Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu"

Transkrypt

1 Tomasz Rokicki * Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu Wstęp Celem opracowania 1 było określenie znaczenia logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu. Dane zostały zebrane na podstawie badań ankietowych, które realizowano od grudnia 2009 r. do marca 2010 r. Ankiety wysłano do wszystkich przedsiębiorstw zaliczanych do małych, średnich i dużych funkcjonujących w sektorze przetwórstwa żywności znajdujących się bazie REGON oraz do losowo wybranych 1,5 tys. mikroprzedsiębiorstw. Łącznie było to 10 tys. przedsiębiorstw. Uzyskano 511 odpowiedzi (5,11%). Dane do niniejszego opracowania wykorzystano bez ich przetworzenia, w analizach nie uwzględniono tylko rekordów z brakami danych. Po odrzuceniu ankiet z istotnymi brakami danych do dalszej analizy pozostało 504 podmiotów (tablica 1). Do badań wybrano przedsiębiorstwa z branż sektora agrobiznesu, takich jak: produkcja i przetwórstwo mięsa, przetwarzanie owoców i warzyw, produkcja olejów, wytwarzanie wyrobów mleczarskich, wytwarzanie produktów przemiału zbóż i skrobi, produkcja wyrobów piekarskich i mącznych, produkcja pasz dla zwierząt, wytwarzanie napojów, produkcja tytoniu, oraz innych wyrobów spożywczych. Najwięcej było przedsiębiorstw zajmujących się piekarnictwem, a następnie przetwórstwem mięsa. W analizie danych wykorzystano przede wszystkim analizę tabelaryczną i graficzną ze względu na charakter danych uzyskanych w skali nominalnej lub porządkowej. Dla ustalenia zależności między wybranymi cechami wykorzystano także test chi-kwadrat. * Dr inż., Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy nr N N Procesy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego.

2 294 Tomasz Rokicki Tablica 1. Liczba badanych przedsiębiorstw według branż Branża przetwórstwa Liczba przedsiębiorstw według wielkości mikro małe średnie duże razem mięso warzywa i owoce olej mleko zboża piekarska i mączna inne spożywcze pasze napoje tytoń Ogółem Logistyka i jej znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw Pojęcie logistyki podlegało w ujęciu historycznym ewolucji. W sferze cywilnej logistyką początkowo określano systemem dystrybucji. Następnie zwracano uwagę na połączenie działań związanych z zaopatrzaniem ze sferą dystrybucji. W kolejnych etapach dostrzeżono korzyści zarządzania łańcuchem dostaw [Coyle i inni, 2007]. Ważność logistyki wynika głównie z korzyści związanych z zarządzaniem przepływem towarów z jednej ręki [Logistyka, 2008]. Cel logistyki według Christophera dotyczy zapewnienia dostępności produktu, zarówno pod względem czasowym, przestrzennym, ale także efektywnościowym (kosztowym) [Christopher, 1996]. Logistyka jest procesem planowania, realizacji i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu ładunków oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji [Beier, 1993]. Jednym z podstawowych ujęć systemu logistycznego jest podział funkcjonalny. Wyodrębnia się podsystemy obsługi zamówień, zarządzania zapasami, magazynowania, pakowania, transportu [Pfohl, 2001]. Podejście systemowe wymaga kooperacji między podsystemami w celu uzyskania odpowiedniej sprawności systemu logistycznego, a w związku z tym całego przedsiębiorstwa [Lisiecka, 1993]. Podejście odmienne związane ze skupieniem się każdego działu na swoich funkcjach bez współpracy z innymi działami prowadzi do konfliktów. Dodatkowo nie pojawia się efekt synergii związany

3 Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju 295 z osiąganiem dodatkowych korzyści z działań połączonych [Milewski, 1998]. 2. Specyfika agrobiznesu i procesów logistycznych w tym segmencie Agrobiznes jest segmentem gospodarki narodowej, który zawiera wiele sektorów i rodzajów działalności. Wyróżnia się: sektor produkcji i dystrybucji środków produkcji dla rolnictwa, rolnictwo, przemysł spożywczy i hurtowy obrót surowcami rolniczymi, handel hurtowy artykułami spożywczymi, handel detaliczny artykułami spożywczymi oraz sektor usług gastronomicznych [Woś, Zegar, 1983]. Funkcjonowanie przedsiębiorstw agrobiznesu jest uzależnione od wielu czynniki o charakterze makro i mikroekonomicznym [Gołębiewski, 2011]. Jednym z ważniejszych czynników konkurencyjnych dla przedsiębiorstw agrobiznesu staje się sprawność systemu logistycznego [Szymanowski, 2008]. Właściwe funkcjonowanie systemu logistycznego w przedsiębiorstwie, w tym z sektora agrobiznesu jest coraz bardziej uzależnione od stosowanej technologii [Świerczek, 2005]. W przypadku sektora agrobiznesu duże znaczenie przypisuje się szczególnie transportowi. Wynika to ze specyfiki transportowanych surowców i wyrobów gotowych, które cechuje mała podatność transportowa i magazynowa [Baran, 2012]. W związku z tym dosyć często surowcowy przemysł spożywczy działa w skali lokalnej lub regionalnej [Grzybowska, 2009]. Inną specyficzną cechą agrobiznesu jest występowanie pionowych relacji kontraktowych dostawca-odbiorca [Blazkova, 2008]. W związku z powyższym przedsiębiorstwa z sektora agrobiznesu różnią się od firm z innych segmentów gospodarki. 3. Działania logistyczne w przedsiębiorstwach agrobiznesu wyniki badań Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwach może być ocenione na podstawie istnienia lub braku komórki organizacyjnej lub osoby zajmującej się logistyką. Nie jest to tylko kwestia mody. Taki dział ma za zadanie nadzorowanie wszystkich czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie i związanych z przepływem ładunków. Istnienie oddzielnego działu zajmującego się logistyką zadeklarowało najwięcej przedsiębiorstw z branży olejarskiej, mleczarskiej i przetwarzających owoce i warzywa (tablica 2). Najmniejszy odsetek przedsiębiorstw posiadają-

4 296 Tomasz Rokicki cych odrębną komórkę był w branży piekarskiej i przetwarzającej zboża oraz wytwarzających skrobię. Stopień komplikacji całego procesu zaopatrzenia i dystrybucji mógł być przesłanką do tworzenia komórki zajmującej się logistyką. Stwierdzono również zależność między skalą działania (uzależnioną od liczby zatrudnionych pracowników) a istnieniem działu logistyki. Duże podmioty posiadały w większości taki dział, zaś im mniejsze przedsiębiorstwo, tym rzadziej on występował. Tablica 2. Istnienie odrębnego działu zajmującego się logistyką w przedsiębiorstwach agrobiznesu (%) Branża przetwórstwa Dział logistyki istnieje nie istnieje oleje i tłuszcze 66,67% 33,33% mleko 60,87% 39,13% owoce i warzywa 41,94% 58,06% pasze 38,46% 61,54% napoje 38,46% 61,54% pozostałe spożywcze 24,44% 75,56% mięso 20,18% 79,82% zboża i skrobia 16,67% 83,33% piekarskie 7,77% 92,23% średnio 19,76% 80,24% Przedsiębiorstwa, które nie posiadały odrębnego działu zajmującego się logistyką często posiadały komórkę, która zajmowała się wyodrębnionym obszarem, np. transportem lub magazynowaniem. Test chi2 ukazał szczególnie dużą zależność między skalą działania a istnieniem odrębnego działu zajmującego się transportem (chi 2 emp. = 68,31, chi 2 0,05 = 7,82, p-value = 0,0000, df = 3), zarządzaniem opakowaniami (chi 2 emp. = 44,37), magazynowaniem (chi 2 emp. = 29,15). Słabą zależność stwierdzono natomiast w odniesieniu do pozostałych obszarów, jak zarządzanie informacją i sterowanie zapasami. Przedsiębiorstwa skupiały się głównie na swojej podstawowej działalności produkcyjnej. Lekceważenie znaczenia informacji może w długiej perspektywie okazać się poważnym problemem dla przedsiębiorstw agrobiznesu. Koszty logistyki są kolejnym wyznacznikiem znaczenia logistyki dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zadeklarowały wysokość kosztów logistyki w kosztach całkowitych (tablica 3). Największy odsetek

5 Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju 297 firm generujących duże koszty logistyki był w branży olejarskiej i produkującej napoje. Na bardzo niskim poziomie koszty logistyki były w co drugim przedsiębiorstwie produkującym pasze, co trzecim przetwarzającym zboża i z branży piekarskiej. Tablica 3. Istnienie odrębnego działu zajmującego się logistyką w przedsiębiorstwach agrobiznesu (%) Branża przetwórstwa Udział kosztów logistyki w całkowitych kosztach przedsiębiorstwa bardzo wysoki (powyżej 15%) raczej wysoki (10 14%) raczej niski (5 9%) bardzo niski (1 4%) oleje i tłuszcze 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% napoje 23,08% 30,77% 23,08% 23,08% pasze 15,38% 15,38% 23,08% 46,15% zboża i skrobia 11,43% 17,14% 34,29% 37,14% pozostałe spożywcze 9,52% 30,95% 42,86% 16,67% piekarskie 9,42% 25,13% 31,41% 34,03% mleko 8,33% 20,83% 50,00% 20,83% mięso 5,00% 29,00% 34,00% 32,00% owoce i warzywa 3,13% 31,25% 43,75% 21,88% wyroby tytoniowe 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% średnio 8,89% 25,81% 34,92% 30,37% Ogólnie należy stwierdzić, że poziom kosztów logistyki w kosztach całkowitych był na niskim poziomie. 4. Magazynowanie i zapasy Rozwiązania logistyczne mogą być stosowane w wielu obszarach przedsiębiorstwa. Najłatwiej jest zastosować proste metody w magazynach i w odniesieniu do zapasów. Podział surowców czy też wyrobów gotowych można dokonać za pomocą metody ABC. W przypadku zapasów dzieli ona je na grupy różniące się wielkością zużycia czy też wartością sprzedaży. Uzupełnieniem może być metoda XYZ, która bierze pod uwagę regularność zapotrzebowania czy też sprzedaży. W gospodarce magazynowej metoda ABC pozwala na podział składowanych ładunków ze względu na częstotliwość pobrania. Są to podstawowe metody,

6 298 Tomasz Rokicki które wymagają odpowiednich danych historycznych oraz zwykle arkusza kalkulacyjnego. Około 41% przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu stosowało któryś z wymienionych sposobów klasyfikacji ładunków (tablica 4). Badaniu poddano tylko jedną firmę tytoniową, stosowała ona klasyfikację magazynową. Największy odsetek przedsiębiorstw klasyfikujących surowce lub wyroby gotowe był w branży owocowowarzywnej, zaś najmniejszy wśród przetwórców zbóż i skrobi. Tablica 4. Prowadzenie klasyfikacji magazynowej surowców / wyrobów gotowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu (%) Klasyfikacja magazynowa surowców wyrobów Branża przetwórstwa gotowych jest prowadzona nie prowadzi się wyroby tytoniowe 100,00% 0,00% owoce i warzywa 54,55% 45,45% napoje 58,33% 41,67% pozostałe spożywcze 47,73% 52,27% pasze 46,15% 53,85% mięso 40,54% 59,46% piekarskie 37,86% 62,14% oleje i tłuszcze 33,33% 66,67% mleko 33,33% 66,67% zboża i skrobia 36,36% 63,64% średnio 41,07% 58,93% W większości przedsiębiorstw agrobiznesu prowadzono pisemną ewidencję zapasów (tablica 5). Co czwarty podmiot miał wdrożoną technologię umożliwiającą ewidencję elektroniczną, a jedynie 11% firm posiadała automatyczną ewidencję zapasów. Elektroniczna ewidencja zapasów pozwala ułatwić i przyśpieszyć przepływ ładunków. Wprowadzenie tej technologii wiąże się jednak z koniecznością poniesienia wysokich nakładów początkowych. Ewidencja elektroniczna była stosowana najpowszechniej w sektorze mleczarskim i wytwarzającym pasze. Nowoczesną elektroniczną ewidencję zapasów z automatycznym odczytem i rejestracją ruchów zapasów stosowało bardzo niewiele podmiotów, najczęściej z branży olejarskiej i wytwarzające napoje.

7 Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju 299 Tablica 5. Sposoby ewidencji wielkości zapasów w przedsiębiorstwach agrobiznesu (%) Sposoby ewidencji zapasów Branża przetwórstwa pisemna elektroniczna automatyczna mięso 68,18% 25,45% 6,36% piekarskie 71,20% 20,65% 8,15% zboża i skrobia 62,86% 17,14% 20,00% pozostałe spożywcze 55,00% 40,00% 5,00% owoce i warzywa 46,88% 31,25% 21,88% napoje 41,67% 16,67% 41,67% oleje i tłuszcze 33,33% 33,33% 33,33% pasze 30,77% 53,85% 15,38% mleko 20,83% 66,67% 12,50% wyroby tytoniowe 0,00% 0,00% 100,00% średnio 61,47% 27,49% 11,04% Przeprowadzony test chi2 na niezależność zmiennych wskazał na zależności między skalą działania, a sposobem wyznaczania zapasu wyrobów gotowych (chi2emp.=21,42, chi20,05=12,59, p-value = 0,01, df = 6). Istniała również zależność między skalą działania a sposobem wyznaczania zapasu bezpieczeństwa. 5. Znaczenie transportu i nowoczesnych technologii informatycznych Bardzo ważnym obszarem działań logistycznych w każdym przedsiębiorstwie jest transport. W przetwórstwie spożywczym jego waga jest tym większa, że przemieszcza się duże ilości surowców, często w ograniczonym czasie (sezonie). Przedsiębiorstwa z sektora agrobiznesu najczęściej racjonalizowały trasę przewozu, takie działania stosowały dwa na trzy badane podmioty (rysunek 1). Gorzej było w odniesieniu do ładowności pojazdów, bo tylko co trzecia firma dokonała planowania przewozów z uwzględnieniem ładowności posiadanych pojazdów. Stwierdzono silną zależność między skalą działania a korzystaniem z kompleksowych usług transportowych spedytorów (chi 2 emp. = 45,01, chi 2 0,05 = 7,82, p-value = 0,000, df = 3). Takie same zależności występowały także w odniesieniu do usług indywidualnych przewoźników. Duże przedsiębiorstwa działały na rynkach kra-

8 300 Tomasz Rokicki jowych i międzynarodowych, dlatego zgłaszały zapotrzebowanie na bardziej skomplikowane usługi. Rysunek 1. Sposoby racjonalizacji transportu 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% mięso owoce i warzywa oleje i tłuszcze mleko zboża i skrobia piekarskie pozostałe spożywcze pasze napoje wyroby tytoniowe trasy przejazdów ładowność pojazdów branże Postęp techniczny jest obecny we wszystkich dziedzinach życia i działalności. Rozwój przedsiębiorstw jest niemożliwy bez wprowadzania nowoczesnych technologii informatycznych. W pewnym momencie skala działania stanowi barierę nie do przejścia bez odpowiedniego wsparcia informatycznego. Na wdrożenie jednego kompleksowego systemu informatycznego mogły pozwolić sobie jedynie duże podmiotu. Często przedsiębiorstwa ograniczały się do wspierania poszczególnych obszarów, wykorzystując do tego celu programy finansowo-księgowe. Najczęściej wspierane informatycznie było zarządzanie zamówieniami, gospodarka magazynowa i transport (rysunek 2). Badane było tylko jedno przedsiębiorstwo tytoniowe, które potwierdziło wsparcia informatycznego we wszystkich obszarach logistycznych. Największy odsetek przedsiębiorstw wspierających informatycznie logistykę był w branży mleczarskiej, produkującej napoje oraz przetwarzającej warzywa i owoce.

9 Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju 301 Rysunek 2. Obszary działalności logistycznej wspomagane informatyczne w przedsiębiorstwach agrobiznesu (%) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% mięso owoce i warzywa oleje i tłuszcze mleko zboża i skrobia piekarskie pozostałe spożywcze transport zapasy opakowania gospodarka magazynowa zamówienia pasze napoje wyroby tytoniowe Przedsiębiorstwa z sektora agrobiznesu najczęściej oceniały swoją pozycję konkurencyjną jako dobrą lub bardzo dobrą. W zakresie stosowania rozwiązań logistycznych ocena była również pozytywna. Trzeba jednak podkreślić, że postrzeganie własnej firmy w przypadku logistyki było bardzo subiektywne. W rzeczywistości poziom logistyki w większości badanych przedsiębiorstw był niski. Przedsiębiorstwa skupiały się na działalności produkcyjnej, o czym świadczyły zamierzenia na przyszłość. Niewielki odsetek firm zamierzało zainwestować w technologie informatyczne czy wdrożyć rachunek kosztów. Przeprowadzone testy na niezależność cech wskazały na niezależność między wielkością firmy a inwestowaniem w środki transportu (chi 2 emp.=1,85, chi 2 0,05=7,82, p-value = 0,6, df = 3). Skala działania miała decydujący wpływ, na wielkość i zakres planowanych inwestycji. Zakończenie Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu jest duże. Problemem jest brak świadomości w tym zakresie. Firmy z sektora agrobiznesu skupiają się na działalności produkcyjnej. O małej roli logistyki może świadczyć brak komórki organizacyjnej lub osoby zajmującej się logistyką. Kolejnym wyznacznikiem jest poziom kosztów logistycznych w kosztach całkowitych przedsiębiorstwa. W większości podmiotów te koszty były na niskim poziomie. Stosowane rozwiązania w zakresie ewidencji zapasów, gospodarki magazynowej czy też racjonalizacji transportu świadczą o małym zna-

10 302 Tomasz Rokicki czeniu logistyki w tych obszarach. Kolejnym ważnym elementem, bez którego nowoczesna firma nie może efektywnie działać, jest istnienie systemu informatycznego dla całego przedsiębiorstwa lub indywidualnych dedykowanych dla poszczególnych obszarów. Stwierdzono duży związek między skalą działania a stosowanymi rozwiązaniami logistycznymi. Im większe przedsiębiorstwo, tym bardziej wspomagane jest logistycznie. Dla dużych przedsiębiorstw nowoczesne rozwiązania (w tym zakresie logistyki) to konieczność, bez których nie mogą dobrze funkcjonować a ich rozwój jest niemożliwy. Literatura 1. Baran J. (2012), Skala działania a rozwiązania w zakresie magazynowania i transportu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka, Logistyka nr 2, publikacja elektroniczna. 2. Beier F. J., Rutkowski K. (1993), Logistyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 3. Blazkova I. (2008), Contractual relationships within the commodity verticals, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z Christopher M. (1996), Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. 5. Coyle J. J.i inni (2007), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa. 6. Gołębiewski J. (2011), Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw agrobiznesu, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacji Gospodarki Żywnościowej nr Grzybowska B. (2009): Regionalne aspekty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIII, z Lisiecka K. (1993), Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wyd. AE w Katowicach, Katowice. 9. Logistyka. Wybrane zagadnienia (2008), Wyd. SGGW, Warszawa. 10. Milewski D. (1998), Logistyka podejście systemowe czyli całościowe, Gospodarka Materiałowe & Logistyka nr Pfohl H. Ch. (2001), Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, ILiM, Poznań. 12. Szymanowski W. (2008) Zarządzanie Łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zamian, Difin, Warszawa. 13. Świerczek A. (2005), Elektroniczne łańcuchy dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 4.

11 Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju Woś A., Zegar J. S. (1983) Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania, PWE, Warszawa. Streszczenie W pracy przedstawiono znaczenie logistyki w przedsiębiorstwach sektora agrobiznesu. Badania przeprowadzono na próbie 504 przedsiębiorstw. Dane ankietowe były zbierane od grudnia 2009 r. do marca 2010 r. W większości badanych podmiotów logistyka miała małe znaczenie, o czym świadczył brak odrębnego działu zajmującego się logistyką czy też niski poziom kosztów logistycznych w wydatkach ogółem. Badania wskazują na duży wpływ skali działania na organizację logistyki, metody zarządzania zapasami oraz sposoby przepływu informacji w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Słowa kluczowe logistyka, agrobiznes, zarządzanie The importance of logistics for the operation and development of agribusiness enterprises (Summary) The paper shows the importance of logistics in the enterprises of the agribusiness sector. The research was conducted with using self-completion questionnaire between December 2009 to March This analysis is on 428 answers received. Logistics had a little importance in most of the entities. Most companies did not had a separate department of logistics. Share of logistics costs in the total expenditures was low. Research confirms the great influence of scale on the organization of logistics, stocks management methods and methods of information flow in the agribusiness companies. Keywords logistics, agribussines, management

Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu

Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu 9 (58) 2013 Tomasz Rokicki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu The scale of operations and transport organization

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA AGROBIZNESU *1 THE IMPORTANCE OF LOGISTICS IN AGRIBUSINESS. Wstęp

ZNACZENIE LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA AGROBIZNESU *1 THE IMPORTANCE OF LOGISTICS IN AGRIBUSINESS. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIV zeszyt 1 407 Tomasz Rokicki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZNACZENIE LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Wsparcie informatyczne procesów logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu 1

Wsparcie informatyczne procesów logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu 1 Tomasz Rokicki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wsparcie informatyczne procesów logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu 1 Wstęp Coraz częściej informacje uznaje się za bardzo istotny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH

ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 ORGANIZACJA PROCESÓW DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORGANIZATION OF DISTRIBUTION PROCESSES IN PRODUCTIVE, TRADE AND

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce

Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU MIĘSNEGO **

ORGANIZACJA LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU MIĘSNEGO ** Logistyka - nauka Tomasz ROKICKI * ORGANIZACJA LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU MIĘSNEGO ** Streszczenie W pracy przedstawiono organizację obszarów logistyki w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STEROWANIA ZAPASAMI W WYBRANYCH BRANŻACH AGROBIZNESU 1

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STEROWANIA ZAPASAMI W WYBRANYCH BRANŻACH AGROBIZNESU 1 Joanna BARAN *, Marcin WYSOKIŃSKI **, Piotr JAŁOWIECKI *** ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STEROWANIA ZAPASAMI W WYBRANYCH BRANŻACH AGROBIZNESU 1 Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie i ocena rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W PRZEDSIEBIORSTWACH PRZETWÓRSTWA MIĘSA

LOGISTYKA W PRZEDSIEBIORSTWACH PRZETWÓRSTWA MIĘSA Logistyka - nauka Joanna BARAN *, Agata ŻAK * LOGISTYKA W PRZEDSIEBIORSTWACH PRZETWÓRSTWA MIĘSA Streszczenie W opracowaniu przedstawiono wybrane rozwiązania organizacyjno-techniczne w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw

Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Ewa Staniewska Politechnika Częstochowska Organizacja procesów dystrybucji w działalności przedsiębiorstw Wprowadzenie Dystrybucja jest jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu logistycznym, które ma

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Logistyka Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZIP-1-604-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Raport 201 Badanie wykorzystania systemów informatycznych w iecie identyfikacji partii surowców i produktów (traceability) w przemyśle spożywczym

Raport 201 Badanie wykorzystania systemów informatycznych w iecie identyfikacji partii surowców i produktów (traceability) w przemyśle spożywczym Kwiecień 2014 Raport Badanie wykorzystania systemów informatycznych w identyfikacji partii surowców i produktów (traceability) w przemyśle spożywczym Wprowadzenie Niniejszy raport to kontynuacja cyklu

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym

Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz stopień ich wdrożenia w przemyśle spożywczym prof. dr hab. Tadeusz Sikora Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw

Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Raport z monitoringu wpływu systemów

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

1.1. Istota logistyki

1.1. Istota logistyki 1.1. Istota logistyki 1.1.1. Definicja logistyki Termin logistyka pierwszy raz pojawił się w pracach na temat ekonomii oraz zarządzania, w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych, lecz dopiero

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY I PROCESY LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW STUDIA PRZYPADKU 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/13 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek Logistyka Materiały dydaktyczne do zajęć A. Klimek Logistyka literatura podstawowa H.Ch. Pfohl: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 1998 i następne

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 3 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM II-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM II-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka przemysłowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM-2-105-II-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 1 października 2012 r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Ewa STANIEWSKA * LOGISTYKA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie W referacie zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczące uwarunkowań logistyki w działalności przedsiębiorstw. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Adam Olszewski ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY ŁOMŻA 2011 Spis Treści Wstęp... 7 1. Rola przemysłu

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

Rynek. Zakres oddziaływania rynku. Sektor agrobiznesu i jego struktura. Znaczenie agrobiznesu w gospodarce. dr hab. inż.

Rynek. Zakres oddziaływania rynku. Sektor agrobiznesu i jego struktura. Znaczenie agrobiznesu w gospodarce. dr hab. inż. Tytuł wykładu Wykład 1_2 Sektor agrobiznesu i jego struktura. Znaczenie agrobiznesu w gospodarce. dr hab. inż. Ludwik Wicki Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY I PROCESY LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW STUDIA PRZYPADKU 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM NR 19 TECHNIK ANALITYK

TECHNIKUM NR 19 TECHNIK ANALITYK TECHNIK ANALITYK laboratoria przemysłowe laboratoria rolnicze laboratoria przemysłu spożywczego laboratoria kliniczne, naukowobadawcze, kryminalistyczne. kierunek studiów, m.in..: farmacja, chemia analityka

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi

Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi dr Janusz Rowiński Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna IERiGŻ-PIB,

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI

PODSTAWY LOGISTYKI 1 PODSTAWY LOGISTYKI 2015-2016 1. Jak interpretuje się pojęcie surowców? 2. Czy materiały biurowe są surowcami? 3. Czy jednostka produkcyjna może zajmować się działalnością handlową? 4. Czy pojęcie klienta

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo