Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 Osoba do kontaktów: Dobiesława Dembecka, Mariusz Kumolka Poznań POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Stowarzyszenie Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: Jednym z głownych celów Stowarzyszenia jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski realizowanej w ramach projektu pn. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe 1/19

2 2/19 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Kod NUTS PL Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Realizacja zamówienia dotyczy przeprowadzenia kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Wykonawca przeprowadzi kompleksową kampanię promocyjną markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski w następującym zakresie: I. Produkcja spotu TV 45" i 30" Produkcja spotu 30 sekundowego Produkcja spotu 45 sekundowego Tłumaczenia i przekazanie autorskich praw majątkowych II. Kampania w TV - emisja spotu 30" zgodnie ze wskazanym Media Planem Celami do osiągnięcia w ramach zadania są następujące wskaźniki GRP, które Wykonawca musi osiągnąć w stopniu minimalnym : TVP 51,0, TVN 76,5, TVN7 12,8, TVN24 23,0, TVN Turbo 7,7, TVN Style 12,8, Viva Polska 2,6, MTV 2,6, Polsat 25,5,Polsat News 7,7, TV4 10,2, TVP HD 5,1 Pakiet 1 (AXN, National Geographic, Travel Channel) 7,7 Pakiet 2 (Discovery World, TLC, Animal Channel) 10,2 Celami do osiągnięcia w ramach zadania są następujące wskaźniki ilości spotów, które Wykonawca musi osiągnąć w stopniu minimalnym na poziomie 20 dla każdej z poniższych stacji: TVP Poznań, TVP Bydgoszcz, TVP Gdańsk, TVP Szczecin, TVP Warszawa, TVP Wrocław, TVP Gorzów Wlkp, TVP Opole, TVP Łódź, TVP Regionalna, WTK Wymagania dla stacji ogólnopolskich i tematycznych: przynajmniej w 30% GRP winno być zrealizowane między oraz dodatkowo między w przypadku TVN24, gdzie spot jest jako pierwszy w bloku reklamowym danej stacji, przed serwisami informacyjnymi. Przynajmniej 30% GRP dla stacji ogólnopolskich winno być zrealizowane przed głównymi serwisami informacyjnymi. Wymagania dla stacji regionalnych: przynajmniej w 30% spotów winno być zrealizowane między , gdzie spot jest jako pierwszy w bloku reklamowym danej stacji, przed głównymi serwisami informacyjnymi. Wymagania dla stacji ogólnopolskich, tematycznych i regionalnych: 2/19

3 3/19 Postała do realizacji liczba GRP i spotów poszczególnych stacji winna być realizowana wyłącznie pomiędzy godzinami 7:00 17:00. Spot powinien być w miarę możliwości nadawany również za pośrednictwem telewizji internetowej i kanałów VOD. Wykonawca przedstawi dokumentację wyemitowanych reklam potwierdzonych na piśmie przez stacje. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raportu efektów wykonanego zadania w oparciu o dane z The Nielsen Company w wymiarze miesięcznym, potwierdzone na piśmie z telewizji. Wraz ze wskaźnikami takimi jak Intensywność kampanii, Zasięg całkowity, Średnia częstotliwość, Efektywna częstotliwość, Efektywny zasięg III. Produkcja i emisja 30"spotu radiowego produkcja spotu 30" emisja zgodnie ze wskazanymi oczekiwaniami tj. Emisja codziennie, w każdej z wybranych stacji, każdego dnia przynajmniej trzykrotnie, 30 sekundowy spot emitowany w paśmie 07:00-09:00 i w paśmie 15:00-18:00 okresie od 5 do 16 maja 2014 roku. Emisje powinny zostać zaplanowane w taki sposób, aby osiągnąć jak minimalny wskaźnik GRP na poziomie 300 oraz liczbę emisji po 25 spotów dla każdej ze stacji. Przekazanie autorskich praw majątkowych IV. Kampania w Internecie z wykorzystaniem następujących narzędzi: Rynek Polski: Kampania SEM, Kampania display, Kampania na YOUTUBE typu ROS, Portale społecznościowe: Facebook, Pinterest, Twitter, Foursquare.com oraz wskazane fora internetowe. Rynek zagraniczny: Kampania SEM, Kampania display, Kampania GOOGLE Remarketing, Facebook. Gotowe nośniki reklamowe (750x200, 728x90, 300x250 Wszystkie formaty do 50 KB) do kampanii dostarczy Zamawiający w terminie ustalonym przez strony. V. OUTDOOR OUTDOOR Miasta Zakup powierzchni reklamowych 6x3 m przynajmniej 200 szt. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu, ekspozycji, druku, montażu, demontażu i utylizacji nośników reklamowych. Powierzchnie reklamowe będą zlokalizowane w miastach stanowiących główne rynki docelowe kampanii na rynku krajowym tj. Poznań, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Gorzów Wlkp., Łódź i Opole. W wyborze lokalizacji Wykonawca winien kierować się lokalizacjami w punktach źródliskowych migracji turystycznych danych grup docelowych m.in. na skrzyżowaniach strumieni ruchu turystycznego, w punktach koncentracji ruchu turystycznego danej formy turystyki czy produktu i inne. Lokalizacje o największym natężeniu ruchu i równomiernie rozmieszczone, takich jak: obiekty turystyczne, atrakcje turystyczne, punkty informacji turystycznych i inne OUTDOOR - Autostrady/Drogi Ekspresowe Zakup powierzchni reklamowych 12 x 4 m przynajmniej 28 szt. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu, ekspozycji, druku, montażu, demontażu i utylizacji nośników reklamowych. Powierzchnie reklamowe będą zlokalizowane przy autostradach i drogach ekspresowych w Polsce prowadzących do Wielkopolski na odcinkach o największym natężeniu ruchu i równomiernie rozmieszczone. W wyborze lokalizacji Wykonawca winien kierować się lokalizacjami w punktach źródliskowych migracji turystycznych danych grup docelowych, m.in. na skrzyżowaniach strumieni ruchu turystycznego, w punktach koncentracji ruchu turystycznego danej formy turystyki czy produktu takich jak np.: obiekty turystyczne, atrakcje turystyczne, punkty informacji turystycznych i inne 3/19

4 4/19 OUTDOOR - Ekspozycje niestandardowe Bilboard 6x3m(przynajmniej 10% z wszystkich nośników) VI. Działania niekonwencjonalne Wydarzenie/event nr 1 26 imprez 1. Gra ma charakter cykliczny i odbywa się na jednym, wąskim obszarze turystycznym Wielkiej Pętli Wielkopolski. Całość składa się na 4 tury trwające do 6 tygodni do uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Podczas jednej tury uczestnicy odnajdują do 5 wskazówek, ukrytych w najbardziej atrakcyjnych obiektach danego obszaru turystycznego. Wskazówki finalnie prowadzą do skarbu - nagrody przewidzianej dla pierwszej 5 uczestników. 2. Nagradzane są zarówno osoby, które dany skarb odnajdą jako pierwsze, jak i te, które ukończą całą turę/ segment w najlepszym czasie. 3. Okres trwania gry to 6 miesięcy. 4. Uczestnicy mają możliwość rejestracji poprzez stronę internetową kampanii w przeznaczonej do tego specjalnej zakładce lub pisemnie podczas imprez zgodnie z ich kalendarzem do uzgodnienia z Zamawiającym. 5. Każdy z uczestników ma możliwość pobrania specjalnej karty (w wersji cyfrowej oraz drukowanej) bezpośrednio ze strony internetowej kampanii, gdzie za wykonanie danego zadania zalicza kolejne, zaplanowane osiągnięcia oraz segmenty. 6. Otrzymanie Karty będzie wymagało pozostawienia poniższych danych: a. Imię I nazwisko b. Adres c. Opcjonalnie numer telefonu 7. Zadania występujące grze dzielą się na: a. Zameldowanie się w danej lokalizacji przy użyciu współrzędnych GPS wykorzystując Facebooka w danym miejscu b. Wykonanie zdjęcia danej lokalizacji (z koniecznym zapisem daty wykonanego zdjęcia) i wysłanie na portal Facebook lub adres mailowy wskazany w konkursie. c. Quiz wiedzy na portalu Facebook i na stronie kampanii dostępny przez określony czas z możliwością jednokrotnego wypełnienia d. Odnalezienie ukrytych fantów w danych lokalizacjach do uzgodnienia z Zamawiającym 10. Za zaliczenie danego segmentu gry przewidziane są nagrody w postaci vouchera na w ilościach ograniczonych: a. wypożyczenie sprzętu wodnego lub rowerowego b. kurs kitesurfingu, wakebordingu lub żeglugi mała jednostką pływającą c. pobyt weekendowy w jednym z ośrodków d. kurs jeździectwa 11. Organizacja, zakup i dystrybucja nagród leży po stronie Wykonawcy. 12. Opracowanie regulaminu konkursu leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu regulaminu do akceptacji przynajmniej 4 tygodnie przed uruchomieniem konkursu. 13. Po stronie Wykonawcy leży przestrzeganie Ustawy o ochronie danych osobowych tj. m.in. poprawne przygotowanie wniosku do GIODO na oferenta, przetwarzanie, przechowywanie oraz zabezpieczenie danych osobowych zgodne z GIODO. 4/19

5 5/ Pierwszych 50 uczestników, którzy zdobędą pierwszy punkt/wskazówkę w Karcie Skarbów otrzymają nagrody w postaci gadżetów Wielkiej Pętli Wielkopolski. Organizacja, zakup i dystrybucja nagród leży po stronie Wykonawcy. 15. Po zakończeniu danej tury/segmentu gry uczestnicy otrzymują zaproszenie elektronicznie na portalach społecznościowych na kolejną sekcję w nowym miejscu. 16. Dla najbardziej 10 aktywnych uczestników tygodniowo, dzielących się opiniami i osiągnięciami oraz zapraszających najwięcej znajomych na profilu kampanii na platformie Facebook będzie nagradzane gadżetem. Ponadto regularnie uczestnicy gry będą otrzymywać prośbę, o udostępnienie pętli dalej, do następnych osób. Organizacja, zakup i dystrybucja nagród leży po stronie Wykonawcy. 17. Osobne zaproszenia do gry kierujemy do dziennikarzy, którzy otrzymują mapę oraz Kartę Skarbów w celu przystąpienia do gry. Organizacja, zakup i dystrybucja zaproszeń leży po stronie Wykonawcy. 18. Gra zostanie oficjalnie ogłoszona podczas pierwszej imprezy o charakterze rodzinnym, który będzie imprezą towarzysząca dla imprez wszystkich Partnerów Projektu. Wykonawca winien uwzględnić możliwość odbywania się wskazanej imprezy w kilku miejscach jednocześnie w tym samym czasie. Lista imprez wskazana zostanie przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez strony. 19. W czasie każdej imprezy z osobna (Wykonawca winien uwzględnić możliwość odbywania się wskazanej imprezy w kilku miejscach jednocześnie w tym samym czasie) uczestnicy mają możliwość zapisania się do gry w formie pisemnej lub elektronicznej dostępne 2 tablety w celach rejestracji oraz osoby obsługujące w ilości 2. Dodatkowo będzie przygotowany oznakowany stand z ladą zajmujący powierzchnię ok. 4 m2 informujący o kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski. Ponadto Wykonawca powinien rozstawić namiot z logotypami Wielkiej Pętli Wielkopolski o wielkości przynajmniej 3x3 m. 20. Harmonogram imprezy, listę zaproszonych gości (gościnnie ambasadorzy kampanii, lokali KOLs, zaproszone media itp. ) menu kuchni wielkopolskiej oraz projekt namiotu, jak i wszelkich innych elementów rozmieszczenia i dekoracji stoiska Wykonawca winien przesłać do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego na min. 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W jego ramach wchodzą do uzgodnienia z Zamawiającym: a. pokaz widowiskowych sportów wodnych (wakeboarding, kateboarding, slide na mini desce) b. scena muzyczna z dj-em c. pokaz ratownictwa wodnego d. kurs pierwszej pomocy dla chętnych e. zapewnienie przynajmniej 2 ponycycle dla dzieci f. kursy sportów żaglowych (windsurfing, kitesurfing, nauka na mniejszych jednostkach pływających) jako nagrody w podjętym wyzwaniu g. prezentacje przysmaków "kuchni wielkopolskiej" wraz z gotowaniem na barce Wykonawca przedstawi 3 propozycje osób rozpoznawalnych do akceptacji Zamawiającego przynajmniej 6 tygodni przed wydarzeniem, które przy asyście głównego kucharza gotowałaby wskazane potrawy. 21. Osoby uczestniczące w Pikniku, oprócz wzięcia udziału w grze, mogą też przystąpić do krótkich wyzwań zespołowych (rodzinnych). O pełnych godzinach rozegrane zostaną kolejno w podziale na: - Rodzinne a. Konkurs wiedzy. Pytania będą dotyczyć Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz turystyki wodnej. b. Konkurs sprawności. Do pokonania będzie sztafeta dla trzech członków drużyny (bieg z kajakiem, jazda na rowerze, przeciąganie liną jednostki pływającej) - Młodzieżowe c. Konkurs techniki. Zadania testujące koordynację - wojna w zbijanego przy użyciu balonów z wodą, w płetwach i maskach, rozgrywana na lądzie. 5/19

6 6/ Wykonawca powinien zapewnić minimum 2 osoby do obsługi na każdą imprezę z osobna, kobietę i mężczyznę, mile widziane komunikatywna znajomość języka angielska lub niemieckiego. Obsługa powinna być ubrana w pomarańczowe stroje ratowników z logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski. 23. Powyższa forma eventu powinna być zorganizowana podczas wszystkich imprez towarzyszących. Ostateczna lista imprez wskazana zostanie przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez strony. 24. Szacowana liczba imprez to 26 szt. Liczba to może ulec zmianie (zmniejszeniu). 25. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zapowiedzi radiowych w stacjach dotyczących każdej imprezy. 26. W ramach Działań PR lub też e-pr bieżące prace nad kanałem YouTube poprzez zamieszczanie aktualnych relacji w formie reportażu/relacji z miejsca zdarzenia m.in. z imprez organizowanych przez Partnerów Projektu, organizowanych study tour, eventów itp. Udostępnianie kanału we wskazanych mediach społecznościowych w ramach niniejszej kampanii. Ilość relacji zależna od poziomu intensywności imprez, eventów, study tour podczas trwania niniejszej kampanii nie mniejsza niż 15 relacji w czasie trwania całej kampanii, gdzie każda z pojedynczych relacji nie powinna trwać mniej niż 2 min. W ramach niniejszego działania Wykonawca skorzysta z istniejącego już kanału na YOUTUBE, w którego posiadaniu jest Zamawiający. Bieżące monitorowanie i reagowanie na komentarze związane z działaniami na kanale YOUTUBE. Event zagraniczny nr 2 - Ekspozycja Berlin 1. Materiały graficzne tj. bannery (KEY VISUALE) zostaną przekazane przez Zamawiającego. 2. Ekspozycja powinna zajmować powierzchnię minimum 50 m2. Na stoisku w centralnej części będzie umieszczony okrągły zbiornik wodny o głębokości od 30 do 50 cm, średnicy od 3 do 4 m i obrysie przypominającym symbol nieskończoności widoczny na Key Visualu. W przypadku braku możliwości zastosowania wody zbiornik wodny można zastąpić imitacją np. folia odwzorowująca wodę. 3. Na ścianach stoiska powinna być przedstawione wysokiej jakości wydruki Key Visuali. 4. Wokół zbiornika trawa lub trzcina/tatarak zgodnie z wizualizacją z KEY VISUAL (do ustalenia z Zamawiającym) oraz rozstawione krzesełka z logotypem Wielkiej Pętli Wodnej. 5. Aby wejść na teren ekspozycji należy ściągnąć buty i założyć jednorazowe klapki z logiem Wielkiej Pętli Wielkopolski i adresem strony www. 6. W zbiorniku wodnym będą znajdować się miniatury: a. łodzi motorowych do zdalnego sterowania - minimum 2 sztuki b. deska do surfingu przynajmniej 1 sztuka 7. Za zbiornikiem będą umieszczone dwa stanowiska z ekranami 42'' Full HD z interaktywnym symulatorem spływu kajakami obrandowanym logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski. Dodatkowo wyposażone będą w sensory ruchu, które pozwolą na grę za pomocą odwzorowania ruchów prawdziwego wiosłowania. W grze będzie możliwość zapisów czasu w postaci na przykład tablicy. Dla najlepszych przewidziane powinny być gadżety Wielkiej Pętli Wielkopolski dostarczone przez Wykonawcę. 8. Na dwóch standach oklejonych zgodnie z Key Visual umiejscowione tablety z aktywną stroną, landing page promocji informującą o atrakcjach Wielkiej Pętli Wielkopolski. 1. Fragment kuchni wodnej - wystylizowany na kuchnię na barce - z zestawem lokalnych przekąsek do uzgodnienia z Zamawiającym. Kuchnię reprezentować ma osoba rozpoznawalna na rynku krajowym i zagranicznym, która gotowałabym wskazane potrawy. 6/19

7 7/19 2. Wykonawca powinien zapewnić minimum 2 osoby do obsługi, kobietę i mężczyznę, władających bardzo dobrze językiem angielskim oraz niemieckim. Obsługa powinna być ubrana w pomarańczowe stroje ratowników z logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski. 3. Wszelkie działania oraz wszelkie nieprzewidziane koszty takie jak m.in. koszty obsługi stoiska (w tym nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie i godziny pracy), wynajem powierzchni wystawienniczej, zabudowa stoiska wystawienniczej, opłaty za prąd i inne media, sprzątanie stoiska itp. muszą zostać zapewnione przez Wykonawcy. 4. Wszelkie działania związane z uzyskiwaniem zgód na realizacje zadania jest po stronie Wykonawcy. 5. Wykonawca w terminie 21 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy przedstawi do akceptacji i analizy Zamawiającemu projekt stoiska, scenariusz szczegółowy imprezy, dane i kwalifikacje osób obsługujących stoisko, osobę wybraną do kuchni wodnej oraz wszelkie inne szczegóły dotyczące realizowane zadania. 6. W przypadku braku możliwości ekspozycji podczas targów ITB w Berlinie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycję umieszczenia ekspozycji w innej, o wysokim natężeniu ruchu pieszego lokalizacji w Berlinie do akceptacji Zamawiającego. Przykładowo: Berlin Hauptbahnhof, Lotnisko Berlin Schonefeld lub Tegel. Wykonawca przedstawi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy propozycję lokalizacji. Wydarzenie/event nr 2 1. Materiały graficzne tj. bannery (KEY VISUALE) zostaną przekazane przez Zamawiającego. 2. Autobus bez dachu obrandowany grafiką zgodną z Key Viusalem - z elementami wykrojonymi, tworzący wizualne wrażenie "jeżdżącej Wielkiej Pętli Wielkopolski". Na burtach bedzie oznaczony QR kod. Z tyłu autobusu, na systemie wiązań, zamontowane dwa kajaki. 3. Na pokładzie autobusu: a. na tyłach obrandowane ergowiosła b. stand Wielka Pętla Wielkopolski do wystawienia na zewnątrz c. trzy hostessy zadające zwiedzającym prosty quiz na temat Wielkiej Pętli Wielkopolski 4. Autobus będzie zatrzymywał się w newralgicznych punktach danego miasta. Po wyjściu dwie hostessy będą zapraszać przechodniów do środka. Podczas postoju będą zapewnione poniższe zabawy dla zainteresowanych - przykładowo: a. na zawiązanie pętli żeglarskiej b. na jak najszybsze założenie kapoka c. na odgadnięcie, czym jest dany obiekt (np. fragment od wakeboardu) 5. W środku trzecia hostessa zaprasza do wzięcia udziału w głównej atrakcji - przepłynięcia określonego dystansu na ergowiosłach w jak najkrótszym czasie. 6. Uczestniczy gier nagradzeni zostaną drobnymi gadżetami lub czekoladkami w kształcie kajaków. Czekoladki i gadżety będą zapakowane w specjalne pudełka obrandowane grafiką z Key Visuala, które jednocześnie będą stanowić zaproszenie do wzięcia udziału w nadchodzących wydarzeniach na Wielkiej Pętli Wielkopolski. 7. Hostessy wyposażone w tablety, na których będą prezentować infografikę z najciekawszymi atrakcjami Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz pokaz zdjęć. 8. Roadshow będzie odbywał się w weekendy w min. 3 wybranych miastach stanowiących główny rynek docelowy kampanii (patrz. rozdział II pkt. 5 niniejszego dokument). 9. Z każdego touru będzie przygotowana relacja w kanale Youtube. VII. Działania PR i epr Obsługa PR 3 os. Konkursy + patronaty x4 Eventy medialne TV ogólnpolskie x1 Eventy medialne TV regionalne x2 7/19

8 8/19 Organizacja 2 sesji fotograficznych Advertoriale w prasie specjalistycznej Eksperci x3 Ambasadorzy x1 Blogerzy/konkursy 10 Organizacj konferencji 3 Youtube - 15 relacji Study toury 5 szt. VIII. Podręcznik do Wielkiej Pętli Wielkopolski (opracowania tekstów, opracowania graficznego oraz zakupu zdjęć, tłumaczenia tekstów do przewodnika, przygotowanie materiałów multimedialnych, przygotowanie animacji, zatrudnienia ekspertów oraz wypożyczenia jakiegokolwiek sprzętu wymaganego do realizacji wydawnictwa, pakowanie, dostawa do siedziby Zamawiajacego) szt. ( PL DE) IX. Opracowanie strony www Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia strony kampanii Wielkiej Pętli Wielkopolski zgodnie z layoutem przekazanym przez Zamawiającego. a) Realizacja przewiduje: - Przygotowanie szkieletu składającego się ze strony głównej oraz podstron Kalendarium, Atrakcje, Spot promocyjny, Kontakt, Poszukiwacze Skarbów, Aktualności, Nawigacja, Partnerzy Projektu. - Na stronie głównej powinno znajdować się odniesienie do listy partnerów projektu wraz z linkami odsyłającymi do ich stron internetowych oraz. Strona główna powinna być animowana Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia propozycji animacji do akceptacji Zamawiającego. - Zakładka Atrakcje Wielkiej Pętli Wielkopolski ma przenosić na stronę projektową WPW, - Zakładka Nawigacja ma przenosić na stronę WPW, gdzie dostępna jest nawigacja GPS po WPW, - Zakup zdjęć i prawa autorskie do ich wykorzystania leżą po stronie Wykonawcy. - Przygotowanie zawartości strony w 4 wersjach językowych polskim, francuskim, holenderskim i niemieckim. Tłumaczenie językowe winno być wykonane przez osobę posługującą się natywnie danym językiem. Tłumaczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji i weryfikacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędnego tłumaczenia tekstu, Wykonawca zobligowany będzie do jego niezwłocznej korekty. Niedopuszczalne jest wykonywanie tłumaczeń za pomocą programów komputerowych służących do translacji tekstu. - Dostosowanie strukturalno-funkcjonalne oraz wizualne strony (xhtml, css, javascript, elementy flash) - Programowanie strony (php, mysql) - Wdrożenie Systemu Zarządzania Treścią (CMS) z możliwością przeszkolenia z jego obsługi wydelegowanych pracowników WOT - Administracja systemem w języku polskim - Podłączenie statystyk serwisu możliwość wykorzystania np. Google Analytics - Edytor WYSIWYG z opcjami formatowania zamieszczanych treści, możliwością wstawiania wszelkiego rodzaju plików: grafik, zdjęć, plików tekstowych, filmów itp. oraz linków; wstawiane plików tekstowych z zachowaniem formatowania rozszerzeń.doc i.docx - Optymalizacja pod popularne wyszukiwarki oraz przygotowanie pod pozycjonowanie - Adresy stron typu friendly links 8/19

9 9/19 - Kod strony zgodny ze standardami W3C, bezbłędnie walidowany przez - Strona stworzona zgodnie z aktualnymi standardami dotyczącymi kodowania z ewentualnym wykorzystaniem elementów jquery - Strona responsywna przystosowana do urządzeń mobilnych - Zastosowanie wtyczek społecznościowych - Facebook, Twitter, Pinterest, Foursquare i Youtube - 12-miesięczny serwis gwarancyjny w zakresie zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony - Wdrożenie serwisu na wskazanym serwerze przez Zamawiającego - Aktualizacja kodu strony pod względem bezpieczeństwa przez cały okres trwania umowy - Inne Funkcje - które nie są wymienione w tej specyfikacji, a są zwyczajowo stosowane przy podobnych stronach b) Wersja graficzna portalu ma uwzględniać Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji c) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zaproponowanego przez Wykonawcę finalnego projektu strony do czasu wdrożenia. X. Gadżety promocyjne Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie oraz wyprodukowanie wysokiej jakości trzech różnych gadżetów Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz jednego gadżetu typu VIP, wszystkie powinny być oznaczone hasłami oraz logotypami Uniii Europejskiej zgodnie z wytycznymi WRPO. Wykonawca przedstawi propozycje gadżetów wraz z koniecznymi ilościami do wyprodukowania w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Przykładowe gadżety to: a. Podstawowe - kamizelka ratunkowa na kajak, rękawice do wiosłowania, ochrona na ubrania na kajak(fartuch do kajaka), ręczniki, breloczki unoszące się na wodzie, przenośne lodówki, bidony, maty odbijające światło na szybę do auta z motywem głównego Key Visual oraz jednorazowe aparaty fotograficzne. b. VIP - wodoodporny aparat jednorazowy, wodoodporne opakowania na telefon/smartfon. XI. Badania pre i post 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proces obiegu informacji pomiędzy stronami umowy wraz z terminami i kluczowymi osobami. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji następujących wskaźników/elementów produktu: a) Spot TV b) Spot radiowy c) Landing page d) Mediaplan e) Event zagraniczny f) Eventy towarzyszące imprezom g) Study toury 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia raportu dotyczących efektów zrealizowanych działań na podstawie: a) Comiesięcznych raportów z monitoringu mediów - liczby publikacji medialnych ogółem (wg monitoringu Instytutu Monitorowania Mediów), liczby publikacji medialnych uwzględniających kluczowe cele komunikacyjne, ekwiwalentu reklamowego z doniesień medialnych, liczby odwiedzin stron internetowych oraz unikalnych użytkowników, polubień i pozytywnych komentarzy na Facebooku i Youtube. 9/19

10 10/19 II.2.2) II.2.3) II.3) b) Oglądalności spotów TV w oparciu o badanie Nielsen ilość zrealizowanych GRP, zasięgi 1+ oraz 3+ w planowanej grupie docelowej c) Outdoor - dostarczona ilość tablic w poszczególnych miastach przy założeniu przynajmniej 10% niestandardowej ekspozycji billboardu 6x3m d) Działania on-line - realizacja planowanych ilości odsłon, klików w linki tekstowe i formy graficzne, odtworzeń materiałów wideo e) Opinii publicznej w wybranych regionach, f) Kluczowych liderów opinii. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania ilościowego pre i post na próbie przynajmniej osób w zakresie świadomość i wizerunku regionu turystycznego i Wielkiej Pętli Wielkopolski wśród mieszkańców Wielkopolski, wybranych głównych miast Polski i zagranicznych. Forma i kwestionariusz badania zostanie przekazany Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275). 3. Uwaga: dokument gwarancji, poręczeń winien zawierać warunki zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego) gdy: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 10/19

11 11/19 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr prowadzony w Bank BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski realizowanej w ramach projektu pn. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski. 6. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w ust. 2 pkt.: 2 5 niniejszego rozdziału jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na Wielkopolską Organizację Turystyczną w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 17/19, Poznań z oznaczeniem, Realizacja kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski realizowanej w ramach projektu pn. Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski, złożony w pokoju nr 104, przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 7. Kopia dokumentu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę powinna być dołączona do oferty. 8. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w jednej lub kilku z wybranych przez siebie form, o których mowa w ust. 2 punkty 1-5 niniejszego rozdziału. 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z postępowania. 10. Zmawiający dokona zwrotu wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. W przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, tj. gdy: a. Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 10% ceny umownej i ma ono zostać wniesione przed podpisaniem umowy. 11/19

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274411-2011:text:pl:html PL-Katowice: Ekrany i konsole komputerowe 2011/S 166-274411 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo