Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur"

Transkrypt

1 Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ , fax. 0-61/ NIP REGON Poznań, dnia 05 września 2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, Poznań, REGON , NIP , zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z późn. zm.), na: Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Zatwierdzam Załączniki: Załącznik Nr 1 - Formularz oferty. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków Art.22 ust.1. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy. Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw.

2 Strona 2 z 18 I. Nazwa oraz adres zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Czarna Rola 4, Poznań; REGON , NIP tel , fax II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Kod CPV: CZĘŚĆ I Jonometr do oznaczania fluorków 1 szt. Kod CPV: CZĘŚĆ II Spektrofotometr UV-VIS 1 szt. CZĘŚĆ 1 1. Przedmiot zamówienia: Jonometr do oznaczania fluorków 1 szt. 2. Urządzenie winno spełniać poniższe wymagania : a. pehametr laboratoryjny nie gorszy niż wg. nr kat. WITKO HAN-HI 121 : typ HI-121, komplet z elektrodą HI1131P,-2, ,00+/-0,01pH; pomiar mv, b. elektroda kombinowana stała fluorkowa nie gorsza niż wg. nr kat WITKO HAN-HI4110, c. standard fluorkowy 1000ppm, 500 ml, nie gorszy niż wg. nr kat. WITKO HAN-HI szt. 2 d. standard fluorkowy 100ppm, 500 ml, nie gorszy niż wg. nr kat. WITKO HAN-HI szt. 2 e. standard fluorkowy 0,1M, 500 ml, nie gorszy niż wg. nr kat. WITKO HAN-HI szt Zakres zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy: - Laboratorium WIOŚ w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4 4. Wymagania podstawowe : a. instrukcja obsługi w języku polskim b. gwarancja min. 24 miesiące c. aktualne świadectwo wzorcowania d. płatność 30 dni od realizacji dostawy i dostarczenia faktury 5.Wymagania dodatkowe: a. dokument potwierdzający spełnienie norm w zakresie bezpieczeństwa itp. b. dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu jakości, np. ISO 9001 c. lista referencyjna dostaw analogicznych do przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ 2 1. Przedmiot zamówienia: Spektrofotometr UV -VIS 1 szt. 2. Urządzenie winno spełniać poniższe wymagania :

3 Strona 3 z 18 Lp Parametr Wymagania 1 Zakres długości fal nm 2 Tryb pracy fotometryczny Transmitancja, absorbancja, energia 3 Zakres środowiskowy 15 do 35 o C, wilgotność % temperatury pracy 4 Zakres fotometryczny -0,3 3 Abs % T C 5 Źródło światła Automatyczne pozycjonowanie źródeł światła dla uzyskania max. czułości 6 Zasilanie V; 50/60 Hz 7 Szerokość szczeliny Regulowana 0,5; 1; 2; 5 nm 8 Tryb pracy samodzielny (wyświetlacz LCD lub równoważny) i z PC 9 Dokładność długości fal nie gorsza niż ± 0,3 nm ( automatyczna korekcja) 10 Powtarzalność długości fali nie gorsza niż 0,2 nm 11 Dokładność fotometryczna ± 0,002 Abs w zakesie (0 0,5 A) ± 0,004 Abs w zakesie (0,5 1,0 A) 12 Powtarzalność fotometryczna 0,001 Abs w zakesie (0 0,5 A) 0,002 Abs w zakesie (0,5 1,0 A) 13 Linia bazowa Płaskość ± 0,0015 Abs w zakesie ( ) 14 Dryft linii bazowej < ± 0,0008 Abs /h ( 0 Abs, 2 nm 15 Stabilność linii bazowej < ± 0,001 Abs w zakesie ( 500 nm, 0 Abs, 2 nm szczelinie po 2 godzinach rozgrzania ) 16 Szum promieniowania < ± 0,001 Abs) (500 nm, 0 Abs, 2 nm szczelina) 17 Mocowanie dla kuwet 1, 5, 10 cm o drodze optycznej 18 Ilość miejsc jednorazowa na kuwety 6-8 miejsc ze zmianą automatyczną (6-8 miejscowy holder, automatyczny odczyt wartości z poszczególnych kuwet) 19 Oprogramowanie Autokalibracja ( autotest parametrów) Automatyczne zerowanie ( fukcja autozero) Programowanie kuwet i długości fali 20 Termostatowanie próbki tak 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę na koszt wykonawcy do delegatury: - Laboratorium Delegatura w Lesznie, ul. 17 Stycznia 4; 4. Wymagania podstawowe : a. instrukcja obsługi w języku polskim b. gwarancja min. 24 miesiące c. aktualne świadectwo wzorcowania d. płatność 30 dni od realizacji dostawy i dostarczenia faktury 5. Wymagania dodatkowe: a. dokument potwierdzający spełnienie norm w zakresie bezpieczeństwa itp. b. dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu jakości, np. ISO 9001 c. lista referencyjna dostaw analogicznych do przedmiotu zamówienia. IV. Wymagania istotne dla zamawiającego: 1) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.

4 Strona 4 z 18 2) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie własnym transportem i na koszt Wykonawcy, do siedziby Inspektoratu (Poznań, ul. Czarna Rola 4) lub jego delegatur zgodnie z SIWZ. 3) Płatność za przedmiot zamówienia - przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 4) Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w wysokości netto i brutto (z podatkiem VAT) za całość zamówienia. 5) Cena zaoferowana przez wykonawcę będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 6) Wykonawca dostarczy materiały fabrycznie nowe spełniające wszystkie wymagane gwarancje, parametry, normy i standardy jakościowe, opisane w przywołanych katalogach lub wyższe. V. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na wszystkie części). VI. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7: Zamawiający nie dopuszcza składania zamówień uzupełniających. VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VIII. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2008 r. IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: a) Udokumentują wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 3 (trzech) dostaw tego samego rodzaju z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załącz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) spełniają wymagania określone w niniejszej SIWZ. 2 Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę. 3 Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 4 Wykonawca na żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 5 Zaleca się, aby Wykonawca zgromadził wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

5 Strona 5 z 18 6 Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie opisanej tak jak oferta i oznaczonej dodatkowo napisem ZMIANA lub WYCOFANIE 8 Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 9 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 9) Stwierdzi brak wymaganych dokumentów. X. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: W celu spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ, wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia (dopuszcza się przedstawienie kserokopii dokumentów opatrzonych klauzulą za zgodność z oryginałem potwierdzonych osobiście przez wykonawców lub przez ich prawomocnego przedstawiciela pełnomocnictwo uwzględniające zakres i okres obowiązywania tożsame z przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne - winno być dołączone do oferty): 1. formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. oświadczenie o spełnieniu wymagań Art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - stanowiącym załącznik nr zaakceptowany wzór umowy - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

6 Strona 6 z aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 10. dokumenty potwierdzające, że dostawy lub usługi o których mowa powyżej zostały dokonane należycie trzy. XI. Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 1 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować: a) na adres Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań, ul. Czarna Rola 4, b) c) fax: 061/ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, informacje o jej modyfikacji, treść zapytań i udzielonych wyjaśnień oraz wszelkie informacje dotyczące postępowania zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego:

7 Strona 7 z 18 3 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 4 Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej. 5 Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 6 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 7 Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na swojej stronie internetowej. XII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami: a) w sprawach formalno prawnych: Danuta Urbańska tel kontakt w dni robocze w godzinach od 8 00 do 14 00, XIII. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający rezygnuje z prawa do żądania od wykonawców wniesienia wadium XIV. Termin związania ofertą: XV. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Opis sposobu przygotowywania ofert: 1 Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji lub w oparciu o wzór formularza. Stanowić on będzie pierwszą stronę oferty.

8 Strona 8 z 18 2 Oferta winna znajdować się w zamkniętej zapieczętowanej kopercie opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem: Przetarg na zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur 3 Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 4 Każda strona oferty wraz z załącznikami winna być zszyta w całość, ponumerowana kolejnymi numerami (z wyłączeniem stron czystych, bez nadruku, które nie muszą być ponumerowane) i parafowana przez osobę podpisującą ofertę wraz z wszelkimi miejscami, w których wykonawca naniósł zmiany. 5 Część oferty stanowiącej zgodnie z obowiązującymi prawem tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi być wyraźnie oznaczona i wydzielona od części oferty jawnej (oddzielnie zszyta, z własną stroną tytułową z oświadczeniem, że stanowi część oferty zawierającą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Oferta niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona jako sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1 Miejsce i termin składanie ofert: a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, Poznań, pokój nr 116 (sekretariat). b) Termin składania ofert upływa w dnia 15 września 2008 r. o godz Miejsce i termin otwarcia ofert: a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań, ul. Czarna Rola 4, pokój nr 13. b) Termin otwarcie ofert: w dniu 15 września 2008 r. o godzinie Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5 Informacje, o których mowa powyżej zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 6 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 8 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 9 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

9 Strona 9 z 18 XVII. Opis sposobu obliczenia ceny: Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem VAT) za całość zamówienia określonego w SIWZ, z uwzględnieniem wszystkich kosztów dotyczących realizacji zamówienia. XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą; Nie dopuszcza się rozliczenia w walutach innych niż PLN. XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; 1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej Specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Lp. Kryterium Waga A Cena (koszt) 100% Suma 100% 3 Opis sposobu oceny ofert: Kryterium A cena oferty Stosunek ceny minimalnej (oferta z najniższą ceną) do ceny badanej. Uzyskany wynik zostanie pomnożony przez 100 punktów i wartość kryterium. Cmin C = x 100 x 100% (wartość kryterium) C b gdzie: C - liczba punktów z ceną oferty rozpatrywanej; C min - cena oferty najtańszej; - cena oferty rozpatrywanej. C b XX. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 1 Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 3 W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; Zamawiający rezygnuje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10 Strona 10 z 18 XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 1 Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 2 Warunki określone we wzorze umowy załącznik nr 4 - stanowią integralną część SIWZ. Niespełnienie tych warunków będzie traktowane jak niespełnienie warunków SWIZ i spowoduje odrzucenie oferty. XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy i innym uczestnikom postępowania szczegółowo określone zostały w Dziale VI, Rozdział 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz z 2006r. z późn. zm.) Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z późń. zm.), oraz przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych.

11 Strona 11 z 18 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta zawiera stron ponumerowanych i podpisanych. Pieczęć Wykonawcy Do: Od: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Czarna Rola 4, Poznań; REGON NIP (pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, telefon, fax, ) OFERTA W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na: Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur zamieszczonym w 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: CZĘŚĆ I: Jonometr do oznaczania fluorków 1 szt. brutto z VAT PLN (słownie: ), netto:...pln (słownie:...) + VAT: PLN. CZĘŚĆ II: Spektrofotometr UV-VIS 1 szt. brutto z VAT PLN (słownie: ), netto:...pln (słownie:...) + VAT: PLN. 2. Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2008 r. 3. Zamówienie zamierzamy wykonać sami. 4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni. 5. Oświadczamy, że wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12 Strona 12 z 18 Załącznikami do niniejszej oferty są: , dnia Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

13 Strona 13 z 18 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z późn. zm.), który mówi: Art O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ; 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą., dnia Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

14 Strona 14 z 18 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia WZÓR UMOWY NR /2008 W dniu.. w Poznaniu zawarta została umowa zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, pomiędzy: Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu,, działającym przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu (61-625), przy ul. Czarna Rola 4, NIP i REGON ; zwanym dalej Zamawiającym a:. z siedzibą w w imieniu którego działają:.. zwanym dalej Wykonawcą Przedmiotem umowy jest dostarczenie i sprzedaż Zamawiającemu: wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur CZĘŚĆ I Jonometr do oznaczania fluorków 1 szt. CZĘŚĆ II Spektrofotometr UV-VIS 1 szt. 2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży towarów, stanowiących przedmiot umowy fabrycznie nowych, dobrej jakości, spełniających parametry, normy oraz wymogi określone w przepisach dotyczących jakości towarów. 3. Wykonawca zapewnia parametry zgodne ze swoją ofertą z dnia... i wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty w języku polskim, w szczególności instrukcję użytkowania oraz gwarancję Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30 listopada 2008 r. 2. Dostawa przedmiotu umowy odbywa się własnym transportem i na koszt Wykonawcy która jest wliczona w cenę oferty. 3. Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie w godzinach od 8 00 do w dni robocze do siedziby zamawiającego: WIOŚ Poznań, ul. Czarna Rola 4 oraz delegatur zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na adres: - WIOŚ Poznań, ul. Czarna Rola 4;

15 Strona 15 z 18 - Delegatura w Lesznie, ul. 17 Stycznia O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego telefonicznie pod numerem tel z 2 - dniowym wyprzedzeniem. 5. Wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy (np. ubezpieczenie dostawy, opakowanie, opłaty importowe, itp.) wliczone są w cenę dostawy. 6. Towar zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia towaru - zgodności ilości elementów zawartych w ofercie oraz ich jakości w ciągu 7 dni od jego przyjęcia. Odbiór jakościowy i ilościowy odbędzie się poprzez podpisanie przez strony protokołu zdawczo odbiorczego. 8. W razie stwierdzenia wad lub usterek, bądź innych niezgodności ze złożoną ofertą w towarze dostarczonym przez Wykonawcę, Zamawiający złoży stosowną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na reklamację w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania i określenia czy ją uznaje w części czy w całości, czy jej nie uznaje oraz z jakiego powodu. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamacja uznana zostaje za zasadną w całości. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, w całości lub w części, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji, a jeśli usunięcie lub naprawa są niemożliwe, zobowiązany jest do dostarczenia w tym terminie nowego towaru bez wad lub usterek. W przypadku nie załatwienia reklamacji w powyższym trybie, a w szczególności w przypadku niedochowania 14 dniowego terminu, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad lub usterek osobom trzecim lub gdyby ich usunięcie było niemożliwe, dokonać zakupu nowego towaru na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz żądać od Wykonawcy zwrotu wszystkich poniesionych z tego tytułu kosztów Za termin zakończenia realizacji umowy uważa się termin wykonania całości dostaw i wystawienia faktur. 2. Z ramienia Zamawiającego za realizację umowy będzie odpowiadał kierownik Laboratorium pan Waldemar Kołaski kierownik laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. 3. Odpowiedzialny za realizację umowy w imieniu Wykonawcy Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr NIP Zamawiający oświadcza, że ma nadany numer NIP i REGON Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji 24 miesięcy 2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń Zamawiającego W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

16 Strona 16 z 18 umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy dostawa jest wykonana wadliwie lub sprzecznie z umową. 1. Za dostarczony w czasie trwania umowy towar określony w 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: 7 CZĘŚĆ I: Jonometr do oznaczania fluorków 1 szt. brutto z VAT PLN (słownie: ), netto:...pln (słownie:...) + VAT: PLN. CZĘŚĆ II: Spektrofotometr UV-VIS 1 szt. brutto z VAT PLN (słownie: ), netto:...pln (słownie:...) + VAT: PLN. 2. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT oraz po dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, z terminem zapłaty 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 8 Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 20% wartości umownej przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,02% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 3. Dla obliczenia kar umownych jako wartość umowną przyjmuje się wartość brutto umowy określoną w 7 niniejszej umowy. 4. Każda ze stron umowy może dochodzić na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 10

17 Strona 17 z 18 Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 11 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12 W sprawach nie uregulowanych umową oraz ustawą Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 13 Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwie dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający

18 Strona 18 z 18 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT Lp. 1 Nazwa przedmiotu dostawy Wartość dostawy Data wykonania Nazwa odbiorcy 2 3.., dnia.. (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD REJONOWY W TORUNIU UL. FOSA STAROMIEJSKA 12/14 87-100 TORUŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/76/SOO/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Znak sprawy 69 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę komputerów Zabrze dn. 2 Czerwca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja oprogramowania do obsługi Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo