NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU"

Transkrypt

1 NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie należało zaprojektowanie i wykonanie 3 punktów monitoringu miejskiego obejmujących łącznie 3 kamer, w tym 2 kamery stałopozycyjne oraz 1 kamerę szybkoobrotową oraz zaprojektowanie i wykonanie światłowodowej instalacji przesyłowej do transmisji sygnału z ww. kamer do systemu zarządzającego i rejestrującego. Zamawiający dostarczy Wykonawcy 2 kamery stałopozycyjne (model: Bosch Dinion LTC0485/11). Wykonawca w ramach zadania zakupi kamerę do punktu kamerowego oznaczonego w załączniku nr 1 jako PK 2 i inne elementy niezbędne do wykonania instalacji i ma zapewnić funkcjonalną integrację projektowanych punktów monitoringu z miejskim systemem monitoringu. Projektowane punkty monitoringu mają w sposób jednolity rozbudowywać zastany system. Ponadto Wykonawca zrealizuje modernizację czterech punktów monitoringu funkcjonujących w ramach miejskiego systemu monitoringu. W przypadku punktu PK4 modernizacja będzie polegała na wymianie istniejącego łącza radiowego na łącze światłowodowe poprzez zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej, łącznie z budową kanalizacji teletechnicznej. W przypadku trzech pozostałych punktów kamerowych modernizacja będzie polegała na wymianie wyeksploatowanych kamer analogowych na cyfrowe kamery wysokiej rozdzielczości, które w ramach niniejszego zadania Wykonawca zakupi, zainstaluje i skonfiguruje do użytkowania wymaganych funkcjonalności w ramach systemu, z którym mają być w pełni zintegrowane. Wykonawca zapewni w ramach zadania niezbędne licencje oprogramowania zarządzającego Bosch Video Management System w wersji aktualnej na czas implementacji kamer do systemu, dotyczy to zarówno kamer z 3 projektowanych punktów kamerowych, jak i 3 kamer które zastąpią zużyte kamery. Szczegółową lokalizację planowanych oraz wskazanych do modernizacji punktów monitoringu określa załącznik nr 1. W ramach niniejszego zadania Wykonawca dostarczy wszelkie urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy całość dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz uzgodnień wymaganych w postępowaniach administracyjnych w związku z przeprowadzeniem prac dotyczących przedmiotowej inwestycji. Projektant uwzględni wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury rejestracji nagrań, które zastanie w funkcjonującym systemie. Obsługa punktów kamerowych ma odbywać się za pomocą zastanych stacji operatorskich, w sposób jednolity użytkowo jak zastane punkty kamerowe w wykorzystywanym systemie BVMS. W celu zapewnienia łączności do transmisji danych pomiędzy ww. punktami kamerowymi a systemem zarządzającym i archiwizującym w miejskim systemie monitoringu, Wykonawca zaprojektuje i wybuduje sieć światłowodową. Szczegółowe wytyczne w zakresie budowy poszczególnych odcinków sieci określa załącznik nr 2. Niedopuszczalne w przedmiotowym zadaniu jest wykorzystanie łączności bezprzewodowej z wyjątkiem punktu PK1, co zostało sprecyzowane w załączniku nr 2. W zakresie projektowania i budowy poszczególnych odcinków sieci światłowodowych Wykonawca będzie stosował się do wytycznych przedstawiciela Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy, zarządzającego Miejską Siecią Teleinformatyczną, która 1

2 będzie pośredniczyć w transmisji sygnału po wykonaniu odpowiednich połączeń. Do budowy infrastruktury teleinformatycznej Wykonawca wykorzysta urządzenia określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2. Do dostarczanych licencji systemu zarządzającego Wykonawca zapewni na okres 36 miesięcy bezpłatne aktualizacje wersji oprogramowania. W sytuacji, gdy producent oprogramowania wyda jego nowsze wersje Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie dokonywał aktualizacji oprogramowania w rozbudowanej w ramach niniejszego zadania części systemu (upgrade do nowszej wersji oprogramowania). Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego systemu zarządzającego niż zastany w rozbudowywanym systemie lub jego nowszej wersji. Żadne z dostarczanych urządzeń nie może być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok przed zawarciem umowy na realizację niniejszego zadania i mają być fabrycznie nowe. Wykonawca będzie stosował się do wytycznych serwisanta miejskiego systemu monitoringu w zakresie organizacji prac związanych z czynnościami, które będą wymagały fizycznego dostępu do infrastruktury rozbudowywanego systemu. Wykonawca zaprojektuje oraz wykona w ramach niniejszego zadania instalacje zasilające oraz przeciwprzepięciowe dla wszystkich elementów budowanego systemu monitoringu. Budowa punktów oznaczonych jako PK5 oraz PK6 wymaga montażu 3 kamer w czarnej obudowie zewnętrznej w formie zaadaptowanego stylowego klosza oświetleniowego. Kable zasilające i sygnałowe kamer zostaną wprowadzone do komory osprzętu. Klosz należy montować do istniejącego słupa za pomocą pastorału. Poniższa ilustracja pokazuje wzór typu klosza, który należy wykorzystać. Należy uzyskać uzgodnienie z Plastykiem Miasta i Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie leżą po stronie Wykonawcy. Ilustracja 1. Stylizowana oprawa oświetleniowa. Ilustracja pokazuje jedynie typ oprawy. W oprawie oświetleniowej typu Andromeda - art metal (lub równoważnych) zainstalowane zostaną kamery o wysokiej klasie szczelności i zdolnością do pracy zarówno w bardzo niskich jak i wysokich temperaturach (zakres od -35 do +50 ). Oprawa oświetleniowa posiada fabrycznie wysoką klasę szczelności dla komory lampy (66 IP) co można wykorzystać do celów instalacyjnych. Jednak oprawa oświetleniowa nie jest wyposażona w specjalistyczne układy pozwalające utrzymać wewnątrz oprawy odpowiednią temperaturę, konieczną dla poprawnej pracy kamer. Dlatego kamery będą instalowane w obudowach zewnętrznych, co zagwarantuje poprawną pracę kamer w zmiennych warunkach atmosferycznych. Sposób wykonania adaptacji oprawy i montażu w niej kamer musi zapewnić klasę szczelności gwarantującą ochronę przed zalewaniem i zaparowywaniem wnętrza klosza, a także ochronę przed zalewaniem kamer instalowanych pod kloszem (pod spodem obręczy oprawy), co ograniczałoby lub uniemożliwiało monitorowanie otoczenia albo zagrażałoby instalacji elektrycznej czy sygnałowej. Adaptacja oprawy będzie wymagała doposażenia jej w dodatkowe elementy umożliwiające montaż tych kamer (dopuszcza się nawiercanie obręczy w celu adaptacji). Wykonawca sam opracuje projekt rozwiązania, które pozwoli na zamontowanie kamer w adaptowanej oprawie oświetleniowej. Ze względów estetycznych należy 2

3 pomalować dodawane elementy montażowe na kolor oprawy, tj. czarny. Model pastorału łączącego słup i oprawę oświetleniową powinien być określony w uzgodnionej dokumentacji. Powyższe fotografie ilustrują wzorowe wdrożenie z montażem kamer w stylizowanej oprawie oświetleniowej które należy zastosować w punktach kamerowych PK5 i PK6. Dostarczenie, montaż opraw wraz z pastorałami oraz wszelkich niezbędnych elementów montażowych należy do zadania Wykonawcy. Wszelkie prace adaptacyjne związane z dostosowaniem opraw oświetleniowych do potrzeb montażu kamer również należą do zadań Wykonawcy. 3

4 Pozostałe kamery powinny zostać zainstalowane w obudowach zewnętrznych producenta kamer za pomocą uchwytów słupowych. W przypadku punktu kamerowego PK1 kamera i uchwyt oraz wszelkie elementy montażowe widoczne z zewnątrz muszą być czarne. Należy wykorzystać do instalacji istniejący w tej lokalizacji słup. Ewentualne malowanie elementów obudowy nie może ograniczyć obszaru widocznego z obiektywu kamery. Wszystkie elementy okablowania punktów PK5 i PK6 mają być niewidoczne z zewnątrz (pochowane w korpusach opraw i pastorałów). Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania zastanej obudowy z modernizowanych punktów kamerowych. Zdemontowane kamery Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z obudowami i elementami radiowej instalacji z PK4 przed zgłoszeniem gotowego systemu do odbioru. W momencie odbioru inwestycji gotowe instalacje pozwolą na użytkowanie w pełni funkcjonujących punktów kamerowych zintegrowanych użytkowo w ramach miejskiego systemu monitoringu. Odbiór sygnału i obsługa wszystkich punktów kamerowych odbywać się będzie w centrum dozoru zlokalizowanym w siedzibie Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wojska Polskiego 4F. Za poprawne uruchomienie i konfigurację zamawianego systemu, pozwalającą na pełne wykorzystanie funkcjonalności wszystkich urządzeń, odpowiada Wykonawca. Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia będzie stanowił element rozbudowywanego systemu monitoringu, w którym wykorzystuje się aplikację Bosch Video Management System, Wykonawca uwzględni konieczność funkcjonalnego zintegrowania projektowanych elementów systemu w ramach zastanej aplikacji zarządzającej bądź jej nowszej wersji. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne licencje, które pozwolą na korzystanie z dostarczanych kamer i wszystkich pozostałych urządzeń w ramach całości zintegrowanego systemu. Dostarczone kamery muszą zostać w pełni zintegrowane z obecnie eksploatowanym systemem monitoringu BVMS oraz systemem archiwizacji VRM (Video Recording Manager), tzn. podgląd obrazu (w postaci strumieni H.264) i sterowanie (także z istniejących pulpitów sterujących KBD) nowymi kamerami musi być dostępny w sposób jednolity z istniejących Stanowisk Operatorskich za pomocą eksploatowanego oprogramowania BVMS Client. W szczególności, ze względu na wydajność i funkcjonalność, nie dopuszcza się stosowania rozwiązań opartych o przeglądarkę http, strumieniowanie M-JPEG lub MPEG-4 oraz stosowania dodatkowych serwerów pośredniczących. Nowe kamery muszą w sposób jednolity z już istniejącymi kamerami i koderami korzystać z istniejącego systemu zapisu VRM. Wymagane jest także, aby nowo dostarczone Urządzenie archiwizujące w sposób funkcjonalnie jednolity rozbudowało istniejący system zapisu VRM, tak aby mogły z niego korzystać zarówno nowe jak istniejące kamery i kodery. Zamawiający oczekuje, że w okresie trwania gwarancji Wykonawca będzie aktualizował bezpłatnie oprogramowanie (na żądanie Zamawiającego) w przypadkach, gdy producent oprogramowania wyda jego nowsze wersje. Wykonawca dokonując rozbudowy zastanego systemu odpowiada za wszelkie skutki swoich prac dla funkcjonowania całości systemu i zobowiązuje się do bezzwłocznej likwidacji wszelkich awarii wywołanych w konsekwencji swoich działań. Na wypadek spowodowania przerwy w funkcjonowaniu rozbudowywanego systemu Zamawiający określi w umowie wysokość kar umownych na poziomie 1% wynagrodzenia za realizację całego przedmiotu umowy za każdą dobę od momentu wyłączenia archiwizowania bądź prawidłowego odbioru i funkcjonowania 4

5 któregokolwiek stanowiska operatorskiego czy punktu kamerowego w systemie spowodowanych w wyniku działań Wykonawcy. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę awarii powodującej przerwę w funkcjonowaniu rozbudowywanego miejskiego systemu monitoringu, trwającą ponad 24 godziny, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do zaprzestania prowadzenia robót i usunięcia awarii na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie posiada informacji nt. objęcia obiektów, w których planowana jest budowa infrastruktury monitoringu, jakimikolwiek formami ochrony konserwatora zabytków. Dokumentacja wykonawcza ww. zadania inwestycyjnego powinna zostać uzgodniona z Plastykiem Miejskim w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków i powinna uwzględniać ewentualne uwagi wydane przez te instytucje. Dokumentacja wykonawcza ww. zadania inwestycyjnego powinna zostać uzgodniona z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy przed zgłoszeniem do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej. Z uwagi na to, że centrum dozoru zlokalizowane jest w obiekcie Komendy Miejskiej Policji, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić dane swoich pracowników i przekazać informacje o terminach realizacji prac Komendantowi Miejskiemu Policji z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zamawiający nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń poza standardowymi pokrywami studni, pokrywy mają zapewnić bezpieczną eksploatację i umożliwić dostęp do studni bez specjalnych kluczy, kiedy będzie zachodziła konieczność realizacji napraw bądź prac konserwacyjnych. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wyda warunki realizacji prac w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni dróg miejskich a także poda Wykonawcy stawki opłat za zajęcie fragmentów pasa drogowego aktualne na czas planowanych robót, wielkość opłat za zajęcie pasa drogowego będzie uzależniona od wielkości powierzchni drogi, która będzie zajęta oraz długości czasu, w którym Wykonawca będzie zajmował fragment pasa drogowego. Zamawiający nie wskazuje źródeł zasilania, które mogą zostać wykorzystane w projektowaniu ww. punktów monitoringu. Wybór źródła zasilania Zamawiający pozostawia projektantowi, który ma prowadzić uzgodnienia z administratorami poszczególnych obiektów również w tym zakresie. Jednak w każdym przypadku źródło zasilania zostanie pozyskane z infrastruktury komunalnych jednostek, w szczególności Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Do instalacji kamer w projektowanych punktach monitoringu PK1 i PK2 Wykonawca wykorzysta zastane słupy we wskazanych lokalizacjach, a w przypadku PK3 kamera ma zostać zainstalowana na budynku z użyciem uchwytu, który w ramach zadania dostarczy i zamontuje Wykonawca. W przypadku konieczności instalacji skrzynek instalacyjnych na słupach, do których budowane będzie połączenie z infrastrukturą światłowodową, skrzynki powinny zostać zainstalowane na wysokości co najmniej 4 metrów od podstawy słupa i nie wyżej niż 4,5 metra od podstawy słupa. W celu potwierdzenia realizacji wytycznych w zakresie projektowania sieci światłowodowej, zanim projekt budowlany zostanie przedłożony do właściwego organu administracji budowlanej musi uzyskać pisemne zatwierdzenie z Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy, zarządzającego Miejską Siecią Teleinformatyczną, której infrastruktura będzie pośredniczyć w transmisji sygnału z budowanych punktów kamerowych do systemu zarządzającego i archiwizującego monitoringu miejskiego. 5

6 Wszelkie uzgodnienia dokumentacji projektowej leżą po stronie Wykonawcy. Montaż kamer na słupie na wysokości nie niższej niż 4,2 m i nie wyżej niż 4,5 m od podstawy słupa (poziomu gruntu przy danym słupie). W przypadku PK1 nie niżej niż 30 cm od topu słupa (szczegóły uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego na etapie projektowania). Ewentualne adaptacje w zakresie dopasowania słupów i uchwytów leżą po stronie Wykonawcy. Orientacja kamer względem kierunków geograficznych zostanie uszczegółowiona przez przedstawiciela Zamawiającego na etapie projektowania. Ochrona gwarancyjna na kamery i pozostałe elementy instalacji ma być zapewniona na okres 36 miesięcy od dnia odbioru. W związku z tym, że Zamawiający zamierza rozliczyć koszty poszczególnych elementów niniejszego zadania, Wykonawca do dokumentacji powykonawczej załączy kosztorys określający poniesione koszty na poszczególne elementy zadania wraz z dokumentacją powykonawczą. Wykonawca do oferty cenowej załączy harmonogram robót, określający plan postępu realizacji zadania i po każdym miesiącu trwania umowy będzie informował Zamawiającego w formie pisemnej o stopniu wykonania planu w odniesieniu do ww. harmonogramu. Harmonogram będzie uwzględniać etapy projektowania, uzyskania uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, zakupu sprzętu i budowy infrastruktury. Wykonawca co najmniej 3 dni przed odbiorem inwestycji przekaże przedstawicielom Zamawiającego powykonawczą dokumentację (2 egz.), także z załączoną wersją elektroniczną na nośniku CD lub DVD w formacie PDF(2 szt.), a powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna zatwierdzona przez właściwy organ administracji, zostanie dostarczona osobno w tym samym terminie, także w wersji elektronicznej w formatach dgn i PDF na nośniku CD lub DVD (2 szt.). Zamawiający przewiduje organizację wizji lokalnej w miejscach realizacji zadania. Termin i miejsce spotkania podano w treści ogłoszenia (w SIWZ). Załączniki: 1. Lokalizacja punktów kamerowych do wybudowania i do modernizacji, 2. Wymagania odnośnie wybudowania przyłączy do sieci światłowodowej oraz wymagane minimalne parametry urządzeń sieciowych. 3. Minimalne parametry kamer. 6

7 Załącznik nr 1 Lokalizacja nowych punktów kamerowych: 1) PK1 1 kamera stałopozycyjna Park im. Kazimierza Wielkiego fontanna Potop (samą kamerę dostarczy Zamawiający, pozostałe elementy Wykonawca), 2) PK2 1 kamera obrotowa ul. Wyzwolenia, róg ul. Styki (całość wraz z kamerą IP dostarczy Wykonawca), 3) PK3 1 kamera stałopozycyjna ul. Sucharskiego (samą kamerę dostarczy Zamawiający, pozostałe elementy Wykonawca) Lokalizacja punktów kamerowych do modernizacji: 1) PK4 1 kamera obrotowa i 1 kamera stałopozycyjna w jednym miejscu Wełniany Rynek (budowa przyłącza do sieci światłowodowej do obu kamer), 2) PK5 1 kamera obrotowa ul. Stary Rynek 24 (wymiana kamery analogowej na obrotową IP), 3) PK6 1 kamera stałopozycyjna ul. Długa 34 (wymiana kamery analogowej na stałopozycyjną IP), 4) PK7 1 kamera obrotowa Rondo Bernardyńskie (wymiana kamery analogowej na obrotową IP). Poniżej plany sytuacyjne poszczególnych punktów kamerowych (PK) 7

8 8

9 9

10 10

11 Wymagania do wybudowania przyłączy do sieci światłowodowej oraz wymagane minimalne parametry urządzeń sieciowych Załącznik nr 2 1. Wymagania na przyłącza telekomunikacyjne do kamer (kanalizacja kablowa): a) W pobliżu Punktu Kamerowego należy umieścić studnie min. SKR1. Jeżeli to konieczne należy studnie wyposażyć w pokrywę jezdną. b) Przyłącze do MST (Miejską Siecią Teleinformatyczną) należy wykonać do węzła sieci zgodnie z Tabelą 1 min. 1 rury HDPE Ø110 mm lub 2xØ40 mm. Wewnątrz budynku trasa kablowa w postaci koryt kablowych o rozmiarach min. 40x40mm. c) Przyłącze pomiędzy PK a najbliższą studnią w postaci min. 1 rury HDPE Ø 32mm. d) W przypadku montażu rury, w dostępnym publicznie miejscu, do wysokości min. 2,5m od podłoża należy zastosować rurę stalową. e) Na trasie budowanych rurociągów należy wykonać studnie min. SKR1 umożliwiające późniejsze zaciąganie kabli telekomunikacyjnych, na każdym skrzyżowaniu, studnie co max. 300m. f) Należy dostarczyć dokumentację powykonawczą wybudowanych przyłączy w postaci plików dgn w układzie 2000 oraz 2 egzemplarze papierowe. 2. Wymagania na sieć opto-telekomunikacyjną: a) Wszystkie przyłącza do kamer (od studni bezpośrednio przy PK) w postaci kabla optotelekomunikacyjnego jednomodowego min. 4J zakończonego przełącznicą SC/APC. Z czego tylko 2 włókna są spawane w jedno włókno kabla głównego 12J biegnącego wzdłuż ulic (jedno włókno kabla 4J w lewo i jedno w prawo kabla 12J). Pozostałe włókna kabla 12J należy pospawać na wprost. b) W przypadku nastawiania mufy należy zainstalować mufę na minimum 96 spawów. c) We wszystkich studniach należy pozostawić zapas min. 30m kabla, umożliwiający zamontowanie mufy światłowodowej. Zapas należy zamontować na stelażu. Kabel we wszystkich studniach musi być trwale oznaczony. Zawarte informacje to, min: właściciel, ostrzeżenie, relacja, przekrój kabla, czas wykonania, wykonawca, kontakt do właściciela. d) Kable światłowodowe zakończone na przełącznicach SC-APC, e) Na wszystkich odcinkach rurociągów (zarówno nowobudowanych jak istniejących) należy pozostawić zapas wolnej przestrzeni w rurociągu (max. zapełnienie 50%, np. jeżeli rurociąg składa się z 2 rur Ø40 mm jedna musi pozostać pusta), f) Wszystkie połączenia światłowodowe muszą zostać wykonane w oparciu o technologię WDM (transmisja w obu kierunkach na pojedynczym włóknie światłowodowym), g) Należy dostarczyć patchcordy światłowodowe odpowiednie do zastosowanych modułów SFP/ media konwerterów (również do istniejących węzłów). Szczegóły przebiegu trasy rurociągów, rozpływu włókien światłowodowych, zastosowanych urządzeń, ich konfiguracji oraz przebiegu prac muszą zostać uzgodnione z Wydziałem Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy. 11

12 Tabela 1. PK Lokalizacja Park Kazimierza Wielkiego Wyzwolenia - Styki Sucharskiego Berlinga 4 Wełniany Rynek Miejsce przyłączenia rurociągu do MST PK podłączyć poprzez łącze bezprzewodowe w paśmie 5 GHz do istniejącego PK w odległości 50 m Orientacyjna długość rurociągu do wybudowania [m] 0 Orientacyjna długość kabla [m] 50 Skrętka utp Miejsce zakończenie kabla światłowodowego Szafka monitoringu przy postoju TAXI Węzeł sieci do którego trzeba dołączyć Switch w szafce przy postoju TAXI Studnia przy SP Mufa przy SP4 SP4 Istniejący PK Kanalizacja UM Długa - Wąska Studnia przy istniejącym PK Kanalizacja UM Długa - Wąska 5 Stary Rynek Przesmyk- Długa Rondo Bernardyńskie Nowy Switch w istniejącym PK Jezuicka 1 WMBP węzeł monitoringu Węzeł monitoringu Przełącznik sieciowy NIE TAK + HP JE066A do SP4 TAK Uwaga: Do węzła w Szkole Podstawowej nr 4 należy dostarczyć przełącznik HP JE066A. W przypadku wymiany kamery analogowej na cyfrową należy wykonać wszystkie niezbędne prace z tym związane, m.in. ułożenia kabli UTP kat.5e 3. Minimalne wymagania na aktywne urządzenia sieciowe: Przełącznik sieciowy do PK ( 3 szt.): Przełącznik zarządzalny, Min. 4 porty RJ45 10/100Mbps z obsługą PoE IEEE802.3af, Min. 2 porty 1000SFP, Nieblokowalna matryca (ang. Wire Speed ), Konfiguracja przez: sieć, konsole, telnet, Web, VLAN 802.1Q (min. 256 VLANów), QoS CoS 802.1p (4 kolejki sprzętowe), IGMP Snooping, Protokół SNMP V1/V2C/V3, Protokół RSTP/STP, Automatyczny wybór MDI/MDI-X, Autonegocjacja prędkości, Montaż na standardowej szynie DIN, Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC, Praca w zakresie temperatury od -40 do 75 C, Obudowa zgodna z IP30, Tabela MAC adresów min Zestaw modułów SFP 1000Mbps (3 kpl.): Moduły niezbędne do podłączenia Przełączników PK. Para modułów SFP 1000Mbps Gigabit Ethernet pracujących na jednym włóknie światłowodu SM, długości fali 1310 nm i 1550 nm. TAK NIE NIE NIE 12

13 Możliwość podglądu parametrów technicznych z poziomu urządzenia, w którym Moduł jest zainstalowany. Kompatybilność z Przełącznikami, w których Moduły będą instalowane. Zasięg min. 20km. 13

14 Załącznik nr 3 Minimalne wymagania dla zamawianych kamer: Kamera obrotowa PTZ HD (3 szt.): Zintegrowana kamera szybkoobrotowa IP w obudowie kopułowej z przetwornikiem CMOS 1/2.8, Zoom optyczny 20-krotny oraz zoom cyfrowy 12-krotny z interpolacją, Podany zoom optyczny powinien być dostępny przy zastosowaniu obiektywu o najdłuższej ogniskowej co najmniej 94mm, Stała prędkość liniowa kamery przy różnych wartościach zoom-u obiektywu (przy krótkiej ogniskowej obiektywu kamera powinna posiadać pewną prędkość kątową, która wraz ze wzrostem ogniskowej powinna maleć tak, aby została zachowana stała prędkość liniowa), Rozdzielczość min x 1080 pikseli (Full HD), Kamera powinna posiadać slot na kartę SD/SDHC/SDXC i obsługiwać karty o pojemności maksymalnej min. 2TB, Zgodność ze standardem ONVIF, Czułość dla 30 IRE i F1.6 nie gorsza niż: o Tryb dzienny wyłączona spowolniona elektroniczna migawka: 0.8 lx, o Tryb dzienny włączona spowolniona elektroniczna migawka: 0.04 lx, o Tryb nocny wyłączona spowolniona elektroniczna migawka: 0.12 lx, o Tryb nocny włączona spowolniona elektroniczna migawka: lx, Kamera dualna dzień/noc, Maskowanie co najmniej 24 obszarów tzw. stref prywatności, Funkcja stabilizacji obrazu, redukująca rozmazanie obrazu spowodowane drganiami konstrukcji kamer oraz efekt zmiany zaprogramowanych ustawień ruchu obiektywu, Co najmniej 250 programowanych prepozycji, Co najmniej 2 trasy patrolowe, Prędkość automatycznego obrotu nie mniejsza niż 360 st/sekundę, Co najmniej 2 wejścia alarmowe oraz 1 wyjście przekaźnikowe, Kamera wyposażona w koder sieciowy umożliwiający jednoczesne wydajne generowanie dwóch strumieni H.264 o rozdzielczości 1080p (jeden min. 30kl/s, drugi min. 5kl/s) oraz dwóch strumieni M-JPEG. Kamera musi posiadać złącze Fast Ethernet RJ-45, Kamera musi obsługiwać standard IEEE 802.3at PoE+, pozwalający zasilić ją poprzez złącze Ethernetowe, Wszelka komunikacja z kamerą, transmisja wizji, przesył sygnałów sterujących oraz konfiguracja kamery wraz z ustawieniami parametrów przesyłu obrazu winna być dokonywana poprzez łącze sieciowe, Możliwość bezpośredniego zapisu strumienia kamery na urządzeniu archiwizującym typu iscsi, Kamera powinna posiadać możliwość regulacji jakości transmisji i zajętości pasma do przepustowości łącza, Kamera powinna posiadać możliwość zarządzania za pomocą specjalistycznego programowania oraz poprzez przeglądarkę internetową, Kamera powinna posiadać trzy poziomy zabezpieczenia hasłem dostępu (podgląd bieżący, podgląd i sterowanie kamerą, serwis/opcje administracyjne kamery), Możliwość synchronizacji czasu s serwerem NTP, Kamera powinna posiadać możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego, Obudowa kamery z grzałką, zakres temperatur pracy -40 o C do +50 o C, 14

15 Obudowa o klasie szczelności IP66, Maksymalny rozmiar kopułki: średnica 153,1 mm, Zakres obrotu: 360 o, ciągły, Prędkość przechodzenia do położenia zaprogramowanego: obracanie min. 400 o /s, pochylenie min. 300 o /s, Kamera musi posiadać zainstalowaną funkcjonalność zaawansowanej inteligentnej analizy obrazu, pozwalającej wykrywać i klasyfikować ruch: o Wykrywanie obiektów wchodzących, wychodzących lub przebywających w określonym obszarze, o Wykrywanie obiektów przebywających zbyt długi (definiowalny) czas w określonym obszarze, o Wykrywanie obiektów nieaktywnych przez konfigurowany przedział czasu, o Wykrywanie obiektów usuniętych w ciągu konfigurowanego przedziału czasu, o Wykrywanie trajektorii/tras obiektów przechodzących przez scenę z wyświetlaniem linii śledzenia, o Wykrywanie przekraczania wielu linii od jednej linii do trzech linii połączonych w logiczny szereg, możliwość definiowania kierunków przekroczenia linii, o Wykrywanie zmian właściwości takich jak rozmiar, szybkość, kierunek i proporcje, w konfigurowanym przedziale czasu, o Wykrywanie owalu twarzy ludzkiej w określonym obszarze, o Wykrywanie obiektów poruszających się pod prąd w zdefiniowanym obszarze, o Uruchomienia algorytmów zaawansowanej analizy obrazu nie może powodować spadku wydajności kodera Kamera musi w pełni współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem BVMS, tj. umożliwiać spójne zarządzanie, archiwizację, podgląd, sterowanie, dostęp do archiwum. Wszystko obsługiwane w sposób jednolity na wszystkich Stanowiskach Operatorskich eksploatowanego systemu BVMS. Jeżeli do poprawnej obsługi oferowanej przez Wykonawcę kamery wymagany jest nowsza wersja systemu BVMS, Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie upgrade istniejącego systemu BVMS do najnowszej wersji, Uchwyt wykorzystany do montażu kamery na słupie przewidziany przez producenta kamer. Kamera kopułkowa stałopozycyjna HD (1 szt.): kamera wyposażona w obiektyw o zmiennej ogniskowej: 1/1,8 5MP min. 4,2 do 9 mm, F1.6 do F5.2; kamera wyposażona w zewnętrzną obudowę kopułkową producenta kamery zapewniającą poprawną pracę w każdych warunkach atmosferycznych klasa szczelności IP66 i możliwość pracy kamery w temperaturach: - 40 C do 50 C rozdzielczość: o 2992 x 1680 (poz. x pion.), o 2704 x 2032 (poz. x pion.), o HD 1080p: 1920 x 1080 (poz. x pion.), o HD 720p: 1280 x 720 (poz. x pion.), o 480p: kodowanie: 704 x 480 (poz. x pion.), o 240p: kodowanie: 352 x 240 (poz. x pion.), tryby pracy kamera dualna dzień/noc (w dzień kamera pracuje w trybie kolorowym, a po zapadnięciu zmroku kamera automatycznie przełącza się w tryb nocny czarnobiały o zwiększonej czułości); czułość kamery przy 30IRE, F/1.2 nie gorsza niż: tryb dzienny 0,009 lx, tryb nocny 0,0028 lx przy rozdzielczości 1080p; przetwornik obrazu 1/1,8 HD CMOS; 15

16 zakres dynamiki min. 97 db funkcja automatycznej ekspozycji dostosowująca kompensację oświetlenia z przodu i kompensację tła, pozwalając rozszerzyć zakres dynamiki o min. 15 db możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. wbudowany mechanizm zaawansowanej inteligentnej analizy obrazu, pozwalający wykrywać i klasyfikować ruch: o wykrywanie obiektów wchodzących, wychodzących lub przebywających w określonym obszarze, o wykrywanie obiektów przebywających zbyt długi (definiowalny) czas w określonym obszarze, o wykrywanie obiektów nieaktywnych przez konfigurowany przedział czasu, o wykrywanie obiektów usuniętych w ciągu konfigurowanego przedziału czasu, o wykrywanie trajektorii/tras obiektów przechodzących przez scenę z wyświetlaniem linii śledzenia, o wykrywanie przekraczania wielu linii od jednej linii do trzech linii połączonych w logiczny szereg, możliwość definiowania kierunków przekroczenia linii, o wykrywanie zmian właściwości, takich jak rozmiar, szybkość, kierunek i proporcje, w konfigurowanym przedziale czasu, o wykrywanie owalu twarzy ludzkiej w określonym obszarze, o wykrywanie obiektów poruszających się pod prąd w zdefiniowanym obszarze, o wykrywanie koloru obiektu; inteligentne śledzenie pozwalające na analizę sceny pod kątem ruchomych obiektów, celem optymalnej regulacji pola widzenia po wykryciu poruszającego się obiektu; wejścia/wyjścia: o złącze RJ-45 10/100Base-T FastEthernet; o wejścia alarmowe: min. 2; o wyjścia alarmowe: min. 1; o port danych RS232/422/485; wbudowany koder H.264 o pełnej wydajności 25klatek/sekundę przy rozdzielczości 2992 x 1680 oraz 1920 x 1080; możliwość generowania równoległego strumienia M-JPEG; możliwość bezpośredniego zapisu na urządzeniach archiwizujących typu iscsi; zapis zarówno materiałów wideo jak i stowarzyszonych meta danych pozwalających na późniejszą inteligentna analizę nagranych materiałów; możliwość zapisu materiału na kartę pamięci (gniazdo na kartę pamięci w kamerze); automatyczna regulacja tylnej płaszczyzny ogniskowania pozwalająca na skrócenie czasu ustawiania ostrości; dwukierunkowa transmisja głosu G.711; możliwość transmisji strumieni zarówno w trybie unicast, multi-unicast oraz pełny multicast (w celu zapewnienia możliwości jednoczesnego oglądanie obrazu z kamery przez wielu operatorów bez konieczności zwiększania pasma sieci); możliwość synchronizacji czasu z serwerem NTP; możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego; zgodność ze specyfikacją normy ONVIF (Open Network Video Interface Forum); możliwość zasilania kamery poprzez PoE; 16

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

NeuroCar Vehicle Identification_PL_2

NeuroCar Vehicle Identification_PL_2 NeuroCar Vehicle Identification_PL_2 Wrocław Copyright 1992-2014 Neurosoft Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub powielanie dokumentu w jakiejkolwiek formie bez zgody Neurosoft jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2 BZP.271.6.2013.JS Miasto Dębica Dębica, dnia 06-03-2013r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2 Dot: Przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, budowę i operowanie sieci teleinformatycznej, światłowodowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STADIUM: MIEJSCOWOŚĆ: OBIEKT: TEMAT: Dokumentacja techniczna systemu łączności dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Kosakowo Port Lotniczy Gdynia

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek 12 38-200 Jasło OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Poniższe wymagania określają zakres Systemu Informacji Przestrzennej w ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo