Katalog szkoleñ. KM Studio - szkolenia Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog szkoleñ. KM Studio - szkolenia Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach"

Transkrypt

1 Katalog szkoleñ

2 Szanowni Pañstwo, Mamy zaszczyt przedstawiæ Pañstwu ofertê naszych szkoleñ interpersonalnych oraz informatycznych zapraszaj¹c do korzystania z naszych us³ug.

3 Misja KM Studio Naszym celem jest wspieranie ludzi w ich dzia³aniach zmierzaj¹cych do rozwoju. Podczas szkoleñ i dzia³alnoœci doradczej: - dajemy wiedzê i umiejêtnoœci praktyczne ( informatyczne, interpersonalne, psychologiczne), - pomagamy uœwiadomiæ sobie cele i priorytety w rozwoju zawodowym lub osobistym, - towarzyszymy podczas wybierania œcie ki kariery, - przekazujemy pasjê do tworzenia nowych rozwi¹zañ i realizacji zamierzeñ, - pomagamy efektywnie planowaæ dzia³ania, - motywujemy do jak najlepszego uporz¹dkowania i dyscypliny w pracy. Ktoœ kiedyœ powiedzia³: Mo esz byæ znakomity w swoim zawodzie, jednak kiedy nie umiesz dobrze zaprezentowaæ swoich rezultatów, niewiele zdzia³asz. Wierz¹c w to g³êboko pomagamy naszym klientom tworzyæ markê oraz wizerunek firmy tworz¹c identyfikacjê wizualn¹ w postaci stron www, interaktywnych serwisów, sklepów internetowych a tak e przygotowuj¹c materia³y do druku. Nasze dzia³ania przynosz¹ nam du o satysfakcji, poniewa widzimy jak ludzie, z którymi pracujemy zyskuj¹ pewnoœæ, bezpieczeñstwo i si³ê do kierowania biznesem i osi¹gania sukcesu. 2. Szkolenia interpersonalne Szkolenia interpersonalne s¹ przeznaczone dla wszystkich, którzy chc¹ podnosiæ swoje kompetencje w takich obszarach jak: - komunikacja spo³eczna ( umiejêtnoœæ porozumiewania siê z ludÿmi werbalnie i niewerbalnie, skuteczne przekazywanie informacji i s³uchanie ze zrozumieniem) - inteligencja emocjonalna ( œwiadomoœæ emocji w³asnych oraz innych ludzi oraz umiejêtnoœæ wyra ania i odbierania emocji, oraz kontrolowania ich przejawów) - wywieranie wp³ywu ( bierne i ekspresyjne wp³ywanie na innych, perswazja i manipulacja, negocjacje) -1-

4 - asertywnoœæ ( umiejêtnoœæ reagowania na trudne sytuacje w sposób stanowczy, bez lêku i agresji) - prezentacja i autoprezentacja ( nauka o tym jak mówiæ aby ludzie nas s³uchali i byli zainteresowani tym, co przekazujemy) - sztuka prowadzenia dyskusji ( jak mówiæ, o czym mówiæ aby osi¹gn¹æ cel) - radzenie sobie ze stresem ( sztuka panowania nad negatywnymi emocjami podczas wa nych i/lub trudnych sytuacji a tak e profilaktyka, czyli œwiadomoœæ zdrowego ycia bez niepotrzebnego napiêcia) - kreatywne rozwi¹zywanie problemów ( umiejêtnoœæ dzia³ania wbrew stereotypom i nawykom) - zarz¹dzanie czasem ( o tym jak œwiadomie planowaæ swoje cele i zadania oraz zdrowo odpoczywaæ) - savoir- vivre ( zasady dobrego wychowania obowi¹zuj¹ce w naszej kulturze w sytuacjach zawodowych i prywatnych). 2.1 Asertywnoœæ Podczas szkolenia wyjaœniamy ró nicê miêdzy asertywnoœci¹, agresj¹ i uleg³oœci¹. Uczestnicy wykonuj¹ szereg æwiczeñ pomagaj¹cych radziæ sobie z negatywnymi ocenami oraz chroniæ w³asne terytorium psychologiczne. Kursanci ucz¹ siê jak wyra aæ swoje potrzeby, oczekiwania a tak e w³asne zdanie szczególnie gdy jest odmienne od zdania innych ludzi, a tak e jak mówiæ "nie" w sposób, który nie ura a drugiej osoby. Uczestnicy æwicz¹ konstruktywne wyra anie pochwa³ i krytyki. W zakres szkolenia wchodzi nauka krytykowania skoncentrowana na zachowaniach a nie na osobie a tak e asertywne wyra anie uczuæ pozytywnych i negatywnych. Cele szkolenia to: skuteczniejsze realizowanie w³asnych potrzeb i interesów, zwiêkszenie pewnoœci siebie i wiary we w³asne si³y, lepsze radzenie sobie z agresj¹ i manipulacj¹ ze strony innych, umiejêtnoœæ zachowania postawy asertywnej podczas konfliktów i negocjacji biznesowych, umiejêtnoœæ asertywnego mówienia i myœlenia o sobie. -2-

5 2.2 Inteligencja emocjonalna Szkolenie jest oparte na autodiagnozie w³asnego sposobu zachowania i odczuwania w kontaktach z ludÿmi (klienci, wspó³pracownicy, bliscy). Podczas zajêæ nie pracujemy nad zmian¹ sposobu zachowania,lecz nad zrozumieniem jego mechanizmów, przyczyn oraz nad lepszym uœwiadomieniem sobie emocji, których zazwyczaj doœwiadczamy. Celem kursu jest to, by ka dy bior¹cy w nim udzia³ przyjrza³ siê swoim mocnym stronom i œwiadomie z nich korzysta³ podczas kontaktów z ludÿmi, by dostrzeg³ swoje s³abe punkty i na tej podstawie stworzy³ indywidualny plan rozwoju. D¹ ymy do tego, by lepiej poznaæ siebie i innych oraz rozpocz¹æ pracê nad w³asnym "stylem interpersonalnym". Efekty osi¹gane przez uczestników to: wiêksza œwiadomoœæ uczuæ w³asnych oraz uczuæ innych ludzi, skuteczniejsze kierowanie w³asnymi emocjami, tak, by by³y one sprzymierzeñcem w codziennych dzia³aniach, lepsza umiejêtnoœæ s³uchania innych ze zrozumieniem, wiêksza œwiadomoœæ mechanizmów w³asnego dzia³ania, umiejêtnoœæ udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych. 2.3 Prezentacja i autoprezentacja Szkolenie jest podzielone na dwie fazy: pierwsza dotyczy przygotowania prezentacji lub autoprezentacji, zaœ druga - jej przeprowadzenia. Uczestnicy ucz¹ siê jak wybraæ treœæ do prezentacji i jak j¹ przedstawiæ by zyskaæ uwagê i zainteresowanie s³uchaczy. Szkolenie zawiera element nagrywania swoich wyst¹pieñ na video oraz póÿniejszej analizy materia³u, aby w kolejnych wyst¹pieniach lepiej modulowaæ g³os, mówiæ ³adniejszym jêzykiem, odpowiednio dobraæ ubiór. Podczas kursu omawiane s¹ tak e takie zagadnienia jak: techniki minimalizowania tremy, mowa cia³a, stosowanie chwytów retorycznych, efektowne i efektywne wstêpy i zakoñczenia. Uczestnicy ucz¹ siê równie skutecznego radzenia sobie z trudnymi pytaniami publicznoœci. Kurs przeznaczony jest dla osób, które w sytuacjach zawodowych lub pozazawodowych mówi¹ do grupy osób, np. dla nauczycieli, polityków, prezenterów, handlowców, liderów grup, itd. -3-

6 2.4 Sztuka prowadzenia dyskusji Celem szkolenia jest nauczenie jasnego prezentowania swoich pogl¹dów, skutecznego przekonywania do swoich argumentów a tak e technik u³atwiaj¹cych obronê przez atakami rozmówców. Podczas kursu pokazujemy jak wykorzystywaæ w dyskusji empatiê i wiedzê na temat emocji. Uczestnicy uzyskuj¹ takie umiejêtnoœci jak: budowanie w³asnego autorytetu w dyskusji, odpowiednie stosowanie artów oraz ataków i uników, korzystanie ze sprzecznoœci w argumentacji oponenta, odpieranie zarzutów, odpieranie argumentów racjonalnych poprzez odwo³ywanie siê do emocji. 2.5 Radzenie sobie ze stresem Szkolenie rozpoczyna siê od stworzenia mapy sytuacji stresowych przez ka dego uczestnika po to by przez ca³y kurs pracowaæ na materiale specyficznym dla ka dej osoby. W zakres kursu wchodz¹ takie zagadnienia jak: analiza przyczyn pojawiania siê stresu w ró nych sytuacjach, praca nad nieadekwatn¹ samoocen¹ jako czynnikiem który zwiêksza ryzyko pojawiania siê stresu w sytuacjach spo³ecznych, praca nad przekonaniami, które utrudniaj¹ realistyczn¹ ocenê faktów na temat otaczaj¹cej nad rzeczywistoœci spo³ecznej, techniki kontroli emocji, techniki relaksacyjne do stosowania w domu i w pracy, elementy asertywnoœci w komunikacji jako czynniki zmniejszaj¹ce stres, œwiadome planowanie pracy i form odpoczynku. 2.6 Zarz¹dzanie czasem Szkolenie pozwala zaplanowaæ optymalny czas pracy i odpoczynku w perspektywie krótko-, œrednio- i d³ugoterminowej indywidualnie dla ka dej osoby. Uczy te tego, jak wspó³pracowaæ z kolegami w firmie tak, by dzia³ania zespo³u by³y jak najbardziej efektywne. Uczestnicy æwicz¹ siê w mówieniu "nie" w sposób asertywny. Inne zagadnienia to m.in. radzenie sobie z "poch³aniaczami czasu", wyznaczanie celów i zadañ ze wzglêdu na priorytety, organizacja biura. Uczestnicy poznaj¹ techniki zwiêkszania w³asnej wydajnoœci w pracy, ucz¹ siê oszczêdzaæ 2 godziny codziennie. Szkolenie zawiera elementy pracy na w³asnym materiale uczestników z wykorzystaniem technik graficznego planowania. Kursanci koñcz¹ szkolenie z -4-

7 gotowym do wdro enia produktem w³asnym harmonogramem celów, priorytetów i zadañ na okreœlony czas. 2.7 Techniki i mechanizmy wywierania wp³ywu Do g³ównych zagadnieñ poruszanych podczas szkolenia nale ¹: mechanizmy i techniki manipulacji oraz wywierania wp³ywu na ludzi ( aktywne i bierne) oraz wiedza o tym jak im nie ulegaæ. Omawiane s¹ tak e mechanizmy podejmowania decyzji, czynniki wywo³uj¹ce podatnoœæ na sugestie. Uczestnicy ucz¹ siê planowaæ w³asne dzia³ania przygotowuj¹c siê do sytuacji zwi¹zanych z koniecznoœci¹ wywierania wp³ywu, dowiaduj¹ siê te jakie znaczenie ma budowanie w³asnego wizerunku w kontakcie z ludÿmi. Szkolenie zawiera szereg æwiczeñ zwi¹zanych z umiejêtnoœci¹ przekonywania i perswazji, negocjowania i uzyskiwania ustêpstw. 2.8 Negocjacje Podczas szkolenia uczestnicy ucz¹ siê okreœlania celu oraz sporz¹dzania strategii negocjacji w zale noœci od sytuacji. Warsztaty umo liwiaj¹ praktyczne æwiczenie odpowiednich technik negocjacyjnych w odniesieniu do w³asnej osobowoœci, celu, charakteru i stylu pracy. Uczestnicy dowiaduj¹ siê jak dzia³aæ w sytuacji gdy maj¹ zdecydowanie silniejsz¹ a jak gdy maj¹ s³absz¹ ni oponent pozycjê wyjœciow¹. Efekty osi¹gane dziêki szkoleniu to: œwiadome i bardziej skuteczne pos³ugiwanie siê technikami negocjacyjnymi, wiêksza pewnoœæ siebie w kontaktach z przeciwnikami negocjacyjnymi, wiêksza wra liwoœæ na sygna³y i próby manipulacji ze strony przeciwnika. 2.9 Kreatywne rozwi¹zywanie problemów Szkolenie polega na æwiczeniu kreatywnego myœlenia w odniesieniu do konkretnych problemów pojawiaj¹cych siê w pracy i nie tylko. Kluczowe pojêcia to: kreatywnoœæ, zadanie, problem. Pierwszy etap pracy to dostrze enie problemu, nastêpny to jego zrozumienie, a póÿniej - szukanie mo liwych rozwi¹zañ i wdra anie ich w ycie. Szczególnie wa na jest tu nauka spogl¹dania na problem "na nowo", tj. bez anga owania stereotypów i przekonañ na -5-

8 temat mo liwoœci jego rozwi¹zania. Umiejêtnoœci uzyskane przez uczestników to: dostrzeganie w sobie zdolnoœci twórczego myœlenia, szybsze kreowanie pomys³ów i wiêksza gotowoœæ ich wdra ania, umiejêtnoœæ generowania wyj¹tkowych, oryginalnych pomys³ów i rozwi¹zañ (szczególnie potrzebna pracownikom reklamy, mened erom, trenerom), umiejêtnoœæ wykorzystania ró nych technik twórczego myœlenia w zale noœci od problemu i celu dzia³ania Savoire- vivre Szkolenie obejmuje wiedzê dotycz¹c¹ obowi¹zuj¹cych aktualnie zasad etykiety i dobrego wychowania w sytuacjach zawodowych i pozazawodowych. Uczestnicy ucz¹ siê zasad prezentacji i powitañ, przedstawiania siê, regu³ zachowania, konwersacji, ubioru, zasad dotycz¹cych jedzenia i picia obowi¹zuj¹cych podczas kontaktów towarzyskich w miejscach prywatnych ( przyjêcia i spotkania rodzinne organizowane w domu) i publicznych ( teatr, kawiarnia, restauracja, itd.) oraz biznesowych ( zasady zachowania w biurze, poza biurem, podczas spotkañ s³u bowych, delegacji, uroczystoœci firmowych). Podczas szkolenia omawiane s¹ tak e regu³y zwi¹zane z kontaktem telefonicznym oraz Internetowym. 3. Szkolenia z zarz¹dzania Szkolenia s¹ przeznaczone dla kadry mened erskiej ró nego szczebla oraz dla wszystkich, którzy w jakiœ sposób zajmuj¹ siê kierowaniem ludÿmi, na przyk³ad dla liderów, przywódców grup, polityków. Kursy z zarz¹dzania obejmuj¹ wiedzê zwi¹zan¹ po pierwsze z wyznaczaniem celów, po drugie z komunikacj¹ z ludÿmi ( pracownikami, wspó³pracownikami). Celem szkoleñ jest nauka œwiadomego i skutecznego motywowania ludzi do dzia³ania oraz eliminowanie strat czasu i pieniêdzy w firmach. 3.1 Coaching i mentoring Szkolenie daje wiedzê na temat tego czym jest coaching i mentoring. Uczestnicy poznaj¹ -6-

9 elementy procesu jakim jest relacja coacha z klientem, ucz¹ siê planowania procesu coachingu mened erskiego oraz mentoringu w firmie. Otrzymuj¹ wiedzê psychologiczn¹ dotycz¹c¹ motywacji i rozwoju cz³owieka doros³ego, poznaj¹ czynniki które mog¹ wp³ywaæ na strukturê i si³ê zmian do jakich d¹ y klient, ucz¹ siê technik autodiagnozy oraz diagnozy umiejêtnoœci interpersonalnych potrzebnych do bycia coachem/ mentorem. Dowiaduj¹ siê krok po kroku na czym polega coaching i mentoring jako towarzyszenie i wspieranie ludzi w rozwoju. Podczas szkolenia uczestnicy pracuj¹ pos³uguj¹c siê metodami pracy indywidualnej a tak e technikami grupowego coachingu, takimi jak: psychodramy, prezentacje, studia przypadków, rozpoznawanie i radzenie sobie z oporem ucz¹cych siê. 3.2 Motywowanie Pierwsza czêœæ szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu osobowoœci cz³owieka, temperamentu, ró nic indywidualnych. Nastêpnie uczestnicy poznaj¹ metody pozwalaj¹ce na diagnozowanie potrzeb pracowników aby w oparciu o nie budowaæ strategie motywacyjn¹ dla ka dego indywidualnie. Szkolenie daje wiedzê dotycz¹c¹ tego jak stawiaæ cele, w jaki sposób wykorzystaæ niezadowolenie, jak stosowaæ pozap³acowe zasady motywowania pracowników. Uczestnicy æwicz¹ sposoby rozmawiania z pracownikami (elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej), dowiaduj¹ siê jak budowaæ ich lojalnoœæ wobec firmy oraz kszta³towaæ twórcz¹ postawê i wywo³ywaæ zaanga owanie. 3.3 Zarz¹dzanie konfliktem Szkolenie dostarcza wiedzy na temat rozumienia konfliktów z punktu widzenia dynamiki grupy. W czêœci warsztatowej uczestnicy ucz¹ siê stosowania technik rozwi¹zywania konfliktów przy uwzglêdnieniu tego, kto jest w niego uwik³any i jaka jest rola konfliktu w konkretnej sytuacji. Ucz¹ siê te jak korzystaæ z inteligencji emocjonalnej w negocjacjach. Szkolenie zarz¹dzanie konfliktem przewiduje pracê na konkretnych przypadkach, z którymi uczestnicy zetknêli siê w firmie. Efekty uzyskane dziêki szkoleniu to: umiejêtnoœæ dostrzegania pozytywnych aspektów konfliktu, wra liwoœæ na konflikt w jego wczesnej fazie, -7-

10 poznanie praktycznych metod i technik rozwi¹zywania konfliktów (n.in. mediacja), kszta³towanie relacji ze wspó³pracownikami opartych na jasnej komunikacji, czyli komunikacji "wprost". 3.4 Zarz¹dzanie pracownikami Program szkolenia zarz¹dzanie pracownikami zawiera zagadnienia zwi¹zane z ró nymi stylami zarz¹dzania, czyli: instruowanie, coaching, motywowanie, delegowanie. Uczestnicy maj¹ mo liwoœæ wyboru stylu odpowiedniego dla siebie i swoich pracowników oraz szczegó³owego przeanalizowania i æwiczenia technik zarz¹dzania. Uczestnicy ucz¹ siê jak jasno i precyzyjnie stawiaæ cele i zadania pracownikom, jak korzystaæ z doœwiadczenia i rad pracowników, jak motywowaæ i tworzyæ partnerskie stosunki w firmie (a tak e w jakich sytuacjach jest to korzystne), jak dobieraæ odpowiednie osoby do konkretnych zadañ, jak zwiêkszyæ zaanga owanie zespo³u w dzia³anie, jak przeprowadziæ profesjonaln¹ ocenê pracowników. Efekty uzyskane dziêki szkoleniu to: poznanie ró nych stylów zarz¹dzania i umiejêtnoœæ dostosowania ich do w³asnego stylu pracy oraz stylu pracy wspó³pracowników, umiejêtnoœæ budowania skutecznie dzia³aj¹cego zespo³u z³o onego z wielu indywidualnoœci, dostrzeganie umiejêtnoœci interpersonalnych u siebie i u swoich podw³adnych. 3.5 Zarz¹dzanie projektem Szkolenie zak³ada pracê wokó³ czterech zagadnieñ: planowanie wstêpne, planowanie szczegó³owe, uruchomienie i monitorowanie oraz przegl¹d wykonawczy. Uczestnicy ucz¹ siê ustalana priorytetów i celów zwi¹zanych z zadaniem, kierowania zespo³em, kontrolowania czy prace przebiegaj¹ zgodnie z planem oraz tego, jak dokonywaæ oceny prac zespo³u projektowego i kompletowaæ dokumentacjê. Uczestnicy szkolenia æwicz¹ na w³asnych kejsach techniki graficznego planowania. 3.6 Zarz¹dzanie zmian¹ Szkolenie obejmuje wiedzê o tym, czym jest re- engenering, wiedzê na temat mitów i faktów -8-

11 dotycz¹cych wdra ania zmian, oraz celów, dla których zwykle dokonuje siê reorganizacji procesów dzia³ania. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to: kultura i organizacja pracy, rekrutacja i dobór pracowników, motywowanie i nagradzanie, przekszta³canie procesów dostaw produktów i us³ug na rynku, wykorzystanie technologii informacyjnej. Uczestnicy dowiaduj¹ siê: jak szacowaæ korzyœci i koszty zwi¹zane z wprowadzeniem zmian, jak przygotowywaæ ludzi do zmian w firmie, jak planowaæ zmiany, jak wspó³pracowaæ i korzystaæ z doœwiadczenia innych. 3.7 Zarz¹dzanie produktywnoœci¹ Trening s³u y opanowaniu sztuki zarz¹dzania, uczy i æwiczy wszystkie jej elementy: ustanawianie celu, planowanie, przydzielanie zadañ, kontrolê - jako porównanie wykonania z celem z nastawieniem na wykrycie ró nic - oraz przygotowanie i wdro enie œrodków koryguj¹cych w odpowiedzi na wykryte ró nice. Trening/warsztat ukazuje i uczy jak osi¹gaæ produktywnoœæ czynnoœci pracowników i skutecznoœæ czynnoœci w³asnych. Warsztaty prowadzone s¹ wg najnowszych technik uczenia ludzi doros³ych. Zalet¹ szkolenia jest jego bardzo dynamiczny przebieg i przemyœlany dobór æwiczeñ, dziêki któremu uzyskujemy du ¹ skutecznoœæ wp³ywania na zmiany zachowañ uczestników. 3.8 Praca w zespole Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które wspó³pracuj¹ z zespo³em ( albo jako kadra zarz¹dzaj¹ca albo jako wspó³pracownicy). Celem szkolenia jest praktyczna nauka umiejêtnoœci spo³ecznych potrzebnych do pracy w zespole po to by skuteczniej przekazywaæ informacje i efektywniej wykonywaæ zadania. Podczas kursu uczestnicy æwicz¹ zachowywanie siê w sytuacjach zmiany, konfliktu, zwiêkszonej intensywnoœci pracy. Podczas kursu æwiczy siê umiejêtnoœci komunikacyjne, kontrolowanie emocji, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, techniki perswazji i przekonywania, wyznaczanie celów, priorytetów i zadañ oraz inne wa ne kompetencje przydatne w pracy w zespole. -9-

12 4. Szkolenia handlowe Szkolenia umiejêtnoœci handlowych s¹ skierowane do osób zajmuj¹cych siê sprzeda ¹ poœredni¹ i bezpoœredni¹ a tak e szeroko rozumian¹ obs³ug¹ klienta. Uczestnicy mog¹ siê dowiedzieæ miêdzy innymi: co zrobiæ aby zwiêkszyæ sprzeda w swojej firmie, jak pozyskiwaæ i utrzymywaæ dobre kontakty z klientami, jak reagowaæ w trudnych sytuacjach gdy obs³ugujemy wymagaj¹cych albo roszczeniowych klientów. Podczas kursów handlowych poruszamy tak e zagadnienia zwi¹zane z negocjacjami handlowymi oraz z etykiet¹ biznesow¹. 4.1 Sprzeda Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak: identyfikacja klientów, pierwszy kontakt, analiza potrzeb, prezentacja oferty, negocjacje, wybrane techniki finalizacji transakcji, sposoby budowania i utrzymywania przyjaznych kontaktów z klientami. Uczestnicy szkolenia maj¹ mo liwoœæ praktycznego æwiczenia ró nego rodzaju zachowañ i sposobów dzia³ania w oparciu o zdobyt¹ wiedzê. Efekty osi¹gane dziêki szkoleniu to: zdobycie wiedzy dotycz¹cej metod identyfikacji i docierania do nowych klientów, umiejêtnoœæ zachowania siê podczas pierwszego kontaktu, wiedza na temat sporz¹dzenia analizy potrzeb klienta, umiejêtnoœæ skutecznej prezentacji us³ugi lub produktu, umiejêtnoœæ negocjowania i zamykania transakcji. 4.2 Telemarketing, czyli sprzeda przez telefon Szkolenie zawiera wszystkie zagadnienia przydatne podczas sprzeda y telefonicznej: rozpoczêcie rozmowy, przedstawienie oferty, umówienie siê na spotkanie, negocjowanie, zamykanie rozmowy. Kursanci ucz¹ siê jak rozmawiaæ z trudnymi klientami ( roszczeniowymi, niegrzecznymi, asertywnymi, niezdecydowanymi), poznaj¹ procedury, które nale y stosowaæ podczas odmawiania a tak e æwicz¹ zasady przekonywania, wywierania wp³ywu. Dowiaduj¹ siê tak e jak radziæ sobie z lêkiem i odrzuceniem, czyli g³ówna barier¹, jak¹ przeszkadza handlowcom zabiegaæ o kontakt z klientami

13 4.3 Obs³uga klienta Szkolenie daje odpowiedÿ na takie pytania jak: w jaki sposób pogodziæ stanowczoœæ i uprzejmoœæ wobec klienta, jak zorganizowaæ obs³ugê w sposób systemowy, jak radziæ sobie z w³asnymi emocjami i jakie techniki komunikacji stosowaæ w kontakcie z trudnym klientem. Podczas kursu uczestnicy dowiaduj¹ siê tak e jak stworzyæ atmosferê przyjazn¹ zarówno dla pracowników jak i klientów, w jaki sposób prowadziæ rozmowy telefoniczne oraz jakie kryteria przyjmuj¹ klienci oceniaj¹c sposób ich obs³ugiwania. 5. Szkolenia informatyczne 5.1 Tworzenie stron www i aplikacji internetowych Prowadzimy szkolenia z zakresu technologii oraz narzêdzi pozwalaj¹cych tworzyæ, obs³ugiwaæ, pozycjonowaæ serwisy www i aplikacje internetowe Zapraszamy na szkolenia: HTML CSS JavaScript PHP PHP i mysql ASP JAVA (J2ME) Flash Dreamweaver Pozycjonowanie stron www 5.2 Grafika Komputerowa -11-

14 Kursy grafiki komputerowej, które s¹ organizowane przez KM Studio obejmuj¹ swoim zakresem grafikê rastrow¹, grafikê wektorow¹, oraz sk³ad DTP. Zapraszamy na szkolenia: Photoshop - grafika rastrowa PhotoPaint- grafika rastrowa CorelDraw - grafika wektorowa Illustrator - grafika wektorowa InDesign - sk³ad DTP Flash - sztuka animacji 5.3 Pakiety biurowe / obs³uga komputera Prowadzimy kursy z obs³ugi pakietów biurowych oraz komputera dla osób pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych. Zapraszamy na szkolenia: MS WORD MS Excel MS Access MS Powerpoint MS Outlook MS Project Openoffice Podstawy obs³ugi komputera 5.4 Programowanie Programowanie polega na zarz¹dzaniu informacj¹.jego istot¹ jest u³atwianie wykonywania -12-

15 dzia³añ u ytkownikom systemów oraz znaczne Zapraszamy na szkolenia: PHP C#.NET ASP JAVA (J2ME) BASH skracanie czasu pracy. 5.5 System Linux Coraz wiêksza popularnoœæ tego systemu jest zwi¹zana z tym, e system oraz wiêkszoœæ oprogramowania dla niego przeznaczonego jest darmowa. Linuks jest wykorzystywany przez wiele przedsiêbiorstw, firm pañstwowych, militarnych, rz¹dowych. Proponujemy szkolenia w bardzo szerokim zakresie od obs³ugi do funkcji administracyjnych systemu. Zapraszamy na szkolenia: Linux - podstawy systemu Sieci w Linuxie Bezpieczeñstwo sieci Bezpieczeñstwo systemu Linux Konfiguracja serwera WWW Konfiguracja serwera Samba Programowanie w pow³oce BASH 5.6 Bazy danych Celem Szkoleñ z tego zakresu jest zapoznanie kursantów z podstawowymi pojêciami i koncepcjami technologii systemów baz danych niezbêdnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji

16 Zapraszamy na szkolenia: Crystal Reports - raportowanie MS Access MySQL PostgreSQL Oracle Organizacja szkoleñ Szkolenia KM Studio s¹ zwykle dwudniowe, trwaj¹ 12 lub 14 h. Pracujemy w godzinach lub w ma³ych grupach ( do oœmiu osób) albo indywidualnie. Szkolenia odbywaj¹ siê w naszej siedzibie, na ul. Piotrkowskiej 125 w odzi. Ka dy uczestnik otrzymuje komplet materia³ów wydrukowanych lub na CD oraz certyfikat ukoñczenia kursu. Jeœli uczestnicy nie ycz¹ sobie inaczej, to w trakcie szkolenia robimy dwie przerwy kawowe. Nasz zespó³ Sta³y zespó³ KM Studio stanowi dziesiêciu trenerów. Oprócz tego wspó³pracujemy z kilkunastoma innymi szkoleniowcami w zale noœci od potrzeb

17 Mieliœmy zaszczyt pracowaæ dla: AL-PI POLONIA Sp. z o.o. Asseco Poland SA Bank PKO SA Bank Spó³dzielczy w Poddêbicach Biazet SA Bioron Polska Sp. Z O.O. BOSKY Sp. z o.o. BRE BANK SA Bridgestone Poznañ Sp. Z O.O. Budvar Centrum SA Castorama Polska Sp. z o.o. Ceramika Parady Sp. z o.o. Comitor Sp. z o. o

18 COPAL Sp. z o.o. Corporate Express Polska Sp. z o.o. Delia Cosmetics Sp. z o.o. DHL Exel Supply Chain E.G.O. Polska Sp. z o.o. Egmont Polska Sp. z o.o. Elkomtech SA Emka Meble Ga³aj Szymañscy S.J. ENEA Operator Sp. z o.o. Eurobank SA Euroglas Polska Sp. z o.o. Euro-Comfort Sp. z o.o. Ferroxcube Polska Sp. z o.o. Filter Service Sp. z o.o

19 Firestone Industrial Products Poland SP. Z O. O. Firmenich Sp. z o.o. FlexLink Engineering Polska Sp. z o.o. Florensis Polska Sp. z o.o. Fujitsu Poland Sp. z o.o. Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o Gaz-System SA Getin Bank SA Górnoœl¹ska Agencja Public Relations Grodziskie Zak³ady Farmaceutyczne GSK Services Sp. z o.o. IDES Consultants Polska Ikea Retail Sp. Z o. o. Indesit Company Polska Sp. z o. o

20 ING Bank Œl¹ski SA Interia.pl Jeronimo Martins Dystrybucja SA Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Kancelaria Sejmu KBC Autolease Polska Sp. z o.o. Lek SA LG Electronics Polska Sp. z o.o. Lincoln Electric Bester SA Lukas Bank SA ódzki Oddzia³ NFZ ódzki Zak³ad Energetyczny SA McDonald's Polska Sp. z o.o. Mediso Polska Sp. z o.o

21 Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w odzi Ministerstwo Œrodowiska NYCOMED Pharma Sp. z o.o. Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w odzi Oninen Sp. z o.o. Orlen Transport SA Pabianickie Zak³ady Farmaceutyczne Polfa SA PGNiG S. A. PGE Dystrybucja ódÿ Sp. z o.o. PGE Dystrybucja ódÿ - Teren S.A. PGE Kopalnia Wêgla Brunatnego Be³chatów SA Philips Polska Sp. z o.o. PKN Orlen SA PL 2012 Sp. z o.o

22 Polpharma Biuro Handlowe Sp. Z O.O. Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Polskapresse Sp. z o.o. Polska Telefonia Cyfrowa Sp z o.o. Po³udniowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. Powiatowy Urz¹d Pracy w Staszowie Powiatowy Urz¹d Pracy nr 2 w odzi Powiatowy Urz¹d Pracy w Wieluniu Powiatowy Urz¹d Pracy w Zgierzu PZU SA PZU ycie SA Praca.pl Przedsiêbiorstow Handlowe Alufinish Polska Sp. z o.o. Raiffeisen Bank Polska SA -20-

23 Relacom Sp. z o.o. RWE Stoen SA Sanden Manufakturing Poland sp. z o.o. SGI Baltis Sp. z o.o. Siemens Sp. z o.o. SPSS Polska Sp. z o.o. Starostwo Powiatowe w Be³chatowie Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Technitel Polska SJ Tesco (Polska) Sp. z o.o. Teva Kutno SA Ticket Online Polska sp. z o.o. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oddzia³ w odzi Transfer Multisort Elektronik Sp. Z o. o

24 Tuir Warta SA Urz¹d Marsza³kowski w odzi Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego Urz¹d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia Urz¹d Miasta Zgierza UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ SA VF Polska Sp. Z o. o. Volkswagen Poznañ Sp. z o. o. Warszawskie Zak³ady Farmaceutyczne Polfa SA Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa SA Wincanton Wojewódzki Urz¹d Pracy w odzi Zak³ady Chemiczne "Police" SA -22-

25 Zak³ada Aktywnoœci Zawodowej Caritas Archidiecezji ódzkiej Zelmer SA -24-

26

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 27 września 2013 Nr 13 (51) Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych Znalezienie pracowników dobrych jakoœciowo, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo