Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu"

Transkrypt

1 Tomasz Rokicki * Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu Wstęp Celem opracowania 1 było określenie znaczenia logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu. Dane zostały zebrane na podstawie badań ankietowych, które realizowano od grudnia 2009 r. do marca 2010 r. Ankiety wysłano do wszystkich przedsiębiorstw zaliczanych do małych, średnich i dużych funkcjonujących w sektorze przetwórstwa żywności znajdujących się bazie REGON oraz do losowo wybranych 1,5 tys. mikroprzedsiębiorstw. Łącznie było to 10 tys. przedsiębiorstw. Uzyskano 511 odpowiedzi (5,11%). Dane do niniejszego opracowania wykorzystano bez ich przetworzenia, w analizach nie uwzględniono tylko rekordów z brakami danych. Po odrzuceniu ankiet z istotnymi brakami danych do dalszej analizy pozostało 504 podmiotów (tablica 1). Do badań wybrano przedsiębiorstwa z branż sektora agrobiznesu, takich jak: produkcja i przetwórstwo mięsa, przetwarzanie owoców i warzyw, produkcja olejów, wytwarzanie wyrobów mleczarskich, wytwarzanie produktów przemiału zbóż i skrobi, produkcja wyrobów piekarskich i mącznych, produkcja pasz dla zwierząt, wytwarzanie napojów, produkcja tytoniu, oraz innych wyrobów spożywczych. Najwięcej było przedsiębiorstw zajmujących się piekarnictwem, a następnie przetwórstwem mięsa. W analizie danych wykorzystano przede wszystkim analizę tabelaryczną i graficzną ze względu na charakter danych uzyskanych w skali nominalnej lub porządkowej. Dla ustalenia zależności między wybranymi cechami wykorzystano także test chi-kwadrat. * Dr inż., Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy nr N N Procesy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego.

2 294 Tomasz Rokicki Tablica 1. Liczba badanych przedsiębiorstw według branż Branża przetwórstwa Liczba przedsiębiorstw według wielkości mikro małe średnie duże razem mięso warzywa i owoce olej mleko zboża piekarska i mączna inne spożywcze pasze napoje tytoń Ogółem Logistyka i jej znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw Pojęcie logistyki podlegało w ujęciu historycznym ewolucji. W sferze cywilnej logistyką początkowo określano systemem dystrybucji. Następnie zwracano uwagę na połączenie działań związanych z zaopatrzaniem ze sferą dystrybucji. W kolejnych etapach dostrzeżono korzyści zarządzania łańcuchem dostaw [Coyle i inni, 2007]. Ważność logistyki wynika głównie z korzyści związanych z zarządzaniem przepływem towarów z jednej ręki [Logistyka, 2008]. Cel logistyki według Christophera dotyczy zapewnienia dostępności produktu, zarówno pod względem czasowym, przestrzennym, ale także efektywnościowym (kosztowym) [Christopher, 1996]. Logistyka jest procesem planowania, realizacji i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu ładunków oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji [Beier, 1993]. Jednym z podstawowych ujęć systemu logistycznego jest podział funkcjonalny. Wyodrębnia się podsystemy obsługi zamówień, zarządzania zapasami, magazynowania, pakowania, transportu [Pfohl, 2001]. Podejście systemowe wymaga kooperacji między podsystemami w celu uzyskania odpowiedniej sprawności systemu logistycznego, a w związku z tym całego przedsiębiorstwa [Lisiecka, 1993]. Podejście odmienne związane ze skupieniem się każdego działu na swoich funkcjach bez współpracy z innymi działami prowadzi do konfliktów. Dodatkowo nie pojawia się efekt synergii związany

3 Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju 295 z osiąganiem dodatkowych korzyści z działań połączonych [Milewski, 1998]. 2. Specyfika agrobiznesu i procesów logistycznych w tym segmencie Agrobiznes jest segmentem gospodarki narodowej, który zawiera wiele sektorów i rodzajów działalności. Wyróżnia się: sektor produkcji i dystrybucji środków produkcji dla rolnictwa, rolnictwo, przemysł spożywczy i hurtowy obrót surowcami rolniczymi, handel hurtowy artykułami spożywczymi, handel detaliczny artykułami spożywczymi oraz sektor usług gastronomicznych [Woś, Zegar, 1983]. Funkcjonowanie przedsiębiorstw agrobiznesu jest uzależnione od wielu czynniki o charakterze makro i mikroekonomicznym [Gołębiewski, 2011]. Jednym z ważniejszych czynników konkurencyjnych dla przedsiębiorstw agrobiznesu staje się sprawność systemu logistycznego [Szymanowski, 2008]. Właściwe funkcjonowanie systemu logistycznego w przedsiębiorstwie, w tym z sektora agrobiznesu jest coraz bardziej uzależnione od stosowanej technologii [Świerczek, 2005]. W przypadku sektora agrobiznesu duże znaczenie przypisuje się szczególnie transportowi. Wynika to ze specyfiki transportowanych surowców i wyrobów gotowych, które cechuje mała podatność transportowa i magazynowa [Baran, 2012]. W związku z tym dosyć często surowcowy przemysł spożywczy działa w skali lokalnej lub regionalnej [Grzybowska, 2009]. Inną specyficzną cechą agrobiznesu jest występowanie pionowych relacji kontraktowych dostawca-odbiorca [Blazkova, 2008]. W związku z powyższym przedsiębiorstwa z sektora agrobiznesu różnią się od firm z innych segmentów gospodarki. 3. Działania logistyczne w przedsiębiorstwach agrobiznesu wyniki badań Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwach może być ocenione na podstawie istnienia lub braku komórki organizacyjnej lub osoby zajmującej się logistyką. Nie jest to tylko kwestia mody. Taki dział ma za zadanie nadzorowanie wszystkich czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie i związanych z przepływem ładunków. Istnienie oddzielnego działu zajmującego się logistyką zadeklarowało najwięcej przedsiębiorstw z branży olejarskiej, mleczarskiej i przetwarzających owoce i warzywa (tablica 2). Najmniejszy odsetek przedsiębiorstw posiadają-

4 296 Tomasz Rokicki cych odrębną komórkę był w branży piekarskiej i przetwarzającej zboża oraz wytwarzających skrobię. Stopień komplikacji całego procesu zaopatrzenia i dystrybucji mógł być przesłanką do tworzenia komórki zajmującej się logistyką. Stwierdzono również zależność między skalą działania (uzależnioną od liczby zatrudnionych pracowników) a istnieniem działu logistyki. Duże podmioty posiadały w większości taki dział, zaś im mniejsze przedsiębiorstwo, tym rzadziej on występował. Tablica 2. Istnienie odrębnego działu zajmującego się logistyką w przedsiębiorstwach agrobiznesu (%) Branża przetwórstwa Dział logistyki istnieje nie istnieje oleje i tłuszcze 66,67% 33,33% mleko 60,87% 39,13% owoce i warzywa 41,94% 58,06% pasze 38,46% 61,54% napoje 38,46% 61,54% pozostałe spożywcze 24,44% 75,56% mięso 20,18% 79,82% zboża i skrobia 16,67% 83,33% piekarskie 7,77% 92,23% średnio 19,76% 80,24% Przedsiębiorstwa, które nie posiadały odrębnego działu zajmującego się logistyką często posiadały komórkę, która zajmowała się wyodrębnionym obszarem, np. transportem lub magazynowaniem. Test chi2 ukazał szczególnie dużą zależność między skalą działania a istnieniem odrębnego działu zajmującego się transportem (chi 2 emp. = 68,31, chi 2 0,05 = 7,82, p-value = 0,0000, df = 3), zarządzaniem opakowaniami (chi 2 emp. = 44,37), magazynowaniem (chi 2 emp. = 29,15). Słabą zależność stwierdzono natomiast w odniesieniu do pozostałych obszarów, jak zarządzanie informacją i sterowanie zapasami. Przedsiębiorstwa skupiały się głównie na swojej podstawowej działalności produkcyjnej. Lekceważenie znaczenia informacji może w długiej perspektywie okazać się poważnym problemem dla przedsiębiorstw agrobiznesu. Koszty logistyki są kolejnym wyznacznikiem znaczenia logistyki dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zadeklarowały wysokość kosztów logistyki w kosztach całkowitych (tablica 3). Największy odsetek

5 Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju 297 firm generujących duże koszty logistyki był w branży olejarskiej i produkującej napoje. Na bardzo niskim poziomie koszty logistyki były w co drugim przedsiębiorstwie produkującym pasze, co trzecim przetwarzającym zboża i z branży piekarskiej. Tablica 3. Istnienie odrębnego działu zajmującego się logistyką w przedsiębiorstwach agrobiznesu (%) Branża przetwórstwa Udział kosztów logistyki w całkowitych kosztach przedsiębiorstwa bardzo wysoki (powyżej 15%) raczej wysoki (10 14%) raczej niski (5 9%) bardzo niski (1 4%) oleje i tłuszcze 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% napoje 23,08% 30,77% 23,08% 23,08% pasze 15,38% 15,38% 23,08% 46,15% zboża i skrobia 11,43% 17,14% 34,29% 37,14% pozostałe spożywcze 9,52% 30,95% 42,86% 16,67% piekarskie 9,42% 25,13% 31,41% 34,03% mleko 8,33% 20,83% 50,00% 20,83% mięso 5,00% 29,00% 34,00% 32,00% owoce i warzywa 3,13% 31,25% 43,75% 21,88% wyroby tytoniowe 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% średnio 8,89% 25,81% 34,92% 30,37% Ogólnie należy stwierdzić, że poziom kosztów logistyki w kosztach całkowitych był na niskim poziomie. 4. Magazynowanie i zapasy Rozwiązania logistyczne mogą być stosowane w wielu obszarach przedsiębiorstwa. Najłatwiej jest zastosować proste metody w magazynach i w odniesieniu do zapasów. Podział surowców czy też wyrobów gotowych można dokonać za pomocą metody ABC. W przypadku zapasów dzieli ona je na grupy różniące się wielkością zużycia czy też wartością sprzedaży. Uzupełnieniem może być metoda XYZ, która bierze pod uwagę regularność zapotrzebowania czy też sprzedaży. W gospodarce magazynowej metoda ABC pozwala na podział składowanych ładunków ze względu na częstotliwość pobrania. Są to podstawowe metody,

6 298 Tomasz Rokicki które wymagają odpowiednich danych historycznych oraz zwykle arkusza kalkulacyjnego. Około 41% przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu stosowało któryś z wymienionych sposobów klasyfikacji ładunków (tablica 4). Badaniu poddano tylko jedną firmę tytoniową, stosowała ona klasyfikację magazynową. Największy odsetek przedsiębiorstw klasyfikujących surowce lub wyroby gotowe był w branży owocowowarzywnej, zaś najmniejszy wśród przetwórców zbóż i skrobi. Tablica 4. Prowadzenie klasyfikacji magazynowej surowców / wyrobów gotowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu (%) Klasyfikacja magazynowa surowców wyrobów Branża przetwórstwa gotowych jest prowadzona nie prowadzi się wyroby tytoniowe 100,00% 0,00% owoce i warzywa 54,55% 45,45% napoje 58,33% 41,67% pozostałe spożywcze 47,73% 52,27% pasze 46,15% 53,85% mięso 40,54% 59,46% piekarskie 37,86% 62,14% oleje i tłuszcze 33,33% 66,67% mleko 33,33% 66,67% zboża i skrobia 36,36% 63,64% średnio 41,07% 58,93% W większości przedsiębiorstw agrobiznesu prowadzono pisemną ewidencję zapasów (tablica 5). Co czwarty podmiot miał wdrożoną technologię umożliwiającą ewidencję elektroniczną, a jedynie 11% firm posiadała automatyczną ewidencję zapasów. Elektroniczna ewidencja zapasów pozwala ułatwić i przyśpieszyć przepływ ładunków. Wprowadzenie tej technologii wiąże się jednak z koniecznością poniesienia wysokich nakładów początkowych. Ewidencja elektroniczna była stosowana najpowszechniej w sektorze mleczarskim i wytwarzającym pasze. Nowoczesną elektroniczną ewidencję zapasów z automatycznym odczytem i rejestracją ruchów zapasów stosowało bardzo niewiele podmiotów, najczęściej z branży olejarskiej i wytwarzające napoje.

7 Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju 299 Tablica 5. Sposoby ewidencji wielkości zapasów w przedsiębiorstwach agrobiznesu (%) Sposoby ewidencji zapasów Branża przetwórstwa pisemna elektroniczna automatyczna mięso 68,18% 25,45% 6,36% piekarskie 71,20% 20,65% 8,15% zboża i skrobia 62,86% 17,14% 20,00% pozostałe spożywcze 55,00% 40,00% 5,00% owoce i warzywa 46,88% 31,25% 21,88% napoje 41,67% 16,67% 41,67% oleje i tłuszcze 33,33% 33,33% 33,33% pasze 30,77% 53,85% 15,38% mleko 20,83% 66,67% 12,50% wyroby tytoniowe 0,00% 0,00% 100,00% średnio 61,47% 27,49% 11,04% Przeprowadzony test chi2 na niezależność zmiennych wskazał na zależności między skalą działania, a sposobem wyznaczania zapasu wyrobów gotowych (chi2emp.=21,42, chi20,05=12,59, p-value = 0,01, df = 6). Istniała również zależność między skalą działania a sposobem wyznaczania zapasu bezpieczeństwa. 5. Znaczenie transportu i nowoczesnych technologii informatycznych Bardzo ważnym obszarem działań logistycznych w każdym przedsiębiorstwie jest transport. W przetwórstwie spożywczym jego waga jest tym większa, że przemieszcza się duże ilości surowców, często w ograniczonym czasie (sezonie). Przedsiębiorstwa z sektora agrobiznesu najczęściej racjonalizowały trasę przewozu, takie działania stosowały dwa na trzy badane podmioty (rysunek 1). Gorzej było w odniesieniu do ładowności pojazdów, bo tylko co trzecia firma dokonała planowania przewozów z uwzględnieniem ładowności posiadanych pojazdów. Stwierdzono silną zależność między skalą działania a korzystaniem z kompleksowych usług transportowych spedytorów (chi 2 emp. = 45,01, chi 2 0,05 = 7,82, p-value = 0,000, df = 3). Takie same zależności występowały także w odniesieniu do usług indywidualnych przewoźników. Duże przedsiębiorstwa działały na rynkach kra-

8 300 Tomasz Rokicki jowych i międzynarodowych, dlatego zgłaszały zapotrzebowanie na bardziej skomplikowane usługi. Rysunek 1. Sposoby racjonalizacji transportu 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% mięso owoce i warzywa oleje i tłuszcze mleko zboża i skrobia piekarskie pozostałe spożywcze pasze napoje wyroby tytoniowe trasy przejazdów ładowność pojazdów branże Postęp techniczny jest obecny we wszystkich dziedzinach życia i działalności. Rozwój przedsiębiorstw jest niemożliwy bez wprowadzania nowoczesnych technologii informatycznych. W pewnym momencie skala działania stanowi barierę nie do przejścia bez odpowiedniego wsparcia informatycznego. Na wdrożenie jednego kompleksowego systemu informatycznego mogły pozwolić sobie jedynie duże podmiotu. Często przedsiębiorstwa ograniczały się do wspierania poszczególnych obszarów, wykorzystując do tego celu programy finansowo-księgowe. Najczęściej wspierane informatycznie było zarządzanie zamówieniami, gospodarka magazynowa i transport (rysunek 2). Badane było tylko jedno przedsiębiorstwo tytoniowe, które potwierdziło wsparcia informatycznego we wszystkich obszarach logistycznych. Największy odsetek przedsiębiorstw wspierających informatycznie logistykę był w branży mleczarskiej, produkującej napoje oraz przetwarzającej warzywa i owoce.

9 Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju 301 Rysunek 2. Obszary działalności logistycznej wspomagane informatyczne w przedsiębiorstwach agrobiznesu (%) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% mięso owoce i warzywa oleje i tłuszcze mleko zboża i skrobia piekarskie pozostałe spożywcze transport zapasy opakowania gospodarka magazynowa zamówienia pasze napoje wyroby tytoniowe Przedsiębiorstwa z sektora agrobiznesu najczęściej oceniały swoją pozycję konkurencyjną jako dobrą lub bardzo dobrą. W zakresie stosowania rozwiązań logistycznych ocena była również pozytywna. Trzeba jednak podkreślić, że postrzeganie własnej firmy w przypadku logistyki było bardzo subiektywne. W rzeczywistości poziom logistyki w większości badanych przedsiębiorstw był niski. Przedsiębiorstwa skupiały się na działalności produkcyjnej, o czym świadczyły zamierzenia na przyszłość. Niewielki odsetek firm zamierzało zainwestować w technologie informatyczne czy wdrożyć rachunek kosztów. Przeprowadzone testy na niezależność cech wskazały na niezależność między wielkością firmy a inwestowaniem w środki transportu (chi 2 emp.=1,85, chi 2 0,05=7,82, p-value = 0,6, df = 3). Skala działania miała decydujący wpływ, na wielkość i zakres planowanych inwestycji. Zakończenie Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu jest duże. Problemem jest brak świadomości w tym zakresie. Firmy z sektora agrobiznesu skupiają się na działalności produkcyjnej. O małej roli logistyki może świadczyć brak komórki organizacyjnej lub osoby zajmującej się logistyką. Kolejnym wyznacznikiem jest poziom kosztów logistycznych w kosztach całkowitych przedsiębiorstwa. W większości podmiotów te koszty były na niskim poziomie. Stosowane rozwiązania w zakresie ewidencji zapasów, gospodarki magazynowej czy też racjonalizacji transportu świadczą o małym zna-

10 302 Tomasz Rokicki czeniu logistyki w tych obszarach. Kolejnym ważnym elementem, bez którego nowoczesna firma nie może efektywnie działać, jest istnienie systemu informatycznego dla całego przedsiębiorstwa lub indywidualnych dedykowanych dla poszczególnych obszarów. Stwierdzono duży związek między skalą działania a stosowanymi rozwiązaniami logistycznymi. Im większe przedsiębiorstwo, tym bardziej wspomagane jest logistycznie. Dla dużych przedsiębiorstw nowoczesne rozwiązania (w tym zakresie logistyki) to konieczność, bez których nie mogą dobrze funkcjonować a ich rozwój jest niemożliwy. Literatura 1. Baran J. (2012), Skala działania a rozwiązania w zakresie magazynowania i transportu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleka, Logistyka nr 2, publikacja elektroniczna. 2. Beier F. J., Rutkowski K. (1993), Logistyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 3. Blazkova I. (2008), Contractual relationships within the commodity verticals, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z Christopher M. (1996), Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. 5. Coyle J. J.i inni (2007), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa. 6. Gołębiewski J. (2011), Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw agrobiznesu, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacji Gospodarki Żywnościowej nr Grzybowska B. (2009): Regionalne aspekty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIII, z Lisiecka K. (1993), Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wyd. AE w Katowicach, Katowice. 9. Logistyka. Wybrane zagadnienia (2008), Wyd. SGGW, Warszawa. 10. Milewski D. (1998), Logistyka podejście systemowe czyli całościowe, Gospodarka Materiałowe & Logistyka nr Pfohl H. Ch. (2001), Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, ILiM, Poznań. 12. Szymanowski W. (2008) Zarządzanie Łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zamian, Difin, Warszawa. 13. Świerczek A. (2005), Elektroniczne łańcuchy dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 4.

11 Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju Woś A., Zegar J. S. (1983) Gospodarka żywnościowa. Problemy ekonomiki i sterowania, PWE, Warszawa. Streszczenie W pracy przedstawiono znaczenie logistyki w przedsiębiorstwach sektora agrobiznesu. Badania przeprowadzono na próbie 504 przedsiębiorstw. Dane ankietowe były zbierane od grudnia 2009 r. do marca 2010 r. W większości badanych podmiotów logistyka miała małe znaczenie, o czym świadczył brak odrębnego działu zajmującego się logistyką czy też niski poziom kosztów logistycznych w wydatkach ogółem. Badania wskazują na duży wpływ skali działania na organizację logistyki, metody zarządzania zapasami oraz sposoby przepływu informacji w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Słowa kluczowe logistyka, agrobiznes, zarządzanie The importance of logistics for the operation and development of agribusiness enterprises (Summary) The paper shows the importance of logistics in the enterprises of the agribusiness sector. The research was conducted with using self-completion questionnaire between December 2009 to March This analysis is on 428 answers received. Logistics had a little importance in most of the entities. Most companies did not had a separate department of logistics. Share of logistics costs in the total expenditures was low. Research confirms the great influence of scale on the organization of logistics, stocks management methods and methods of information flow in the agribusiness companies. Keywords logistics, agribussines, management

Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu

Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu 9 (58) 2013 Tomasz Rokicki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Skala działania a organizacja transportu w przedsiębiorstwach agrobiznesu The scale of operations and transport organization

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STEROWANIA ZAPASAMI W WYBRANYCH BRANŻACH AGROBIZNESU 1

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STEROWANIA ZAPASAMI W WYBRANYCH BRANŻACH AGROBIZNESU 1 Joanna BARAN *, Marcin WYSOKIŃSKI **, Piotr JAŁOWIECKI *** ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE STEROWANIA ZAPASAMI W WYBRANYCH BRANŻACH AGROBIZNESU 1 Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie i ocena rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce

Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

Raport 201 Badanie wykorzystania systemów informatycznych w iecie identyfikacji partii surowców i produktów (traceability) w przemyśle spożywczym

Raport 201 Badanie wykorzystania systemów informatycznych w iecie identyfikacji partii surowców i produktów (traceability) w przemyśle spożywczym Kwiecień 2014 Raport Badanie wykorzystania systemów informatycznych w identyfikacji partii surowców i produktów (traceability) w przemyśle spożywczym Wprowadzenie Niniejszy raport to kontynuacja cyklu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz.

Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 14.12.2005 r. Wykorzystanie nowoczesnych technik prognozowania popytu i zarządzania zapasami do optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie dystrybucji paliw cz. 2 3.2. Implementacja w Excelu (VBA for

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw

Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw Raport z monitoringu wpływu systemów zarządzania jakością na koszty produkcji, działalność marketingową i integrację pionową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Raport z monitoringu wpływu systemów

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Adam Olszewski ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY ŁOMŻA 2011 Spis Treści Wstęp... 7 1. Rola przemysłu

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek Logistyka Materiały dydaktyczne do zajęć A. Klimek Logistyka literatura podstawowa H.Ch. Pfohl: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 1998 i następne

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Program. Termin realizacji: 15-16.12.2014r, 25-26.03.2015r, 30-31. 03. 2015r, 14-15.05.2015r

Program. Termin realizacji: 15-16.12.2014r, 25-26.03.2015r, 30-31. 03. 2015r, 14-15.05.2015r Program Nazwa formy edukacyjnej: Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej Termin

Bardziej szczegółowo

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ www.maciejczak.pl Zapasy Zapasy w przedsiębiorstwie można tradycyjnie rozumieć jako zgromadzone dobra, które w chwili

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Agrobiznes wyzwaniem dla agrologistyki

Agrobiznes wyzwaniem dla agrologistyki Agrobiznes wyzwaniem dla agrologistyki Dr inż. Sławomir Niecko WSSE GDAŃSK Agrobiznes- definicja Agrobiznes zespolone ze sobą działania człowieka uczestniczące bezpośrednio lub pośrednio w wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LOGISTYCZNYM TRANSPORTU W DYSTRYBUCJI MLEKA

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LOGISTYCZNYM TRANSPORTU W DYSTRYBUCJI MLEKA ZARZĄDZANIE SYSTEMEM LOGISTYCZNYM TRANSPORTU W DYSTRYBUCJI MLEKA Małgorzata BARYŁA-PAŚNIK, Wiesław PIEKARSKI, Agnieszka DUDZIAK, Anna PIECAK Streszczenie: W przedsiębiorstwach mleczarskich istotnym procesem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Informatyczne wspomaganie logistyki w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce 1

Informatyczne wspomaganie logistyki w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce 1 Piotr Jałowiecki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Informatyczne wspomaganie logistyki w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce 1 Wprowadzenie Współczesna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 2 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno

Bardziej szczegółowo

Sektor spożywczy w Polsce

Sektor spożywczy w Polsce Sektor spożywczy w Polsce Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa 2011 C h a r a k t e r y s t y k a i s t r u k t u r a r y n k u Sektor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 1. PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 3. Plan zaopatrzenia 2. Plan produkcji 1. Plan dystrybucji Prognoza potrzeb rynkowych Rynek zakupów System zaopatrzenia System produkcji System dystrybucji Rynek sprzedaży

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 2 Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 0 ĆwK- 10 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 0 ĆwK- 10 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Zarządzanie Poziom i forma studiów studia II stopnia niestacjonarne Specjalność: Informatyka Gospodarcza i Logistyka Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęd: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Formy zaliczenia seminarium: ZALICZENIE - Uczestnictwo (20%); Aktywność (30%); Prezentacja/Esej (50%)

Formy zaliczenia seminarium: ZALICZENIE - Uczestnictwo (20%); Aktywność (30%); Prezentacja/Esej (50%) Roman Pietroń, dr inż. 01.10.2006. Inst. Org. i Zarz. (I-23) PWr. e-mail: roman.pietron@pwr.wroc.pl Internet: www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/pietron Nazwa kursu: ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (Logistics/Logistik/Logistique)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Redakcja naukowa Mirosław Czapka Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Bytom 2011 3 Wstęp (Mirosław Czapka)......................................

Bardziej szczegółowo

Primary Farm Assurance Podstawowy Standard Zapewnienia Jakości. Marek Marzec PPH EWABIS Sp. z o.o. podmiot rejestrujący

Primary Farm Assurance Podstawowy Standard Zapewnienia Jakości. Marek Marzec PPH EWABIS Sp. z o.o. podmiot rejestrujący Primary Farm Assurance Podstawowy Standard Zapewnienia Jakości Marek Marzec PPH EWABIS Sp. z o.o. podmiot rejestrujący O czym będę mówić: Kim jesteśmy podmiot rejestrujący Primary Farm Assurance Geneza

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Tomasz ROKICKI

Dr inż. Tomasz ROKICKI Dr inż. Tomasz ROKICKI KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki ul. Nowoursynowska 166 budynek 3, pokój

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl LOGISTYKA Podręcznik Logistyka Wybrane zagadnienia Baran Joanna, Maciejczak Mariusz, Pietrzak Miachał, Rokicki Tomasz, Wicki Ludwik

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo