REGULAMIN KONKURSU GMINA Z MISJĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU GMINA Z MISJĄ"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU GMINA Z MISJĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Celem konkursu jest promocja inicjatyw podejmowanych przez gminy/miasta w zakresie walki z niską emisją.. Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin/miast na terenie Polski. 3. Przedmiotem konkursu są wszelkie podejmowane przez gminy/miasta działania (informacyjne, edukacyjne i inwestycyjne), zmierzające do likwidacji niskiej emisji. 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski. 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i możliwy za pośrednictwem strony internetowej 6. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach: miasta pow. 00 tys. mieszkańców, miasta od 50 do 00 tys. mieszkańców, gminy i miasta do 50 tys. mieszkańców. ORGANIZATOR. Organizatorem konkursu jest firma Abrys z Poznania.. Do zadań organizatora należą: a) obsługa organizacyjna zgłoszeń, b) prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, c) powiadomienie laureatów, d) zorganizowanie ceremonii wręczenia nagród. 3. Adres organizatora konkursu: ul. Daleka 33, 60-4 Poznań. 4. Bieżące informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej oraz stronach internetowych partnerów medialnych. 3 FORMA ZGŁOSZENIA. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Formularz należy przesłać do 30 września 04 r. 3. Gmina/miasto w każdym momencie trwania konkursu może otrzymywać dodatkowe punkty, które będą pozycjonowały ją na odpowiednim miejscu w rankingu. 4. Zgłoszenia do konkursu niekompletne oraz nadesłane po terminie nie będą uwzględniane. 5. Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. 4 WYŁONIENIE LAUREATÓW. Formularze konkursowe oceniane są w dwóch etapach: a) ocena formalna, b) ocena merytoryczna.. Za każdą inicjatywę, dotyczącą walki z problemem niskiej emisji gmina otrzymuje punkty od do 3, w zależności od działania (listę punktów za poszczególne inicjatywy zawiera załącznik).punktacji podlegają inicjatywy podejmowane od stycznia 009 roku. W przypadku działań nr,3,4,5,3 i 5 wg załącznika punkty będą przyznawane za każdy rok ich realizacji.

2 3. Zgłoszone do konkursu inicjatywy muszą być udokumentowane (np. sprawozdania, broszury, kserokopie dokumentów czy informacji prasowych, zdjęcia zrealizowanych przedsięwzięć). 4. Konkurs wygrywa ta gmina, która zdobędzie największą liczbę punktów. 5. W sytuacji, gdy więcej niż jedna gmina zdobędzie maksymalną liczbę punktów, decyzję o zwycięzcy podejmuje organizator, kierując się skutecznością i innowacyjnością podjętych przez tę gminę działań. 6. Gminy mogą zbierać punkty systematycznie podczas trwania konkursu, przesyłając kolejne dowody na podejmowanie działań będą one doliczane do już zdobytych punktów. 7. Organizator zapewnia sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi gminami w celu weryfikacji informacji, przekazanych w formularzu zgłoszeniowym. 8. Informacje na temat wyników konkursu będą widoczne na bieżąco podczas trwania całego konkursu na stronie internetowej 9. Działania podejmowane przez gminy będą opisywane na stronie internetowej w zakładce Dobre praktyki. 0. Spośród nadesłanych do konkursu zgłoszeń zostaną wybrane najciekawsze projekty, które zostaną opisane w dodatku tematycznym do Przeglądu Komunalnego. 5 NAGRODY. W konkursie w każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna w postaci statuetki i dyplomu.. Przedstawiciele zwycięskich gmin zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, odbywające się podczas gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON TERMINARZ KONKURSU. Przyjmowanie zgłoszeń do 30 września 04 r.. Wręczenie nagród laureatom początek października 04 r. podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON INFORMACJE DODATKOWE. Przystąpienie do konkursu oznacza automatycznie zgodę na udostępnianie swoich danych teleadresowych oraz nadesłanych materiałów na potrzeby działań marketingowych, podejmowanych przez organizatora konkursu.. Wszystkie wątpliwości w sprawie regulaminu rozstrzyga organizator.

3 Załącznik PUNKTACJA Nr Zadanie Liczba punktów Działania zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat. Termomodernizacja budynków, stanowiących własność gminy. Zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców, zamieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne 3. Zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców zamierzających przeprowadzić termomodernizację swoich budynków mieszkalnych 4. Zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców zamierzających stosować odnawialne źródła energii 5. Zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców likwidujących pokrycie dachowe z wbudowanymi elementami zawierającymi azbest 6. Zmodernizowano bądź wyeliminowano lokalne kotłownie węglowe bądź indywidualne paleniska domowe opalane węglem lub koksem 7. Rozbudowano, przebudowano i wyremontowano drogi, mające na celu poprawę jakości nawierzchni 8. Rozbudowano miejską sieć ciepłowniczą Inne działania 9. Na terenie gminy zidentyfikowano występowanie możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej 0. Opracowano program likwidacji niskiej emisji. Zinwentaryzowano, opracowano i zrealizowano program usuwania wyrobów zawierających azbest. W gminie wyeliminowano ruch tranzytowy z obszarów o gęstej zabudowie poprzez budowę obwodnic i modernizację dróg istniejących 3. Prowadzono edukację ekologiczną społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych 4. Aktualny Program Ochrony Środowiska w gminie zawiera zagadnienia w zakresie ograniczania niskiej emisji 5. Zorganizowano spotkanie z mieszkańcami nt. likwidacji niskiej emisji 6. Każda dodatkowa inicjatywa, związana z likwidacją niskiej emisji Działania zrealizowane w ramach projektu Misja-emisja 7. Zorganizowanie wydarzenia dla mieszkańców z udziałem Dymskiego 8. Przeprowadzenie konkursu fotograficznego Nie spalaj się! * 9. Przeprowadzenie konkursu filmowego na film o przeciwdziałaniu niskiej emisji Nie dymimy * 0. Zorganizowanie happeningu na temat przeciwdziałaniu niskiej emisji 3

4 . Zorganizowanie gry miejskiej 3. Zorganizowanie dni otwartych ciepłowni 3 3. Zorganizowanie konkursu plastycznego Niska emisja w moich oczach * 4. Zorganizowanie konkursu wiedzy na temat niskiej emisji Wiem wszystko o niskiej emisji * 5. Udział przedstawiciela gminy w ogólnopolskiej grze miejskiej, będącej elementem projektu 6. Zorganizowanie konkursu na logotyp Walczymy z niską emisją * * przykładowy regulamin konkursu zawiera załącznik

5 Załącznik WZORY REGULAMINÓW KONKURSÓW SZKOLNY KONKURS WIEDZY Wiem wszystko o niskiej emisji W ramach konkursu nauczyciel przeprowadza quiz/test wiedzy z niskiej emisji. pobudzać w młodych ciekawość świata i poszerzać ich horyzonty myślowe. Konkurs będzie trwał od (należy uzupełnić) do (należy uzupełnić). stronie projektu Misja-emisja. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY Wiem wszystko o niskiej emisji POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs skierowany jest do uczniów klas (należy uzupełnić), a organizatorem jest szkoła: (proszę. pobudzać w młodych ciekawość świata i poszerzać ich horyzonty myślowe. 3. W ramach konkursu nauczyciel przeprowadza quiz / test wiedzy z niskiej emisji. 4. Quiz / test przeprowadzi Pan/i: (należy uzupełnić) 5. Organizatorem konkursu jest szkoła (należy uzupełnić). TERMINARZ KONKURSU. Quiz / test odbędzie się (należy uzupełnić).. Ocena formalna i merytoryczna prac, dokonywana przez Kapitułę (należy uzupełnić).

6 SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY Nie spalaj się! Przedmiotem konkursu jest fotografia obrazująca temat niskiej emisji jako problem lub sposoby jej przeciwdziałania. pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych. Konkurs będzie trwał od (należy uzupełnić) do (należy uzupełnić). stronie projektu Misja emisja. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Nie spalaj się! POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs skierowany jest do uczniów klas (należy uzupełnić), a organizatorem jest szkoła: (proszę. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką niskiej emisji. Konkurs ma też pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych. 3. Przedmiotem konkursu jest fotografia obrazująca temat niskiej emisji jako problem lub sposoby jej przeciwdziałania. 4. Każdy uczeń może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. 5. Swoje prace należy wysyłać mailowo na adres: (należy uzupełnić) 6. Organizatorem konkursu jest szkoła (należy uzupełnić). TERMINARZ KONKURSU 3. Przyjmowanie fotografii do (należy uzupełnić). 4. Ocena formalna i merytoryczna prac, dokonywana przez Kapitułę (należy uzupełnić). SZKOLNY KONKURS FILMOWY Nie dymimy! Przedmiotem konkursu jest produkcja 5-minutowego filmu promującego walkę z niską emisją. pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych.

7 Konkurs będzie trwał od (należy uzupełnić) do (należy uzupełnić). stronie projektu Misja emisja. REGULAMIN KONKURSU Nie dymimy! POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs skierowany jest do uczniów klas (należy uzupełnić), a organizatorem jest szkoła: (proszę. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką niskiej emisji. Konkurs ma też pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych. 3. Przedmiotem konkursu jest produkcja filmu trwającego do 5 minut promującego walkę z niską emisją. Filmy mogą zostać wyprodukowane w dowolnej technice oraz formie (animacja, dokument, fabuła, film eksperymentalny itp.). 4. Film konkursowy musi zostać przygotowany w formacie AVI, DivX, XviD, MPEG, RWVB, WMV i musi mieć rozdzielczość min. 04x Udział w konkursie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej filmy wysyłacie na adres: (należy uzupełnić) 6. Organizatorem konkursu jest szkoła (należy uzupełnić). TERMINARZ KONKURSU. Przyjmowanie filmów do (należy uzupełnić).. Ocena formalna i merytoryczna prac, dokonywana przez Kapitułę (należy uzupełnić) SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY Niska emisja w moich oczach Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, wykonana w dowolnej technice, obrazująca temat niskiej emisji jako problem lub sposoby jej przeciwdziałania. pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych. Konkurs będzie trwał od (należy uzupełnić) do (należy uzupełnić). stronie projektu Misja emisja.

8 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Niska emisja w moich oczach POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs skierowany jest do uczniów klas (należy uzupełnić), a organizatorem jest szkoła: (proszę. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką niskiej emisji. Konkurs ma też pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych. 3. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna na temat niskiej emisji jako problem lub sposoby jej przeciwdziałania. 4. Swoje prace składacie u Pani / Pana: (należy uzupełnić) 5. Organizatorem konkursu jest szkoła (należy uzupełnić). TERMINARZ KONKURSU. Przyjmowanie prac plastycznych do (należy uzupełnić).. Ocena formalna i merytoryczna prac, dokonywana przez Kapitułę (należy uzupełnić). SZKOLNY KONKURS NA LOGOTYP Walczymy z niską emisją Przedmiotem konkursu jest znak graficzny - logotyp - działań związanych z przeciwdziałaniem niskiej emisji. pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych. Konkurs będzie trwał od (należy uzupełnić) do (należy uzupełnić). stronie projektu Misja emisja. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA LOGOTYP Walczymy z niską emisją POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs skierowany jest do uczniów klas (należy uzupełnić), a organizatorem jest szkoła: (proszę. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką niskiej emisji. Konkurs ma też pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych.

9 3. Przedmiotem konkursu jest znak graficzny - logotyp - działań związanych z przeciwdziałaniem niskiej emisji. 4. Logotyp może być wykonany w dowolnej technice plastycznej. 5. Swoje prace składacie u Pani / Pana: (należy uzupełnić) 6. Organizatorem konkursu jest szkoła (należy uzupełnić). TERMINARZ KONKURSU. Przyjmowanie logotypów do (należy uzupełnić).. Ocena formalna i merytoryczna prac, dokonywana przez Kapitułę (należy uzupełnić).

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie"

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie" konkurs dla Beneficjentów CUPT na najlepszą niestandardową kampanię lub event promujący inwestycje współfinansowane z Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne Nr 5/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne ROK 2014 - ROKIEM ANNY TOMASZEWICZ DOBRSKIEJ Na ostatniej Sesji Rady Miasta Mława została podjęta Uchwała Nr XXXVII/363/2014 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji

Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji Obecne i planowane działania Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Miejskiej i Promocji zajmuje się bardzo szerokim spektrum działań związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) Obserwatorium Kultury I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Departament Mecenatu Państwa II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 3 500 000 zł III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zasutowie I. Organizacja projektów edukacyjnych. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX

Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX Regulamin FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu FxCuffs Nagrody Rynku Forex oraz Gali FxCuffs 2015, zwanych dalej Konkursem i Galą, są firmy

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo