2 Postanowienia ogólne Rejestracja w serwisie Nadanie statusu Inwestora Ograniczenia z korzystania z serwisu...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu..."

Transkrypt

1 Spis treści 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie Postanowienia ogólne Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl Rejestracja w serwisie... 5 Wstęp... 5 Utworzenie Konta Użytkownika portalu... 6 Nadanie statusu Pożyczkobiorcy... 7 Nadanie statusu Inwestora Oferta Pożyczkobiorcy, Oferta inwestorska, zawieranie i rozwiązywanie Umów pożyczki Wynagrodzenie Operatora z tytułu świadczonych usług Ograniczenia z korzystania z serwisu Zmiany w Regulaminie Pytania i Reklamacje Odpowiedzialność Operatora Postanowienia końcowe... 11

2 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie Cesja wierzytelności - przeniesienie przez Inwestora przysługującej mu wierzytelności wobec Pożyczkobiorcy na rzecz Operatora portalu w celu dokonania windykacji niespłaconej wierzytelności. Hasło Użytkownika portalu kombinacja liczb i cyfr o długości minimum 8 znaków, maksymalnie 20, gwarantująca wyłączność dostępu do Konta Użytkownika portalu. Znaczenie przy wpisywaniu hasła ma mała i duża litera. Indywidualne konto bankowe (ikb) indywidualny rachunek Użytkownika portalu, prowadzony w dowolnym banku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konto bankowe operatora nieoprocentowany rachunek bankowy należący do Future Net Sp. z o.o., wykorzystywany wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego przepływu środków pieniężnych pomiędzy Portfelami rozliczeniowymi Pożyczkobiorców oraz Inwestorów. Konto Użytkownika portalu wydzielona część serwisu, do której dostęp ma Użytkownik portalu po zalogowaniu przy użyciu własnego adresu i hasła. Osobą uprawnioną do dostępu do konta jest osoba, która dokonała pełnej rejestracji, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Inwestor każda osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek, posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, zamieszkująca i zameldowana na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca indywidualne konto bankowe, która zawarła umowę o świadczenie usług na portalu Pożycz.pl i dokonała czynności w celu nadania statusu Inwestora. Login adres owy Użytkownika portalu podany w procesie rejestracji. Monit przysyłane Pożyczkobiorcy przypomnienie o braku spłaty raty pożyczki w terminie zgodnym z harmonogramem spłaty. Monit może mieć formę wiadomości , SMS oraz listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Nominalny okres pożyczki liczba całkowitych miesięcy, na którą jest określona Oferta Pożyczkobiorcy. Obserwator każda osoba fizyczna, która dokonała pełnej rejestracji i zawarła umowę o świadczenie usług na portalu Pożycz.pl. Operator portalu dostarczyciel i administrator serwisu internetowego Pożycz.pl świadczącego usługi wspomagające zawieranie umów o udzielenie pożyczki między osobami fizycznymi. Operatorem jest firma Future Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wybieg 35, Poznań, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Stare Miasto VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP , REGON , kapitał zakładowy w wysokości PLN (w pełni opłacony). W imieniu operatora działają pracownicy administratorzy serwisu. Oferta inwestorska odpowiedź Inwestorów na Ofertę Pożyczkobiorcy, której efektem jest złożenie dyspozycji przelewu z Portfela rozliczeniowego Inwestora na wirtualny rachunek rozliczeniowy Pożyczkobiorcy. Oferta Pożyczkobiorcy oferta złożona za pomocą serwisu Pożycz.pl wystosowana do Inwestorów. Płatność okresowa płatność obejmująca pojedynczą ratę pożyczki (kapitał pożyczki wraz z wynagrodzeniem dla Inwestorów). Strona 2 z 12

3 Portfel rozliczeniowy wirtualny rachunek rozliczeniowy przypisany Użytkownikowi portalu, który dokonał pełnej rejestracji na portalu Pożycz.pl. Nieoprocentowany rachunek w BRE Banku służy do wykonywania wszelkich operacji finansowych na portalu (związanych z udzielaniem i pobieraniem pożyczki). Pożycz forum wydzielone miejsce na stronie portalu Pożycz.pl służące do komunikacji Użytkowników portalu z innymi użytkownikami portalu oraz z operatorem serwisu. Pożyczkobiorca każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, zamieszkująca i zameldowana na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca indywidualne konto bankowe, która zawarła umowę o świadczenie usług na portalu Pożycz.pl i dokonała czynności w celu nadania statusu Pożyczkobiorcy. Pożycz.pl serwis internetowy umożliwiający korzystanie z udostępnionych w jego ramach usług. Dostęp do niego jest możliwy poprzez strony internetowe oraz Pseudonim indywidualna nazwa Użytkownika portalu na portalu Pożycz.pl. Na Pseudonim Użytkownika portalu mogą składać się zarówno litery, jak i cyfry. Minimalna długość pseudonimu to 3 znaki, maksymalna 32. Wielkość znaków nie ma znaczenia. Pseudonim nie może składać się z wyrazów ogólnie przyjętych za obraźliwe i wulgarne oraz nazw własnych, w tym nazw sugerujących przynależność do Operatora portalu. Pytanie kontrolne jest to pytanie, które zostanie zadane Użytkownikowi portalu przy wykonywaniu transakcji zbiorowych przy użyciu koszyka usług. Dotyczy informacji udzielonych w procesie rejestracji. Rating Pożyczkobiorcy jest to graficzny sposób przedstawienia danych uwzględniający takie informacje jak czas od pierwszego logowania oraz wysokość zwróconych zobowiązań wobec Inwestorów. Rating Pożyczkobiorcy pozwala na określenie maksymalnych kwot i okresu spłat pożyczki, na które mogą zostać zawierane Umowy pożyczki. Więcej informacji można znaleźć w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Regulamin niniejszy regulamin serwisu Pożycz.pl Rejestracja czynność wykonana w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług na portalu Pożycz.pl. Umowa Umowa Użytkownika portalu z Future Net Sp. z o.o., której przedmiotem jest korzystanie z usług serwisu Pożycz.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zawarcie Umowy następuje w momencie zakończenia rejestracji. Umowa pożyczki Umowa zawierana z wykorzystaniem serwisu Pożycz.pl pomiędzy Inwestorem a Pożyczkobiorcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik portalu Inwestor, Pożyczkobiorca lub Obserwator. Współczynnik promocyjny udzielona przez portal rekomendacja dla określonej grupy Użytkowników portalu. Strona 3 z 12

4 2 Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu jest zapoznanie Użytkowników portalu Pożycz.pl z zasadami korzystania z udostępnionych w nim usług. 2. Serwis Pożycz.pl jest dostarczycielem usług dla zarejestrowanych Użytkowników portalu, a udostępnione przez niego funkcjonalności mają na celu zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego z tytułu zawieranych za jego pośrednictwem Umów pożyczki. 3. Odpowiedzialność Operatora w zakresie świadczonych usług opisana jest w niniejszym Regulaminie. Do zasad zawartych w Regulaminie zastosowanie mają także zapisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w przypadkach nieuregulowanych kodeks cywilny. 4. Działania Użytkownika portalu na portalu Pożycz.pl mogą łączyć się z ryzykiem inwestycyjnym związanym z udzielaniem pożyczki w ramach zawieranych Umów. Inwestor, akceptując postanowienia Regulaminu, oświadcza, że jest świadomy możliwości poniesienia straty i ewentualne roszczenia może kierować wyłącznie do osób, którym została udzielona pożyczka. 5. Korzystanie z serwisu wymaga posługiwania się przez Użytkownika portalu oprogramowaniem Adobe Flash Player v.10 oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies i JavaScript. 3 Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl 1. Usługi świadczone na portalu Pożycz.pl realizowane są tylko i wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek, posiadających pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. 2. Usługi realizowane w serwisie są dostępne na stronach internetowych oraz jedynie dla Użytkowników portalu, którzy dokonali pełnej rejestracji. 3. Podstawową usługą świadczoną na portalu Pożycz.pl jest ułatwianie zawierania Umowy pożyczki pomiędzy Pożyczkobiorcą a Inwestorami dzięki możliwości wystawiania Ofert Pożyczkobiorcy i składania Ofert inwestorskich. 4. Usługi towarzyszące, świadczone w celu nadania statusu Pożyczkobiorcy: a. Weryfikacja Indywidualne konto bankowe (ikb) Dowód osobisty Numer telefonu BIG Miejsce zamieszkania b. Związane z tworzeniem Oferty Pożyczkobiorcy Pozycjonowanie oferty Wyróżnienie oferty Powiadomienie SMS Wydłużenie oferty c. Realizacja przelewów pomiędzy Portfelami rozliczeniowymi Użytkowników portalu d. Inne usługi Przypomnienie SMS Wysyłanie monitów do Pożyczkobiorcy Opis powyższych usług prezentuje Załącznik nr 2 Szczegółowy opis usług dla Pożyczkobiorcy i sposobu ich realizacji. 5. Usługi towarzyszące, świadczone w celu nadania statusu Inwestora: a. Weryfikacja Indywidualne konto bankowe (ikb) Numer telefonu b. Realizacja przelewów pomiędzy Portfelami rozliczeniowymi Użytkowników portalu Opis powyższych usług prezentuje Załącznik nr 3 Szczegółowy opis usług dla Inwestora i sposobu ich realizacji. Strona 4 z 12

5 6. Koszyk usług system zapamiętujący rodzaj złożonej przez Użytkownika portalu dyspozycji do wykonania zawartych w 3 usług. System pozwala na zbiorczą zapłatę za żądaną ilość usług pod warunkiem posiadania w Portfelu rozliczeniowym dostatecznej do pokrycia należności kwoty pieniężnej. 7. Usługi windykacyjne świadczy firma wskazana przez Operatora portalu. Załącznik nr 5 Warunki świadczenia usług windykacyjnych ; Załącznik nr 6 Wzór umowy cesji wierzytelności 8. W przypadku wystąpienia należności, zwłaszcza z tytułu zawieranych umów, których wysokość jest wyrażona w reszcie (tj. w kwocie po przecinku - w okresie), portal Pożycz.pl zaokrągla wielkości liczbowe do pełnych groszy. W przypadku gdy wartość trzeciej cyfry po przecinku wynosi 6 i więcej, przyjmuje się zaokrąglenie do góry, w przypadku gdy wynosi 4 i mniej zaokrąglenie w dół. W przypadku gdy trzecią cyfrą po przecinku jest 5 stosuje się zasady normy IEE. 9. Warunkiem świadczenia usług na portalu jest pełna rejestracja Użytkownika portalu oraz zasilenie Portfela rozliczeniowego kwotą dostateczną do pokrycia kosztów danej usługi. 4 Rejestracja w serwisie Wstęp 1. [Warunki ogólne] Warunkiem korzystania z usług serwisu jest pełna rejestracja na portalu Pożycz.pl, składająca się z trzech etapów: początkowej rejestracji wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu wraz z Polityką prywatności, pierwszego logowania oraz uzupełnienia danych osobowych. Wystawienie Oferty Pożyczkobiorcy lub inwestorskiej jest możliwe tylko dla Użytkowników portalu, którzy wykonali czynności w celu nadania statusu Pożyczkobiorcy lub Inwestora. Użytkownik portalu o statusie Inwestora nie może składać Ofert Pożyczkobiorcy a Użytkownik portalu o statusie Pożyczkobiorcy Ofert inwestorskich. 2. [Zmiana statusu] Zmiana statusu Pożyczkobiorcy na Inwestora jest możliwa w przypadku gdy nastąpiło wygaśnięcie wszystkich Umów pożyczki, którymi był związany Pożyczkobiorca. Zmiana statusu Inwestora na Pożyczkobiorcę jest możliwa w przypadku gdy nastąpiło wygaśnięcie wszystkich Umów pożyczki, którymi był związany Inwestor. Zmiana statusu następuje samoistnie po spełnieniu powyższych warunków i wykonaniu czynności pozwalających na nadanie odpowiedniego statusu. 3. [Dane osobowe i ich zmiana] W serwisie Pożycz.pl wyróżnia się dwa rodzaje danych: a. Dane zmieniane bez konsekwencji, czyli takie dane, które Użytkownik portalu może zmienić bez potrzeby przedstawiania jakichkolwiek dowodów. Są to: stan cywilny numer telefonu b. Dane zmieniane z konsekwencją, czyli takie dane, których zmiana obliguje Użytkownika portalu do przesłania stosownego dokumentu potwierdzającego zmianę lub wymaga przeprowadzenia powtórnej weryfikacji. Są to: imię drugie imię (jeśli zostało podane) nazwisko data urodzenia numer PESEL seria i numer dowodu osobistego imiona rodziców (jeśli zostały podane) numer telefonu komórkowego miejsce zamieszkania/do korespondencji miejsce zameldowania W przypadku braku zawiadomienia korespondencja wysłana na adres dotychczasowy uznawana jest za dostarczoną prawidłowo. Zmiana będzie możliwa dzięki edycji danych w zakładce moje konto. Do momentu zatwierdzenia przez Administratora nowych danych nie można wystawiać Oferty Pożyczkobiorcy lub Oferty inwestorskiej. Strona 5 z 12

6 4. [Komunikacja wewnętrzna] Użytkownik portalu, dokonując pełnej rejestracji, zgadza się na otrzymywanie wiadomości owych oraz tekstowych w formie SMS od Operatora oraz w ramach usługi Powiadomienie SMS. Opis usługi Powiadomienie SMS jest dostępny w Załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu. 5. [Wyrejestrowanie] Warunkiem rozwiązania Umowy o świadczenie usług wskazanych w 3 jest wygaśnięcie zobowiązań wobec Inwestora oraz Operatora w wyniku zawartych Umów oraz przesłanie stosownego formularza drogą ową, w formie skanu, zdjęcia (o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb) lub faksem o wyrejestrowaniu Użytkownika z portalu Pożycz.pl. Załącznik nr 8 Wzór formularza o wyrejestrowanie Użytkownika portalu z serwisu Pożycz.pl. 6. [Przetrzymywanie danych osobowych] Użytkownik portalu dokonujący wyrejestrowania wyraża zgodę na przetrzymywanie w bazie danych Operatora numeru PESEL. Wiąże się to z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na portalu. Utworzenie Konta Użytkownika portalu 1. [Rejestracja początkowa] Proces rejestracji początkowej wymaga wykonania następujących czynności lub podania danych: adres , Pseudonim, Hasło Użytkownika portalu, data urodzenia, oraz aktywacji konta poprzez kliknięcie na link aktywacyjny przesłany na skrzynkę ową. Aby przejść do dalszego etapu rejestracji, wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności stanowiącej Załącznik nr [Pierwsze logowanie] Pierwsze logowanie następuje w momencie przeniesienia Użytkownika portalu na stronę logowania, będącego wynikiem kliknięcia na link aktywacyjny. Czynność ta wymaga podania adresu oraz Hasła Użytkownika portalu. 3. [Uzupełnienie danych osobowych] Uzupełnienie danych osobowych obejmuje 3 elementy: a. dane ogólne obowiązkowo należy podać następujące dane: imię nazwisko numer PESEL seria i numer dowodu osobistego stan cywilny numer telefonu komórkowego opcjonalnie można podać następujące dane: drugie imię imiona rodziców numer telefonu b. adres zameldowania należy wybrać z rozwijanej listy województwo oraz wpisać następujące dane: kod pocztowy miejscowość ulica/osiedle numer domu/mieszkania c. adres zamieszkania istnieje możliwość zaznaczenia w odpowiednim miejscu nie mieszkam w miejscu zameldowania i uzupełnienia danych zgodnie ze stanem faktycznym, analogicznie do wzoru dla adresu zameldowania d. ankieta należy uzupełnić informację z jakiego źródła Użytkownik portalu dowiedział się o serwisie oraz wybrać status Użytkownika portalu w celu uzyskania fachowej, lecz nieobligującej wskazówki w kwestii podejmowania dalszych działań na portalu. 4. Niedokończenie jakiegokolwiek z czynności opisanych w 4 w ciągu 7 dni kalendarzowych powoduje automatyczne usunięcie Konta Użytkownika portalu wraz z jego danymi. 5. Zakończenie utworzenia konta (kliknięcie na link Rozpocznij ) jest równoznaczne z otrzymaniem statusu Obserwatora. Strona 6 z 12

7 Nadanie statusu Pożyczkobiorcy 1. Warunkiem nadania statusu Pożyczkobiorcy jest dokonanie czynności rejestracyjnych przewidzianych dla Obserwatora oraz ukończenie następujących czynności: a. weryfikacja indywidualnego konta bankowego (ikb) b. weryfikacja dowodu tożsamości c. weryfikacja numeru telefonu d. weryfikacja BIG e. założenie Oferty Pożyczkobiorcy. 2. [Weryfikacja indywidualnego konta bankowego (ikb)] Czynność ta polega na dokonaniu przelewu w wysokości nie mniejszej niż wskazana w cenniku (Załącznik nr 11 Cennik usług świadczonych za pomocą serwisu Pożycz.pl ) na wirtualny rachunek Użytkownika portalu podany w zakładce moje konto. Wpłata ta jest konieczna do tego, aby rozpocząć korzystanie z pozostałych usług portalu Pożycz.pl 3. [Weryfikacja dowodu tożsamości] Weryfikacja ta wiąże się z przesłaniem zdjęcia lub skanu obydwu stron dowodu osobistego dzięki specjalnie uaktywnionym linkom w zakładce moje konto. Maksymalna wielkość przesłanych dokumentów nie może przekroczyć 2 Mb. W razie nieczytelności zdjęć lub skanów, Użytkownik portalu zostanie poproszony przez Operatora o ponowne przesłanie ww. dokumentu. 4. [Weryfikacja numeru telefonu] Weryfikacja ta jest możliwa po wyborze odpowiedniej usługi w zakładce weryfikacje. Po uiszczeniu opłaty nastąpi automatyczne przesłanie wiadomości SMS na podany przez Użytkownika portalu numer telefonu komórkowego. Powtórzenie tej czynności będzie wymagane co miesiąc, licząc od momentu przesłania pierwszej wiadomości z kodem. Wiadomość o ponownej weryfikacji zostanie przesłana Użytkownikowi portalu drogą ową oraz będzie się wyświetlała w zakładce moje konto. 5. [Weryfikacja BIG] Weryfikacja w Biurach Informacji Gospodarczej, tj. InfoMonitor BIG S.A., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. polega na przesłaniu do baz ww. firm zapytania o aktualne zadłużenie Pożyczkobiorcy. Użytkownik portalu, wybierając usługę weryfikacji z zakładki weryfikacje, odznacza w odpowiednim miejscu w tej zakładce zgodę na dokonanie przez Operatora weryfikacji danych Użytkownika portalu w ww. Biurach Informacji Gospodarczej. Załącznik nr 9 Wzór zgody na dokonanie weryfikacji danych Użytkownika portalu 6. Dokonanie wszystkich wymaganych powyżej czynności pozwala wystawić Ofertę Pożyczkobiorcy oraz skorzystać z usług towarzyszących. Nadanie statusu Inwestora 1. Warunkiem nadania statusu Inwestora jest dokonanie czynności rejestracyjnych przewidzianych dla Obserwatora oraz ukończenie następujących czynności: a. weryfikacja indywidualnego konta bankowego (ikb) b. weryfikacja numeru telefonu 2. Dokonanie powyższych czynności pozwala złożyć Ofertę inwestorską. 5 Oferta Pożyczkobiorcy, Oferta inwestorska, zawieranie i rozwiązywanie Umów pożyczki 1. [Złożenie oferty] Warunkiem złożenia Oferty Pożyczkobiorcy jest wykonanie odpowiednich czynności opisanych w 4 (Nadanie statusu Pożyczkobiorcy) niniejszego Regulaminu. Wystawienie oferty jest możliwe po otrzymaniu informacji gospodarczej z bazy BIG o Użytkowniku portalu, co powoduje przyznanie odpowiedniego Ratingu Pożyczkobiorcy. Aby wystawić Ofertę Pożyczkobiorcy trzeba wykonać następujące czynności: wybrać kwotę pożyczki, oprocentowanie, okres spłaty, wskazać kategorię i uzupełnić ramkę tytuł oferty. Ponadto Pożyczkobiorca opcjonalnie będzie mógł uzupełnić ramkę na co przeznaczę środki?, dlaczego warto mi zaufać? W toku utworzenia Oferty Pożyczkobiorcy jaki i po jej wystawieniu Strona 7 z 12

8 Pożyczkobiorca ma możliwość wyboru usług, o których mowa w ust. 4b 3. Oferta Pożyczkobiorcy jest wyświetlana standardowo przez 7 dni kalendarzowych. 2. Informacje o Pożyczkobiorcy widoczne dla Inwestora i Obserwatora przy przeglądaniu Ofert Pożyczkobiorcy: a. Pseudonim b. Rating Pożyczkobiorcy c. Rodzaj wykonanych weryfikacji d. Wiek e. Płeć f. Województwo, miasto g. Stan cywilny h. Ramka na co przeznaczę środki (opcjonalnie) i. Ramka dlaczego można mi zaufać? (opcjonalnie) 3. [Wysokość pożyczki] Wysokość pożyczki jest regulowana przez Rating Pożyczkobiorcy. Minimalna wartość pożyczki na portalu Pożycz.pl to 500 zł, maksymalna wynosi 36 tys. zł. 4. [Nominalny okres pożyczki] Jest on określony przez Rating Pożyczkobiorcy. Minimalny okres pożyczki wynosi 2 miesiące, maksymalny 36 miesięcy. 5. [Zakończenie Oferty Pożyczkobiorcy] Zakończenie wyświetlania oferty w zakładce oferty możliwe jest w trzech sytuacjach: a. Pełne sfinansowanie oferty, czyli wpłata na konto Pożyczkobiorcy 100% kwoty ustalonej w Ofercie Pożyczkobiorcy. Zaprzestanie wyświetlania takiej oferty następuje z chwilą złożenia ostatniej dyspozycji przez Inwestora. b. Niepełne sfinansowanie oferty, czyli wpłata na konto Pożyczkobiorcy niemniej niż 500 PLN oraz nie mniej niż 51% wartości pożyczki ustalonej w Ofercie Pożyczkobiorcy. c. Brak sfinansowania oferty, rozumiane jako wpłata na konto Pożyczkobiorcy kwoty nieprzekraczającej 51% wartości Oferty Pożyczkobiorcy. Wiąże się to ze zwrotem wpłaconych środków na konto Inwestorów. 6. [Generowanie umowy] Umowa pożyczki zostaje wygenerowana automatycznie w momencie zakończenia Oferty Pożyczkobiorcy w brzmieniu pkt. a lub b ust [Zawarcie Umowy pożyczki] Pożyczkobiorca związany jest swoją ofertą w okresie od dnia wystawienia oferty przez 7 dni kalendarzowych. W przypadku wykupienia dodatkowej usługi Wydłużenie oferty okres ten wydłuża się o kolejne 4 dni kalendarzowe. Z chwilą zawarcia umowy portal przelewa na Portfel rozliczeniowy kwotę pożyczki umniejszoną o należne opłaty dla Operatora. Załącznik nr 9 Wzór Umowy pożyczki, 8. [Harmonogram spłat] Wraz z zakończeniem Oferty Pożyczkobiorcy, w zakładce pożyczki zostaje utworzona tabela z harmonogramem spłat pożyczki, za pomocą której będą wykonywane zlecenia przelewu rat pożyczki dla Inwestorów, którzy zawarli Umowę pożyczki. Harmonogram spłat obejmuje takie dane jak data spłaty, tytuł pożyczki oraz kwota płatności okresowej. W przypadku opóźnienia spłaty rat pożyczki harmonogram spłat zostanie wykorzystany jako miejsce przesłania wiadomości o wykonaniu poszczególnych monitów i kosztów z nimi związanych. 9. [Spłata raty pożyczki] Spłata może nastąpić na dwa sposoby: a. Automatycznie, co rozumiane jest jako pobranie środków pieniężnych przez Operatora w dniu spłaty raty. Warunkiem realizacji automatycznej spłaty jest posiadanie na Portfelu rozliczeniowym kwoty wystarczającej do opłacenia wspomnianej płatności w całej kwocie. b. Użycie specjalnych ikon w harmonogramie spłat zawartym w zakładce pożyczki. Pożyczkobiorca może spłacić wcześniej poszczególne raty pożyczki, jednak nie zwalnia go to z obowiązku uiszczenia odpowiedniego wynagrodzenia dla Inwestora będącego podmiotem Umowy pożyczki. 10. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty wszystkich zobowiązań z miesiąca gdzie nastąpiło opóźnienie w pierwszej kolejności. Do tego czasu Pożyczkobiorca ma zablokowaną możliwość wykonywania płatności dla kolejnych miesięcy. Strona 8 z 12

9 11. [Ponowne wystawienie Oferty Pożyczkobiorcy] Pożyczkobiorca może wystawić nową Ofertę Pożyczkobiorcy o ile nie wykorzystał górnego limitu zadłużenia, określonego dla danego Ratingu. Minimalna wartość pożyczki wynosi 500 PLN. Wysokość maksymalna pożyczki zostaje ustalona przez Rating Pożyczkobiorcy. Blokada ponownego wystawienia Oferty Pożyczkobiorcy następuje w momencie: a. Opóźnienia spłaty pożyczki przynajmniej o 1 dzień kalendarzowy. Blokada jest aktywna aż do momentu zapłaty wartości monitu oraz zaległej raty pożyczki. b. Zaprzestania spłaty, rozumianego jako brak zapłaty do 20. dnia po upływie terminu wymagalności raty. Następuje wtedy całkowita blokada wszelkiej działalności na portalu. c. Braku akceptacji nowego Regulaminu serwisu 12. [Dysponowanie środkami] Użytkownik portalu jest dysponentem środków znajdujących się na Portfelu rozliczeniowym. Może on poprzez stosowne narzędzia w zakładce portfel dokonać wypłaty gotówki na zweryfikowane indywidualne konto bankowe (ikb). Pożyczkobiorca wyraża zgodę na pobieranie przez Operatora środków z Portfela dla trzech przypadków: a. Automatycznej spłaty raty pożyczki b. Zapłaty zbiorczej poprzez koszyk usług c. Zapłaty pojedynczej poprzez zatwierdzenie ikony Zapłać 13. [Oferta inwestorska] Ofertę inwestorską mogą złożyć Inwestorzy, którzy wykonali odpowiednie czynności wymienione 4 (Nadanie statusu Inwestora). Warunkiem złożenia dyspozycji przelewu na Portfel rozliczeniowy Pożyczkobiorcy jest posiadanie na własnym rachunku rozliczeniowym kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej w Ofercie inwestorskiej. Do zakończenia Oferty Pożyczkobiorcy środki na Portfelu rozliczeniowym Inwestora zostają zablokowane. 14. [Wysokość inwestycji] Inwestycja wyrażona złożoną Ofertą inwestorską jest wybierana dowolnie przez Użytkownika portalu jako wielokrotność minimalnej kwoty 50 PLN i może maksymalnie wynosić na jedną Ofertę Pożyczkobiorcy 500 PLN. 15. [Kolejność składania Ofert inwestorskich] O zatwierdzeniu Oferty inwestorskiej, co rozumiane jest jako dokonanie przelewu na Portfel rozliczeniowy Pożyczkobiorcy, decyduje czas złożenia dyspozycji wykonania przelewu. Istnieje możliwość, że inwestycja danego Inwestora nie zostanie zrealizowana z uwagi na wykorzystany poziom finansowania. Użytkownik portalu dostanie od serwisu Pożycz.pl specjalną informację, widoczną w jego koncie głównym, a jego uprzednio zamrożone środki odblokowane na koncie. 16. [Harmonogram spłat z tytułu inwestycji] Wraz z zakończeniem Oferty Pożyczkobiorcy, w zakładce inwestycje zostanie utworzony harmonogram spłat poszczególnych rat z tytułu inwestycji. Inwestor ma dostęp do zestawień własnych inwestycji oraz terminowości spłat rat pożyczki. 17. [Wygaśnięcie Umowy pożyczki] Następuje w momencie uiszczenia ostatniej płatności okresowej zawartej w harmonogramie spłat. 6 Wynagrodzenie Operatora z tytułu świadczonych usług 1. Operator pobiera od Użytkownika portalu wykonującego weryfikacje wynagrodzenie na zasadach i w wysokości, o których mowa w niniejszym paragrafie. 2. Zarówno od Pożyczkobiorcy, jak i od Inwestora pobiera się wynagrodzenie z tytułu weryfikacji indywidualnego konta bankowego (ikb), którego wysokość określona jest w załączniku nr Kolejne opłaty z tytułu usług wskazanych w ust. 4 3 są pobierane z Portfela rozliczeniowego. Warunkiem świadczenia tych usług jest posiadanie na koncie na portalu środków w kwocie wystarczającej do wykonania danej usługi. Pobranie środków z konta możliwe jest zbiorczo, poprzez koszyk usług, lub pojedynczo, po zatwierdzeniu transakcji, kliknięciu na link Zapłać oraz odpowiedzi na pytanie kontrolne. 4. Brak otrzymania informacji gospodarczej o Użytkowniku portalu (otrzymanie tzw. pustego raportu) uważa się za wykonanie usługi weryfikacji BIG. 5. Operator pobiera prowizję, której wysokość określona jest w załączniku nr 11, od wartości pożyczki, która jest przedmiotem Umowy pożyczki. Wynagrodzenie zostaje pobrane Strona 9 z 12

10 jednorazowo podczas przelewu środków z Portfela rozliczeniowego Pożyczkobiorcy na jego ikb. 6. Operator pobiera prowizję, której wysokość określona jest w załączniku nr 11, od kwoty spłacanej przez Pożyczkobiorcę określonej w Umowie pożyczki. Opłata ta zostaje pobrana od raty pożyczki przy każdej kolejnej spłacie raty pożyczki wraz z odsetkami podczas przelewu z Portfela Pożyczkobiorcy na Portfel rozliczeniowy Inwestora. 7. W przypadku opóźnienia w spłacie raty pożyczki Operator podejmuje działania zmierzające do przesłania monitów. Pożyczkobiorca zgadza się na uiszczenie opłat z tytułu realizacji monitów. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za realizację monitów w pierwszej kolejności, następnie portal umożliwia mu spłatę raty pożyczki. 8. Zarówno Pożyczkobiorca jak i Inwestor wyrażają zgodę na pobieranie przez Operatora z Portfela Rozliczeniowego wynagrodzeń, o których mowa w niniejszej Umowie. 9. Ceny podane w Regulaminie są kwotami brutto. Załącznik nr 11 Cennik usług świadczonych za pomocą serwisu Pożycz.pl 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu 1. Ograniczenie w korzystaniu z serwisu, co rozumiane jest jako zablokowanie Konta Użytkownika portalu, następuje w przypadku: a. Wykorzystywania serwisu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem. b. Naruszenia oraz próby obejścia obowiązującego prawa. c. Wykonania czynności naruszających dobra osobiste innych osób, w szczególności promujące inne strony internetowe lub zawierające materiały o treściach reklamowych. d. Rozpowszechniania treści ogólnie przyjętych za obraźliwe lub wulgarne. e. Zaprzestania spłat rat pożyczki. f. Posługiwania się fałszywym lub skradzionym dokumentem tożsamości. g. Pięciokrotnego zgłoszenia nadużycia w sposób nieuzasadniony. 2. W przypadku ograniczenia w korzystaniu z serwisu wszelkie środki pieniężne pozostające w Portfelu rozliczeniowym zostają przelane na indywidualne konto bankowe (ikb) Użytkownika portalu, a treści na koncie niezwłocznie usunięte. 8 Zmiany w Regulaminie 1. Regulamin serwisu jest publikowany na stronach oraz Wszelkie załączniki do Regulaminu, pozostające w formacie PDF pod treścią główną stanowią jego integralną część. 2. Zmiana postanowień Regulaminu ogłoszona jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem, o czym Użytkownik portalu jest informowany w zakładce moje konto. Akceptacja Regulaminu serwisu zostaje wyrażona poprzez zalogowanie na Konto Użytkownika portalu. Brak akceptacji powinien zostać wyrażony poprzez rezygnację z usług świadczonych przez portal, jednak nie zwalnia to Użytkownika portalu z wypełnienia zobowiązań zawartych w Umowach pożyczki. Użytkownik portalu ma możliwość dokonania przelewu całych środków z Portfela rozliczeniowego na indywidualne konto bankowe (ikb). 3. Future Net Sp. z o.o. przechowuje w archiwum wszystkie wersje Regulaminu obowiązujące dla każdej Umowy pożyczki. Strona 10 z 12

11 9 Pytania i Reklamacje 1. Portal Pożycz.pl udostępnia specjalny link pomocnik, gdzie Użytkownik portalu poprzez zawężenie rodzaju problemu może otrzymać z systemu odpowiedź na pytanie dotyczące świadczonych w serwisie usług i zasad jego funkcjonowania. W przypadku braku odpowiedzi z systemu Użytkownik portalu ma możliwość przesłania stosownego formularza owego. 2. Wszelkie reklamacje powinny być przesłane w formie pisemnej z adnotacją Pożycz.pl Reklamacja na adres spółki Future Net Sp. z o.o. ul. Wybieg 35, Poznań. 3. Operator zastrzega sobie przesłanie odpowiedzi w terminie do 10 dni roboczych od daty doręczenia zapytania z ust. 1. lub wiadomości z ust 2. Wiadomość zwrotna zostanie przesłana drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. 10 Odpowiedzialność Operatora 1. Użytkownik portalu przyjmuje do wiadomości, że Operator nie jest stroną Umowy pożyczki, w szczególności nie odpowiada za brak wykonywania zobowiązań będących przedmiotem wspomnianej umowy. Użytkownik portalu przed zatwierdzeniem postanowień Umowy pożyczki zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i jest świadomy ponoszonego ryzyka inwestycyjnego. 2. Operator nie jest zobowiązany do uiszczania odpowiedniego podatku od czynności cywilnoprawnych (ciążącego na Pożyczkobiorcy) oraz z tytułu wynagrodzenia Inwestora. 3. Operator nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w sytuacji wystąpienia siły wyższej. Okres niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań równy jest wtedy długości występowania siły wyższej. 4. Operator nie odpowiada za brak wykonania zobowiązania stron Umowy pożyczki w przypadku konserwacji sprzętowej, której następstwem jest brak dostępu do Konta Użytkownika portalu, o ile został on powiadomiony o planowanej konserwacji lub naprawie 2 dni kalendarzowe przed zdarzeniem. Realizacja zobowiązań w tej sytuacji nastąpi niezwłocznie po zakończeniu wspomnianej konserwacji. 11 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy. 2. W sporach pomiędzy Użytkownikami portalu a Operatorem serwisu właściwy będzie sąd dla siedziby Future Net Sp. z o.o. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 15 czerwca 2011 roku. Strona 11 z 12

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo