4. Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. projekty@onemovieproject.com Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. nazwisko_imię_konkursama"

Transkrypt

1 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu Najlepszy kadr z Twojego filmu (dalej Konkurs ) 2. Konkurs organizowany jest przez Akademię Multi Art (dalej Organizator ). Akademia Multi Art jest własnością firmy 8 1/2 media sp.z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ulicy Modrzewiowej 11, Wieliczka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS , o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 50,000, o numerze NIP : numerze Regon: Konkurs polega na przysłaniu pojedynczego zdjęcia w formie cyfrowej. (dalej: Praca Konkursowa ) 4. Prace w formie jednego pliku graficznego *.jpg lub *.png należy przesłać na adres Pliki nie większe objętościowo niż 2MB. 5. Pliki z przesłanymi Pracami Konkursowymi powinny być podpisane wg następującego wzoru: nazwisko_imię_konkursama. 6. Temat konkursu jest dowolny. 7. Kadr ma być wycięty z filmu. 8. Konkurs odbywać się będzie w formule on-line za pośrednictwem Likepage a Akademii Multi Art. w serwisie Facebook, znajdującej się pod adresem: 9. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych. 10. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej Pracy Konkursowej spośród nadesłanych prac poprzez głosowanie intenautów. 11. Uczestnikiem Konkursu, tj. osobą mogącą dokonać zgłoszenia swojej pracy do Konkursu (dalej: Uczestnik ), może być wyłącznie osoba fizyczna: pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełne prawo do dysponowania zgłaszaną pracą zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób nieletnich wymagana jest czytelny skan lub zdjęcie pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów przesłana na adres wraz z Pracą Konkursową. 12. Za Uczestnika uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin terminie przesłała Pracę Konkursową. 13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 14. Nagrodami w konkursie są: Pierwsze miejsce: 30% zniżki na warsztaty DSLR School w Akademii Multi Art. Drugie miejsce: zwolnienie z opłaty wpisowej na warsztaty DSLR School w Akademii Multi Art Trzecie miejsce: książka o tematyce realizacji filmowej

2 2 PRZEBIEG KONKURSU: 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu r. o godz. 18 i kończy się dnia r. o godzinie 0: Kolejny dzień trwania Konkursu jest liczone od godziny 00:00 wg warszawskiej strefy czasowej. 3. O terminie nadesłania Pracy Konkursowej decyduje data i godzina ulokowania Pracy na serwerze adresu mailowego: 4. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 5. Zakończenie Konkursu i decyzja o przyznaniu nagród Laureatom zostanie publicznie ogłoszona na Likepage u Akademii Multi Art, oficjalnej stronie www Akademii Multi Art. Autorzy zwycięskich prac zostaną dodatkowo poinformowani drogą mailową. 6. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia Nadesłanie Pracy Konkursowej przez Uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli uczestnictwa w Konkursie, akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) w zakresie wynikającym z postanowień Regulaminu. przekazania praw autorskich do przesłanych zdjęć Organizatorowi 8. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: - posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu fotograficznego określanego terminem Pracy Konkursowej; - zdjęcia będące elementem Pracy Konkursowej nie były nigdy wcześniej publikowane/wykorzystywane - zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów; - posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na Pracy Konkursowej i jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji; - pozwala Organizatorowi na oznaczenie swojej pracy swoim imieniem i nazwiskiem - udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej w celu jej publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz materiałach reklamowych,, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o swoich usługach oraz dla potrzeb świadczenia usług na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu

3 w tym do sieci Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie; 2) publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webtv, iptv, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej); 3) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami; 4) umieszczania materiałów w bazach danych Organizatora, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Organizatora, prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania prawa do wypowiedzenia w/w licencji. 9. Uczestnik może przesłać na Konkurs tylko jedną Pracę Konkursową Kryterium oceny prac będą stanowić: - oryginalność, niepowtarzalność ujęcia zadanego tematu 12. Jury nie będzie rozpatrywać Prac Konkursowych: - o charakterze pornograficznym, obscenicznym, - zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, - obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.), - naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności bez wyrażenia zgody - zdjęć zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika, - zdjęć dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych, - zdjęć opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych, - jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem 13. Obrady Jury są tajne, a ich wynik zostanie ustalony w protokole przekazanym Organizatorowi. 14. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. Organizator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji Jury. 15. Wybrane przez Jury kompozycje zostaną umieszczone przez Organizatora na Likepage u Akademii Multi Art. (www.facebook.com/amakrakow ) w formie specjalnego albumu w zakładce Zdjęcia. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez głosowanie Internautów na konkretną Pracę Konkursową. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których Prace Konkursowe uzyskają największą liczbę kliknięć Lubię to! (dalej: Laureat ). 16. W przypadku uzyskania w głosowaniu takiej samej liczby kliknięć Lubię to! przez dwie lub więcej Prac Konkursowych, o decyzji wyboru Laureata oraz przyznania nagrody decyduje Jury Konkursu w osobie Piotra Lenara (BVK, PSC, operator filmowy, wykładowca kilku uczelni, założyciel Akademii Multi Art)

4 18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych na stronie internetowej lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu. 3 ZASADY PRZYZNAWANIA I ODBIORU NAGRÓD 1. Nagrody rzeczowe będą przesyłane pocztą na adres wskazany przez Laureata drogą ową. 2. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. 3. Laureatowi nie przysługuje prawo roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią. 4. Zwycięzca powinien zgłosić chęć wzięcia udziału w wyżej wymienionych warsztatach na 5 dni przed ich rozpoczęciem. 5. Organizator finansuje jedynie udział w samych warsztatach. 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu w/w warsztatów bądź ich odwołania, a w zamian zaproponować Laureatowi inne warsztaty o takiej samej wartości. 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają jedynie charakter informacyjny. 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem zobowiązań przez Organizatora, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 6. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator poprzez e- mail: lub bezpośrednio pod nr tel. siedziby Akademii Multi Art: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet (ani platformy na której Konkurs jest organizowany), za pośrednictwem której Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której

5 Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin testowania Czy znasz BB?

Regulamin testowania Czy znasz BB? Regulamin testowania Czy znasz BB? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się testowanie pod nazwą Czy znasz BB? zwany dalej Testowaniem. Testowanie jest organizowane

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości. 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo