Przykłady,,dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady,,dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej"

Transkrypt

1 Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL /09 Przykłady,,dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej Białystok 2011

2 Analizując informacje docierające ze środków masowego przekazu oraz na podstawie własnej obserwacji otaczającego nas świata bez wahania moŝemy stwierdzić, Ŝe ten,,nasz świat nie obfituje w działania i wzorce godne naśladowania, a wręcz przeciwnie. KaŜdy jest zaabsorbowany własnymi sprawami, problemami i nie ma czasu, ale przede wszystkim chęci by zatrzymać się choć na chwilę i zauwaŝyć to, co się dzieje dookoła zauwaŝyć tych wszystkich ludzi, którzy mają gorzej niŝ,,ja, którzy potrzebują pomocy, wsparcia, a czasem tylko Ŝyczliwego spojrzenia. W tym wszystkim pocieszające jest jednak to, Ŝe wśród tych,,wszystkich są wybitne i światłe jednostki dostrzegające problemy ludzkie i mające chęć niesienia pomocy innym. Wśród właśnie tych osób, organizacji, inicjatyw znajdują się równieŝ wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia z zakresie ekonomii społecznej, potocznie nazywane,,dobrymi praktykami. MoŜemy je sklasyfikować według wielu róŝnorodnych podziałów zasięgu działania, obszaru oddziaływania, grupy docelowej, do której są skierowane lub według grupy przez którą są inicjowane, jak równieŝ na te które są oddolną inicjatywą społeczności lokalnej, jak i te które są inicjowane przez podmiot zewnętrzny w stosunku do danej społeczności. Nie ma to jednak najmniejszego znaczenia, który z podziałów przyjmiemy do przedstawienia przykładów dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej, najwaŝniejszy jest fakt, iŝ takie przykłady istnieją, są namacalne i moŝemy je obserwować w naszym najbliŝszym otoczeniu. Bazą do opracowania poniŝej przedstawionych wzorcowych działań z zakresu ekonomii społecznej były informacje zaczerpnięte z róŝnych stron internetowych oraz publikacji. Jednak szczególnie pomocny okazała się,,atlas Dobrych Praktyk stworzony przez redaktorów strony internetowej który jest zbiorem róŝnorodnych przykładów działań z zakresu ekonomii społecznej. 2

3 Pojedyncze osoby, grupy czy teŝ zorganizowane podmioty podejmują szereg inicjatyw o charakterze społeczny, mające na celu pomoc potrzebującym, osobom w potrzebie lub często po prostu mających na celu wsparcie nawet dla samych siebie. Szereg takich działań przedstawia,,atlas Dobrych Praktyk, a poniŝej zostały one pokrótce scharakteryzowane: 1 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów,,Bałt Gmina Bałtów połoŝona jest w województwie świętokrzyskim i liczy 4 tys. mieszkańców. W związku z wysoką stopą bezrobocia w gminie, jak równieŝ z niekorzystnymi warunkami dla rozwoju rolnictwa 120 mieszkańców w 2001 r. w ramach oddolnej inicjatywy utworzyło Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Bałtów,,Bałt, którego misją było,,mieć prace i Ŝyć godnie poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych tegoŝ obszaru. W ramach realizacji załoŝeń misji miały miejsce następujące wydarzenia: 2003 r. uruchomienie spływu po rzece Kamienna; 2004 r. powstanie Parku Jurajskiego, którego utworzeniem zajął się odrębny podmiot utworzony w tym właśnie celu Stowarzyszenie,,Delta ; 2005 r. udział w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL,,Gospodarka społeczna na bursztynowym szlaku, w ramach której w 2006 r. uruchomiono stok narciarski oraz przedsiębiorstwo społeczne,,allozaur ; Powołanie Lokalnej Grupy Partnerskiej,,Krzemienny Krąg ; Przystąpienie do sektorowego Programu Operacyjnego Modernizacja i Restrukturyzacja Sektora śywnościowego i Obszarów Wiejskich LEADER+; 2006 r. utworzenie Fundacji,,Krzemienny Krąg. Reasumując powyŝsze przedsięwzięcia w gminie Bałtów otrzymujemy następujące efekty tychŝe działań: wykształcenie się czterech podmiotów ekonomii społecznej 1 Wszelkie informacje przedstawione w tym bloku są zaczerpnięte z materiałów pochodzących ze stron internetowych poszczególnych podmiotów ekonomii społecznej oraz ze strony internetowej - Atlas Dobrych Praktyk Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych powstał w ramach projektów "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej" i "Promes Promocja Ekonomii Społecznej" realizowanych przez FISE przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Więcej informacji o ekonomii społecznej na stronie ekonomiaspoleczna.pl oraz stron internetowych poszczególnych podmiotów ekonomii społecznej. 3

4 Stowarzyszenie,,Bałt zatrudniające 12 osoby,,,delta osób,,,allozaur - 13,,,Krzemienny Krąg -2 osoby, utworzono 128 nowych miejsc pracy, powstała i rozwinęła się infrastruktura społeczna i turystyczna, spadło bezrobocie w gminie, zmienił się wizerunek gminy z zacofanej, na nowoczesną a takŝe podejście ludzi do inicjatyw społecznych z niechęci do aktywnego angaŝowania się oraz dochody budŝetowe gminy wzrosły. 2. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej,,Być Razem Centrum Edukacji Socjalnej powstało z inicjatywy aktywnych osób z Cieszyna, by osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne przywrócić do Ŝycia społecznego, rodzinnego i zawodowego - głównie chodziło o osoby uzaleŝnione od alkoholu - i by promować wśród nich proces otwierania gospodarstw ekologicznych, warsztatów rzemieślniczych czy teŝ sklepów. Ponadto Centrum na ma na celu integrację społeczności lokalnej w związku ze zjawiskami wykluczenia społecznego i marginalizacji. Obecnie w skład Centrum Edukacji Socjalnej wchodzą: Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Psychologicznej, Dział Warsztatów Treningu Pracy, Gminne Centrum Informacji, Dom Wspólnoty. Historia przedsięwzięć realizowanych przez aktywistów z Cieszyna przedstawia się następująco: 1996 r. powstało Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej;1 997 r. utworzono Pozarządowe Centrum Pomocy Rodzinie ośrodek profilaktyki, edukacji i terapii, które obecnie działa pod nazwą Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii,,Kontakt ; 1999 r. w ramach programu rządu RP i ONZ,,Przeciw Przemocy Wyrównywanie Szans uruchomiony został Hostel dla kobiet i dzieci, ofiar przemocy i innych przestępstw; 2001 r. kompleksowe działania nad stworzeniem miejsca wzorowanego na Szkole Kofoeda z Kopenhagi; r. realizacja programu pomocy ofiarom przemocy seksualnej w ramach inicjatywy wspólnotowej Unii Europejskiej,,Daphne II ; 2006 r. uruchomiono Dom Matki i Dziecka, Centrum Wolontariatu, MłodzieŜowy Klub,,Graciarnia. 4

5 Efekty projektu są wymierne, przekładają się na liczbę osób: korzystających z pomocy psychologicznej i prawnej CPEiP,,Kontakt, usług domów wspólnoty czy Hostelu oraz usług Gminnego Centrum Informacji. 3. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki Stowarzyszenie powstało w 2000 r. z inicjatywy Polskiej Akcji Humanitarnej, Stowarzyszenia Klon/Jawor i Fundacji im. Stefana Batorego. Pośredniczy między sektorem pozarządowym a biznesowym i koncentruje się w głównej mierze na pomocy w zdobyciu sprzętu, oprogramowania, mebli biurowych oraz rzeczy uŝytkowych organizacjom trzeciego sektora, których nie stać na taki sprzęt. Choć równieŝ organizuje akcje skierowane do innych środowisk przykładem moŝe być tu akcja,,torebka w ramach której ponad 2400 dzieci otrzymało niespodziankę w torebce w postaci artykułów szkolnych, zabawek itp... Ponadto w 2006 r. otworzono serwis internetowy za pośrednictwem którego dokonuje się łączenia konkretnych darów darczyńców z potrzebami organizacji pozarządowych. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 26 osób. 4. Spółdzielnia Socjalna Usługowo Handlowo - Produkcyjna w Byczynie Władze gminy Byczyna dostrzegły potrzebę podjęcia działań w celu przeciwdziałania i niwelowaniu negatywnych zjawisk wśród społeczności gminy. Przede wszystkim ograniczenie bezrobocia, głównie wśród młodych mieszkańców obszarów wiejskich tejŝe gminy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie patologiom oraz rozwój gospodarczy gminy w oparciu o jej walory turystyczne, szczególnie nawiązanie do średniowiecznego rycerstwa. W gminie Byczyna w 2004 r. powstało Centrum Integracji Społecznej,,CISPOL, które stworzyło indywidualne programy zatrudnienia socjalnego grupy wsparcia i samopomocy, warsztaty motywacyjno-terapeutyczne. Następnie zainicjowane zostało powstanie Spółdzielni Socjalno - Produkcyjno Handlowej, którą utworzyła grupa 15 osób w wieku przedemerytalnym i która to realizuje zadania z zakresu budownictwa, przeprowadza szkoleń, działania z zakresu resocjalizacji oraz wykonuje prace w ramach projektu,,miejsca pracy wokół grodu. 5

6 5. Pensjonat,,U Pana Cogito w Krakowie Pensjonat ten jest Zakładem Aktywizacji Zawodowej i powstał z myślą o osobach chorych psychicznie, w szczególności chorych na schizofrenie. Ma na celu przede wszystkim aktywizowanie osób po przebytych chorobach psychicznych, prowadzi ponadto zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne, które mają pomóc wyjść tym osobom z kryzysu oraz co jest najwaŝniejsze umoŝliwia chorym funkcjonowanie na rynku pracy, tworząc im miejsca pracy dostosowane do ich moŝliwości. Pomysł stworzenia pensjonatu zrodził się na bazie domu gościnnego w Edynburgu, a inicjatorami była organizacja pozarządowa Community Enterprise Limited wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie Psychiczne z Krakowa oraz z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi. Środki pochodziły zarówno ze źródeł zagranicznych, jak i krajowych. ZAZ powstał w 2003 r. Obecnie w pensjonacie pracuje 21 osób po kryzysach psychicznych, które wspierane są przez zespól 6 osób z tzw. obsługi profesjonalnej. Zyski z prowadzonej działalności przeznaczane są na rehabilitacje pracowników. 6. Stowarzyszenie,,Emaus Stowarzyszenie ma na celu wspieranie osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, osób bezdomnych, ubogich, wszystkich tych, którzy nie maja motywacji, sił i środków do Ŝycia. Istotą przedsięwzięcia jest zorganizowanie go w formie wspólnoty ludzi, którzy wspólnie prowadzą dom i pracują, by pozyskać środki na utrzymanie. Ruch Emaus zrodziła się w Europie Zachodniej w 1949 r., a na grunt Polski przeniesiony został z inicjatywy Zbigniewa DrąŜkowskiego. W 1989 r. wyjechał do Szwajcarii i zebrał 4 tys. dolarów na rzecz uruchomienia ruchu wspólnotowego, a pierwszym krokiem był zakup ziemi w KręŜnicy Jarej. Następnie w 1990 r. powołana została Fundacji,,Między Nami, która stawiała sobie za cel stworzenie domu wspólnotowego dla osób upośledzonych, bezdomnych, wykluczonych społecznie, a która obecnie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przez długi okres werbowano darczyńców oraz zbierano rzeczy niezbędne do uruchomienia domu, ale ciągle środki były niewystarczające w stosunku do potrzeb. W związku z tym w 1994 r. europejski ruch Emaus uruchomił tzw.,,sprzedaŝ wyjątkową, z której dochód przeznaczony został na rzecz lubelskiego 6

7 Emaus. Zebrano 120 tys. marek, za które kupiono działkę w dzielnicy Lublina, samochód cięŝarowy oraz rozpoczęto budowę hali z przeznaczeniem na magazyn i sklep. Obecnie funkcjonują trzy domy jeden duŝy i dwa mniejsze, które dają schronienie 30 osobom, w tym bezrobotnym, upośledzonym umysłowo, kobietom z dziećmi oraz uchodźcom z Węgier, Rosji, Białorusi. Stowarzyszenie jest organizacją samofinansująca się, a jej źródłem utrzymania są głównie dochody członków. Ponadto stowarzyszenie organizuje akcje charytatywne i uczestniczy w róŝnego typu projektach. 7. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy,,Flandria Głównym celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest zapewnienie na odpowiednim poziomie opieki medycznej swym członkom, poprzez: zwiększenie dostępności usług medycznych o wysokiej jakości, prowadzenie usług na które jest szczególnie duŝe zapotrzebowanie by w ten sposób zredukować długość kolejek, tworzenie programów o charakterze profilaktycznym oraz angaŝowanie wolontariuszy w róŝnego rodzaju przedsięwzięcia. Stowarzyszenie zrzesza 7 tys. osób, z czego aktywnie uczestniczący to 3 tys. osób (ludzie chorzy). Członkowie stowarzyszenia płacą składkę w wysokości 2 zł rocznie, ale dzięki temu mogą wykupić karty rabatowe na usługi medyczne (10-30%). Stowarzyszenie prowadzi aptekę w Inowrocławiu, punkt apteczny w Jaksicach, prowadzi Poradnię Leczenia Bólu, Pielęgniarską Opiekę Domową oraz gabinet stomatologiczny. Ponadto organizuje konferencje naukowe poświęcone ochronie zdrowia, opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi oraz kolonie i zimowiska dla kilkudziesięciu dzieci z rodzin najuboŝszych i patologicznych. 8. Habitat for Humanisty Poland Fundacja pomaga najbardziej potrzebującym osobom w zapewnieniu im godnych warunków mieszkaniowych rodzinom niezamoŝnym oraz w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta polega na wspólnym przedsięwzięciu inicjatorów oraz potrzebujących, a nie na obdarowywaniu. Idea Habitatu zrodziła się w USA w 1976 r., a na grunt Polski została przeniesiona w 1992 r. przez tzw.,,ludzi Kościoła i obecnie ma swoje oddziały w Warszawie, Wrocławiu, Gliwicach oraz Gdańsku. Całe przedsięwzięcie polega na tym, Ŝe rodzina 7

8 potrzebująca wpłaca 10% wartości mieszkania, a pozostałą część spłaca w nieoprocentowanych ratach. Przy czym rodzina uczestniczy w pracach budowlanych razem z wolontariuszami i innymi ludźmi (około godzin prac), a środki pochodzą od darczyńców, z funduszu wpłat rodzin dla których te mieszkania się buduje. Istnieją dwa kryteria dopuszczające do udziału w przedsięwzięciu daną rodzinę pierwszym jest dochód, który nie moŝe przekroczyć 70% średniej krajowej lub średniej w danym regionie, a drugie to,,skandaliczne warunki Ŝycia. W wyniku prac Habitatu około 96 polskich rodzin otrzymało swoje mieszkania, a kolejnych 18 czeka na odbiór. 9. Fundacja,,Nasz Dom w Lutol Mokrym Lutol Mokry to maleńka wieś w województwie lubuskim. W 1990 r. została załoŝona tu Fundacja,,Nasz Dom, która miała na celu wspieranie Zastępczego Domu Dziecka. Zaś w 1997 r. powołano Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, które organizuje pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, promuje zastępcze rodzicielstwo oraz szkoli rodziców zastępczych. Od 2008 r. realizowany jest projekt,,przedsiębiorstwo Społeczne Winda - otwarciem drogi zawodowej dla młodzieŝy z rodzin zastępczych, w ramach którego organizowane są staŝe dla wychowanków rodzin zastępczych z okolicznych powiatów. W ramach tych działań dąŝy się do zapewnienia odpowiednich warunków dla wychowanków rodzin zastępczych, nauczenie ich samodzielności, aktywności oraz odpowiednich relacji międzyludzkich. 10. Pracownia Rzeczy RóŜnych,,Synapis Przedsiębiorstwo społeczne Pracownia Rzeczy RoŜnych,,Synapis powstało w ramach Fundacji,,SYNAPIS i ma za zadanie tworzenie miejsc pracy, a takŝe rozwiązań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób cierpiących na autyzm. Obecnie zatrudnia 24 osoby z autyzmem w czterech pracowniach: ceramicznej, stolarskiej, poligraficznej oraz rękodzieła. Całość działam w ramach Pracowni przedstawia się następująco: 1989 r. powstała Fundacja,,SYNAPIS ; 1993 r. utworzono zespół terapeutów, którzy specjalizują się w problemach całościowych zaburzeń w rozwoju dziecka; 8

9 1999 r. wybudowanie w Warszawie Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Fundacji,,SYNAPIS, który objął opieką ambulatoryjną 300 rodzin; 2004 r. rozpoczął się projekt,,partnerstwo dla Rain Mana ; 2005 r. ruszyła budowa przedsiębiorstwa społecznego w Wilczej Górze a w 2007 r. nastąpiło otwarcie,,pracowni Rzeczy RoŜnych. 11. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne,,Teatr Grodzki Celem przedsięwzięcia jest reintegracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz młodzieŝy z rodzin patologicznych, uzaleŝnionej, współuzaleŝnionej oraz przygotowanie ich do aktywnego Ŝycia w społeczeństwie. Historia tegoŝ przedsięwzięcia jest następująca. W 1999 r. utworzono Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne,,Teatr Grodzki, a w 2004 r. powstała Pracownia Aktywizacji Społecznej,,Jesteś Potrzebny z czterema warsztatami aktywizacji zawodowej: introligatorskim, drukarskim, grafiki komputerowej, animacji komputerowej w ramach środków uzyskanych z funduszu PHARE. Następnie w 2005 r. nastąpiło powołanie Zakładu Aktywizacji Zawodowej, który dał miejsca pracy 40 osobom niepełnosprawnym. W ramach działań Stowarzyszenia otwarto równieŝ punkt poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych, będących jednocześnie niepełnosprawnymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto stowarzyszenie wydaje własne publikacje, np. czasopismo,,jesteśmy w nakładzie 4 tys. egzemplarzy. Ogólne rezultaty projektu to: aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, utworzenie licznych miejsc pracy (Zakład Aktywizacji Zawodowej 40 osób, Warsztaty Terapii Zajęciowej 30 uczestników, punkt poradnictwa zawodowego około 250 beneficjentów rocznie), produkcja rzędu tys. zł miesięcznie, warsztaty teatralne angaŝujące około 300 osób. 12. EKO,,Szkoła śycia w Wandzinie Ośrodek Readaptacji EKO Szkoła śycia został utworzony przez Stowarzyszenie Solidarni Plus i ma na celu społeczną adaptację osób uzaleŝnionych od narkotyków, chorych na AIDS oraz bezdomnych. Prócz leczenia i terapii oferuje przede wszystkim pracę i nabywanie umiejętności zawodowych, przygotowujących do samodzielnego Ŝycia. Zatrudnia obecnie 120 osób oraz daje miejsca pracy 50 osobom spoza ośrodka. W 1999 r. 9

10 ośrodek rozpoczął realizacje projektu,,ochrona róŝnorodności biologicznej, który miał za zadanie ochronę ginących gatunków zwierząt, starych odmian drzew, wprowadzenie tradycyjnych metod suszenia i przetwórstwa owoców rodzimych i wysokopiennych odmian drzew owocowych. W ramach tego projektu w ośrodku rozpoczęto hodowlę królika polskiego popoielniańskiego - stado obecnie wynosi 300 sztuk, a króliki są sprzedawane rolnikom. Ponadto w sadach środka wyhodowano 50 odmian sadzonek starych odmian drzew owocowych, rozpoczęto hodowlę zagroŝonej wyginięciem kury zielononóŝki kuropatwianej (rocznie ośrodek hoduje 6-10 tys. kurczaków). W 2005 r. otworzono własną przetwórnię i suszarnię owoców, gdzie przetwarzane są plony z sadu i pól ośrodka. Ponadto ośrodek uczestniczy równieŝ w takich programach jak:,,dajmy sobie pracę Ekoszansa,,,Drugi krok uwierz w siebie,,,ja teŝ mogę być matką. 13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo Szkoła podstawowe w wyniku reformy administracyjnej z 1999 r. miała zostać zlikwidowana w 2000 r., jednak nauczyciele placówki postanowili załoŝyć Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Sokołowo i utrzymać szkołę przy istnieniu, a tym samym zapewniając moŝliwość kontynuowania nauki w obecnym miejscu dla 50 dzieci. Subwencja oświatowa nie była w stanie pokryć wydatków szkoły w związku z czym Stowarzyszenie w starej zlewni mleka otworzyło karczmę,,sokół, a mały sklepik szkolny zamieniono na sklep spoŝywczy zaopatrujący mieszkańców. W ramach projektu Federacji Inicjatyw Oświatowych,,Małe przedszkole w kaŝdej wsi utworzono przedszkole. Szkoła stała się elementem integrującym społeczność lokalną, a zarazem centrum lokalnego rozwoju odbywają się tu szkolenia dla dorosłych, zajęcia profilaktyczne i wyrównawcze dla dzieci, młodzieŝy, prowadzone są teŝ zebrania mieszkańców wsi oraz naboŝeństwa róŝańcowe. 14. Fundacja Domy Wspólnoty,,Chleb śycia Fundacja realizuje szereg działań min.: organizuje szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i bezdomnych, tworzy miejsca pracy w szwalni, stolarni i przetwórni owoców, przyuczając jednocześnie do zawodu a ponadto udziela stypendia dla młodzieŝy. Wszystkie te zadania odnoszą się do osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym i mają przeciwdziałać ich bierności oraz bezradności. Od 1997 r. we wsi Zochcina funkcjonuje 10

11 Wspólnota,,Chleb śycia, w której mieszkają i pracują osoby bezdomne. W związku z szeregiem potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną w 2003 r. powołano w,,unii ze Wspólnotą Fundację,,Domy Wspólnoty Chleb śycia, która wspiera ludzi zagroŝonych marginalizacją i pomaga im wyjść z biedy. Działania te w szczególności ukierunkowane są na wspieranie młodzieŝy z rodzin najuboŝszych, poprzez wspieranie ich dostępu do edukacji oraz skierowane są w kierunku edukacji zawodowej dorosłych. Realizowane są one w szczególności przez system stypendiów (około 500 miesięcznie). Obok promowania edukacji fundacja posiada manufakturę, obejmującą stolarnię, szwalnię, przetwórnię owoców, w której wszystko wytwarzane jest przy uŝyciu tradycyjnych metod, zatrudnia rotacyjnie około 30 osób. A od 2007 r. funkcjonuje równieŝ duŝy pawilon rzemieślniczy. 15. Fundacja na Rzecz Rozwoju Gminy Debrzno Stowarzyszenie powstało z inicjatywy 70 przedstawicieli gminy w związku z niemoŝnością władz samorządowych w realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju gminy. Zgodnie z zapisem statusowym dąŝy ono do,,uczynienia z gminy Debrzno gminy rolniczo-przemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o standardzie europejskim. Przy czym jego działania pod kątem społecznym koncentrują się przede wszystkim na włączaniu społeczności w rozwój gminy. Pierwszą inicjatywą stowarzyszenia było utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, następnie uczestniczyło w około 200 innych projektów głównie z zakresu ekologii i przedsiębiorczości np.,,naszyjnik Północy, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie,,,Od rolnictwa do działalności pozarolniczej kompleksowe wsparcie informacyjno doradczo - szkoleniowe. 16. Grudziądzkie Centrum,,Caritas im. Błogosławionej Juty Biskup toruński uwzględniając sytuację społeczno-ekonomiczną w Grudziądzu zainicjował powstanie w 1997 r. oddziału Caritasu w tym mieście. Do głównych celów organizacji naleŝy min.: ograniczenie skutków niedoŝywienia, przygotowanie młodzieŝy do wejścia w dorosłe Ŝycie, wsparcie osób cierpiących, upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, a takŝe działania z zakresu promocji higieny osobistej. Organizacja juŝ od początku swego istnienia aktywnie działa na rzecz osób 11

12 potrzebujących. W 1997 r. wolontariusze zorganizowali Wigilię dla 100 osób, a w listopadzie 1998 r. rozpoczęła funkcjonowanie darmowa jadłodajnia (obecnie wydaje się około 300 posiłków dziennie). Później uruchomiono równieŝ dwie świetlice dla dzieci, łaźnie i punkt pielęgniarski i zaczęto wydawać uŝywaną odzieŝ. Z myślą o osobach schorowanych otwarto Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz wypoŝyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Utworzono równieŝ szkolne koła,,caritas, które zrzeszają 1800 uczniów. Z kolei z myślą o osobach bezrobotnych w 2002 r. utworzono Centrum Aktywizacji Bezrobotnych, które w 2006 r. przekształcono w Centrum Informacji Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu. Ponadto Cariitas prowadzi liczne warsztaty, szkolenia, organizuje konferencje. 17. Ośrodek Wspierania Rodziny Parafialnego Zespołu,,Caritas w Koryntowie im. Jana Jerozolimskiego Działalność ośrodka rozpoczęła się w 1998 r. i koncentruje się w szczególności na wieloaspektowej pomocy skierowanej w stronę społeczności z terenu popegeerowskiego, głównie dzieci i młodzieŝy. Jest to wsparcie zarówno o charakterze oświatowym, medycznym, prawnym, socjalnym, jak i materialnym. Ośrodek ma swą siedzibę w dawnych zabudowaniach PGR-u, a obecnie pełni rolę wielofunkcyjną, jest: bazą noclegową dla 30 osób, stołówką, salą wystawową, wiejskim domem kultury, a takŝe przychodnią dla chorych, poradnią prawną, ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem wychowania z bezdomności poprzez pracę, salą balową, ośrodkiem konferencyjnym, domem tańca i wszystkim innym w zaleŝności od potrzeb okolicznej społeczności. Główne efekty funkcjonowania ośrodka to: akcja doŝywiania dzieci (wydawanych jest 70 posiłków dziennie), świadczenia socjalne dla mieszkańców wydawanie uŝywanej odzieŝy, stołówka, poradnictwo prawne (dwa razy w miesiącu), gabinet lekarski, wypoŝyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, tworzenie miejsc pracy, prowadzenie schroniska i noclegowni dla bezdomnych, szerokie wsparcie dzieci i młodzieŝy stypendia, zapomogi, zajęcia pozalekcyjne oraz socjoterapeutyczne, sportowe, a takŝe organizacja kolonii i półkolonii, animacja o charakterze kulturowo-oświatowym. 12

13 18. Lokalne Centrum Integracji Społecznej Piątkowo Centrum Integracji Społecznej powstało w 2006 r. jako filia Szkoły,,Barka w celu aktywizacji Ŝyciowej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz osób zagroŝonych eksmisją z mieszkań z dzielnic Poznania - Piątkowo i Winogrady. W jego ramach prowadzone są wykłady z przedsiębiorczości, metod aktywnego poszukiwania pracy oraz etyki w pracy, jak równieŝ organizowane są warsztaty psychologiczne. Przy CIS-ie powstała spółdzielnia socjalna,,tajemniczy Ogród, zatrudniająca 6 osób oraz,,art- Smak z 7 osobami, a do uruchomienia działalności przygotowuje się,,kredens. 19. Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜka Idea powstania Funduszu zrodziła się po powodzi w 1997 r., a został on zarejestrowany w 1998 r. Fundusz ma na celu poprawę jakości Ŝycia mieszkańców czterech gmin Masywu ŚnieŜka: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stroń Śląski poprzez finansowanie lokalnych inicjatyw społecznych w zakresie edukacji społecznej, sportu, kultury, zdrowia, ochrony środowiska, współpracy transgranicznej oraz utworzenie funduszu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieŝy z tych gmin. Przyznaje granty w konkursie,,działaj lokalnie, od 2003r. realizuje program,,pracownia Umiejętności, czyli uruchom swoją małą komórkę., a ponadto realizuje programy skierowane do kobiet np.,,dziesięć sołtysek w jednym stało domu, programy stypendialne dla zdolnej młodzieŝy np.,,z rączki do raczki (około stypendiów rocznie), programy z zakresu ochrony zdrowia min.,,ja Ci prostatę, a Ty mi biust. 20. Stowarzyszenie,,Dla Ludzi i Środowiska Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczności lokalnej z terenów wiejskich (szczególnie popegeerowskich), jak równieŝ integracja osób wykluczonych z rynku pracy (przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy i czynnego Ŝycia zawodowego). Działania te realizuje poprzez szereg działań edukacyjnych, szkoleniowych, z zakresu aktywizacji zawodowej, jak równieŝ poprzez wsparcie terapeutyczne, resocjalizacyjne i rehabilitacyjne. Ponadto prowadzi ośrodek informacji, edukacji, doradztwa oraz organizuje konferencje i podejmuje się promowania ekologicznych form gospodarowania oraz prowadzi działalność ekologiczną. 13

14 W 2003 r. w Chudobczycach powstało Stowarzyszenie zainicjowane przez ludzi z Fundacji,,Barka oraz lokalnych aktywistów. Zaś w 2005 r. rozpoczął funkcjonowanie CIS, a jego siedzibą jest budynek starego dworca PKP w Kwilczu. CIS realizuje program, w którym uczestniczy około osób bezdomnych oraz długotrwale bezrobotnych. Spędzają one w ośrodku 6 godzin dziennie, a z urzędu pracy otrzymują zasiłek reintegracyjny. W ramach działań zorganizowano warsztaty: gastronomiczne, ogólnobudowlane, krawieckie, agroturystyczne, rękodzieła artystycznego, jak równieŝ psycho - edukacyjne, motywacyjne, z doradztwa zawodowego. Dodatkowo prowadzone są kursy i szkolenia dla drwali i pilarzy, z zakresu obsługi komputera, kas fiskalnych, z zakresu higieny, produkcji ekologicznej. Uczestnicy CIS-u załoŝyli dwie spółdzielnie socjalne. Pierwsza z nich,kram działa od 2005 r. i jest to sklep zielarsko-ogrodniczy, dodatkowo świadczący usługi cateringowe. Druga równieŝ oferuje usługi cateringowe, a dodatkowo na zlecenie gminy będzie prowadziła jadłodajnię dla ludzi ubogich oraz będzie pomagała w organizacji wesel i przyjęć. Ponadto Stowarzyszenie uczestniczy w szeregu róŝnorodnych projektów m.in.,,ekonomia społeczna w praktyce,,,kwilicz XXI wieku. 21. Fundacja,,Sławek Fundacja powstała w 1998 r. i jej nazwa bynajmniej nie nawiązuje do imienia załoŝyciela, a co jest niezwykle interesujące Sławek, jest to imię męŝczyzny, byłego więźnia pracującego w warsztacie załoŝycieli Fundacji, który następnie otworzył własną działalność gospodarczą i stał się inspiracją do załoŝenia Fundacji. W najbardziej ogólny sposób moŝna powiedzieć, Ŝe Fundacja pomaga więźniom, osobom wychodzącym na wolność, jak równieŝ ich rodzinom znajdujących się w niewątpliwie trudnej sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej, jak równieŝ materialnej. Pomoc ta przejawia się we wsparciu w poszukiwaniu pracy, zdobywaniu kwalifikacji zawodowych (m.in. w warsztatach samochodowych, zakładach karnych) oraz w opiece nad więźniami na przepustkach. Od 2000 r. pomaga równieŝ zagroŝonej młodzieŝy z warszawskiego Ursynowa organizuje wyjazdy grup młodzieŝy do Mieni, gdzie odbywają się zajęcia, podczas których uczy się pracy w grupie, radzenia sobie z agresją, jak równieŝ jest moŝliwość indywidualnej pracy z psychologiem, 14

15 czy pedagogiem. Fundacja organizuje takŝe szereg projektów, np.,,anioł StróŜ - odbieranie więźniów wychodzących na przepustkę,,,powrót do wolności - kursy i szkolenia o róŝnym charakterze,,,świadectwa - odwiedziny byłych więźniów w zakładach karnych i opowiadanie o Ŝyciu na wolności. Ponadto Fundacja prowadzi mediacje na linii sprawca ofiara oraz ma własne radio internetowe OFF pełniące misję społeczną, kulturową oraz integracyjną. Fundacja ma do dyspozycji warsztat samochodowy ( pracuje w nim 4-5 osoby, z czego1-2 skazanych lub zwolnionych) oraz ośrodek resocjalizacji i readaptacji społecznej dla 10 osób, dający schronienie dla osób opuszczających zakład karny i nie mające dachu nad głową. 22. Spółdzielnia Socjalna,,Szansa i Wsparcie Spółdzielnia powstała w ramach przedsięwzięcia Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej model funkcjonowania w sieci współpracy, który był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i funkcjonował w latach w województwie opolskim. Jej załoŝycielami było 11 osób. Działania spółdzielni w szczególności skierowane są w kierunku kobiet w wieku około 50 lat, które mają problem ze znalezieniem miejsca na rynku pracy, a więc misja zakłada reintegrację społeczną i zawodową członkiń spółdzielni przez świadczenie profesjonalnych usług opiekuńczych. W ramach działań spółdzielni kobiety znalazły zatrudnienie w domu opieki społecznej, jak równieŝ w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach poprzez wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniach i staŝu przygotowującym do objęcia posady sanitariuszek. Szereg inicjatyw podejmowanych w zakresie ekonomii społecznej jest równieŝ realizowana w ramach tzw. partnerstwa lokalnego, czyli współpracy społeczności lokalnych poszczególnych miejscowości, gmin, sołectw czy teŝ obszarów geograficznych, które to odczuwają potrzebę i chęć wspólnego działania na rzecz rozwiązania lokalnych problemów nurtujących społeczność lub teŝ w celu osiągnięcia określonych celów rozwojowych. 15

16 Wśród tych inicjatyw wymienimy następując przykłady przedsięwzięć: 2 1. Spółdzielnia Socjalna,,Zagroda Handzlowianka we wsi Handzlówka w województwie podkarpackim We wsi działa wiele formalnych, jak i nieformalnych organizacji o charakterze społecznym m.in. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Handzlówka, StraŜ PoŜarna, orkiestra dęta, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Handzlowski Klub Sportowy,,Grom, Dom Pomocy Społecznej, Muzeum Regionalne, Park Wiejski, Niepubliczne Gimnazjum, Gminna Szkoła Podstawowa oraz kilka organizacji kościelnych jak równieŝ najbardziej aktywne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze spółdzielnia socjalną,,zagroda Handzlowianka. Jej głównym celem funkcjonowania jest przede wszystkim wykorzystanie tradycyjnych potraw i produktów do promocji regionu, ukazanie dodatkowego źródła dochodów dzięki sprzedaŝy wyrobów lokalnych oraz ułatwienie lokalnym twórcom współdziałania w zorganizowanej, przedsiębiorczej strukturze. Realizacja powyŝszych celów jest moŝliwa dzięki temu, Ŝe spółdzielnia skupia ona wokół siebie około kobiet - producentek, z których kaŝda ma juŝ wyrobioną markę swoich produktów. W ten sposób moŝliwa jest bezpośrednia sprzedaŝ produktów, organizowanie cateringu z lokalnymi produktami podczas konferencji oraz promocja tychŝe produktów poprzez wystawiennictwo i sprzedaŝ ich podczas jarmarków, targów, kiermaszy. 2. Spółdzielnia Mleczarska Rolników Śląskich w Kadłubie w województwie opolskim Idea utworzenia Spółdzielni zrodziła się pod koniec lat 80-tych XX wieku, na wskutek bezsilności producentów mleka w odniesieniu do decyzji zapadających,,na górze a dotyczących surowca przez nich dostarczanego. Obecnie spółdzielni zrzesza 180 członków, czyli producentów mleka, którzy jednocześnie spełniają wysokie standardy jakościowe. Przedsiębiorstwo gwarantuje swoim członkom rynek zbytu dla surowca 2 Bogacz-Wojtanowska A., Dobrowolska A., Hernik K., Kisiel J., Leszczyńska J., Sobiesiak P., Trawkowska D., Włodarczyk A.,,,Siła Wspólnoty. Dobre praktyki z zakresu ekonomii społecznej s. 7-60, Projekt Badawczy ISP w ramach projektu,,w stronę polskiego modelu ekonomii społecznejbudujemy nowy Lisków oraz,,społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społeczny. Potencjał społeczny. Lokalne governance. red. T. Kaźmierczak, K. Hernik, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

17 (mleko), integruje miejscowych rolników oraz udziela im szerokiej sieci wsparcia. Działania te realizowane są przede wszystkim poprzez moŝliwość zaciągnięcia krótkookresowej poŝyczki pod zastaw mleka w spółdzielni, prowadzenie działań edukacyjnych i reklamowych oraz upowszechnianie w społeczności producentów mleka, akceptacji dla zasad i norm funkcjonowania spółdzielni. 3. Projekt,,Zielona Gęś w krainie białego puchu we wsi Rodaki Projekt został zgłoszony w 2002 r. przez Radę Sołecką wsi Rodaki w ramach programu,,sposób na biedę na wsi Fundacji Wspomagania Wsi. Miał on na celu pomoc mieszkańcom wsi przy wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego, ochronę lokalnej przyrody i bioróŝnorodności, przywrócenie we wsi zapomnianych obrzędów i zwyczajów związanych z gęsią i pierzem, a przede wszystkim rozbudzenie wśród mieszkańców wsi inicjatywy, przedsiębiorczości oraz wiary we własne moŝliwości. Realizacja projektu polegała na zakupie piskląt gęsi i rozdanie ich najbardziej potrzebującym, najbiedniejszym mieszkańcom wsi oraz podporządkowanie terenów pod tą hodowlę. Ponadto w ramach tego projektu zrealizowano szereg mniejszych inicjatyw np.,,dzwonnica w krainie białego puchu - remont dzwonnicy XVI-wiecznego kościoła,,,impreza z Zieloną Gęsią - impreza plenerowa z udziałem Kiry Gałczyńskiej,,,Szukaj zysku z odzysku - produkcja papieru z makulatury przez dzieci dla rady sołeckiej,,,niech te troski gęś kopnie, konferencja,,gęś na stole, gęś w kulturze, gęś w środowisku oraz Małopolski Festiwal Koszenia Łąk. 4. Stowarzyszenie Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe,,Dolina Strugu Stowarzyszenie,,Dolina Strugu została zawiązana w 1994 r. przez kilku samorządowców z gmin z województwa podkarpackiego: Chmielnik, HyŜne, Tyczyn, BłaŜowa. Inicjatywa tych czterech gmin dąŝy do rozwoju regionu i poprawy Ŝycia jego mieszkańców na polu usług telekomunikacyjnych, internetowych, oświaty, pobudzania rynku pracy, stymulowania lokalnej przedsiębiorczości, wspierania postaw protrzeźwościowych, pozyskania funduszy unijnych. Namacalnymi efektami współpracy samorządowej oprócz wspomnianego wyŝej Stowarzyszenia jest równieŝ utworzenie: spółdzielni,,teleczyn w Tycznie,,,Echo w HyŜnem,,,Telefon w Chmielniku,,,Łączność w BłaŜowej oraz koordynującą ich działanie Okręgowej Spółdzielni 17

18 Telefonicznej, przedsiębiorstwa,,chmielnik Zdrój S.A. (eksploatacja lokalnych zasobów wód ), Stowarzyszenie Towarzystwo Przeciwdziałania UzaleŜnieniom,,Trzeźwa Gmina (1997 r., realizuje kompleksowy program profilaktyki uzaleŝnień i walki z wykluczeniem społecznym) oraz utworzenie WyŜszej Szkoły Społeczno-Gospodarczej (1996 r.). Ponadto widoczne są liczne efekty o charakterze społeczno-kulturowym integracja i partycypacja społeczna, stworzenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu (,,Sami Sobie,,,Trzeźwa Gmina,,,Chmielniki Zdrój ), efekty związane z kapitalizacją lokalnych zasobów pobudzanie rynku pracy, tworzenie rynku zbytu dla surowców rolno-spoŝywczych, konkurencyjność infrastrukturalna regionu oraz stworzenie otwartej infrastruktury instytucjonalnej i ponadregionalnej sieci współpracy. 5. Grupa Partnerstwa Gościniec Partnerstwo Gościniec obejmuje swym zasięgiem obszar czterech gmin z południowowschodniej części województwa małopolskiego: Lanckorona, Stryszów, Mucharz, Sułkowice. Ma na celu podejmowanie przez lokalne organizacje wspólnych działań oraz stymulowanie lokalnego rozwoju ukierunkowanego na turystykę, dziedzictwo i kulturę, rolnictwo, rzemiosło i ekologię. Partnerstwo tworzy kilka organizacji w tym Stowarzyszenie Gościniec oraz Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne,,Na Bursztynowym Szlaku w Lanckoronie. Zaś najwaŝniejsze projekty w ramach partnerstwa to:,,tradition Plus - wymiana doświadczeń z włoskimi regionami w zakresie tradycji i kultury,,,polskie ogrody - chrońmy rodzime kwiaty i zioła - inwentaryzacja cennych zasobów przyrodniczych na obszarze gmin,,,szlaki przyrodniczo - kulturowe 4 Ŝywiołów -spotkania i wycieczki przyrodnicze dla młodzieŝy,,,odkrywamy prawdziwe warsztaty rzemieślników małopolskich pokaz kowalski i stolarski,,,owoce Gościńca Małopolskiego - program edukacji i imprez plenerowych na rzecz promocji zbiorów i przetwórstwa owoców, a w szczególności jarzębiny, Federalizacja LGD, czyli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, Ekomuzeum,,Lanckorona - utworzenie muzeum bez murów eksponującego walory przyrodnicze, kulturowe, tradycję, historię regionu,,,babiniec - międzynarodowy projekt wsparcia kobiet z obszarów wiejskich oraz Sekretariat Grupy Partnerskiej Partnerstwo 18

19 dla Ziemi Wadowickiej, program MłodzieŜ w ramach wolontariatu europejskiego. Organizowane są równieŝ liczne imprezy kulturalne i artystyczne: Jarmark Świętojański, Spotkania Lanckorońskie,,,Smaki Lanckorony w Krakowie,,,Anioł w Miasteczku. Z Partnerstwem związane jest równieŝ powstanie w Lanckoronie w 2006 r. firmy społecznej,,horyzonty Inspiracja Turystyka Doradztwo, która prowadzi sklepik produktów lokalnych, Cafe,,Pensjonat, biuro turystyczne. Bierne równieŝ nie pozostają instytucje o charakterze biznesowym, angaŝują się w działania o charakterze społecznym czasem z,,potrzeby serca, a czasem jedynie z egoistycznej pobudki, która jest chęć budowania wizerunku firmy, jako odpowiedzialnej społecznie. Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom takich kooperacji pomiędzy sektorem organizacji pozarządowych a sektorem przedsiębiorstw. 1. Unirem Spółka z o.o. oraz Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej,,Być Razem 3 Współpraca Centrum Edukacji Socjalnej Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem, Stowarzyszenia Ekoenergia Cieszyn oraz firmy Uniterm ma na celu budowę kolektorów słonecznych, promocja tego typu form pozyskiwania energii oraz poszukiwanie podmiotów, zainteresowanych uŝytkowaniem kolektorów słonecznych. Ponadto na szczególna uwagę zasługuje fakt iŝ partnerstwo prowadzi działania na rzecz aktywizacji osób korzystających z pomocy Centrum Edukacji Socjalnej Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej,,Być Razem, które powstało w 2004 r. Podopiecznymi CES-u są w szczególności osoby, które kiedyś były bezdomne i miały problemy związane z naduŝywaniem alkoholu a obecnie by ich usamodzielnić umoŝliwiono im prace przy budowie kolektorów słonecznych dla firmy Unirem Spółka z o.o. oraz stworzono dla nich warsztat krawiecki oraz uruchomiono hodowlę dŝdŝownic kalifornijskich. Tego typu współpraca przynosi obustronne korzyści. Firma Unirem buduje wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej, odnosi korzyści o charakterze ekonomicznym - tani pracownicy, preferencje podatkowe CES-u, zaś CES moŝe się rozwijać, daje szanse swym 3 Jewdokimow M, Kasprzak T.,,,Skuteczne partnerstwa -przykłady polskie [w:],,ekonomia społeczna i biznes-partnerstwo sukcesu. red. Juraszek-Kopacz B., Piekut D., Publikacja powstała w ramach projektu Equal,,W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej., s

20 podopiecznym na pewien rodzaj samodzielności oraz uzyskuje dochody, dzięki którym jest w stanie finansować swą działalność. 2. Firma Poranek i Spółdzielnia Socjalna Usługowo Handlowo - Produkcyjna w Byczynie 4 Współpraca tych dwóch podmiotów polega na wykonywaniu prac remontowobudowlanych budynków mieszkalnych zarządzanych przez firmę Poranek. Prace wykonywane są przez podopiecznych Spółdzielni, którymi są osoby bezrobotne i zajmują się oni przede wszystkim: stolarką okienną i drzwiową, rozbiórkami, pracami dekarskimi, docieplenia budynków, utwardzaniem chodników, kładzeniem kostki brukowej, świadczeniem usług hydraulicznych i kanalizacyjnych. Wśród korzyści z tej współpracy wymienimy: po stronie firmy Poranek-konkurencyjność cen świadczonych usług, ich profesjonalizm i wysoka jakość, dyspozycyjność i wiarygodność usługodawców, po stronie Spółdzielni-posiadanie stałych zleceń, które dają moŝliwość zarobkowania i reintegracji zawodowej podopiecznych. 3. Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Betlejem w Jaworznie i firma Stan-Mar 5 Firma Stan-Mar produkuje meble a jej współpraca z podopiecznymi CIS-u przy Stowarzyszeniu (głównie osobami długotrwale bezrobotnymi) polega głównie na organizowaniu dla nich zajęć reintegracyjno-zawodowych początkowo przechodzą szkolenie a następnie uczestniczą w cyklu produkcyjnym we własnym zakładzie stolarskim. Korzyści zarówno dla CIS-u, jak i dla firmy są liczne. Stan-Mar uzyskuje niskie koszty zatrudnienia pracowników, pozyskuje wysoko wyspecjalizowanych pracowników o szczególnej specyfice pracy a ponadto buduje wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznej. Natomiast CIS poprzez stałą współpracę z firmą umoŝliwia swoim podopiecznym: reintegrację społeczno-zawodowa, uczestnictwo w realnym treningu pracy, kształcenie oraz to, co najwaŝniejsze - znalezienie pracy. 4 Jewdokimow M, Kasprzak T.,,,Skuteczne partnerstwa,s Jewdokimow M, Kasprzak T.,,,Skuteczne partnerstwa, s

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Przejawy aktywności społeczności wiejskiej

Przejawy aktywności społeczności wiejskiej Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL.07.02.02-20-016/09 Przejawy aktywności społeczności wiejskiej Białystok 2010 ZauwaŜalne są istotne róŝnice pomiędzy obszarami zurbanizowanymi

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Wioska Garncarska dobra praktyka

Wioska Garncarska dobra praktyka Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI?

III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI? III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI? Program zadziała tylko gdy: 1. Zadziałają dobrzy liderzy 2. Władze gminy rozumieją i wspierają program 3. Jest opracowana wizja i plan rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 Uchwała Nr XVIII/304/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 realizowanego ze środków: Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 1711/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. Zarządzenie Nr 1711/10 Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego kalendarza konkursów na zlecanie w 2011 roku realizacji zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do

Bardziej szczegółowo

Przygotował: Zbyszko Siewkowski. Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu

Przygotował: Zbyszko Siewkowski. Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu Przygotował: Zbyszko Siewkowski Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu 1. Centrum Integracji Społecznej (CIS). 2. Działania partnerskie. 3. Spółdzielnie socjalne. 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

31-908 Kraków os. Młodości 8

31-908 Kraków os. Młodości 8 Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XX/94/08

U C H W A Ł A N R XX/94/08 U C H W A Ł A N R XX/94/08 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Pełno spraw dla niepełnosprawnych Centralny Punkt Funduszy Europejskich Warszawa, 13 grudnia 2011r. OTWARTE DRZWI OTWARTE SERCA OTWARTE GŁOWY Powstało w 1995 r. z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA LOKALNE (4) ANIMATORZY LOKALNI (4) INICJATYWY SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA (5) PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE (7)

PARTNERSTWA LOKALNE (4) ANIMATORZY LOKALNI (4) INICJATYWY SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA (5) PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE (7) PARTNERSTWA LOKALNE (4) PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE (7) KAPITAŁ LUDZKI długotrwale bezrobotni szkolenia zawodowe i reintegracja społeczna przedsiębiorstwa społeczne nowe miejsca pracy (spółdzielnia socjalna,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku.

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Definicje: 1. Partnerstwa 2. Pakty 3. Synergia Lokalna Partnerstwa Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz ,00 dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz.

dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz ,00 dotacja dla niepublicznego przedszkola i punktów przedszkolnych rozdz. ZAŁĄCZNIK nr 10 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli

Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli Rzeszów 29.07.2011r. Opracowanie: Edyta Kiesz Koordynator Zespołu ds. Bezrobocia 1 Klub Integracji Społecznej Klub Integracji Społecznej jest to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/268/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2005 roku

UCHWAŁA NR XXVI/268/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2005 roku UCHWAŁA NR XXVI/268/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Malechowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY"

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY PRZYJAZNE SCHODY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BARYCZY "PRZYJAZNE SCHODY" Numer KRS 0000306686 Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ BARYCZ Nr domu 64 Kod pocztowy 26-200

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z przedsiębiorcami Lubicz, 6.10.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych

Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych Zestawienie uwag i opinii zebranych w ramach konsultacji społecznych do projektu Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie kształcenia dorosłych. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU

BANK BGŻ NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA NAZWA BANKU NAZWA BANKU NAZWA FUNDACJI ADRES FUNDACJI CEL FUNDACJI ADRESACI WSPARCIA BANK BGŻ BGŻ ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, tel. 22 / 860 57 93 fundacja@bgz.pl została powołana w celu: prowadzenia wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Powstało w 1995 roku z potrzeby serca.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Powstało w 1995 roku z potrzeby serca. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Powstało w 1995 roku z potrzeby serca. ZATRUDNIENIE osoby niepełnosprawne ZAZ Galeria Apteka Sztuki wspomagane miejsca pracy Oferta Stowarzyszenia RESOCJALZACJA osoby bezdomne,

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 109 391 755 79 390 133 30 001 622

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 109 391 755 79 390 133 30 001 622 Załącznik nr 4 Dotacje udzielane miasta do uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 roku w złotych Dział Rozdz. Nazwa: działu, rozdziału, zadania Dotacje ogółem 168 996 849 2 000

Bardziej szczegółowo

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński

1. Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM ul. Szczecińska 17 73-110 Stargard Szczeciński Wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego, na rzecz których można wpłacać 1% podatku dochodowego. Przedstawiamy poniżej wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego działających na terenie m.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa

FUNDACJA SŁAWEK. Mienia. Warszawa FUNDACJA SŁAWEK S Mienia Warszawa KOALICJA POWRÓT DO WOLNOŚCI Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Fundacja Sławek Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Warszawa Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Katalog instytucji, stowarzyszeń i fundacji pomocowych dla osób niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie miasta Nowego Sącza Lp. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE WARSZTATOWE

SPOTKANIE WARSZTATOWE SPOTKANIE WARSZTATOWE 12 czerwca 2008 r. /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Firleju odbyło się spotkanie warsztatowe, w trakcie którego zostały wypracowane pomysły i propozycje waŝne dla przyszłości

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 Załącznik do Uchwały Nr X/81/03 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24.09.2003 roku Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 opracowany przez: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI ON ONA Polonista, Nauczyciel, Instruktor teatralny, Mieszczuch z urodzenia Architekt, Marketingowiec, Mieszczuch z wyboru Połączyła ich miłość do koni i artystyczne aspiracje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie

Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie Lp Nazwa organizacji Adres telefon Strona www KRS Cel/Misja/ Obszar działań 1. Bank Żywności w Koninie ul.przemysłowa 124d, 63 211 27 93 www.konin.bankizywnosci.pl 0000055996 Misja: 1) Zapobieganie marnotrawstwu

Bardziej szczegółowo

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość

Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu Program aktywności lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość Zamość, kwiecień 2008 roku Wstęp Problem wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Ku samodzielności praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Gmina Zabierzów Gmina

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS: 0000225750

Pełna nazwa organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS: 0000225750 Pełna nazwa organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS: 0000225750 Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: ks. dr Zbigniew Zembrzuski Dyrektor Caritas AW Zakres działalności ( klienci,

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA SPOŁECZNA W MIEŚCIE BRZEZINY WARSZAWA 22.11.2015

REWITALIZACJA SPOŁECZNA W MIEŚCIE BRZEZINY WARSZAWA 22.11.2015 REWITALIZACJA SPOŁECZNA W MIEŚCIE BRZEZINY WARSZAWA 22.11.2015 Cel główny projektu - Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym i kulturalnym oraz integracja lokalna i międzypokoleniowa z terenu objętego

Bardziej szczegółowo

Rodzicielstwo Zastępcze

Rodzicielstwo Zastępcze Rodzicielstwo Zastępcze Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. Powinna ona być pierwszą i podstawową szkołą miłości. Dorastanie poza środowiskiem rodzinnym moŝe skutkować w przyszłości róŝnorodnymi

Bardziej szczegółowo

Różnorodne formy wsparcia osób 50+ realizowane w projektach POKL. Małgorzata Dobrowolska

Różnorodne formy wsparcia osób 50+ realizowane w projektach POKL. Małgorzata Dobrowolska Różnorodne formy wsparcia osób 50+ realizowane w projektach POKL Małgorzata Dobrowolska Przykładowe projekty EFS realizowane na rzecz aktywizacji osób 50+ zagrożonych wykluczeniem społecznym Skazane na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/288/04 Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/288/04 Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII/288/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zebrzydowice na lata 2005-2010. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo