Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 Osoba do kontaktów: Dobiesława Dembecka, Mariusz Kumolka Poznań POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Stowarzyszenie Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: Jednym z głownych celów Stowarzyszenia jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski realizowanej w ramach projektu pn. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe 1/19

2 2/19 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Kod NUTS PL Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Realizacja zamówienia dotyczy przeprowadzenia kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Wykonawca przeprowadzi kompleksową kampanię promocyjną markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski w następującym zakresie: I. Produkcja spotu TV 45" i 30" Produkcja spotu 30 sekundowego Produkcja spotu 45 sekundowego Tłumaczenia i przekazanie autorskich praw majątkowych II. Kampania w TV - emisja spotu 30" zgodnie ze wskazanym Media Planem Celami do osiągnięcia w ramach zadania są następujące wskaźniki GRP, które Wykonawca musi osiągnąć w stopniu minimalnym : TVP 51,0, TVN 76,5, TVN7 12,8, TVN24 23,0, TVN Turbo 7,7, TVN Style 12,8, Viva Polska 2,6, MTV 2,6, Polsat 25,5,Polsat News 7,7, TV4 10,2, TVP HD 5,1 Pakiet 1 (AXN, National Geographic, Travel Channel) 7,7 Pakiet 2 (Discovery World, TLC, Animal Channel) 10,2 Celami do osiągnięcia w ramach zadania są następujące wskaźniki ilości spotów, które Wykonawca musi osiągnąć w stopniu minimalnym na poziomie 20 dla każdej z poniższych stacji: TVP Poznań, TVP Bydgoszcz, TVP Gdańsk, TVP Szczecin, TVP Warszawa, TVP Wrocław, TVP Gorzów Wlkp, TVP Opole, TVP Łódź, TVP Regionalna, WTK Wymagania dla stacji ogólnopolskich i tematycznych: przynajmniej w 30% GRP winno być zrealizowane między oraz dodatkowo między w przypadku TVN24, gdzie spot jest jako pierwszy w bloku reklamowym danej stacji, przed serwisami informacyjnymi. Przynajmniej 30% GRP dla stacji ogólnopolskich winno być zrealizowane przed głównymi serwisami informacyjnymi. Wymagania dla stacji regionalnych: przynajmniej w 30% spotów winno być zrealizowane między , gdzie spot jest jako pierwszy w bloku reklamowym danej stacji, przed głównymi serwisami informacyjnymi. Wymagania dla stacji ogólnopolskich, tematycznych i regionalnych: 2/19

3 3/19 Postała do realizacji liczba GRP i spotów poszczególnych stacji winna być realizowana wyłącznie pomiędzy godzinami 7:00 17:00. Spot powinien być w miarę możliwości nadawany również za pośrednictwem telewizji internetowej i kanałów VOD. Wykonawca przedstawi dokumentację wyemitowanych reklam potwierdzonych na piśmie przez stacje. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu efektów wykonanego zadania w oparciu o dane z The Nielsen Company w wymiarze miesięcznym, potwierdzone na piśmie z telewizji. Wraz ze wskaźnikami takimi jak Intensywność kampanii, Zasięg całkowity, Średnia częstotliwość, Efektywna częstotliwość, Efektywny zasięg III. Produkcja i emisja 30"spotu radiowego produkcja spotu 30" emisja zgodnie ze wskazanymi oczekiwaniami tj. Emisja codziennie, w każdej z wybranych stacji, każdego dnia przynajmniej trzykrotnie, 30 sekundowy spot emitowany w paśmie 07:00-09:00 i w paśmie 15:00-18:00 okresie od 5 do 16 maja 2014 roku. Emisje powinny zostać zaplanowane w taki sposób, aby osiągnąć jak minimalny wskaźnik GRP na poziomie 300 oraz liczbę emisji po 25 spotów dla każdej ze stacji. Przekazanie autorskich praw majątkowych IV. Kampania w Internecie z wykorzystaniem następujących narzędzi: Rynek Polski: Kampania SEM, Kampania display, Kampania na YOUTUBE typu ROS, Portale społecznościowe: Facebook, Pinterest, Twitter, Foursquare.com oraz wskazane fora internetowe. Rynek zagraniczny: Kampania SEM, Kampania display, Kampania GOOGLE Remarketing, Facebook. Gotowe nośniki reklamowe (750x200, 728x90, 300x250 Wszystkie formaty do 50 KB) do kampanii dostarczy Zamawiający w terminie ustalonym przez strony. V. OUTDOOR OUTDOOR Miasta Zakup powierzchni reklamowych 6x3 m przynajmniej 200 szt. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu, ekspozycji, druku, montażu, demontażu i utylizacji nośników reklamowych. Powierzchnie reklamowe będą zlokalizowane w miastach stanowiących główne rynki docelowe kampanii na rynku krajowym tj. Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Gorzów Wlkp., Łódź i Opole. W wyborze lokalizacji Wykonawca winien kierować się lokalizacjami w punktach źródliskowych migracji turystycznych danych grup docelowych m.in. na skrzyżowaniach strumieni ruchu turystycznego, w punktach koncentracji ruchu turystycznego danej formy turystyki czy produktu i inne. Lokalizacje o największym natężeniu ruchu i równomiernie rozmieszczone, takich jak: obiekty turystyczne, atrakcje turystyczne, punkty informacji turystycznych i inne OUTDOOR - Autostrady/Drogi Ekspresowe Zakup powierzchni reklamowych 12 x 4 m przynajmniej 28 szt. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu, ekspozycji, druku, montażu, demontażu i utylizacji nośników reklamowych. Powierzchnie reklamowe będą zlokalizowane przy autostradach i drogach ekspresowych w Polsce prowadzących do Wielkopolski na odcinkach o największym natężeniu ruchu i równomiernie rozmieszczone. W wyborze lokalizacji Wykonawca winien kierować się lokalizacjami w punktach źródliskowych migracji turystycznych danych grup docelowych, m.in. na skrzyżowaniach strumieni ruchu turystycznego, w punktach koncentracji ruchu turystycznego danej formy turystyki czy produktu takich jak np.: obiekty turystyczne, atrakcje turystyczne, punkty informacji turystycznych i inne 3/19

4 4/19 OUTDOOR - Ekspozycje niestandardowe Bilboard 6x3m(przynajmniej 10% z wszystkich nośników) VI. Działania niekonwencjonalne Wydarzenie/event nr 1 26 imprez 1. Gra ma charakter cykliczny i odbywa się na jednym, wąskim obszarze turystycznym Wielkiej Pętli Wielkopolski. Całość składa się na 4 tury trwające do 6 tygodni do uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Podczas jednej tury uczestnicy odnajdują do 5 wskazówek, ukrytych w najbardziej atrakcyjnych obiektach danego obszaru turystycznego. Wskazówki finalnie prowadzą do skarbu - nagrody przewidzianej dla pierwszej 5 uczestników. 2. Nagradzane są zarówno osoby, które dany skarb odnajdą jako pierwsze, jak i te, które ukończą całą turę/ segment w najlepszym czasie. 3. Okres trwania gry to 6 miesięcy. 4. Uczestnicy mają możliwość rejestracji poprzez stronę internetową kampanii w przeznaczonej do tego specjalnej zakładce lub pisemnie podczas imprez zgodnie z ich kalendarzem do uzgodnienia z Zamawiającym. 5. Każdy z uczestników ma możliwość pobrania specjalnej karty (w wersji cyfrowej oraz drukowanej) bezpośrednio ze strony internetowej kampanii, gdzie za wykonanie danego zadania zalicza kolejne, zaplanowane osiągnięcia oraz segmenty. 6. Otrzymanie Karty będzie wymagało pozostawienia poniższych danych: a. Imię I nazwisko b. Adres c. Opcjonalnie numer telefonu 7. Zadania występujące grze dzielą się na: a. Zameldowanie się w danej lokalizacji przy użyciu współrzędnych GPS wykorzystując Facebooka w danym miejscu b. Wykonanie zdjęcia danej lokalizacji (z koniecznym zapisem daty wykonanego zdjęcia) i wysłanie na portal Facebook lub adres mailowy wskazany w konkursie. c. Quiz wiedzy na portalu Facebook i na stronie kampanii dostępny przez określony czas z możliwością jednokrotnego wypełnienia d. Odnalezienie ukrytych fantów w danych lokalizacjach do uzgodnienia z Zamawiającym 10. Za zaliczenie danego segmentu gry przewidziane są nagrody w postaci vouchera na w ilościach ograniczonych: a. wypożyczenie sprzętu wodnego lub rowerowego b. kurs kitesurfingu, wakebordingu lub żeglugi mała jednostką pływającą c. pobyt weekendowy w jednym z ośrodków d. kurs jeździectwa 11. Organizacja, zakup i dystrybucja nagród leży po stronie Wykonawcy. 12. Opracowanie regulaminu konkursu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu regulaminu do akceptacji przynajmniej 4 tygodnie przed uruchomieniem konkursu. 13. Po stronie Wykonawcy leży przestrzeganie Ustawy o ochronie danych osobowych tj. m.in. poprawne przygotowanie wniosku do GIODO na oferenta, przetwarzanie, przechowywanie oraz zabezpieczenie danych osobowych zgodne z GIODO. 4/19

5 5/ Pierwszych 50 uczestników, którzy zdobędą pierwszy punkt/wskazówkę w Karcie Skarbów otrzymają nagrody w postaci gadżetów Wielkiej Pętli Wielkopolski. Organizacja, zakup i dystrybucja nagród leży po stronie Wykonawcy. 15. Po zakończeniu danej tury/segmentu gry uczestnicy otrzymują zaproszenie elektronicznie na portalach społecznościowych na kolejną sekcję w nowym miejscu. 16. Dla najbardziej 10 aktywnych uczestników tygodniowo, dzielących się opiniami i osiągnięciami oraz zapraszających najwięcej znajomych na profilu kampanii na platformie Facebook będzie nagradzane gadżetem. Ponadto regularnie uczestnicy gry będą otrzymywać prośbę, o udostępnienie pętli dalej, do następnych osób. Organizacja, zakup i dystrybucja nagród leży po stronie Wykonawcy. 17. Osobne zaproszenia do gry kierujemy do dziennikarzy, którzy otrzymują mapę oraz Kartę Skarbów w celu przystąpienia do gry. Organizacja, zakup i dystrybucja zaproszeń leży po stronie Wykonawcy. 18. Gra zostanie oficjalnie ogłoszona podczas pierwszej imprezy o charakterze rodzinnym, który będzie imprezą towarzysząca dla imprez wszystkich Partnerów Projektu. Wykonawca winien uwzględnić możliwość odbywania się wskazanej imprezy w kilku miejscach jednocześnie w tym samym czasie. Lista imprez wskazana zostanie przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez strony. 19. W czasie każdej imprezy z osobna (Wykonawca winien uwzględnić możliwość odbywania się wskazanej imprezy w kilku miejscach jednocześnie w tym samym czasie) uczestnicy mają możliwość zapisania się do gry w formie pisemnej lub elektronicznej dostępne 2 tablety w celach rejestracji oraz osoby obsługujące w ilości 2. Dodatkowo będzie przygotowany oznakowany stand z ladą zajmujący powierzchnię ok. 4 m2 informujący o kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski. Ponadto Wykonawca powinien rozstawić namiot z logotypami Wielkiej Pętli Wielkopolski o wielkości przynajmniej 3x3 m. 20. Harmonogram imprezy, listę zaproszonych gości (gościnnie ambasadorzy kampanii, lokali KOLs, zaproszone media itp. ) menu kuchni wielkopolskiej oraz projekt namiotu, jak i wszelkich innych elementów rozmieszczenia i dekoracji stoiska Wykonawca winien przesłać do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego na min. 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W jego ramach wchodzą do uzgodnienia z Zamawiającym: a. pokaz widowiskowych sportów wodnych (wakeboarding, kateboarding, slide na mini desce) b. scena muzyczna z dj-em c. pokaz ratownictwa wodnego d. kurs pierwszej pomocy dla chętnych e. zapewnienie przynajmniej 2 ponycycle dla dzieci f. kursy sportów żaglowych (windsurfing, kitesurfing, nauka na mniejszych jednostkach pływających) jako nagrody w podjętym wyzwaniu g. prezentacje przysmaków "kuchni wielkopolskiej" wraz z gotowaniem na barce Wykonawca przedstawi 3 propozycje osób rozpoznawalnych do akceptacji Zamawiającego przynajmniej 6 tygodni przed wydarzeniem, które przy asyście głównego kucharza gotowałaby wskazane potrawy. 21. Osoby uczestniczące w Pikniku, oprócz wzięcia udziału w grze, mogą też przystąpić do krótkich wyzwań zespołowych (rodzinnych). O pełnych godzinach rozegrane zostaną kolejno w podziale na: - Rodzinne a. Konkurs wiedzy. Pytania będą dotyczyć Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz turystyki wodnej. b. Konkurs sprawności. Do pokonania będzie sztafeta dla trzech członków drużyny (bieg z kajakiem, jazda na rowerze, przeciąganie liną jednostki pływającej) - Młodzieżowe c. Konkurs techniki. Zadania testujące koordynację - wojna w zbijanego przy użyciu balonów z wodą, w płetwach i maskach, rozgrywana na lądzie. 5/19

6 6/ Wykonawca powinien zapewnić minimum 2 osoby do obsługi na każdą imprezę z osobna, kobietę i mężczyznę, mile widziane komunikatywna znajomość języka angielska lub niemieckiego. Obsługa powinna być ubrana w pomarańczowe stroje ratowników z logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski. 23. Powyższa forma eventu powinna być zorganizowana podczas wszystkich imprez towarzyszących. Ostateczna lista imprez wskazana zostanie przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez strony. 24. Szacowana liczba imprez to 26 szt. Liczba to może ulec zmianie (zmniejszeniu). 25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zapowiedzi radiowych w stacjach dotyczących każdej imprezy. 26. W ramach Działań PR lub też e-pr bieżące prace nad kanałem YouTube poprzez zamieszczanie aktualnych relacji w formie reportażu/relacji z miejsca zdarzenia m.in. z imprez organizowanych przez Partnerów Projektu, organizowanych study tour, eventów itp. Udostępnianie kanału we wskazanych mediach społecznościowych w ramach niniejszej kampanii. Ilość relacji zależna od poziomu intensywności imprez, eventów, study tour podczas trwania niniejszej kampanii nie mniejsza niż 15 relacji w czasie trwania całej kampanii, gdzie każda z pojedynczych relacji nie powinna trwać mniej niż 2 min. W ramach niniejszego działania Wykonawca skorzysta z istniejącego już kanału na YOUTUBE, w którego posiadaniu jest Zamawiający. Bieżące monitorowanie i reagowanie na komentarze związane z działaniami na kanale YOUTUBE. Event zagraniczny nr 2 - Ekspozycja Berlin 1. Materiały graficzne tj. bannery (KEY VISUALE) zostaną przekazane przez Zamawiającego. 2. Ekspozycja powinna zajmować powierzchnię minimum 50 m2. Na stoisku w centralnej części będzie umieszczony okrągły zbiornik wodny o głębokości od 30 do 50 cm, średnicy od 3 do 4 m i obrysie przypominającym symbol nieskończoności widoczny na Key Visualu. W przypadku braku możliwości zastosowania wody zbiornik wodny można zastąpić imitacją np. folia odwzorowująca wodę. 3. Na ścianach stoiska powinna być przedstawione wysokiej jakości wydruki Key Visuali. 4. Wokół zbiornika trawa lub trzcina/tatarak zgodnie z wizualizacją z KEY VISUAL (do ustalenia z Zamawiającym) oraz rozstawione krzesełka z logotypem Wielkiej Pętli Wodnej. 5. Aby wejść na teren ekspozycji należy ściągnąć buty i założyć jednorazowe klapki z logiem Wielkiej Pętli Wielkopolski i adresem strony www. 6. W zbiorniku wodnym będą znajdować się miniatury: a. łodzi motorowych do zdalnego sterowania - minimum 2 sztuki b. deska do surfingu przynajmniej 1 sztuka 7. Za zbiornikiem będą umieszczone dwa stanowiska z ekranami 42'' Full HD z interaktywnym symulatorem spływu kajakami obrandowanym logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski. Dodatkowo wyposażone będą w sensory ruchu, które pozwolą na grę za pomocą odwzorowania ruchów prawdziwego wiosłowania. W grze będzie możliwość zapisów czasu w postaci na przykład tablicy. Dla najlepszych przewidziane powinny być gadżety Wielkiej Pętli Wielkopolski dostarczone przez Wykonawcę. 8. Na dwóch standach oklejonych zgodnie z Key Visual umiejscowione tablety z aktywną stroną, landing page promocji informującą o atrakcjach Wielkiej Pętli Wielkopolski. 1. Fragment kuchni wodnej - wystylizowany na kuchnię na barce - z zestawem lokalnych przekąsek do uzgodnienia z Zamawiającym. Kuchnię reprezentować ma osoba rozpoznawalna na rynku krajowym i zagranicznym, która gotowałabym wskazane potrawy. 6/19

7 7/19 2. Wykonawca powinien zapewnić minimum 2 osoby do obsługi, kobietę i mężczyznę, władających bardzo dobrze językiem angielskim oraz niemieckim. Obsługa powinna być ubrana w pomarańczowe stroje ratowników z logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski. 3. Wszelkie działania oraz wszelkie nieprzewidziane koszty takie jak m.in. koszty obsługi stoiska (w tym nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie i godziny pracy), wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowa stoiska wystawienniczej, opłaty za prąd i inne media, sprzątanie stoiska itp. muszą zostać zapewnione przez Wykonawcy. 4. Wszelkie działania związane z uzyskiwaniem zgód na realizacje zadania jest po stronie Wykonawcy. 5. Wykonawca w terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy przedstawi do akceptacji i analizy Zamawiającemu projekt stoiska, scenariusz szczegółowy imprezy, dane i kwalifikacje osób obsługujących stoisko, osobę wybraną do kuchni wodnej oraz wszelkie inne szczegóły dotyczące realizowane zadania. 6. W przypadku braku możliwości ekspozycji podczas targów ITB w Berlinie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycję umieszczenia ekspozycji w innej, o wysokim natężeniu ruchu pieszego lokalizacji w Berlinie do akceptacji Zamawiającego. Przykładowo: Berlin Hauptbahnhof, Lotnisko Berlin Schonefeld lub Tegel. Wykonawca przedstawi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy propozycję lokalizacji. Wydarzenie/event nr 2 1. Materiały graficzne tj. bannery (KEY VISUALE) zostaną przekazane przez Zamawiającego. 2. Autobus bez dachu obrandowany grafiką zgodną z Key Viusalem - z elementami wykrojonymi, tworzący wizualne wrażenie "jeżdżącej Wielkiej Pętli Wielkopolski". Na burtach bedzie oznaczony QR kod. Z tyłu autobusu, na systemie wiązań, zamontowane dwa kajaki. 3. Na pokładzie autobusu: a. na tyłach obrandowane ergowiosła b. stand Wielka Pętla Wielkopolski do wystawienia na zewnątrz c. trzy hostessy zadające zwiedzającym prosty quiz na temat Wielkiej Pętli Wielkopolski 4. Autobus będzie zatrzymywał się w newralgicznych punktach danego miasta. Po wyjściu dwie hostessy będą zapraszać przechodniów do środka. Podczas postoju będą zapewnione poniższe zabawy dla zainteresowanych - przykładowo: a. na zawiązanie pętli żeglarskiej b. na jak najszybsze założenie kapoka c. na odgadnięcie, czym jest dany obiekt (np. fragment od wakeboardu) 5. W środku trzecia hostessa zaprasza do wzięcia udziału w głównej atrakcji - przepłynięcia określonego dystansu na ergowiosłach w jak najkrótszym czasie. 6. Uczestniczy gier nagradzeni zostaną drobnymi gadżetami lub czekoladkami w kształcie kajaków. Czekoladki i gadżety będą zapakowane w specjalne pudełka obrandowane grafiką z Key Visuala, które jednocześnie będą stanowić zaproszenie do wzięcia udziału w nadchodzących wydarzeniach na Wielkiej Pętli Wielkopolski. 7. Hostessy wyposażone w tablety, na których będą prezentować infografikę z najciekawszymi atrakcjami Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz pokaz zdjęć. 8. Roadshow będzie odbywał się w weekendy w min. 3 wybranych miastach stanowiących główny rynek docelowy kampanii (patrz. rozdział II pkt. 5 niniejszego dokument). 9. Z każdego touru będzie przygotowana relacja w kanale Youtube. VII. Działania PR i epr Obsługa PR 3 os. Konkursy + patronaty x4 Eventy medialne TV ogólnpolskie x1 Eventy medialne TV regionalne x2 7/19

8 8/19 Organizacja 2 sesji fotograficznych Advertoriale w prasie specjalistycznej Eksperci x3 Ambasadorzy x1 Blogerzy/konkursy 10 Organizacj konferencji 3 Youtube - 15 relacji Study toury 5 szt. VIII. Podręcznik do Wielkiej Pętli Wielkopolski (opracowania tekstów, opracowania graficznego oraz zakupu zdjęć, tłumaczenia tekstów do przewodnika, przygotowanie materiałów multimedialnych, przygotowanie animacji, zatrudnienia ekspertów oraz wypożyczenia jakiegokolwiek sprzętu wymaganego do realizacji wydawnictwa, pakowanie, dostawa do siedziby Zamawiajacego) szt. ( PL DE) IX. Opracowanie strony www Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia strony kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski zgodnie z layoutem przekazanym przez Zamawiającego. a) Realizacja przewiduje: - Przygotowanie szkieletu składającego się ze strony głównej oraz podstron Kalendarium, Atrakcje, Spot promocyjny, Kontakt, Poszukiwacze Skarbów, Aktualności, Nawigacja, Partnerzy Projektu. - Na stronie głównej powinno znajdować się odniesienie do listy partnerów projektu wraz z linkami odsyłającymi do ich stron internetowych oraz. Strona główna powinna być animowana Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia propozycji animacji do akceptacji Zamawiającego. - Zakładka Atrakcje Wielkiej Pętli Wielkopolski ma przenosić na stronę projektową WPW, - Zakładka Nawigacja ma przenosić na stronę WPW, gdzie dostępna jest nawigacja GPS po WPW, - Zakup zdjęć i prawa autorskie do ich wykorzystania leżą po stronie Wykonawcy. - Przygotowanie zawartości strony w 4 wersjach językowych polskim, francuskim, holenderskim i niemieckim. Tłumaczenie językowe winno być wykonane przez osobę posługującą się natywnie danym językiem. Tłumaczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji i weryfikacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędnego tłumaczenia tekstu, Wykonawca zobligowany będzie do jego niezwłocznej korekty. Niedopuszczalne jest wykonywanie tłumaczeń za pomocą programów komputerowych służących do translacji tekstu. - Dostosowanie strukturalno-funkcjonalne oraz wizualne strony (xhtml, css, javascript, elementy flash) - Programowanie strony (php, mysql) - Wdrożenie Systemu Zarządzania Treścią (CMS) z możliwością przeszkolenia z jego obsługi wydelegowanych pracowników WOT - Administracja systemem w języku polskim - Podłączenie statystyk serwisu możliwość wykorzystania np. Google Analytics - Edytor WYSIWYG z opcjami formatowania zamieszczanych treści, możliwością wstawiania wszelkiego rodzaju plików: grafik, zdjęć, plików tekstowych, filmów itp. oraz linków; wstawiane plików tekstowych z zachowaniem formatowania rozszerzeń.doc i.docx - Optymalizacja pod popularne wyszukiwarki oraz przygotowanie pod pozycjonowanie - Adresy stron typu friendly links 8/19

9 9/19 - Kod strony zgodny ze standardami W3C, bezbłędnie walidowany przez - Strona stworzona zgodnie z aktualnymi standardami dotyczącymi kodowania z ewentualnym wykorzystaniem elementów jquery - Strona responsywna przystosowana do urządzeń mobilnych - Zastosowanie wtyczek społecznościowych - Facebook, Twitter, Pinterest, Foursquare i Youtube - 12-miesięczny serwis gwarancyjny w zakresie zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony - Wdrożenie serwisu na wskazanym serwerze przez Zamawiającego - Aktualizacja kodu strony pod względem bezpieczeństwa przez cały okres trwania umowy - Inne Funkcje - które nie są wymienione w tej specyfikacji, a są zwyczajowo stosowane przy podobnych stronach b) Wersja graficzna portalu ma uwzględniać Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji c) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zaproponowanego przez Wykonawcę finalnego projektu strony do czasu wdrożenia. X. Gadżety promocyjne Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie oraz wyprodukowanie wysokiej jakości trzech różnych gadżetów Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz jednego gadżetu typu VIP, wszystkie powinny być oznaczone hasłami oraz logotypami Uniii Europejskiej zgodnie z wytycznymi WRPO. Wykonawca przedstawi propozycje gadżetów wraz z koniecznymi ilościami do wyprodukowania w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Przykładowe gadżety to: a. Podstawowe - kamizelka ratunkowa na kajak, rękawice do wiosłowania, ochrona na ubrania na kajak(fartuch do kajaka), ręczniki, breloczki unoszące się na wodzie, przenośne lodówki, bidony, maty odbijające światło na szybę do auta z motywem głównego Key Visual oraz jednorazowe aparaty fotograficzne. b. VIP - wodoodporny aparat jednorazowy, wodoodporne opakowania na telefon/smartfon. XI. Badania pre i post 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proces obiegu informacji pomiędzy stronami umowy wraz z terminami i kluczowymi osobami. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji następujących wskaźników/elementów produktu: a) Spot TV b) Spot radiowy c) Landing page d) Mediaplan e) Event zagraniczny f) Eventy towarzyszące imprezom g) Study toury 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia raportu dotyczących efektów zrealizowanych działań na podstawie: a) Comiesięcznych raportów z monitoringu mediów - liczby publikacji medialnych ogółem (wg monitoringu Instytutu Monitorowania Mediów), liczby publikacji medialnych uwzględniających kluczowe cele komunikacyjne, ekwiwalentu reklamowego z doniesień medialnych, liczby odwiedzin stron internetowych oraz unikalnych użytkowników, polubień i pozytywnych komentarzy na Facebooku i Youtube. 9/19

10 10/19 II.2.2) II.2.3) II.3) b) Oglądalności spotów TV w oparciu o badanie Nielsen ilość zrealizowanych GRP, zasięgi 1+ oraz 3+ w planowanej grupie docelowej c) Outdoor - dostarczona ilość tablic w poszczególnych miastach przy założeniu przynajmniej 10% niestandardowej ekspozycji billboardu 6x3m d) Działania on-line - realizacja planowanych ilości odsłon, klików w linki tekstowe i formy graficzne, odtworzeń materiałów wideo e) Opinii publicznej w wybranych regionach, f) Kluczowych liderów opinii. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania ilościowego pre i post na próbie przynajmniej osób w zakresie świadomość i wizerunku regionu turystycznego i Wielkiej Pętli Wielkopolski wśród mieszkańców Wielkopolski, wybranych głównych miast Polski i zagranicznych. Forma i kwestionariusz badania zostanie przekazany Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275). 3. Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać warunki zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego) gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 10/19

11 11/19 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr prowadzony w Bank BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski realizowanej w ramach projektu pn. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski. 6. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w ust. 2 pkt.: 2 5 niniejszego rozdziału jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na Wielkopolską Organizację Turystyczną w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 17/19, Poznań z oznaczeniem, Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski realizowanej w ramach projektu pn. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski, złożony w pokoju nr 104, przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 7. Kopia dokumentu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę powinna być dołączona do oferty. 8. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, o których mowa w ust. 2 punkty 1-5 niniejszego rozdziału. 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z postępowania. 10. Zmawiający dokona zwrotu wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. gdy: a. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 10% ceny umownej i ma ono zostać wniesione przed podpisaniem umowy. 11/19

12 12/19 III.1.2) III.1.3) 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu, 2) Poręczeniach bankowych, 3) Gwarancjach bankowych, 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: w banku Bank BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu, numer konta prowadzony w Bank BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ona przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego, że zostało ono wykonane należycie. 8. Wykonawca wnoszący zabezpieczenie w pieniądzu zobowiązany jest podać w ofercie numer konta, na które po wykonaniu przedmiotu zamówienia zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Informacje dotyczące zamówień uzupełniających oraz zaliczek: 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej cząstkowej faktury VAT. Wynagrodzenie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy w transzach każdorazowo po realizacjiczęści zdań określonych w harmonogramie przedłożonym przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury cząstkowej jest zakończenie działań w zakresie prac określonych w umowiepotwierdzone stosownym protokołem. Podstawą wystawienia faktury cząstkowej jest zakończenie działańw zakresie prac określonych w umowie i potwierdzone stosownym protokołem. Zapłata następuje z chwiląobciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnikado reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 12/19

13 13/19 III.1.4) III.2) III.2.1) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przedzawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zpostępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy; 3. Nie wykazanie spełniania powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania zgodnie zart. 24 ustawy; 4. Ocena powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu oinformacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. 1) Oświadczenia z art. 22 oraz art.24 ustawy Pzp Zał. Nr 2 oraz nr 4 do SIWZ, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),; 3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8)Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 13/19

14 14/19 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zamówienia zostały wykonane (wg Zał. nr 5 do SIWZ) oraz dowody potwierdzający(ce), że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przez główne usługi / zamówienia Zamawiający rozumie usługi / zamówienia zdefiniowane /o których mowa/ w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym wiedzy i doświadczenia, opisanego w rozdz. VII, ust. 1 lit. B niniejszej SIWZ). Dowodami o którym mowa w niniejszym pkt są: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa przy tiret pierwszy, - w niniejszym postępowaniu, Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa przy tiret pierwszy, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług. 9) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (dokument przedkłada się w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdz. VII, ust. 1 lit. E tiret pierwszy, niniejszej SIWZ), 10) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - w wysokości co najmniej ,00 zł ( słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dokument przedkłada się w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdz. VII, ust. 1 lit. E tiret drugi, niniejszej SIWZ), 11) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ Oświadczenie składane na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku złożenia przez Wykonawców wyżej wymienionych dokumentów zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie załączonym do oferty wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego. 5. Wykonawcy zagraniczni: 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 1 lit. b), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania 14/19

15 15/19 o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w Rozdz. VIII ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5), 6), 7) oraz oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp (zał. Nr 4 do SIWZ) dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 1 lit. d) tiret drugi, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. zobowiązanych jest przedłożyć informację, o której mowa w Rozdz. VIII ust. 1 pkt 9, dotyczącą tych podmiotów. 5. Wykonawcy zagraniczni: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3), 4, i 6) niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 1 pkt. 5) i 7) niniejszego rozdziału składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp. 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 4) Dokumenty należy składać w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 2 niniejszego rozdziału powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b niniejszego rozdziału powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione wyżej: - w Rozdz. VIII ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 11 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (z art. 24 ustawy Pzp) - dla każdego podmiotu z osobna - pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców 7. Inne dokumenty i oświadczenia jakie należy dołączyć do oferty: 1) Formularz ofertowy Zał. nr 1 do SIWZ 15/19

16 16/19 III.2.2) III.2.3) 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium 3) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych, Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. opłaconą polisę, a wprzypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy- w wysokości co najmniej ,00 PLN ( słownie: sześćset pięćdziestąt tysięcy złotych) - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku złożenia przez Wykonawców wyżej wymienionych. dokumentów zawierających dane wyrażonew walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NarodowegoBanku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie załączonym dooferty wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego wstosunku do tych walut ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę min PLN (słownie: jeden milion złotych). 2) Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w niniejszej sekcji III.2.2) pkt 2, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. zobowiązanych jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą tych podmiotów. Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług wzakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, datwykonania i odbiorców (wg Zał. nr 5 do SIWZ) oraz załączenia dokumentu(ów) potwierdzającego(ych), że usługite zostały wykonane należycie. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykażą, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) należycie wykonali co najmniej 2 zamówienia, polegające na produkcji tj. wykonaniu/przeprowadzeniu kampanii reklamowej i/lub kampanii multimedialnej w zakresie promocji co najmniej regionu (rozumianego jako jednostka administracyjna państwa, będąca województwem w Polsce lub odpowiednikiem województwa w Polsce w państwach europejskich) lub państwa, za granicą, na min. 2 rynkach w państwach europejskich, o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każda z kampanii (należy wykazać wartość samej produkcji wykonania kampanii bez etapu opracowania jej koncepcji). 16/19

17 17/19 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) W ramach produkcji winny znajdować się przynajmniej 3 (dla każdego z przedstawionych zamówień / kampanii osobno) z poniżej wymienionych elementów tj.: - wykup mediów, - promocja w Internecie w tym bazowe działania w mediach społecznościowych w Polsce i zagranicą, - organizacje wydarzeń/eventów, - realizacje działań PR, - przygotowanie i wykonanie strony internetowej - produkcja i realizacja spotu reklamowego, - OOH Outdoor. W przypadku złożenia przez Wykonawców wyżej wymienionych. dokumentów zawierających dane wyrażonew walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NarodowegoBanku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono,to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych Ten sam kurs Zamawiający przyjmieprzy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.jeżeli w jakimkolwiek dokumencie załączonym dooferty wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiającydokona przeliczenia tych kwot na PLN na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego wstosunku do tych walut ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego. Wykonawca może polegaćna wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimistosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponowałzasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemnezobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nichprzy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w niniejszej sekcji III.2.3) polega nazasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenierazem z ofertą dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1) pkt. 4 ppkt 2) do 6) oraz oświadczenie z art. 24ustawy Pzp dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia 17/19

18 18/19 IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. A.Cena brutto oferty. Waga B.Kampania prowadzona w Internecie, w kraju. Waga C.Kampania prowadzona w TV, w kraju. Waga D.Kampania prowadzona w Internecie, za granicą. Waga 10 Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: l.dz.630/2013 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Inny: język polski Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :15 Miejscowość: Wielkopolska Organizacja Turystyczna, ul.27 Grudnia 17/19, Poznań, pokój 104. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy realizacji projektu pt. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania Turystyka, Schematu II Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Informacje dodatkowe Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 18/19

19 19/19 VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Warszawa POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu można wnieśćodwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającegopodjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jestzobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia za pomocą faksu.odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dniod publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronieinternetowej. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, Zamawiający możeprzedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania (art.180 ust. 3 ustawy). Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisemelektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art.180 ust. 4 ustawy). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobówokreślonych w art. 27 ust. 2 Ustawy pzp (art.180 ust. 5 ustawy). Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatorapublicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem (art. 198 a do art. 198 g ustawy). Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /19

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140949-2015:text:pl:html Polska-Opole: Sprzęt związany z komputerami 2015/S 080-140949 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65878-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412836-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2015/S 227-412836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Rzeszów: Usługi reklamowe 2012/S 248-410940. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Rzeszów: Usługi reklamowe 2012/S 248-410940. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410940-2012:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi reklamowe 2012/S 248-410940 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Usługi reklamowe 2015/S 062-108981. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bydgoszcz: Usługi reklamowe 2015/S 062-108981. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi Dz.U./S S62 28/03/2015 108981-2015-PL 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108981-2015:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Usługi reklamowe 2015/S 062-108981 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301858-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Szafy kablowe 2014/S 019-029193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Szafy kablowe 2014/S 019-029193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29193-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Szafy kablowe 2014/S 019-029193 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 240-422407. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 240-422407. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:422407-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 240-422407 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Usługi drukowania i dostawy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Szczecin: Usługi drukowania i dostawy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:422055-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Usługi drukowania i dostawy 2015/S 232-422055 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187903-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 107-187903 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Regały archiwalne 2015/S 154-283926. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Regały archiwalne 2015/S 154-283926. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283926-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Regały archiwalne 2015/S 154-283926 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311388-2013:text:pl:html Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Bydgoszcz: Elektrownie wiatrowe 2012/S 9-013250

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Bydgoszcz: Elektrownie wiatrowe 2012/S 9-013250 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13250-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Elektrownie wiatrowe 2012/S 9-013250 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62177-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351551-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 230-351551 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330930-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 182-330930 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306919-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez 2015/S 168-306919 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Włókno szklane 2012/S 173-286120 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

PL-Warszawa: Włókno szklane 2012/S 173-286120 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy PL-Warszawa: Włókno szklane 2012/S 173-286120 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Instytut Elektrotechniki ul. Pożaryskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29183-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 018-029183 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329012-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne 2015/S 099-179192. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne 2015/S 099-179192. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179192-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Urządzenia medyczne 2015/S 099-179192 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268173-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Terminale komputerowe 2015/S 037-062692. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Terminale komputerowe 2015/S 037-062692. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62692-2015:text:pl:html Polska-Jastrzębie-Zdrój: Terminale komputerowe 2015/S 037-062692 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156493-2013:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 092-156493 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu 2016/S 017-025928. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu 2016/S 017-025928. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25928-2016:text:pl:html Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu 2016/S 017-025928 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39099-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2013/S 085-144113. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2013/S 085-144113. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy o PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2013/S 085-144113 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Świętokrzyskie Centrum

Bardziej szczegółowo

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254399-2012:text:pl:html PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259410-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 2010/S 169-259410 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404248-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365966-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 202-365966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273932-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków 2013/S 020-031346. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków 2013/S 020-031346. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31346-2013:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi ubezpieczenia statków 2013/S 020-031346 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243002-2010:text:pl:html PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 157-243002 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86405-2010:text:pl:html PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Sprzęt telewizyjny i audiowizualny 2016/S 013-018193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Sprzęt telewizyjny i audiowizualny 2016/S 013-018193. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18193-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Sprzęt telewizyjny i audiowizualny 2016/S 013-018193 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Urządzenia medyczne 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Płock: Urządzenia medyczne 2011/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1394-2011:text:pl:html PL-Płock: Urządzenia medyczne 2011/S 1-001394 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo