REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3406 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2013 REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. Na opracowanie logo i hasła promującego Wielkopolskę mającego związek z kulturą Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt.: Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schematu II Projekty promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w tym zakresie. Poznań, 24 maja 2013 roku FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, Poznań, zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem lub Zamawiającym. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu logo oraz hasła promocyjnego, które będą identyfikować działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji i wspierania działalności związanej z kulturą w Wielkopolsce. 3. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w konkursie jest bezpłatny. 4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Budzik Kulturalny: Projekt Działań Promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski" realizowany w latach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (priorytet 6 Turystyka i środowisko kulturowe", działanie 6.2 Rozwój Kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, schemat II Projekty promocyjne"). 2 FORMA KONKURSU 1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym podzielonym na dwie proceduralne części. 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 3. W Konkursie - do chwili rozstrzygnięcia - obowiązuje zasada anonimowości prac konkursowych. 3 HARMONOGRAM KONKURSU 1. Ogłoszenie Konkursu na stronie internetowej Zamawiającego, 2. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie część I procedury konkursowej, 3. Weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie i zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie wraz z zaproszeniem do składania prac konkursowych, 4. Składanie prac konkursowych w Konkursie część II procedury konkursowej, 5. Ogłoszenie wyników Konkursu.

3 4 PRZEDMIOT I ZADANIA KONKURSU 1. Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie logo oraz hasła promującego Wielkopolskę jako region związany z kulturą. 2. Zadaniem logo i hasła promocyjnego jest wykreowanie rozpoznawalnego wizerunku Wielkopolski jako regionu, który jest utożsamiany z działalnością kulturalną. 3. Logo i hasło promocyjne będą stanowić narzędzie wspierające pozycjonowanie Wielkopolski jako marki związanej z kulturą. Projektant oraz twórca hasła powinien spojrzeć na region jako obszar, w którym kultura jest ważną dziedziną życia. 4. Logo jak i hasło promocyjne powinny być czytelne dla możliwie najszerszego grona odbiorców reprezentujących różne grupy wiekowe zarówno w Polsce jak i zagranicą. 5. Projekt może zawierać dowolną kombinację słów i rysunków, z zastrzeżeniem, że w logo lub haśle powinna znaleźć się nazwa własna Wielkopolska. 6. Hasło powinno być przedstawione w wersji językowej polskiej i angielskiej, przy czym angielska wersja językowa winna oddawać sens wersji polskiej. Nie jest wymagane wierne tłumaczenie. 5 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bądź podmioty te występujące wspólnie, które spełniają warunki określone poniżej, tj. 1.1 w ramach warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: wykażą, że wykonały w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej 2 usługi w zakresie stworzenia logo oraz co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu identyfikacji wizualnej (za opracowanie rozumie się wykonanie całościowej koncepcji kreatywnej i stworzenie księgi znaku), 1.2 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku Organizator uzna złożenie oświadczenia we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Zał. nr 1 do Regulaminu), 1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia (umowy) Organizator uzna złożenie oświadczenia we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Zał. nr 1 do Regulaminu).

4 1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Za spełnienie tego warunku Organizator uzna złożenie oświadczenia we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Zał. nr 1 do Regulaminu). 2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w Konkursie odbywać się będzie na zasadzie formuły: spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty / oświadczenia wskazane w 5 Regulaminu. 3. Nie wykazanie Zamawiającemu spełnienia warunków, o których mowa powyżej, spowoduje wykluczenie Uczestnika konkursu z niniejszego postępowania. 6 POSTĘPOWANIE KONKURSOWE: I CZĘŚĆ. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW. 1. W I części Konkursu każdy Uczestnik składa wypełniony Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Zał. Nr 1 do Regulaminu). Do Wniosku, o którym mowa w pkt. 1, należy dołączyć: 2.1 Dokumenty (referencje, rekomendacje itp.) poświadczające należyte wykonanie usług, o których mowa w warunku opisanym w 5 pkt 1.1. Dopuszczalne jest złożenie kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Konkursu lub pełnomocnika. 2.2 dowolny 6 znakowy kod rozpoznawczy składający się z cyfr lub cyfr i liter, umieszczony w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością przed ogłoszeniem wyników Konkursu. Koperta zawierająca kod rozpoznawczy powinna być trwale połączoną z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z załącznikami, o których mowa w pkt. 2, należy złożyć w terminie do dnia 11 czerwca 2013 roku do godz w siedzibie Organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, Poznań. Sekretariat Departamentu Kultury, budynek C pokój Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z załącznikami można przesłać pocztą, przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską. Opakowanie zawierające wniosek wraz z załącznikami należy oznaczyć napisem Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na logo i hasło Wnioski muszę dotrzeć jednak do Zamawiającego w terminie i na adres oraz miejsce, o których mowa w pkt 3.

5 5. Uczestnicy, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie po ostatecznym terminie wyznaczonym na ich składanie, nie zostaną zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie. 6. Ogłoszenie o zakwalifikowaniu Uczestników do dalszego udziału w Konkursie nastąpi poprzez opublikowanie informacji na stronie Organizatora (www.umww.pl). Uczestnicy Konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do II części Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową i telefoniczną. 7 POSTĘPOWANIE KONKURSOWE: II CZĘŚĆ. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ 1. Każdy uczestnik dopuszczony do udziału w Konkursie może przedstawić nie więcej niż jedną pracę konkursową. 2. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jedną pracę konkursową zostanie wykluczony z Konkursu. 3. Za złożenie pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu. 4. Projekt logo i hasła promocyjnego powinien być dostarczony na sztywnym matowym papierze w formacie A4, w trzech formatach o podstawie 2 cm, 5 cm i 10 cm, w wersji kolorowej i czarnobiałej. 5. Wraz z projektem, o którym mowa w pkt. 4, należy dołączyć na sztywnym matowym papierze w formacie A4 projekt przykładowych wizualizacji z zastosowaniem logo wraz z hasłem promocyjnym: plakat imprezy zewnętrznej wpisanej w obcy layout (np. koncert, festiwal), rollup, smycz reklamowa, ulotka, banner internetowy. 6. Do projektu należy dołączyć jego wersję elektroniczną, w wersji kolorowej i czarno-białej. Wersja elektroniczna dotyczy też projektu przykładowych wizualizacji. 7. Każda złożona praca konkursowa powinna być oznaczona 6 znakowym kodem umieszczonym w prawym górnym rogu planszy. Kod powinien być tożsamy z kodem, o którym mowa w 6 pkt Pracę konkursową należy dostarczyć w opakowaniu oznaczonym napisem Konkurs na logo i hasło 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie jakiejkolwiek treści w projekcie logo lub proponowanym haśle, która mogłaby identyfikować autora pracy konkursowej lub budzić skojarzenia z jego osobą / firmą.

6 10. W Konkursie nie można zgłaszać projektów wyróżnionych lub nagrodzonych w innych konkursach lub wcześniej opublikowanych. 11. Prace konkursowe należy składać do dnia 17 lipca 2013 r. do godz w siedzibie Organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, Poznań. Sekretariat Departamentu Kultury, budynek C pokój Prace konkursowe można przesłać pocztą, przesyłką poleconą lub pocztą kurierską. Prace konkursowe muszą dotrzeć jednak do Zamawiającego Organizatora w terminie i na adres oraz miejsce, o których mowa w pkt Prace konkursowe złożone po terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 8 TERMINY 1. Ogłoszenie Konkursu: r. 2. Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: r. 3. Termin poinformowania Uczestników o dopuszczeniu do udziału w II etapie Konkursu: r. 4. Termin składania prac konkursowych: r. 5. Termin posiedzenia Komisji Konkursowej: 22 lipca 2013r. 6. Ogłoszenie wyników Konkursu: do 14 sierpnia 2013r. 7. Podane terminy są terminami instrukcyjnymi. 9 RODZAJ, WYSOKOŚĆ ORAZ TERMIN WYDANIA NAGRÓD Nagrodą w Konkursie będzie: 1. Zaproszenie autora zwycięskiej pracy konkursowej do negocjacji w celu zawarcia umowy odpłatnej, dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej. 2. Przedmiotem zamówienia / umowy będzie wykonanie na bazie zwycięskiego projektu logo i hasła promocyjnego identyfikacji wizualnej i księgi znaku, która będzie zawierać:

7 - szczegółowy opis budowy logo, logo w siatce modułowej, pole ochronne, minimalną wielkość logo, dopuszczalne tła, przykłady prawidłowego, jak i niepoprawnego zastosowania logo. - księga znaku powinna zawierać wytyczne dotyczące stosowania herbu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wraz z logo i hasłem promocyjnym w jednym materiale. - opis kolorów logotypu w różnych paletach kolorów oraz monochromatyczne (CMYK/RGB/PANTONE/SZAROŚCI), - typografię dobór typografii firmowej i użytkowej /liternictwa/ 3. Szczegóły wykonania usługi zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (autorem zwycięskiej pracy). 4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy i w konsultacji z autorem w celu skutecznego wykorzystania projektu. 5. W terminie nie krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 10 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu Zamawiający zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji, celem udzielenia zamówienia publicznego o szacunkowej wartości do zł brutto, na świadczenie usług polegających na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej w postaci wykonania systemu identyfikacji wizualnej i księgi znaku. 6. Po podpisaniu umowy w ramach środków finansowych przeznaczonych na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej - wykonanie systemu identyfikacji wizualnej i księgi znaku- zwycięski projekt logo wraz z hasłem staną się własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Oznacza to przekazanie autorskich praw majątkowych do projektu. 10 KOMISJA KONKURSOWA 1. Organizator powołuje sześcioosobową Komisję Konkursową w składzie: Agata Grenda, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawiciel Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wskazany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, dr Wojciech Janicki, adiunkt Pracowni Znaku i Identyfikacji Katedry Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Ewa Obrębowska -Piasecka dziennikarka Henryk Szopiński, przedstawiciel Komisji Kultury Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

8 Małgorzata Kempa, kierownik oddziału w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 2. Organizator na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje panią Agatę Grendę. 3. Organizator na Sekretarza Konkursu powołuje pana Marcina Kozubowicza, Dyrektora Biura Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Sekretarz Konkursu nie wchodzi w skład Komisji Konkursowej i nie ma prawa głosu podczas oceny prac konkursowych. 4. Komisja Konkursowa ocenia spełnienie przez Uczestników wymagań formalnych, ocenia prace konkursowe i dokonuje wyłonienia najlepszej pracy konkursowej. 5. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który podpisują jej członkowie biorący udział w pracach Komisji. 6. Stanowisko Komisji Konkursowej, w szczególności w sprawach związanych z : treścią regulaminu konkursu, oceną spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceną prac konkursowych i wyborem najlepszych prac konkursowych, wniesionym przez uczestnika konkursu odwołaniem, unieważnieniem konkursu, podejmowane jest przy udziale co najmniej 2/3 składu osobowego Komisji Konkursowej. 11 KRYTERIA OCENY PRAC 1. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej na podstawie niżej wymienionych kryteriów: L.p. Nazwa kryterium Punktacja 1. Zgodność z briefem konkursowym 0-5 pkt. 2. Skuteczność przekazu 0-5 pkt. 3. Funkcjonalność 0-5 pkt. 5. Łatwość zapamiętywania 0-5 pkt. 6. Oryginalność 0-5 pkt. Łącznie 25 pkt.

9 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac na posiedzeniach zamkniętych. 2. Komisja Konkursowa rozstrzyga Konkurs, a w szczególności wskazuje zwycięską, tj. najlepszą, pracę konkursową, której autor zaproszony zostanie do negocjacji dotyczących treści umowy w przedmiocie szczegółowego opracowania pracy konkursowej 3. Komisja Konkursowa przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu 4. Ocena będzie polegała na przyznaniu każdej złożonej pracy konkursowej, przez każdego oceniającego członka Komisji Konkursowej, odpowiedniej ilości punktów w ramach każdego z wymienionych kryteriów oceny. 5. Punkty przyznane pracom przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej w ramach każdego z kryteriów będą stanowić o końcowej ocenie pracy konkursowej. Za najlepszą zostanie uznana praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów z zastrzeżeniem pkt 6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie prace, poddaje się je kolejnemu głosowaniu. 6. Praca konkursowa, żeby zostać uznaną za zwycięską tj. najlepszą oraz żeby mogła zostać nagodzona poprzez zaproszenie jej autora do negocjacji celem udzielenia zamówienia publicznego na szczegółowe jej opracowanie, musi otrzymać co najmniej 50% wszystkich punktów możliwych do uzyskania według kryteriów oceny wskazanych powyżej. 12 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 14 sierpnia 2013r. 2. Informację o wynikach Konkursu Organizator: 2.1 Zamieści do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 2.2 Pisemnie i telefonicznie zawiadomi autora zwycięskiej pracy konkursowej. 3. Organizator, na wniosek Uczestników Konkursu, których prace konkursowe nie zostały wybrane, zwraca złożone przez nich prace konkursowe. 4. Organizator oświadcza, że jest związany warunkami Konkursu.

10 13 PRAWA AUTORSKIE 1. Uczestnik Konkursu, po ustaleniu wyników Konkursu i wyborze jako najlepszej jego pracy konkursowej, w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, zobowiązany będzie do zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranej pracy. Przeniesienie praw autorskich będzie obejmować (w sposób nieograniczony w czasie i terytorialnie) wszelkie pola eksploatacji, w tym prawo do: 1.1 utrwalania i zwielokrotniania pracy wszelkimi technikami, 1.2 zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy na wszelkich nośnikach, 1.3 publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 1.4 nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity 1.5 wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych, 1.6 wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet 1.7 publicznego wystawiania 1.8 najmu, dzierżawy, bezpłatnego użyczenia, 1.9 wykorzystania we wszelkich formach w zakresie związanym z działalnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, udostępniania instytucjom oraz osobom trzecim na potrzeby promocji i identyfikacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. a także zgodę na wykonywanie praw zależnych do wykonywania przeróbek i tłumaczenia. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestnika Konkursu. 14 UNIEWAŻNIENIE KONKURSU 1. Konkurs zostanie unieważniony w przypadku, gdy: 1.1 Nie zostanie złożona żadna praca konkursowa, 1.2 Nie rozstrzygnięto Konkursu (w przypadku, kiedy żadna z prac konkursowych nie otrzyma co najmniej 50% wszystkich punktów możliwych do uzyskania wskazanych w 11 pkt.1 Regulaminu), 1.3 Wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie Konkursu lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11 1.4 Konkurs obarczony jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu Konkursu Organizator niezwłocznie powiadomi wszystkich Uczestników Konkursu. 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w Regulaminie. 2. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, Poznań. 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przechowywanie, wykorzystanie i przetwarzanie przez Województwo Wielkopolskie lub podmiot przez nie upoważniony danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zmianami). 4. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, Poznań) oraz na stronie internetowej (zakładka Kultura). Informacje o Konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres Załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie Załącznik nr 2 - Brief konkursowy

Uchwała nr 3406 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2013

Uchwała nr 3406 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2013 Uchwała nr 3406 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2013 w sprawie : ogłoszenia konkursu na opracowanie logo i hasła promującego Wielkopolskę, mającego związek z kulturą oraz powołania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych ogłasza konkurs na opracowanie logotypu Kolegium MISH UW

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych ogłasza konkurs na opracowanie logotypu Kolegium MISH UW OGŁOSZENIE O KONKURSIE Kolegium Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych ogłasza konkurs na opracowanie logotypu Kolegium MISH UW 1) Nazwa projektu: Logotyp Kolegium Międzyobszarowych Studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136/2012 Prezydenta Miasta Elbląg Z dnia 26 kwietnia 2012 roku Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga 1 Organizator Organizatorem Konkursu na projekt logo Elbląga,

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym

Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym Konkurs otwarty na opracowanie znaku graficznego Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowym Celem Konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (loga), który będzie nawiązywał do działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logotyp Roku Kolberga

Regulamin konkursu na logotyp Roku Kolberga Regulamin konkursu na logotyp Roku Kolberga 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu na stworzenie logotypu Roku Kolberga ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Konkursu jest stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia = Szansa

Psychoterapia = Szansa Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii ul. Szkolna 7 i 41-800 Zabrze tel. (032) 276 11 79 e mail: info@fripp.org.pl www.fripp.org.pl Regulamin Konkursu na plakat kampanii profilaktycznej promującej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń. Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń. Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na opracowanie projektu logo Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu na opracowanie projektu logo Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu na opracowanie projektu logo Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1256/347/ IV/2014 Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu na logo służące promocji i identyfikacji polskiego sektora rolno-spożywczego 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej konkursem, jest Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy konkurs na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic

Międzynarodowy konkurs na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Międzynarodowy konkurs na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, tel. 032 214-71-93, Wydział Strategii, Rozwoju i Promocji,

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

HUMANISTYCZNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYDZIAŁOWĄ RADĘ STUDENCKĄ WNH UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT LOGO Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT LOGO Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT LOGO Białostockiego Programu Zabaw Fundamentalnych I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku (zwane też Organizatorem), ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

Warszawa. I. Postanowienia ogólne

Warszawa. I. Postanowienia ogólne PW-Sat2, Studenckie Koło Astronautyczne Instytut Techniki Cieplnej ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa Regulamin Konkursu na logo projektu satelity PW-Sat2. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na logo dla Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie

Regulamin Konkursu na logo dla Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie Regulamin Konkursu na logo dla Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie 1 Organizator Organizatorem Konkursu na logo jest Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu, zwany dalej Organizatorem. 2 Cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO LUBELSKIEGO INSTYTUTU DESIGNU 1 ORGANIZATOR i PARTNER 1. Organizatorem Konkursu jest Lubelski Park Naukowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo Związku Zawodowego Nasza Kadra KWK Rydułtowy Anna

Regulamin konkursu na logo Związku Zawodowego Nasza Kadra KWK Rydułtowy Anna Regulamin konkursu na logo Związku Zawodowego Nasza Kadra KWK Rydułtowy Anna I. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo Związku Zawodowego Nasza Kadra KWK Rydułtowy-Anna, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO I WIZUALIZACJI OBSERWATORIUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO I WIZUALIZACJI OBSERWATORIUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO I WIZUALIZACJI OBSERWATORIUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na opracowanie logo i wizualizacji Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK. 1 Organizatorzy: 2 Forma Konkursu:

REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK. 1 Organizatorzy: 2 Forma Konkursu: REGULAMIN KONKURSU na gadżet reklamowy dla CPK 1 Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest: Akademia Sztuki w Szczecinie pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin 2 Forma Konkursu: 1. Konkurs ma charakter otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOLKLOR TANIEC - INTEGRACJE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOLKLOR TANIEC - INTEGRACJE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOLKLOR TANIEC - INTEGRACJE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem niniejszego konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe INTEGRACJE oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS NA LOGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA KRÓLEWSKIE PONIDZIE REGULAMIN KONKURSU

OTWARTY KONKURS NA LOGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA KRÓLEWSKIE PONIDZIE REGULAMIN KONKURSU OTWARTY KONKURS NA LOGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA KRÓLEWSKIE PONIDZIE REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu na logo Lokalnej Grupy Działania Królewskie Ponidzie, zwanego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR 1 Informacje ogólne. 1. Organizatorem konkursu jest powstające Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

Bardziej szczegółowo

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Fundacja Jagniątków ogłasza na logo Wolontariatu Powiatu Jeleniogórskiego prace należy nadsyłać do 22.02.2013 r. Główna nagroda to TABLET, przewidziane są również nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Mokrsko.

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Mokrsko. Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne Gminy Mokrsko. Organizator: Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231. Cel konkursu: 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie znaku graficznego i hasła promującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU Międzynarodowego Dnia Tańca w Białymstoku I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich I Organizator i przedmiot konkursu: Dyrektor Przedszkola w Trąbkach Wielkich ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola w postaci znaku/symbolu graficznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ LUB MULTIMEDIALNĄ CO ZNACZY ŻYĆ ZDROWO I SPORTOWO?

REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ LUB MULTIMEDIALNĄ CO ZNACZY ŻYĆ ZDROWO I SPORTOWO? REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ LUB MULTIMEDIALNĄ CO ZNACZY ŻYĆ ZDROWO I SPORTOWO? 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na najlepszą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) DLA PROJEKTU PT. ODRA DLA TURYSTÓW 2014 ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ NA TRANSGRANICZNYM OBSZARZE DOLINY ŚRODKOWEJ ODRY ETAP II 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW REGULAMIN KONKURSU NA LOGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY CELESTYNÓW I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO REGULAMIN KONKURSU NA LOGO MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu na opracowanie symbolu graficznego, logo MSWP jest Młodzieżowy Sejmik Województwa.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne marki Hotele Łan I. Organizator i przedmiot konkursu. 1. Polska Izba Hotelarstwa zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na logo i hasło promocyjne będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki

Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki Regulamin konkursu na hasło promocyjne Miasta Marki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu na logo, zwanego dalej konkursem, jest gmina Miasto Marki, zwane dalej Organizatorem. 2.Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. n a z n a k g r a f icz n y (logo t y p ) I n s t y t u c j a f i n a n s o w a p r z y j a z n a media c j i

R E G U L A M I N K O N K U R S U. n a z n a k g r a f icz n y (logo t y p ) I n s t y t u c j a f i n a n s o w a p r z y j a z n a media c j i R E G U L A M I N K O N K U R S U n a z n a k g r a f icz n y (logo t y p ) I n s t y t u c j a f i n a n s o w a p r z y j a z n a media c j i I. Organizator Organizatorem konkursu na znak graficzny (logotyp)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na projekt logo dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli

Regulamin Konkursu na projekt logo dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli Regulamin Konkursu na projekt logo dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli 1. Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy kierowca

Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy kierowca Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy kierowca 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki Wzorowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu JM Rektora Politechniki Łódzkiej na logo oraz system identyfikacji wizualnej Politechniki Łódzkiej

Regulamin Konkursu JM Rektora Politechniki Łódzkiej na logo oraz system identyfikacji wizualnej Politechniki Łódzkiej Regulamin Konkursu JM Rektora Politechniki Łódzkiej na logo oraz system identyfikacji wizualnej Politechniki Łódzkiej 1 Przedmiot i cel Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Łódzka, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki Kopernik 15 grudnia 2010 r.

Centrum Nauki Kopernik 15 grudnia 2010 r. REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE LOGO PLANETARIUM CENTRUM NAUKI KOPERNIK I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stworzenie słownograficznego oznaczenia planetarium

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA HASŁO AWF WARSZAWA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA HASŁO AWF WARSZAWA OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA HASŁO AWF WARSZAWA Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ogłasza konkurs na opracowanie hasła promującego ww. Uczelnię 1) Nazwa projektu: Hasło promujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKU RSU NA LO GO W YDZI AŁU BUDOWNICTWA I INZYNIERII Ś RODOWISKA POLITEC HNIKI PO ZN AŃS K I EJ

REGULAMIN KONKU RSU NA LO GO W YDZI AŁU BUDOWNICTWA I INZYNIERII Ś RODOWISKA POLITEC HNIKI PO ZN AŃS K I EJ REGULAMIN KONKU RSU NA LO GO W YDZI AŁU BUDOWNICTWA I INZYNIERII Ś RODOWISKA POLITEC HNIKI PO ZN AŃS K I EJ 1 Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu na opracowanie LOGO Wydziału Budownictwa i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA PLAKAT, HASŁO I LOGO. Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie

KONKURS NA PLAKAT, HASŁO I LOGO. Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie I Organizator: KONKURS NA PLAKAT, HASŁO I LOGO Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wodzisławiu Śląskim II Współorganizatorzy: Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu Regulamin konkursu na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa cele, zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na LOGO Stowarzyszenia LGD Brama

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku I. Informacje ogólne Organizator: Starostwo Powiatowe w Łasku 1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi

Regulamin konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi Regulamin konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi Rozdział I Organizator 1 Zarząd Stowarzyszenia LGD Dolina Giełczwi ogłasza konkurs na opracowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski 1. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Miasto Sokołów Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

2. Logo OKSiR ma stanowić graficzne uzupełnienie oraz powinno kojarzyć się ze statutowymi

2. Logo OKSiR ma stanowić graficzne uzupełnienie oraz powinno kojarzyć się ze statutowymi Regulamin konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej w postaci Logo OKSiR I. Organizator konkursu. Organizatorem konkursu na opracowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na plakat

Regulamin konkursu na plakat Regulamin konkursu na plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim I. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH W REGULAMINIE 1. Regulamin dokument sporządzony przez Organizatora, regulujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO związane z kampanią społeczną Wojewody Podlaskiego

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO związane z kampanią społeczną Wojewody Podlaskiego REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO związane z kampanią społeczną Wojewody Podlaskiego Organizator: Wojewoda Podlaski Współorganizatorzy: Zespół ds. poprawy poczucia bezpieczeństwa mniejszości narodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PRZEDSZKOLA Nr 200 GĄSKI BALBINKI W WARSZAWIE

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PRZEDSZKOLA Nr 200 GĄSKI BALBINKI W WARSZAWIE REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PRZEDSZKOLA Nr 200 GĄSKI BALBINKI W WARSZAWIE W związku z potrzebą wzbogacenia tradycji i symboliki naszego Przedszkola, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

z dnia 4 czerwca 2013 r.

z dnia 4 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 31/2013 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Koninie Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

BIELSKA KRAINA W OBIEKTYWIE

BIELSKA KRAINA W OBIEKTYWIE KONKURS FOTOGRAFICZNY BIELSKA KRAINA W OBIEKTYWIE Fotografia jest nie tylko odbitką na papierze światłoczułym, jest także zwierciadłem świata, czasem krzywym, kiedy indziej wiernym, jest przedłużeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PABIANICKIEGO PÓŁMARATONIKU

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PABIANICKIEGO PÓŁMARATONIKU REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PABIANICKIEGO PÓŁMARATONIKU 1 Informacje ogólne. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wszystko Gra -Pabianice z siedzibą w Pabianicach przy ul. Traugutta 2 Konkurs obejmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze U n ia E u r o p e j s k a Europejski Fundusz Rybacki E 100 P R O J E K T Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

1.3. Konkurs ma charakter otwarty Konkurs jest jednoetapowy Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

1.3. Konkurs ma charakter otwarty Konkurs jest jednoetapowy Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU projektu grantowego Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wykonanie projektu logo. Młodzieżowej Rady Powiatu Średzkiego

Regulamin konkursu na wykonanie projektu logo. Młodzieżowej Rady Powiatu Średzkiego Regulamin konkursu na wykonanie projektu logo Młodzieżowej Rady Powiatu Średzkiego 1. Organizator konkursu Młodzieżowa Rada Powiatu Średzkiego, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska 2. Forma konkursu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy i Miasta Proszowice w postaci logo gminy.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy i Miasta Proszowice w postaci logo gminy. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy i Miasta Proszowice w postaci logo gminy. I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu na opracowanie elementu identyfikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Ciekawe zjawiska przyrodnicze dla II klas Szkół Podstawowych

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Ciekawe zjawiska przyrodnicze dla II klas Szkół Podstawowych REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Ciekawe zjawiska przyrodnicze dla II klas Szkół Podstawowych 1. Postanowienia ogólne a) zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji Konkursu Ciekawe zjawiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Bezpieczna Przyjazna Ostrołęka Nasza Wspólna Sprawa"

REGULAMIN KONKURSU. Bezpieczna Przyjazna Ostrołęka Nasza Wspólna Sprawa REGULAMIN KONKURSU Projekt znaku graficznego (logo) programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i poprawy jakości Ŝycia mieszkańców na lata 2012 2020 pod nazwą: Bezpieczna Przyjazna

Bardziej szczegółowo

Preambuła. I. Organizator konkursu

Preambuła. I. Organizator konkursu Regulamin konkursu na opracowanie projektu znaku graficznego logo oraz plakatu z okazji Jubileuszu 650-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Preambuła W roku 2014 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na projekt gadżetów promocyjnych (tunika, koszula) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN KONKURSU na projekt gadżetów promocyjnych (tunika, koszula) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN KONKURSU na projekt gadżetów promocyjnych (tunika, koszula) Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu I. Organizator konkursu 1.1. Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum 1. Postanowienia ogólne a) Zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji konkursu Moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU SZCZECIŃSKIEGO HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU MŁODYCH (SHUM)

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU SZCZECIŃSKIEGO HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU MŁODYCH (SHUM) REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU SZCZECIŃSKIEGO HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU MŁODYCH (SHUM) 1 Postanowienia Ogólne 1. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, zwany dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

GIF, o rozdzielczości co najmniej 1024x768 oraz w wersji papierowej, naklejony na sztywnej planszy w formacie nie mniejszym niż A4.

GIF, o rozdzielczości co najmniej 1024x768 oraz w wersji papierowej, naklejony na sztywnej planszy w formacie nie mniejszym niż A4. REGULAMIN KONKURSU NA OPACOWANIE HASŁA I ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) PROMUJĄCEGO PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WEJHEROWO ORGANIZOWANEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania wizualizacji projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania wizualizacji projektu ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania wizualizacji projektu Wrocław, 03-09-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Łowiczu Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki ul. Stary Rynek 1; Łowicz tel.

Urząd Miejski w Łowiczu Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki ul. Stary Rynek 1; Łowicz tel. 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na produkt marki Folklor Łowicki, w ramach realizacji Projektu pn. Folklor Łowicki wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA. LOGO IZBY CZARNEJ PŁYTY 1 Informacje ogólne.

REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA. LOGO IZBY CZARNEJ PŁYTY 1 Informacje ogólne. REGULAMIN KONKURSU GRAFICZNEGO NA 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki czarnaplyta@cal.pionki.pl LOGO IZBY CZARNEJ PŁYTY 1 Informacje ogólne. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na projekt produktu promującego Muzeum Wojska REGULAMIN KONKURSU

Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na projekt produktu promującego Muzeum Wojska REGULAMIN KONKURSU Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na projekt produktu promującego Muzeum Wojska REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO PROMUJĄCEGO MIASTO BYTOM MÓJ BYTOM MOJE MIASTO, MÓJ DOM EDYCJA ZIMOWA

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO PROMUJĄCEGO MIASTO BYTOM MÓJ BYTOM MOJE MIASTO, MÓJ DOM EDYCJA ZIMOWA REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO PROMUJĄCEGO MIASTO BYTOM MÓJ BYTOM MOJE MIASTO, MÓJ DOM EDYCJA ZIMOWA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorami niniejszego konkursu są Atrium Plejada Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na gadżety promujące jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na gadżety promujące jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego OGŁOSZENIE O KONKURSIE Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na gadżety promujące jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego 1. Nazwa projektu: Gadżety promujące jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu na Projekt Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW

REGULAMIN Konkursu na Projekt Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW REGULAMIN Konkursu na Projekt Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu na Projekt Logo Prezydium Samorządu Doktorantów AMW jest Prezydium Samorządu Doktorantów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562.

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562. Kraków: Koncepcja interpretacji graficznej działu portalu Wirtualne Muzea Małopolski Numer ogłoszenia: 89110-2013; data zamieszczenia: 05.03.2013 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych. 1. Organizator

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych. 1. Organizator Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych 1. Organizator Organizatorem konkursu na projekt logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych, zwanego dalej Konkursem jest

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH Z OKAZJI 70. ROCZNICY POWSTANIA SZKOŁY W SZTUTOWIE

RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH Z OKAZJI 70. ROCZNICY POWSTANIA SZKOŁY W SZTUTOWIE RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH Z OKAZJI 70. ROCZNICY POWSTANIA SZKOŁY W SZTUTOWIE I Organizator konkursu: 1. Zespół Szkół w Sztutowie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkursy z okazji 70.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ (LOGO I LOGOTYP) YMUSIC

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ (LOGO I LOGOTYP) YMUSIC ymusic mający w statutowej działalności impresariat artystyczny jak i produkcje eventów muzycznych osadzonych w szeroko pojętej kulturze alternatywnej ogłasza konkurs na logo i logotyp. Konkurs skierowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Polskie Logo Wspólnoty Krwi Chrystusa ( WKC )

Regulamin Konkursu na Polskie Logo Wspólnoty Krwi Chrystusa ( WKC ) Regulamin Konkursu na Polskie Logo Wspólnoty Krwi Chrystusa ( WKC ) I. Informacje ogólne 1. Organizator: Rada Krajowa WKC wraz z Misjonarzami Krwi Chrystusa. 2. Konkurs obejmuje polskie opracowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA KONCEPCJĘ UJEDNOLICONEGO WIZERUNKU FILHARMONII NARODOWEJ

REGULAMIN KONKURSU NA KONCEPCJĘ UJEDNOLICONEGO WIZERUNKU FILHARMONII NARODOWEJ REGULAMIN KONKURSU NA KONCEPCJĘ UJEDNOLICONEGO WIZERUNKU FILHARMONII NARODOWEJ I. Organizator 1. Filharmonia Narodowa dalej zwana Organizatorem ogłasza konkurs na koncepcję ujednoliconego wizerunku Filharmonii

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO POWIATU BRANIEWSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO POWIATU BRANIEWSKIEGO REGULAMIN KONKURSU NA LOGO POWIATU BRANIEWSKIEGO 1 Organizator konkursu Zarząd Powiatu Braniewskiego, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt: Logo Powiatu Braniewskiego. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA Zamawiający: Stołeczne Biuro Turystyki - organizator konkursu Pl. Zamkowy 10 00-277 Warszawa REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE I. Informacje ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Imielinie. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Organizator

Rozdział I Organizator Regulamin konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) Projektu pn.: Rowerem przez krainę Lewarta promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej Rozdział I Organizator 1 Urząd Miasta Lubartów

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA ZNAK GRAFICZNY IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ (LOGO) FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNEGO CO KRAJ TO OBYCZAJ

KONKURS NA ZNAK GRAFICZNY IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ (LOGO) FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNEGO CO KRAJ TO OBYCZAJ KONKURS NA ZNAK GRAFICZNY IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ (LOGO) FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNEGO CO KRAJ TO OBYCZAJ Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej OSI 4 LEADER w ramach działania 4.2.1 Wdrażanie projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Logo Samorządu Doktorantów

Regulamin Konkursu na Logo Samorządu Doktorantów Regulamin Konkursu na Logo Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na projekt logo Fundacji Aktywizacja

Regulamin Konkursu na projekt logo Fundacji Aktywizacja Warszawa, 2.10.2013 r. Regulamin Konkursu na projekt logo Fundacji Aktywizacja 1. Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Aktywizacja, z siedzibą: ul. Wiśniowa 40b lok. 8, 02-520

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Matematyczne potyczki dla klas V szkół podstawowych. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Matematyczne potyczki dla klas V szkół podstawowych. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Matematyczne potyczki dla klas V szkół podstawowych 1. Postanowienia ogólne a) zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji konkursu Matematyczne potyczki zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PRZYGOTOWANIE PLAKATU EDUKACYJNEGO ZWIĄZANEGO Z TEMATYKĄ DBANIA O ŚRODOWISKO NATURALNE, A PRZEZ TO O ZASOBY WODNE PT.

REGULAMIN KONKURSU NA PRZYGOTOWANIE PLAKATU EDUKACYJNEGO ZWIĄZANEGO Z TEMATYKĄ DBANIA O ŚRODOWISKO NATURALNE, A PRZEZ TO O ZASOBY WODNE PT. REGULAMIN KONKURSU NA PRZYGOTOWANIE PLAKATU EDUKACYJNEGO ZWIĄZANEGO Z TEMATYKĄ DBANIA O ŚRODOWISKO NATURALNE, A PRZEZ TO O ZASOBY WODNE PT.: WODA DLA ŻYCIA 1 Przedmiot Konkursu Przedmiotem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr /VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2011r. REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO PROMOCYJNE MIASTA ŁODZI

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr /VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2011r. REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO PROMOCYJNE MIASTA ŁODZI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr /VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2011r. REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I HASŁO PROMOCYJNE MIASTA ŁODZI 1. PRZEDMIOT KONKURSU 1. Celem Konkursu jest wyłonienie projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych. Postanowienia ogólne BIURO POSELSKIE POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PROF. LENY KOLARSKIEJ-BOBIŃSKIEJ Regulamin konkursu na projekt dla kół naukowych/organizacji studenckich/grup nieformalnych 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca w ramach realizacji projektu innowacyjnego pod nazwą PI Novum subsydium realizowanego w partnerstwie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV(22)2007 Rady Gminy Dynów z dnia 09 marca 2007 roku

Uchwała Nr IV(22)2007 Rady Gminy Dynów z dnia 09 marca 2007 roku Uchwała Nr IV(22)2007 Rady Gminy Dynów z dnia 09 marca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt logo Gminy Dynów i ustanowienia regulaminu konkursu. Na podstawie: 1) art. 18 ust. 2 pkt. 15 i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR V1/29/11 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 luty 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR V1/29/11 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 luty 2011 roku ZARZĄDZENIE NR V1/29/11 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 9 luty 2011 roku w sprawie: Ogłoszenia konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) Projektu "Rowerem przez krainę Lewarła" i powołania komisji

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Szkolna 23 39-230 Brzostek woj. podkarpackie

Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Szkolna 23 39-230 Brzostek woj. podkarpackie Brzostek, 26 czerwca 2013 roku Szanowni Państwo, Rada Programowa Warsztatów Terapii Zajęciowej zaprasza do udziału w konkursie na Projekt graficzny logo dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury ,, POLAND Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Międzynarodowego Festiwalu Tańca 1. Organizator Organizatorem konkursu na projekt logo Międzynarodowego Festiwalu Tańca, zwanego dalej Konkursem jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu historyczno-literackiego. Oskar Kolberg - kompozytor i folklorysta -mało znany? Jubileusz 200-lecia urodzin Rokiem Kolberga

REGULAMIN. Konkursu historyczno-literackiego. Oskar Kolberg - kompozytor i folklorysta -mało znany? Jubileusz 200-lecia urodzin Rokiem Kolberga REGULAMIN Konkursu historyczno-literackiego organizowanego przez Fundację Militarny Instytut Historyczny w Bielsku Białej Konkurs jest realizowany w ramach Roku Oskara Kolberga mający na celu między innymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na:

OGŁOSZENIE. o zamówieniu na: Poznań, 5 czerwca 2012 roku OGŁOSZENIE o zamówieniu na: Usługi w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynku niemieckim polegającej na stworzeniu identyfikacji wizualnej (CI) firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW

REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA FESTIWALU KUPOWANIA DLA KLIENTÓW I. [Definicje] 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą II edycja Festiwalu Kupowania dla Klientów organizowany w Starym Browarze; 2. Organizator:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Młodzi On-Life - Lubuskie inwestuje w przyszłość

Regulamin konkursu fotograficznego Młodzi On-Life - Lubuskie inwestuje w przyszłość Regulamin konkursu fotograficznego Młodzi On-Life - Lubuskie inwestuje w przyszłość 1. Organizator i cel konkursu 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny promujący

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy konkurs na opracowanie projektu gadżetu promującego Czechowice-Dziedzice w Euroregionie Beskidy

Międzynarodowy konkurs na opracowanie projektu gadżetu promującego Czechowice-Dziedzice w Euroregionie Beskidy Międzynarodowy konkurs na opracowanie projektu gadżetu promującego Czechowice-Dziedzice w Euroregionie Beskidy REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo