Katalog szkoleñ. KM Studio - szkolenia Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog szkoleñ. KM Studio - szkolenia Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach"

Transkrypt

1 Katalog szkoleñ

2 Szanowni Pañstwo, Mamy zaszczyt przedstawiæ Pañstwu ofertê naszych szkoleñ interpersonalnych oraz informatycznych zapraszaj¹c do korzystania z naszych us³ug.

3 Misja KM Studio Naszym celem jest wspieranie ludzi w ich dzia³aniach zmierzaj¹cych do rozwoju. Podczas szkoleñ i dzia³alnoœci doradczej: - dajemy wiedzê i umiejêtnoœci praktyczne ( informatyczne, interpersonalne, psychologiczne), - pomagamy uœwiadomiæ sobie cele i priorytety w rozwoju zawodowym lub osobistym, - towarzyszymy podczas wybierania œcie ki kariery, - przekazujemy pasjê do tworzenia nowych rozwi¹zañ i realizacji zamierzeñ, - pomagamy efektywnie planowaæ dzia³ania, - motywujemy do jak najlepszego uporz¹dkowania i dyscypliny w pracy. Ktoœ kiedyœ powiedzia³: Mo esz byæ znakomity w swoim zawodzie, jednak kiedy nie umiesz dobrze zaprezentowaæ swoich rezultatów, niewiele zdzia³asz. Wierz¹c w to g³êboko pomagamy naszym klientom tworzyæ markê oraz wizerunek firmy tworz¹c identyfikacjê wizualn¹ w postaci stron www, interaktywnych serwisów, sklepów internetowych a tak e przygotowuj¹c materia³y do druku. Nasze dzia³ania przynosz¹ nam du o satysfakcji, poniewa widzimy jak ludzie, z którymi pracujemy zyskuj¹ pewnoœæ, bezpieczeñstwo i si³ê do kierowania biznesem i osi¹gania sukcesu. 2. Szkolenia interpersonalne Szkolenia interpersonalne s¹ przeznaczone dla wszystkich, którzy chc¹ podnosiæ swoje kompetencje w takich obszarach jak: - komunikacja spo³eczna ( umiejêtnoœæ porozumiewania siê z ludÿmi werbalnie i niewerbalnie, skuteczne przekazywanie informacji i s³uchanie ze zrozumieniem) - inteligencja emocjonalna ( œwiadomoœæ emocji w³asnych oraz innych ludzi oraz umiejêtnoœæ wyra ania i odbierania emocji, oraz kontrolowania ich przejawów) - wywieranie wp³ywu ( bierne i ekspresyjne wp³ywanie na innych, perswazja i manipulacja, negocjacje) -1-

4 - asertywnoœæ ( umiejêtnoœæ reagowania na trudne sytuacje w sposób stanowczy, bez lêku i agresji) - prezentacja i autoprezentacja ( nauka o tym jak mówiæ aby ludzie nas s³uchali i byli zainteresowani tym, co przekazujemy) - sztuka prowadzenia dyskusji ( jak mówiæ, o czym mówiæ aby osi¹gn¹æ cel) - radzenie sobie ze stresem ( sztuka panowania nad negatywnymi emocjami podczas wa nych i/lub trudnych sytuacji a tak e profilaktyka, czyli œwiadomoœæ zdrowego ycia bez niepotrzebnego napiêcia) - kreatywne rozwi¹zywanie problemów ( umiejêtnoœæ dzia³ania wbrew stereotypom i nawykom) - zarz¹dzanie czasem ( o tym jak œwiadomie planowaæ swoje cele i zadania oraz zdrowo odpoczywaæ) - savoir- vivre ( zasady dobrego wychowania obowi¹zuj¹ce w naszej kulturze w sytuacjach zawodowych i prywatnych). 2.1 Asertywnoœæ Podczas szkolenia wyjaœniamy ró nicê miêdzy asertywnoœci¹, agresj¹ i uleg³oœci¹. Uczestnicy wykonuj¹ szereg æwiczeñ pomagaj¹cych radziæ sobie z negatywnymi ocenami oraz chroniæ w³asne terytorium psychologiczne. Kursanci ucz¹ siê jak wyra aæ swoje potrzeby, oczekiwania a tak e w³asne zdanie szczególnie gdy jest odmienne od zdania innych ludzi, a tak e jak mówiæ "nie" w sposób, który nie ura a drugiej osoby. Uczestnicy æwicz¹ konstruktywne wyra anie pochwa³ i krytyki. W zakres szkolenia wchodzi nauka krytykowania skoncentrowana na zachowaniach a nie na osobie a tak e asertywne wyra anie uczuæ pozytywnych i negatywnych. Cele szkolenia to: skuteczniejsze realizowanie w³asnych potrzeb i interesów, zwiêkszenie pewnoœci siebie i wiary we w³asne si³y, lepsze radzenie sobie z agresj¹ i manipulacj¹ ze strony innych, umiejêtnoœæ zachowania postawy asertywnej podczas konfliktów i negocjacji biznesowych, umiejêtnoœæ asertywnego mówienia i myœlenia o sobie. -2-

5 2.2 Inteligencja emocjonalna Szkolenie jest oparte na autodiagnozie w³asnego sposobu zachowania i odczuwania w kontaktach z ludÿmi (klienci, wspó³pracownicy, bliscy). Podczas zajêæ nie pracujemy nad zmian¹ sposobu zachowania,lecz nad zrozumieniem jego mechanizmów, przyczyn oraz nad lepszym uœwiadomieniem sobie emocji, których zazwyczaj doœwiadczamy. Celem kursu jest to, by ka dy bior¹cy w nim udzia³ przyjrza³ siê swoim mocnym stronom i œwiadomie z nich korzysta³ podczas kontaktów z ludÿmi, by dostrzeg³ swoje s³abe punkty i na tej podstawie stworzy³ indywidualny plan rozwoju. D¹ ymy do tego, by lepiej poznaæ siebie i innych oraz rozpocz¹æ pracê nad w³asnym "stylem interpersonalnym". Efekty osi¹gane przez uczestników to: wiêksza œwiadomoœæ uczuæ w³asnych oraz uczuæ innych ludzi, skuteczniejsze kierowanie w³asnymi emocjami, tak, by by³y one sprzymierzeñcem w codziennych dzia³aniach, lepsza umiejêtnoœæ s³uchania innych ze zrozumieniem, wiêksza œwiadomoœæ mechanizmów w³asnego dzia³ania, umiejêtnoœæ udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych. 2.3 Prezentacja i autoprezentacja Szkolenie jest podzielone na dwie fazy: pierwsza dotyczy przygotowania prezentacji lub autoprezentacji, zaœ druga - jej przeprowadzenia. Uczestnicy ucz¹ siê jak wybraæ treœæ do prezentacji i jak j¹ przedstawiæ by zyskaæ uwagê i zainteresowanie s³uchaczy. Szkolenie zawiera element nagrywania swoich wyst¹pieñ na video oraz póÿniejszej analizy materia³u, aby w kolejnych wyst¹pieniach lepiej modulowaæ g³os, mówiæ ³adniejszym jêzykiem, odpowiednio dobraæ ubiór. Podczas kursu omawiane s¹ tak e takie zagadnienia jak: techniki minimalizowania tremy, mowa cia³a, stosowanie chwytów retorycznych, efektowne i efektywne wstêpy i zakoñczenia. Uczestnicy ucz¹ siê równie skutecznego radzenia sobie z trudnymi pytaniami publicznoœci. Kurs przeznaczony jest dla osób, które w sytuacjach zawodowych lub pozazawodowych mówi¹ do grupy osób, np. dla nauczycieli, polityków, prezenterów, handlowców, liderów grup, itd. -3-

6 2.4 Sztuka prowadzenia dyskusji Celem szkolenia jest nauczenie jasnego prezentowania swoich pogl¹dów, skutecznego przekonywania do swoich argumentów a tak e technik u³atwiaj¹cych obronê przez atakami rozmówców. Podczas kursu pokazujemy jak wykorzystywaæ w dyskusji empatiê i wiedzê na temat emocji. Uczestnicy uzyskuj¹ takie umiejêtnoœci jak: budowanie w³asnego autorytetu w dyskusji, odpowiednie stosowanie artów oraz ataków i uników, korzystanie ze sprzecznoœci w argumentacji oponenta, odpieranie zarzutów, odpieranie argumentów racjonalnych poprzez odwo³ywanie siê do emocji. 2.5 Radzenie sobie ze stresem Szkolenie rozpoczyna siê od stworzenia mapy sytuacji stresowych przez ka dego uczestnika po to by przez ca³y kurs pracowaæ na materiale specyficznym dla ka dej osoby. W zakres kursu wchodz¹ takie zagadnienia jak: analiza przyczyn pojawiania siê stresu w ró nych sytuacjach, praca nad nieadekwatn¹ samoocen¹ jako czynnikiem który zwiêksza ryzyko pojawiania siê stresu w sytuacjach spo³ecznych, praca nad przekonaniami, które utrudniaj¹ realistyczn¹ ocenê faktów na temat otaczaj¹cej nad rzeczywistoœci spo³ecznej, techniki kontroli emocji, techniki relaksacyjne do stosowania w domu i w pracy, elementy asertywnoœci w komunikacji jako czynniki zmniejszaj¹ce stres, œwiadome planowanie pracy i form odpoczynku. 2.6 Zarz¹dzanie czasem Szkolenie pozwala zaplanowaæ optymalny czas pracy i odpoczynku w perspektywie krótko-, œrednio- i d³ugoterminowej indywidualnie dla ka dej osoby. Uczy te tego, jak wspó³pracowaæ z kolegami w firmie tak, by dzia³ania zespo³u by³y jak najbardziej efektywne. Uczestnicy æwicz¹ siê w mówieniu "nie" w sposób asertywny. Inne zagadnienia to m.in. radzenie sobie z "poch³aniaczami czasu", wyznaczanie celów i zadañ ze wzglêdu na priorytety, organizacja biura. Uczestnicy poznaj¹ techniki zwiêkszania w³asnej wydajnoœci w pracy, ucz¹ siê oszczêdzaæ 2 godziny codziennie. Szkolenie zawiera elementy pracy na w³asnym materiale uczestników z wykorzystaniem technik graficznego planowania. Kursanci koñcz¹ szkolenie z -4-

7 gotowym do wdro enia produktem w³asnym harmonogramem celów, priorytetów i zadañ na okreœlony czas. 2.7 Techniki i mechanizmy wywierania wp³ywu Do g³ównych zagadnieñ poruszanych podczas szkolenia nale ¹: mechanizmy i techniki manipulacji oraz wywierania wp³ywu na ludzi ( aktywne i bierne) oraz wiedza o tym jak im nie ulegaæ. Omawiane s¹ tak e mechanizmy podejmowania decyzji, czynniki wywo³uj¹ce podatnoœæ na sugestie. Uczestnicy ucz¹ siê planowaæ w³asne dzia³ania przygotowuj¹c siê do sytuacji zwi¹zanych z koniecznoœci¹ wywierania wp³ywu, dowiaduj¹ siê te jakie znaczenie ma budowanie w³asnego wizerunku w kontakcie z ludÿmi. Szkolenie zawiera szereg æwiczeñ zwi¹zanych z umiejêtnoœci¹ przekonywania i perswazji, negocjowania i uzyskiwania ustêpstw. 2.8 Negocjacje Podczas szkolenia uczestnicy ucz¹ siê okreœlania celu oraz sporz¹dzania strategii negocjacji w zale noœci od sytuacji. Warsztaty umo liwiaj¹ praktyczne æwiczenie odpowiednich technik negocjacyjnych w odniesieniu do w³asnej osobowoœci, celu, charakteru i stylu pracy. Uczestnicy dowiaduj¹ siê jak dzia³aæ w sytuacji gdy maj¹ zdecydowanie silniejsz¹ a jak gdy maj¹ s³absz¹ ni oponent pozycjê wyjœciow¹. Efekty osi¹gane dziêki szkoleniu to: œwiadome i bardziej skuteczne pos³ugiwanie siê technikami negocjacyjnymi, wiêksza pewnoœæ siebie w kontaktach z przeciwnikami negocjacyjnymi, wiêksza wra liwoœæ na sygna³y i próby manipulacji ze strony przeciwnika. 2.9 Kreatywne rozwi¹zywanie problemów Szkolenie polega na æwiczeniu kreatywnego myœlenia w odniesieniu do konkretnych problemów pojawiaj¹cych siê w pracy i nie tylko. Kluczowe pojêcia to: kreatywnoœæ, zadanie, problem. Pierwszy etap pracy to dostrze enie problemu, nastêpny to jego zrozumienie, a póÿniej - szukanie mo liwych rozwi¹zañ i wdra anie ich w ycie. Szczególnie wa na jest tu nauka spogl¹dania na problem "na nowo", tj. bez anga owania stereotypów i przekonañ na -5-

8 temat mo liwoœci jego rozwi¹zania. Umiejêtnoœci uzyskane przez uczestników to: dostrzeganie w sobie zdolnoœci twórczego myœlenia, szybsze kreowanie pomys³ów i wiêksza gotowoœæ ich wdra ania, umiejêtnoœæ generowania wyj¹tkowych, oryginalnych pomys³ów i rozwi¹zañ (szczególnie potrzebna pracownikom reklamy, mened erom, trenerom), umiejêtnoœæ wykorzystania ró nych technik twórczego myœlenia w zale noœci od problemu i celu dzia³ania Savoire- vivre Szkolenie obejmuje wiedzê dotycz¹c¹ obowi¹zuj¹cych aktualnie zasad etykiety i dobrego wychowania w sytuacjach zawodowych i pozazawodowych. Uczestnicy ucz¹ siê zasad prezentacji i powitañ, przedstawiania siê, regu³ zachowania, konwersacji, ubioru, zasad dotycz¹cych jedzenia i picia obowi¹zuj¹cych podczas kontaktów towarzyskich w miejscach prywatnych ( przyjêcia i spotkania rodzinne organizowane w domu) i publicznych ( teatr, kawiarnia, restauracja, itd.) oraz biznesowych ( zasady zachowania w biurze, poza biurem, podczas spotkañ s³u bowych, delegacji, uroczystoœci firmowych). Podczas szkolenia omawiane s¹ tak e regu³y zwi¹zane z kontaktem telefonicznym oraz Internetowym. 3. Szkolenia z zarz¹dzania Szkolenia s¹ przeznaczone dla kadry mened erskiej ró nego szczebla oraz dla wszystkich, którzy w jakiœ sposób zajmuj¹ siê kierowaniem ludÿmi, na przyk³ad dla liderów, przywódców grup, polityków. Kursy z zarz¹dzania obejmuj¹ wiedzê zwi¹zan¹ po pierwsze z wyznaczaniem celów, po drugie z komunikacj¹ z ludÿmi ( pracownikami, wspó³pracownikami). Celem szkoleñ jest nauka œwiadomego i skutecznego motywowania ludzi do dzia³ania oraz eliminowanie strat czasu i pieniêdzy w firmach. 3.1 Coaching i mentoring Szkolenie daje wiedzê na temat tego czym jest coaching i mentoring. Uczestnicy poznaj¹ -6-

9 elementy procesu jakim jest relacja coacha z klientem, ucz¹ siê planowania procesu coachingu mened erskiego oraz mentoringu w firmie. Otrzymuj¹ wiedzê psychologiczn¹ dotycz¹c¹ motywacji i rozwoju cz³owieka doros³ego, poznaj¹ czynniki które mog¹ wp³ywaæ na strukturê i si³ê zmian do jakich d¹ y klient, ucz¹ siê technik autodiagnozy oraz diagnozy umiejêtnoœci interpersonalnych potrzebnych do bycia coachem/ mentorem. Dowiaduj¹ siê krok po kroku na czym polega coaching i mentoring jako towarzyszenie i wspieranie ludzi w rozwoju. Podczas szkolenia uczestnicy pracuj¹ pos³uguj¹c siê metodami pracy indywidualnej a tak e technikami grupowego coachingu, takimi jak: psychodramy, prezentacje, studia przypadków, rozpoznawanie i radzenie sobie z oporem ucz¹cych siê. 3.2 Motywowanie Pierwsza czêœæ szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu osobowoœci cz³owieka, temperamentu, ró nic indywidualnych. Nastêpnie uczestnicy poznaj¹ metody pozwalaj¹ce na diagnozowanie potrzeb pracowników aby w oparciu o nie budowaæ strategie motywacyjn¹ dla ka dego indywidualnie. Szkolenie daje wiedzê dotycz¹c¹ tego jak stawiaæ cele, w jaki sposób wykorzystaæ niezadowolenie, jak stosowaæ pozap³acowe zasady motywowania pracowników. Uczestnicy æwicz¹ sposoby rozmawiania z pracownikami (elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej), dowiaduj¹ siê jak budowaæ ich lojalnoœæ wobec firmy oraz kszta³towaæ twórcz¹ postawê i wywo³ywaæ zaanga owanie. 3.3 Zarz¹dzanie konfliktem Szkolenie dostarcza wiedzy na temat rozumienia konfliktów z punktu widzenia dynamiki grupy. W czêœci warsztatowej uczestnicy ucz¹ siê stosowania technik rozwi¹zywania konfliktów przy uwzglêdnieniu tego, kto jest w niego uwik³any i jaka jest rola konfliktu w konkretnej sytuacji. Ucz¹ siê te jak korzystaæ z inteligencji emocjonalnej w negocjacjach. Szkolenie zarz¹dzanie konfliktem przewiduje pracê na konkretnych przypadkach, z którymi uczestnicy zetknêli siê w firmie. Efekty uzyskane dziêki szkoleniu to: umiejêtnoœæ dostrzegania pozytywnych aspektów konfliktu, wra liwoœæ na konflikt w jego wczesnej fazie, -7-

10 poznanie praktycznych metod i technik rozwi¹zywania konfliktów (n.in. mediacja), kszta³towanie relacji ze wspó³pracownikami opartych na jasnej komunikacji, czyli komunikacji "wprost". 3.4 Zarz¹dzanie pracownikami Program szkolenia zarz¹dzanie pracownikami zawiera zagadnienia zwi¹zane z ró nymi stylami zarz¹dzania, czyli: instruowanie, coaching, motywowanie, delegowanie. Uczestnicy maj¹ mo liwoœæ wyboru stylu odpowiedniego dla siebie i swoich pracowników oraz szczegó³owego przeanalizowania i æwiczenia technik zarz¹dzania. Uczestnicy ucz¹ siê jak jasno i precyzyjnie stawiaæ cele i zadania pracownikom, jak korzystaæ z doœwiadczenia i rad pracowników, jak motywowaæ i tworzyæ partnerskie stosunki w firmie (a tak e w jakich sytuacjach jest to korzystne), jak dobieraæ odpowiednie osoby do konkretnych zadañ, jak zwiêkszyæ zaanga owanie zespo³u w dzia³anie, jak przeprowadziæ profesjonaln¹ ocenê pracowników. Efekty uzyskane dziêki szkoleniu to: poznanie ró nych stylów zarz¹dzania i umiejêtnoœæ dostosowania ich do w³asnego stylu pracy oraz stylu pracy wspó³pracowników, umiejêtnoœæ budowania skutecznie dzia³aj¹cego zespo³u z³o onego z wielu indywidualnoœci, dostrzeganie umiejêtnoœci interpersonalnych u siebie i u swoich podw³adnych. 3.5 Zarz¹dzanie projektem Szkolenie zak³ada pracê wokó³ czterech zagadnieñ: planowanie wstêpne, planowanie szczegó³owe, uruchomienie i monitorowanie oraz przegl¹d wykonawczy. Uczestnicy ucz¹ siê ustalana priorytetów i celów zwi¹zanych z zadaniem, kierowania zespo³em, kontrolowania czy prace przebiegaj¹ zgodnie z planem oraz tego, jak dokonywaæ oceny prac zespo³u projektowego i kompletowaæ dokumentacjê. Uczestnicy szkolenia æwicz¹ na w³asnych kejsach techniki graficznego planowania. 3.6 Zarz¹dzanie zmian¹ Szkolenie obejmuje wiedzê o tym, czym jest re- engenering, wiedzê na temat mitów i faktów -8-

11 dotycz¹cych wdra ania zmian, oraz celów, dla których zwykle dokonuje siê reorganizacji procesów dzia³ania. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to: kultura i organizacja pracy, rekrutacja i dobór pracowników, motywowanie i nagradzanie, przekszta³canie procesów dostaw produktów i us³ug na rynku, wykorzystanie technologii informacyjnej. Uczestnicy dowiaduj¹ siê: jak szacowaæ korzyœci i koszty zwi¹zane z wprowadzeniem zmian, jak przygotowywaæ ludzi do zmian w firmie, jak planowaæ zmiany, jak wspó³pracowaæ i korzystaæ z doœwiadczenia innych. 3.7 Zarz¹dzanie produktywnoœci¹ Trening s³u y opanowaniu sztuki zarz¹dzania, uczy i æwiczy wszystkie jej elementy: ustanawianie celu, planowanie, przydzielanie zadañ, kontrolê - jako porównanie wykonania z celem z nastawieniem na wykrycie ró nic - oraz przygotowanie i wdro enie œrodków koryguj¹cych w odpowiedzi na wykryte ró nice. Trening/warsztat ukazuje i uczy jak osi¹gaæ produktywnoœæ czynnoœci pracowników i skutecznoœæ czynnoœci w³asnych. Warsztaty prowadzone s¹ wg najnowszych technik uczenia ludzi doros³ych. Zalet¹ szkolenia jest jego bardzo dynamiczny przebieg i przemyœlany dobór æwiczeñ, dziêki któremu uzyskujemy du ¹ skutecznoœæ wp³ywania na zmiany zachowañ uczestników. 3.8 Praca w zespole Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które wspó³pracuj¹ z zespo³em ( albo jako kadra zarz¹dzaj¹ca albo jako wspó³pracownicy). Celem szkolenia jest praktyczna nauka umiejêtnoœci spo³ecznych potrzebnych do pracy w zespole po to by skuteczniej przekazywaæ informacje i efektywniej wykonywaæ zadania. Podczas kursu uczestnicy æwicz¹ zachowywanie siê w sytuacjach zmiany, konfliktu, zwiêkszonej intensywnoœci pracy. Podczas kursu æwiczy siê umiejêtnoœci komunikacyjne, kontrolowanie emocji, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, techniki perswazji i przekonywania, wyznaczanie celów, priorytetów i zadañ oraz inne wa ne kompetencje przydatne w pracy w zespole. -9-

12 4. Szkolenia handlowe Szkolenia umiejêtnoœci handlowych s¹ skierowane do osób zajmuj¹cych siê sprzeda ¹ poœredni¹ i bezpoœredni¹ a tak e szeroko rozumian¹ obs³ug¹ klienta. Uczestnicy mog¹ siê dowiedzieæ miêdzy innymi: co zrobiæ aby zwiêkszyæ sprzeda w swojej firmie, jak pozyskiwaæ i utrzymywaæ dobre kontakty z klientami, jak reagowaæ w trudnych sytuacjach gdy obs³ugujemy wymagaj¹cych albo roszczeniowych klientów. Podczas kursów handlowych poruszamy tak e zagadnienia zwi¹zane z negocjacjami handlowymi oraz z etykiet¹ biznesow¹. 4.1 Sprzeda Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak: identyfikacja klientów, pierwszy kontakt, analiza potrzeb, prezentacja oferty, negocjacje, wybrane techniki finalizacji transakcji, sposoby budowania i utrzymywania przyjaznych kontaktów z klientami. Uczestnicy szkolenia maj¹ mo liwoœæ praktycznego æwiczenia ró nego rodzaju zachowañ i sposobów dzia³ania w oparciu o zdobyt¹ wiedzê. Efekty osi¹gane dziêki szkoleniu to: zdobycie wiedzy dotycz¹cej metod identyfikacji i docierania do nowych klientów, umiejêtnoœæ zachowania siê podczas pierwszego kontaktu, wiedza na temat sporz¹dzenia analizy potrzeb klienta, umiejêtnoœæ skutecznej prezentacji us³ugi lub produktu, umiejêtnoœæ negocjowania i zamykania transakcji. 4.2 Telemarketing, czyli sprzeda przez telefon Szkolenie zawiera wszystkie zagadnienia przydatne podczas sprzeda y telefonicznej: rozpoczêcie rozmowy, przedstawienie oferty, umówienie siê na spotkanie, negocjowanie, zamykanie rozmowy. Kursanci ucz¹ siê jak rozmawiaæ z trudnymi klientami ( roszczeniowymi, niegrzecznymi, asertywnymi, niezdecydowanymi), poznaj¹ procedury, które nale y stosowaæ podczas odmawiania a tak e æwicz¹ zasady przekonywania, wywierania wp³ywu. Dowiaduj¹ siê tak e jak radziæ sobie z lêkiem i odrzuceniem, czyli g³ówna barier¹, jak¹ przeszkadza handlowcom zabiegaæ o kontakt z klientami

13 4.3 Obs³uga klienta Szkolenie daje odpowiedÿ na takie pytania jak: w jaki sposób pogodziæ stanowczoœæ i uprzejmoœæ wobec klienta, jak zorganizowaæ obs³ugê w sposób systemowy, jak radziæ sobie z w³asnymi emocjami i jakie techniki komunikacji stosowaæ w kontakcie z trudnym klientem. Podczas kursu uczestnicy dowiaduj¹ siê tak e jak stworzyæ atmosferê przyjazn¹ zarówno dla pracowników jak i klientów, w jaki sposób prowadziæ rozmowy telefoniczne oraz jakie kryteria przyjmuj¹ klienci oceniaj¹c sposób ich obs³ugiwania. 5. Szkolenia informatyczne 5.1 Tworzenie stron www i aplikacji internetowych Prowadzimy szkolenia z zakresu technologii oraz narzêdzi pozwalaj¹cych tworzyæ, obs³ugiwaæ, pozycjonowaæ serwisy www i aplikacje internetowe Zapraszamy na szkolenia: HTML CSS JavaScript PHP PHP i mysql ASP JAVA (J2ME) Flash Dreamweaver Pozycjonowanie stron www 5.2 Grafika Komputerowa -11-

14 Kursy grafiki komputerowej, które s¹ organizowane przez KM Studio obejmuj¹ swoim zakresem grafikê rastrow¹, grafikê wektorow¹, oraz sk³ad DTP. Zapraszamy na szkolenia: Photoshop - grafika rastrowa PhotoPaint- grafika rastrowa CorelDraw - grafika wektorowa Illustrator - grafika wektorowa InDesign - sk³ad DTP Flash - sztuka animacji 5.3 Pakiety biurowe / obs³uga komputera Prowadzimy kursy z obs³ugi pakietów biurowych oraz komputera dla osób pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych. Zapraszamy na szkolenia: MS WORD MS Excel MS Access MS Powerpoint MS Outlook MS Project Openoffice Podstawy obs³ugi komputera 5.4 Programowanie Programowanie polega na zarz¹dzaniu informacj¹.jego istot¹ jest u³atwianie wykonywania -12-

15 dzia³añ u ytkownikom systemów oraz znaczne Zapraszamy na szkolenia: PHP C#.NET ASP JAVA (J2ME) BASH skracanie czasu pracy. 5.5 System Linux Coraz wiêksza popularnoœæ tego systemu jest zwi¹zana z tym, e system oraz wiêkszoœæ oprogramowania dla niego przeznaczonego jest darmowa. Linuks jest wykorzystywany przez wiele przedsiêbiorstw, firm pañstwowych, militarnych, rz¹dowych. Proponujemy szkolenia w bardzo szerokim zakresie od obs³ugi do funkcji administracyjnych systemu. Zapraszamy na szkolenia: Linux - podstawy systemu Sieci w Linuxie Bezpieczeñstwo sieci Bezpieczeñstwo systemu Linux Konfiguracja serwera WWW Konfiguracja serwera Samba Programowanie w pow³oce BASH 5.6 Bazy danych Celem Szkoleñ z tego zakresu jest zapoznanie kursantów z podstawowymi pojêciami i koncepcjami technologii systemów baz danych niezbêdnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji

16 Zapraszamy na szkolenia: Crystal Reports - raportowanie MS Access MySQL PostgreSQL Oracle Organizacja szkoleñ Szkolenia KM Studio s¹ zwykle dwudniowe, trwaj¹ 12 lub 14 h. Pracujemy w godzinach lub w ma³ych grupach ( do oœmiu osób) albo indywidualnie. Szkolenia odbywaj¹ siê w naszej siedzibie, na ul. Piotrkowskiej 125 w odzi. Ka dy uczestnik otrzymuje komplet materia³ów wydrukowanych lub na CD oraz certyfikat ukoñczenia kursu. Jeœli uczestnicy nie ycz¹ sobie inaczej, to w trakcie szkolenia robimy dwie przerwy kawowe. Nasz zespó³ Sta³y zespó³ KM Studio stanowi dziesiêciu trenerów. Oprócz tego wspó³pracujemy z kilkunastoma innymi szkoleniowcami w zale noœci od potrzeb

17 Mieliœmy zaszczyt pracowaæ dla: AL-PI POLONIA Sp. z o.o. Asseco Poland SA Bank PKO SA Bank Spó³dzielczy w Poddêbicach Biazet SA Bioron Polska Sp. Z O.O. BOSKY Sp. z o.o. BRE BANK SA Bridgestone Poznañ Sp. Z O.O. Budvar Centrum SA Castorama Polska Sp. z o.o. Ceramika Parady Sp. z o.o. Comitor Sp. z o. o

18 COPAL Sp. z o.o. Corporate Express Polska Sp. z o.o. Delia Cosmetics Sp. z o.o. DHL Exel Supply Chain E.G.O. Polska Sp. z o.o. Egmont Polska Sp. z o.o. Elkomtech SA Emka Meble Ga³aj Szymañscy S.J. ENEA Operator Sp. z o.o. Eurobank SA Euroglas Polska Sp. z o.o. Euro-Comfort Sp. z o.o. Ferroxcube Polska Sp. z o.o. Filter Service Sp. z o.o

19 Firestone Industrial Products Poland SP. Z O. O. Firmenich Sp. z o.o. FlexLink Engineering Polska Sp. z o.o. Florensis Polska Sp. z o.o. Fujitsu Poland Sp. z o.o. Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o Gaz-System SA Getin Bank SA Górnoœl¹ska Agencja Public Relations Grodziskie Zak³ady Farmaceutyczne GSK Services Sp. z o.o. IDES Consultants Polska Ikea Retail Sp. Z o. o. Indesit Company Polska Sp. z o. o

20 ING Bank Œl¹ski SA Interia.pl Jeronimo Martins Dystrybucja SA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Kancelaria Sejmu KBC Autolease Polska Sp. z o.o. Lek SA LG Electronics Polska Sp. z o.o. Lincoln Electric Bester SA Lukas Bank SA ódzki Oddzia³ NFZ ódzki Zak³ad Energetyczny SA McDonald's Polska Sp. z o.o. Mediso Polska Sp. z o.o

21 Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w odzi Ministerstwo Œrodowiska NYCOMED Pharma Sp. z o.o. Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w odzi Oninen Sp. z o.o. Orlen Transport SA Pabianickie Zak³ady Farmaceutyczne Polfa SA PGNiG S. A. PGE Dystrybucja ódÿ Sp. z o.o. PGE Dystrybucja ódÿ - Teren S.A. PGE Kopalnia Wêgla Brunatnego Be³chatów SA Philips Polska Sp. z o.o. PKN Orlen SA PL 2012 Sp. z o.o

22 Polpharma Biuro Handlowe Sp. Z O.O. Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Polskapresse Sp. z o.o. Polska Telefonia Cyfrowa Sp z o.o. Po³udniowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. Powiatowy Urz¹d Pracy w Staszowie Powiatowy Urz¹d Pracy nr 2 w odzi Powiatowy Urz¹d Pracy w Wieluniu Powiatowy Urz¹d Pracy w Zgierzu PZU SA PZU ycie SA Praca.pl Przedsiêbiorstow Handlowe Alufinish Polska Sp. z o.o. Raiffeisen Bank Polska SA -20-

23 Relacom Sp. z o.o. RWE Stoen SA Sanden Manufakturing Poland sp. z o.o. SGI Baltis Sp. z o.o. Siemens Sp. z o.o. SPSS Polska Sp. z o.o. Starostwo Powiatowe w Be³chatowie Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Technitel Polska SJ Tesco (Polska) Sp. z o.o. Teva Kutno SA Ticket Online Polska sp. z o.o. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oddzia³ w odzi Transfer Multisort Elektronik Sp. Z o. o

24 Tuir Warta SA Urz¹d Marsza³kowski w odzi Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego Urz¹d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia Urz¹d Miasta Zgierza UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ SA VF Polska Sp. Z o. o. Volkswagen Poznañ Sp. z o. o. Warszawskie Zak³ady Farmaceutyczne Polfa SA Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa SA Wincanton Wojewódzki Urz¹d Pracy w odzi Zak³ady Chemiczne "Police" SA -22-

25 Zak³ada Aktywnoœci Zawodowej Caritas Archidiecezji ódzkiej Zelmer SA -24-

26

Czasu nie ma nigdy chyba że się go wykorzysta. Zarządzanie czasem i priorytetami. Metody: Cele szkolenia: Wybrane zagadnienia: Uczestnicy nauczą się:

Czasu nie ma nigdy chyba że się go wykorzysta. Zarządzanie czasem i priorytetami. Metody: Cele szkolenia: Wybrane zagadnienia: Uczestnicy nauczą się: 1 Czasu nie ma nigdy chyba że się go wykorzysta. ~ P. Rosegger Zarządzanie czasem i priorytetami > > Nauka ergonomicznego wykorzystania czasu > > Planowanie pracy w odniesieniu do ustalonych celów > >

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOŁY: SESJA 1 METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ PROGRAM SESJI:

PROGRAM SZKOŁY: SESJA 1 METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ PROGRAM SESJI: PROGRAM SZKOŁY: SESJA 1 METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ : 1. Analiza potrzeb szkolenowych jako pierwszy etap przygotowania. 2. Narzędzia i metody stosowane w analizie potrzeb szkoleniowych: Kwestionariusz,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów. M e d i a c j e r ó w i e ś n i c z e

Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów. M e d i a c j e r ó w i e ś n i c z e Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów M e d i a c j e r ó w i e ś n i c z e 1 Człowiek musi znaleźć taki sposób b rozwiązywania zywania konfliktów, który odrzuca wszelką zemstę,, odwet i agresję

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. ZARZĄDZANIE DLA KADRY MANAGERSKIEJ Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia badanie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Chełm, 2012 rok. Bank programów

Chełm, 2012 rok. Bank programów Bank programów Podstawa prawna: 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, czujących powołanie (lub przymus sytuacyjny) do edukacji swoich kolegów.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, czujących powołanie (lub przymus sytuacyjny) do edukacji swoich kolegów. Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: TTT Train The Trainer Dni: 2 Opis: Adresaci szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów IT, czujących powołanie (lub przymus sytuacyjny) do edukacji swoich kolegów.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015.

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. Nowe podejście Punktem wyjścia - samodzielność życiowa stan niezależności

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KURSY: BIZNES. Własna firma. Zarządzanie małą firmą

DOSTĘPNE KURSY: BIZNES. Własna firma. Zarządzanie małą firmą DOSTĘPNE KURSY: BIZNES Własna firma Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat jak założyć i prowadzić własną firmę ze wszystkimi związanymi z tym formalnościami. Zarządzanie małą firmą Szkolenie pozwala

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Eko negocjator

Program szkolenia Eko negocjator Program szkolenia Eko negocjator 1. Pre-test. Przypomnienie o zasad zrównoważonego rozwoju oraz aktów prawnych o dostępie społeczeństwa do informacji 2. Wprowadzenie uczestników w zagadnienia komunikacji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05]/MEN/2008.02.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 12 TYGODNI x 5 dni = 60 dni Szczegółowe cele kształcenia: Po odbyciu praktyki słuchacz

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014.

Opteamum korzyści. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Programista ASP.NET MVC / WCF Nr ref. PROGRAMISTA ASP.NET/DRP/2014. Twoja praca na tym stanowisku będzie polegała na: Rozwijaniu wielowarstwowych, rozproszonych systemów informatycznych z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, WINDYKACJA, REKLAMACJE Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ. Warsztat pracy i rynek edukacyjny

KONSPEKT ZAJĘĆ. Warsztat pracy i rynek edukacyjny Warsztat pracy i rynek edukacyjny 1. Poznanie i integracja uczestników sesji grupowej 2. Poszerzenie wiedzy na temat rynku pracy, źródeł informacji istotnych dla realizacji celów zawodowych 3. Umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem - warsztaty dla menedżerów

Zarządzanie zespołem - warsztaty dla menedżerów Zarządzanie zespołem - warsztaty dla menedżerów Miejsce: Warszawa Termin: 26-27.12015, czwartek (09.00-16.00) piątek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: 22 / 845 52

Bardziej szczegółowo

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze

Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze Ramowy program szkolenia Podstawowe umiejętności doradcze CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie kadry do pełnienia funkcji doradczych. Kandydaci na doradców otrzymają podstawową wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wstêp: Czêœæ pierwsza: Wprowadzenie do m¹drego wychowania dzieci w domu i w przedszkolu 19

Wstêp: Czêœæ pierwsza: Wprowadzenie do m¹drego wychowania dzieci w domu i w przedszkolu 19 Wstêp: Co siê zmieni³o ostatnio w wychowaniu przedszkolnym O niepokojach rodziców i nauczycieli odnoœnie do wychowania oraz kszta³cenia ma³ych przedszkolaków Dlaczego treœci zawarte w kolejnych rozdzia³ach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK MEDIACJI, KSZTAŁCENIA I PORAD PRAWNYCH w Olsztynie

OŚRODEK MEDIACJI, KSZTAŁCENIA I PORAD PRAWNYCH w Olsztynie OŚRODEK MEDIACJI, KSZTAŁCENIA I PORAD PRAWNYCH w Olsztynie Celem działania STOWARZYSZENIA jest: - promowanie idei mediacji; - podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym lub wychowawczym; -kształcenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Cena netto 250,00 zł Cena brutto 250,00 zł. 2016-09-05 Termin zakończenia usługi. 2016-04-27 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 250,00 zł Cena brutto 250,00 zł. 2016-09-05 Termin zakończenia usługi. 2016-04-27 Termin zakończenia rekrutacji Zarządzanie stresem Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/25/7395/8566 Cena netto 250,00 zł Cena brutto 250,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU

PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU PROGRAM PROFILKTYKI GIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA W POZNANIU PROGRAM PROFILKTYKI Wychowanie to proces wspomagania wychowanka w rozwoju, ukierunkowanym na osiąganie pełnej dojrzałości w czterech

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu Prezentacja projektu Podniesienie umiejętności osób pracujących likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki Projekt jest współfinansowany ze środków: Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DĘBOWEJ ŁĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DĘBOWEJ ŁĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DĘBOWEJ ŁĄCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DĘBOWA ŁĄKA 2015 1 Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Celem jest

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA EMOCJONALNA - Zarządzanie Emocjami i Automotywacja - szkolenie Warszawa

INTELIGENCJA EMOCJONALNA - Zarządzanie Emocjami i Automotywacja - szkolenie Warszawa INTELIGENCJA EMOCJONALNA - Zarządzanie Emocjami i Automotywacja - szkolenie Warszawa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/30/8786/9924 Cena netto 1 450,00 zł Cena brutto 1 783,50 zł Cena netto za

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego Marek Śliwiński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki sprzedaży - jak sprzedawać więcej i efektywniej

Skuteczne techniki sprzedaży - jak sprzedawać więcej i efektywniej Skuteczne techniki sprzedaży - jak sprzedawać więcej i efektywniej Miejsce: Warszawa Termin: 09-10.02.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Anna Dyląg

Bardziej szczegółowo

Budowa i zarządzanie zespołami w administracji

Budowa i zarządzanie zespołami w administracji Budowa i zarządzanie zespołami w administracji Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/5728/1524 Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom

AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom AKADEMIA MENEDŻERA: MODUŁ IV - Motywowanie i delegowanie zadań pracownikom Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/11/6138/7828 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida W Częstochowie. Częstochowa, wrzesień 2013.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida W Częstochowie. Częstochowa, wrzesień 2013. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida W Częstochowie Częstochowa, wrzesień 2013. I. PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE II. WIZJA PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń dla RAD PEDAGOGICZNYCH oraz dla RODZICÓW

Tematyka szkoleń dla RAD PEDAGOGICZNYCH oraz dla RODZICÓW Tematyka szkoleń dla RAD PEDAGOGICZNYCH oraz dla RODZICÓW I Warsztat rozwoju osobistego nauczyciela Szkolenie, które umożliwi odkrywanie w sobie nowych możliwości, przełamywanie ograniczeń, pogłębianie

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Klub Pracy. Klub Pracy. 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 46. Tel: (086) 278 95 41, www.pupkolno.pl. e-mail: biko@praca.gov.pl

Klub Pracy. Klub Pracy. 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 46. Tel: (086) 278 95 41, www.pupkolno.pl. e-mail: biko@praca.gov.pl Klub Pracy Klub Pracy 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 46 Tel: (086) 278 95 41, www.pupkolno.pl e-mail: biko@praca.gov.pl Klub Pracy jest miejscem, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Troszynie na lata 2014-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za. godzinę SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za Cena brutto za 37,08 zł godzinę godzinę 37,08

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016 I. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Autor: Mariusz Trojanowski Wstęp CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego 1.1. Mity

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH 1 Jak skutecznie rozmawiać przez telefon - szkolenie telemarketingowe 2 Magia sprzedaży - bezpośrednia obsługa klienta 3 Profesjonalna obsługa klienta biurowego 4 Mechanizmy psychologiczne w reklamie 5

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,25.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4b/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE: EFEKTY Gimnazjum w Piecniku. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE: EFEKTY Gimnazjum w Piecniku. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania siê z

Zapraszamy do zapoznania siê z Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ kreacji wizerunku O nas 01 "Najwiêksze pomys³y cechuje prostota" J e s t e œ m y z g r a n y m Oprócz kreacji wizerunku oraz grafiki Cenimy sobie spokój i harmoniê,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI PREZENTACJA DOPASOWANA DO OSOBOWOŒCI ROZMÓWCY Psychograf to metoda okreœlenia, kim jest mój partner. Za jej pomoc¹ jesteœmy w stanie lepiej dostosowaæ siê i

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN

Rozporządzenia dla placówek. Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Profilaktyka w szkole jako przykład systemowych rozwiązań we współpracy szkoły, poradni i ODN Akty prawne Konstytucja Rzeczpospolitej Kodeksy Ustawy Rozporządzenia O DOBRĄ JAKOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki

Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki Grupy i czynniki ryzyka Komunikacja jako forma profilaktyki mgr Anna Dolczewska Samela psycholog kliniczny, terapeuta tel.: 607 25 48 27 e-mail: samela@konto.pl WCZESNA ADOLESCENCJA 13 17 rok życia CENTRALNY

Bardziej szczegółowo

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób Strona1 Proces zarządzania i przywództwa 1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 2. Rekrutacja i selekcja pracowników call center / telemarketerów _ 2800 /

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Rozdział 2. XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa

Spis treści. Rozdział 1. Rozdział 2. XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa Spis treści XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa Rozdział 1 8 Badanie tajemnic psychiki i zachowania 11 Psychologia: definicje, cele i zadania 20 Historyczne podstawy psychologii 23 Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo