Przykłady,,dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady,,dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej"

Transkrypt

1 Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL /09 Przykłady,,dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej Białystok 2011

2 Analizując informacje docierające ze środków masowego przekazu oraz na podstawie własnej obserwacji otaczającego nas świata bez wahania moŝemy stwierdzić, Ŝe ten,,nasz świat nie obfituje w działania i wzorce godne naśladowania, a wręcz przeciwnie. KaŜdy jest zaabsorbowany własnymi sprawami, problemami i nie ma czasu, ale przede wszystkim chęci by zatrzymać się choć na chwilę i zauwaŝyć to, co się dzieje dookoła zauwaŝyć tych wszystkich ludzi, którzy mają gorzej niŝ,,ja, którzy potrzebują pomocy, wsparcia, a czasem tylko Ŝyczliwego spojrzenia. W tym wszystkim pocieszające jest jednak to, Ŝe wśród tych,,wszystkich są wybitne i światłe jednostki dostrzegające problemy ludzkie i mające chęć niesienia pomocy innym. Wśród właśnie tych osób, organizacji, inicjatyw znajdują się równieŝ wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia z zakresie ekonomii społecznej, potocznie nazywane,,dobrymi praktykami. MoŜemy je sklasyfikować według wielu róŝnorodnych podziałów zasięgu działania, obszaru oddziaływania, grupy docelowej, do której są skierowane lub według grupy przez którą są inicjowane, jak równieŝ na te które są oddolną inicjatywą społeczności lokalnej, jak i te które są inicjowane przez podmiot zewnętrzny w stosunku do danej społeczności. Nie ma to jednak najmniejszego znaczenia, który z podziałów przyjmiemy do przedstawienia przykładów dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej, najwaŝniejszy jest fakt, iŝ takie przykłady istnieją, są namacalne i moŝemy je obserwować w naszym najbliŝszym otoczeniu. Bazą do opracowania poniŝej przedstawionych wzorcowych działań z zakresu ekonomii społecznej były informacje zaczerpnięte z róŝnych stron internetowych oraz publikacji. Jednak szczególnie pomocny okazała się,,atlas Dobrych Praktyk stworzony przez redaktorów strony internetowej który jest zbiorem róŝnorodnych przykładów działań z zakresu ekonomii społecznej. 2

3 Pojedyncze osoby, grupy czy teŝ zorganizowane podmioty podejmują szereg inicjatyw o charakterze społeczny, mające na celu pomoc potrzebującym, osobom w potrzebie lub często po prostu mających na celu wsparcie nawet dla samych siebie. Szereg takich działań przedstawia,,atlas Dobrych Praktyk, a poniŝej zostały one pokrótce scharakteryzowane: 1 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów,,Bałt Gmina Bałtów połoŝona jest w województwie świętokrzyskim i liczy 4 tys. mieszkańców. W związku z wysoką stopą bezrobocia w gminie, jak równieŝ z niekorzystnymi warunkami dla rozwoju rolnictwa 120 mieszkańców w 2001 r. w ramach oddolnej inicjatywy utworzyło Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Bałtów,,Bałt, którego misją było,,mieć prace i Ŝyć godnie poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych tegoŝ obszaru. W ramach realizacji załoŝeń misji miały miejsce następujące wydarzenia: 2003 r. uruchomienie spływu po rzece Kamienna; 2004 r. powstanie Parku Jurajskiego, którego utworzeniem zajął się odrębny podmiot utworzony w tym właśnie celu Stowarzyszenie,,Delta ; 2005 r. udział w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL,,Gospodarka społeczna na bursztynowym szlaku, w ramach której w 2006 r. uruchomiono stok narciarski oraz przedsiębiorstwo społeczne,,allozaur ; Powołanie Lokalnej Grupy Partnerskiej,,Krzemienny Krąg ; Przystąpienie do sektorowego Programu Operacyjnego Modernizacja i Restrukturyzacja Sektora śywnościowego i Obszarów Wiejskich LEADER+; 2006 r. utworzenie Fundacji,,Krzemienny Krąg. Reasumując powyŝsze przedsięwzięcia w gminie Bałtów otrzymujemy następujące efekty tychŝe działań: wykształcenie się czterech podmiotów ekonomii społecznej 1 Wszelkie informacje przedstawione w tym bloku są zaczerpnięte z materiałów pochodzących ze stron internetowych poszczególnych podmiotów ekonomii społecznej oraz ze strony internetowej - Atlas Dobrych Praktyk Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych powstał w ramach projektów "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej" i "Promes Promocja Ekonomii Społecznej" realizowanych przez FISE przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Więcej informacji o ekonomii społecznej na stronie ekonomiaspoleczna.pl oraz stron internetowych poszczególnych podmiotów ekonomii społecznej. 3

4 Stowarzyszenie,,Bałt zatrudniające 12 osoby,,,delta osób,,,allozaur - 13,,,Krzemienny Krąg -2 osoby, utworzono 128 nowych miejsc pracy, powstała i rozwinęła się infrastruktura społeczna i turystyczna, spadło bezrobocie w gminie, zmienił się wizerunek gminy z zacofanej, na nowoczesną a takŝe podejście ludzi do inicjatyw społecznych z niechęci do aktywnego angaŝowania się oraz dochody budŝetowe gminy wzrosły. 2. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej,,Być Razem Centrum Edukacji Socjalnej powstało z inicjatywy aktywnych osób z Cieszyna, by osoby długotrwale bezrobotne, bezdomne przywrócić do Ŝycia społecznego, rodzinnego i zawodowego - głównie chodziło o osoby uzaleŝnione od alkoholu - i by promować wśród nich proces otwierania gospodarstw ekologicznych, warsztatów rzemieślniczych czy teŝ sklepów. Ponadto Centrum na ma na celu integrację społeczności lokalnej w związku ze zjawiskami wykluczenia społecznego i marginalizacji. Obecnie w skład Centrum Edukacji Socjalnej wchodzą: Dział Pracy Socjalnej i Pomocy Psychologicznej, Dział Warsztatów Treningu Pracy, Gminne Centrum Informacji, Dom Wspólnoty. Historia przedsięwzięć realizowanych przez aktywistów z Cieszyna przedstawia się następująco: 1996 r. powstało Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej;1 997 r. utworzono Pozarządowe Centrum Pomocy Rodzinie ośrodek profilaktyki, edukacji i terapii, które obecnie działa pod nazwą Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii,,Kontakt ; 1999 r. w ramach programu rządu RP i ONZ,,Przeciw Przemocy Wyrównywanie Szans uruchomiony został Hostel dla kobiet i dzieci, ofiar przemocy i innych przestępstw; 2001 r. kompleksowe działania nad stworzeniem miejsca wzorowanego na Szkole Kofoeda z Kopenhagi; r. realizacja programu pomocy ofiarom przemocy seksualnej w ramach inicjatywy wspólnotowej Unii Europejskiej,,Daphne II ; 2006 r. uruchomiono Dom Matki i Dziecka, Centrum Wolontariatu, MłodzieŜowy Klub,,Graciarnia. 4

5 Efekty projektu są wymierne, przekładają się na liczbę osób: korzystających z pomocy psychologicznej i prawnej CPEiP,,Kontakt, usług domów wspólnoty czy Hostelu oraz usług Gminnego Centrum Informacji. 3. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki Stowarzyszenie powstało w 2000 r. z inicjatywy Polskiej Akcji Humanitarnej, Stowarzyszenia Klon/Jawor i Fundacji im. Stefana Batorego. Pośredniczy między sektorem pozarządowym a biznesowym i koncentruje się w głównej mierze na pomocy w zdobyciu sprzętu, oprogramowania, mebli biurowych oraz rzeczy uŝytkowych organizacjom trzeciego sektora, których nie stać na taki sprzęt. Choć równieŝ organizuje akcje skierowane do innych środowisk przykładem moŝe być tu akcja,,torebka w ramach której ponad 2400 dzieci otrzymało niespodziankę w torebce w postaci artykułów szkolnych, zabawek itp... Ponadto w 2006 r. otworzono serwis internetowy za pośrednictwem którego dokonuje się łączenia konkretnych darów darczyńców z potrzebami organizacji pozarządowych. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 26 osób. 4. Spółdzielnia Socjalna Usługowo Handlowo - Produkcyjna w Byczynie Władze gminy Byczyna dostrzegły potrzebę podjęcia działań w celu przeciwdziałania i niwelowaniu negatywnych zjawisk wśród społeczności gminy. Przede wszystkim ograniczenie bezrobocia, głównie wśród młodych mieszkańców obszarów wiejskich tejŝe gminy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie patologiom oraz rozwój gospodarczy gminy w oparciu o jej walory turystyczne, szczególnie nawiązanie do średniowiecznego rycerstwa. W gminie Byczyna w 2004 r. powstało Centrum Integracji Społecznej,,CISPOL, które stworzyło indywidualne programy zatrudnienia socjalnego grupy wsparcia i samopomocy, warsztaty motywacyjno-terapeutyczne. Następnie zainicjowane zostało powstanie Spółdzielni Socjalno - Produkcyjno Handlowej, którą utworzyła grupa 15 osób w wieku przedemerytalnym i która to realizuje zadania z zakresu budownictwa, przeprowadza szkoleń, działania z zakresu resocjalizacji oraz wykonuje prace w ramach projektu,,miejsca pracy wokół grodu. 5

6 5. Pensjonat,,U Pana Cogito w Krakowie Pensjonat ten jest Zakładem Aktywizacji Zawodowej i powstał z myślą o osobach chorych psychicznie, w szczególności chorych na schizofrenie. Ma na celu przede wszystkim aktywizowanie osób po przebytych chorobach psychicznych, prowadzi ponadto zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne, które mają pomóc wyjść tym osobom z kryzysu oraz co jest najwaŝniejsze umoŝliwia chorym funkcjonowanie na rynku pracy, tworząc im miejsca pracy dostosowane do ich moŝliwości. Pomysł stworzenia pensjonatu zrodził się na bazie domu gościnnego w Edynburgu, a inicjatorami była organizacja pozarządowa Community Enterprise Limited wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie Psychiczne z Krakowa oraz z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi. Środki pochodziły zarówno ze źródeł zagranicznych, jak i krajowych. ZAZ powstał w 2003 r. Obecnie w pensjonacie pracuje 21 osób po kryzysach psychicznych, które wspierane są przez zespól 6 osób z tzw. obsługi profesjonalnej. Zyski z prowadzonej działalności przeznaczane są na rehabilitacje pracowników. 6. Stowarzyszenie,,Emaus Stowarzyszenie ma na celu wspieranie osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, osób bezdomnych, ubogich, wszystkich tych, którzy nie maja motywacji, sił i środków do Ŝycia. Istotą przedsięwzięcia jest zorganizowanie go w formie wspólnoty ludzi, którzy wspólnie prowadzą dom i pracują, by pozyskać środki na utrzymanie. Ruch Emaus zrodziła się w Europie Zachodniej w 1949 r., a na grunt Polski przeniesiony został z inicjatywy Zbigniewa DrąŜkowskiego. W 1989 r. wyjechał do Szwajcarii i zebrał 4 tys. dolarów na rzecz uruchomienia ruchu wspólnotowego, a pierwszym krokiem był zakup ziemi w KręŜnicy Jarej. Następnie w 1990 r. powołana została Fundacji,,Między Nami, która stawiała sobie za cel stworzenie domu wspólnotowego dla osób upośledzonych, bezdomnych, wykluczonych społecznie, a która obecnie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przez długi okres werbowano darczyńców oraz zbierano rzeczy niezbędne do uruchomienia domu, ale ciągle środki były niewystarczające w stosunku do potrzeb. W związku z tym w 1994 r. europejski ruch Emaus uruchomił tzw.,,sprzedaŝ wyjątkową, z której dochód przeznaczony został na rzecz lubelskiego 6

7 Emaus. Zebrano 120 tys. marek, za które kupiono działkę w dzielnicy Lublina, samochód cięŝarowy oraz rozpoczęto budowę hali z przeznaczeniem na magazyn i sklep. Obecnie funkcjonują trzy domy jeden duŝy i dwa mniejsze, które dają schronienie 30 osobom, w tym bezrobotnym, upośledzonym umysłowo, kobietom z dziećmi oraz uchodźcom z Węgier, Rosji, Białorusi. Stowarzyszenie jest organizacją samofinansująca się, a jej źródłem utrzymania są głównie dochody członków. Ponadto stowarzyszenie organizuje akcje charytatywne i uczestniczy w róŝnego typu projektach. 7. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy,,Flandria Głównym celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest zapewnienie na odpowiednim poziomie opieki medycznej swym członkom, poprzez: zwiększenie dostępności usług medycznych o wysokiej jakości, prowadzenie usług na które jest szczególnie duŝe zapotrzebowanie by w ten sposób zredukować długość kolejek, tworzenie programów o charakterze profilaktycznym oraz angaŝowanie wolontariuszy w róŝnego rodzaju przedsięwzięcia. Stowarzyszenie zrzesza 7 tys. osób, z czego aktywnie uczestniczący to 3 tys. osób (ludzie chorzy). Członkowie stowarzyszenia płacą składkę w wysokości 2 zł rocznie, ale dzięki temu mogą wykupić karty rabatowe na usługi medyczne (10-30%). Stowarzyszenie prowadzi aptekę w Inowrocławiu, punkt apteczny w Jaksicach, prowadzi Poradnię Leczenia Bólu, Pielęgniarską Opiekę Domową oraz gabinet stomatologiczny. Ponadto organizuje konferencje naukowe poświęcone ochronie zdrowia, opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi oraz kolonie i zimowiska dla kilkudziesięciu dzieci z rodzin najuboŝszych i patologicznych. 8. Habitat for Humanisty Poland Fundacja pomaga najbardziej potrzebującym osobom w zapewnieniu im godnych warunków mieszkaniowych rodzinom niezamoŝnym oraz w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta polega na wspólnym przedsięwzięciu inicjatorów oraz potrzebujących, a nie na obdarowywaniu. Idea Habitatu zrodziła się w USA w 1976 r., a na grunt Polski została przeniesiona w 1992 r. przez tzw.,,ludzi Kościoła i obecnie ma swoje oddziały w Warszawie, Wrocławiu, Gliwicach oraz Gdańsku. Całe przedsięwzięcie polega na tym, Ŝe rodzina 7

8 potrzebująca wpłaca 10% wartości mieszkania, a pozostałą część spłaca w nieoprocentowanych ratach. Przy czym rodzina uczestniczy w pracach budowlanych razem z wolontariuszami i innymi ludźmi (około godzin prac), a środki pochodzą od darczyńców, z funduszu wpłat rodzin dla których te mieszkania się buduje. Istnieją dwa kryteria dopuszczające do udziału w przedsięwzięciu daną rodzinę pierwszym jest dochód, który nie moŝe przekroczyć 70% średniej krajowej lub średniej w danym regionie, a drugie to,,skandaliczne warunki Ŝycia. W wyniku prac Habitatu około 96 polskich rodzin otrzymało swoje mieszkania, a kolejnych 18 czeka na odbiór. 9. Fundacja,,Nasz Dom w Lutol Mokrym Lutol Mokry to maleńka wieś w województwie lubuskim. W 1990 r. została załoŝona tu Fundacja,,Nasz Dom, która miała na celu wspieranie Zastępczego Domu Dziecka. Zaś w 1997 r. powołano Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa, które organizuje pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, promuje zastępcze rodzicielstwo oraz szkoli rodziców zastępczych. Od 2008 r. realizowany jest projekt,,przedsiębiorstwo Społeczne Winda - otwarciem drogi zawodowej dla młodzieŝy z rodzin zastępczych, w ramach którego organizowane są staŝe dla wychowanków rodzin zastępczych z okolicznych powiatów. W ramach tych działań dąŝy się do zapewnienia odpowiednich warunków dla wychowanków rodzin zastępczych, nauczenie ich samodzielności, aktywności oraz odpowiednich relacji międzyludzkich. 10. Pracownia Rzeczy RóŜnych,,Synapis Przedsiębiorstwo społeczne Pracownia Rzeczy RoŜnych,,Synapis powstało w ramach Fundacji,,SYNAPIS i ma za zadanie tworzenie miejsc pracy, a takŝe rozwiązań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób cierpiących na autyzm. Obecnie zatrudnia 24 osoby z autyzmem w czterech pracowniach: ceramicznej, stolarskiej, poligraficznej oraz rękodzieła. Całość działam w ramach Pracowni przedstawia się następująco: 1989 r. powstała Fundacja,,SYNAPIS ; 1993 r. utworzono zespół terapeutów, którzy specjalizują się w problemach całościowych zaburzeń w rozwoju dziecka; 8

9 1999 r. wybudowanie w Warszawie Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Fundacji,,SYNAPIS, który objął opieką ambulatoryjną 300 rodzin; 2004 r. rozpoczął się projekt,,partnerstwo dla Rain Mana ; 2005 r. ruszyła budowa przedsiębiorstwa społecznego w Wilczej Górze a w 2007 r. nastąpiło otwarcie,,pracowni Rzeczy RoŜnych. 11. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne,,Teatr Grodzki Celem przedsięwzięcia jest reintegracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz młodzieŝy z rodzin patologicznych, uzaleŝnionej, współuzaleŝnionej oraz przygotowanie ich do aktywnego Ŝycia w społeczeństwie. Historia tegoŝ przedsięwzięcia jest następująca. W 1999 r. utworzono Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne,,Teatr Grodzki, a w 2004 r. powstała Pracownia Aktywizacji Społecznej,,Jesteś Potrzebny z czterema warsztatami aktywizacji zawodowej: introligatorskim, drukarskim, grafiki komputerowej, animacji komputerowej w ramach środków uzyskanych z funduszu PHARE. Następnie w 2005 r. nastąpiło powołanie Zakładu Aktywizacji Zawodowej, który dał miejsca pracy 40 osobom niepełnosprawnym. W ramach działań Stowarzyszenia otwarto równieŝ punkt poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych, będących jednocześnie niepełnosprawnymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto stowarzyszenie wydaje własne publikacje, np. czasopismo,,jesteśmy w nakładzie 4 tys. egzemplarzy. Ogólne rezultaty projektu to: aktywizacja osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, utworzenie licznych miejsc pracy (Zakład Aktywizacji Zawodowej 40 osób, Warsztaty Terapii Zajęciowej 30 uczestników, punkt poradnictwa zawodowego około 250 beneficjentów rocznie), produkcja rzędu tys. zł miesięcznie, warsztaty teatralne angaŝujące około 300 osób. 12. EKO,,Szkoła śycia w Wandzinie Ośrodek Readaptacji EKO Szkoła śycia został utworzony przez Stowarzyszenie Solidarni Plus i ma na celu społeczną adaptację osób uzaleŝnionych od narkotyków, chorych na AIDS oraz bezdomnych. Prócz leczenia i terapii oferuje przede wszystkim pracę i nabywanie umiejętności zawodowych, przygotowujących do samodzielnego Ŝycia. Zatrudnia obecnie 120 osób oraz daje miejsca pracy 50 osobom spoza ośrodka. W 1999 r. 9

10 ośrodek rozpoczął realizacje projektu,,ochrona róŝnorodności biologicznej, który miał za zadanie ochronę ginących gatunków zwierząt, starych odmian drzew, wprowadzenie tradycyjnych metod suszenia i przetwórstwa owoców rodzimych i wysokopiennych odmian drzew owocowych. W ramach tego projektu w ośrodku rozpoczęto hodowlę królika polskiego popoielniańskiego - stado obecnie wynosi 300 sztuk, a króliki są sprzedawane rolnikom. Ponadto w sadach środka wyhodowano 50 odmian sadzonek starych odmian drzew owocowych, rozpoczęto hodowlę zagroŝonej wyginięciem kury zielononóŝki kuropatwianej (rocznie ośrodek hoduje 6-10 tys. kurczaków). W 2005 r. otworzono własną przetwórnię i suszarnię owoców, gdzie przetwarzane są plony z sadu i pól ośrodka. Ponadto ośrodek uczestniczy równieŝ w takich programach jak:,,dajmy sobie pracę Ekoszansa,,,Drugi krok uwierz w siebie,,,ja teŝ mogę być matką. 13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo Szkoła podstawowe w wyniku reformy administracyjnej z 1999 r. miała zostać zlikwidowana w 2000 r., jednak nauczyciele placówki postanowili załoŝyć Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Sokołowo i utrzymać szkołę przy istnieniu, a tym samym zapewniając moŝliwość kontynuowania nauki w obecnym miejscu dla 50 dzieci. Subwencja oświatowa nie była w stanie pokryć wydatków szkoły w związku z czym Stowarzyszenie w starej zlewni mleka otworzyło karczmę,,sokół, a mały sklepik szkolny zamieniono na sklep spoŝywczy zaopatrujący mieszkańców. W ramach projektu Federacji Inicjatyw Oświatowych,,Małe przedszkole w kaŝdej wsi utworzono przedszkole. Szkoła stała się elementem integrującym społeczność lokalną, a zarazem centrum lokalnego rozwoju odbywają się tu szkolenia dla dorosłych, zajęcia profilaktyczne i wyrównawcze dla dzieci, młodzieŝy, prowadzone są teŝ zebrania mieszkańców wsi oraz naboŝeństwa róŝańcowe. 14. Fundacja Domy Wspólnoty,,Chleb śycia Fundacja realizuje szereg działań min.: organizuje szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i bezdomnych, tworzy miejsca pracy w szwalni, stolarni i przetwórni owoców, przyuczając jednocześnie do zawodu a ponadto udziela stypendia dla młodzieŝy. Wszystkie te zadania odnoszą się do osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym i mają przeciwdziałać ich bierności oraz bezradności. Od 1997 r. we wsi Zochcina funkcjonuje 10

11 Wspólnota,,Chleb śycia, w której mieszkają i pracują osoby bezdomne. W związku z szeregiem potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną w 2003 r. powołano w,,unii ze Wspólnotą Fundację,,Domy Wspólnoty Chleb śycia, która wspiera ludzi zagroŝonych marginalizacją i pomaga im wyjść z biedy. Działania te w szczególności ukierunkowane są na wspieranie młodzieŝy z rodzin najuboŝszych, poprzez wspieranie ich dostępu do edukacji oraz skierowane są w kierunku edukacji zawodowej dorosłych. Realizowane są one w szczególności przez system stypendiów (około 500 miesięcznie). Obok promowania edukacji fundacja posiada manufakturę, obejmującą stolarnię, szwalnię, przetwórnię owoców, w której wszystko wytwarzane jest przy uŝyciu tradycyjnych metod, zatrudnia rotacyjnie około 30 osób. A od 2007 r. funkcjonuje równieŝ duŝy pawilon rzemieślniczy. 15. Fundacja na Rzecz Rozwoju Gminy Debrzno Stowarzyszenie powstało z inicjatywy 70 przedstawicieli gminy w związku z niemoŝnością władz samorządowych w realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju gminy. Zgodnie z zapisem statusowym dąŝy ono do,,uczynienia z gminy Debrzno gminy rolniczo-przemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o standardzie europejskim. Przy czym jego działania pod kątem społecznym koncentrują się przede wszystkim na włączaniu społeczności w rozwój gminy. Pierwszą inicjatywą stowarzyszenia było utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, następnie uczestniczyło w około 200 innych projektów głównie z zakresu ekologii i przedsiębiorczości np.,,naszyjnik Północy, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Debrznie,,,Od rolnictwa do działalności pozarolniczej kompleksowe wsparcie informacyjno doradczo - szkoleniowe. 16. Grudziądzkie Centrum,,Caritas im. Błogosławionej Juty Biskup toruński uwzględniając sytuację społeczno-ekonomiczną w Grudziądzu zainicjował powstanie w 1997 r. oddziału Caritasu w tym mieście. Do głównych celów organizacji naleŝy min.: ograniczenie skutków niedoŝywienia, przygotowanie młodzieŝy do wejścia w dorosłe Ŝycie, wsparcie osób cierpiących, upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, a takŝe działania z zakresu promocji higieny osobistej. Organizacja juŝ od początku swego istnienia aktywnie działa na rzecz osób 11

12 potrzebujących. W 1997 r. wolontariusze zorganizowali Wigilię dla 100 osób, a w listopadzie 1998 r. rozpoczęła funkcjonowanie darmowa jadłodajnia (obecnie wydaje się około 300 posiłków dziennie). Później uruchomiono równieŝ dwie świetlice dla dzieci, łaźnie i punkt pielęgniarski i zaczęto wydawać uŝywaną odzieŝ. Z myślą o osobach schorowanych otwarto Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz wypoŝyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Utworzono równieŝ szkolne koła,,caritas, które zrzeszają 1800 uczniów. Z kolei z myślą o osobach bezrobotnych w 2002 r. utworzono Centrum Aktywizacji Bezrobotnych, które w 2006 r. przekształcono w Centrum Informacji Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu. Ponadto Cariitas prowadzi liczne warsztaty, szkolenia, organizuje konferencje. 17. Ośrodek Wspierania Rodziny Parafialnego Zespołu,,Caritas w Koryntowie im. Jana Jerozolimskiego Działalność ośrodka rozpoczęła się w 1998 r. i koncentruje się w szczególności na wieloaspektowej pomocy skierowanej w stronę społeczności z terenu popegeerowskiego, głównie dzieci i młodzieŝy. Jest to wsparcie zarówno o charakterze oświatowym, medycznym, prawnym, socjalnym, jak i materialnym. Ośrodek ma swą siedzibę w dawnych zabudowaniach PGR-u, a obecnie pełni rolę wielofunkcyjną, jest: bazą noclegową dla 30 osób, stołówką, salą wystawową, wiejskim domem kultury, a takŝe przychodnią dla chorych, poradnią prawną, ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem wychowania z bezdomności poprzez pracę, salą balową, ośrodkiem konferencyjnym, domem tańca i wszystkim innym w zaleŝności od potrzeb okolicznej społeczności. Główne efekty funkcjonowania ośrodka to: akcja doŝywiania dzieci (wydawanych jest 70 posiłków dziennie), świadczenia socjalne dla mieszkańców wydawanie uŝywanej odzieŝy, stołówka, poradnictwo prawne (dwa razy w miesiącu), gabinet lekarski, wypoŝyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, tworzenie miejsc pracy, prowadzenie schroniska i noclegowni dla bezdomnych, szerokie wsparcie dzieci i młodzieŝy stypendia, zapomogi, zajęcia pozalekcyjne oraz socjoterapeutyczne, sportowe, a takŝe organizacja kolonii i półkolonii, animacja o charakterze kulturowo-oświatowym. 12

13 18. Lokalne Centrum Integracji Społecznej Piątkowo Centrum Integracji Społecznej powstało w 2006 r. jako filia Szkoły,,Barka w celu aktywizacji Ŝyciowej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz osób zagroŝonych eksmisją z mieszkań z dzielnic Poznania - Piątkowo i Winogrady. W jego ramach prowadzone są wykłady z przedsiębiorczości, metod aktywnego poszukiwania pracy oraz etyki w pracy, jak równieŝ organizowane są warsztaty psychologiczne. Przy CIS-ie powstała spółdzielnia socjalna,,tajemniczy Ogród, zatrudniająca 6 osób oraz,,art- Smak z 7 osobami, a do uruchomienia działalności przygotowuje się,,kredens. 19. Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜka Idea powstania Funduszu zrodziła się po powodzi w 1997 r., a został on zarejestrowany w 1998 r. Fundusz ma na celu poprawę jakości Ŝycia mieszkańców czterech gmin Masywu ŚnieŜka: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stroń Śląski poprzez finansowanie lokalnych inicjatyw społecznych w zakresie edukacji społecznej, sportu, kultury, zdrowia, ochrony środowiska, współpracy transgranicznej oraz utworzenie funduszu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieŝy z tych gmin. Przyznaje granty w konkursie,,działaj lokalnie, od 2003r. realizuje program,,pracownia Umiejętności, czyli uruchom swoją małą komórkę., a ponadto realizuje programy skierowane do kobiet np.,,dziesięć sołtysek w jednym stało domu, programy stypendialne dla zdolnej młodzieŝy np.,,z rączki do raczki (około stypendiów rocznie), programy z zakresu ochrony zdrowia min.,,ja Ci prostatę, a Ty mi biust. 20. Stowarzyszenie,,Dla Ludzi i Środowiska Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczności lokalnej z terenów wiejskich (szczególnie popegeerowskich), jak równieŝ integracja osób wykluczonych z rynku pracy (przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy i czynnego Ŝycia zawodowego). Działania te realizuje poprzez szereg działań edukacyjnych, szkoleniowych, z zakresu aktywizacji zawodowej, jak równieŝ poprzez wsparcie terapeutyczne, resocjalizacyjne i rehabilitacyjne. Ponadto prowadzi ośrodek informacji, edukacji, doradztwa oraz organizuje konferencje i podejmuje się promowania ekologicznych form gospodarowania oraz prowadzi działalność ekologiczną. 13

14 W 2003 r. w Chudobczycach powstało Stowarzyszenie zainicjowane przez ludzi z Fundacji,,Barka oraz lokalnych aktywistów. Zaś w 2005 r. rozpoczął funkcjonowanie CIS, a jego siedzibą jest budynek starego dworca PKP w Kwilczu. CIS realizuje program, w którym uczestniczy około osób bezdomnych oraz długotrwale bezrobotnych. Spędzają one w ośrodku 6 godzin dziennie, a z urzędu pracy otrzymują zasiłek reintegracyjny. W ramach działań zorganizowano warsztaty: gastronomiczne, ogólnobudowlane, krawieckie, agroturystyczne, rękodzieła artystycznego, jak równieŝ psycho - edukacyjne, motywacyjne, z doradztwa zawodowego. Dodatkowo prowadzone są kursy i szkolenia dla drwali i pilarzy, z zakresu obsługi komputera, kas fiskalnych, z zakresu higieny, produkcji ekologicznej. Uczestnicy CIS-u załoŝyli dwie spółdzielnie socjalne. Pierwsza z nich,kram działa od 2005 r. i jest to sklep zielarsko-ogrodniczy, dodatkowo świadczący usługi cateringowe. Druga równieŝ oferuje usługi cateringowe, a dodatkowo na zlecenie gminy będzie prowadziła jadłodajnię dla ludzi ubogich oraz będzie pomagała w organizacji wesel i przyjęć. Ponadto Stowarzyszenie uczestniczy w szeregu róŝnorodnych projektów m.in.,,ekonomia społeczna w praktyce,,,kwilicz XXI wieku. 21. Fundacja,,Sławek Fundacja powstała w 1998 r. i jej nazwa bynajmniej nie nawiązuje do imienia załoŝyciela, a co jest niezwykle interesujące Sławek, jest to imię męŝczyzny, byłego więźnia pracującego w warsztacie załoŝycieli Fundacji, który następnie otworzył własną działalność gospodarczą i stał się inspiracją do załoŝenia Fundacji. W najbardziej ogólny sposób moŝna powiedzieć, Ŝe Fundacja pomaga więźniom, osobom wychodzącym na wolność, jak równieŝ ich rodzinom znajdujących się w niewątpliwie trudnej sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej, jak równieŝ materialnej. Pomoc ta przejawia się we wsparciu w poszukiwaniu pracy, zdobywaniu kwalifikacji zawodowych (m.in. w warsztatach samochodowych, zakładach karnych) oraz w opiece nad więźniami na przepustkach. Od 2000 r. pomaga równieŝ zagroŝonej młodzieŝy z warszawskiego Ursynowa organizuje wyjazdy grup młodzieŝy do Mieni, gdzie odbywają się zajęcia, podczas których uczy się pracy w grupie, radzenia sobie z agresją, jak równieŝ jest moŝliwość indywidualnej pracy z psychologiem, 14

15 czy pedagogiem. Fundacja organizuje takŝe szereg projektów, np.,,anioł StróŜ - odbieranie więźniów wychodzących na przepustkę,,,powrót do wolności - kursy i szkolenia o róŝnym charakterze,,,świadectwa - odwiedziny byłych więźniów w zakładach karnych i opowiadanie o Ŝyciu na wolności. Ponadto Fundacja prowadzi mediacje na linii sprawca ofiara oraz ma własne radio internetowe OFF pełniące misję społeczną, kulturową oraz integracyjną. Fundacja ma do dyspozycji warsztat samochodowy ( pracuje w nim 4-5 osoby, z czego1-2 skazanych lub zwolnionych) oraz ośrodek resocjalizacji i readaptacji społecznej dla 10 osób, dający schronienie dla osób opuszczających zakład karny i nie mające dachu nad głową. 22. Spółdzielnia Socjalna,,Szansa i Wsparcie Spółdzielnia powstała w ramach przedsięwzięcia Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej model funkcjonowania w sieci współpracy, który był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i funkcjonował w latach w województwie opolskim. Jej załoŝycielami było 11 osób. Działania spółdzielni w szczególności skierowane są w kierunku kobiet w wieku około 50 lat, które mają problem ze znalezieniem miejsca na rynku pracy, a więc misja zakłada reintegrację społeczną i zawodową członkiń spółdzielni przez świadczenie profesjonalnych usług opiekuńczych. W ramach działań spółdzielni kobiety znalazły zatrudnienie w domu opieki społecznej, jak równieŝ w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach poprzez wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniach i staŝu przygotowującym do objęcia posady sanitariuszek. Szereg inicjatyw podejmowanych w zakresie ekonomii społecznej jest równieŝ realizowana w ramach tzw. partnerstwa lokalnego, czyli współpracy społeczności lokalnych poszczególnych miejscowości, gmin, sołectw czy teŝ obszarów geograficznych, które to odczuwają potrzebę i chęć wspólnego działania na rzecz rozwiązania lokalnych problemów nurtujących społeczność lub teŝ w celu osiągnięcia określonych celów rozwojowych. 15

16 Wśród tych inicjatyw wymienimy następując przykłady przedsięwzięć: 2 1. Spółdzielnia Socjalna,,Zagroda Handzlowianka we wsi Handzlówka w województwie podkarpackim We wsi działa wiele formalnych, jak i nieformalnych organizacji o charakterze społecznym m.in. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Handzlówka, StraŜ PoŜarna, orkiestra dęta, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Handzlowski Klub Sportowy,,Grom, Dom Pomocy Społecznej, Muzeum Regionalne, Park Wiejski, Niepubliczne Gimnazjum, Gminna Szkoła Podstawowa oraz kilka organizacji kościelnych jak równieŝ najbardziej aktywne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze spółdzielnia socjalną,,zagroda Handzlowianka. Jej głównym celem funkcjonowania jest przede wszystkim wykorzystanie tradycyjnych potraw i produktów do promocji regionu, ukazanie dodatkowego źródła dochodów dzięki sprzedaŝy wyrobów lokalnych oraz ułatwienie lokalnym twórcom współdziałania w zorganizowanej, przedsiębiorczej strukturze. Realizacja powyŝszych celów jest moŝliwa dzięki temu, Ŝe spółdzielnia skupia ona wokół siebie około kobiet - producentek, z których kaŝda ma juŝ wyrobioną markę swoich produktów. W ten sposób moŝliwa jest bezpośrednia sprzedaŝ produktów, organizowanie cateringu z lokalnymi produktami podczas konferencji oraz promocja tychŝe produktów poprzez wystawiennictwo i sprzedaŝ ich podczas jarmarków, targów, kiermaszy. 2. Spółdzielnia Mleczarska Rolników Śląskich w Kadłubie w województwie opolskim Idea utworzenia Spółdzielni zrodziła się pod koniec lat 80-tych XX wieku, na wskutek bezsilności producentów mleka w odniesieniu do decyzji zapadających,,na górze a dotyczących surowca przez nich dostarczanego. Obecnie spółdzielni zrzesza 180 członków, czyli producentów mleka, którzy jednocześnie spełniają wysokie standardy jakościowe. Przedsiębiorstwo gwarantuje swoim członkom rynek zbytu dla surowca 2 Bogacz-Wojtanowska A., Dobrowolska A., Hernik K., Kisiel J., Leszczyńska J., Sobiesiak P., Trawkowska D., Włodarczyk A.,,,Siła Wspólnoty. Dobre praktyki z zakresu ekonomii społecznej s. 7-60, Projekt Badawczy ISP w ramach projektu,,w stronę polskiego modelu ekonomii społecznejbudujemy nowy Lisków oraz,,społeczność lokalna w działaniu. Kapitał społeczny. Potencjał społeczny. Lokalne governance. red. T. Kaźmierczak, K. Hernik, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

17 (mleko), integruje miejscowych rolników oraz udziela im szerokiej sieci wsparcia. Działania te realizowane są przede wszystkim poprzez moŝliwość zaciągnięcia krótkookresowej poŝyczki pod zastaw mleka w spółdzielni, prowadzenie działań edukacyjnych i reklamowych oraz upowszechnianie w społeczności producentów mleka, akceptacji dla zasad i norm funkcjonowania spółdzielni. 3. Projekt,,Zielona Gęś w krainie białego puchu we wsi Rodaki Projekt został zgłoszony w 2002 r. przez Radę Sołecką wsi Rodaki w ramach programu,,sposób na biedę na wsi Fundacji Wspomagania Wsi. Miał on na celu pomoc mieszkańcom wsi przy wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego, ochronę lokalnej przyrody i bioróŝnorodności, przywrócenie we wsi zapomnianych obrzędów i zwyczajów związanych z gęsią i pierzem, a przede wszystkim rozbudzenie wśród mieszkańców wsi inicjatywy, przedsiębiorczości oraz wiary we własne moŝliwości. Realizacja projektu polegała na zakupie piskląt gęsi i rozdanie ich najbardziej potrzebującym, najbiedniejszym mieszkańcom wsi oraz podporządkowanie terenów pod tą hodowlę. Ponadto w ramach tego projektu zrealizowano szereg mniejszych inicjatyw np.,,dzwonnica w krainie białego puchu - remont dzwonnicy XVI-wiecznego kościoła,,,impreza z Zieloną Gęsią - impreza plenerowa z udziałem Kiry Gałczyńskiej,,,Szukaj zysku z odzysku - produkcja papieru z makulatury przez dzieci dla rady sołeckiej,,,niech te troski gęś kopnie, konferencja,,gęś na stole, gęś w kulturze, gęś w środowisku oraz Małopolski Festiwal Koszenia Łąk. 4. Stowarzyszenie Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe,,Dolina Strugu Stowarzyszenie,,Dolina Strugu została zawiązana w 1994 r. przez kilku samorządowców z gmin z województwa podkarpackiego: Chmielnik, HyŜne, Tyczyn, BłaŜowa. Inicjatywa tych czterech gmin dąŝy do rozwoju regionu i poprawy Ŝycia jego mieszkańców na polu usług telekomunikacyjnych, internetowych, oświaty, pobudzania rynku pracy, stymulowania lokalnej przedsiębiorczości, wspierania postaw protrzeźwościowych, pozyskania funduszy unijnych. Namacalnymi efektami współpracy samorządowej oprócz wspomnianego wyŝej Stowarzyszenia jest równieŝ utworzenie: spółdzielni,,teleczyn w Tycznie,,,Echo w HyŜnem,,,Telefon w Chmielniku,,,Łączność w BłaŜowej oraz koordynującą ich działanie Okręgowej Spółdzielni 17

18 Telefonicznej, przedsiębiorstwa,,chmielnik Zdrój S.A. (eksploatacja lokalnych zasobów wód ), Stowarzyszenie Towarzystwo Przeciwdziałania UzaleŜnieniom,,Trzeźwa Gmina (1997 r., realizuje kompleksowy program profilaktyki uzaleŝnień i walki z wykluczeniem społecznym) oraz utworzenie WyŜszej Szkoły Społeczno-Gospodarczej (1996 r.). Ponadto widoczne są liczne efekty o charakterze społeczno-kulturowym integracja i partycypacja społeczna, stworzenie podstaw społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu (,,Sami Sobie,,,Trzeźwa Gmina,,,Chmielniki Zdrój ), efekty związane z kapitalizacją lokalnych zasobów pobudzanie rynku pracy, tworzenie rynku zbytu dla surowców rolno-spoŝywczych, konkurencyjność infrastrukturalna regionu oraz stworzenie otwartej infrastruktury instytucjonalnej i ponadregionalnej sieci współpracy. 5. Grupa Partnerstwa Gościniec Partnerstwo Gościniec obejmuje swym zasięgiem obszar czterech gmin z południowowschodniej części województwa małopolskiego: Lanckorona, Stryszów, Mucharz, Sułkowice. Ma na celu podejmowanie przez lokalne organizacje wspólnych działań oraz stymulowanie lokalnego rozwoju ukierunkowanego na turystykę, dziedzictwo i kulturę, rolnictwo, rzemiosło i ekologię. Partnerstwo tworzy kilka organizacji w tym Stowarzyszenie Gościniec oraz Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne,,Na Bursztynowym Szlaku w Lanckoronie. Zaś najwaŝniejsze projekty w ramach partnerstwa to:,,tradition Plus - wymiana doświadczeń z włoskimi regionami w zakresie tradycji i kultury,,,polskie ogrody - chrońmy rodzime kwiaty i zioła - inwentaryzacja cennych zasobów przyrodniczych na obszarze gmin,,,szlaki przyrodniczo - kulturowe 4 Ŝywiołów -spotkania i wycieczki przyrodnicze dla młodzieŝy,,,odkrywamy prawdziwe warsztaty rzemieślników małopolskich pokaz kowalski i stolarski,,,owoce Gościńca Małopolskiego - program edukacji i imprez plenerowych na rzecz promocji zbiorów i przetwórstwa owoców, a w szczególności jarzębiny, Federalizacja LGD, czyli organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, Ekomuzeum,,Lanckorona - utworzenie muzeum bez murów eksponującego walory przyrodnicze, kulturowe, tradycję, historię regionu,,,babiniec - międzynarodowy projekt wsparcia kobiet z obszarów wiejskich oraz Sekretariat Grupy Partnerskiej Partnerstwo 18

19 dla Ziemi Wadowickiej, program MłodzieŜ w ramach wolontariatu europejskiego. Organizowane są równieŝ liczne imprezy kulturalne i artystyczne: Jarmark Świętojański, Spotkania Lanckorońskie,,,Smaki Lanckorony w Krakowie,,,Anioł w Miasteczku. Z Partnerstwem związane jest równieŝ powstanie w Lanckoronie w 2006 r. firmy społecznej,,horyzonty Inspiracja Turystyka Doradztwo, która prowadzi sklepik produktów lokalnych, Cafe,,Pensjonat, biuro turystyczne. Bierne równieŝ nie pozostają instytucje o charakterze biznesowym, angaŝują się w działania o charakterze społecznym czasem z,,potrzeby serca, a czasem jedynie z egoistycznej pobudki, która jest chęć budowania wizerunku firmy, jako odpowiedzialnej społecznie. Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom takich kooperacji pomiędzy sektorem organizacji pozarządowych a sektorem przedsiębiorstw. 1. Unirem Spółka z o.o. oraz Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej,,Być Razem 3 Współpraca Centrum Edukacji Socjalnej Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem, Stowarzyszenia Ekoenergia Cieszyn oraz firmy Uniterm ma na celu budowę kolektorów słonecznych, promocja tego typu form pozyskiwania energii oraz poszukiwanie podmiotów, zainteresowanych uŝytkowaniem kolektorów słonecznych. Ponadto na szczególna uwagę zasługuje fakt iŝ partnerstwo prowadzi działania na rzecz aktywizacji osób korzystających z pomocy Centrum Edukacji Socjalnej Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej,,Być Razem, które powstało w 2004 r. Podopiecznymi CES-u są w szczególności osoby, które kiedyś były bezdomne i miały problemy związane z naduŝywaniem alkoholu a obecnie by ich usamodzielnić umoŝliwiono im prace przy budowie kolektorów słonecznych dla firmy Unirem Spółka z o.o. oraz stworzono dla nich warsztat krawiecki oraz uruchomiono hodowlę dŝdŝownic kalifornijskich. Tego typu współpraca przynosi obustronne korzyści. Firma Unirem buduje wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej, odnosi korzyści o charakterze ekonomicznym - tani pracownicy, preferencje podatkowe CES-u, zaś CES moŝe się rozwijać, daje szanse swym 3 Jewdokimow M, Kasprzak T.,,,Skuteczne partnerstwa -przykłady polskie [w:],,ekonomia społeczna i biznes-partnerstwo sukcesu. red. Juraszek-Kopacz B., Piekut D., Publikacja powstała w ramach projektu Equal,,W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej., s

20 podopiecznym na pewien rodzaj samodzielności oraz uzyskuje dochody, dzięki którym jest w stanie finansować swą działalność. 2. Firma Poranek i Spółdzielnia Socjalna Usługowo Handlowo - Produkcyjna w Byczynie 4 Współpraca tych dwóch podmiotów polega na wykonywaniu prac remontowobudowlanych budynków mieszkalnych zarządzanych przez firmę Poranek. Prace wykonywane są przez podopiecznych Spółdzielni, którymi są osoby bezrobotne i zajmują się oni przede wszystkim: stolarką okienną i drzwiową, rozbiórkami, pracami dekarskimi, docieplenia budynków, utwardzaniem chodników, kładzeniem kostki brukowej, świadczeniem usług hydraulicznych i kanalizacyjnych. Wśród korzyści z tej współpracy wymienimy: po stronie firmy Poranek-konkurencyjność cen świadczonych usług, ich profesjonalizm i wysoka jakość, dyspozycyjność i wiarygodność usługodawców, po stronie Spółdzielni-posiadanie stałych zleceń, które dają moŝliwość zarobkowania i reintegracji zawodowej podopiecznych. 3. Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Betlejem w Jaworznie i firma Stan-Mar 5 Firma Stan-Mar produkuje meble a jej współpraca z podopiecznymi CIS-u przy Stowarzyszeniu (głównie osobami długotrwale bezrobotnymi) polega głównie na organizowaniu dla nich zajęć reintegracyjno-zawodowych początkowo przechodzą szkolenie a następnie uczestniczą w cyklu produkcyjnym we własnym zakładzie stolarskim. Korzyści zarówno dla CIS-u, jak i dla firmy są liczne. Stan-Mar uzyskuje niskie koszty zatrudnienia pracowników, pozyskuje wysoko wyspecjalizowanych pracowników o szczególnej specyfice pracy a ponadto buduje wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznej. Natomiast CIS poprzez stałą współpracę z firmą umoŝliwia swoim podopiecznym: reintegrację społeczno-zawodowa, uczestnictwo w realnym treningu pracy, kształcenie oraz to, co najwaŝniejsze - znalezienie pracy. 4 Jewdokimow M, Kasprzak T.,,,Skuteczne partnerstwa,s Jewdokimow M, Kasprzak T.,,,Skuteczne partnerstwa, s

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich 6 ZAKŁAD KRAWIECKI ODPOWIEDŹ CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ NA POTRZEBY BEZROBOTNYCH KOBIET 12 TU JEST MOJE MIEJSCE ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Integracji Społecznej

Biuletyn Integracji Społecznej Biuletyn Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego Nr (1 )/2012 Egzemplarz bezpłatny www.projektrops.wzp.pl Konferencja dotycząca planu działań na rzecz ekonomii społecznej Police, 26 27 czerwca

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zwierzyniec na lata 2007-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna na Mazowszu 2013

Ekonomia Społeczna na Mazowszu 2013 Ekonomia Społeczna na Mazowszu 2013 Ekonomia Społeczna na Mazowszu 2013 Wydawca: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Opracowanie merytoryczne: Katarzyna Łączyńska, Piotr Kęcik, Anna Amsterdamska,

Bardziej szczegółowo

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI 9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI System wskaźników stanowi istotny instrument zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Olkusza obszar Centrum na lata 2007-2016. Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA o realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Tom I Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu staŝe dla pracowników PWSZ w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo