REGULAMIN portalu podach.pl REGULAMIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN portalu podach.pl REGULAMIN"

Transkrypt

1 REGULAMIN Art. 1 Definicje Portal platforma internetowa prowadzona przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. pod adresem URL: i we wszystkich subdomenach, w którego skład wchodzą poszczególne serwisy przedmiotowej platformy. Serwisy serwisy internetowe /KATALOG FIRM, GIEŁDY: BUDOWLANA, SPRZĘTU BUDOWLANEGO, ZLECEŃ, PRACY, NIERUCHOMOŚCI, BIURO DOM I OGRÓD/ prowadzone w przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. pod adresem: podach.pl o charakterze otwartym, w ramach którego publikowane są ogłoszenia informacyjne,handlowe, usługowe zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dodatkowy serwis FORUM pod adresem forum.podach.pl / wymagający ponownej rejestracji/ przeznaczony dla użytkowników i odwiedzających celem wymiany informacji związanych z tematyką widniejącą w tytułach w/w serwisów - /Serwis ten nie jest serwisem ogłoszeniowym wobec powyższego zabronione jest umieszczenia ogłoszeń handlowych lub usługowych/. Dział Administracyjny Portalu zespół organizacyjny zajmujący się sprawami technicznymi Portalu podach.pl oraz weryfikacji danych i działań dokonywanych przez Użytkowników w ramach tegoż portalu. Użytkownik podmiot, spełniający warunki powyższego Regulaminu, który dokonał pełnej Rejestracji w wyniku której została zawarta umowa członkowska pomiędzy nim a BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. oraz wygenerowane dla niego indywidualne KONTO i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. w ramach Serwisów /oddzielne KONTO do serwisu FORUM.podach.pl/na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa członkowska / zwanej dalej Umową / -umowa zawarta pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikiem /jako Zleceniodawcą / portalu podach.pl a BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. /jako zleceniobiorcą / Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 1

2 polegająca na świadczeniu usług opublikowania na stronach Serwisów portalu, informacji dotyczących Użytkownika oraz umieszczanych przez niego ogłoszeń na zasadach określonych w Regulaminie. Wyróżnia się pięć typów umów opisanych poniżej w Regulaminie. Odwiedzający podmiot korzystający z serwisów, którego celem jest przeglądanie ogłoszeń oraz ewentualnego skorzystania z zamieszczonych tam ofert. Pierwotny Rynek rynek nieruchomości budowlanych, lokalowych oferowanych do sprzedaży, wynajmu, dzierżawy przez inwestorów, deweloperów lub działających na ich rzecz pośredników. Wtórny Rynek rynek nieruchomości gruntowych, budowlanych, lokalowych oferowanych przez biura nieruchomości i osoby pozostałe. Konto prowadzony dla użytkownika przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. oryginalne wejście do serwisów /jedno do wszystkich/ posiadające nazwę /podpis/, będące zbiorem informacji o działaniach Użytkownika w ramach serwisów oraz jego dane. Do serwisu FORUM niezbędna jest powtórna rejestracja /najbardziej spójne będzie podanie tego samego podpisu-nazwy Użytkownika jak przy rejestracji na portalu jednak hasło powinno być inne/. Rejestracja procedura zakładania Konta, oraz wyboru umowy członkowskiej wraz z ich potwierdzeniem. Rejestracja do serwisu FORUM procedura zakładania Konta, do serwisu forum.podach.pl wraz z jego potwierdzeniem. Regulamin niniejszy regulamin BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. określający zasady funkcjonowania Portalu podach.pl wraz ze wszystkimi subdomenami. Katalog Firm serwis portalu : podach.pl w którym umieszczane są dane firm /wizytówki/ będących użytkownikami serwisów w celu ich emisji, po uprzedniej dobrowolnej rejestracji do portalu. Giełdy odpowiednie serwisy / sprzętu budowlanego, zleceń, nieruchomości, budowlana, pracy, biuro dom i ogród / portalu : podach.pl Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 2

3 będące jego częścią, w których prezentowane są ogłoszenia /zgodne z treścią Regulaminu oraz charakterystyką poszczególnych serwisów i kategorii tam ulokowanych/ umieszczane przez Użytkowników Portalu : podach.pl Kategoria poddział, zakładka, miejsce finalnego umieszczenia ogłoszenia w strukturze Serwisów, w którym będzie docelowo publikowane. Ogłoszenie zbiór informacji na temat firmy, rzeczy, usługi lub prawa, które mogą być przedmiotem ogłoszenia, zgodnie z zapisami Regulaminu, zamieszczane przez Użytkownika i zlecane do publikacji BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. na stronach Serwisów portalu podach.pl. Usługi specjalne usługi świadczone w ramach portalu przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. dla Użytkowników polegające na wyróżnianiu bądź pozycjonowaniu ogłoszeń lub Nazwy Firmy Użytkownika, baner lub button na stronie głównej - w serwisach Portalu podach.pl. Odpłatne dodatkowo wg cennika Portalu podach.pl Pozycjonowanie nazwy firmy w Serwisie KATALOGU FIRM usługa polegająca na pomijaniu alfabetycznego porządku wyświetlania firm i gwarantująca pierwszą wolną pozycję /dla NAZWY FIRMY Użytkownika/ w wybranej kategorii. Boldowanie nazwy firmy w Serwisie KATALOGU FIRM usługa polegająca na wyróżnieniu poprzez pogrubienie nazwy firmy Użytkownika na liście firm we wszystkich kategoriach /dwóch: głównej i dodatkowej/ zaznaczonych w Umowie Członkowskiej portalu podach.pl Button na stronie głównej portalu usługa polegająca na udostępnieniu powierzchni pod button na stronie głównej portalu podach.pl /wyróżnia się szesnaście stron głównych /. Pozycjonowanie ogłoszenia w Serwisie Giełd portalu- usługa polegająca na pominięciu kolejności dodawanych ogłoszeń, przesunięciu pozycjonowanego ogłoszenia na początek w danej kategorii / ale jako kolejne na liście obecnie pozycjonowanych/. Boldowanie ogłoszenia w Serwisie Giełd portalu usługa polegająca na wyróżnieniu poprzez obramowanie i zmianie koloru tła danego ogłoszenia Użytkownika na liście ogłoszeń w jednej /danej/ kategorii. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 3

4 Baner reklamowy w kategorii na stronie Serwisu portalu podach.pl usługa polegająca na udostępnieniu powierzchni pod baner reklamowy w wybranej /JEDNEJ/ przez Zleceniodawcę kategorii we wskazanym serwisie Giełd portalu podach.pl. ARTYKUŁ SPONSOROWANY zbiór informacji na temat firmy, rzeczy, usługi lub prawa, które mogą być przedmiotem ogłoszenia, zgodnie z zapisami Regulaminu, zlecane przez Użytkownika do publikacji BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. na stronach głównych portalu podach.pl : SERWIS BUDOWLANY, BUDOWNICTWO, GIEŁDY, FINANSE, PRAWO, FIRMY, PRACA, NOWE TECHNOLOGIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 2 Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z serwisów portalu podach.pl i wszystkich jego subdomen w tym zamieszczania ogłoszeń w serwisach. Regulamin może być zmieniany przez właściciela portalu,o którym mowa w art.3 /tegoż regulaminu/. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronach internetowych portalu. Art. 3 BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, Zgierz przy ul Pogodnej 5,wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Wydz. XX Gospodarczy pod nr. KRS , REGON , NIP , którego własnością jest Portal podach.pl w skład którego wchodzą m.in. poszczególne Serwisy. Art. 4 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Art. 5 Rejestracja osoby fizycznej nieprowadzącej w ramach Portalu działalności gospodarczej - osoba winna wypełnić całość formularza zgłoszeniowego poprzez podanie : swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania : miasto, ulica, numer, wraz z nazwą kraju i województwa, adresu , numeru telefonu kontaktowego, nazwy /podpisu użytkownika/ pod Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 4

5 którym osoba rejestrująca zamierza występować w portalu oraz loginu tożsamego z adresem . Art. 6 Rejestracja osoby fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą w ramach Portalu, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej o której mowa w art.4 może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Użytkownika. Podczas Rejestracji osoba ta wypełnia formularz zgłoszeniowy poprzez podanie : swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania : miasto, ulica, numer, wraz z nazwą kraju i województwa, adresu osoby rejestrującej, numeru telefonu kontaktowego/rejestrującego/, pełną nazwę firmy, adres pod którym prowadzona jest działalność firmy, adres firmy/który zostanie dodany automatycznie przy ogłoszeniach/, numer telefonu firmowego, NIP, REGON, KRS /jeżeli taki posiada/, adres strony WWW /rejestrowanej firmy- jeżeli taki posiada, nazwy /podpisu użytkownika/ pod którym zgłaszający / FIRMA/ zamierza występować w Portalu, loginu tożsamego z adresem , kategorie w których ma zostać zamieszczona wizytówka Firmy /wg struktury Katalogu Firm Portalu podach.pl/ główna + dodatkowa..1 Zmiana danych w wizytówce firmy / jeżeli dotyczy to danych firmowych np.: nazwy, adresu, telefonu, części opisowej i pliku multimedialnego itp. /może nastąpić z poziomu panelu konta Użytkownika/..2 Zamieszczenie pliku multimedialnego jako wizytówki firmy odbywa się poprzez umiejscowienie pliku w serwisie YOUTUBE.pl a następnie wklejenie w formularzu zgłoszeniowym adresu źródłowego w/w pliku. Art. 7 Po otrzymaniu przez Dział Administracyjny Portalu wypełnionego formularza zgłoszeniowego i potwierdzeniu prawdziwości danych na podany w nim adres zostanie wysłana wiadomość /zawierający login i hasło / oraz wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji /link potwierdzający/. Poprzez potwierdzenie Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. której przedmiotem są usługi świadczone przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. w ramach Portalu podach.pl i we wszystkich subdomenach w warunkach określonych w Regulaminie. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 5

6 .1 Wyróżnia się pięć wersji UMOWY CZŁONKOWSKIEJ: Pkt.1 PODSTAWOWA- OSOBISTA umowa przeznaczona dla zarejestrowanego Użytkownika /któremu został udostępniony panel administracyjny KONTO/ nie prowadzącego działalności gospodarczej /art.6 Regulaminu/, w celu zamieszczania jego ogłoszeń na stronach serwisów Giełd Portalu podach.pl. W poddziałach: Poszukuję pracy lub Podejmę staż, ogłoszenia te są bezpłatne. Przedmiotowa umowa przewidziana jest także dla Odwiedzających, którzy w ramach Portalu w Serwisie FORUM / forum.podach.pl/ chcą zamieszczać swoje fachowe opinie branżowe i brać czynny udział w udzielaniu pomocy merytorycznej innym Użytkownikom /Odwiedzający po zarejestrowaniu posiada prawa Użytkownika /. Treść umowy stanowi zał. nr 1 niniejszego Regulaminu. Pkt.2 SPECJALNA OSOBISTA - umowa przeznaczona dla zarejestrowanego Użytkownika /któremu został udostępniony panel administracyjny KONTO/ nie prowadzącego działalności gospodarczej/art.5 Regulaminu/, w celu zamieszczania jego ogłoszeń na stronach serwisów Giełd Portalu podach.pl oraz dostęp do serwisu FORUM. Użytkownik w ramach abonamentu /cennik zał. nr.6/ umowy Specjalnej osobistej może umieścić do 100 aktywnych ogłoszeń na stronach serwisów giełd portalu/ powyżej 100 szt. płatne wg cennika/. Treść umowy stanowi zał. nr 2 niniejszego Regulaminu. Pkt. 3 PODSTAWOWA- FIRMOWA umowa obejmująca swym zakresem płatne umieszczenie wizytówki firmy Użytkownika w Serwisie KATALOGU FIRM oraz udostępnieniu panelu administracyjnego /KONTO/ dla niego, celem zamieszczania ogłoszeń w Serwisach Giełd Portalu podach.pl /wg cennika zał. Nr 6/. Treść umowy stanowi zał. Nr 3 niniejszego Regulaminu. Pkt.4 PAKIET PREMIUM umowa obejmująca swym zakresem: udostępnienie panelu administracyjnego /KONTO/, umieszczenie wizytówki firmy w Serwisie KATALOGU FIRM - odpłatne w ramach abonamentu /wg cennika zał.nr.6/i bezpłatne umieszczanie do 200 aktywnych ogłoszeń/powyżej 200 szt. odpłatne wg cennika/ w Serwisach GIEŁD portalu podach.pl, usługi specjalne odpłatne wg cennika. Treść umowy stanowi zał. nr 4 niniejszego Regulaminu. Pkt.5 PAKIET GOLD umowa obejmująca swym zakresem: udostępnienie panelu administracyjnego /KONTO/, umieszczenie wizytówki firmy w Serwisie Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 6

7 KATALOGU FIRM odpłatne w ramach abonamentu /wg cennika zał.nr.6/i bezpłatne umieszczanie do 5000 aktywnych ogłoszeń /powyżej 5000 szt. odpłatne wg cennika/ w Serwisach GIEŁD portalu podach.pl, usługi specjalne : POZYCJONOWANIE NAZWY FIRMY I BOLDOWANIE NAZWY FIRMY w KATALOGU FIRM Portalu, BANNER w kategorii serwisu giełd / po jednej sztuce w dwóch kategoriach/ bezpłatne, inne :wg cennika zał. nr 6. Treść umowy stanowi zał. nr 5 niniejszego Regulaminu..2 Umowę członkowską można zawrzeć także z uprawomocnionym przedstawicielem BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. poprzez wypełnienie dwóch jednobrzmiących, uprzednio przygotowanych formularzy umów /stosownych od wskazań przyszłego Użytkownika Zał.1,2,3,4lub 5/ po jednym dla każdej strony, w którym przyszły Użytkownik /zleceniodawca/ podaje dane jak w art.5 lub art.6 tegoż Regulaminu. W wyniku podpisania /i opłacenia - dot. umów zał. 2,4,5/ tej umowy zostanie mu udostępniony panel administracyjny Konto, oraz przesłana na podany adres wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Art. 8 Dane osobowe /personalne i kontaktowe / Użytkowników Portalu podach.pl pojawiające się przy ofertach firm i ogłoszeniach oraz we wszystkich subdomenach mogą być wykorzystane jedynie do celu w jakim zostały podane, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, jak również wynikających z przepisów prawa. Art.9 Użytkownik wyraża zgodę i ustawowo upoważnia BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. do przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych / Dz. U r. Nr 101 poz. 926 / Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych..1 BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. może czasowo odmówić usunięcia danych Użytkownika / dotyczy także adresu IP Użytkownika / jeżeli nie uregulował On wszystkich należności wobec BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. lub swoim dotychczasowym zachowaniem na Portalu lub jego subdomenach naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 7

8 Art. 10 Użytkownik może odstąpić od zwartej Umowy / opisanej w art.7/ w terminie nie później jak 10 dni od jej zawiązania, bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej /z adresu podanego przy rejestracji/ lub pisemnej. Dotyczy to także użytkowników, którzy zawarli Umowę na zasadach Pakietu Gold /art.35/, Pakietu Premium /art.34/ i Pakietu Specjalna-Osobista /art.43/. Powyższe prawo nie przysługuje Użytkownikowi, który zamieścił jakiekolwiek ogłoszenie na stronach Portalu. 1 Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy strona składa pisemnie pod rygorem nieważności. 2 W przypadku gdy Użytkownik zawarł umowę na zasadach PROMOCJI lub RABATU /art.45 Regulaminu/ trzymiesięczny termin o którym mowa w 1 zaczyna biec od daty zakończenia ważności tej promocji lub rabatu. 3 Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za pisemnym porozumieniem obu stron. 4 W przypadku gdy Użytkownik w chwili zawierania umowy członkowskiej abonamentowej / jednej z umów: PAKIET GOLD, PAKIET PREMIUM, lub SPECJALNA-OSOBISTA /dokonał wyboru w systemie opłat ratalnych i opóźnia się ze spłatą faktury za usługi, BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. może : zablokować konto Użytkownika o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przy rejestracji - lub/ i rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu którym mowa w 1, składając Użytkownikowi pisemnie oświadczenie pod rygorem nieważności ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia. Pkt.1 W sytuacji opisanej w art.10 4/ Regulaminu / BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. w terminach ustawowych przekaże sprawę na drogę egzekucji prawnej, w której przedmiotem roszczenia będą należności /wynikające z kwoty abonamentowej do końca okresu trwania umowy i opłat za zlecone przez Użytkownika usługi w ramach konta tego Użytkownika/ - o czym niniejszy został powiadomiony. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 8

9 5 W przypadku prawomocnego rozwiązania umowy przez Użytkownika /opisanego w 1 i 2 / w czasie trwania emisji jego ogłoszenia w Serwisach portalu podach.pl oraz usługi specjalnej /lub obydwu łącznie/ termin jego zakończenia - emisji ogłoszenia lub usługi specjalnej lub obydwu na raz - jest tożsamy z datą prawomocnego rozwiązania umowy. Jednocześnie Użytkownik nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu niewykorzystanych dni emisji ogłoszenia lub usług specjalnych o czym niniejszym został powiadomiony. Art. 11 BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika bądź jej zawieszenia do czasu uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art.5 lub art.6. Art.12 Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji, Użytkownikowi zostaje utworzone Konto przypisane do danych podanych w formularzu zgłoszeniowym a w szczególności do nazwy /podpisu/ i adresu . 1 Treść stanowiąca NAZWĘ / PODPIS/ Użytkownika nie może naruszać przepisów prawa oraz być uznana za naruszająca dobre obyczaje. 2 Powyższy zapis /art.12 Regulaminu/ stosuje się także do rejestracji /KONTA/ w serwisie fromu.podach.pl. Art.13 Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w czasie Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować. Usuwanie przedmiotowych danych, o których mowa w art.5 lub art.6 a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych w trakcie korzystania z usług świadczonych przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. jest zabronione. 1 Usunięcie danych Użytkownika z baz danych portalu jest możliwe zgodnie z art.9 Regulaminu. Art. 14 Dla każdego Konta musi być przypisany inny adres . 1 Powyższy zapis nie stosuje się do KONTA serwisu formu.podach.pl. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 9

10 Art. 15 Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. musi dokonać pełnej rejestracji. 1 Korzystanie z serwisu FORUM.podach.pl wymaga ponownej rejestracji najbardziej spójną metodą jest powtórzenie PODPISU NAZWY Użytkownika z serwisu podach.pl jednak hasło powinno być inne. Art.16 Użytkownik w ramach Portalu może posiadać tylko jedno Konto / drugie do serwisu FORUM/ wyjątek stanowi sytuacja opisana w art.17 Regulaminu. Art. 17 Użytkownikowi zabronione jest korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, wyjątek stanowi udostępnienie Konta przez Użytkownika innym osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działań w jego imieniu. W przypadku firm posiadających filie niezbędna jest rejestracja każdej z nich jako innego użytkownika / celem właściwego identyfikowania odległości do potencjalnego kontrahenta / - w przypadku jednej rejestracji do bazy wyszukiwarki Portalu zostanie dopisana tylko lokalizacja podana jako pierwsza/. Art. 18 Użytkownik odpowiedzialny jest za zachowanie w tajemnicy haseł do swoich Kont: do portalu podach.pl i serwisu FORUM.podach.pl. Art. 19 Konta są niezbywalne wyjątkiem jest Konto zarejestrowane na firmę wraz z jej zbyciem na rzecz innego przedsiębiorcy / w całości bądź jego zorganizowanej części/. W powyższym przypadku BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji nowych danych podmiotu nabywającego / po przesłaniu stosownych dokumentów przez podmiot/ - od ponownej weryfikacji podmiotu odstępuje się o ile posiadał on wcześniej własne Konto, które jest przez niego w używaniu. Art. 20 Wszelkie informacje umieszczane przez Użytkowników na stronach Portalu podach.pl a w szczególności na stronach serwisów Giełd mają tylko i wyłącznie charakter ogłoszeniowy, nie zawierają elementów umowy handlowej i nie są wiążące. Art.21 Wszystkie ogłoszenia umieszczane na stronach Giełd Portalu podach.pl zamieszczane są na okres jednego miesiąca kalendarzowego od daty Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 10

11 ich wystawienia /przykład: godz do godz.13.25/, według kolejności zgłoszeń możliwa jest zmiana kolejności na zasadach skorzystania z USŁUG SPECJALNYCH /art.44/. Po upływie terminu wyświetlania ogłoszenia można dokonać jego ponownego wystawienia zgodnie z posiadanym pakietem umowy członkowskiej Użytkownika /odpłatnie, bądź w ramach posiadanego abonamentu, lub nieodpłatnie w poddziałach POSZUKUJĘ PRACY i PODEJMĘ STAŻ/..1 Ogłoszenia w postaci wizytówki firmy dodane do serwisu KATALOG FIRM są umieszczane na okres 12 miesięcy a jedynie aktualizowane co 6 m-cy..2 Zakończenie publikacji ogłoszenia przez Użytkownika przed upływem terminu wygaśnięcia jej emisji oraz usług specjalnych związanych z tym ogłoszeniem jest możliwe z panelu Użytkownika. Pkt. 1 Z tego tytułu Użytkownik nie może rościć sobie żadnych praw od BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. o czym niniejszym został powiadomiony. Art.22 Użytkownik przez zamieszczenie ogłoszenia udziela pełnomocnictwa BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów m.in. ilustracji, zdjęć i plików multimedialnych. Art.23 Użytkownik ma prawo do zamieszczania zdjęć, ilustracji oraz innych plików multimedialnych dotyczy tylko wizytówki w KF / które obrazują istotne elementy danego ogłoszenia/do których posiada co najmniej majątkowe prawa autorskie. Art. 24 Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania i powielania treści ogłoszeń lub ich elementów umieszczonych w serwisach lub ich wykorzystania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Użytkownika. Art. 25 Wszelkie elementy graficzne, rozwiązanie techniczne i inne elementy strony WWW Serwisów podach.pl, w szczególności kod HTML i XHTML, skrypty Java Script, arkusze CSS i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikowi podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 11

12 .1 Oprogramowanie forum.podach.pl działa na skrypcie phpbb GROUP na licencji GENERAL PUBLIC LICENSE. Art. 26 Użytkownik zobowiązuje się do niewystawiania ogłoszeń dotyczących rzeczy, praw autorskich, wartości intelektualnych, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, a także których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje/ m.in. materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym/ - nie mogą one także stanowić bezpłatnego dodatku /gratisu/ do przedmiotów będących podmiotem ogłoszenia. Ponadto dotyczy to przedmiotów ogłoszeń wymagających prawem dodatkowych koncesji do obrotu towarami specjalnymi, a których to koncesji Użytkownik nie posiada. Dotyczy to także ogłoszeń zawierających treści zakazane / opisane w art.31 regulaminu/ Art. 27 Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie promocji lub reklamy serwisów WWW innych niż Serwisy Portalu podach.pl wyjątkiem jest możliwość zamieszczenia reklamy strony firmowej WWW tegoż Użytkownika. Art. 28 Użytkownik posiada prawo do umieszczania opisu pod zdjęciem w ramach ochrony praw autorskich twórców danego pliku multimedialnego lub w razie nieskorzystania z tego prawa, zgodnie z art.22 BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. umieści własny podpis w sposób, który nie zakłóci prezentacji. Art.29 Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wpisów ogłoszeń zgodnie z ich właściwą lokalizacją tematyczną /sprzęt do Giełdy Sprzętu Budowlanego, zlecenie do Giełdy Zleceń itd./ Ogłoszenia źle umiejscowione mogą zostać przeniesione do innego działu/serwisu lub w nagminnych przypadkach tegoż Użytkownika, ich publikacja zostanie zakończona - bez prawa do rekompensaty o czy Użytkownik zostanie powiadomiony em, o czym niniejszym został powiadomiony. Art. 30 W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika dotyczących serwisów Portalu BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały /oferty, ogłoszenia, zdjęcia, ilustracje, pliki multimedialne, wypowiedzi na forum itp./ o czym zostanie on powiadomiony em. W przypadku nagminnego, rażącego nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad Regulaminu /bądź nieuregulowania Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 12

13 należności za fakturę /,jego Konto może zostać zablokowane lub/i w skrajnych przypadkach usunięte/ rozwiązanie umowy członkowskiej/ o czym Użytkownik zgodnie z powyższym zapisem został powiadomiony. BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności materialnej wobec tego Użytkownika o czym niniejszym został on powiadomiony. Art.31 Ogłoszenia zakazane których treści zawierają: 1 Przedmioty i materiały o treściach pornograficznych 2 Przedmioty i materiały nawołujące do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym. 3 Materiały naruszające dobra osób trzecich. 4 Materiały, oprogramowania, filmy oraz inne towary naruszającą własność intelektualną- prawa autorskie. 5 Wszelkie substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki. 6 Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza. 7 Wszelkie napoje alkoholowe. 8 Materiały wybuchowe i pirotechniczne. 9 Produkty podrobione tzn: towary lub usługi oznaczone w taki sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenie, jakości, ilości, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, składników, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów i usług. 10 Wszystkie żywe okazy zwierząt. 11 Martwe okazy zwierząt /oraz ich części i produkty pochodne/ należące do gatunków umieszczonych w Rozporządzeniu /WE/ nr 338/97 z dn Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających dobre obyczaje bądź przepisy prawa. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 13

14 13 Oprogramowanie na licencji Not For Resale, w wersji testowej, abandonware, shareware, freeware. 14 Udziały w spółkach, obligacje, akcje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 15 Dane osobowe w tym adresów Motoryzacyjne programy serwisowe. 17 Broni i amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia i rejestracji, także wszelkich miotaczy gazowych. 18 Dowodów osobistych oraz innych dokumentów potwierdzających tożsamość osoby. Ponadto dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu oferowanych bez pojazdów do których je wydano. 19 Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. Piramidach finansowych strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym /bądź wyłącznym/ źródłem zysku jest uiszczone przez nich wpisowe. 20 Systemy inwestycji giełdowych, oraz systemy do zakładów bukmacherskich i gier liczbowych, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawierania zakładów. 21 Wszelkiego typu anonsów matrymonialnych. ZASADY SZCZEGÓŁOWE Art. 32 Wpisu ogłoszeniowego do serwisu KATALOG FIRM portalu podach.pl może dokonać każdy zarejestrowany użytkownik tegoż portalu, zamieszczając wizytówkę firmy: pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy: miasto, ulica, numer, kraj, województwo, /lub filii zgodnie z art.17 Regulaminu/, telefon, adres , NIP, Regon, KRS/ dla spółek prawa handlowego/ adres strony WWW. -przedmiotowego użytkownika będącego adresem WWW zgłaszanej firmy/który zostanie automatycznie dopisany do każdego ogłoszenie zamieszczonego w serwisach Portalu, oraz Logo firmy której wpis dotyczy. Jednocześnie użytkownik zaświadcza że posiada pełne Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 14

15 prawa do wykorzystania znaku firmowego. Ponadto użytkownik w prosty i rzetelny sposób powinien dokonać opisowej prezentacji firmy. Możliwe jest także załączenie pliku multimedialnego jako dodatkowego elementu prezentacji firmy..1 W serwisie KATALOGU FIRM jest możliwy wybór dwóch kategorii : głównej i dodatkowej w których będzie znajdowała się wizytówka Firmy /dostępnych zgodnie ze strukturą tego Serwisu/..2 Po dokonaniu Rejestracji i wpisaniu wizytówki firmy w serwisie KATALOGU FIRM Portalu podach.pl Użytkownik posiada prawo jej edycji co do danych teleadresowych z poziomu panelu konta Użytkownika bez możliwości ich usunięcia, które jest możliwe poprzez uprawomocnione rozwiązanie umowy /art.10 1 i 2 Regulaminu/. Art. 33 Wpis ogłoszeniowy do KATALOGU FIRM - w wersji UMOWY PODSTAWOWEJ FIRMOWEJ jest płatny /wg cennika zał. nr 6/. 1 Wersja podstawowa wpisu obejmuje: wyświetlanie informacji ogłoszeniowej zamieszczonej jako wizytówka firmy /z możliwością zamieszczenia Logo Firmy oraz pliku multimedialnego/..2 Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony 12 /dwunastu/ miesięcy licząc od daty zawarcia w/w umowy członkowskiej opłata z góry przed wdrożeniem usługi - wg cennika zał. Nr 6/. Pkt.1 Po pełnej rejestracji i jej potwierdzeniu przez Użytkownika umowa zostaje zawarta, jednak jej termin rozpoczęcia zaczyna biec w chwili dokonania opłaty za WPIS DO KATALOGU FIRM portalu podach.pl lub zamieszczeniu i opłaceniu ogłoszenia w serwisie portalu..3 Całkowite rozwiązanie umowy jest możliwe zgodnie z art.10 1 i art.10 2 Regulaminu.. 4 Usługi Specjalne w Serwisach portalu podach.pl są dodatkowo odpłatne - za każde - według aktualnego cennika /załącznik nr 6 Regulaminu/.. 5 Wynagrodzenie z tytułu art.1 1pkt.3 płatne jest z góry przed wdrożeniem usługi.. 6 Transakcja dokonywana jest za pomocą systemu Przelewy24.pl. W sprawach związanych z transakcją na stronie Przelewy24 należy Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 15

16 kontaktować się bezpośrednio z operatorem pod tel. (061) lub e- mail: 7 Z tytułu dokonanej wpłaty zostanie wystawiona faktura / jedna zbiorcza na koniec miesiąca wystawiona pierwszego dnia następnego miesiąca -dotycząca wszystkich wpłat związanych z kontem Użytkownika/. Pkt.1 Faktura o której mowa w. 7 zostanie przesłana pocztą elektroniczną jako e-faktura na wskazany przez Użytkownika w umowie członkowskiej adres mailowy, o czym niniejszym został powiadomiony i fakt ten zaakceptował.. 8 Treść umowy stanowi załącznik nr 3 Regulaminu portalu podach.pl Art.34 Wpis ogłoszeniowy do KATALOGU FIRM na zasadach UMOWY PAKIETU PREMIUM Wpisu ogłoszeniowego do serwisu KATALOG FIRM portalu podach.pl na zasadach PAKIETU PREMIUM może dokonać każdy zarejestrowany użytkownik /art.6 /tegoż portalu, zamieszczając wizytówkę firmy: pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy /lub filii zgodnie z art.17 Regulaminu/, telefon, adres , NIP, Regon, KRS/ dla spółek prawa handlowego/ adres strony WWW. -przedmiotowego użytkownika będącego adresem WWW zgłaszanej firmy/który zostanie automatycznie dopisany do każdego ogłoszenie zamieszczonego w serwisach Portalu, oraz Logo firmy której wpis dotyczy. Jednocześnie użytkownik zaświadcza że posiada pełne prawa do wykorzystania znaku firmowego. Ponadto użytkownik w prosty i rzetelny sposób powinien dokonać opisowej prezentacji firmy. Możliwe jest także załączenie pliku multimedialnego jako dodatkowego elementu prezentacji firmy..1 Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony, 12 /dwunastu/ miesięcy licząc od daty zawarcia w/w umowy członkowskiej opłata z góry przed wdrożeniem usługi - wg cennika zał. Nr 6/..2 Ogłoszenia w ilości do 200 szt. aktywnych /jednocześnie/ publikowane w ramach UMOWY PAKIETU PREMIUM na stronach Giełd Portalu podach.pl są opłacone abonamentem tegoż pakietu / i z tegoż tytułu nie nalicza się dodatkowej opłaty/. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 16

17 .3 Wystawione aktywne ogłoszenia powyżej ilości 200szt /opisanych w.2 / są odpłatne wg cennika /zał. Nr 6 Regulaminu/ - opłata z góry przed wdrożeniem usługi - wg cennika zał. Nr 6/..4 Usługi specjalne są odpłatne z góry przed wdrożeniem usługi /wg cennika zał. nr 6/..5 Całkowite rozwiązanie umowy jest możliwe zgodnie z art.10 1 i art.10 2 Regulaminu..6 W przypadku gdy Użytkownik nie przedłuży umowy na następny okres ( dwunastu miesięcy ) w czasie trwania poprzedniej umowy, w terminie zakończenia usługi umowa zostanie automatycznie zmieniona na nieodpłatny PAKIET UMOWY CZŁONKOWSKIEJ PODSTAWOWA-FIRMOWA / art. 33 Regulaminu/. Pkt.1 Użytkownik w przypadku omówionym w. 6 zachowuje dostęp do panelu konta Użytkownika, jednak wpis /wizytówka firmy/ do Katalogu Firm portalu podach.pl pozostanie niewidoczny dla odwiedzających aż do czasu dokonania opłat za w/w wpis lub wyborze i opłaceniu innego rodzaju Pakietu Umowy Członkowskiej..7 Treść umowy stanowi załącznik nr 4 Regulaminu portalu podach.pl Art.35 Wpis do KATALOGU FIRM na zasadach UMOWY PAKIETU GOLD Wpisu ogłoszeniowego do serwisu KATALOG FIRM portalu podach.pl na zasadach PAKIETU GOLD może dokonać każdy zarejestrowany użytkownik /art.6 /tegoż portalu, zamieszczając wizytówkę firmy: pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy /lub filii zgodnie z art.17 Regulaminu/, telefon, adres , NIP, Regon, KRS/ dla spółek prawa handlowego/ adres strony WWW. -przedmiotowego użytkownika będącego adresem WWW zgłaszanej firmy/który zostanie automatycznie dopisany do każdego ogłoszenie zamieszczonego w serwisach Portalu, oraz Logo firmy której wpis dotyczy. Jednocześnie użytkownik zaświadcza że posiada pełne prawa do wykorzystania znaku firmowego. Ponadto użytkownik w prosty i rzetelny sposób powinien dokonać opisowej prezentacji firmy. Możliwe jest także załączenie pliku multimedialnego jako dodatkowego elementu prezentacji firmy. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 17

18 .1 Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony, 12 /dwunastu / miesięcy licząc od daty zawarcia w/w umowy członkowskiej opłata z góry przed wdrożeniem usługi - wg cennika zał. Nr 6/..2 Ogłoszenia publikowane w ramach UMOWY PAKIETU GOLD na stronach Giełd Portalu podach.pl w ilości do 5000 aktywnych są opłacone abonamentem tegoż pakietu / i z tegoż tytułu nie nalicza się dodatkowej opłaty/ powyżej 5000 aktywnych płatne z góry według cennika zał. Nr 6..3 Usługi specjalne wynikające z ustaleń abonamentowych są bezpłatne..4 Usługi specjalne nie wynikające z abonamentu są odpłatne z góry przed wdrożeniem usługi /wg cennika zał. nr 6/..5 Całkowite rozwiązanie umowy jest możliwe zgodnie z art.10 1 i art.10 2 Regulaminu..6 W przypadku gdy Użytkownik nie przedłuży umowy na następny okres ( dwunastu miesięcy ) w czasie trwania poprzedniej umowy, w terminie zakończenia usługi umowa zostanie automatycznie zmieniona na nieodpłatny PAKIET UMOWY CZŁONKOWSKIEJ PODSTAWOWA-FIRMOWA / art. 33 Regulaminu/. Pkt.1 Użytkownik w przypadku omówionym w. 6 zachowuje dostęp do panelu konta Użytkownika, jednak wpis /wizytówka firmy/ do Katalogu Firm portalu podach.pl pozostanie niewidoczny dla odwiedzających aż do czasu dokonania opłat za w/w wpis lub wyborze i opłaceniu innego rodzaju Pakietu Umowy Członkowskiej..7 Treść umowy stanowi załącznik nr 5 Regulaminu portalu podach.pl Art.36 Wpis ogłoszeniowy do serwisu GIEŁDA BUDOWLANA.1 Wpisu w tym Serwisie mogą dokonać uprzednio zarejestrowani Użytkownicy /art.5 lub 6 Regulaminu/ zamieszczając w ogłoszeniu dane: nazwa produktu, producent, jednostka miary /szt. Kg, tona,m3,m2/, minimalna ilość sprzedaży /szt, ton itp./, cena, świadectwo-certyfikat techniczny /jeżeli jest wymagany/, rodzaj dostawy: transport w cenie towaru, transport w odległości do /ilu Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 18

19 kilometrów/, transport własny klienta. Ponadto krótki opis produktu..2 Uwaga: zgodnie z art.17 Regulaminu dla Użytkownika prowadzącego w ramach Portalu działalność gospodarczą w której oprócz Głównej siedziby firmy posiada także Filie niezarejestrowane na Portalu jako odrębni Użytkownicy /np. BOMIX, BOMIX1, BOMIX-POZNAŃ itp./wyszukiwarka Portalu w zakładce odległość od klienta dokona wyliczenia tylko do podanej jako pierwszej siedziby firmy / podanej przy rejestracji/. Powyższy zapis dotyczy wszystkich Serwisów Portalu. Art.37 Wpis ogłoszeniowy do serwisu GIEŁDA SPRZĘTU BUDOWLANEGO.1 Wpisu w tym Serwisie mogą dokonać uprzednio zarejestrowani Użytkownicy /art.5 lub art.6 Regulaminu/ zamieszczając w ogłoszeniu dane: nazwa sprzętu/produktu/, producent, model, pojemność silnika, nowy/używany, rok produkcji, jednostka miary /szt. /, minimalna ilość sprzedaży /szt./, cena, świadectwocertyfikat techniczny /jeżeli jest wymagany/, rodzaj dostawy: transport w cenie towaru, transport w odległości do /ilu kilometrów/, transport własny klienta. Ponadto krótki opis produktu..2 Wpisów dotyczących serwisu /czynności napraw, konserwacji itp./ sprzętu budowlanego należy dokonywać odpowiednio w Serwisie GIEŁDA ZLECEŃ /ZLECĘ WYKONANIE- SERWIS SPRZĘTU BUDOWLANEGO lub WYKONAM-SERWIS SPRZĘTU BUDOWLANEGO/. Art.38 Wpis ogłoszeniowy do serwisu GIEŁDY BIURO DOM I OGROD.1 Wpisu w tym Serwisie mogą dokonać uprzednio zarejestrowani Użytkownicy /art.5 lub art.6 Regulaminu/ zamieszczając w ogłoszeniu dane: nazwa produktu, producent, nowy/używany, jednostka miary /szt. kg, tona/, minimalna ilość sprzedaży /szt, ton itp./, cena, świadectwo-certyfikat techniczny /jeżeli jest wymagany/, rodzaj dostawy: transport w cenie towaru, transport Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 19

20 w odległości do /ilu kilometrów/, transport własny klienta. Ponadto krótki opis produktu..2 Wpisów dotyczących serwisu /czynności napraw, konserwacji itp./ wyposażenia /oraz samych pomieszczeń/ biuro dom i ogród należy dokonywać odpowiednio w Serwisie GIEŁDA ZLECEŃ /ZLECĘ WYKONANIE- SERWIS DLA BIURA DOMU I OGRODU lub WYKONAM-SERWIS DLA BIURA DOMU I OGRODU/. Art. 39 Wpis ogłoszeniowy do serwisu GIEŁDY ZLECEŃ.1 Wpisu ogłoszeniowego w dziale ZLECĘ WYKONANIE mogą dokonać uprzednio zarejestrowani Użytkownicy /art.5 lub art.6/ zamieszczając stosowne ogłoszenie wykorzystując istniejącą strukturę tegoż działu / jeżeli ktoś chce zlecić wykonanie np.: projektu domu drewnianego należy umieścić ogłoszenie w zakładce PROJEKTOWANIE I ARCHITEKTURA/ DOMY DREWNIANE/. W ogłoszeniach należy wpisać ogólny opis zlecenia + sugerowaną cenę jego wykonania /odpowiednio: robocizny lub wykonania z materiałami/..2 Wpisu ogłoszeniowego w dziale WYKONAM mogą dokonać uprzednio zarejestrowani Użytkownicy / art.6 Regulaminu/ zamieszczając stosowne ogłoszenie wykorzystując istniejącą strukturę tegoż działu / jeżeli ktoś chce wykonać np.: projekt domu drewnianego należy umieścić ogłoszenie w zakładce PROJEKTOWANIE I ARCHITEKTURA/ DOMY DREWNIANE/. W ogłoszeniach należy wpisać ogólny opis zlecenia + orientacyjną cenę jego wykonania /odpowiednio: robocizny lub wykonania z materiałami/..3 PRZETARGI Wpisu ogłoszeniowego w dziale PRZETARGI mogą dokonać uprzednio zarejestrowani Użytkownicy /art.5 lub art.6/ zamieszczając stosowne ogłoszenie wykorzystując istniejącą strukturę tegoż działu. W ogłoszeniu należy umieścić całą treść ogłoszonego przetargu / za całość ogłoszenia treści przetargu Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 20

Łączymy dla nowych możliwości UMOWA CZŁONKOWSKA FIRMOWA PAKIET GOLD

Łączymy dla nowych możliwości UMOWA CZŁONKOWSKA FIRMOWA PAKIET GOLD UMOWA CZŁONKOWSKA FIRMOWA PAKIET GOLD Zawarta w dniu.. w. pomiędzy: Bild & Business Group sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu ul. Pogodna 5 95-100 Zgierz wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Definicje 1. Właściciel serwisu Leasing-Auto.pl właścicielem serwisu jest firma Leasing-Auto Tomasz Lisiewicz, dalej nazywana (Leasing-Auto), z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r.

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. Regulamin Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. 1. Podstawowe pojęcia 1. Serwis serwis internetowy nieruchomości.net.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care 1. Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia, jest portalem internetowym

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA I ZLECANIA E-USŁUG ZA POMOCĄ PORTALU EASY LED NALEŻĄCEGO DO FIRMY ART MAX MARIUSZ PIÓRKOWSKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA I ZLECANIA E-USŁUG ZA POMOCĄ PORTALU EASY LED NALEŻĄCEGO DO FIRMY ART MAX MARIUSZ PIÓRKOWSKI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA I ZLECANIA E-USŁUG ZA POMOCĄ PORTALU EASY LED NALEŻĄCEGO DO FIRMY ART MAX MARIUSZ PIÓRKOWSKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zasady korzystania z portalu Easy Led należącego do Firmy Art

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje Regulamin programu lojalnościowego Twoje Punkty I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym Twoje Punkty, zwanym dalej Programem, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Art. 1 Definicje Instytut Sprzedaży - Instytut Sprzedaży Konrad Wierzelewski, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SERWISU sprzedajkupfirme.pl

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SERWISU sprzedajkupfirme.pl REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SERWISU sprzedajkupfirme.pl Regulamin niniejszy regulamin. SŁOWNICZEK POJĘĆ 1 Właściciel wydawca i operator Serwisu www.sprzedajkupfirme.pl prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą Coinbaq

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta OCHNIK. 1 Definicje Poniższe pojęcia występujące w Regulaminie Programu Lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUKNIESZ.PL

REGULAMIN DRUKNIESZ.PL REGULAMIN DRUKNIESZ.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Suldus - Suldus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje: REGULAMIN I. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z internetowego windykacyjnego Serwisu Prime Collect znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Internetowego Serwisu przegladarka-przetargow obowiązujący od dnia r.

Regulamin świadczenia usług Internetowego Serwisu  przegladarka-przetargow obowiązujący od dnia r. Regulamin świadczenia usług Internetowego Serwisu http://laboratoria.net/pl/ przegladarka-przetargow obowiązujący od dnia 11.04.2012r. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron w zakresie świadczenia

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE ART.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE ART. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MONITORSTRONY.PL ART. 1 PRZEPISY OGÓLNE Warunkiem zamówienia Usługi z serwisu internetowego prowadzonego pod domeną www.monitorstrony.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Konta InsERT

Regulamin korzystania z Konta InsERT Regulamin korzystania z Konta InsERT Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Konta InsERT, które daje możliwość korzystania z serwisów internetowych i usług InsERT wymagających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Program partnerski dla placówek medycznych Organizowany przez HealthThink public relations POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Program partnerski dla placówek medycznych Organizowany przez HealthThink public relations POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Program partnerski dla placówek medycznych Organizowany przez HealthThink public relations 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program partnerski DoveMed dla placówek medycznych (zwany dalej: Programem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Ceresit Pro

Regulamin Portalu Ceresit Pro Regulamin Portalu Ceresit Pro Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin, wraz Polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL ZASADY OGÓLNE REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wydawca- właściciel tygodnika Twoje Tychy i portalu Tychy.pl- Śródmieście

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo