia w najszerszym wariancie Auto - Casco (AC) pojazdu od szkód powstałych w wyniku: wypadku, kradzieŝy, poŝaru, wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia w przeszkodę ruchomą lub nieruchomą, w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdów. 19

20 Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdu, które zostaną mu przekazane w chwili odbioru pojazdu. 2. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego zawarcia umowy ubezpieczenia, opłacenia składki ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających opłacenie składek ubezpieczenia i dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego przez Zamawiającego pakietu ubezpieczeń, o którym mowa 23, co najmniej na 4 dni przed upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub terminem płatności składek. 3. W przypadku gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe po wygaśnięciu uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub po upływie terminu płatności składek ubezpieczenia. 4. Za uszkodzenia lub utratę pojazdów oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe w czasie trwania Umowy, z zastrzeŝeniem ust. 3, które z winy Zamawiającego nie zostaną pokryte przez zakład ubezpieczeń, Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Wykonawcy i Zakładu Ubezpieczeń o kaŝdej szkodzie dotyczącej pojazdu oraz wskazania miejsca, w którym on się znajduje, nie później niŝ w terminach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określonych w załączniku nr 6 do Umowy. 2. Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o szkodzie Policji i uzyskania dokumentacji okoliczności wystąpienia szkody. 3. W przypadku przeznaczenia pojazdu do kasacji lub jego utraty Wykonawca zastąpi utracony pojazd innym samochodem osobowym, o parametrach techniczno-uŝytkowych nie gorszych niŝ utracony pojazd, w terminie 8 tygodni od dnia podjęcia decyzji o kasacji przez ubezpieczyciela lub wydania dokumentu o jego utracie przez właściwy organ. 4. Do czasu dostarczenia pojazdu o właściwych parametrach, odpowiednie zastosowanie znajdują uregulowania w sprawie samochodu zastępczego, zawarte w Szczegółowe informacje nt. zgłaszania szkód zawiera Instrukcja w sprawie zgłaszania i likwidacji szkód komunikacyjnych stanowiąca załącznik nr 7 do Umowy. OKRES TRWANIA UMOWY Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i obowiązuje przez 48 miesięcy lub do wyczerpania kwoty brutto, o której mowa w 20 ust KaŜda ze Stron moŝe wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY Wykonawca ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający narusza istotne postanowienia Umowy, a w szczególności uŝytkuje pojazd niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zmienia bez zgody Wykonawcy, przeznaczenie lub substancję pojazdu. 2. Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie nie wywiąŝe się ze swoich obowiązków określonych Umową, a w szczególności trzykrotnie nie dostarczy samochodu zastępczego w czasie, o którym mowa w 11, oraz w przypadku, o którym mowa w 6 ust. 4. KARY UMOWNE W przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy mających istotny wpływ na jej wykonanie, Zamawiający moŝe Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 2% Czynszu. 2. W przypadku niedostarczenia samochodu zastępczego, o którym mowa w 11, Zamawiający moŝe Ŝądać zapłaty kary umownej obliczonej jako 5% Czynszu za kaŝdy dzień pozostawania bez samochodu, chyba Ŝe Zamawiający skorzysta z uprawnienia opisanego w 11 ust W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w 26 ust. 2, Zamawiający moŝe Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości Umowy brutto, o której mowa w 20 ust KaŜda ze Stron będzie zwolniona z odpowiedzialności za naruszenie Umowy, w tym z obowiązku zapłaty kar umownych w przypadku zdarzeń Siły WyŜszej. 20

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351551-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 230-351551 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Mazowiecki Oddział Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa samochodów osobowych z napędem na 4 koła dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Numer ogłoszenia: 171606-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

najem fabrycznie nowego samochodu osobowo - towarowego typu kombi van, wyprodukowanego w 2011

najem fabrycznie nowego samochodu osobowo - towarowego typu kombi van, wyprodukowanego w 2011 Page 1 of 6 Kielce: NAJEM FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWO - TOWAROWEGO, TYPU KOMBI VAN Numer ogłoszenia: 245941-2011; data zamieszczenia: 15.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa czterech, fabrycznie nowych samochodów bez wad i uszkodzeń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa czterech, fabrycznie nowych samochodów bez wad i uszkodzeń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa czterech, fabrycznie nowych samochodów bez wad i uszkodzeń. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Bełchatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 /2015 Numer ogłoszenia: 78105-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Sosnowiec: Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi Numer ogłoszenia: 184625-2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. PodchorąŜych 38 ; 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 31/2011/ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Kruszwica: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Leasing operacyjny autobusu z opcją wykupu na potrzeby WORD w Warszawie Numer ogłoszenia: 36315-2010; data zamieszczenia: 22.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.9.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Page 1 of 5 Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA KONCENTRATÓW ŚRODKÓW MYJĄCYCH. Znak sprawy: SZP/380/37/2011 Numer ogłoszenia: 328118-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo