BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI"

Transkrypt

1 PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów Szczecin tel: (48) fax: (48) kom: (48) Strategia marketingowa BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI funkcjonującego przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie Obejmującego branże: spożywczą, chemiczną, drzewno-meblarską oraz informatyczną Szczecin, czerwiec 2011 r.

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1: ROLA I ZAKRES DZIAŁANIA BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI str. 3 Rozdział 2: ANALIZA OFERTY MARKETINGOWEJ BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI str.7 Rozdział 3 KONKURENCYJNOŚĆ BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI - KONCEPCJA NOWEJ OFERTY str.24 Rozdział 4 KONCEPCJA PROMOCJI BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI str.27 Rozdział 5 SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH DLA BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI str.35 Rozdział 6 PLAN DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH NA 24 MIESIĄCE str.43 Rozdział 7 PODSTAWOWY KOSZTORYS DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH str.47 Załącznik 1 str.51 Załącznik 2 str.57

3 Rozdział 1: ROLA I ZAKRES DZIAŁANIA BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI 1.1. Znaczenie Branżowego Centrum Kompetencji w kreowaniu współpracy pomiędzy Nauką i Biznesem Współczesny postęp cywilizacyjny oraz uwarunkowania rynkowe powodują, iż żyjemy w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Znaczenie rozwoju poprzez innowacje zostało już docenione nie tylko przez wielkie międzynarodowe korporacje, Unię Europejską, ale również przez regionalne władze i ośrodki naukowe, a także sektor MSP. Badania naukowe prowadzone na uczelniach wyższych w dużym stopniu wpływają na rozwój innowacji w różnych branżach przemysłu oraz stanowią ważną podstawę patentów przemysłowych. Transfer technologii z uczelni wyższych i instytutów B+R do przemysłu jest ważny strategicznie z wielu powodów, m.in. dlatego, że jest on źródłem finansowania badań naukowych oraz źródłem innowacji dla firm. Równocześnie innowacje technologiczne, organizacyjne lub marketingowe nadal są rzadko wdrażane przez polskich przedsiębiorców. Badania European Technology Scoreboard, na które powołuje się Wirtualny Nowy Przemysł wykazały, że innowacjami zainteresowanych jest zaledwie 20% z nich (PARP 2011). Co interesujące, jak pokazują badania przeprowadzone przez Fundację Promocji Nauki w 2007 roku na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aż 80% pracowników instytucji naukowych twierdzi, że w ich instytucjach do działań promocyjno-informacyjnych przykłada się duże lub bardzo duże znaczenie. Jednak okazuje się, że dla przedstawicieli instytucji naukowych w Polsce promować naukę znaczy głównie: występować na konferencjach naukowych, pisać książki, umieszczać artykuły w pismach naukowych i reklamować ofertę edukacyjną uczelni. Aż 70% badanych przedstawicieli świata nauki przyznaje, że swoje działania informacyjne kieruje przede wszystkim do innych naukowców. Jest to dość naturalne: naukowcy są przyzwyczajeni do kontaktów przede wszystkim z własnym środowiskiem. A zatem nowe zadania stawiane przed uczelniami dotyczą przede wszystkim łączenia wiedzy, szczególnie tej inżynierskiej i nauk podstawowych, z dziedzinami biznesowymi oraz popularyzacji ich w kręgach przedsiębiorstw. Branżowe Centrum Kompetencji, jako celowa jednostka powołana przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, pełni więc misję pomagając zarówno naukowcom jak i przedsiębiorcom znaleźć najlepsze miejsce we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, w trudnych procesach globalizacji, innowacji i nowych wymaganiach rynku.

4 1.2. Branżowe Centrum Kompetencji jako narzędzie promocji powiązań Nauki z Biznesem W okresie od października 2005 r. do marca 2008 r. realizowany był przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny projekt Regionalny System Innowacji, który polegał na utworzeniu oraz rozwijaniu sieci współpracy na poziomie regionalnym, pomiędzy dostawcami innowacji i technologii uczelniami wyższymi, a ich odbiorcami - przedsiębiorstwami, w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu. Kluczowymi elementami powołanej sieci Regionalnego Systemu Innowacji (RSI) zostały: Lokalne Ośrodki Transferu Technologii i Innowacji (LOTTI), które w wyniku dalszych przekształceń obecnie są określane mianem branżowych centrów kompetencji oraz klastry przemysłowe, których zadaniem jest działanie na rzecz transferu know-how i nowych technologii. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz potencjału rozwoju regionu wytypowano kluczowe branże dla jego rozwoju, którymi są sektory: przetwórstwa rybnego, chemiczny, drzewno-meblarski oraz informatyczny. W konsekwencji powołano dedykowane dla wyżej wymienionych branż centra kompetencji, w funkcjonowanie których były zaangażowane osoby w większości formalnie nie powiązane z poszczególnymi BCK. W wyniku przeprowadzonych konsultacji, docelowo, struktura BCK powinna wyglądać jak obrazuje rysunek 1. Rysunek 1: Struktura organizacyjna Branżowego Centrum Kompetencji BCK BRANŻOWE CENTRUM KOMPETENCJI - KOORDYNATOR Centrum Kompetencji DREWNO Centrum Kompetencji ŻYWNOŚD FUNKCJONALNA Centrum Kompetencji CHEMIA Centrum Kompetencji IT Bezpośrednia współpraca: 1) specjalista z Działu Transferu Technologii 2) naukowiec Bezpośrednia współpraca: 1) specjalista z Działu Transferu Technologii 2) naukowiec Bezpośrednia współpraca: 1) specjalista z Działu Transferu Technologii 2) naukowiec Bezpośrednia współpraca: 1) specjalista z Działu Transferu Technologii 2) naukowiec Źródło: Opracowanie własne. Przedstawiona struktura ma charakter niesformalizowany, co oznacza iż koordynator BCK posiada sieć kontaktów - osób bezpośrednio z nim współpracujących w zakresie

5 poszczególnych kompetencji branżowych, reprezentujących zasoby wiedzy i umiejętności dostępne dla Branżowego Centrum Kompetencji. Rola BCK polega zatem na doprowadzaniu do współpracy pomiędzy światem nauki, wiedzy i nowoczesnych umiejętności a światem przedsiębiorstw. Na co należy zwrócić uwagę, to fakt, iż Branżowe Centrum Kompetencji jako jednostka koordynująca musi pozyskiwać dwa typy klientów: zarówno przedsiębiorstwa jak i naukowców oraz ekspertów z określonej dziedziny (rysunek 2). Zgodnie z orientacją marketingową odbywa się to w wyniku rozpoznawania, kreowania, zaspokajania potrzeb zarówno jednej, jak i drugiej strony. Bowiem im wyższa będzie świadomość naukowców w zakresie możliwości korzyści ze współpracy ze sferą biznesu, tym większa i bardziej atrakcyjna będzie oferta BCK. A zatem, podniesienie świadomości i zainteresowania pracowników sfery B+R możliwościami efektywnej współpracy w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych w gospodarce jest jednym z marketingowych celów działania Branżowego Centrum Kompetencji. Rysunek 2. Koncepcja Branżowego Centrum Kompetencji jako koordynatora w procesie komunikacji pomiędzy sferą nauki i wiedzy a przedstawicielami gospodarki Naukowcy ZUT Eksperci RCIiTT Instytut Wzornictwa PK Eksperci zewnętrzni Branżowe Centrum Kompetencji /front office/ Przedsiębiorstwa branży chemicznej Przedsiębiorstwa branży drzewnej i meblarskiej Przedsiębiorstwa branży IT Przedsiębiorstwa branży żywności funkcjonalnej Źródło: Opracowanie własne. Przedsiębiorstwa innych branż Jako że, działalność BCK jest narzędziem promocji czyli komunikacji pomiędzy nauką a biznesem, istotne będzie wprowadzenie nazewnictwa, które zapewni spójność i czytelność przekazu, zarówno wobec środowiska wewnętrznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, jak i dla otoczenia zewnętrznego tj. przedsiębiorców, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego. Nazewnictwo zaproponowane w tabeli 1, powinno być następnie wykorzystane w opracowywaniu i produkcji wszelkich materiałów promocyjnych, stron internetowych, a także powinno być stosowane w trakcie rozmów z kontrahentami.

6 Tabela 1: Ujednolicone nazewnictwo Nazwa pełna Nazwa skrócona Zakres działania Branżowe Centrum Kompetencji BCK Koordynacja kompleksowego procesu współpracy pomiędzy zasobami wiedzy i nauki a przedsiębiorstwami. Centrum kompetencji, gdzie Centrum Kompetencji CK CHEMIA rozwiązywane są problemy branży CHEMIA chemicznej. Centrum Kompetencji DREWNO Centrum Kompetencji IT Centrum Kompetencji ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA CK DREWNO CK IT CK ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA Wiodące centrum projektowania jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia. Opracowywane, testowane i wdrażanie technologii związanych z bezpieczeństwem oraz funkcjonalnością sieci i systemów przemysłowych Centrum dla branży spożywczej, w którym są opracowywane, testowane i wdrażane technologie produkcji żywności funkcjonalnej Zakres działań Branżowego Centrum Kompetencji Oferta BCK jest stale rozwijana, natomiast jej podstawę stanowi dorobek naukowy i ekspercki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, uzupełniany o ekspertów zewnętrznych. A zatem oferta skoncentrowana jest przede wszystkim na: innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych dla przedsiębiorstw, wsparciu technologicznym - tzw. "twarde" produkty, wsparciu biznesowym- tzw. elementy "miękkie" typu doradztwo, opracowywanie strategii, organizacji specjalistycznych szkoleń. Obecnie konstruowana jest lista specjalizacji oraz najważniejszych technologii wypracowanych na ZUT, w ramach których BCK może pomóc firmom z poszczególnych branż. Obszar geograficznego oddziaływania BCK obejmuje głównie województwo zachodniopomorskie, jednak docelowo będzie on powiększany, również na rynki zagraniczne. Dotychczasowa baza adresowa klientów (obecnych i potencjalnych) zawiera około 500 firm z czterech branż (po około 130 firm/branża). Natomiast docelowo planuje się opracowanie bazy danych liczącej około 250 firm dla każdej branży.

7 Rozdział 2: ANALIZA OFERTY MARKETINGOWEJ BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI Dotychczasowe działania BCK nie miały jednolitego charakteru i koncentrowały się na indywidualnych działaniach poszczególnych centrów kompetencji. Stąd analiza oferty marketingowej jest przeprowadzona indywidualnie dla kolejnych tematycznych centrów kompetencji Centrum Kompetencji CHEMIA 1 Misja: Branżowe Centrum Kompetencji dla branży chemicznej jest Centrum, w którym rozwiązywane są problemy chemiczne w gospodarce. Centrum Kompetencji CHEMIA świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw związane z rozwiązywaniem problemów chemicznych. W szczególności swoją misję realizuje poprzez: - organizowanie i utrzymanie wymiany informacji pomiędzy sferą produkcyjną a sferą naukowo - badawczą, - rekomendowanie kierunków prowadzenia prac badawczych, - pobudzanie popytu na wiedzę i innowacyjne rozwiązania technologiczne, - wspomaganie rozbudowy zaplecza naukowo - badawczego, - wymianę doświadczeń z innymi partnerami branżowymi i naukowymi, - tworzenie nowej wiedzy, która będzie wykorzystywana w przemyśle; budowanie potencjału regionu poprzez dostarczanie technologii na najwyższym wymaganym poziomie, - wspieranie implementacji dobrych rozwiązań, - wdrażanie i komercjalizację nowych pomysłów naukowych do przemysłu, - organizowanie szkoleń oraz pogłębianie wiedzy specjalistycznej dla fachowców. Wizja: Branżowe Centrum Kompetencji dla branży chemicznej działające jako Centrum Kompetencji Rozwiązywania Problemów Chemicznych w Gospodarce Centrum Kompetencji CHEMIA stanowi uznaną w polskim sektorze chemicznym platformę współpracy między przedsiębiorstwami i zespołami badawczymi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Głównym celem działalności CK CHEMIA jest świadczenie usług doradczych i realizacja prac rozwojowych z zakresu chemii, w szczególności w obszarach BIO i EKO. 1 Opracowane na podstawie "Biznes plan, Branżowe Centrum Kompetencji dla branży chemicznej", InnoCo sp. z o.o., grudzień 2010.

8 CK CHEMIA jest pierwszym punktem do kontaktu dla przedsiębiorstw, które są przekonane o tym, że warto inwestować w nowe rozwiązania technologiczne i w długotrwałą współpracę z wybitnymi naukowcami. CK CHEMIA dysponuje bazą ekspertów i dostępnych laboratoriów, dzięki którym w sposób efektywny potrafi montować zespoły i infrastrukturę pod konkretne zapotrzebowania przedsiębiorstw. Główne działania CK CHEMIA Centrum Kompetencji CHEMIA pomaga w rozwiązywaniu problemów chemicznych w gospodarce świadcząc usługi doradcze i realizując prace rozwojowe z zakresu chemii. W Centrum planowana jest realizacja następujących usług: Usługi doradcze i specjalistyczne w danej dziedzinie wiedzy: polimery, biotechnologie, odpady i kompostowanie, analiza elementarna materiałów i substancji nieorganicznych, modernizacja procesów technologicznych, rozwiązywanie problemów technologicznych, Ekspertyzy przekraczające możliwości jednego zespołu badawczego, Usługi badawcze w postaci badań rozwojowych i przedkonkurencyjnych, w tym przygotowanie studiów wykonalności i prototypów. W dłuższej perspektywie czasu planowana jest realizacja we współpracy z przemysłem W kontekście planowanych prac realizowanych przez CK CHEMIA, właściwym uzupełnieniem działalności prowadzonej na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej może być skorzystanie z wiedzy i doświadczeń zespołów badawczych działających na innych wydziałach ZUT, między innymi na: - Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, - Wydziale Elektrycznym, - Wydziale Techniki Morskiej, - Wydziale Budownictwa, - Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa CK CHEMIA z uwagi na jej silne powiązania z nanotechnologią i medycyną (nanorurki węglowe wykorzystywane w medycynie oraz soczewki) powinno silnie współpracować z Pomorską Akademia Medyczną. Wybrane problemy warunkujące sytuację CK CHEMIA Problemy w obszarze zasobów ludzkich: - Niedopasowanie profilu kształcenia w szkołach średnich i wyższych do potrzeb branży, co może wpłynąć na zmniejszenie potencjału rozwojowego firm. Problemy w obszarze współpracy i kooperacji: - Słaba współpraca przedsiębiorstw z branży chemicznej ze sferą badawczo-rozwojową oraz instytucjami otoczenia biznesu. - Duże rozdrobnienie branży utrudniające współpracę. Problemy w obszarze innowacji, badań i rozwoju:

9 Koncentracja produkcji i eksportu na produktach niżej przetworzonych o niskiej wartości dodanej. Natomiast produkty wysoko przetworzone, czyli o dużej wartości dodanej są importowane z zagranicy. - Przedsiębiorstwa w małym stopniu inwestują w innowacje. Jest to spowodowane wysokimi kosztami wdrażania innowacji. Słabo przygotowane zaplecze badawczo-rozwojowe dla potrzeb przedsiębiorstw z branży chemicznej, np. brak akredytowanego laboratorium. - Trudności z zagospodarowaniem odpadów. Niska innowacyjność produktów. Problemy w obszarze finansów: - Trudność z finansowaniem nowych inwestycji. - Słabe wykorzystanie funduszy unijnych. Problemy w obszarze marketingu, promocji i wizerunku: - Brak wiarygodnych analiz rynkowych, dotyczących rynku produktów chemicznych, trendów i możliwości zagospodarowania nisz. - Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku chemicznym powoduje, że nawet aktualne analizy trendów rynkowych szybko tracą na aktualności. Konkurencja CK CHEMIA Do głównych konkurentów działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego należą: - Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Przyrodniczych - Politechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Na Uniwersytecie Szczecińskim prace badawczo - rozwojowe i naukowe częściowo związane z branżą chemiczną prowadzone są na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Szczególną uwagę w tym zakresie należy zwrócić na działalność: r - Katedry Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego - Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Na Politechnice Koszalińskiej nie ma wydziału bezpośrednio odpowiadającego za prace badawczo - rozwojowe i naukowe związane z branżą chemiczną. Jednakże na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzone są badania związane z chemicznym oczyszczaniem ścieków i odpadów, również tych pochodzenia przemysłowego, a także badania związane z materiałami wykorzystywanymi w branży budowlanej. Istotnymi konkurentami dla działalności CK CHEMIA mogą być docelowo także wydziały chemiczne działające w innych ośrodkach akademickich takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, a przede wszystkim wysoko wyspecjalizowane instytuty B+R o znaczeniu ogólnopolskim zajmujące czołowe miejsca w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego takie jak: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Instytut Nawozów Sztucznych, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

10 Klienci CK CHEMIA Poniższa tabela prezentuje główne branże/sektory, które są w polu zainteresowania CK CHEMIA wraz z potencjalnymi tematami badawczymi. Branża/sektor Branża budowlana Producenci chemii budowlanej, betonu, cementu itp.) Rolnictwo Producenci nawozów i środków ochrony roślin Sektor ochrony środowiska i recyklingu Firmy specjalistyczne z zakresu oczyszczania i uzdatniania wody, producenci biomasy. Branża tworzyw sztucznych Tematy - materiały konstrukcyjne z nanonapełniaczami, - materiały o kontrolowanym czasie przygotowania, - samoprzylepne materiały strukturalne, - nowoczesne farby i kleje. - nawozy i polepszanie jakości gleb, - nawozy specjalistyczne, - środki ochrony roślin. - wiązanie metali ze środowiska wodnego wraz z regeneracją złóż, - środki chemiczne stosowane w oczyszczaniu wody i ścieków, - pozyskiwanie energia z biomasy. - materiały o zwiększonej wytrzymałości, - tworzywa sztuczne ze źródeł odnawialnych, - nowe metody i techniki przetwórstwa tworzyw sztucznych, - elementy konstrukcyjne, - tworzywa polimerowe do zastosowań specjalnych, - materiały powłokowe o specjalnych właściwościach (zwiększonej odporności korozyjnej, ogniochronne, przewodzące), - kleje konstrukcyjne o wysokiej odporności termicznej oraz przewodzące, - recykling i powtórne zagospodarowanie odpadów polimerowych, - kompozyty polimerowe wzmacniane włóknami i/lub nanonapełniaczami, - sorbenty i flokulanty polimerowe na bazie polimerów pochodzenia naturalnego, recyklatów polimerowych oraz nanonapełniaczy. Branża medyczna - samoprzylepne hydrożele - nanomateriały (nanorurki) Biznes Plan - Cele średnio i długoterminowe CK CHEMIA Do roku 2013: - Dokonywać cyklicznych ocen i analiz rynkowych związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych rozwiązań w obszarach działalności Centrum

11 - Posiadać bazę podmiotów współpracujących (lub z możliwością współpracy) z BCK - Posiadać minimum 3 zrealizowane projekty badawcze z wykorzystaniem zespołów multidyscyplinarnych - Przekazać informacji medialnych o działalności Centrum Do 2015 roku: - Inicjować 2-3 projekty rocznie - Posiadać 12 projektów zrealizowanych lub w trakcie realizacji - Posiadać zespół około 50 zaangażowanych naukowców - Obsługiwać przedsiębiorstw rocznie Przewaga konkurencyjna Przewaga konkurencyjna CK Chemia związana jest z faktem, iż brak jest w województwie zachodniopomorskim innych ośrodków, które mogą w sposób kompleksowy, z zapewnieniem odpowiedniej jakości, świadczyć usługi doradcze i realizować programy badawcze w obszarach, w których aktywne ma być BCK. CK Chemia powinna się koncentrować na klientach-firmach, w których rozwiązywanie problemów chemicznych jest jednym z elementów poszukiwania rozwoju technologicznego oraz budowania pozycji konkurencyjnej na rynku.

12 2.2. Centrum Kompetencji DREWNO 2 Misja: Centrum Kompetencji dla branży drzewno-meblarskiej funkcjonuje w obszarze projektowania jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia. Centrum Kompetencji Projektowanie jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia" w sposób kompleksowy realizuje tytułowe projekty oraz projekty wszelkiego rodzaju produktów związanych z aktywnością człowieka posługującego się nie tylko wodnymi środkami transportu. W oparciu o tworzone koncepcje realizacji projektowych i ich badania na poziomie wirtualnym, Centrum sformułuje wytyczne do realizacji modelów pojęciowych, redukcyjnych i przedprototypowych oraz form przemysłowych niezbędnych do wykonawstwa laminowanych elementów powłokowych. W oparciu o wiedzę jego ekspertów Centrum wskazuje technologie i zastosowane w projektach materiały, w tym ich ekologiczne wykorzystanie. Wizja: Centrum Kompetencji Projektowanie jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia" jest wiodącym centrum kompetencji w tym zakresie w Europie Środkowej, współpracujące z biurami projektowymi, producentami statków, inwestorami (pośrednikami), a także z innymi wiodącymi ośrodkami twórczymi w Azji i w Europie Wschodniej. Główne działania CK DREWNO Centrum Kompetencji DREWNO pomaga w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstwom, świadcząc usługi doradcze i realizując prace rozwojowe z zakresu tematyki drzewnomeblarskiej. W Centrum planowana jest realizacja następujących usług: Doradztwo związane z pozyskiwaniem publicznych środków na innowacyjny rozwójopinia o innowacyjności, Doradztwo dla producentów indywidualnych, Usługi projektowe związane z wykorzystaniem produkowanego materiału do innych zastosowań poszerzenie oferty handlowej Konkurencja CK DREWNO Z uwagi na bardzo specyficzny charakter działalności CK DREWNO, należy w analizie brać pod uwagę otoczenie ponadregionalne. Zaleca się zatem bieżące monitorowanie działalności ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Istotnymi konkurentami dla działalności BCK mogą być: Podmioty zajmujące się wzornictwem: Głównymi konkurentami Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej są obecnie Akademie Sztuk Pięknych (wydziały wzornictwa i architektury) w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Katowicach). 2 Opracowane na podstawie "Biznes plan, Branżowe Centrum Kompetencji dla branży drzewno-meblarskiej ", InnoCo sp. z o.o., styczeń 2011.

13 Podmioty te Skupiają się raczej na kształtowaniu plastycznej formy produktu. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej łączy ze sobą umiejętności projektowania realizowanego w kategoriach budowania idei nowego przedmiotu z technologiami wykonawstwa (projekty wraz z prototypami). Pomimo tego, należy zwrócić szczególną uwagę na działalność Pracowni Architektury Okrętów Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, która wprost specjalizuje się w obszarze funkcjonowania CK DREWNO. Podmioty zajmujące się technologiami drewna; Głównymi konkurentami Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT, Katedry Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych są: inne szkoły wyższe, takie jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, które dysponują Wydziałami Technologii Drewna. Ponadto należy zwrócić uwagę na działalność Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie, Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa w Poznaniu oraz Centrum Innowacji Drzewnictwa w Warszawie. Klienci CK DREWNO Głównymi klientami Centrum Kompetencji DREWNO będą inwestorzy, producenci i pośrednicy. Nastawieni są oni na zdobywanie własności intelektualnej nowych projektów. Przewiduje się stałą grupę klientów o wielkości 10 do 15 podmiotów. Cykl współpracy na jeden projekt obejmuje zwykle pięć do sześciu miesięcy. Czynniki konkurencyjne Centrum Kompetencji to większa elastyczność, szersza oferta wzornicza i konkurencyjna cena w porównaniu do cen rozwiniętych gospodarczo krajów Europy Zachodniej, dostępność wiedzy o charakterze technicznym. W segmencie jachtów, rozbudowana baza producentów działających w Polsce prowadzona jest przez portal jachting.pl [http://www.jachting.pl/uslugi/3/stocznie?page=l]. Wśród odnotowanych w bazie podmiotów odnotować można największy udział podmiotów z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego, a także podmioty rejestrowane w Warszawie. Jak zostało to już wcześniej wspomniane, za zagłębie polskiej produkcji jachtowej uważane są tereny północno-wschodnie kraju. Analiza rynku wskazuje - w aspekcie potencjalnej współpracy z producentami jednostek pływających - na konieczność dokonania w czasie pewnej specjalizacji, co z kolei rzutuje na wybór właściwego segmentu klientów. Centrum może ukierunkować swoje działania na dużych producentów, których produkty są w znaczącym stopniu zaawansowane technologicznie. W firmach tych stosuje się kombinacje nowoczesnych technologii materiałowych, także uwzględniając zagadnienia drewna. Jednocześnie olbrzymią rolę odgrywa design w trzech głównych aspektach: projektowania nowych modeli łodzi (co najmniej kilka nowych modeli rocznie w skali kraju), adaptowania istniejących projektów do indywidualnych potrzeb klienta, projektowania wyposażenia kabin i pokładów oraz jego wykonania.

14 W aspekcie projektowania i wykonywania wyposażenia kabin oraz pokładów na rynku polskim widoczna jest aktywność firm, które pozycjonują się jako podmioty specjalizujące się w wyposażeniu jachtów bądź okrętów. Np. Pracownia Stolarska Kazimierz Płonka z Gryfina, Pracownia Stolarska Sławomir Bielas ze Słupska, Womeb z Gdyni, Drew-Nauta Sp. z o.o. z Gdyni, Firma Stolarska Figa z Rotmanki, Meble Morskie sp. z o.o. z Będargowa, Meblotechnika z Trąbek Wielkich, Eurotech-Jacht z Jarocina, Werson z Piaseczna i Nowej Iwicznej (tapicerka jachtowa), ZPU Tapicer z Gdańska, Zakład Tapicerstwa Okrętowego Pacyfic z Ostródy, Pracownia Tapicerska Zbigniew Dryja z Radomia. Koncentracji nabywców może sprzyjać powołanie w 2011 r. w Szczecinie Klastra Polskie Jachty. Ponadto należy wyróżnić segmenty firm funkcjonujące w branży projektowania i wykonywania wyposażenia kabin oraz pokładów. Podobnie jak w przypadku samych producentów jachtów, tak i aktywność gospodarczą w zakresie ich wyposażenia, można podzielić na dwie grupy: Grupę pierwszą stanowią producenci jednostek luksusowych, stosujący zaawansowane projekty oraz paletę luksusowych materiałów wyposażenia statków. Grupę drugą stanowią zakłady rzemieślnicze: stolarskie, meblarskie, tapicerskie, które jako swoją główną lub poboczną działalność obrały realizację zleceń z zakresu wyposażania jachtów. Specyfika obu grup jest zbliżona do podanej wcześniej specyfiki producentów jachtów. Biznes Plan - Cele średnio i długoterminowe CK DREWNO Do roku 2013: - Dokonać cyklicznych ocen sytuacji na rynku, a na ich podstawie tworzyć projekty i modele - Dokonać zakupu projektów i modeli, a na bazie ich rozeznania pod kątem techniki, funkcjonalności oraz oceny gotowości rynku do ich absorpcji, przygotować usługi doradcze i eksperckie - Pozyskać pierwszą grupę 10 klientów gotowych do współpracy - Przygotować 100 projektów, które stanowić będą zalążek do tworzenia nowych trendów Do 2015 roku: - Rozwijać sieć partnerów merytorycznych uzupełniających rdzeniowe kompetencje Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej w kierunku zapewnienia klientom kompleksowych ofert

15 - Rozbudować portfel stałych klientów do 15 podmiotów gospodarczych, którzy regularnie korzystają z usług Centrum - Posiadać umiejętności w zakresie dokonywania właściwych ocen potrzeb klientów, jednocześnie oferując im rozwiązania zgodne z trendami lub je wyprzedzające - Uruchomić fundusz pozyskiwania projektów i ich badań oraz obsługi ich sprzedaży (bezpośrednio lub w formie licencji) - Pozyskać środki finansowe na zakup pięciogłowicowej frezarki szynowej (dł m) - niezbędnego narzędzia warunkującego konkurencyjność BCK w zakresie badania i wykonalności wzorów oraz form przemysłowych (matryc). Przewaga konkurencyjna Przewagą konkurencyjną CK DREWNO jest doświadczenie i wiedza zarówno w zakresie wzornictwa (Politechnika Koszalińska), jak i technologii drewna (ZUT). Ponadto CK Drewno posiada zdolność konkurowania nie tylko na zidentyfikowanym niszowym rynku projektowania jednostek pływających, ich wnętrz i wyposażenia, ale również na szerokim rynku wyrobów z drewna. Ze względu na fakt koncentracji przedsiębiorstw branży drzewnej w okolicach Koszalina i w mniejszym stopniu w okolicach Szczecina należy przewidzieć działania związane ze świadczeniem usług typu szkolenia, doradztwo właśnie w Koszalinie, w celu zwiększenia dostępności oferty CK DREWNO.

16 2.3. Centrum Kompetencji IT 3 Misja: Branżowe Centrum Kompetencji dla branży IT jest Centrum, w którym są opracowywane, testowane i wdrażane technologie związane z bezpieczeństwem i funkcjonalnością sieci i systemów przemysłowych. Branżowe Centrum Kompetencji wspiera działania sprzyjające tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań związanych z technologiami bezpieczeństwa sieci i systemów przemysłowych. Głównym zadaniem Centrum jest kreowanie, przetwarzanie i komercjalizacja wiedzy z zakresu ICT przez podmioty tworzące i wdrażające na rzecz rozwoju gospodarki regionalnej. Wizja: Branżowe Centrum Kompetencji dla branży IT działające jako Centrum Komputerowych Systemów Zarządzania i Sterowania Produkcją. Branżowe Centrum Kompetencji dla branży IT, to zaplecze naukowe i infrastrukturalne (usługowe) dla przedsiębiorstw działających w branży, a także innych podmiotów zainteresowanych jej rozwojem. Głównym celem działalności BCK jest wspieranie tych podmiotów poprzez wykonywanie analiz, ekspertyz i prowadzenie usług badawczych w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo i monitoring sieci, analizy danych, automatyka przemysłowa, zarządzanie i sterowanie procesami systemy wspomagania decyzji. Główne działania CK IT Centrum Kompetencji IT pomaga w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstwom, świadcząc usługi doradcze i realizując prace rozwojowe z zakresu funkcjonalności informatycznej sieci i systemów przemysłowych. 1/ doradztwo praktyczne w zakresie doboru, opracowywania i wdrażania komputerowych systemów zarządzania i sterowania produkcją, 2/ ekspertyzy związane z funkcjonowaniem wyżej wymienionych systemów lub zaopiniowanie wyboru rozwiązania dokonanego przez stronę trzecią 3/ organizacja seminariów, kursów i szkoleń budujących świadomość i wiedzę w zakresie wykorzystywania komputerowych systemów zarządzania i sterowania produkcją. Realizowana działalność usługowa dla przemysłu spożywczego w zakresie opracowywania, testowania i wdrażania komputerowych systemów zarządzania i sterowania produkcją. W dalszej perspektywie czasu możliwa jest realizacja programów badawczych wspólnie z przedsiębiorstwami branży informatycznej działającymi w obszarze aktywności CK IT. Konkurencja CK IT Ze względu na określony obszar funkcjonowania CK IT i skupienie się w jego działalności na klientach pochodzących z regionu województwa zachodniopomorskiego w analizie konkurencji skupiono się na podmiotach działających na w/w obszarze. 3 Opracowane na podstawie "Biznes plan, Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznejj", InnoCo sp. z o.o., Styczeń 2011.

17 Do głównych konkurentów działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego należą: - Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, a w szczególności Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Kierunki działalności - podstawy systemów informacji gospodarczej; zastosowanie informatyki w zarządzaniu; projektowanie systemów; zarządzanie projektami; systemy informacji ekonomicznej - Politechnika Koszalińska - Wydział Elektroniki i Informatyki - Katedra Inżynierii Komputerowej, kierunki działalności: komputerowe projektowanie układów; projektowanie układów scalonych ASIC; systemy ekspertowe; cyfrowe układy programowalne; akceleracja i wiarygodność obliczeń - Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania, kierunki działalności: teoretyczne podstawy inżynierii inteligentnych systemów wspomagania decyzji; modele efektywności funkcjonowania systemów produkcyjnych zarządzanych przez projekt; zastosowanie teorii dynamicznych - Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, kierunki działalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów; projektowanie systemów cyfrowych; systemy ekspertowe; sieci neuronowe Jednak pod względem aspiracji i chęci osiągnięcia poziomu Centrum Kompetencji o charakterze ponadregionalnym wskazane jest monitorowanie działalności innych ośrodków naukowo - badawczych w kraju. Istotnymi konkurentami dla działalności BCK mogą być w tym aspekcie także: - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP - Instytuty PAN, - Politechnika Wrocławska - Wojskowa Akademia Techniczna - Politechnika Gdańska - Politechnika Warszawska - Politechnika Poznańska - Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Powyższe instytucje posiadają najwyższe wskaźniki efektywności i uzyskały kategorię 1 w kategorii G5 -Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne. Klienci CK IT Kontakty pracowników BCK z rynkiem pokazują, iż wśród kluczowych kierunków zainteresowania przedsiębiorców branży IT współpracą z CK IT znajdują się: urządzenia mobilne, marketing w Internecie, sklepy internetowe, technologie audio-video; komunikacja człowiek-komputer, bazy danych, bezpieczeństwo informacji, podpis elektroniczny, grafika, przetwarzanie obrazu, sieci, programowanie, telekomunikacja, systemy monitoringu (rozpoznawanie). Wśród potencjalnych partnerów i klientów CK IT imożna wymienić firmy,

18 takie jak GDATA w Szczecinku, ATS Systemy Informatyczne Sp. z o.o. w Szczecinie, BLStream Sp. Z o.o. w Szczecinie, Tieto Polska Sp. Z o.o. w Szczecinie, Medialand Sp. Z o.o. w Szczecinie, Mikro-Serwis S.C. w Koszalinie, Consileon Polska Sp. z o.o. w Szczecinie, Ikeris Sp. Z o.o. w Szczecinie. Są one silnym źródłem rozwiązań innowacyjnych. Na Pomorzu Zachodnim działa około 360 firm informatycznych. Zdecydowana większość koncentruje swoją działalność na dwóch dominujących obszarach: produkcji oprogramowania i outsourcingu IT oraz usług, szkoleń i doradztwa. Zdecydowana większość przedsiębiorstw zatrudnia mniej niż 10 pracowników. Ośrodkiem regionalnym, w którym koncentruje się działalność firm informatycznych jest Szczecin. Blisko 3/4 firm (75%) w ciągu ostatnich dwóch lat wprowadziła na rynek nowy produkt. W pierwszej fazie działalności CK IT planowane jest nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi działającymi w województwie zachodniopomorskim w branży spożywczej. Kierunek działań został obrany ze względu na duże doświadczenia ZUT w kontaktach i we współpracy z tą branżą. Jednocześnie rosnąca konkurencja na rynku europejskim wymusi dokonanie optymalizacji procesowych. CK IT może odgrywać istotną rolę w kreowaniu nowych rozwiązań organizacyjno-procesowych w zakresie informatyki i automatyki dla następujących branż: Przetwórstwo owocowo - warzywne (16 potencjalnych klientów) Przetwórstwo mleczne (15 potencjalnych klientów) Przetwórstwo mięsne (82 potencjalnych klientów) Przetwórstwo rybne (85 potencjalnych klientów) W dalszej fazie rozwoju na bazie zebranych doświadczeń ze współpracy z przemysłem spożywczym możliwa będzie realizacja programów badawczych wspólnie z przedsiębiorstwami z branży informatycznej wyspecjalizowanymi w obszarze działalności CK IT. Cele średnio i długoterminowe CK IT Do roku 2013: - Nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami w branży spożywczej w celu opracowywania pierwszych modeli systemów zarządzania i sterowania produkcją w tej branży - Uruchomić studia podyplomowe, kursy i szkolenia w zakresie komputerowych systemów zarządzania i sterowania produkcją - Budować świadomość wśród przedsiębiorstw na temat korzyści wynikających ze stosowania w/w systemów w procesie produkcyjnym poprzez cykliczne konferencje i ogólnodostępne publikacje - Realizować usługi na poziomie analiz i ekspertyz Do 2015 roku: - Przełożyć doświadczenia związane ze współpracą z branżą spożywczą na uruchomienie współpracy z innymi branżami oraz firmami działającymi w branży IT w zakresie komputerowych systemów zarządzania i sterowania produkcją - Posiadać zgrany i kompetentny zespół stałych współpracowników CK IT.

19 - Uruchomić pierwsze projekty badawcze poprzez strukturę BCK. Przewaga konkurencyjna Przewaga konkurencyjna CK IT związana jest z następującymi czynnikami: Znajomość specyfiki sektora spożywczego może spowodować łatwiejsze wejście firmy IT do tych przedsiębiorstw. Na podobnej zasadzie może następować współpraca w innych branżach. Zjawisko to nazywane jest cross-sellingiem i powinno stanowić wartość dodaną BCK. Posiadanie przez BCK ekspertów w zakresie wnioskowania o wsparcie UE nawiązuje do głównych potrzeb przedsiębiorców według "Strategii rozwoju branży informatycznej dla województwa zachodniopomorskiego" opracowanej przez B. Kępkę z firmy Eko Marketing. Zdaniem przedstawicieli największych firm IT w Polsce, czynnikiem o największym znaczeniu dla rozwoju sektora IT jest wykorzystanie funduszy UE przez polskie firmy (44%). Ze względu na koncentrację przedsiębiorstw branży w Szczecinie oraz aktywną politykę Miasta Szczecin w celu pozyskiwania inwestorów i rozwój relacji z firmami ITC, należy skoncentrować działania na integracji przedsiębiorstw tego sektora i tworzenie płaszczyzny do współpracy w obszarze metropolitalnym Szczecina.

20 2.4. Centrum Kompetencji ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA 4 Misja: Branżowe Centrum Kompetencji dla branży spożywczej jest Centrum, w którym są opracowywane, testowane i wdrażane technologie produkcji żywności funkcjonalnej. Centrum Kompetencji wspiera działania sprzyjające tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia, budowania świadomości społecznej, co do rozwiązań proekologicznych, realizowania polityki UE dot. zdrowia i żywności. Wizja: Branżowe Centrum Kompetencji dla branży spożywczej działające jako Polskie Centrum Żywności Funkcjonalnej. Centrum Kompetencji dla branży spożywczej, to zaplecze naukowe i infrastrukturalne (usługowe) dla przedsiębiorstw działających w branży, a także innych podmiotów zainteresowanych jej rozwojem. Głównym celem działalności CK Żywność Funkcjonalna jest wspieranie tych podmiotów poprzez wykonywanie analiz, ekspertyz i prowadzenie badań w dziedzinach strategicznych. CK Żywność Funkcjonalna jest miejscem, w którym odbywa się współpraca na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym różnych aktorów procesów opracowywania, testowania i wdrażania technologii produkcji żywności funkcjonalnej. CK Żywność Funkcjonalna, to miejsce pierwszego kontaktu - źródło informacji (o najnowszych normach, innowacjach, standardach) w zakresie współpracy naukowobadawczej oraz możliwości nawiązywania współpracy pomiędzy przemysłem a światem nauki. Główne działania CK ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA Usługi dla MSP w zakresie opracowywania, testowania i wdrażania procesów produkcji i przetwórstwa żywności funkcjonalnej. Realizacja usług: Doradztwo praktyczne tzw. Gaszenie pożarów, Ekspertyzy (głównie analityka) Realizacja programów szkoleniowych oraz seminariów związanych z tematyką żywności funkcjonalnej, Usługi badawcze w postaci badań rozwojowych, Wieloletnie programy badawcze. Konkurencja CK ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA Ze względu na określony obszar funkcjonowania BCK i skupienie się w jego działalności na klientach pochodzących z regionu województwa zachodniopomorskiego w analizie konkurencji skupiono się na podmiotach działających na w/w obszarze. 4 Opracowane na podstawie "Biznes plan, Branżowe Centrum Kompetencji dla branży spożywczej", InnoCo sp. z o.o., grudzień 2010.

21 Do głównych konkurentów bezpośrednich CK Żywność należą instytucje naukowo badawcze działające w województwie zachodniopomorskim w obszarze branży spożywczej. Należą do nich m.in.: - Morski Instytut Rybacki w Gdyni, - Państwowy Instytut Badawczy - Instytut Zootechniki, - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, - Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Przyrodniczych. 1/ Morski Instytut Rybacki w Gdyni Zakres działalności badawczej MIR obejmuje biologię rybacką, oceanografię rybacką i ekologię morza, technologię przetwórstwa rybnego oraz ekonomikę rybacką. Badania prowadzone są w czterech zakładach naukowych: Zakładzie Zasobów Rybackich, Zakładzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza, Zakładzie Ekonomiki Rybackiej oraz Zakładzie Technologii Przetwórstwa. Instytut zajął 1 miejsce w kategorii G7 - Inżynieria i ochrona środowiska, technologie środowiskowe, rolnicze i leśne. 2/ Państwowy Instytut Badawczy - Instytut Zootechniki Instytut Zootechniki - PIB należy do największych polskich instytutów naukowo-badawczych o zasięgu ogólnokrajowym. W skład instytutu wchodzą następujące jednostki: Dział genetyki i hodowli zwierząt, Dział żywienia zwierząt i paszoznawstwa, Dział immuno i cytogenetyki zwierząt, Dział biotechnologii rozrodu zwierząt, Dział technologii, ekologii, ekonomiki produkcji zwierzęcej. Na obszarze województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje Zakład Doświadczalny IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o. Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie. 3/ Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (od r. Państwowy Instytut Badawczy) działa jako placówka naukowa, do prowadzenia badań w dziedzinie hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych, technologii uprawy roślin oleistych, korzeniowych i ziemniaka oraz prac wdrożeniowych, upowszechnieniowych, normalizacyjnych i unifikacyjnych w tym zakresie. Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności rozwijanie teorii i metodologii badań, oraz opracowywanie analiz i ocen stanu rozwoju w dziedzinach nauk objętych działalnością statutową. Na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajduje się zamiejscowy zakład naukowy -Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie. 4/ Uniwersytet Szczeciński - Wydział Nauk Przyrodniczych Działalność badawczo - rozwojowa związana z sektorem rolno - spożywczym w województwie zachodniopomorskim na Uniwersytecie Szczecińskim prowadzona jest na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Istotnymi konkurentami dla działalności BCK mogą być w kontekście dalszych aspiracji, także wydziały technologii żywności działające w innych ośrodkach akademickich takich jak: Olsztyn, Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa, a także instytuty B+R o znaczeniu

22 ogólnopolskim takie jak Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka jest największym w Polsce centrum badawczym w zakresie sadownictwa, pszczelarstwa i roślin ozdobnych. Oprócz badań w wyżej wymienionych dziedzinach, prowadzi także prace wdrożeniowe i upowszechnieniowe. W 1999 roku w Instytucie powołano Centrum Badawczo- Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin "CBSTOR", w 2003 r. Centrum Doskonałości w Dziedzinie Sadownictwa Zrównoważonego "PomoCentre" oraz Studium Doktoranckie, a w 2004 r. Centrum Zaawansowanych Technologii "AgroTech". Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, W roku 2003 zyskał status państwowego instytutu badawczego i prawo używania nazwy Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie medycyny weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych, oraz higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego. W strukturze organizacyjnej Instytutu występują zakłady i pracownie reprezentujące określone dyscypliny naukowe, jak: mikrobiologia, biochemia, patologia, toksykologia, fizjopatologia rozrodu, higiena żywności pochodzenia zwierzęcego i higiena pasz oraz zakłady chorób poszczególnych gatunków zwierząt (bydło, owce, konie, świnie, drób, psy, koty, zwierzęta futerkowe, ryby, pszczoły), a także zakłady prowadzące badania nad istotnymi dla hodowli chorobami (np. pryszczyca). Instytut posiada nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze i wysoko kwalifikowanych pracowników. Swoje osiągnięcia naukowe, a także najnowsze zdobycze nauk weterynaryjnych. Instytut upowszechnia w formie publikacji, instrukcji i opracowań monograficznych. Klienci CK ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA Głównych klientów BCK należy poszukiwać przede wszystkim pośród przedsiębiorstw, które mają centrum decyzyjne w województwie zachodniopomorskim, konsekwentnie prowadzą działalność badawczo-rozwojową we własnym zakresie i we współpracy z innymi podmiotami, posiadają kadrę zarządzającą, która jest przychylna współpracy z uczelniami wyższymi i z innymi instytucjami badawczymi. Głównymi klientami Centrum Kompetencji będą małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży spożywczej. Do roku 2015 planowane jest nawiązanie współpracy z następującą grupą podmiotów: Przemysł mięsny - około 50 przedsiębiorstw (głównie małe firmy) Mleczarstwo - około podmiotów (głównie średniej wielkości) Piekamictwo - około 50 przedsiębiorstw (głownie mikro i małe firmy) Przemysł owocowo-warzywny - około 5 podmiotów (głównie średnie firmy i grupy producenckie) Przemysł rybny - około 50 podmiotów (głównie małe i średnie firmy) Biznes plan - Cele średnio i długoterminowe CK ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA Do roku 2013: - Dokonywać cyklicznych ocen i analiz rynkowych związanych z żywnością funkcjonalną

23 - Posiadać bazę kilkudziesięciu (30-40) podmiotów współpracujących (klientów) - Nawiązać ścisłe relacje z jednostkami posiadającymi możliwości certyfikacji wyrobów - Posiadać referencje kilkunastu zrealizowanych projektów (12-15) - Osiągnąć rozpoznawalność na rynku wśród podmiotów działających w województwie do 2015 roku: - Być w świadomości 40% podmiotów działających w Polsce w zakresie produkcji żywności funkcjonalnej - Posiadać zespół naukowców regularnie zaangażowanych w prace Centrum - Osiągnąć status liderów technologicznych. Przewagi konkurencyjne Branża żywności funkcjonalnej jest to obszar natężonej konkurencji, a jednocześnie dość znacznego rozproszenia podaży. Niewielki stopień koncentracji będzie wymuszał projektowanie działań wychodzących naprzeciw klientom, blisko ich miejsc funkcjonowania np. w postaci organizowanych lokalnych seminariów, co jest potencjalną przewagą konkurencyjną. CK ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA jest przede wszystkim związana z powszechną świadomością wśród ogółu podmiotów, tradycji funkcjonowania Akademii Rolniczej, której spadkobiercą jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Warto wykorzystać ten fakt i nawiązać współpracę z ośrodkami, z którymi tradycyjnie współpracowała Akademia Rolnicza. Bardzo dobrym przykładem i jednocześnie świetnie rozwiniętym systemem dystrybucji jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Powstał on na bazie Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koszalinie. Zgodnie z Ustawą, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest samorządową wojewódzką osobą prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Jak już wspomniano ZODR Barzkowice stanowi rozbudowany system dystrybucji na terenie naszego województwa, gdyż posiada: Oddział ośrodka doradztwa w Koszalinie. Terenowe Zespoły Doradców w większości powiatów i gmin: Białogard, Choszczno, Drawsko, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Koszalin, Łobez, Myślibórz, Pyrzyce, Szczecin, Stargard Szczeciński, Świdwin, Sławno, Szczecinek, Wałcz.

24 Rozdział 3 KONKURENCYJNOŚĆ BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI - KONCEPCJA NOWEJ OFERTY W obecnych realiach gospodarczych, wszystkie podmioty chcące się rozwijać muszą przejawiać wysoką aktywność rynkową, która będzie pozycjonować daną jednostkę jako otwartą, profesjonalną i konkurencyjną. Ma to szczególne znaczenie w przypadku sprzedaży nowoczesnej wiedzy. Procesy tu zachodzące mają niejednokrotnie charakter długofalowy, a zatem aktywna obecność inicjatora i jego wsparcie odgrywają ogromną rolę. Warto zwrócić uwagę, iż w szerszym wymiarze rynkowym BCK konkuruje nie tylko ze specjalistycznymi instytucjami B+R, ale także coraz częściej z centrami kompetencji innych uczelni, w obrębie których zaczynają zachodzić procesy integracji (np. środowisko poznańskie). W konsekwencji Branżowe Centrum Kompetencji powinno przyjąć postawę lidera, który uruchamia oraz koordynuje procesy transferu wiedzy i technologii pomiędzy światem nauki a światem biznesu. Projektując działania marketingowe, w tym promocyjne należy jednak zdawać sobie sprawę ze złożonych uwarunkowań wewnętrznych Branżowego Centrum Kompetencji, do których można zaliczyć między innymi: Istnienie czterech dedykowanych Centrów Kompetencji, Posiadanie dwóch zróżnicowanych grup klientów: klienta zewnętrznego (przedsiębiorstwa) oraz klienta wewnętrznego (pracownicy, naukowcy), Funkcjonowanie w ramach struktury semiformalnej (sieć kontaktów uruchamianych przez Koordynatora) Współistnienie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, który zaznaczył już swoją obecność w środowisku, a wobec którego BCK powinno się pozycjonować, jako odrębna jednostka, Stosunkowo mało przejrzysta struktura RCIiTT, Centrum Klasteringu i Branżowego Centrum Kompetencji, Funkcjonowanie BCK w Internecie na stronach projektowych Regionalnej Sieci Innowacji. Podsumowując konkurencyjność oferty Branżowego Centrum Kompetencji na rynku jest uwarunkowana: Potencjałem naukowo - badawczym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Możliwościami aktywizacji wszystkich osób związanych z BCK, tak by był to podmiot aktywny rynkowo, Umiejętnością opracowania i wdrożenia spójnego komunikatu, który w jednoznaczny sposób będzie pozycjonował miejsce BCK na rynku.

25 Koncepcja nowej oferty Branżowego Centrum Kompetencji Dotychczas Branżowe Centrum Kompetencji działało w sposób zindywidualizowany według poszczególnych branż. Brak było spójnej oferty promującej BCK jako koordynatora. Prowadziło to do rozproszenia działań i w efekcie słabego efektu wizerunkowego i promocyjnego. Nowa oferta jest rodzajem "spoiwa", które połączy dotychczasową działalność BCK i jednocześnie nada jest nowoczesny, innowacyjny i profesjonalny charakter. Ofertą tą jest: "PROGRAM DOSKONAŁOŚCI KOMPETECYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW" Założenia: "Program" pozwalający i jednocześnie wymuszający systematyczne działania przez cały rok kalendarzowy. Nazwa programu ma charakter wiodący i stanowi główny komunikat, natomiast realizacja będzie odbywała się w czterech CK (rysunek 3). "Program" oddziałuje na dwie grupy klientów BCK, gdyż angażuje zarówno naukowców jak i przedsiębiorców. Rysunek 3: Koncepcja dostosowania nowej oferty BCK do specyfiki branż Branżowe Centrum Kompetencji CK CHEMIA PROGRAM DOSKONAŁOŚCI KOMPETECYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Program doskonałości kompetecyjnej przedsiębiorstw w branży chemicznej CK DREWNO Program doskonałości kompetecyjnej przedsiębiorstw w branży drzewnej CK IT CK ŻYWNOŚD FUNKCJONALNA Program doskonałości kompetecyjnej przedsiębiorstw w branży informatycznej Program doskonałości kompetecyjnej przedsiębiorstw w branży spożywczej Źródło: Opracowanie własne. Korzyści: Pozwala budować profesjonalny i innowacyjny wizerunek zarówno BCK jak i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Integruje branże wokół BCK - ZUT.

26 Propaguje i motywuje do przyjmowania otwartych postaw przez przedsiębiorców wobec nowoczesnej wiedzy. Nakierowuje działania naukowców na potrzeby przedsiębiorstw. Sprzyja pobudzaniu kontaktów Nauka - Biznes. Jest źródłem inspiracji i rozwoju dla Nauki i Biznesu. Działania Opracowanie przez zespoły naukowców profilu firmy o wysokich kompetencjach technologiczno-biznesowych dla poszczególnych CK (można przyjąć różne kryteria, np. ze względu na warunki pracy, standard stosowanej technologii, wydajność, wyniki rynkowe, innowacyjność, wskaźnik szkolenia, udział osób z wykształceniem wyższym, organizacja staży, kontakty z nauką, ilość patentów, wdrożeń, itp.) Opracowanie wspólnie z zespołami naukowców tzw. "ścieżki kariery" czyli kolejnych etapów dochodzenia przez przedsiębiorstwa do poziomu doskonałości kompetencyjnej. Będzie to podstawą do rozwinięcia i sprofilowania oferty BCK. Rozpropagowanie idei "Programu doskonałości kompetecyjnej przedsiębiorstw" wśród przedsiębiorstw. Przeprowadzenie konkursów: a. "Najlepsze Praktyki Branży " - konkurs dla firm i ich zarządów/właścicieli w poszczególnych branżach BCK. b. "Najlepszy Inżynier Branży " - konkurs dla kadr inżynieryjnych w poszczególnych branżach BCK. c. "Najlepszy Naukowiec Branży " konkurs dla naukowców lub zespołów badawczych w poszczególnych branżach BCK. Organizacja konferencji pod przykładowym tytułem "Kompetencje i Innowacyjność" będąca świętem nowoczesnej nauki, innowacyjności i biznesu. Ze względu na potencjalne znaczenie "Programu" oraz z punktu widzenia działań wizerunkowych i medialnych ważne będzie pozyskanie patronatu ważnych instytucji typu ZUT, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki, jak również izby branżowe i gospodarcze. Dodatkowe informacje zawarte zostały w Rozdziale 4. Równocześnie oferta BCK powinna zostać poszerzona o usługi na rzecz środowiska badaczy np. poprzez: Umożliwienie nawiązania kontaktów z przedsiębiorstwami, w celu prowadzenia badań, Opracowania oferty szkoleniowej, która ułatwiłaby pracownikom prezentację swojej wiedzy, np. kurs pt. "Profesjonalne wystąpienia publiczne", "Komunikacja z biznesem w procesie komercjalizacji" itp.

27 Rozdział 4 KONCEPCJA PROMOCJI BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI Promocja to zestaw środków za pomocą których firma przekazuje na rynek informacje związane z produktem lub firmą, kształtuje potrzeby nabywców oraz kieruje popytem. Jednak na ostateczny wpływ działań promocyjnych, oprócz elementów zewnętrznych, mają również uwarunkowania wewnętrzne. Uwarunkowania wewnętrzne Branżowego Centrum Kompetencji a kompozycja działań komunikacyjnych Koncepcja promocji Branżowego Centrum Kompetencji musi uwzględniać, jego złożony charakter, na który składa się między innymi: Istnienie czterech dedykowanych Centrów Kompetencji, Posiadanie dwóch zróżnicowanych grup klientów: klienta zewnętrznego (przedsiębiorstwa) oraz klienta wewnętrznego (pracownicy, naukowcy), Funkcjonowanie w ramach struktury semiformalnej (sieć kontaktów uruchamianych przez Koordynatora) Współistnienie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, który zaznaczył już swoją obecność w środowisku, a wobec którego BCK powinno się pozycjonować, jako odrębna jednostka, Stosunkowo mało przejrzysta struktura RCIiTT, Centrum Klasteringu i Branżowego Centrum Kompetencji, Funkcjonowanie BCK w Internecie na stronach projektowych Regionalnej Sieci Innowacji. Rysunek 4: Kolejność działań w koncepcji komunikacji Branżowego Centrum Kompetencji. realizacja projektów, rozwój współpracy, wzrost oddziaływania komunikacja w zakresie indentyfikacji potrzeb rynku (badanie + edukacja) ustalenie bazy systemu komunikacji (porządkowanie + kreacja) Źródło: Opracowanie własne.

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Jacek Wajda. Listopad 2011 r.

Jacek Wajda. Listopad 2011 r. Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjnośd regionu Jacek Wajda Listopad

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo