ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE rok akademicki 2011/2012 Spis treści: Lektorat języka angielskiego... 2 Technologia informacyjna... 2 Socjologia... 4 Filozofia... 4 Ochrona własności intelektualnej... 5 Wychowanie fizyczne... 6 Nauki o organizacji... 6 Mikroekonomia... 8 Prawo... 9 Matematyka Podstawy zarządzania Statystyka opisowa Finanse Marketing Badania marketingowe Rachunkowość finansowa Zachowania organizacyjne Zarządzanie zasobami ludzkimi Finanse przedsiębiorstwa Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie projektami Zarządzanie jakością Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja Podstawy makroekonomii Organizacja i funkcjonowanie MSP Marketing w handlu i usługach Zarządzanie produkcją Korespondencja handlowa Zarządzanie marketingowe Zarządzanie inwestycjami w MSP Metody ilościowe w zarządzaniu Biznes plan Zarządzanie strategiczne w MSP Fundusze UE dla MSP Ubezpieczenia MSP Wykład do wyboru Seminarium dyplomowe

2 Nazwa Kod 04.7 LJA 251 Formuła Ćwiczenia Lektorat języka angielskiego Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: Poziom Metody i formy oceny pracy Podstawowy/średnio-zaawansowany (w zależności od stopnia zaawansowania danej grupy) Wiadomości nabyte w szkole średniej Student: rozumie wypowiedzi i wyrażenia oraz potrafi wypowiedzieć się w zakresie tematów związanych z: życiem codziennym, pogodą, obyczajami innych krajów, podróżowaniem, zakupami, jedzeniem, sportem, rozmową telefoniczną Student potrafi: -radzić sobie w sytuacjach komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży, na lotnisku, w hotelu, restauracji, w sklepie, na ulicy, w czasie rozmowy telefonicznej -tworzyć krótkie wypowiedzi ( ustne lub pisemne) na tematy związane z : rodziną, wakacjami, codziennymi zajęciami, zwiedzaniem miejsc, spędzaniem wolnego czasu -opisać zamierzenia, doświadczenia, przeszłe zdarzenia, miejsca, przedmioty, osoby, marzenia Praca z tekstem, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu, dialogi w parach, dyskusja Podróżowanie, praca, jedzenie, zakupy, podróże służbowe, organizacje niosące pomoc - test - wypowiedź ustna - wypracowania - ćwiczenia praktyczne - ocenianie ciągłe 1. English File 2 student s book. 2. English File 2 workbook. 3. Słownik np.: Oxford Wordpower. 4. Gramatyka np. Oxford Practice Grammar. Nazwa Technologia informacyjna Kod 04.7 TIN 111 Formuła Ćwiczenia 2

3 Liczba godzin w semestrze: 30 Punkty ECTS: 2 Poziom Metody i formy oceny pracy Podstawowy Brak Student rozumie podstawowe pojęcia związane ze sprzętem komputerowym, systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem podnoszącym efektywność działania człowieka w przetwarzaniu i udostępnianiu danych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, baza danych). Student efektywnie wykonuje działania wymagające wykorzystania środków informatyki. Student potrafi dokonać analizy rozwoju narzędzi technologii informacyjnej i ich zastosowań w przykładowych dziedzinach zarządzania. Student w interaktywny sposób prezentować informacje wykorzystując w tym celu sieć Internet. Definiowanie podstawowych pojęć oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputera. Prezentacje multimedialne podczas ćwiczeń oraz demonstracje oprogramowania użytkowego. System operacyjny Windows, zasady efektywnej pracy. Zarządzanie danymi dyskowymi, bezpieczeństwo przechowywania danych. Edytor tekstu - pisanie i edycja dokumentu, drukowanie dokumentu, formatowanie tekstu, style, układ strony, praca z tabelami i ramkami. Arkusz kalkulacyjny - wprowadzenie, edycja i formatowanie danych, tworzenie formuł i stosowanie własnych funkcji, sporządzanie wykresów, drukowanie dokumentów, Podstawowe pojęcia grafiki komputerowej formaty graficzne i zasady ich stosowania, podstawowe aplikacje grafiki rastrowej i wektorowej. Bazy danych podstawowe typy baz danych, zasady tworzenia baz danych z uwzględnieniem wydajności przeszukiwania. Zarządzanie danymi w bazie. Sieci komputerowe - organizacja, podstawowe pojęcia i sprzęt. Zasady działania sieci internet i korzystania z niej. Wszystkie ćwiczenia laboratoryjne są wspomagane materiałami udostępnianymi interaktywnie w sieci internet na specjalnie skonstruowanym portalu. Rozwiązanie każdego z ćwiczeń jest umieszczane na portalu i poddawane ocenie. Zakres wiedzy z danego tematu jest weryfikowany testem komputerowym przeprowadzanym w trakcie zajęć. Średnia ocen ze wszystkich ćwiczeń i testów stanowi ocenę końcową z przedmiotu. Literatura podstawowa: Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, Autor: Witold Wrotek, HELION, ISBN: Podstawy technologii informacyjnej i informatyki w przykładach i zadaniach, Beata Bylina, Jarosław Bylina, Jerzy Mycka, UMCS, ISBN: , Literatura dodatkowa: Excel. Funkcje w przykładach, Krzysztof Masłowski, HELION, ISBN: Word 122 porady, praca zbiorowa, MIKOM,

4 Nazwa Socjologia Kod 04.7 SOC 111 Formuła Wykład Liczba godzin w semestrze: 30 Punkty ECTS: 2 Poziom Metody i formy oceny pracy Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej Student potrafi: - posługiwać się aparatem pojęciowym umożliwiającym opis i porządkowanie różnych przejawów zjawisk społecznych; - dokonać samodzielnej analizy i refleksji nad rozwojem społecznym i bieżącymi aspektami życia społecznego. Wykład z użyciem foliogramów Geneza i przedmiot socjologii. Człowiek istotą społeczną Grupy i zbiorowości społeczne. Struktura społeczna Kontrola społeczna. Procesy i zmiany społeczne. Egzamin ustny 1. B. Szacka Wprowadzenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa N.Goodman Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań Socjologia ogólna. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod redakcją J.Polakowskiej-Kujawy. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Słownik socjologii i nauk społecznych pod redakcją Gordona Marshalla Wyd. Naukowe PWN Warszawa Nazwa Filozofia Kod 04.7 FIL 111 Formuła Wykład Liczba godzin w semestrze: 30 Punkty ECTS: 2 Poziom Podstawowy Brak 4

5 Metody i formy oceny pracy Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami filozoficznymi oraz rozumie znaczenie filozofii we współczesnym świecie. Filozofia jako nauka pojęcie, definicje, działy, źródła wiedzy. Podstawowe terminy filozoficzne. Filozofia różne kryteria podziału. Podstawy historii filozofii. Pisemne zaliczenie na ocenę po zakończeniu wykładów Obowiązkowe: A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 2007 J. Bańka, Wstęp do filozofii, Katowice 2001 J. Hartman, Wstęp do filozofii, Warszaw 2005 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 2002 Uzupełniające: W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki do współczesności, Toruń 2002 Nazwa Kod 04.7 OWI 331 Formuła Wykład Ochrona własności intelektualnej Liczba godzin w semestrze: 15 Punkty ECTS: 3 Poziom Metody i formy oceny pracy Średnio-zaawansowany Podstawowe wiadomości z zakresu podstaw prawoznawstwa Student rozumie pojęcia i definicje dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej. Potrafi poddać analizie aspekty prawne ochrony własności intelektualnej Wykład Własność intelektualna pojęcia, definicje. Prawo autorskie podstawowe zagadnienia. Prawa autorskie osobiste, majątkowe. Ochrona własności przemysłowej. Wynalazki, wzory użytkowe, licencje, patenty. Wykorzystanie dóbr intelektualnych. Prawo prasowe podstawowe regulacje. Pisemne zaliczenie na ocenę po zakończeniu wykładów Obowiązkowe: R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa

6 J. Barta (red.), Prawo autorskie, Warszawa 2007 J. Barta (red.), Zagadnienia prawa autorskiego, Zakamycze 2006 Uzupełniające: R. Golat, Dobra niematerialne: kompendium prawne, Bydgoszcz 2006 A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003 A. Szewc (red.), Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, Zakamycze 2003 Nazwa Wychowanie fizyczne Kod 04.7 WFI 231 Formuła Ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 0 0 Poziom Metody i formy oceny pracy - Średnio-zaawansowany Odpowiedni strój i obuwie Student potrafi: - zaplanować i wykonywać ćwiczenia przygotowawcze, - doskonalić podstawowe elementy techniki, - doskonalić taktyki indywidualne, - opracować taktyki zespołowe. Student zna podstawowe przepisy gry w koszykówkę. Kompleksowa Doskonalenie sprawności specjalnej. Technika kozłowania piłki. Ćwiczenie podań piłki. Małe gry (1x1, 2x1, 3x3). Technika rzutów z wyskoku różne warianty. Gra szkolna. Krycie gracza z piłką i bez piłki. Ćwiczenie gry w ataku i obronie. Konkursy gier 3x3. Rzut z dwutaktu. Turniej drużyn dwuosobowych. Pomiar skuteczności rzutowej. Obrona każdy swego, obrona strefowa. Atak pozycyjny, atak szybki. Test oceniający podstawowe umiejętności z zakresu techniki ataku i obrony poprzez demonstrację podstawowych umiejętności. Próby sędziowania małych gier. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach. Nazwa Nauki o organizacji Kod 04.7 NOR 111 6

7 Formuła Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 15/30 Punkty ECTS: 5 Poziom Metody i formy oceny pracy Podstawowy Wiedza nabyta w szkole średniej Student rozumie istotę organizacji biznesowych, publicznych i społecznych; posiada wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące sprawnego funkcjonowania organizacji; rozróżnia zasady i formy współdziałania organizacyjnego; zna z problematykę zmian organizacyjnych; rozróżnia współczesne podsystemy organizacji, jak jej architektura, nadzór korporacyjny oraz społeczna odpowiedzialność biznesu, a także cech organizacji przyszłości. Ponadto posiada umiejętności organizowania działań, pracy zespołowej oraz formułowania własnych opinii na bazie posiadanych informacji zgodnie z zasadami efektywności organizacji. Wykład audytoryjny wspomagany foliogramami, prezentacją multimedialną. Analiza case study, praca zespołowa, zespołowe rozwiązywanie różnych problemów organizacyjnych, dyskusja, prezentacje opracowywanych zagadnień. Przedmiot i ewolucja nauki o organizacji, definicja i podstawowe pojęcia związane z organizacją: teorie organizacji, typologia organizacji, cele organizacji, cechy organizacji, struktura i modele rozwoju organizacji. Organizacja jako system, grupy interesów oraz otoczenie organizacji. Prawno-organizacyjne i własnościowe formy zorganizowanego działania, tworzenie i przekształcanie organizacji. Zasoby materialne i niematerialne organizacji. Zmiany w organizacji. Efektywność organizacji, zasady organizowania i podstawy sprawnego działania: cechy, typologia, cykle działania zorganizowanego. Formy współdziałania organizacji oraz nowoczesne koncepcje organizacji (organizacja fraktalna, organizacja wirtualna, organizacja sieciowa, organizacja ucząca się i intelektualna. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedmiot kończy się egzaminem na koniec semestru, do którego dopuszczany jest student po zaliczeniu ćwiczeń z tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie przedmiotu na bazie projektów wykonywanych na ćwiczeniach, które będą podsumowywały pewien zakres tematyczny. Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych z projektów. Na ocenę końcową wpływa również aktywność na zajęciach oraz frekwencja. 1. B. Kożuch, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa S. Cyfert, K. Krzakiewicz, Nauka o organizacji, TNOiK Dom Organizatora, Poznań S. Marek, M. Białasiewicz, Podstawy nauki o organizacji. PWE Warszawa

8 4. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa M. Bielski, Organizacje, Wydawnictwo UŁ, Łódź A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK, Toruń A. Bednarski, Materiały pomocnicze do ćwiczeń z organizacji i zarządzania, Wyd. Naukowe UMK, Toruń A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń M. Brzozowski, T. Kopczyński, J. Przeniczka, Metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWE, Warszawa Nazwa Mikroekonomia Kod 04.7 MIK 111 Formuła Wykład/Ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 30/30 Punkty ECTS: 6 Poziom Podstawowy Wiedza nabyta w szkole średniej Student posiada wiadomości merytoryczne i umiejętności służące do zrozumienia zasad działania głównych podmiotów w systemie ekonomicznym państwa. Student rozumie język nauk o gospodarce, który pozwala lepiej zrozumieć podstawowe kategorie ekonomiczne oraz wpływ czynników ekonomicznych na zarządzanie. Wykłady i dyskusje realizowanych na bieżąco tematów. Ćwiczenia i rozwiązywanie zadań. Wprowadzenie do mikroekonomii (Przedmiot i zakres. Historia pojawienia się rozwoju ekonomii, Metoda i narzędzia analizy ekonomicznej. Prawa i teorie ekonomiczne, Ekonomia pozytywna i normatywna); podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne (Rynek i podmioty gospodarki rynkowej; Popyt, podaż; Elastyczność popytu i podaży; Pojęcie, rodzaje i funkcje ceny; Rynkowe procesy dostosowawcze: równowaga rynkowa; model pajęczyny); rzadkość zasobów i możliwości produkcyjne; teoria zachowania gospodarstwa domowego (konsumenta); elementy teorii zachowań przedsiębiorstw (teorii produkcji); konkurencja doskonała i monopol pełny - analiza komparatywna; konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna; rynki czynników produkcji (Rynek pracy; Rynek kapitału; Rynek ziemi); elementy teorii dobrobytu (Równość i efektywność w gospodarce; efektywność w sensie Pareto; Zakłócenia i rozwiązanie "drugie po najlepszym"; Efekty zewnętrzne; Jakość, zdrowie i bezpieczeństwo). 8

9 Metody i formy oceny pracy Zaliczenie całego przedmiotu nastąpi na podstawie egzaminu testowego po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Ćwiczenia będą zaliczane na podstawie aktywności studentów (udział w dyskusji, samodzielna praca w czasie ćwiczeń - rozwiązywanie zadań, analiza przypadku itp.) oraz wyników powtórzeniowego sprawdzianu (przynajmniej jednego w każdym semestrze). 1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa D. Begg, P. Smith, Zbiór zadań, PWE, Warszawa M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Poznań Z. Wiszniewski, Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, CEiRB, Warszawa B. Klimaczak, Mikroekonomia, AE, Wrocław B. Polszakiewicz (red.), Wybrane problemy ekonomii, UMK, Toruń H. R. Varian, Mikroekonomia, PWN, Warszawa J. Wiśniewski, Polimorfizm zasady racjonalnego gopodarowania, Toruń E. Czarny, E. Nojszewska, Mikroekonomia, PWE, Warszawa Oraz prasa bieżąca Nazwa Prawo Kod 04.7 PRA 121 Formuła Wykład Liczba godzin w semestrze: Punkty ECTS: 2 3 Poziom Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej Student rozumie podstawowe pojęcia prawne; rozróżnia poszczególne gałęzie prawa, zwłaszcza prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego; potrafi wskazać źródła i metody odnajdywania przepisów. Student po zapoznaniu się z materią prawną potrafi ( bez względu na role społeczne pełnione w życiu) podejmować decyzje świadomie prawne, a przynajmniej niesprzecznych z prawem. Wykład przekaz ustny Wykład z przedmiotu Prawo obejmuje swym zasięgiem główne gałęzie obowiązującego w Polsce prawa: - pojęcia ogólne - prawo cywilne materialne - postępowanie cywilne - prawo handlowe (gospodarcze) publiczne i prywatne - prawo konstytucyjne - prawo karne materialne 9

10 Metody i formy oceny pracy - prawo pracy - prawo administracyjne Egzamin pisemny 1. Wojciech Siuda Elementy prawa dla ekonomistów SCRIPTUM, POZNAŃ, 2005 r. 2. Cezary Kosikowski Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej Wyd. Prawnicze LexisNexis, WARSZAWA, 2004 r. 3. Zbigniew Salwa Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wyd. Prawnicze LexisNexis, WARSZAWA, 2004 r. 4. Leszek Garlicki Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu LIBER, WARSZAWA, 2005 r. 5. Zbigniew Radwański Prawo cywilne - część ogólna C.H. BECK, WARSZAWA, 2004 r. 6. Witold Czachórski i in. Zobowiązania. Zarys wykładu LexisNexis, WARSZAWA, 2005 r. 7. Andrzej Marek, Stanisław Waltoś Podstawy prawa i procesu karnego LexisNexis, WARSZAWA, 2005 r. Nazwa Matematyka Kod 04.7 MAT 121 Formuła Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 30/30 15/30 Punkty ECTS: 4 5 Poziom Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej Student potrafi: - logicznie, sprawnie myśleć; - kojarzyć fakty i umiejętnie wyprowadzać prawidłowe wnioski z formalnych i modelowych założeń. - umiejętnie zastosować wiedzę matematyczną w ekonomii, informatyce i zarządzaniu. Wyprowadzenie twierdzeń. Przedstawienie i interpretacja przykładów. W trakcie ćwiczeń, po krótkim przypomnieniu kluczowych pojęć, studenci samodzielnie rozwiązują zadania odpowiednio dobrane do teorii przedstawionej na wykładzie. Przy napotkaniu trudności student konsultowany jest przez innych studentów oraz przez nauczyciela. 1. Rachunek zdań. Formy zdaniowe. Prawa działania na kwantyfikatorach. Pojęcie zdania. Funktory. Tautologje. Reguły wnioskowania. Predykaty. 2. Zbiory. Iloczyn kartezjański. Relacje. Zbiory (mnogości), podzbiory, działania na zbiorach, relacje dwuargumentowe. 3. Grupowanie i porządkowanie. Grupowanie, porządkowanie, klasyfikacja. Relacje i odwzorowania. Relacja, odwrotna relacja, składanie 10

11 Metody i formy oceny pracy relacji, funkcja. 4. Przestrzeń wektorowa. Przestrzeń macierzy, wektorowa, podprzestrzeń. Operacje na wektorach i macierzach. Iloczyn skalarny i ortogonalność. Liniowa niezależność i baza przestrzeni. 5. Przekształcenie liniowe. Pojęcie, obraz, jądro, rząd i macierz przekształcenia liniowego. 6. Iloczyn skośny. Wyznacznik. Iloczyn zewnętrzny, wyznacznik i zorientowana obojętność. Obliczenia wyznacznika. 7. Równanie liniowe oraz ich własności. Macierz odwrotna. Obliczenie macierzy odwrotnej. Rozwiązanie układu równań liniowych metodą eliminacji Gaussa. 8. Ciągi liczbowe. Pojęcie ciągu. Ciąg ograniczony. Ciągi monotoniczne. Granica ciągu. Twierdzenie o granicy ciągu. Liczba e. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej. Przykłady. 10. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. Iloraz różnicowy. Pochodna. Różniczkowalność funkcji. Obliczanie pochodnych. Różniczka funkcji. Reguły de l Hospitala.. Monotoniczność i ekstrema funkcji.. Funkcja wypukła. Punkt przegięcia. 11. Zastosowania rachunku różniczkowego. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Interpretacje i zastosowania pochodnej w ekonomii i zarządzaniu. Pochodna jako prędkość. Rachunek marginalny. Przykłady zastosowania. 12. Całka nieoznaczona. Całkowanie przez podstawienie. Całka logarytmiczna. Całka oznaczona. Całkowalność w sensie Riemanna. Własności całki oznaczonej. Podstawowe twierdzenia rachunku całkowego. Całka niewłaściwa. 13. Zastosowanie całki oznaczonej. Pole obszaru płaskiego. Objętość bryły obrotowej. Długość łuku krzywej. Średnie wartości w ekonomii. Stan zasobów w magazynie. Łączny zysk. Nadwyżka i strata producenta. 14. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Funkcja wielu zmiennych. Granica i ciągłość. Pochodna kierunkowa i cząstkowa. Gradient funkcji, geometryczna interpretacja. Zastosowania w ekonomii. 15. Równania różniczkowe i różnicowe pierwszego i drugiego rzędu. Zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym na ocenę po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Zajęcia ćwiczeniowe zaliczane są na podstawie ocen uzyskanych przy rozwiązywaniu zadań oraz ocen z dwóch pisemnych sprawdzianów. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z obu sprawdzianów 1. R.Antoniewicz, A.Mistrzal, Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa J. Banaś, Podstawy matematyki dla ekonomistów, WNT, Warszawa, R.G.D. Allen, Mathematical Analysis for Economists, Martins Press, New York, Marian Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, J. Abtowa, K. Piasecki, T. Różański, Z. Świtalski, Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań P. Davis, R. Hersh, Świat matematyki, Warszawa M. Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Zbiór zadań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, J. Abtowa, Krzysztof Piasecki, Tadeusz Różański, Zbigniew Świtalski, Matematyka wspomagająca zarządzanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu J. Kraszewski, Wstęp do matematyki, WNT

12 3. G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, t. I-III, PWN Literatura nadobowiązkowa: T. Bażańska, M. Nykowska, Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza BRANTA L. Felix, Współczesny wykład matematyki elementarnej, PWN Zb. Semadeni, Matematyka współczesna w nauczaniu dzieci, PWN Nazwa Podstawy zarządzania Kod 04.7 PZA 221 Formuła Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 30/30 Punkty ECTS: 7 Poziom Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej oraz z przedmiotu nauki o organizacji Po ukończeniu zajęć student potrafi: zdefiniować pojęcia kierowania i zarządzania, wymienić i omówić podstawowe funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie, formułować i hierarchizować cele, rozwiązywać podstawowe problemy zarządzania, wyodrębnić i przeanalizować obszary, na które należy zwracać uwagę, aby z sukcesem konkurować na rynku. Ponadto słuchacze potrafią wykorzystywać elementarne metody analizy i dopasowania organizacji do turbulentnego otoczenia. Student posiada umiejętności podejmowania podstawowych decyzji zarządczych w różnych sytuacjach na bazie posiadanych informacji oraz wyrobienie umiejętności pracy zespołowej. Przekaz ustny wspomagany foliami i prezentacją Power Point. Analiza case study, praca zespołowa, zespołowe rozwiązywanie różnych problemów zarządzania, dyskusja, prezentacje opracowywanych zagadnień. Podstawowe pojęcia dziedziny zarządzania: kierowanie, administrowanie, zarządzanie. Ogólne spojrzenie na proces zarządzania z punktu widzenia czterech podstawowych jego funkcji: planowania, organizowania, przewodzenia i kontroli. Teoria i historia zarządzania, historyczny kontekst zarządzania, spojrzenie klasyczne, behawioralne, ilościowe i integrujące na zarządzanie. Relacje między organizacją a otoczeniem. Globalny kontekst zarządzania. Proces planowania: cele organizacji, plany taktyczne i operacyjne. Planowanie strategiczne: formułowanie strategii, ogólne typy strategii, wdrażanie strategii. Proces podejmowania decyzji: typy decyzji, warunki podejmowania decyzji, grupowe podejmowanie decyzji (korzyści i wady grupowego 12

13 Metody i formy oceny pracy podejmowania decyzji. Proces organizowania: struktura organizacyjna i jej elementyprojektowanie stanowisk pracy, grupowanie stanowisk pracy, relacje podporządkowania, układ władzy w organizacji proces delegowania, centralizacja i decentralizacja. Motywowanie pracownika do pracy: funkcje motywowania, zasady budowy sprawnego systemu motywowania. Proces kontrolowania: istota, cele, etapy procesu kontrolowania, formy kontroli operacji, formy kontroli organizacyjnej. Zarządzanie międzykulturowe. Podstawowe metody zarządzania. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym trwającym ok. godziny, po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Student otrzymuje zaliczenie na bazie systematycznie wykonywanych prac zespołowych nad którymi studenci pracują podczas zajęć. Na ocenę wpływa również frekwencja na zajęciach. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Red. W. Kowalczewski, Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie, Oficyna wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA s.c., Kraków-Kluczbork Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1994 H. Bieniok, Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 2001 Z. Martyniak, Nowe metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE w Krakowie, Kraków J. Supernat, Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław Nazwa Statystyka opisowa Kod 04.7 STA 221 Formuła Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 30/30 Punkty ECTS: 4 Poziom Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej Student posiada umiejętności: - prezentacji i analizowania danych statystycznych obrazujących przebieg procesów społeczno-gospodarczych w skali mikro i makro; 13

14 - obliczenia i interpretacji różnych miar i charakterystyk procesów stochastycznych modelujących procesy i zjawiska społecznogospodarcze; - logicznego i sprawnego praktycznego stosowania metod statystycznych w zarządzaniu i marketingu i informatyce; - prowadzenia badań statystycznych; - analizy i interpretacji danych statystycznych metodami opisowymi oraz wnioskowania statystycznego; - statystycznej analizy problemów dotyczących zarządzania Podanie materiału teoretycznego. Przedstawienie i interpretacja przykładów. Studia przypadków zastosowań statystyki opisowej w zarządzaniu. Nauczanie metodą projektów. Konwersatorium z zakresu wiedzy przedmiotowej omawianej na wykładzie. Samodzielne wyszukiwanie wiedzy w książkach i w Internecie 1. Podstawowe pojęcia statystyki. Rodzaje, etapy i przedmiot badań statystycznych. 2. Obserwacja statystyczna i opracowanie materiału statystycznego. Formy prezentacji danych: szeregi statystyczne, tablice statystyczne, graficzna prezentacja. 3.Położenie rozkładu materiału statystycznego - miary tendencji centralnej: średnia arytmetyczna, dominanta, kwantyle, decyle i centyle. Przykłady obliczeń miar tendencji centralnej. 4. Miary rozproszenia materiału statystycznego miary zróżnicowania rozkładu: rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe i ćwiartkowe, obszar zmienności, klasyczny i pozycyjny współczynnik zmienności. Przykłady obliczeń miar rozproszenia. 5.Miary skośności i koncentracji materiału statystycznego: współczynnik skośności Pearsona, klasyczny i pozycyjny współczynnik asymetrii, współczynnik kurtozy i koncentracji wartości cechy. Przykłady obliczeń miar skośności i koncentracji. Podsumowanie. 6. Pojęcie skokowej i ciągłej zmiennej losowej. Zmienna losowa skokowa. Funkcja rozkładu i dystrybuanta (skumulowana funkcja rozkładu) skokowej zmiennej losowej. Wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe skokowej zmiennej losowej. 7. Przykłady rozkładu skokowej zmiennej losowej: zerojedynkowy, dwumianowy Bernoulliego, Poissona, hypergeometryczny, wielomianowy, geometryczny. 8. Zmienna losowa ciągła. Funkcja rozkładu i dystrybuanta ciągłej zmiennej losowej. Wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe ciągłej zmiennej losowej. Rozkład jednostajny i normalny. 9. Prawa wielkich liczb i twierdzenia graniczne. Podstawy wnioskowania statystycznego. Statystyka. Rozkład statystyki z próby. 10. Wybrane rozkłady statystyki z próby: średniej arytmetycznej, częstości, wariancji, różnicy średnich, róznicy częstości, ilorazu wariancji. 11. Analiza korelacyjna. Współczynniki Pearsona, Cramera i Spearmana. Sposoby badania związku statystycznego, wskaźniki i współczynniki korelacji. Test niezależności chi-kwadrat. Związek cech niemierzalnych. Przykłady analizy korelacyjnej. 12. Estymacja przedziałowa parametrów rozkładu: wartości oczekiwanej, wariancji, odchylenia standardowego i wskaźnika struktury. Minimalna liczebność próby. 13. Weryfikacja hipotez statystycznych. Parametryczne (dla wartości średniej, wskaźnika struktury, wariancji) i nieparametryczne (zgodności chi-kwadrat i Kolmogorowa) testy istotności. 14. Analiza regresji. Regresja liniowa i nieliniowa. Dopasowanie 14

15 Metody i formy oceny pracy krzywej regresji do danych empirycznych. Przykłady analizy regresji. Szacowanie parametrów i dopasowanie funkcji regresji. 15. Analiza dynamiki zjawisk masowych. Mierniki dynamiki.. Wahania sezonowe, przypadkowe i tendencje rozwojowe. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym na ocenę, po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń. Zajęcia ćwiczeniowe student zalicza poprzez opracowanie czterech projektów. Ocena aktywności na zajęciach. 1. M.Sobczyk, Statystyka, PWN, Warszawa, J. Jówiak, J.Podgorski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa E.Dolny, K.Sienkiewicz, Podstawy statystyki, Toruńska Szkoła zaradzania, Toruń, A.D.Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, J. Greń, statystyka matematyczna. Modele i zdania, PWN, Warszawa M.Sej-Kolasa, A.Zielińska, EXCEL w statystyce. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław B.Pulaska-Turyna, Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa Jówiak, J.Podgorski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa Nazwa Finanse Kod 04.7 FIN 331 Formuła Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 30/30 Punkty ECTS: 5 Poziom Metody i formy oceny pracy Podstawowy Studiowanie przedmiotu finanse wymaga od studenta podstawowej wiedzy w zakresie przedmiotów: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, podstawy teorii zarządzania przedsiębiorstwem. Student rozumie podstawowe pojęcia i definicje nauk finansowych. Rozróżnia systemy finansowe w gospodarce, tj. system finansów przedsiębiorstw i system finansów publicznych. Posiada podstawową wiedzę o systemie bankowym i ubezpieczeń w gospodarce oraz na temat rynków pieniężnych i kapitałowych. Prezentacje multimedialne, dyskusje problemowe Finanse jako zjawisko ekonomiczne, pieniądz podstawą zjawisk finansowych, emisja i obieg pieniądza, pieniądz elektroniczny, waluta i zjawiska z nią związane, system pieniężny, strumienie i zasoby finansowe w gospodarce, system finansowy w gospodarce rynkowej, budżet państwa, budżety samorządów terytorialnych, system bankowy, rynki finansowe, funkcjonowanie rynku (giełdy) papierów wartościowych. Wykład kończy się egzaminem pisemnym, który zostanie przeprowadzony po zakończonych zajęciach. Zaliczenie ćwiczeń 15

16 odbywa się na podstawie dwóch pisemnych prac sprawdzających oraz aktywności studentów w trakcie zajęć. Literatura obowiązkowa: 1. J. Ostaszewski, Finanse, Difin, Warszawa Owsiak S., Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa Kornik D., Kornik S., Podstawy finansów, WN PWN, Warszawa Literatura nadobowiązkowa: 1. Jarocka E., Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Difin, Warszawa Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa Nazwa Marketing Kod 04.7 MAR 111 Formuła Wykład/Ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 30/15 Punkty ECTS: 7 Poziom Podstawowy Wiadomości nabyte w szkole średniej. Po ukończeniu zajęć student: - rozumie czym jest marketing, rynek, zarządzanie marketingowe; zna rodzaje marketingu i rolę marketingu we współczesnym świecie, społeczną odpowiedzialność i etykę; - potrafi wymienić i omówić elementy marketingu-mix (produkt, cena, promocja, dystrybucja) ze wskazaniem na ich istotę, właściwość, zakres oraz warunki i konsekwencje stosowania; - potrafi zdefiniować pojęcie segmentacji rynku, omówić jej przyczyny, kryteria i zmienne segmentacyjne, warunki skutecznej segmentacji, wie na czym polega wybór rynku docelowego oraz pozycjonowanie produktu, potrafi określić niszę rynkową; - rozumie zasady i przebieg procesu komunikacji marketingowej; - zna pojecie satysfakcji klienta, metody jej pomiaru i zarządzania satysfakcją klienta. Wykład audytoryjny z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych. Ćwiczenia: analiza case study, dyskusja, praca zespołowa. Istota i ewolucja marketingu. Rynek i jego podmioty. Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa. Rodzaje marketingu. Orientacje rynkowe przedsiębiorstw. Konsument i jego potrzeby. Segmentacja rynku i pozycjonowanie produktu. System marketingowych środków oddziaływania na nabywców marketing mix. Marketingowe kształtowanie produktu. Kształtowanie cen. Dobór systemu dystrybucji. Komunikacja marketingowa i jej struktura. Zarządzanie 16

17 Metody i formy oceny pracy satysfakcją konsumenta. Systemy informacyjne w marketingu. Etyka w marketingu. Przedmiot kończy się egzaminem na koniec semestru, do którego dopuszczany jest student po zaliczeniu ćwiczeń z tego przedmiotu. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie pracy na ćwiczeniach oraz projektów, które będą podsumowywały pewien zakres tematyczny. Ocena końcowa to średnia ocen uzyskanych z projektów. Na ocenę końcową wpływa również aktywność na zajęciach oraz frekwencja. N.M. Pazio, Podstawy marketingu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie, Warszawa L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa Kompendium wiedzy o marketingu, red. nauk. B. Pilarczyk, H. Mruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań H. Mruk (red. nauk.) Marketing - zagadnienia współczesne, Wydawnictwo Forum Naukowe : PASSAT, Poznań D. Patten, Skuteczny marketing w małej firmie, Helion, Warszawa Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków Marketing : podstawy i kontrowersje, pod red. W. Żurawika, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing - podręcznik europejski, PWE, Warszawa Nazwa Badania marketingowe Kod 04.7 BAM 331 Formuła Wykład/Ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 30/30 Punkty ECTS: 6 Poziom Średnio-zaawansowany Podstawowe wiadomości z zakresu marketingu i zarządzania oraz matematyki i ekonomii. Po ukończeniu zajęć student: - rozumie rolę badań marketingowych w zarządzaniu, - zna pierwotne i wtórne źródła informacji marketingowych, - potrafi poprawnie zaprojektować i przeprowadzić badanie marketingowe z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik, - posiada umiejętność interpretacji uzyskanych w trakcie badań wyników. Wykład audytoryjny z użyciem foliogramów lub prezentacji Power Point. W ramach ćwiczeń: samodzielne projektowanie badania, praktyczna realizacja badania w rzeczywistości rynkowej praca w grupie; debata; opracowanie danych, analiza i interpretacja wyników. Zapotrzebowanie na informacje w podejmowaniu decyzji marketingowych. Pojęcie, klasyfikacja oraz funkcje badań marketingowych. Badania ilościowe a badania jakościowe. Organizacja badań marketingowych 17

18 Metody i formy oceny pracy w przedsiębiorstwie. Etapy procesu badania marketingowego (formułowanie problemu badawczego, projektowanie badań marketingowych). Procedura doboru próby, określenie wielkości próby do badania marketingowego. Budowa instrumentu pomiarowego. Badania marketingowe wtórne i pierwotne, pośrednie i bezpośrednie. Analiza i interpretacja danych, zasady przygotowania raportu końcowego z badań marketingowych, ocena uzyskanych wyników. Pisemny egzamin końcowy, do którego może podejść słuchacz posiadający zaliczenie ćwiczeń, na podstawie pracy podczas zajęć oraz oceny z wykonanego projektu badawczego. 1. R.J. Kaden, Badania marketingowe, PWE, Warszawa S. Kaczmarczyk Badania marketingowe. Metody i techniki. Wydanie III zmienione. PWE, Warszawa Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa G. A. Churchill Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Wydaw. Naukowe PWN Warszawa Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. nauk. K. Mazurek- Łopacinska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa Nazwa Kod 04.7 RFI 331 Formuła Wykład, ćwiczenia Rachunkowość finansowa Liczba godzin w semestrze: 30/30 Punkty ECTS: 6 Poziom Średnio-zaawansowany Znajomość podstawowych pojęć związanych z problematyką działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu z mikroekonomii. Student potrafi ewidencjonować oraz interpretować skutki zdarzeń składających się na działalność gospodarczą firm. Zna zasady funkcjonowania kont i budowy praktycznych rozwiązań systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych. Zajęcia prowadzone są w formie klasycznego wykładu akademickiego, z wykorzystaniem folii. Studenci otrzymują dodatkowe materiały (ksero), które maja ułatwić im zrozumienie treści wykładu. Ćwiczenia są prowadzone w formie konwersatorium, z wykorzystaniem poleconych zbiorów zadań. Studenci otrzymują dodatkowe materiały ( ksero), które maja ułatwić im zrozumienie treści zajęć. 1. Powstanie i rozwój rachunkowości. 2. Podstawy metodologii rachunkowości. 3. Operacje gospodarcze, ich dokumentacja i wpływ na składniki bilansu. 18

19 Metody i formy oceny pracy 4. Zasady funkcjonowania kont księgowych. 5. Zasady prowadzenia księgowości. 6. Rachunek przychodów, kosztów i wyników. 7. Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. Wykład kończy się egzaminem pisemnym polegającym na: 1. udzieleniu odpowiedzi na pytania typu testowego, 2. sformułowaniu odpowiedzi na postawione kwestie metodologiczne. 3. rozwiązaniu przykładu liczbowego. Do egzaminu może przystąpić student, który uzyska zaliczenie z ćwiczeń, którego podstawą są oceny pracy studenta uzyskane z kolokwium pisemnego - jedno w semestrze oraz pracy semestralnej zaliczenie pracy w formie ustnej w trakcie godzin na konsultacje (przy końcu semestru ). Literatura obowiązkowa: 1. Rachunkowość finansowa, (red.) K. Sawicki, PWE, Warszawa J. Turyna, Rachunkowość finansowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa Rachunkowość finansowa i podatkowa, (red.). T. Cebrowska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Wyd. Difin, Warszawa Wprowadzenie do rachunkowości, (red.) E. Śnieżek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Encyklopedia rachunkowości, (red.) M. Gmytrasiewicz, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, wykład, tom I, Wyd. Difin, Warszawa Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa I Olchowicz, A. Tłaczała, Rachunkowość finansowa w przykładach, Wyd. Difin, Warszawa R. Niemczyk, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. Zadania i rozwiązania, tom II, Wyd. Difin, Warszawa B. Gierusz, Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania, ODiDK, Gdańsk A. Kuczyńska-Cesarz, T. Cesarz, Rachunkowość. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Wyd. Difin, Warszawa Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań, (red.) M. Andrzejewski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Nazwa Zachowania organizacyjne Kod 04.7 ZOR 441 Formuła Wykład, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze: 30/15 19

20 Punkty ECTS: 6 Poziom Metody i formy oceny pracy Średnio-zaawansowany Wiedza nabyta w szkole średniej oraz podstawy zarządzania Po odbyciu zajęć student: - rozumie od czego zależą zachowania ludzi w organizacji; - ma świadomość współzależności technicznych potrzeb organizacji i potrzeb ludzkich na trzech poziomach: jednostki, grupy i systemu społecznego organizacji; - potrafi zdefiniować i rozróżnić pojęcia: osobowość, temperament, charakter, inteligencja, emocje, percepcja; - rozumie specyfikę pracy grupowej i wpływ grupy na zachowania organizacyjne; - posiada umiejętność pracy grupowej, skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji; Wykład z elementami dyskusji, wspomagany prezentacją multimedialna z wykorzystaniem programu Power Point. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem różnych metod aktywizujących: dyskusje na podstawie analizy przypadków, odgrywanie ról, burza mózgów, inscenizacje; prezentacje przygotowanych zagadnień, paca w grupach. 1. Istota zachowań organizacyjnych (behawioralne aspekty zarządzania); 2. Jednostka w organizacji: postawy, wartości, osobowość, percepcja, uczenie się emocje jednostek a organizacja; 3. Motywacja istota, źródła, koncepcje, metody motywowania, kryzys motywacji; 4. Decyzje indywidualne problemy, podejmowanie decyzji, teorie decyzji. 5. Zachowania grupowe grupa a zespół, grupy formalne i nieformalne, przyczyny powstawania, efektywność pracy grupowej; 6. Wpływ komunikacji na zachowania w grupie istota, kierunki i funkcje, modele procesu komunikowania się, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery i sposoby ich przezwyciężania; 7. Konflikty w organizacjach - istota konfliktu, rodzaje konfliktów, ich przyczyny i etapy, źródła konfliktów, zarządzanie konfliktem, negocjacje; 8. Kultura organizacyjna - istota, warstwy, funkcje i atrybuty, typologia, zmiany, wpływ kultury narodowej, wielokulturowość; 9. Władza w organizacji typy, źródła władzy, przywództwo style kierowania i profil kompetencji współczesnego menadżera; 10.Zmiany i doskonalenie organizacji - grupa wobec zmian, pokonywanie oporu; 11.Rozwój osobisty, skuteczna autoprezentacja. Zaliczenie całego przedmiotu nastąpi na podstawie egzaminu testowego. Ćwiczenia będą zaliczane na podstawie aktywności studentów i efektów pracy w czasie ćwiczeń. 1. Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, red. A.Potocki, Difin, Warszawa B. R. Kuc, J. M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne. 20

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo