made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej"

Transkrypt

1 niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej Nagroda przyznana firmie OPUS, przez redakcję Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej, na podstawie badań przeprowadzonych pod patronatem PAN, w kategorii: Urządzenia biurowe NISZCZARKI za rozpoznawalność, siłę marki, pozycję na rynku i zaufanie konsumentów. made in Germany <<< Pytaj o najbardziej profesjonalny katalog niszczarek

2 n i s z c z a r k i P R Z Y B I U R K O W E B I Z N E S O W E P R Z Y B I U R K O W A m m x m m x 1 m m E B A 1 1 S 1 1 C 1 1 C M a d e i n G e r m a n y N o w o c z e s n a i w y d a j n a n i s z c z a r k a p r z y b i u r kowa z pojemnikiem posiadającym p r z e z r o c z y s t e o k n o, u m o ż l i w i a j ą c e s t a ł ą ko n t r o l ę o b j ę t o ś c i ś c i n k ó w. P r a c u j e c i c h o i j e s t ko m f o r t o w a w u ż y t ko w a n i u. UWAGA! Niszczarki 11 i 11 c niszczą płyty CD/DVD! s z e r o ko ś ć s z c z e l i n y p o d a wczej: 0 s z e r o ko ś ć c i ę c i a : m m ( S ) / x m m ( C ) / x 1 m m ( C ) max ilość niszczonych kartek: 11-1* ( S ) / -7* ( C ) / -* (C) p o z i o m b e z p i e c z e ń s t w a z g o d n y z n o r m ą D I N 9 9 * 7 0 g / m - a u t o m a t y c z n y S TA R T / S T O P ( f o t o ko m ó r k a ) - t r ó j p o z y c y j n y p r z e ł ą c z n i k S TA R T / S T O P / R E W E R S - p o d w ó j n e z a b e z p i e c z e n i e s i l n i k a p r z e d p r z e g r z a n i e m - a u t o m a t y c z n e w y ł ą c z e n i e p o z d j ę c i u g ł o w i c y t n ą c e j - o d p o r n a n a s p i n a c z e i z s z y w k i - p r z e z r o c z y s t a k l a p k a b e z p i e c z e ń s t w a p r z y s z c z e l i n i e p o d a wczej - r e w e r s - p o j e m n o ś ć ko s z a : 0 L / L - w y m i a r y ( W x S x G ) : 7 x x 0 m m - c i ę ż a r : 1, kg (s) / 1 kg (c) < 0 > c 11 s 70g/m 0L/L x x P - P - P - O Ex*- Ex*- Ex*- Tx*- Tx*- Tx*- F - 1 F - B I Z N E S O W A m m x 0 m m x 1 m m 0, 8 x 1 m m 0, 8 x m m E B A 1 S E B A 1 C E B A 1 C E B A 1 C C E B A 1 C C C M a d e i n G e r m a n y D o s k o n a ł a n i s z c z a r k a d l a w y m a g a j ą c e g o u ż y t k o w n i k a b i z n e s o w e g o. P o s i a d a w s z y s t k i e s y s t e m y z a b e z p i e c z e ń i u n i k a l n e f u n k c j e, j a k ko n t r o l o w a n y f o t o ko m ó r k ą A U T O / S TA R T / S T O P czy inteligentny przełącznik tr ybu pracy ze wskaźnikiem optycznym. Obudowa z płyty meblowej, drzwiczki zabezpieczone zamkiem magnetycznym, energooszczędny, cicho pracujący i przyjazny dla środowiska silnik 90W, plastikowy kosz na ścinki, kółka. M o ż l i w o ś ć w y b o r u w e r s j i u r z ą d z e n i a, o r ó ż n y c h p a r a m e t r a c h n i s z c z e n i a ( o d m m w s y s t e m i e p a s ko w y m d o 0, 8 x m m c r o s s - c u t ). s z e r o ko ś ć s z c z e l i n y p o d a wczej: 0 m m szerokość cięcia: (s) / x0 (c) / x1 (c) / 0,8x1 (cc) / 0,8x (ccc) max ilość niszczonych kartek: 1-17*(s) / 1-1*(c) / 10-1* (c) / -* (cc) / -* (ccc) p o z i o m b e z p i e c z e ń s t w a z g o d n y z n o r m ą D I N 9 9 * 7 0 g / m - a u t o m a t y c z n y S TA R T / S T O P ( f o t o ko m ó r k a ) - w i e l o f u n k c y j n y, p o d ś w i e t l a n y p r z e ł ą c z n i k t r y b u p r a c y - p o d w ó j n e z a b e z p i e c z e n i e s i l n i k a p r z e d p r z e g r z a n i e m - a u t o m a t y c z n e w y ł ą c z e n i e p o o t w a r c i u d r z w i c z e k - s t e r o w a n i e p r o c e s o r e m i p e ł n a, e l e k t r o n i c z n a ko n t r o l a p r o c e s u n i s z c z e n i a - o d p o r n a n a s p i n a c z e i z s z y w k i - z e r o w y p o b ó r p r ą d u ( p o 0 m i n u t a c h w t r y b i e S TA N D BY) - a u t o m a t y c z n y r e w e r s - p o j e m n o ś ć ko s z a : l - w y m i a r y ( W x S x G ) : 0 x 9 x 9 m m - c i ę ż a r : 0 kg < 0 > 1 s 1 c 1 c 1 cc 1 ccc x 0 x 1 0,8 x 1 0,8 x 70g/m P - P - P - P - P - 7 Ex*- Ex*- Ex*- Tx*- Tx*- Tx*- F - 1 F - F - F - SAFETY PROTECTION SYSTEM EASY SWITCH N i e m i e c k a m a r k a n i s z c z a r e k E B A t o 9 1 l a t d o ś w i a d c z e ń w p r o d u k c j i n i s z c z a r e k ENERGY S A V I N G M O D E L

3 n i s z c z a r k i b i z n e s o w e i d l a z e s p o ł u p r a c o w n i k ó w B I Z N E S O W A - DLA DUŻEGO ZESPOŁU - M a d e i n G e r m a n y m m x 0 m m x 1 m m I D E A L 0 0 c c 0 c c N i s z c z a r k i b i z n e s o w e p r z e z n a c z o n e d l a z e s p o ł u p r a c o w n i k ó w j a ko n i s z c z a r k i c e n t r a l n e. S a f e t y P r o t e c t i o n S y s t e m - j a ko z a p o r a o c h r o n n a o r a z E A S Y _ S W I TCH - wielofunkcyjny, p o d ś w i e t l a n y p r z e ł ą c z n i k t r y b u p r a c y. A u t o m a t y c z n y r e w e r s p r z y z a c i ę c i u p a p i e r u. M a g n e t y c z n a o c h r o n a z a m k n i ę c i a d r z w i, p o d w ó j n e z a b e z p i e c z e n i e s i l n i k a. Tr yb pracy oszczędzający energię, automatyczny START/ STOP sterowany fotokomórką. J e d n o f a z o w y, p r a w i e b e z g ł o ś n y s i l n i k 8 0 W i o c z y w i ś c i e s z a f k a z p ł y t y m e b l o w e j n a k ó ł k a c h! s z e r o ko ś ć s z c z e l i n y p o d a wczej: 0 s z e r o ko ś ć c i ę c i a : m m / x 0 m m ( c c ) / x 1 m m ( c c ) m a x i l o ś ć n i s z c z o n y c h k a r t e k : 1 - * / 1-18 * ( c c ) / 10-1 * ( c c ) p o z i o m b e z p i e c z e ń s t w a z g o d n y z n o r m ą D I N 9 9 * 7 0 g / m - a u t o m a t y c z n y S TA R T / S T O P ( f o t o ko m ó r k a ) - w i e l o f u n k c y j n y, p o d ś w i e t l a n y p r z e ł ą c z n i k t r y b u p r a c y - p o d w ó j n e z a b e z p i e c z e n i e s i l n i k a p r z e d p r z e g r z a n i e m - a u t o m a t y c z n y r e w e r s - z e r o w y p o b ó r p r ą d u ( p o 0 m i n. ) w t r y b i e S TA N D BY - o d p o r n a n a z s z y w k i i s p i n a c z e < 0 > 0 0 cc 0 cc x 0 x 1 70g/m P - P - P - O - Ex - Tx - O - Ex - Tx - F - 1 Ex - Tx - F - - p o j e m n o ś ć ko s z a : 7 l - w y m i a r y ( W x S x G ) : 87 0 x 0 0 x 77 - c i ę ż a r : 0 kg /0,kg (cc) SAFETY PROTECTION SYSTEM EASY SWITCH ENERGY S A V I N G M O D E 7L IDEAL 0 VIDEO TOP MODEL! wielokrotny medalista... W i e l o k r o t n i e n a g r a d z a n a z a s w ó j n i e p o w t a r z a l n y w y g l ą d... E k s k l u z y w n a, i n n o w a c y j n a n i s z c z a r k a b i z n e s ow a. Z d o b y ł a w i e l e p r e s t i ż o w y c h n a g r ó d! I d e a l n a j a ko e l e m e n t w y p o s a ż e n i a e l e g a n c k i c h g a b i n e t ó w. P r z e z n a c z o n a d l a o s ó b d b a j ą c y c h o p r e s t i ż, c e n i ą c y c h n a j w y ż s z ą j a ko ś ć i p e r f e k c y j n e w y ko n a n i e. Po n a d c z a s o w y w y g l ą d, p r z ó d w y ko n a n y z w y s o ko g a t u n ko w e g o a l u m i n i u m, b o k i z w y s o k i e j j a ko ś c i m a t e r i a ł u s y n t e t y c z n e g o. N o w o ś c i ą j e s t z a s t o s o w a n i e a u t o m a t y c z n e j u t r z ą s a r k i ś c i n k ó w. O d p o r n a n a z s z y w k i i s p i n a c z e b i u r o w e. s z e r o ko ś ć s z c z e l i n y p o d a wczej: 0 m m s z e r o ko ś ć c i ę c i a : x 1 m m ( c c ) m a x i l o ś ć n i s z c z o n y c h k a r t e k : 11-1 * p o z i o m b e z p i e c z e ń s t w a z g o d n y z n o r m ą D I N 9 9 * 7 0 g / m - a l u m i n i o w a o b u d o w a - a u t o m a t y c z n a u t r z ą s a r k a ś c i n k ó w - a u t o m a t y c z n y s t a r t / s t o p ( f o t o ko m ó r k a ) i r e w e r s - o d p o r n a n a z s z y w k i i s p i n a c z e - p o j e m n o ś ć ko s z a : l - wymiar y ( WxSxG): 00x10x0 - c i ę ż a r : 1 kg < 0 > 70g/m x P - Ex*- Tx*- F - SAFETY PROTECTION SYSTEM N i s z c z a r k i m a r k i I D E A L t o n a j l e p s z e n i s z c z a r k i D L A T W O J E G O B I U R A ENERGY S A V I N G M O D E EASY SWITCH L

4 n i s z c z a r k i k l a s y e k o n o m i c z n e j O P U S C S 0 8 A F B I Z N E S O W A < > < 1> 70g/m DIN VS 711 CD x 0 7 P - N A J T A Ń S Z Y O L E J D O 0L N A R Y N K U N O Ż Y T N Ą C Y C H N o w o c z e s n a n i s z c z a r k a t n ą c a w s y s t e m i e p a s ko w o - o d c i n ko w y m c r o s s - c u t. P r z e z n a c z o n a d o n i s z c z e n i a d o k u m e n t ó w p o u f n y c h. N o w o ś c i ą j e s t w y p o s a ż e n i e j e j w s p e c j a l n y p ou dn ai jw nei k r s ap la np a i e rnu i, s zo c zp ao rj ke a m npo rś zc yi b i0 u r pkowa o j e d y nc cr oz ys sc -h c uk t a r t( e k, sct o pz ine ań c z ą c o p o d n o s i ko m f ot ar t j no bś sc łi u). g i S yi sst ek m r a cp a sc ko z aws op- or ad c y. i n ko B aw ry d z o a pc ei cw hna i a i w yżd saz jy n a s t ow p iue żń y t ko w a n i u. O d p o r n a n a z stz ay jwn ok śi ci i si pk iin lak ca zk e r obt in ui re omw e n. i enj si sz zą coz y b jkę at or tś y ć śk cr ie nd ky ót w. o w e N ii s zp cł zy y t y k ac rd t/ y D V D. k r e d y t o w e i p ł y t y C D. s z e r o ko ś ć s z c z e l i n y p o d a wczej: / 1 m m s z e r o ko śuć WAGA! c i ę c i a : x 0 m m ( c c ) m a x i l o ś ć N in si sz z c zao nr ky ci h a kp aor ts ei k a: d8 a * / s p1 epc łj ya tla ncą D s/ z c1 z ek al ir nt a ę k r e d y t o w a p o z i o m b e z p i e c z e ń s t w a z g o d n y z n o r m ą D I N 9 9 d o n i s z c z e n i a p ł y t C D i k a r t k r e d y t o w y c h! * 8 0 g / m s z e r o ko ś ć s z c z e l i n y p o d a wczej: / 1 m m - a u t o m a t y c z n y s t a r t / s t o p - z a b e z p i e c z e n i e s isl nz iek ra o pko r zśe ć d cp irę zce iga r: z a nxi e m0 m m ( c c ) - r e w e r s m a x i l o ś ć n i s z c z o n y c h k a r t e k : - k ó ł k a 7 * ( c c ) / 1 p ł y t a C D / 1 k a r t a k r e d y t o w a - p o j e m n o ś ć ko s z a : po z ilo m b e z p i e c z e ń s t w a : P- ( c c ) - w y m i a r y ( W x S x G ) : 9 x x 9 m m - c i ę ż a r : 9, kg - a u t o m a t y c z n e w y ł ą c z e n i e p o z d j ę c i u g ł o w i c y - o d p o r n a n a z s z y w k i b i u r o w e - n i s z c z y k a r t y k r e d y t o w e i p ł y t y C D < > < 1> - a u t o m a t y c z80g/m n y s t a r t / s t o p - z a b e z p i e c z e n i e s i l n i k a p r z e d p r z e g r z a n i e m CS 08 AF x 0 8 P - Ex - Tx - - r e w e r s CZARNE V-eski. Naprawdę MOCNA EKIPA! - p o j e m n o ś ć ko s z a : 0 l E x * t y l k o k a r t- y w ky mr eida yr y t o( ww ex S x G ) : 87 x 0 x 19 m m - c i ę ż a r :, kg P R Z Y B I U R K O W A O P U S V S C D L U n i w e r s a l n a n i s z c z a r k a p r z y b i u r kowa cross-cut. S y s t e m p a s ko w o - o d c i n ko w y z a p e w n i a w y ż s z y s t o p i e ń t a j n o ś c i i m n i e j s z ą o b j ę t o ś ć ś c i n k ó w. N i s z c z y k a r t y k r e d y t o w e i p ł y t y C D. N i s z c z a r k a p o s i a d a s p e c j a l n e s z c z e l i n y d o n i s z c z e n i a p ł y t C D i k a r t k r e d y t o w y c h! s z e r o ko ś ć s z c z e l i n y p o d a wczej: / 1 m m s z e r o ko ś ć c i ę c i a : x 0 m m ( c c ) m a x i l o ś ć n i s z c z o n y c h k a r t e k : 7 * / 1 p ł y t a C D / 1 k a r t a k r e d y t o w a p o z i o m b e z p i e c z e ń s t w a z g o d n y z n o r m ą D I N 9 9 * 7 0 g / m < > < 1> 70g/m VS 711 CD x 0 7 P - Ex*- Tx*- - a u t o m a t y c z n e w y ł ą c z e n i e p o z d j ę c i u g ł o w i c y - o d p o r n a n a z s z y w k i b i u r o w e - n i s z c z y k a r t y k r e d y t o w e i p ł y t y C D - a u t o m a t y c z n y s t a r t / s t o p - z a b e z p i e c z e n i e s i l n i k a p r z e d p r z e g r z a n i e m - r e w e r s - p o j e m n o ś ć ko s z a : 0 l - w y m i a r y ( W x S x G ) : 87 x 0 x 19 m m - c i ę ż a r :, kg 0L N i s z c z a r k i O P U S b e s t s e l l e r e m w k l a s i e e k o n o m i c z n e j w P o l s c e

5 niszczarki przybiurkowe N O W E J G E N E R A C J I made by NOWOŚĆ! SHREDCAT 80 HIT CENOWY! SHREDCAT 80/80 cross-cut EKOLOGICZNE - zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY ENERGOOSZCZĘDNE - wyposażone w wyjątkowo ciche silniki indukcyjne BEZPIECZNE - ochrona przed nadmierną ilością niszczonych kartek REWELACYJNIE TANIE! - wyjątkowo korzystny stosunek jakości do ceny! polecamy! szerokość szczeliny podawczej: 0 szerokość cięcia: x0 (cross-cut) max ilość niszczonych kartek: 1 / 8* (cc) poziom bezpieczeństwa zgodny z normą DIN 99 *70 g/m < 0 > 80 80cc x 0 18L 70g/m 1 8 P- P- F-1 - automatyczny start/stop - zabezpieczenie przed nadmierną ilością jednorazowo niszczonych kartek (automatyczne cofnięcie dokumentów i wyłączenie urządzenia) - zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem - ochrona przed zablokowaniem niszczarki - System AUTOECOMODE (zerowy pobór prądu w trybie stand-by) - p o j e m n o ś ć ko s z a : 18 l - w y m i a r y ( W x S x G ) : 0 0 x 0 x 19 m m - c i ę ż a r : kg PARTNER HANDLOWY OPUS

6 Model IDEAL 0 IDEAL 0 IDEAL 0 CC IDEAL 0 CC IDEAL 0 IDEAL 0 CC IDEAL 0 CC IDEAL 70 IDEAL 70 CC IDEAL 70 CC IDEAL 0 IDEAL 0 CC IDEAL 0 CC IDEAL 0 MC IDEAL 0 SMC IDEAL 0 IDEAL 0 CC IDEAL 0 CC IDEAL 0 IDEAL 0 CC IDEAL 0 CC IDEAL 0 MC IDEAL 0 SMC IDEAL 10 IDEAL 10 CC IDEAL 10 CC IDEAL 10 IDEAL 10 CC IDEAL 10 CC IDEAL 10 SMC IDEAL 80 IDEAL 80 CC IDEAL 80 CC IDEAL 00 IDEAL 00 CC IDEAL 00 CC IDEAL 00 IDEAL 00 CC IDEAL 00 CC IDEAL 00 MC IDEAL 00 SMC IDEAL 0 CC IDEAL 0 CC IDEAL 107 IDEAL 107 CC IDEAL 009- CC IDEAL 009- CC Model EBA 110 S EBA 111 S EBA 111 C EBA 111 C EBA 11 S EBA 11 C EBA 11 C EBA 1 S EBA 1 C EBA 1 C EBA AL1 EBA 17 S EBA 17 C EBA 17 C EBA S EBA C EBA C EBA CC EBA CCC EBA 1 S EBA 1 C EBA 1 C EBA 11 C EBA 11 C EBA 11 CCC EBA 9 S EBA 9 C EBA 9 C EBA 10 S EBA 10 C EBA 10 C EBA 11 S EBA 11 C EBA 11 C EBA 11 CC EBA 11 CCC EBA 1 C EBA 1 C EBA 00 S EBA 00 C EBA 700- C EBA 700- C Model OPUS VS 01 SB OPUS VS 0 C OPUS VS 717 CD OPUS VS 10 CD OPUS CS 08 OPUS CS 10 CD OPUS CS 18 CD OPUS VS 000 CA OPUS CS 11 CD Szerokość cięcia w x 1 x x x 1 x x 1 x 0 x 1 0,8 x 1 0,8 x x 0 x 1 x 0 x x 1 x 0 x 1 x 0 x 1 x 0 x 1 x 0 x 1 x 0 x x 1 x 0 x 1 x 0 8 x 0-80 x 0 Szerokość cięcia w x x 1 x x 1 x 0 x 1 x 1 x 0 x 1 x 0 x x 1 x 0 x 1 x 0 x 1 x 0 x 1 x 0 x 1 x 0 x x 1 x 0 x 1 x 0 8 x 0-80 x 0 Szerokość cięcia w, x 0 x x x 1 x 10 x 0 x x 0 Niszczy max (kartek 70 80g/m) Niszczy max (kartek 70 80g/m) Niszczy max (kartek 70 80*g/m) * 18* 0* DIN 77 DIN 77 DIN 77 1 Stopień tajności DIN 99 P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- Stopień tajności DIN 99 P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- P- Stopień tajności DIN 99 P-1 P- P- P- P- P- P- Pojemność kosza Niszczy także 0 litrów 0 litrów 0 litrów 0 litrów 0 litrów 0 litrów 0 litrów 0 litrów 0 litrów 0 litrów litrów litrów litrów litrów litrów litrów litrów litrów 10 litrów 10 litrów 10 litrów 10 litrów 10 litrów 10 litrów 10 litrów 0 litrów 0 litrów 00 litrów 00 litrów 00 litrów 00 litrów Pojemność kosza Niszczy także 0 litrów 0 litrów 0 litrów 0 litrów 0 litrów 0 litrów 0 litrów litrów litrów litrów litrów 7 litrów 7 litrów 7 litrów 10 litrów 10 litrów 10 litrów 10 litrów 10 litrów 10 litrów 10 litrów 0 litrów 0 litrów 00 litrów 00 litrów 00 litrów 00 litrów Pojemność kosza 1 litrów 0 litrów 19 litrów 0 litrów 17 litrów litrów 7 litrów 1 litrów 7 litrów Niszczy także

Małe WIELKIE niszczarki! rodzina SHREDCAT 8240.

Małe WIELKIE niszczarki! rodzina SHREDCAT 8240. ROMOCJA 36 urządzeń + UPOMINKI nawet do Cena netto: 345 zł brutto :424,35 zł SHREDCAT 8240 8240 CC Małe WIELKIE niszczarki! rodzina SHREDCAT 8240. EKOLOGICZNE - zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY ENERGOOSZCZĘDNE

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne formatu do A4; kopiarka, drukarka, skaner

Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne formatu do A4; kopiarka, drukarka, skaner Urządzenia wielofunkcyjne A4 Ricoh Aficio SP C240SF Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe formatu do A4; kopiarka, drukarka, skaner, faks Ricoh Aficio SP C242SF Taca ręczna na 1 arkusz Automatyczny podajnik

Bardziej szczegółowo

SHREDCAT 8260 CC. Niszczarka przybiurkowa tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (4 stopień tajności według normy DIN 66399)! GILOTYNA IDEAL 3005

SHREDCAT 8260 CC. Niszczarka przybiurkowa tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (4 stopień tajności według normy DIN 66399)! GILOTYNA IDEAL 3005 ROMOCJA 33 urządzenia + UPOMINKI bony Sodexo nawet do 180 NOWOŚĆ Mała WIEKA niszczarka SHREDCAT 82. EKOOGICZNA- zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY ENERGOOSZCZĘDNA - wyposażona w cichy, asynchroniczny

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA BIUROWE. www.globalbiuro.com URZĄDZENIA BIUROWE. www.globalbiuro.com

URZĄDZENIA BIUROWE. www.globalbiuro.com URZĄDZENIA BIUROWE. www.globalbiuro.com 31 niszczarki Niszczarki KOBRA +1 Pełna automatyzacja obsługi Automatyczny start / stop zapewniający łatwą i bezpieczną obsługę. Zabezpieczenie przed przegrzaniem Możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY POLECANE. Niszczarka DS-1200Cs/1. Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF

PRODUKTY POLECANE. Niszczarka DS-1200Cs/1. Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF PRODUKTY POLECANE Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru OPUS CS 2208 AF Niszczarka DS-1200Cs/1 Specjalny podajnik papieru, skraca czas pracy Bardzo cicha i wydajna Niewielki rozmiar osobista niszczarka

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

HSM Technika Biurowa Cennik produktów

HSM Technika Biurowa Cennik produktów TECHNIKA BIUROWA Technika Biurowa Cennik produktów ważny od 02.01.2012 Niszczarki dokumentów Niszczarka dysków twardych Kombinacje niszcząco-belujące Nacinarki do kartonów Urządzenia tnące Materiały eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu?

Jak korzystać z katalogu? Jak korzystać z katalogu? W katalogu, który od dajemy w Państwa ręce, towary zgru powane są w 14 kategoriach. W obrębie każdej kategorii występują podgrupy skupiające produkty o podobnych cechach. Każda

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III. Kserokopiarki i niszczarki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III. Kserokopiarki i niszczarki Załącznik nr 1C POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENI CZĘŚĆ III Kserokopiarki i niszczarki Zamówienie obejmuje dostawę kserokopiarek i niszczarek dla Prokuratury pelacyjnej, Prokuratury Okręgowej

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo

C URZĄDZENIA BIUROWE. www.osaa.com.pl. niszczarki NISZCZARKI IDEAL SERII 2240 NISZCZARKI SHREDCAT BY IDEAL SERIA 8240 NISZCZARKI IDEAL SERII 2270

C URZĄDZENIA BIUROWE. www.osaa.com.pl. niszczarki NISZCZARKI IDEAL SERII 2240 NISZCZARKI SHREDCAT BY IDEAL SERIA 8240 NISZCZARKI IDEAL SERII 2270 URĄDENIA BIUROWE niszczarki akcesoria do niszczarek kalkuory: kieszonkowe, biurowe, naukowe, drukujące drukarki, skanery testery banknotów wagi, baterie urządzenia wielofunkcyjne oczyszczacze powietrza

Bardziej szczegółowo

HSM Technika Biurowa Cennik produktów 2013

HSM Technika Biurowa Cennik produktów 2013 TECHNIKA BIUROWA Technika Biurowa Cennik produktów 2013 (ważny od 04.02.2013) dokumentów Niszczarka dysków twardych Kombinacje niszcząco-belujące Nacinarki do kartonów Urządzenia tnące Materiały eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu?

Jak korzystać z katalogu? Jak korzystać z katalogu? W katalogu, który od dajemy w Państwa ręce, towary zgru powane są w 16 kategorii. W obrębie każdej kategorii występują podgrupy skupiające produkty o podobnych cechach. Każda

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA BIUROWE NOWOŚĆ. Drukarka laserowa HP Color LaserJet CP1215

URZĄDZENIA BIUROWE NOWOŚĆ. Drukarka laserowa HP Color LaserJet CP1215 Drukarka laserowa HP LaserJet P2035 czarno-biała drukarka laserowa, doskonale nadająca się do stosowania w ograniczonej przestrzeni (szerokość drukarki 36,6 cm) prędkość drukowania do 30 str./min zalecana

Bardziej szczegółowo

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI

BIURO URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI URZĄDZENIA I SPRZĘT DO PREZENTACJI Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG1100 Identyfikacja abonenta wywołującego. Książka telefoniczna - 50 numerówi nazw. Lista Identyfikacyjna - 50 numerów. Wybieranie

Bardziej szczegółowo

10 www.partner21.pl. Urządzenia wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet. Ink Advantage 4625 e-all-in-one. Premium e-all-in-one

10 www.partner21.pl. Urządzenia wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet. Ink Advantage 4625 e-all-in-one. Premium e-all-in-one 1 Urządzenia wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one technologia termiczna HP Inkjet funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie graficzny wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań: załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy:es-zp-271.3.14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań: Zadanie 1 : Zakup i dostawa sprzętu ICT niezbędnego do realizacji zajęć dydaktycznowyrównawczych w Publicznym

Bardziej szczegółowo

:IV URZĄDZENIA BIUROWE

:IV URZĄDZENIA BIUROWE : URZĄDZENIA BIUROWE Kalkulatory kieszonkowe 102 Kalkulatory nabiurkowe 102 Kalkulatory naukowo-specjalistyczne 105 Kalkulatory z drukarką 105 Papier do kalkulatorów 106 Testery banknotów 106 Telefony

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Ruszyła 5. edycja Klasy ze snów!

Ruszyła 5. edycja Klasy ze snów! Podsumowanie ubiegłorocznej edycji konkursu Ruszyła 5. edycja Klasy ze snów! Ubiegłoroczna edycja Klasy ze snów była pierwszą, w której zaproponowano duże zmiany zarówno pod względem tematyki, jak i formuły.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową.

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV MASZYNY I URZĄDZENIA BIUROWE. Telefony i telefaksy. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, skaner. Kalkulatory, baterie.

DZIAŁ IV MASZYNY I URZĄDZENIA BIUROWE. Telefony i telefaksy. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, skaner. Kalkulatory, baterie. DZIAŁ IV MASZYNY I URZĄDZENIA BIUROWE 46 48 52 55 65 Telefony i telefaksy Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, skaner Kalkulatory, baterie Niszczarki Drukarki etykiet i taśmy do drukarek PARTNER W BIURZE

Bardziej szczegółowo

telefony, telefaksy maszyny i urządzenia biurowe TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TG6411PD TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TG8411PD

telefony, telefaksy maszyny i urządzenia biurowe TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TG6411PD TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TG8411PD telefony, telefaksy TELEFO BEZPRZEWODOWY PAASOIC KX-TG8411PD du y kolorowy wyêwietlacz 2", system głoênomówiàcy w słuchawce, tryb nocny (wyłàcza sygnał dzwonka w zadeklarowanym czasie), blokada niepo àdanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Ilość

Załącznik nr 1. Ilość Załącznik nr 1 zamówienia na dostawę fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych, drukarki laserowej, oprogramowania biurowego i antywirusowego, urządzeń i materiałów biurowych dla Filii Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

NOBO dla hoteli. Twój dostawca produktów NOBO: Communicate with confidence

NOBO dla hoteli. Twój dostawca produktów NOBO: Communicate with confidence NOBO dla hoteli Twój dostawca produktów NOBO: Communicate with confidence Trendy w branży hotelarskiej Dla klientów biznesowych wyposażenie sali konferencyjnej w hotelu odgrywa ważną rolę. Organizatorom

Bardziej szczegółowo

1. Sprzęt komputerowy

1. Sprzęt komputerowy 1. Sprzęt komputerowy 1.1. Komputer PC do zastosowań biurowych szt. 2, o parametrach minimalnych: Zastosowanie Procesor Wydajność mierzona indeksem wydajności systemu Windows 7 Pamięć operacyjna RAM Opis

Bardziej szczegółowo

Produkty P 12 P 3 P 4 SP 5 P 11 P 2 ZSP P 8 P 1 P 9 SP8 Razem dywany 2 1 1 4 4 12 odkurzacz 2 2 robot ręczny 1 1 Lodówko-zamrażarka 1 1 2

Produkty P 12 P 3 P 4 SP 5 P 11 P 2 ZSP P 8 P 1 P 9 SP8 Razem dywany 2 1 1 4 4 12 odkurzacz 2 2 robot ręczny 1 1 Lodówko-zamrażarka 1 1 2 Produkty P 12 P 3 P 4 SP 5 P 11 P 2 ZSP P 8 P 1 P 9 SP8 Razem dywany 2 1 1 4 4 12 odkurzacz 2 2 robot ręczny 1 1 Lodówko-zamrażarka 1 1 2 Radioodtwarzacze 5 3 1 3 12 Młynek do odpadów 1 1 1 1 1 5 czajnik

Bardziej szczegółowo

Rozwój, produkcja i sprzedaż: Jedno źródło made in Germany

Rozwój, produkcja i sprzedaż: Jedno źródło made in Germany OSUSZACZE 2010 Osuszanie kondensacyjne w przemyśle i handlu 2010 Rozwój, produkcja i sprzedaż: Jedno źródło made in Germany Utworzona w 10 roku firma doradztwa inżynieryjnego, AERIAL GmbH jest obecnie

Bardziej szczegółowo

ROK ZAŁOŻENIA 1990 KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE GASTRONOMII SKLEPÓW BIUR 2011

ROK ZAŁOŻENIA 1990 KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE GASTRONOMII SKLEPÓW BIUR 2011 ROK ZAŁOŻENIA 1990 KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE GASTRONOMII SKLEPÓW BIUR 2011 www.sas 24.pl SPIS TREŚCI Informacje zamieszczone w katalogu nie są ofertą w rozumieniu prawa. Produkty przedstawione w katalogu

Bardziej szczegółowo