REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3406 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2013 REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. Na opracowanie logo i hasła promującego Wielkopolskę mającego związek z kulturą Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt.: Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schematu II Projekty promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w tym zakresie. Poznań, 24 maja 2013 roku FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, Poznań, zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem lub Zamawiającym. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu logo oraz hasła promocyjnego, które będą identyfikować działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji i wspierania działalności związanej z kulturą w Wielkopolsce. 3. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w konkursie jest bezpłatny. 4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Budzik Kulturalny: Projekt Działań Promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski" realizowany w latach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (priorytet 6 Turystyka i środowisko kulturowe", działanie 6.2 Rozwój Kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, schemat II Projekty promocyjne"). 2 FORMA KONKURSU 1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym podzielonym na dwie proceduralne części. 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 3. W Konkursie - do chwili rozstrzygnięcia - obowiązuje zasada anonimowości prac konkursowych. 3 HARMONOGRAM KONKURSU 1. Ogłoszenie Konkursu na stronie internetowej Zamawiającego, 2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie część I procedury konkursowej, 3. Weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie i zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie wraz z zaproszeniem do składania prac konkursowych, 4. Składanie prac konkursowych w Konkursie część II procedury konkursowej, 5. Ogłoszenie wyników Konkursu.

3 4 PRZEDMIOT I ZADANIA KONKURSU 1. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie logo oraz hasła promującego Wielkopolskę jako region związany z kulturą. 2. Zadaniem logo i hasła promocyjnego jest wykreowanie rozpoznawalnego wizerunku Wielkopolski jako regionu, który jest utożsamiany z działalnością kulturalną. 3. Logo i hasło promocyjne będą stanowić narzędzie wspierające pozycjonowanie Wielkopolski jako marki związanej z kulturą. Projektant oraz twórca hasła powinien spojrzeć na region jako obszar, w którym kultura jest ważną dziedziną życia. 4. Logo jak i hasło promocyjne powinny być czytelne dla możliwie najszerszego grona odbiorców reprezentujących różne grupy wiekowe zarówno w Polsce jak i zagranicą. 5. Projekt może zawierać dowolną kombinację słów i rysunków, z zastrzeżeniem, że w logo lub haśle powinna znaleźć się nazwa własna Wielkopolska. 6. Hasło powinno być przedstawione w wersji językowej polskiej i angielskiej, przy czym angielska wersja językowa winna oddawać sens wersji polskiej. Nie jest wymagane wierne tłumaczenie. 5 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie, które spełniają warunki określone poniżej, tj. 1.1 w ramach warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: wykażą, że wykonały w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej 2 usługi w zakresie stworzenia logo oraz co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu identyfikacji wizualnej (za opracowanie rozumie się wykonanie całościowej koncepcji kreatywnej i stworzenie księgi znaku), 1.2 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku Organizator uzna złożenie oświadczenia we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Zał. nr 1 do Regulaminu), 1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia (umowy) Organizator uzna złożenie oświadczenia we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Zał. nr 1 do Regulaminu).

4 1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Za spełnienie tego warunku Organizator uzna złożenie oświadczenia we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Zał. nr 1 do Regulaminu). 2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w Konkursie odbywać się będzie na zasadzie formuły: spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty / oświadczenia wskazane w 5 Regulaminu. 3. Nie wykazanie Zamawiającemu spełnienia warunków, o których mowa powyżej, spowoduje wykluczenie Uczestnika konkursu z niniejszego postępowania. 6 POSTĘPOWANIE KONKURSOWE: I CZĘŚĆ. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW. 1. W I części Konkursu każdy Uczestnik składa wypełniony Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Zał. Nr 1 do Regulaminu). Do Wniosku, o którym mowa w pkt. 1, należy dołączyć: 2.1 Dokumenty (referencje, rekomendacje itp.) poświadczające należyte wykonanie usług, o których mowa w warunku opisanym w 5 pkt 1.1. Dopuszczalne jest złożenie kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Konkursu lub pełnomocnika. 2.2 dowolny 6 znakowy kod rozpoznawczy składający się z cyfr lub cyfr i liter, umieszczony w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością przed ogłoszeniem wyników Konkursu. Koperta zawierająca kod rozpoznawczy powinna być trwale połączoną z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 2, należy złożyć w terminie do dnia 11 czerwca 2013 roku do godz w siedzibie Organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, Poznań. Sekretariat Departamentu Kultury, budynek C pokój Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z załącznikami można przesłać pocztą, przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską. Opakowanie zawierające wniosek wraz z załącznikami należy oznaczyć napisem Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na logo i hasło Wnioski muszę dotrzeć jednak do Zamawiającego w terminie i na adres oraz miejsce, o których mowa w pkt 3.

5 5. Uczestnicy, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie po ostatecznym terminie wyznaczonym na ich składanie, nie zostaną zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie. 6. Ogłoszenie o zakwalifikowaniu Uczestników do dalszego udziału w Konkursie nastąpi poprzez opublikowanie informacji na stronie Organizatora (www.umww.pl). Uczestnicy Konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do II części Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową i telefoniczną. 7 POSTĘPOWANIE KONKURSOWE: II CZĘŚĆ. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ 1. Każdy uczestnik dopuszczony do udziału w Konkursie może przedstawić nie więcej niż jedną pracę konkursową. 2. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z Konkursu. 3. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu. 4. Projekt logo i hasła promocyjnego powinien być dostarczony na sztywnym matowym papierze w formacie A4, w trzech formatach o podstawie 2 cm, 5 cm i 10 cm, w wersji kolorowej i czarnobiałej. 5. Wraz z projektem, o którym mowa w pkt. 4, należy dołączyć na sztywnym matowym papierze w formacie A4 projekt przykładowych wizualizacji z zastosowaniem logo wraz z hasłem promocyjnym: plakat imprezy zewnętrznej wpisanej w obcy layout (np. koncert, festiwal), rollup, smycz reklamowa, ulotka, banner internetowy. 6. Do projektu należy dołączyć jego wersję elektroniczną, w wersji kolorowej i czarno-białej. Wersja elektroniczna dotyczy też projektu przykładowych wizualizacji. 7. Każda złożona praca konkursowa powinna być oznaczona 6 znakowym kodem umieszczonym w prawym górnym rogu planszy. Kod powinien być tożsamy z kodem, o którym mowa w 6 pkt Pracę konkursową należy dostarczyć w opakowaniu oznaczonym napisem Konkurs na logo i hasło 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie jakiejkolwiek treści w projekcie logo lub proponowanym haśle, która mogłaby identyfikować autora pracy konkursowej lub budzić skojarzenia z jego osobą / firmą.

6 10. W Konkursie nie można zgłaszać projektów wyróżnionych lub nagrodzonych w innych konkursach lub wcześniej opublikowanych. 11. Prace konkursowe należy składać do dnia 17 lipca 2013 r. do godz w siedzibie Organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, Poznań. Sekretariat Departamentu Kultury, budynek C pokój Prace konkursowe można przesłać pocztą, przesyłką poleconą lub pocztą kurierską. Prace konkursowe muszą dotrzeć jednak do Zamawiającego Organizatora w terminie i na adres oraz miejsce, o których mowa w pkt Prace konkursowe złożone po terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 8 TERMINY 1. Ogłoszenie Konkursu: r. 2. Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: r. 3. Termin poinformowania Uczestników o dopuszczeniu do udziału w II etapie Konkursu: r. 4. Termin składania prac konkursowych: r. 5. Termin posiedzenia Komisji Konkursowej: 22 lipca 2013r. 6. Ogłoszenie wyników Konkursu: do 14 sierpnia 2013r. 7. Podane terminy są terminami instrukcyjnymi. 9 RODZAJ, WYSOKOŚĆ ORAZ TERMIN WYDANIA NAGRÓD Nagrodą w Konkursie będzie: 1. Zaproszenie autora zwycięskiej pracy konkursowej do negocjacji w celu zawarcia umowy odpłatnej, dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej. 2. Przedmiotem zamówienia / umowy będzie wykonanie na bazie zwycięskiego projektu logo i hasła promocyjnego identyfikacji wizualnej i księgi znaku, która będzie zawierać:

7 - szczegółowy opis budowy logo, logo w siatce modułowej, pole ochronne, minimalną wielkość logo, dopuszczalne tła, przykłady prawidłowego, jak i niepoprawnego zastosowania logo. - księga znaku powinna zawierać wytyczne dotyczące stosowania herbu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wraz z logo i hasłem promocyjnym w jednym materiale. - opis kolorów logotypu w różnych paletach kolorów oraz monochromatyczne (CMYK/RGB/PANTONE/SZAROŚCI), - typografię dobór typografii firmowej i użytkowej /liternictwa/ 3. Szczegóły wykonania usługi zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (autorem zwycięskiej pracy). 4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy i w konsultacji z autorem w celu skutecznego wykorzystania projektu. 5. W terminie nie krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 10 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu Zamawiający zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji, celem udzielenia zamówienia publicznego o szacunkowej wartości do zł brutto, na świadczenie usług polegających na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej w postaci wykonania systemu identyfikacji wizualnej i księgi znaku. 6. Po podpisaniu umowy w ramach środków finansowych przeznaczonych na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej - wykonanie systemu identyfikacji wizualnej i księgi znaku- zwycięski projekt logo wraz z hasłem staną się własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Oznacza to przekazanie autorskich praw majątkowych do projektu. 10 KOMISJA KONKURSOWA 1. Organizator powołuje sześcioosobową Komisję Konkursową w składzie: Agata Grenda, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiciel Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wskazany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dr Wojciech Janicki, adiunkt Pracowni Znaku i Identyfikacji Katedry Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Ewa Obrębowska -Piasecka dziennikarka Henryk Szopiński, przedstawiciel Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

8 Małgorzata Kempa, kierownik oddziału w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 2. Organizator na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje panią Agatę Grendę. 3. Organizator na Sekretarza Konkursu powołuje pana Marcina Kozubowicza, Dyrektora Biura Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Sekretarz Konkursu nie wchodzi w skład Komisji Konkursowej i nie ma prawa głosu podczas oceny prac konkursowych. 4. Komisja Konkursowa ocenia spełnienie przez Uczestników wymagań formalnych, ocenia prace konkursowe i dokonuje wyłonienia najlepszej pracy konkursowej. 5. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który podpisują jej członkowie biorący udział w pracach Komisji. 6. Stanowisko Komisji Konkursowej, w szczególności w sprawach związanych z : treścią regulaminu konkursu, oceną spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceną prac konkursowych i wyborem najlepszych prac konkursowych, wniesionym przez uczestnika konkursu odwołaniem, unieważnieniem konkursu, podejmowane jest przy udziale co najmniej 2/3 składu osobowego Komisji Konkursowej. 11 KRYTERIA OCENY PRAC 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej na podstawie niżej wymienionych kryteriów: L.p. Nazwa kryterium Punktacja 1. Zgodność z briefem konkursowym 0-5 pkt. 2. Skuteczność przekazu 0-5 pkt. 3. Funkcjonalność 0-5 pkt. 5. Łatwość zapamiętywania 0-5 pkt. 6. Oryginalność 0-5 pkt. Łącznie 25 pkt.

9 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac na posiedzeniach zamkniętych. 2. Komisja Konkursowa rozstrzyga Konkurs, a w szczególności wskazuje zwycięską, tj. najlepszą, pracę konkursową, której autor zaproszony zostanie do negocjacji dotyczących treści umowy w przedmiocie szczegółowego opracowania pracy konkursowej 3. Komisja Konkursowa przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu 4. Ocena będzie polegała na przyznaniu każdej złożonej pracy konkursowej, przez każdego oceniającego członka Komisji Konkursowej, odpowiedniej ilości punktów w ramach każdego z wymienionych kryteriów oceny. 5. Punkty przyznane pracom przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej w ramach każdego z kryteriów będą stanowić o końcowej ocenie pracy konkursowej. Za najlepszą zostanie uznana praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów z zastrzeżeniem pkt 6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie prace, poddaje się je kolejnemu głosowaniu. 6. Praca konkursowa, żeby zostać uznaną za zwycięską tj. najlepszą oraz żeby mogła zostać nagodzona poprzez zaproszenie jej autora do negocjacji celem udzielenia zamówienia publicznego na szczegółowe jej opracowanie, musi otrzymać co najmniej 50% wszystkich punktów możliwych do uzyskania według kryteriów oceny wskazanych powyżej. 12 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 14 sierpnia 2013r. 2. Informację o wynikach Konkursu Organizator: 2.1 Zamieści do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 2.2 Pisemnie i telefonicznie zawiadomi autora zwycięskiej pracy konkursowej. 3. Organizator, na wniosek Uczestników Konkursu, których prace konkursowe nie zostały wybrane, zwraca złożone przez nich prace konkursowe. 4. Organizator oświadcza, że jest związany warunkami Konkursu.

10 13 PRAWA AUTORSKIE 1. Uczestnik Konkursu, po ustaleniu wyników Konkursu i wyborze jako najlepszej jego pracy konkursowej, w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, zobowiązany będzie do zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranej pracy. Przeniesienie praw autorskich będzie obejmować (w sposób nieograniczony w czasie i terytorialnie) wszelkie pola eksploatacji, w tym prawo do: 1.1 utrwalania i zwielokrotniania pracy wszelkimi technikami, 1.2 zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy na wszelkich nośnikach, 1.3 publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 1.4 nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity 1.5 wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych, 1.6 wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet 1.7 publicznego wystawiania 1.8 najmu, dzierżawy, bezpłatnego użyczenia, 1.9 wykorzystania we wszelkich formach w zakresie związanym z działalnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, udostępniania instytucjom oraz osobom trzecim na potrzeby promocji i identyfikacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. a także zgodę na wykonywanie praw zależnych do wykonywania przeróbek i tłumaczenia. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika Konkursu. 14 UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 1. Konkurs zostanie unieważniony w przypadku, gdy: 1.1 Nie zostanie złożona żadna praca konkursowa, 1.2 Nie rozstrzygnięto Konkursu (w przypadku, kiedy żadna z prac konkursowych nie otrzyma co najmniej 50% wszystkich punktów możliwych do uzyskania wskazanych w 11 pkt.1 Regulaminu), 1.3 Wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie Konkursu lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11 1.4 Konkurs obarczony jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu Konkursu Organizator niezwłocznie powiadomi wszystkich Uczestników Konkursu. 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w Regulaminie. 2. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, Poznań. 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przechowywanie, wykorzystanie i przetwarzanie przez Województwo Wielkopolskie lub podmiot przez nie upoważniony danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zmianami). 4. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, Poznań) oraz na stronie internetowej (zakładka Kultura). Informacje o Konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres Załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie Załącznik nr 2 - Brief konkursowy

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej Wrocław, dnia 01 listopada 2014r. I. Informacje o Organizatorze Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI. POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo