ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej."

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest: Ulan Systems Wojciech Andruszków ul. Krupnic 6/8 pokój Wrocław NIP: ; REGON: kontakt: Tel Adres, na który należy kierować korespondencję: Ulan Systems Wojciech Andruszków Ul. Krupnic 6 8 pokój Wrocław Tel Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy powinni kierować na adres wskany w pkt. I.2. Strona 1 z 17

2 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem mówienia jest usługa: 1. Pozycjonowanie portalu ego dostępnego pod adresem Usługa będzie zwana w dalszej części niniejszego pytania ofertowego - SEM Szczegółowy opis przedmiotu mówienia przedstawiono w podrozdziale II.1 Strona 2 z 17

3 II.1 Zakres usługi SEM Usługa SEM polega na wyświetlaniu linku do y ej Wnioskodawcy jako reklamy kontekstowej w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google. 1. Pozycjonowanie portalu na pozycjach od 1 do 10 w tzw. naturaln wynikach wyszukiwania, lecz nie dalszej niż pierws a a najpopularniejszej w Polsce pod względem ilości użytkowników wyszukiwarce ej (sugerowana wyszukiwarka Google). Powyższe nie dotyczą reklamy sponsorowanej np. Google AdWords. 2. Wyświetlenie płatnej reklamy (pay per click) w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki ej do portalu 3. Efekty pracy będą podlegać stałemu monitorowaniu i będą podstawą do wypłaty miesięcznego wynagrodzenia i oceny współpracy. Po kończeniu danego miesiąca współpracy Wykonawca generuje raport z wynikami poszczególn fraz oraz wyników kampanii. Raport podlega akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany raport stanowi podstawę do wystawienia faktury. Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie składało się z: wynagrodzenia efekty pozycjonowania fraz kluczow pojawiając się na pierwszej ie wyszukiwarki w leżności od ich pozycji oraz liczby dni, w któr poszczególne frazy znajdowały się na danej pozycji, stałej opłaty abonamentowej oraz prowizji kampanię pay per click. 4. Wykonawca jest zobowiąny do prowadzenia monitoringu pozycji portalu w wyszukiwarce dla wybran fraz kluczow oraz comiesięcznego raportowania o efektach pozycjonowania (każdorazowo raport ma zostać wysłany na wskany adres ) oraz raportowania efektów kampanii pay per click. Sugerowana wyszukiwarka to Google. 5. Wykonawca powinien na bieżąco proponować nowe frazy kluczowe, które mogą wpłynąć na zwiększenie oglądalności portalu Strona 3 z 17

4 Informacje na temat projektu będącego przedmiotem mówienia: Uruchomienie i wdrożenie innowacyjnej e-usługi MobRM, obejmującej unikalne narzędzie do samodzielnego tworzenia mobilnej y ej, jak i również tworzenia społecznościowego, mobilnego systemu CRM, który będzie przydatnym narzędziem dla firm. Specyfikacja grupy docelowej: Zasadniczą grupą docelową i razem głównymi odbiorcami e-usługi będą przedsiębiorcy z kategorii MŚP, którzy zgłasją potrzebę budowania pozytywnego wizerunku wśród klientów, co przełoży się na zwiększenie sprzedaży. Produkt będzie skierowany głównie na rynek polski. Strona 4 z 17

5 III. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT III.1 Kryteria dostępu do udziału w postępowaniu dla Wykonawców Usługi SEM opisanej w rozdziale II.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególn kategoriach. A) Wykonawcą może być firma, która posiada udokumentowane doświadczenie w pozycjonowaniu tj. należycie zrealizowała: B) Co najmniej trzy kampanie promocyjne polegające na pozycjonowaniu portalu ego, z czego co najmniej jedna kampania trwała nieprzerwanie 1 rok, Doświadczenie oraz opis 3 kampanii (kiedy kampania miała miejsce i dla jakiej firmy) musi zostać opisane w ofercie, której wzór Zamawiający określił w łączniku nr 2. Wnioskodawca strzega sobie prawo do zweryfikowania doświadczenia firmy w pozycjonowaniu oraz możliwość poproszenia o stosowne referencje, które to potwierdzą. III.2 Kryterium oceny oferty Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami wartymi w poniższej tabeli. Tabela 1 Lp. Nazwa kryterium 1 Średnia cena całkowita SEM (pozycjonowanie naturalne) 2 Stała opłata miesięczna netto (opłata abonamentowa nie może być więks niż 2300 zł netto) Opłata prowadzenie kampanii pay per click (wyrażona w % ) 3 (opłata prowadzenie kampanii pay per click nie może być więks niż 12%) Strona 5 z 17

6 Kryterium oceny: Za najlepszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie najmniejszą ilość punktów obliczon według poniższego wzoru: Wzór = Średnia cena całkowita x 1pkt + Stała opłata miesięczna x 1pkt pkt x opłata adwords gdzie: Średnia cena całkowita jest to cena wyliczona według wzoru znajdującego się w łączniku 2. Stała opłata miesięczna stała opłata miesięczna pobierana pozycjonowanie naturalne, której wartość maksymalna nie może przekroczyć 2300zł netto. Opłata prowadzenie kampanii pay per click opłata prowadzenie kampanii reklamowej na pozycjach płatn w wynikach wyszukiwania. Kwota pobierana prowadzenie kampanii pay per click oblicna jest jako % od budżetu przeznaczonego na kampanię pay per click. Kwota ta nie może być więks niż 12% z przeznaczonego budżetu. W kryterium tym proszę podać jaki procent z budżetu na kampanię pay per click zostanie przeznaczony na honorarium zwiąny ze zorganizowaniem reklamy. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na pytanie będą wyższe od planowan w budżecie ww. projektu Zamawiający strzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. III.3 Dodatkowe informacje dotyczące usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania: - Usługa ma charakter ciągły i będzie realizowana zgodnie z umową do dnia roku. - Wykonawcy będą rozlicni z faktycznie zrealizowan dań na podstawie miesięczn raportów. Fakturowanie usługi będzie następować w trybie miesięcznym. - UWAGA! Zamawiający strzega sobie prawo do mknięcia postępowania bez dokonania wyboru, jeżeli: a) oferty najkorzystniejszej będzie rażąco odbiegać od stawek rynkow b) najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie mówienia o 25% Strona 6 z 17

7 IV. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ Termin zwiąnia ofertą wynosi 60 dni. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY 1. Ofertę składa się, w formie pisemnej lub elektronicznej (pocztą, przesyłką kurierską, osobiście w siedzibie firmy lub na adres 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i ciągania zobowiąń w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim 4. Oferta, w tym oświadczenia i dokumenty, dla któr Zamawiający określił wzory w formie łączników (formularzy) do niniejszego pytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 5. Ofertę należy dostarczyć na adres wskany w punkcie I.2 niniejszego pytania ofertowego do dnia do godz. 09:00 (CET). Oferty dostarczone po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane nieleżnie od daty nadania. 6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Strona 7 z 17

8 VI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie istotn treści niniejszego pytania ofertowego. 2) Treść pytania i odpowiedź zostanie opublikowana bez podania nazwy firmy, która dała pytanie na ie ej adres 3) Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikacje treści pytania wprowadzone przez Zamawiającego staną się integralną treścią niniejszego pytania ofertowego. VII. Załączniki Załącznik nr 1 - Oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy z wyceną Usługi SEM Strona 8 z 17

9 Załącznik 1 - Oświadczenia Wykonawcy Oświadcmy, że... (pełna nazwa Wykonawcy) Nie posiada ległości z tytułu należności publicznoprawn, Nie pozostaje pod rządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, osoby będące członkami jego organów rządjąc bądź wspólnikami nie zostały skane prawomocnym wyrokiem przestępstwa: składania fałszyw zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne zwiąne z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkow, Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ofert Posiada niezbędny potencjał techniczny, Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pewniającej wykonanie Zamówienia. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publiczn. Nie jest podmiotem powiąnym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiąnia kapitałowe lub osobowe rozumie się wjemne powiąnia między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do ciągania zobowiąń w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności zwiąne z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub rządjącego, prokurenta pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... Podpis i pieczątka Wykonawcy Strona 9 z 17

10 Załącznik 2 Formularz ofertowy Usługi SEM DANE OFERENTA Nawa: Adres: NIP: Osoba kontaktowa: Tel: Nawiązując do pytania ofertowego z dnia roku, składamy ofertę na realicję usługi SEM Tabeli 1.1 Prosimy o przedstawienie wyceny na okres dwóch lat. Do działań SEM w ramach współpracy będą sporządzone dwie umowy. Pierws będzie zwiąna z dotacją, a drugą będzie jej kontynuacją. Lp. Nazwa kryterium CENA 1 Średnia cena całkowita - SEM (kryterium punktowe numer - 1 Średnia cena całkowita - SEM ) 2 przypadająca na stałą opłatę miesięczną (kryterium punktowe 2 stała opłata miesięczna) 3 przypadająca na Opłatę prowadzenie kampanii pay per click wyrażona w % (kryterium punktowe 3 Opłata prowadzenie kampanii pay per click wyrażona w %...% Strona 10 z 17

11 Proponowane przez Zamawiającego frazy mogą ulec zmianie przy podpisywaniu umowy z Wykonawcą. Prosimy o wypełnienie Tabeli 1.1 przedstawiając wszystkie ceny (netto) w okrągleniu w górę z dokładnością do 0 miejsc po przecinku np. 50,01 okrąglamy do 51 Prosimy o podanie cen poszczególne dla okresu pozycjonowania równego 30 dni W Tabeli 1.1 oblicjąc wartość komórki Średnia cena frazę kluczową dla danego wiers należy obliczyć średnią z pól pozycję 1 do 10 tego wiers wg formuły: Średnia cena frazę kluczową = ( pozycję 1 + pozycję 2 + pozycję 3 + pozycję 4 + pozycję 5 + pozycję 6 + pozycję 7 + pozycję 8 + pozycję 9 + pozycję 10 ) / 10 a osiągnięty w ten sposób wynik należy okrąglić w górę z dokładnością do 0 miejsc po przecinku np. 50,01 okrąglamy do 51 Wartość komórki Średnia cena całkowita oblicmy jako sumę wszystkich komórek w kolumnie Średnia cena frazę kluczową Tabela 1.1 określoną pozycję w wyszukiwarce Google i inne równoważne pod względem ilości użytkowników wyszukiwarki e Frazy Kluczowe Średni a cena frazę kluczo wą 1 Strony e. 2 Strony e Strona 11 z 17

12 Wrocław 3 Strony e Warswa 4 Strony e Poznań 5 Strony e Katowice 6 Strony e Gdańsk 7 Profesjonal ne y e 8 Tanie y e 9 Tanie y e Wrocław 10 Tanie y e Warswa 11Tanie y e Poznań Strona 12 z 17

13 12 Tanie y e Katowice 13 Tanie y e Gdańsk 14 Tworzenie 15 Tworzenie Wrocław 16 Tworzenie Warswa 17 Tworzenie Poznań 18 Tworzenie Strona 13 z 17

14 Katowice 19 Tworzenie Gdańsk 20 Kreator 21Tworzen ie www 22 Sblony www 23 Cennik 24 Cennik Wrocław 25 Cennik Warswa 26 Cennik Strona 14 z 17

15 Poznań 27 Cennik Katowice 28 Cennik Gdańsk 29 Projektowa nie 30 Projektowa nie www 31 Program do tworzenia www 32 Jak zrobić ę ą 33 Jak stworzyć własną ę ą 34 Jak łożyć Strona 15 z 17

16 własną ę ą 35 Ile kosztuje a a. Średnia cena całkowita... Wykonawca zostanie wybrany na podstawie kryteriów wskan i wyjaśnion w pytaniu ofertowym. Proszę przedstawić sposób pozycjonowania wraz z narzędziami jakie zostaną użyte do pozycjonowania wymienion fraz w Tabeli 1.1 Niedopuszclne jest stosowanie systemów wymiany linków (SWL) oraz wszelkich inn nie dozwolon metod pozycjonowania. Proszę opisać kryteria dostępu opisane w punkcie III.1 niniejszego pytania ofertowego Strona 16 z 17

17 (podpis osoby upoważnionej, pieczęć firmowa) Strona 17 z 17

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych

Zaproszenie do składania ofert. Na realizację usług informatycznych Warszawa, 16.09.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG8.2/2013/ 02 Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług informatycznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo