Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013"

Transkrypt

1 Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów na lata Sierpień 2009

2 SPIS TREŚCI Wstęp Charakterystyka sektora turystycznego w województwie śląskim oraz w powiecie żywieckim Walory turystyczne regionu Turystyczna baza noclegowa Funkcje turystyczne miast i gmin Turystyczna baza żywieniowa i produkty regionalne Ruch turystyczny Biura podróży Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim Uwarunkowania rozwoju turystyki w Gminie Czernichów na tle założeń i wytycznych dokumentów strategicznych obowiązujących na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym Charakterystyka Gminy Czernichów w świetle zrealizowanych badań rynkowych prezentacja założeń metodologicznych, omówienie wyników badań ankietowych oraz wywiadów bezpośrednich Prezentacja założeń metodologicznych badań pierwotnych Omówienie wyników badań wraz z wnioskami Audyt turystyczny Gminy Czernichów Charakterystyka środowiska geograficznego Gminy Czernichów Analiza atrakcyjności turystycznej Gminy Czernichów Wiodące formy turystyki w Gminie Czernichów Wykonalność instytucjonalna polityki turystycznej w Gminie Czernichów Analiza SWOT sektora turystycznego w Gminie Czernichów Strategiczne założenia Programu rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów Wizja Identyfikacja obszarów budowania oferty turystycznej Identyfikacja wiodących produktów turystycznych i grup docelowych turystów Identyfikacja celów strategicznych i operacyjnych w zakresie rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów Harmonogram rzeczowo-finansowy działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach Programu rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów Podsumowanie Strona 2

3 SPIS TABEL Tabela 1. Udział procentowy walorów wypoczynkowych w powierzchni Gminy... 9 Tabela 2. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków w województwie śląskim Tabela 3 Turystyczne obiekty noclegowe w województwie śląskim w latach Tabela 4. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wg typu i rozmieszczenia w podregionach województwa śląskiego w 2004 r Tabela 5. Miasta i gminy wiejskie województwa śląskiego posiadające 500 lub więcej miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2004 r Tabela 6. Wskaźniki funkcji turystycznej miast i gmin wiejskich województwa śląskiego w 2004 r Tabela 7. Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach noclegowych w województwie śląskim Tabela 8. Rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego (w mln podróży) Tabela 9. Liczba biur podróży w województwie śląskim Tabela 10. Obiekty konferencyjne i kongresowe w miastach województwa śląskiego w 2003 r Tabela 11. Struktura badanej próby (% odpowiadających) Tabela 12. Produkt turystyczny Tabela 13. Zasoby ludzkie Tabela 14. Wsparcie marketingowe Tabela 15. Przestrzeń turystyczna Tabela 16. Wsparcie instytucjonalne SPIS TABLIC Tablica 1. Baza noclegowa Tablica 2. Statystyka bazy noclegowej Gminy Czernichów Tablica 3. Stan bazy noclegowej i liczba korzystających turystów porównanie 1997 i 1998 r Tablica 4. Baza gastronomiczna Tablica 5. Baza towarzysząca paraturystyczna Tablica 6. Podmioty gospodarcze w Gminie Czernichów Tablica 7. Specjalistyczna baza turystyczna Tablica 8. Kalendarz imprez Tablica 9. Elementy infrastruktury społecznej Tablica 10. Standard dróg w Gminie Czernichów Tablica 11. Położenie komunikacyjne Gminy Czernichów Strona 3

4 SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1. Struktura badanych turystów według miejsca zamieszkania Rysunek 2. Struktura badanych przedsiębiorstw według rodzaju działalności Rysunek 3. Znajomość miejscowości Gminy Czernichów Rysunek 4. Znajomość atrakcji turystycznych w Gminie Czernichów Rysunek 5. Źródło informacji o gminie, z którego korzystali badani Rysunek 6. Źródło informacji o atrakcjach turystycznych Gminy, z którego korzystali badani Rysunek 7. Częstotliwość odwiedzania Gminy Czernichów (%) Rysunek 8. Czas spędzony na terenie Gminy Czernichów (%) Rysunek 9. Środek transportu, z jakiego korzystają turyści odwiedzając Gminę Czernichów Rysunek 10. Sposób organizacji przyjazdu do Gminy Czernichów (%) Rysunek 11. Główny cel przyjazdu do Gminy Czernichów Rysunek 12. Miejsce noclegu turystów Gminy Czernichów Rysunek 13. Sposób spędzania wolnego czasu w Gminie Czernichów Rysunek 14. Wielkość wydatków w ciągu pobytu w Gminie Czernichów (%) Rysunek 15. Ocena poziomu infrastruktury turystycznej Gminy Czernichów (l. odpowiedzi) Rysunek 16. Co wzbudziło szczególne niezadowolenie turysty podczas jego pobytu w Gminie Czernichów Rysunek 17. Ocena stosunku cen do poziomu jakości świadczonych usług w Gminie Czernichów (l. odpowiedzi) Rysunek 18. Sugerowane przez turystów zmiany w celu poprawy obsługi ruchu turystycznego na terenie gminy Rysunek 19. Co wzbudziło szczególne zadowolenie turysty podczas jego pobytu w Gminie Czernichów.. 52 Rysunek 20. Postrzegane uwarunkowania rozwoju firmy w ciągu najbliższych 5-ciu lat Rysunek 21. Możliwości poprawy konkurencyjności firmy (%) Rysunek 22. Elementy produktu turystycznego gminy wpływające na kondycję firmy Rysunek 23. Prognozowany sposób wyróżniania się przedsiębiorstwa w regionie Strona 4

5 Wstęp Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów Czy turystyka będzie kołem zamachowym rozwoju Gminy Czernichów? Niniejszy Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów to wielozadaniowy plan strategiczny, przygotowany dla horyzontu lat , którego wdrożenie ma doprowadzić do umocnienia roli i znaczenia sektora turystycznego w dalszym, zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym tego obszaru. Jednym z kluczowych zadań, jakie stoją obecnie przed społecznością lokalną Gminy Czernichów, jest jak najlepsze wykorzystanie wspaniałego i unikalnego potencjału przyrodniczokrajobrazowego tego obszaru. Powinno to nastąpić poprzez wzbogacenie produktu turystycznego Gminy Czernichów o nowoczesną i atrakcyjną infrastrukturę okołoturystyczną, zarówno publiczną jak i komercyjną. Zwieńczeniem powyższych działań rozwojowych będzie wykreowanie, rozwijanie i promowanie lokalnych, markowych produktów turystycznych, które staną się magnesem przyciągającym do Czernichowa z roku na rok większą liczbę turystów. Przemyślane i dobrze zaplanowane działania w kierunku rozwoju i promocji produktów turystycznych wymagają zazwyczaj dobrej podbudowy informacyjnej oraz pozyskania szeregu danych, pozwalających na orientację w zakresie obecnego i projektowanego stanu rynku turystycznego, a także dalszych perspektyw jego rozwoju. Trzeba zaznaczyć, że projekty tego typu pociągają za sobą znaczne koszty, a jednocześnie trudno o szybkie i zarazem spektakularne korzyści, jakie płyną z takich długofalowych przedsięwzięć. Z tego względu często ustępują one pola ważnym i pilnym inwestycjom infrastrukturalnym, które, w oczach społeczności lokalnej, wydają się bardziej namacalnym dowodem rozwoju inwestycyjnego gminy. Uzyskanie przez lokalny samorząd dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wdrożenie projektu Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów otwiera szerokie możliwości przyszłościowego wykorzystania zgromadzonych w niniejszym opracowaniu informacji i danych dla potrzeb rozwoju tamtejszego rynku turystycznego. Opracowany Program stanowi kwintesencję wielu możliwych do wdrożenia działań i przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju turystyki na tym obszarze. Opracowanie otwiera prezentacja sektora turystycznego w województwie śląskim oraz w powiecie żywieckim. W kolejnym rozdziale omówione zostały uwarunkowania rozwoju turystyki w Gminie Czernichów na tle założeń i wytycznych dokumentów strategicznych obowiązujących na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Kluczowe znaczenie dla opracowania ma prezentacja wyników badań rynku turystycznego w Gminie Czernichów, które wykonano w dwóch przekrojach obejmujących odpowiednio: turystów oraz przedsiębiorców Strona 5

6 z branży turystycznej działających na terenie gminy. Wnioski ze zrealizowanych badań stanowią najistotniejszą płaszczyznę informacyjną dla zdefiniowania zasadniczych założeń projektu. W ramach opracowania wykonano kompleksowy audyt turystyczny Gminy Czernichów, tj. dokonano oceny jej środowiska geograficznego oraz atrakcyjności turystycznej. Następnie zidentyfikowano wiodące formy turystyki oraz przedstawiono założenia wykonalności instytucjonalnej i finansowej polityki turystycznej. Niezwykle ważnym działaniem było rzetelne i obiektywne przeprowadzenie analizy SWOT, dzięki której w Programie zbilansowano mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia, jakie warunkują rozwój rynku turystycznego w Gminie Czernichów w kategoriach: produktu turystycznego, zasobów ludzkich, wsparcia marketingowego, przestrzeni turystycznej oraz wsparcia instytucjonalnego. Prezentację strategicznych założeń Programu rozpoczyna wizja rozwoju turystycznego Gminy Czernichów, prezentująca dalekosiężny obraz rynku turystycznego na tym obszarze. Uszczegółowienie wizji stanowi identyfikacja atrakcyjnych obszarów budowania oferty turystycznej gminy, jak również rozpoznanie jej wiodących produktów i grup docelowych odbiorców. Ostatecznie jednak o kierunku i tempie rozwoju oferty turystycznej przesądzają precyzyjnie określone cele strategiczne i operacyjne oraz podporządkowane im działania, które zaprezentowano w dalszej części pracy. Opracowanie niniejszego Programu rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów wykonała firma STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej, która do jego przygotowania oddelegowała zespół ekspercki pracowników dydaktyczno-naukowych, związanych z Katedrą Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w składzie: dr inż. Honorata Howaniec, dr Joanna Kurowska-Pysz, dr inż. Irena Szewczyk, dr Ewa Lipianin-Zontek. Prace nad przygotowaniem merytorycznym oraz tekstowym Programu trwały od kwietnia do sierpnia 2009 r. W opracowaniu wykorzystano metodę społeczną. Elementem projektu było wykonanie badań rynkowych z wykorzystaniem kwestionariuszy, ankiet oraz wywiadów pogłębionych, którymi objęto turystów odwiedzających Gminę Czernichów, przedsiębiorców prowadzących w gminie działalność turystyczną oraz pozostałych wiodących operatorów rynku turystycznego na tym terenie. W oparciu o analizy eksperckie zrealizowane przy pomocy metody desk research, a także dzięki propozycjom działań zgłoszonych przez respondentów w trakcie badań, ostatecznie sformułowano harmonogram rzeczowo-finansowy zadań rekomendowanych do wdrożenia w ramach niniejszego Programu. Rezultatem wdrożenia, rekomendowanej w ramach projektu, kompozycji działań będzie wzrost atrakcyjności oferty turystycznej Gminy Czernichów, jakości i dostępności usług turystycznych Strona 6

7 oraz ich lepsze dostosowanie do potrzeb określonych grup docelowych odbiorców oferty turystycznej. W perspektywie długookresowej nastąpi także dalsza poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Gminy Czernichów, zaś zwiększenie dochodów samorządu lokalnego z tytułu rozwoju turystyki może posłużyć do sfinansowania innych, pożytecznych przedsięwzięć publicznych. Zespół ekspercki oraz firma STRADA Consulting Piotr Kurowski składają serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Adamowi Kosowi, Radnym i Sołtysom, a także wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy Czernichów i pozostałym osobom, które konsultowały zakres niniejszego opracowania, udzieliły potrzebnych informacji oraz wszelkiej pomocy w przygotowaniu i stworzeniu niniejszego Programu. Strona 7

8 1. Charakterystyka sektora turystycznego w województwie śląskim oraz w powiecie żywieckim 1.1. Walory turystyczne regionu Województwo śląskie zmienia swoje oblicze. Nie jest już organizmem o monokulturze przemysłowej, nie ma jednakże jeszcze wykształconego nowego wizerunku, choć zmiany, które zapoczątkowano w latach 90-tych XX wieku, wskazują na nowatorskie kierunki rozwoju. Jednym z nich jest turystyka. Nabrała ona szczególnego znaczenia w nowym podziale administracyjnym po 1999 r., kiedy to województwo zyskało cenne przyrodniczo obszary górskie na południu oraz malownicze tereny wyżynne na północy i wschodzie. Oba te regiony mają duży potencjał rozwojowy w zakresie turystyki. Jednocześnie zmieniło się podejście do zagadnień turystycznych w województwie. Zostały one potraktowane z pełną powagą, czego dowodem jest opracowanie Strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata , wyznaczającej priorytety rozwoju turystyki i terminy ich realizacji oraz późniejsza aktualizacja tego dokumentu do roku W okresie transformacji społeczno-gospodarczej turystyka pełni dwie podstawowe funkcje: staje się elementem restrukturyzacji gospodarki (na obszarach poprzemysłowych i wiejskich) oraz tworzy nowe struktury organizacyjne i nowe produkty. Atrakcyjność turystyczna jest pojęciem złożonym; obejmuje walory turystyczne, dostępność komunikacyjną oraz zagospodarowanie turystyczne. Każdy z tych elementów wpływa w różnym stopniu na całokształt zjawisk określanych wspólnie jako turystyka. Ich zmienność w czasie, wynikająca ze zmian preferencji uczestników ruchu turystycznego, nie stanowi jedynej przeszkody w ocenie tego zjawiska 1. Walory turystyczne stanowią zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które, wspólnie lub każde z osobna, są przedmiotem zainteresowań 2 turysty. Ze względu na motywy, jakimi kieruje się turysta, dzielą się na: wypoczynkowe, krajoznawcze i specjalistyczne. I tak, walory wypoczynkowe służą do regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Zróżnicowanie występowania walorów wypoczynkowych wynika głównie z naruszenia równowagi środowiska geograficznego. Obszary pozbawione cech niezbędnych, jakimi są: czyste powietrze (wolne od zanieczyszczenia), cisza, brak zasadniczych przeciwwskazań klimatycznych, powinny zostać wyeliminowane. Stają się one nieprzydatne do długookresowej turystyki wypoczynkowej. Bez wątpienia wśród nich znajdą się tereny wyznaczone w latach 80-tych XX wieku jako terytoria ekologicznego zagrożenia, obejmujące na terenie województwa śląskiego 4 obszary spośród 27 na terenie kraju: górnośląski, rybnicki, 1 M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Sosnowiec 2008, s J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, Warszawa 1978, s.28. Strona 8

9 myszkowsko-zawierciański, część opolskiego. Mimo obserwowanej w latach 90-tych poprawy stanu środowiska, jak również zmniejszenia się liczby zakładów szczególnie uciążliwych, województwo śląskie jest nadal w czołówce krajowej województw o największym zanieczyszczeniu powietrza, skażeniu gleb i wody. Powierzchnia gruntów zdewastowanych i wymagających rekultywacji wyniosła pod koniec 2006 r. około 4,7 tys. ha, w tym 80% to grunty zdewastowane bezpowrotnie. Emisja zanieczyszczeń pyłowych, jak i gazowych, stanowiła 20% emisji krajowej. Jednocześnie na składowiskach zakładowych nagromadzono 38% krajowych odpadów uciążliwych dla środowiska 3. Próbę oceny walorów wypoczynkowych w województwie śląskim podjęli ponadto pracownicy Instytutu Turystyki w Warszawie Z. T. Werner, T. Głowacki, którzy opracowali eksperymentalną bazę danych Gmina 4. Na jej podstawie można wyodrębnić samorządy mające najwyższy udział procentowy obszarów wypoczynkowych w powierzchni gminy. Tabela 1. Udział procentowy walorów wypoczynkowych w powierzchni Gminy Udział procentowy Powyżej 90% 80% 90% Powyżej 60% gminy Ujsoły 100, Szczyrk 99,7, Rajcza 99,1, Świnna 99,0, Buczkowice 98,4, Ślemień 98,0, Popów 97,8, Herby 96,8, Tworóg 96,1, Sośnicowice 95,6, Istebna 94,9, Koszarawa 94,8, Łękawica 94,8, Żarki 94,3, Brenna 94,2, Jeleśnia 93,9, Jaworze 93,9, Rudziniec 93,5, Olsztyn 91,9, Milówka 91,6, Węgierska Górka 91,5, Wisła 90,7, Radziechowy-Wieprz 90,2 Czernichów 88,8, Gilowice 88,7, Wilkowice 88,5, Lipowa 86,1, Łodygowice 82,9 Ustroń 67,9, Porąbka 61,9, Żywiec 60,5 Objaśnienia: Pogrubieniem zaznaczono gminy posiadające walory I kategorii Źródło: Instytut Turystyki (2003) I tak, udział walorów wypoczynkowych I kategorii dotyczy tylko gmin beskidzkich na południu województwa śląskiego 5. Pozostałe gminy posiadające walory wypoczynkowe, wynikające z dużej lesistości bądź estetyki krajobrazu, to gminy jurajskie oraz niektóre gminy w zachodniej części województwa, gdzie lasy odgrywają szczególną rolę w wypoczynku ludności. 3 M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny., s Usytuowane są w większości w powiecie żywieckim położonym w obrębie pasm Beskidów: Śląskiego i Żywieckiego, zaliczanym do grupy rejonów o dużych walorach rekreacyjnych i turystycznych. Największą rzeką Beskidu Żywieckiego, która wytycza jednocześnie jego zachodnią granicę, jest Soła. Jej największym dopływem w powiecie żywieckim jest Koszarawa. Od Żywca wody Soły szeroko rozlewają się, tworząc jednocześnie sztuczny zbiornik retencyjny Jezioro Żywieckie, stanowiące pierwszy i największy element tzw. kaskady rzeki Soły z Jeziorem Międzybrodzkim. Strona 9

10 W województwie śląskim powierzchnia lasów obejmuje obszar 391,4 tys. ha, z czego aż 77% było własnością Lasów Państwowych (2006 r.). Lesistość województwa od kilku lat pozostaje na niezmienionym poziomie (około 32%) i jest wyższa od średniej krajowej 6. Najwyższy wskaźnik lesistości odnotowano w powiatach na południu regionu; m.in. w żywieckim (51,8%) oraz na północy: lublinieckim (49,8%) i tarnogórskim (49,2%). Uwzględniając podział na podregiony, wskaźnik lesistości był najwyższy w podregionie bielsko-bialskim (41,4%) i centralnym śląskim (32,7%). Szczególnie cenne dla wypoczynku są ponadto obszary chronione, które, dzięki zachowaniu naturalnych procesów przyrodniczych, zapewniają różnorodność biologiczną ekosystemów. Tereny prawnie chronione stanowiły w województwie śląskim ponad 271,3 tys. ha, co wynosiło 22% powierzchni województwa. W tej grupie dominowały parki krajobrazowe, obejmujące 80% powierzchni chronionej województwa. Pełnią one ważną rolę rekreacyjno-wypoczynkową. Aż 35% przestrzeni chronionej znalazło się w podregionie bielsko-bialskim. Nowością wśród nich są, wprowadzone Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., obszary Natura 2000 jako wspólny system protekcyjny krajów Unii Europejskiej. W 2006 r. należała do nich między innymi Madohora lrezerwat leśny ustanowiony w 1960 r. Położony jest on w szczytowych partiach Łamanej Skały na wysokości m n.p.m. Przedmiotem ochrony są tu naturalne zespoły leśne występujące w różnych typach siedlisk, a także wychodnie skalne o wysokości do 12 metrów. Wyodrębniono tutaj pięć zbiorowisk leśnych oraz cztery ziołoroślowe. Na wyróżnienie zasługuje zespół zachodnio-karpackiej świerczyny występującej w piętrze regla dolnego, a posiadającej cechy typowe dla świerków górnoreglowych. Na terenie rezerwatu największą powierzchnię zajmuje bór jodłowo-świerkowy z dominującym w warstwie drzew świerkiem, jodłą oraz bukiem. Spośród roślin naczyniowych stwierdzono występowanie 129 gatunków, w tym dziewięciu prawnie chronionych. Ze względu na położenie fauna rezerwatu cechuje się dużym zróżnicowaniem. Licznie występują tutaj ssaki, a także ptaki, dla których rozległe kompleksy leśne są doskonałym miejscem lęgowym. Przez rezerwat przebiega czerwony szlak turystyczny z Łamanej Skały na Przełęcz Kocierską. Do cech niezbędnych dla wypoczynku zalicza się także niską urbanizację. Dotyczy ona obszarów wiejskich województwa śląskiego, które są rozmieszczone dość nierównomiernie. W największym natężeniu (powyżej 50% powierzchni) występują w powiatach: częstochowskim, żywieckim, kłobuckim, cieszyńskim, bielskim i innych. Są to potencjalne miejsca rozwoju agroturystyki. Istotne są także warunki klimatyczne związana z nimi jest długość optymalnego korzystania z letnich walorów krajobrazowych środowiska przyrodniczego, która generalnie wynosi Zob. Ochrona środowiska w województwie śląskim, 2007 Strona 10

11 150 dni, przy czym w Kotlinie Raciborskiej i na Płaskowyżu Rybnickim może wynosić nieco powyżej 150 dni, a na południowym krańcu województwa dni. Warunki klimatyczne półrocza zimowego są korzystne przede wszystkim w południowej części województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, gdzie, oprócz oddziaływania specjalnych cech górskich, średnie dzienne usłonecznienie rzeczywiste przekracza 2,5 godziny. Okres korzystania z zimowych walorów krajobrazowych ma długość przeciętnie około 60 dni, lecz na południu nawet powyżej 100 dni. Stąd wiele terenów górskich posiada pod względem przydatności dla narciarstwa zjazdowego I kategorię, część z nich II lub III kategorię 7. Do walorów korzystnych zalicza się także możliwość kąpieli wodnych i uprawiania sportów wodnych. Generalnie trudno mówić o obfitości rzek i jezior, głównie ze względu na ich położenie w strefie wododziałowej, silne zanieczyszczenie, zwłaszcza w części centralnej województwa śląskiego, gdzie wiele odcinków rzek zostało uregulowanych, przez co straciły one naturalny charakter. Mimo to środkowa część województwa nazywana jest śląskim pojezierzem, gdyż doliczono się tu około 1700 zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego, o powierzchni do 0,5 ha. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o Gminie Czernichów i dwóch zbiornikach wodnych jeziorze Międzybrodzkim i Żywieckim. Walory krajoznawcze dzielą się na dwie grupy: przyrodnicze oraz kulturowe. Pierwsze z nich należy rozpatrywać zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego 8 wraz z dominującym w ich obrębie typem krajobrazu i kompleksem walorów przyrodniczych. Zróżnicowane i złożone komponenty środowiska geograficznego województwa śląskiego czynią ten obszar bardzo różnorodnym i interesującym pod wieloma względami: pokłady węgla kamiennego, liczne skamieliny w utworach jurajskich, rzeźba krasowa Wyżyny Częstochowskiej i malownicze skałki na podzamczach w Ogrodzieńcu czy Olsztynie, Góra Zborów w Podlesiach i Okiennik Wielki w Skarżycach. Ponadto na uwagę zasługują liczne jaskinie występujące na południu województwa, urozmaicona jest też cała rzeźba terenu górskiego, która stwarza możliwości uprawiania turystyki wędrówek pieszych i narciarstwa dla osób o różnym doświadczeniu i umiejętnościach. Walory kulturowe na terenie województwa charakteryzują się dużym zróżnicowaniem. Po reformie administracyjnej w 1999 r. i powstaniu województwa śląskiego, w jego skład weszły odmienne regiony geograficzno-historyczne: Górny Śląsk (część) wraz z fragmentem Śląska Cieszyńskiego, zachodnia Małopolska (część dawnego województwa krakowskiego oraz Księstwo Siewierskie), a także południowo-wschodnie obrzeża Wielkopolski (część dawnego województwa sieradzkiego i ziemi wieluńskiej). W efekcie spotyka się duże zróżnicowanie etnograficzne 7 M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny., s J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 1988 Strona 11

12 obejmujące Ślązaków i Małopolan z licznymi podgrupami oraz Sieradzan. Dzięki temu istnieje tu mozaika strojów ludowych, oryginalna gwara, zwyczaje i obrzędy. Zjawisko to jest ważne przy promocji regionu, ponieważ ukazuje jego lokalne zróżnicowanie, wzbogacając także ofertę turystyczną poprzez jej wyrazisty koloryt, a nie jego unifikację 9. Zasoby dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego są bardzo różnorodne i do końca nie zewidencjonowane, docelowo ich liczba może wynosić około 47 tysięcy. Zabytki o szczególnej wartości są objęte ochroną na mocy wpisu do rejestru zabytków. Uwzględniono w nim przede wszystkim wielkoobszarowe założenia miejskie i wiejskie, obejmujące układy przestrzenne urbanistyczne i ruralistyczne, dzielnice i osiedla, place i ulice oraz linie komunikacyjne, założenia rekreacyjne i sportowe, jak również miejsca pamięci narodowej, pola bitew i obozy zagłady. Wartość wybitną posiadają zabytki uznane za pomniki historii, do których należą: Częstochowa, Jasna Góra (zespół klasztoru OO. Paulinów), Tarnowskie Góry (podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolnia Czarnego Pstrąga) 10. Tabela 2. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków w województwie śląskim L.p. Rodzaje zabytków Liczba 1 Wielkoobszarowe założenia wiejskie i miejskie 64 2 Obiekty sakralne Obiekty budownictwa obronnego 18 4 Budowle użyteczności publicznej Zamki 34 6 Pałace 79 7 Dwory 79 8 Parki i zieleń urządzona Budynki gospodarcze Domy mieszkalne Około Budowle przemysłowe Około Cmentarze Inne 134 Źródło: Wojewódzki Program opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata (2006) W powiecie żywieckim godna uwagi jest regionalna architektura. W Beskidzie Żywieckim zachowało się po dzień dzisiejszy 300 obiektów zabytkowych. Należą do nich m.in.: 9 Region beskidzki słynie z kultywowanych tu wielorakich form tradycji, kultury ludowej, pretendując, nie bez powodu, do rangi jednego z centrów polskiego folkloru. Znajdują się tu obiekty kultury i sztuki regionalnej, muzea, skanseny, ośrodki twórczości ludowej, kontynuujące tradycje kulturalne tego regionu. Żywy wciąż folklor górali beskidzkich fascynuje swą ciekawą obrzędowością, barwnością oraz rękodziełem artystycznym. 10 M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny., s Strona 12

13 - zespół osadniczy w Milówce z licznymi chatami drewnianymi, wśród których na czoło wysuwa się XVIII-wieczna chałupa, adaptowana na placówkę muzealną, - zespół zwarty małomiasteczkowego budownictwa murowanego w Milówce, - zespół osadniczy w Jeleśni z zabudową rynku, starą karczmą drewnianą z XVII wieku, kościołem i plebanią, - zespół osadniczy wiejski w Radziechowach z kościołem św. Marcina, plebanią i cennym wystrojem wnętrza kościoła, - zespół dworski i folwarczny w Radziechowach-Wieprzu, - wapienniki w Radziechowach i Przybędzy, - zespoły parkowo-pałacowe w Rajczy i Kamesznicy, - forty obronne z 1939 roku w Węgierskiej Górce, Krzyżowej, Przyborowie i Żabnicy, - zespół osadniczy na Łysinie, - figura Matki Boskiej z 1890 r. w Cięcinie, - kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1542 r. w Cięcinie, - barokowa, przydrożna kapliczka z II poł. XVIII w. w Ciścu, - kościół św. Andrzeja z 1547 r. w Gilowicach, - kościół św. Wojciecha z 1693 r. w Jeleśni, - dwór obronny z 1631 r. w Łodygowicach, - kościół św. Szymona i Judy Tadeusza z 1635 r. w Łodygowicach, - kościół św. Mikołaja z XVIII w. w Rychwałdzie, - kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1906 r. w Żabnicy, - browar z 1537 r. w Żywcu, - Chińska Altana z końca XVIII w. w Żywcu, - Konkatedra p.w. Narodzenia NMP z XV w. w Żywcu, - kościół św. Krzyża z 1428 r. w Żywcu, - Pałac Habsburgów z lat w Żywcu i w Rajczy, - Zamek Komorowskich z 1500 r. w Żywcu, - Pałac Kępińskich z przełomu XVIII/XIX w. w Żywcu-Moszczanicy Turystyczna baza noclegowa Baza noclegowa jest nierozerwalnie związana z rangą walorów turystycznych. Im są wyższe, tym baza jest większa. Z definicji turysty wynika, iż musi on skorzystać przynajmniej z jednego noclegu w czasie trwającej podróży. Województwo śląskie w latach Strategia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu żywieckiego na lata Strona 13

14 znajdowało się na szóstym lub siódmym miejscu w kraju pod względem liczby miejsc noclegowych. Znajduje się tu 426 obiektów turystycznych, w których można korzystać z 35,2 tysiąca miejsc noclegowych. Miejsca całoroczne występują w zdecydowanej przewadze, stanowiąc 88% wszystkich miejsc w bazie noclegowej. Wykorzystanie bazy noclegowej w województwie śląskim należało do średnio niskich i wahało się w ciągu roku od 20,6% w kwietniu do 37% lipcu i sierpniu. Przyczyny tego zjawiska są wielce złożone, aczkolwiek dominują uwarunkowania klimatyczne, przyzwyczajenia do korzystania z urlopu letniego (rzadko dzielonego na letni i zimowy) i inne. Według Z. Wernera 12 część turystów rezygnuje np. z rachunków za noclegi, nie są oni wtedy rejestrowani, obniżając w ten sposób wartość wskaźnika wykorzystania. Jednocześnie po 1989 r. mamy do czynienia z upadkiem turystyki socjalnej (zorganizowanej) 13 na rzecz turystyki komercyjnej (indywidualnej). Tabela 3 Turystyczne obiekty noclegowe w województwie śląskim w latach Wyszczególnienie Obiekty turystyczne, w tym: Hotele Miejsca noclegowe ogółem Korzystający z noclegów (w tys.), 136,3 1291,2 1181,5 1054,8 1170,5 1338,9 1530,9 1579,0 1588,7 w tym: turyści zagraniczni 134,7 164,7 147,1 135,3 150,3 196,3 263,1 273,7 272,6 Źródło: Rocznik statystyczny Województwa Śląskiego (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Sposób gromadzenia danych o bazie noclegowej uniemożliwia wnikliwą analizę zjawiska, ze względu na ciągłe zmiany wprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny. W 2004 r. do klasyfikacji wprowadzono podgrupę inne obiekty hotelowe zawierającą: hotele, motele i pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria oraz obiekty, które świadczą usługi hotelowe. Podobne zmiany dotyczą także prywatnej bazy noclegowej. Do 1997 r. były to pokoje gościnne (kwatery prywatne), w latach wliczano jeszcze kwatery agroturystyczne, zaś od 2000 r. są to wyłącznie kwatery agroturystyczne, zaprzestano 12 Z. Werner, Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2003 roku, Warszawa 2004, s To turystyka dla ludzi mniej zamożnych, działania na rzecz turystyki socjalnej (wspieranej przez państwo) powinny koncentrować się na: tworzeniu sieci publicznych obiektów turystycznych i zarządzaniu nimi, pomocy finansowej (subwencje, pożyczki) dla organizatorów turystyki socjalnej, dopłatach indywidualnych dla wyjeżdżających oraz ulgach w środkach transportu publicznego [http://www.mazury.info/klasyfikacja-turystyki,271.html]. 14 Jak prezentuje się na tym tle powiat żywiecki? Otóż w 2007 r. ogółem turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania było 55 miejsc noclegowych: łącznie 2985 (w tym całoroczne 2551), z noclegów w sumie skorzystało (w tys.) 6148,1 (w tym turyści zagraniczni 1126). Udzielono noclegów: 1956,3 (w tym 4159 turystom zagranicznym). Rocznik statystyczny Województwa Śląskiego 2008 Strona 14

15 gromadzenia danych o pokojach gościnnych. Stanowi to poważne uszczuplenie bazy widoczne od 2000 r. Pokoje gościnne stanowiły 28% obiektów turystycznych z liczbą około 4000 miejsc noclegowych. Poza tym od 2000 r. dane zestawiane są w układzie rocznym w miejsce dawnego okresu sprawozdawczego od października do września następnego roku, tym samym brakuje szczegółowych danych za rok Tabela 4. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wg typu i rozmieszczenia w podregionach województwa śląskiego w 2004 r. Rodzaje obiektów Ogółem Podregiony Centralny śląski Częstochowski Bielskobialski Rybnickojastrzębski w % Ogółem 454 6,8 55,7 31,1 6,4 Hotele 107 6,5 31,8 50,5 11,2 Motele 5-40,0 60,0 - Pensjonaty 13 7,7 84,6 7,7 - Inne obiekty hotelowe 46 2,2 32,6 52,2 13,0 Domy wycieczkowe 4 25,0 75,0 - - Schroniska ,0 - - Schroniska młodzieżowe 1-100,0 - - Szkolne schroniska młodzieżowe 22 22,7 45,5 31,8 - Ośrodki wczasowe 76 3,9 93,4 2,6 - Ośrodki kolonijne 1-100,0 - - Ośrodki szkoleniowowypoczynkowe 41 7,3 78,0 12,2 2,4 Domy pracy twórczej 1-100,0 - - Zespoły ogólnodostępnych domów turystycznych 12 8,3 58,3 33,3 - Kempingi 6 16,7 50,0 16,7 16,7 Pola biwakowe 5-60,0 40,0 - Ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego 9 11,1 44,4 33,3 11,1 Zakłady uzdrowiskowe 5-100,0 - - Pozostałe niesklasyfikowane 90 7,8 44,4 38,9 8,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Turystyka w województwie śląskim w 2004 r. Instytut Turystyki wznowił szacowanie prywatnej bazy noclegowej w Polsce w 2007 r. Z jego wyliczeń wynika, że na obszarze województwa śląskiego stanowiło ją 928 obiektów dysponujących 16,3 tysiącami miejsc noclegowych. Blisko 60% tej bazy znajduje się na południu regionu, w powiatach beskidzkich, w tym: żywieckim (3,6 tys. miejsc), z wyróżniającymi się Strona 15

16 gminami: Czernichów, Jeleśnia, Rajcza, Milówka, Węgierska Górka, bielskim (3,2 tys. miejsc), z wyróżniającym się Szczyrkiem oraz cieszyńskim (2,9 tys. miejsc), z wyróżniającymi się gminami i miastami: Brenna, Istebna, Ustroń i Wisła 15. W 2007 r. turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania udzieliły 4154,8 tysiąca noclegów, tj. o 2,2% mniej niż przed rokiem. Najwięcej, bo aż 1592,5 tysiąca udzielonych noclegów zanotowano w hotelach (38,3% ogólnej ich liczby). W następnej kolejności były: zakłady uzdrowiskowe (13,8%), inne obiekty hotelowe (12,3%) oraz ośrodki wczasowe (10,0%). Popularnością wśród turystów cieszyły się również ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (9,3%). Największy wzrost liczby udzielonych noclegów w 2007 r., w relacji do roku poprzedniego, odnotowano na kempingach (o 58,2%), w innych obiektach hotelowych (o 28,8%) i domach wycieczkowych (o 25,7%). Do obiektów, w których zaobserwowano znaczny spadek liczby udzielonych noclegów należały: pola biwakowe (o 58,4%), ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (o 22,7%), zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych (o 15,1%) oraz zakłady uzdrowiskowe (o 12,6%). Przeciętny pobyt turysty w obiektach noclegowych w 2007 r. wyniósł 2,6 dnia i był nieco krótszy niż rok wcześniej (2,7 dnia). Długość pobytu turystów wynikała ze specyfiki obiektu turystycznego. Najdłużej turyści przebywali w zakładach uzdrowiskowych (15,9 dnia), najkrócej zaś gościli w motelach i schroniskach (po 1,6 dnia). Ze zjawiskiem wypoczynku związane jest istnienie tzw. drugich domów, w których wypoczywają osoby zamieszkałe w innych jednostkach administracyjnych. Aż 87,5% wszystkich posiadających drugie domy w Beskidzie Śląskim pochodzi z miast aglomeracji województwa śląskiego, najwięcej drugich domów znajdowało się w Gminie Brenna oraz w miastach Szczyrk, Ustroń i Wisła. Ich występowanie, jak podkreśla M. Mika, związane jest z walorami krajoznawczymi na terenie Beskidu Śląskiego i Małego, jeziorami: Żywieckim oraz Międzybrodzkim w ramach tych ostatnich autor widzi szansę rozwoju także dla Gminy Czernichów 16. Podregion bielsko-bialski ma najlepiej rozwiniętą bazę noclegową, chociaż w liczbie hoteli i moteli ustępuje podregionowi centralnemu śląskiemu. Infrastruktura hotelowa jest związana z miastami województwa śląskiego jako cecha typowa dla miast dużych. Jak wskazują badania, liczba miejsc noclegowych w poszczególnych miejscowościach jest zróżnicowana. Poniżej w tabeli ujęto miasta i gminy, w których baza noclegowa, turystyczna przekracza 500 miejsc noclegowych. Kwalifikuje się tu zaledwie 12 miast i 5 gmin. Liderem jest Ustroń posiadający 15 M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny., s M. Mika, Some issues of the contemporary tourism development in the western part of the polish Carpathians, [w:] Rozwój Euroregionu Beskidy III. Gospodarowanie zasobami w regionie po wejściu do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała, Żilina 2005, s.101 i nast. Strona 16

17 w 53 obiektach 5362 miejsca noclegowe, co miasto zawdzięcza głównie leczniczej bazie uzdrowiskowej. Katowice uplasowały się dopiero na trzeciej pozycji, posiadając w 22 obiektach zaledwie 2608 miejsc noclegowych. Turystycznej bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania nie posiadało 10 miast województwa śląskiego: Czeladź, Imielin, Knurów, Lędziny, Myszków, Radlin, Radzionków, Rydułtowy, Świętochłowice i Wojkowice oraz 61 gmin wiejskich 17. Tabela 5. Miasta i gminy wiejskie województwa śląskiego posiadające 500 lub więcej miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2004 r. Liczba miejsc Miasta Gminy noclegowych Powyżej 4000 Ustroń, Wisła Katowice, Częstochowa Bielsko-Biała, Gliwice, Szczyrk Cieszyn, Tychy, Rybnik, Zabrze, Sosnowiec Jeleśnia, Koszęcin, Istebna, Czernichów, Rajcza Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Turystyka w województwie śląskim w 2004 r Funkcje turystyczne miast i gmin Za podstawowe mierniki rozwoju funkcji turystycznej miejscowości województwa śląskiego przyjęto: wielkość bazy noclegowej tzw. wskaźnik Baretja-Deferta, mierzony liczbą turystycznych miejsc noclegowych przypadającą na 100 mieszkańców stałych; stopień wykorzystania bazy noclegowej tzw. wskaźnik frekwencji Szwichtenberga, mierzony liczbą miejsc turystycznych przypadających na 100 mieszkańców stałych uwzględniający stopień wykorzystania miejsc noclegowych w %; wielkość ruchu turystycznego tzw. wskaźnik Schneidera, mierzony liczbą przyjeżdżających turystów na 100 mieszkańców stałych lub wskaźnik Charvata mierzony liczbą uśrednionych noclegów przypadających na 100 mieszkańców stałych 18 ; wielkość zatrudnienia w sektorze turystycznym. Wartości wybranych wskaźników charakteryzujących województwo śląskie wynosiły odpowiednio: wskaźnik Baretja-Deferta 0,75, wskaźnik Szwichtenberga 0,22, wskaźnik 17 Turystyka w województwie śląskim w 2004 roku. 18 Z. Kruczek, S. Sacha, Geografia atrakcji turystycznych Polski, Kraków 2001, s Strona 17

18 Schneidera 28,5, zaś wskaźnik Charvata 67,0. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wynosił 28,8%. Poniżej przedstawiono maksymalne wartości trzech najbardziej popularnych wskaźników funkcji turystycznej miejscowości, dopiero bowiem kombinacja różnych wartości wskaźników pozwala się zorientować, jaką rolę w danej miejscowości odgrywa turystyka. W warunkach polskich dobrze rozwiniętą funkcję turystyczną posiadają miejscowości, które przekroczyły wartość 50 dla wskaźnika Baretja-Deferta, zaś w przypadku wskaźnika Schneidera powyżej Owe wskaźniki porównano dla trzech obszarów: podregionu bielsko-bialskiego, częstochowskiego i powiatów ziemskich podregionu centralnego śląskiego. Są to obszary predysponowane do turystyki wypoczynkowej długookresowej. W przypadku pozostałych terenów, jako nie spełniających warunków dla tego typu turystyki, wskaźników nie analizowano. Wartości wskaźników wyraźnie uwypuklają rolę obszaru Beskidu Zachodniego, którego wskaźniki są 10- krotnie wyższe od dwóch pozostałych podregionów. Tabela 6. Wskaźniki funkcji turystycznej miast i gmin wiejskich województwa śląskiego w 2004 r. Bielsko-bialski Centralny śląski Wskaźnik Baretja-Deferta Wskaźnik Schneidera Wskaźnik Charvata M. Szczyrk 39,8 M. Wisła 1685,7 M. Wisła 4848,5 M. Wisła 38,1 M. Szczyrk 1462,0 M. Szczyrk 4433,0 M. Ustroń 34,8 M. Ustroń 896,8 M. Ustroń 2977,4 Gm. Włodowice 5,2 Gm. Kroczyce 179,6 Gm. Kroczyce 505 Gm. Koszęcin 4,4 Gm. Kroczyce 3,9 Gm. Włodowice Gm. Świerklaniec 91,8 35,2 Gm. Włodowice Gm. Rudziniec Gm. Popów 3,9 Gm. Kruszyna 142,0 Gm. Popów 390,6 Gm. Janów Gm. Częstochowski Gm. Poraj 2,9 120,8 281,9 Kruszyna Gm. Janów 2,2 Gm. Popów 90,9 Gm. Janów 241,3 Średnia dla 0,75 28,5 67 woj. śląskiego Źródło: M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny., s Gminy beskidzkie osiągają w województwie śląskim najwyższe wskaźniki, choć i tak nie dorównują gminom nadmorskim, które jako jedyne osiągają wyniki zbliżone do europejskich 19 J. Warszyńska, Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica, Ser. Geographica- Oeconomica, vol. XVIII, 1985, cyt. za M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficznoekonomiczny., s.137. Strona 18

19 regionów turystycznych, przekraczając wartość 100 w przypadku wskaźnika Baretja-Deferta 20. Dopiero powyżej tej wartości granicznej miejscowość spełnia funkcję turystyczną. Najwyższe wskaźniki, a tym samym najlepsze walory i ich zagospodarowanie dla turystyki wypoczynkowej dotyczą podregionu bielsko-bialskiego. Wszystkie wskaźniki funkcji turystycznej miejscowości przekraczają średnie wojewódzkie. Najwyższy wskaźnik Baretja-Deferta posiadają kolejno gminy: Szczyrk, Wisła i Ustroń, podobnie jak wskaźnik frekwencji Schneidera i Charvata. Z pozostałych jednostek, dzięki walorom wodnym, może z nimi konkurować jedynie Gmina Czernichów (tereny położone nad jeziorem Międzybrodzkim i jeziorem Żywieckim) Turystyczna baza żywieniowa i produkty regionalne Baza żywieniowa opiera się o sieć placówek gastronomicznych zróżnicowanych na cztery kategorie. Najwięcej jest barów i restauracji, których liczba pozostaje w ostatnich latach na podobnym poziomie. Spada liczba stołówek i punktów gastronomicznych. Zatrudnienie w hotelach i restauracjach w latach wynosiło około 30 tysięcy osób i pozostało bez większych zmian 21. Dla analizowanego podregionu bielsko-bialskiego, a w szczególności powiatu żywieckiego istotne znaczenie mają takie produkty regionalne jak: kwaśnica, sery bundz, bryndza, oscypek, w zakresie produktów rybołówstwa pstrąg (zwłaszcza podawany w Gminie Czernichów), zaś napoje alkoholowe i bezalkoholowe reprezentuje warzonka. Są to produkty żywnościowe, które cechuje wysoka jakość związana ze środowiskiem naturalnym i kulturowym. Jednocześnie podkreślają one tożsamość regionalną i stanowią część wizerunku i kolorytu lokalnego przyciągającego turystów. Jeśli do tego dodać wystrój lokalu nawiązujący do stylu regionalnego oraz obsługę ubraną w stroje regionalne, muzykę (chociażby w karczmie U Zohuliny ) to zainteresowanie ze strony turystów wydaje się być gwarantowane. 20 A. Szwichtenberg analizując wskaźnik wykorzystania bazy turystycznej w województwie koszalińskim dla hoteli i moteli wyliczył, że wynosił on w 1993 r. 29,5%. Według A. D. Littre w województwie koszalińskim miejsca noclegowe w hotelach i motelach były zajęte przez 61 nocy, tj. wykorzystane w 16,7%, zaś ogółem 90 nocy 24,7%, w sezonie stopień wykorzystania miejsc noclegowych (w %) kształtował się następująco: w 1992 roku: Mielno (81,9%), Kołobrzeg (80,6%), Ustronie Morskie (88,6%), Łazy (97,6%), w 1993 r.: Mielno (83,8%), Kołobrzeg (82,8%), Ustronie Morskie (91,7%), Łazy (96,0%) i w 1994 roku: Mielno (87,1%), Kołobrzeg (85,6%), Ustronie Morskie (93,3%), Łazy (97,4%). A. Szwichtenberg przeprowadził także własną analizę wskaźnika, głównie w odniesieniu do obiektów wczasowowypoczynkowych, dominujących w województwie koszalińskim. Średni okres wykorzystania tych obiektów w 1994 r. w województwie wynosił 111,3 dni czyli 30,5% roku. W przeciągu tego okresu obłożenie miejsc noclegowych wynosiło aż 92,9%. Wskaźnik tej bazy wynosił zatem ostatecznie 103,4 dni (28,3% dni w roku). Por. A. Szwichtenberg, Gospodarka turystyczna w okresie przejściowym, Koszalin 1995, s M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny., s Strona 19

20 Tabela 7. Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach noclegowych w województwie śląskim Wyszczególnienie Restauracje Stołówki Bary i kawiarnie Punkty gastronomiczne Ogółem Źródło: Rocznik statystyczny Województwa Śląskiego (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) Ruch turystyczny Analiza ruchu turystycznego sprowadza się do określenia jego wielkości, struktury, sezonowości i zasięgu przestrzennego. Rejestrowany ruch turystyczny wyraża się liczbą korzystających z obiektów noclegowych oraz liczbą udzielonych noclegów. Według Z. T. Wernera 22 w 2003 r. województwo śląskie znalazło się wśród siedmiu województw o największej liczbie turystów ogółem krajowych i zagranicznych korzystających z bazy noclegowej. Ich liczba wynosiła 1,2 mln osób, dzięki czemu województwo zajęło 6 miejsce w kraju. Jednocześnie w 2003 r. odnotowano tu najwyższy w kraju wzrost rejestrowanego ruchu turystycznego (10,5%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Jako jedno z pięciu górskich województw posiada ono walory turystyczne i bazę wykorzystywaną zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Pod względem liczby noclegów udzielonych ogółem turystom krajowym i zagranicznym województwo śląskie znalazło się na 6 miejscu (2,8 mln). Miejsce piąte zajęło województwo śląskie pod względem frekwencji turystów krajowych w bazie noclegowej, przy czym w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił najwyższy wzrost w grupie województw o 10,4%. Pod względem udziału gości zagranicznych rejestrowanych w bazie noclegowej województwo zajmowało dalsze miejsca. Rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego przedstawia poniższa tabela. 22 Z. Werner, Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2003 roku.., s.50. Strona 20

Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018

Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018 Wersja finalna Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018 Diagnoza i rozwiązania Zespół w składzie: dr Anna Adamus-Matuszyńska, Piotr Dzik, dr Jacek Siatkowski, Maciej Szpil

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZANIE DO PROGRAMU ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE RZEKI DRAWY NA LATA 2013-2020...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green House Paweł Kranc zastrzega możliwość publikacji niniejszego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja VI Ustanowiona uchwałą Walnego Zebrania Członków Subregionu Centralnego nr 12/2015

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH

TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EKONOMICZNYCH Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TRANSFORMACJA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI JAKO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Urząd Miejski Świebodzice STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Świebodzice, maj - czerwiec 2004 rok 2 Uchwała nr XX/203/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.02.2004 r. w sprawie: opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY

AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY PLAN ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY SIERADZ ZDUŃSKA WOLA ZAPOLICE 2014 Strona 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty...

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo