REGULAMIN portalu podach.pl REGULAMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN portalu podach.pl REGULAMIN"

Transkrypt

1 REGULAMIN Art. 1 Definicje Portal platforma internetowa prowadzona przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. pod adresem URL: i we wszystkich subdomenach, w którego skład wchodzą poszczególne serwisy przedmiotowej platformy. Serwisy serwisy internetowe /KATALOG FIRM, GIEŁDY: BUDOWLANA, SPRZĘTU BUDOWLANEGO, ZLECEŃ, PRACY, NIERUCHOMOŚCI, BIURO DOM I OGRÓD/ prowadzone w przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. pod adresem: podach.pl o charakterze otwartym, w ramach którego publikowane są ogłoszenia informacyjne,handlowe, usługowe zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dodatkowy serwis FORUM pod adresem forum.podach.pl / wymagający ponownej rejestracji/ przeznaczony dla użytkowników i odwiedzających celem wymiany informacji związanych z tematyką widniejącą w tytułach w/w serwisów - /Serwis ten nie jest serwisem ogłoszeniowym wobec powyższego zabronione jest umieszczenia ogłoszeń handlowych lub usługowych/. Dział Administracyjny Portalu zespół organizacyjny zajmujący się sprawami technicznymi Portalu podach.pl oraz weryfikacji danych i działań dokonywanych przez Użytkowników w ramach tegoż portalu. Użytkownik podmiot, spełniający warunki powyższego Regulaminu, który dokonał pełnej Rejestracji w wyniku której została zawarta umowa członkowska pomiędzy nim a BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. oraz wygenerowane dla niego indywidualne KONTO i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. w ramach Serwisów /oddzielne KONTO do serwisu FORUM.podach.pl/na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa członkowska / zwanej dalej Umową / -umowa zawarta pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikiem /jako Zleceniodawcą / portalu podach.pl a BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. /jako zleceniobiorcą / Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 1

2 polegająca na świadczeniu usług opublikowania na stronach Serwisów portalu, informacji dotyczących Użytkownika oraz umieszczanych przez niego ogłoszeń na zasadach określonych w Regulaminie. Wyróżnia się pięć typów umów opisanych poniżej w Regulaminie. Odwiedzający podmiot korzystający z serwisów, którego celem jest przeglądanie ogłoszeń oraz ewentualnego skorzystania z zamieszczonych tam ofert. Pierwotny Rynek rynek nieruchomości budowlanych, lokalowych oferowanych do sprzedaży, wynajmu, dzierżawy przez inwestorów, deweloperów lub działających na ich rzecz pośredników. Wtórny Rynek rynek nieruchomości gruntowych, budowlanych, lokalowych oferowanych przez biura nieruchomości i osoby pozostałe. Konto prowadzony dla użytkownika przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. oryginalne wejście do serwisów /jedno do wszystkich/ posiadające nazwę /podpis/, będące zbiorem informacji o działaniach Użytkownika w ramach serwisów oraz jego dane. Do serwisu FORUM niezbędna jest powtórna rejestracja /najbardziej spójne będzie podanie tego samego podpisu-nazwy Użytkownika jak przy rejestracji na portalu jednak hasło powinno być inne/. Rejestracja procedura zakładania Konta, oraz wyboru umowy członkowskiej wraz z ich potwierdzeniem. Rejestracja do serwisu FORUM procedura zakładania Konta, do serwisu forum.podach.pl wraz z jego potwierdzeniem. Regulamin niniejszy regulamin BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. określający zasady funkcjonowania Portalu podach.pl wraz ze wszystkimi subdomenami. Katalog Firm serwis portalu : podach.pl w którym umieszczane są dane firm /wizytówki/ będących użytkownikami serwisów w celu ich emisji, po uprzedniej dobrowolnej rejestracji do portalu. Giełdy odpowiednie serwisy / sprzętu budowlanego, zleceń, nieruchomości, budowlana, pracy, biuro dom i ogród / portalu : podach.pl Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 2

3 będące jego częścią, w których prezentowane są ogłoszenia /zgodne z treścią Regulaminu oraz charakterystyką poszczególnych serwisów i kategorii tam ulokowanych/ umieszczane przez Użytkowników Portalu : podach.pl Kategoria poddział, zakładka, miejsce finalnego umieszczenia ogłoszenia w strukturze Serwisów, w którym będzie docelowo publikowane. Ogłoszenie zbiór informacji na temat firmy, rzeczy, usługi lub prawa, które mogą być przedmiotem ogłoszenia, zgodnie z zapisami Regulaminu, zamieszczane przez Użytkownika i zlecane do publikacji BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. na stronach Serwisów portalu podach.pl. Usługi specjalne usługi świadczone w ramach portalu przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. dla Użytkowników polegające na wyróżnianiu bądź pozycjonowaniu ogłoszeń lub Nazwy Firmy Użytkownika, baner lub button na stronie głównej - w serwisach Portalu podach.pl. Odpłatne dodatkowo wg cennika Portalu podach.pl Pozycjonowanie nazwy firmy w Serwisie KATALOGU FIRM usługa polegająca na pomijaniu alfabetycznego porządku wyświetlania firm i gwarantująca pierwszą wolną pozycję /dla NAZWY FIRMY Użytkownika/ w wybranej kategorii. Boldowanie nazwy firmy w Serwisie KATALOGU FIRM usługa polegająca na wyróżnieniu poprzez pogrubienie nazwy firmy Użytkownika na liście firm we wszystkich kategoriach /dwóch: głównej i dodatkowej/ zaznaczonych w Umowie Członkowskiej portalu podach.pl Button na stronie głównej portalu usługa polegająca na udostępnieniu powierzchni pod button na stronie głównej portalu podach.pl /wyróżnia się szesnaście stron głównych /. Pozycjonowanie ogłoszenia w Serwisie Giełd portalu- usługa polegająca na pominięciu kolejności dodawanych ogłoszeń, przesunięciu pozycjonowanego ogłoszenia na początek w danej kategorii / ale jako kolejne na liście obecnie pozycjonowanych/. Boldowanie ogłoszenia w Serwisie Giełd portalu usługa polegająca na wyróżnieniu poprzez obramowanie i zmianie koloru tła danego ogłoszenia Użytkownika na liście ogłoszeń w jednej /danej/ kategorii. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 3

4 Baner reklamowy w kategorii na stronie Serwisu portalu podach.pl usługa polegająca na udostępnieniu powierzchni pod baner reklamowy w wybranej /JEDNEJ/ przez Zleceniodawcę kategorii we wskazanym serwisie Giełd portalu podach.pl. ARTYKUŁ SPONSOROWANY zbiór informacji na temat firmy, rzeczy, usługi lub prawa, które mogą być przedmiotem ogłoszenia, zgodnie z zapisami Regulaminu, zlecane przez Użytkownika do publikacji BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. na stronach głównych portalu podach.pl : SERWIS BUDOWLANY, BUDOWNICTWO, GIEŁDY, FINANSE, PRAWO, FIRMY, PRACA, NOWE TECHNOLOGIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 2 Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z serwisów portalu podach.pl i wszystkich jego subdomen w tym zamieszczania ogłoszeń w serwisach. Regulamin może być zmieniany przez właściciela portalu,o którym mowa w art.3 /tegoż regulaminu/. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronach internetowych portalu. Art. 3 BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, Zgierz przy ul Pogodnej 5,wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Wydz. XX Gospodarczy pod nr. KRS , REGON , NIP , którego własnością jest Portal podach.pl w skład którego wchodzą m.in. poszczególne Serwisy. Art. 4 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Art. 5 Rejestracja osoby fizycznej nieprowadzącej w ramach Portalu działalności gospodarczej - osoba winna wypełnić całość formularza zgłoszeniowego poprzez podanie : swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania : miasto, ulica, numer, wraz z nazwą kraju i województwa, adresu , numeru telefonu kontaktowego, nazwy /podpisu użytkownika/ pod Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 4

5 którym osoba rejestrująca zamierza występować w portalu oraz loginu tożsamego z adresem . Art. 6 Rejestracja osoby fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą w ramach Portalu, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej o której mowa w art.4 może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków Użytkownika. Podczas Rejestracji osoba ta wypełnia formularz zgłoszeniowy poprzez podanie : swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania : miasto, ulica, numer, wraz z nazwą kraju i województwa, adresu osoby rejestrującej, numeru telefonu kontaktowego/rejestrującego/, pełną nazwę firmy, adres pod którym prowadzona jest działalność firmy, adres firmy/który zostanie dodany automatycznie przy ogłoszeniach/, numer telefonu firmowego, NIP, REGON, KRS /jeżeli taki posiada/, adres strony WWW /rejestrowanej firmy- jeżeli taki posiada, nazwy /podpisu użytkownika/ pod którym zgłaszający / FIRMA/ zamierza występować w Portalu, loginu tożsamego z adresem , kategorie w których ma zostać zamieszczona wizytówka Firmy /wg struktury Katalogu Firm Portalu podach.pl/ główna + dodatkowa..1 Zmiana danych w wizytówce firmy / jeżeli dotyczy to danych firmowych np.: nazwy, adresu, telefonu, części opisowej i pliku multimedialnego itp. /może nastąpić z poziomu panelu konta Użytkownika/..2 Zamieszczenie pliku multimedialnego jako wizytówki firmy odbywa się poprzez umiejscowienie pliku w serwisie YOUTUBE.pl a następnie wklejenie w formularzu zgłoszeniowym adresu źródłowego w/w pliku. Art. 7 Po otrzymaniu przez Dział Administracyjny Portalu wypełnionego formularza zgłoszeniowego i potwierdzeniu prawdziwości danych na podany w nim adres zostanie wysłana wiadomość /zawierający login i hasło / oraz wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji /link potwierdzający/. Poprzez potwierdzenie Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. której przedmiotem są usługi świadczone przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. w ramach Portalu podach.pl i we wszystkich subdomenach w warunkach określonych w Regulaminie. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 5

6 .1 Wyróżnia się pięć wersji UMOWY CZŁONKOWSKIEJ: Pkt.1 PODSTAWOWA- OSOBISTA umowa przeznaczona dla zarejestrowanego Użytkownika /któremu został udostępniony panel administracyjny KONTO/ nie prowadzącego działalności gospodarczej /art.6 Regulaminu/, w celu zamieszczania jego ogłoszeń na stronach serwisów Giełd Portalu podach.pl. W poddziałach: Poszukuję pracy lub Podejmę staż, ogłoszenia te są bezpłatne. Przedmiotowa umowa przewidziana jest także dla Odwiedzających, którzy w ramach Portalu w Serwisie FORUM / forum.podach.pl/ chcą zamieszczać swoje fachowe opinie branżowe i brać czynny udział w udzielaniu pomocy merytorycznej innym Użytkownikom /Odwiedzający po zarejestrowaniu posiada prawa Użytkownika /. Treść umowy stanowi zał. nr 1 niniejszego Regulaminu. Pkt.2 SPECJALNA OSOBISTA - umowa przeznaczona dla zarejestrowanego Użytkownika /któremu został udostępniony panel administracyjny KONTO/ nie prowadzącego działalności gospodarczej/art.5 Regulaminu/, w celu zamieszczania jego ogłoszeń na stronach serwisów Giełd Portalu podach.pl oraz dostęp do serwisu FORUM. Użytkownik w ramach abonamentu /cennik zał. nr.6/ umowy Specjalnej osobistej może umieścić do 100 aktywnych ogłoszeń na stronach serwisów giełd portalu/ powyżej 100 szt. płatne wg cennika/. Treść umowy stanowi zał. nr 2 niniejszego Regulaminu. Pkt. 3 PODSTAWOWA- FIRMOWA umowa obejmująca swym zakresem płatne umieszczenie wizytówki firmy Użytkownika w Serwisie KATALOGU FIRM oraz udostępnieniu panelu administracyjnego /KONTO/ dla niego, celem zamieszczania ogłoszeń w Serwisach Giełd Portalu podach.pl /wg cennika zał. Nr 6/. Treść umowy stanowi zał. Nr 3 niniejszego Regulaminu. Pkt.4 PAKIET PREMIUM umowa obejmująca swym zakresem: udostępnienie panelu administracyjnego /KONTO/, umieszczenie wizytówki firmy w Serwisie KATALOGU FIRM - odpłatne w ramach abonamentu /wg cennika zał.nr.6/i bezpłatne umieszczanie do 200 aktywnych ogłoszeń/powyżej 200 szt. odpłatne wg cennika/ w Serwisach GIEŁD portalu podach.pl, usługi specjalne odpłatne wg cennika. Treść umowy stanowi zał. nr 4 niniejszego Regulaminu. Pkt.5 PAKIET GOLD umowa obejmująca swym zakresem: udostępnienie panelu administracyjnego /KONTO/, umieszczenie wizytówki firmy w Serwisie Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 6

7 KATALOGU FIRM odpłatne w ramach abonamentu /wg cennika zał.nr.6/i bezpłatne umieszczanie do 5000 aktywnych ogłoszeń /powyżej 5000 szt. odpłatne wg cennika/ w Serwisach GIEŁD portalu podach.pl, usługi specjalne : POZYCJONOWANIE NAZWY FIRMY I BOLDOWANIE NAZWY FIRMY w KATALOGU FIRM Portalu, BANNER w kategorii serwisu giełd / po jednej sztuce w dwóch kategoriach/ bezpłatne, inne :wg cennika zał. nr 6. Treść umowy stanowi zał. nr 5 niniejszego Regulaminu..2 Umowę członkowską można zawrzeć także z uprawomocnionym przedstawicielem BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. poprzez wypełnienie dwóch jednobrzmiących, uprzednio przygotowanych formularzy umów /stosownych od wskazań przyszłego Użytkownika Zał.1,2,3,4lub 5/ po jednym dla każdej strony, w którym przyszły Użytkownik /zleceniodawca/ podaje dane jak w art.5 lub art.6 tegoż Regulaminu. W wyniku podpisania /i opłacenia - dot. umów zał. 2,4,5/ tej umowy zostanie mu udostępniony panel administracyjny Konto, oraz przesłana na podany adres wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Art. 8 Dane osobowe /personalne i kontaktowe / Użytkowników Portalu podach.pl pojawiające się przy ofertach firm i ogłoszeniach oraz we wszystkich subdomenach mogą być wykorzystane jedynie do celu w jakim zostały podane, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków, jak również wynikających z przepisów prawa. Art.9 Użytkownik wyraża zgodę i ustawowo upoważnia BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. do przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych / Dz. U r. Nr 101 poz. 926 / Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania lub ich usunięcia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych..1 BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. może czasowo odmówić usunięcia danych Użytkownika / dotyczy także adresu IP Użytkownika / jeżeli nie uregulował On wszystkich należności wobec BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. lub swoim dotychczasowym zachowaniem na Portalu lub jego subdomenach naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 7

8 Art. 10 Użytkownik może odstąpić od zwartej Umowy / opisanej w art.7/ w terminie nie później jak 10 dni od jej zawiązania, bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej /z adresu podanego przy rejestracji/ lub pisemnej. Dotyczy to także użytkowników, którzy zawarli Umowę na zasadach Pakietu Gold /art.35/, Pakietu Premium /art.34/ i Pakietu Specjalna-Osobista /art.43/. Powyższe prawo nie przysługuje Użytkownikowi, który zamieścił jakiekolwiek ogłoszenie na stronach Portalu. 1 Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy strona składa pisemnie pod rygorem nieważności. 2 W przypadku gdy Użytkownik zawarł umowę na zasadach PROMOCJI lub RABATU /art.45 Regulaminu/ trzymiesięczny termin o którym mowa w 1 zaczyna biec od daty zakończenia ważności tej promocji lub rabatu. 3 Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za pisemnym porozumieniem obu stron. 4 W przypadku gdy Użytkownik w chwili zawierania umowy członkowskiej abonamentowej / jednej z umów: PAKIET GOLD, PAKIET PREMIUM, lub SPECJALNA-OSOBISTA /dokonał wyboru w systemie opłat ratalnych i opóźnia się ze spłatą faktury za usługi, BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. może : zablokować konto Użytkownika o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przy rejestracji - lub/ i rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu którym mowa w 1, składając Użytkownikowi pisemnie oświadczenie pod rygorem nieważności ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia. Pkt.1 W sytuacji opisanej w art.10 4/ Regulaminu / BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. w terminach ustawowych przekaże sprawę na drogę egzekucji prawnej, w której przedmiotem roszczenia będą należności /wynikające z kwoty abonamentowej do końca okresu trwania umowy i opłat za zlecone przez Użytkownika usługi w ramach konta tego Użytkownika/ - o czym niniejszy został powiadomiony. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 8

9 5 W przypadku prawomocnego rozwiązania umowy przez Użytkownika /opisanego w 1 i 2 / w czasie trwania emisji jego ogłoszenia w Serwisach portalu podach.pl oraz usługi specjalnej /lub obydwu łącznie/ termin jego zakończenia - emisji ogłoszenia lub usługi specjalnej lub obydwu na raz - jest tożsamy z datą prawomocnego rozwiązania umowy. Jednocześnie Użytkownik nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu niewykorzystanych dni emisji ogłoszenia lub usług specjalnych o czym niniejszym został powiadomiony. Art. 11 BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika bądź jej zawieszenia do czasu uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art.5 lub art.6. Art.12 Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji, Użytkownikowi zostaje utworzone Konto przypisane do danych podanych w formularzu zgłoszeniowym a w szczególności do nazwy /podpisu/ i adresu . 1 Treść stanowiąca NAZWĘ / PODPIS/ Użytkownika nie może naruszać przepisów prawa oraz być uznana za naruszająca dobre obyczaje. 2 Powyższy zapis /art.12 Regulaminu/ stosuje się także do rejestracji /KONTA/ w serwisie fromu.podach.pl. Art.13 Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w czasie Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować. Usuwanie przedmiotowych danych, o których mowa w art.5 lub art.6 a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych w trakcie korzystania z usług świadczonych przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. jest zabronione. 1 Usunięcie danych Użytkownika z baz danych portalu jest możliwe zgodnie z art.9 Regulaminu. Art. 14 Dla każdego Konta musi być przypisany inny adres . 1 Powyższy zapis nie stosuje się do KONTA serwisu formu.podach.pl. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 9

10 Art. 15 Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. musi dokonać pełnej rejestracji. 1 Korzystanie z serwisu FORUM.podach.pl wymaga ponownej rejestracji najbardziej spójną metodą jest powtórzenie PODPISU NAZWY Użytkownika z serwisu podach.pl jednak hasło powinno być inne. Art.16 Użytkownik w ramach Portalu może posiadać tylko jedno Konto / drugie do serwisu FORUM/ wyjątek stanowi sytuacja opisana w art.17 Regulaminu. Art. 17 Użytkownikowi zabronione jest korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, wyjątek stanowi udostępnienie Konta przez Użytkownika innym osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działań w jego imieniu. W przypadku firm posiadających filie niezbędna jest rejestracja każdej z nich jako innego użytkownika / celem właściwego identyfikowania odległości do potencjalnego kontrahenta / - w przypadku jednej rejestracji do bazy wyszukiwarki Portalu zostanie dopisana tylko lokalizacja podana jako pierwsza/. Art. 18 Użytkownik odpowiedzialny jest za zachowanie w tajemnicy haseł do swoich Kont: do portalu podach.pl i serwisu FORUM.podach.pl. Art. 19 Konta są niezbywalne wyjątkiem jest Konto zarejestrowane na firmę wraz z jej zbyciem na rzecz innego przedsiębiorcy / w całości bądź jego zorganizowanej części/. W powyższym przypadku BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji nowych danych podmiotu nabywającego / po przesłaniu stosownych dokumentów przez podmiot/ - od ponownej weryfikacji podmiotu odstępuje się o ile posiadał on wcześniej własne Konto, które jest przez niego w używaniu. Art. 20 Wszelkie informacje umieszczane przez Użytkowników na stronach Portalu podach.pl a w szczególności na stronach serwisów Giełd mają tylko i wyłącznie charakter ogłoszeniowy, nie zawierają elementów umowy handlowej i nie są wiążące. Art.21 Wszystkie ogłoszenia umieszczane na stronach Giełd Portalu podach.pl zamieszczane są na okres jednego miesiąca kalendarzowego od daty Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 10

11 ich wystawienia /przykład: godz do godz.13.25/, według kolejności zgłoszeń możliwa jest zmiana kolejności na zasadach skorzystania z USŁUG SPECJALNYCH /art.44/. Po upływie terminu wyświetlania ogłoszenia można dokonać jego ponownego wystawienia zgodnie z posiadanym pakietem umowy członkowskiej Użytkownika /odpłatnie, bądź w ramach posiadanego abonamentu, lub nieodpłatnie w poddziałach POSZUKUJĘ PRACY i PODEJMĘ STAŻ/..1 Ogłoszenia w postaci wizytówki firmy dodane do serwisu KATALOG FIRM są umieszczane na okres 12 miesięcy a jedynie aktualizowane co 6 m-cy..2 Zakończenie publikacji ogłoszenia przez Użytkownika przed upływem terminu wygaśnięcia jej emisji oraz usług specjalnych związanych z tym ogłoszeniem jest możliwe z panelu Użytkownika. Pkt. 1 Z tego tytułu Użytkownik nie może rościć sobie żadnych praw od BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. o czym niniejszym został powiadomiony. Art.22 Użytkownik przez zamieszczenie ogłoszenia udziela pełnomocnictwa BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów m.in. ilustracji, zdjęć i plików multimedialnych. Art.23 Użytkownik ma prawo do zamieszczania zdjęć, ilustracji oraz innych plików multimedialnych dotyczy tylko wizytówki w KF / które obrazują istotne elementy danego ogłoszenia/do których posiada co najmniej majątkowe prawa autorskie. Art. 24 Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania i powielania treści ogłoszeń lub ich elementów umieszczonych w serwisach lub ich wykorzystania w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Użytkownika. Art. 25 Wszelkie elementy graficzne, rozwiązanie techniczne i inne elementy strony WWW Serwisów podach.pl, w szczególności kod HTML i XHTML, skrypty Java Script, arkusze CSS i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikowi podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 11

12 .1 Oprogramowanie forum.podach.pl działa na skrypcie phpbb GROUP na licencji GENERAL PUBLIC LICENSE. Art. 26 Użytkownik zobowiązuje się do niewystawiania ogłoszeń dotyczących rzeczy, praw autorskich, wartości intelektualnych, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, a także których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje/ m.in. materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym/ - nie mogą one także stanowić bezpłatnego dodatku /gratisu/ do przedmiotów będących podmiotem ogłoszenia. Ponadto dotyczy to przedmiotów ogłoszeń wymagających prawem dodatkowych koncesji do obrotu towarami specjalnymi, a których to koncesji Użytkownik nie posiada. Dotyczy to także ogłoszeń zawierających treści zakazane / opisane w art.31 regulaminu/ Art. 27 Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie promocji lub reklamy serwisów WWW innych niż Serwisy Portalu podach.pl wyjątkiem jest możliwość zamieszczenia reklamy strony firmowej WWW tegoż Użytkownika. Art. 28 Użytkownik posiada prawo do umieszczania opisu pod zdjęciem w ramach ochrony praw autorskich twórców danego pliku multimedialnego lub w razie nieskorzystania z tego prawa, zgodnie z art.22 BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. umieści własny podpis w sposób, który nie zakłóci prezentacji. Art.29 Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wpisów ogłoszeń zgodnie z ich właściwą lokalizacją tematyczną /sprzęt do Giełdy Sprzętu Budowlanego, zlecenie do Giełdy Zleceń itd./ Ogłoszenia źle umiejscowione mogą zostać przeniesione do innego działu/serwisu lub w nagminnych przypadkach tegoż Użytkownika, ich publikacja zostanie zakończona - bez prawa do rekompensaty o czy Użytkownik zostanie powiadomiony em, o czym niniejszym został powiadomiony. Art. 30 W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika dotyczących serwisów Portalu BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały /oferty, ogłoszenia, zdjęcia, ilustracje, pliki multimedialne, wypowiedzi na forum itp./ o czym zostanie on powiadomiony em. W przypadku nagminnego, rażącego nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad Regulaminu /bądź nieuregulowania Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 12

13 należności za fakturę /,jego Konto może zostać zablokowane lub/i w skrajnych przypadkach usunięte/ rozwiązanie umowy członkowskiej/ o czym Użytkownik zgodnie z powyższym zapisem został powiadomiony. BILD & BUSINESS GROUP sp. z o.o. nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności materialnej wobec tego Użytkownika o czym niniejszym został on powiadomiony. Art.31 Ogłoszenia zakazane których treści zawierają: 1 Przedmioty i materiały o treściach pornograficznych 2 Przedmioty i materiały nawołujące do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym. 3 Materiały naruszające dobra osób trzecich. 4 Materiały, oprogramowania, filmy oraz inne towary naruszającą własność intelektualną- prawa autorskie. 5 Wszelkie substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki. 6 Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza. 7 Wszelkie napoje alkoholowe. 8 Materiały wybuchowe i pirotechniczne. 9 Produkty podrobione tzn: towary lub usługi oznaczone w taki sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenie, jakości, ilości, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, składników, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów i usług. 10 Wszystkie żywe okazy zwierząt. 11 Martwe okazy zwierząt /oraz ich części i produkty pochodne/ należące do gatunków umieszczonych w Rozporządzeniu /WE/ nr 338/97 z dn Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających dobre obyczaje bądź przepisy prawa. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 13

14 13 Oprogramowanie na licencji Not For Resale, w wersji testowej, abandonware, shareware, freeware. 14 Udziały w spółkach, obligacje, akcje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 15 Dane osobowe w tym adresów Motoryzacyjne programy serwisowe. 17 Broni i amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia i rejestracji, także wszelkich miotaczy gazowych. 18 Dowodów osobistych oraz innych dokumentów potwierdzających tożsamość osoby. Ponadto dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu oferowanych bez pojazdów do których je wydano. 19 Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. Piramidach finansowych strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym /bądź wyłącznym/ źródłem zysku jest uiszczone przez nich wpisowe. 20 Systemy inwestycji giełdowych, oraz systemy do zakładów bukmacherskich i gier liczbowych, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawierania zakładów. 21 Wszelkiego typu anonsów matrymonialnych. ZASADY SZCZEGÓŁOWE Art. 32 Wpisu ogłoszeniowego do serwisu KATALOG FIRM portalu podach.pl może dokonać każdy zarejestrowany użytkownik tegoż portalu, zamieszczając wizytówkę firmy: pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy: miasto, ulica, numer, kraj, województwo, /lub filii zgodnie z art.17 Regulaminu/, telefon, adres , NIP, Regon, KRS/ dla spółek prawa handlowego/ adres strony WWW. -przedmiotowego użytkownika będącego adresem WWW zgłaszanej firmy/który zostanie automatycznie dopisany do każdego ogłoszenie zamieszczonego w serwisach Portalu, oraz Logo firmy której wpis dotyczy. Jednocześnie użytkownik zaświadcza że posiada pełne Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 14

15 prawa do wykorzystania znaku firmowego. Ponadto użytkownik w prosty i rzetelny sposób powinien dokonać opisowej prezentacji firmy. Możliwe jest także załączenie pliku multimedialnego jako dodatkowego elementu prezentacji firmy..1 W serwisie KATALOGU FIRM jest możliwy wybór dwóch kategorii : głównej i dodatkowej w których będzie znajdowała się wizytówka Firmy /dostępnych zgodnie ze strukturą tego Serwisu/..2 Po dokonaniu Rejestracji i wpisaniu wizytówki firmy w serwisie KATALOGU FIRM Portalu podach.pl Użytkownik posiada prawo jej edycji co do danych teleadresowych z poziomu panelu konta Użytkownika bez możliwości ich usunięcia, które jest możliwe poprzez uprawomocnione rozwiązanie umowy /art.10 1 i 2 Regulaminu/. Art. 33 Wpis ogłoszeniowy do KATALOGU FIRM - w wersji UMOWY PODSTAWOWEJ FIRMOWEJ jest płatny /wg cennika zał. nr 6/. 1 Wersja podstawowa wpisu obejmuje: wyświetlanie informacji ogłoszeniowej zamieszczonej jako wizytówka firmy /z możliwością zamieszczenia Logo Firmy oraz pliku multimedialnego/..2 Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony 12 /dwunastu/ miesięcy licząc od daty zawarcia w/w umowy członkowskiej opłata z góry przed wdrożeniem usługi - wg cennika zał. Nr 6/. Pkt.1 Po pełnej rejestracji i jej potwierdzeniu przez Użytkownika umowa zostaje zawarta, jednak jej termin rozpoczęcia zaczyna biec w chwili dokonania opłaty za WPIS DO KATALOGU FIRM portalu podach.pl lub zamieszczeniu i opłaceniu ogłoszenia w serwisie portalu..3 Całkowite rozwiązanie umowy jest możliwe zgodnie z art.10 1 i art.10 2 Regulaminu.. 4 Usługi Specjalne w Serwisach portalu podach.pl są dodatkowo odpłatne - za każde - według aktualnego cennika /załącznik nr 6 Regulaminu/.. 5 Wynagrodzenie z tytułu art.1 1pkt.3 płatne jest z góry przed wdrożeniem usługi.. 6 Transakcja dokonywana jest za pomocą systemu Przelewy24.pl. W sprawach związanych z transakcją na stronie Przelewy24 należy Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 15

16 kontaktować się bezpośrednio z operatorem pod tel. (061) lub e- mail: 7 Z tytułu dokonanej wpłaty zostanie wystawiona faktura / jedna zbiorcza na koniec miesiąca wystawiona pierwszego dnia następnego miesiąca -dotycząca wszystkich wpłat związanych z kontem Użytkownika/. Pkt.1 Faktura o której mowa w. 7 zostanie przesłana pocztą elektroniczną jako e-faktura na wskazany przez Użytkownika w umowie członkowskiej adres mailowy, o czym niniejszym został powiadomiony i fakt ten zaakceptował.. 8 Treść umowy stanowi załącznik nr 3 Regulaminu portalu podach.pl Art.34 Wpis ogłoszeniowy do KATALOGU FIRM na zasadach UMOWY PAKIETU PREMIUM Wpisu ogłoszeniowego do serwisu KATALOG FIRM portalu podach.pl na zasadach PAKIETU PREMIUM może dokonać każdy zarejestrowany użytkownik /art.6 /tegoż portalu, zamieszczając wizytówkę firmy: pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy /lub filii zgodnie z art.17 Regulaminu/, telefon, adres , NIP, Regon, KRS/ dla spółek prawa handlowego/ adres strony WWW. -przedmiotowego użytkownika będącego adresem WWW zgłaszanej firmy/który zostanie automatycznie dopisany do każdego ogłoszenie zamieszczonego w serwisach Portalu, oraz Logo firmy której wpis dotyczy. Jednocześnie użytkownik zaświadcza że posiada pełne prawa do wykorzystania znaku firmowego. Ponadto użytkownik w prosty i rzetelny sposób powinien dokonać opisowej prezentacji firmy. Możliwe jest także załączenie pliku multimedialnego jako dodatkowego elementu prezentacji firmy..1 Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony, 12 /dwunastu/ miesięcy licząc od daty zawarcia w/w umowy członkowskiej opłata z góry przed wdrożeniem usługi - wg cennika zał. Nr 6/..2 Ogłoszenia w ilości do 200 szt. aktywnych /jednocześnie/ publikowane w ramach UMOWY PAKIETU PREMIUM na stronach Giełd Portalu podach.pl są opłacone abonamentem tegoż pakietu / i z tegoż tytułu nie nalicza się dodatkowej opłaty/. Bild & Business Group sp. z o.o. Strona 16

Regulamin serwisu Work & Equipment

Regulamin serwisu Work & Equipment Regulamin serwisu Work & Equipment I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez użytkowników portalu www.filmspringopen.eu (zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo