SPIS TREŚCI: Załączniki:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: Załączniki:"

Transkrypt

1 KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i e 3 9, K r a k ó w N I P : R E G O N : B a n k S p ó ł d z i e l c z y w K r z e s z o w i c a c h r - k n r t e l : f a x : e - m a i l : k v p. k v p. p l s e e o u r w e b s i t e : w w w. k v p. p l Temat: Nr opracowania: KON-45/11/PW/BMS Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. ul. Ingardena 6, Kraków OBIEKT Budynek przy ul. Ingardena 6, Kraków, działka ewidencyjna o powierzchni 1,084 ha, nr Ew. 187/3 oraz działka nr 04/4, obr 1. Krowodrza o powierzchni 0,1473 ha, INWESTOR: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Ul. Gołębia 4, Kraków BranŜa BMS Faza Projekt wykonawczy Projekt sporządził zespół: Imię i nazwisko branŝa uprawnienia Izba budowlana mgr inŝ. arch. Aleksander Mirek Generalny Projektant Architektura 151/98 MP inŝ. Grzegorz Dutka BMS - projektował mgr inŝ. Mariusz Burtan BMS - opracował mgr inŝ. Dariusz Okarmus BMS - sprawdził 37/000 MAP/IE/656/0 Kraków, sierpień 011 1

2 SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania str. 3. Podstawa opracowania str Zakres opracowania str Wytyczne branŝowe podział zakresu prac i dostaw str Funkcje układów automatyki str Dobór sprzętu str MontaŜ urządzeń automatycznej regulacji str Prowadzenie tras kablowych str Zagadnienia BHP str Zbiorcze zestawienie kabli, przewodów i materiałów montaŝowych str Zestawienie elementów automatyki, prac inŝynierskich i montaŝowych str Zastosowanie rozwiązań równowaŝnych str. 17 Załączniki: 1. Schematy synoptyczne Z 1. Schematy rozmieszczenia szaf systemu BMS, stanowiska wizualizacji oraz panelu Z operatorskiego. Schemat architektury sieci Z 3. Rozmieszczenie szaf i paneli Exacto-Touch: kondygnacja zagłębiona Rys BMS/1 parter Rys BMS/ I piętro Rys BMS/3 Dach Rys BMS/4

3 OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie automatyki dla instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z systemem BMS dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagielińskiego przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. L Dzięki informacjom pochodzącym z róŝnych elementów systemu, budynek moŝe reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji. System BMS będzie obejmował swoim zakresem sterowanie, monitoring, a takŝe wizualizację wszystkich instalacji opisanych w projekcie. System posiada funkcję odczytywania przetwarzania pomiarów, oraz ich archiwizowania. Jest w stanie rozpoznawać sytuacje awaryjne i w odpowiednim czasie informować o tym personel.. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt wentylacji Uzgodnienia międzybranŝowe Obowiązujące normy i przepisy 3. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmują swoim zakresem następujące zagadnienia: - automatykę central wentylacyjnych; - wizualizację instalację central wentylacyjnych; - system BMS- wizualizację pracy systemów VRV, p.poŝ, kontroli dostępu: - monitoring liczników energii; 3

4 - monitoring systemu klimatyzacji VRV III generacji firmy Daikin, będzie posiadał swoją własną automatykę, system ma obowiązek udostępnić instalacji BMS protokół komunikacyjny Modbus RTU, wraz z opisem rejestrów, dzięki którym system BMS będzie mógł sprawnie monitorować jego pracę; - monitoring systememu zarządzania oświetleniem wewnątrz budynku; wymiana informacji za pomocą sygnałów bezpotencjałowych oraz protokołu DALI; - monitoring systemu SAP, za pomocą udostępnionego protokołu komunikacyjnego Modbus IP; - monitoring systemu iprotect (instalacja włamaniowa, system kontroli dostępu) za pomocą udostępnionego protokołu komunikacyjnego LON. Z uwagi na to, Ŝe jedna z central wentylacyjnych zlokalizowana będzie na dachu budynku, przyjęto, jako drugi stopień zabezpieczenia nagrzewnicy, pomiar temperatury wody technologicznej na kolektorach wejściowym i wyjściowym. Wskazania te będą miały wpływ na otwarcie zaworu trójdrogowego oraz pracę pompy nagrzewnicy. Pierwszy, podstawowy stopień ochrony nagrzewnicy oparty jest o termostat. W przypadku awarii zasilania elektrycznego central lub/i awarii kotłowni bądź wymiennika trwającej dłuŝszy czas, przy występowaniu temperatur ujemnych bądź bliskich zeru zachodzi potrzeba natychmiastowego spuszczenia wody z nagrzewnic w celu ich ochrony. Szafy automatyki zlokalizowane będą: - Szafy automatyki Exacto-Fronte SPC IPU J001 - zlokalizowana będzie na poziomie -1 w pomieszczeniu pomiędzy osiami G,H-3,4 - Szafy automatyki Exacto-Fronte SPC IPU J00 - zlokalizowana będzie na poziomie 6 w pomieszczeniu 6,0 na osi A, pomiędzy osiami 3, 4 - Szaf integrujących: Exacto-Integra SPC IPU J00x- zlokalizowane będą po jednej, na kondygnacjach: 0 5, pomiędzy osiami C,D-,3, w szachcie technicznym pomieszczeń ciągów komunikacyjnych: 0.1, 1.15,.16, 3.7, 4.3, 5.1. Stacja BMS zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kontroli systemu na poziomie -1 4

5 4. WYTYCZNE BRANśOWE PODZIAŁ ZAKRESU PRAC Podział zadań między BranŜą automatyki, sanitarną (mechaniczną), słaboprądową, elektryczną: 4.1. W projekcie przyjęto, Ŝe do zadań branŝy elektrycznej i słaboprądowej naleŝy (i nie jest to ujęte w niniejszym opracowaniu oraz nie jest to w ramach prac instalacji automatyki i BMS): - doprowadzenie do szaf sterowniczych automatyki Exacto-Fronte sygnałów beznapięciowych p. poŝ. na podstawie, których w razie poŝaru zostanie wyłączona wentylacja; - doprowadzenie zasilania dla szaf Exacto-Fronte oraz szaf Exacto-Integra; - dostarczenie kompletnego, oprogramowanego i skonfigurowanego systemu zarządzania oświetleniem wyposaŝonego w protokół komunikacyjny DALI; doprowadzenie kabli sygnałowych z systemu zarządzania oświetleniem do poszczególnych szaf integrujących; - dostawę liczników energii; - dostarczenie kompletnego systemu SAP wyposaŝonego w bramkę MPG w wersji odpowiadającej centralce i ilości punktów danych, interfejs SEI podłączony do sieci Essernet; system SAP w pełni oprogramowany i skonfigurowany do pracy z systemem BMS w protokole ModBus IP; - dostarczenie kompletnego systemu iprotect w pełni oprogramowanego i skonfigurowanego dla pracy z systemem BMS w protokole LON. 4.. W projekcie przyjęto, Ŝe do zadań branŝy sanitarnej i mechanicznej naleŝy (i nie jest to ujęte w niniejszym opracowaniu oraz nie jest to w ramach prac instalacji automatyki i BMS): - montaŝ zaworów trójdrogowych i innych elementów na instalacji hydraulicznej; - dostawa i montaŝ pomp obiegowych; - dostawa central wentylacyjnych wraz z falownikami; 5

6 - dostawa i montaŝ urządzeń klimatyzacyjnych typu Split, VRV, VAV, CAV; - dostawa interfejsu do komunikacji systemu VRV po protokole Modbus wraz z jego konfiguracją i oprogramowaniem Do zadań branŝy automatyki i BMS naleŝy: - pełne zrealizowanie wszystkich funkcji sterowania pracą central wentylacyjnych; - zrealizowanie funkcji zabezpieczeń wszystkich niezbędnych elementów (silniki, pompy, zabezpieczenia przeciw zamarzaniu nagrzewnic itp.); - informowanie o wystąpieniu alarmów, awarii i sytuacji nietypowej pracy (zerwanie pasków, zanieczyszczenie filtrów, przekroczenie zadanych odchyłek temperatury, awarii agregatów chłodniczych itp.); - okablowanie od szaf sterowniczych automatyki do elementów automatyki, wykonawczych i siłowych; - wykonanie infrastruktury komunikacji na potrzeby urządzeń VRV IIIG, wykorzystujących protokół ModBus do transmisji danych; - wykonanie infrastruktury komunikacji na potrzeby systemu SAP wykorzystującego protokół ModBus IP do transmisji danych; - wykonanie infrastruktury komunikacji na potrzeby systemu iprotect wykorzystującego protokół LON do transmisji danych; - doprowadzenie kabli sygnałowych z tablic piętrowych obwodów oświetleniowych do szaf sterowniczych automatyki; - dostawa sterowników, modułów, elementów wykonawczych; - dostawa i montaŝ kanałowych, przylgowych i zanurzeniowych czujników temperatury wraz z pochewkami (pochewki montowane przez branŝę sanitarną); - montaŝ czujników, sterowników, modułów, itp. oraz elementów wykonawczych (siłowniki) bez montaŝu zaworów trójdroŝnych i pomp oraz innych elementów; 6

7 - dostawa i montaŝ szaf sterowniczych automatyki posiadających wszelkie niezbędne układy zasilania elementów siłowych (wentylatory, pompy, falowniki) wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami zwarciowymi i przeciąŝeniowymi; - oprogramowanie sterowników zlokalizowanych w szafach Exacto-Fronte oraz w szafach Exacto-Integra - sterowniki central wentylacyjnych oraz systemu BMS; - rozruch automatyki, szkolenie personelu, wykonie dokumentacji powykonawczej i instrukcja obsługi. - dostawa i wykonie konfiguracji stacji BMS 5. FUNKCJE UKŁADÓW AUTOMATYKI I BMS W ramach realizowanego projektu przewiduje się wykonanie układów automatycznej regulacji, zabezpieczeń, sygnalizacji oraz nadzorowania, spełniających następujące funkcje: W zakresie układów wentylacji i klimatyzacji: w układach wentylacji K1 i K regulacja temperatury realizowana jest za pośrednictwem wymiennika rotacyjnego, nagrzewnicy wodnej i chłodnicy glikolowej. Temperaturą wiodącą w obydwu układach wentylacyjnych jest temperatura nawiewu; stabilizacja ciśnienia w kanałach wentylacyjnych; regulacja ilościowa powietrza w wybranych pomieszczeniach, zaleŝna od stęŝenia CO ; sygnalizacja awarii falowników; sygnalizacja zabrudzenia filtrów powietrza na nawiewie i wywiewie; zabezpieczenie przed zamarzaniem nagrzewnic wodnych realizowane poprzez zastosowanie termostatów przeciw-zamroŝeniowe z kapilarami rozpiętymi na lamelach nagrzewnic. W czasie postoju instalacji w warunkach zimowych przewiduje się realizację układu automatycznej regulacji temperatury wody wypływającej z nagrzewnic na poziomie + 15 o C. 7

8 Zadziałanie zabezpieczenia spowoduje: - zatrzymanie centrali wentylacyjnej i zamknięcie przepustnic; - otwarcie zaworu nagrzewnicy na 100%; - załączenie pompy nagrzewnicy (jeśli była wyłączona); - zapalenie diodowej sygnalizacji awarii na szafie sterowniczej; - przekazanie sygnału awarii do stacji wizualizacji; Usunięcie blokady spowodowanej zadziałaniem zabezpieczenia będzie ręczne poprzez przycisk na szafie sterowniczej, po usunięciu przyczyny zadziałania alarmu; zabezpieczenie przed zasysaniem skroplin. W przypadku, gdy centrala jest wyposaŝona w chłodnicę przepustnica nawiewu powinna się otworzyć 30 sekund przed uruchomieniem wentylatora nawiewu; W zakresie monitoringu systemów słaboprądowych z systemem BMS: nadzorowanie pracy systemu zarządzania oświetleniem wykorzystującego protokół DALI; sygnalizacja stanów pracy obsługiwanych przez ten system elementów oświetleniowych; sterowanie oświetleniem (podstawowym i nocnym w zakresie harmonogramów czasowych) ciągów komunikacyjnych od zegara czasu astronomicznego i z panelu LCD w pomieszczeniu ochrony i monitoringu oraz potwierdzenie pracy oświetlenia ciągów komunikacyjnych przy wykorzystaniu sygnałów bezpotencjałowych; monitoring liczników energii sterowanie oświetleniem klatek schodowych przy wykorzystaniu sygnałów bezpotencjałowych; załączanie i monitorowanie iluminacji frontu budynku na kondygnacjach piwnic i 6 piętra przy wykorzystaniu sygnałów bezpotencjałowych; sterowanie oświetleniem zewnętrznym od zegara czasu astronomicznego i z panelu LCD w portierni przy wykorzystaniu sygnałów bezpotencjałowych; 8

9 monitorowanie pracy systemu iprotect (instalacja włamaniowa z kontrolą dostępu) obejmującej stany alarmowe i serwisowe 34 kontrolowanych przejść oraz 34 czujników i kontaktronów przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego LON; monitoring pracy systemu SAP odwzorowanie stanu pracy 53 elementów (czujniki i wskaźniki połoŝenia klap poŝarowych) przy wykorzystaniu protokołu ModBus IP. Na kaŝdy element naleŝy przyjąć 3 punkty programowe co daje liczbę 6. DOBÓR SPRZĘTU 6.1. Układ szaf zasilająco-sterujących: Do rozwiązania układu zasilania i sterowania pracą instalacji wentylacji i sterowanie oświetleniem przyjęto gotowy produkt firmy Satcontrol automatyka serii Exacto Fronte wyposaŝony w swobodnie programowalny przez uŝytkownika system, sterujący automatyką, wyposaŝony w: urządzenia umoŝliwiające komunikację w protokole DALI, LON, ModBus RTU, Modbus TCP/IP, wszelkie zabezpieczenia elektryczne oraz sterowniki swobodnie programowalne z moŝliwością połączenia w sieć protokołem komunikacyjnym TCP/IP i RS485. Szafy zasilająco sterownicze Exacto-Fronte powinny posiadać następujące cechy: Moduł rozszerzeń (mogący pracować, jako niezaleŝny sterownik): - webserwer umoŝliwiający podgląd przez przeglądarkę internetową parametrów pracy i wizualizację graficzną centrali; - moduły umoŝliwiające programowanie instalacji HVAC; - zegar RTC; - niczym nie ograniczoną komunikację typu Peer to Peer z innymi sterownikami i szafami z prędkością 100MB/s; - moŝliwość adresowania w sieci wg adresu IP; - wyświetlacz graficzny 18 x 64 pix. z wizualizacją centrali; - historię wystąpienia przynajmniej 100 alarmów na sterowniku; - wysyłanie mailem informacji o alarmie do uŝytkownika bez pośrednictwa stacji BMS (w przypadku jej awarii) 9

10 - integracja z systemem VRV IIIG; Szafa Exacto-Fronte SPC IPU J001 dodatkowo posiada protokół komunikacyjny LON. Szafa Exacto-Fronte SPC IPU J00 dodatkowo posiada protokół komunikacyjny DALI. Szafa Exacto-Fronte SPC IPUJ001 posiada 68 wejść i 80 wyjść (część wejść i wyjść jest uŝyta jako rezerwowa) Szafa Exacto-Fronte SPC IPUJ00 posiada 84 wejścia i 96 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) 6.. Układ szaf integrujących: Do rozwiązania układu integracji instalacji przyjęto gotowy produkt firmy Satcontrol automatyka serii Exacto Integra wyposaŝony w swobodnie programowalny przez uŝytkownika system sterownia wraz z urządzeniem umoŝliwiające komunikację w protokole DALI, wszelkie zabezpieczenia elektryczne oraz sterowniki swobodnie programowalne z moŝliwością połączenia w sieć protokołem komunikacyjnym TCP/IP i RS485. Szafy powinny posiadać następujące cechy: Moduł rozszerzeń (mogący pracować, jako niezaleŝny sterownik): - webserwer umoŝliwiający podgląd przez przeglądarkę internetową parametrów pracy i wizualizację graficzną centrali; - moduły umoŝliwiające programowanie instalacji HVAC; - zegar RTC; - niczym nieograniczoną komunikację typu Peer to Peer z innymi sterownikami i szafami Exacto-Fronte z prędkością 100MB/s; - moŝliwość adresowania w sieci wg adresu IP; - wyświetlacz graficzny 18 x 64 pix. z wizualizacją centrali; - historię wystąpienia przynajmniej 100 alarmów na sterowniku; - integracja z systemem VRV IIIG. System szaf wyposaŝony jest w zegar czasu astronomicznego, pozwalający na sterowanie oświetleniem w ciągach komunikacyjnych. 10

11 Szafa Exacto-Integra SPC IPUJ001 posiada 80 wejścia i 96 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) Szafa Exacto-Integra SPC IPUJ00 posiada 96 wejścia i 11 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) Szafa Exacto-Integra SPC IPUJ003 posiada 64 wejścia i 80 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) Szafa Exacto-Integra SPC IPUJ004 posiada 8 wejścia i 3 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) Szafa Exacto-Integra SPC IPUJ005 posiada 8 wejścia i 3 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) Szafa Exacto-Integra SPC IPUJ006 posiada 8 wejścia i 3 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) 6.3. Kolorowy dotykowy panel Exacto-Touch 10 umiejscowiony w pomieszczeniu ochrony i monitoringu słuŝyć będzie do sterownia oświetleniem i powinien posiadać następujące cechy: 10 wyświetlacz o rozdzielczości 104x768 wide screeen; Procesor 677MHz; Pamięć FLASH 18 MB; Pamięć 56 MB RAM; Zegar czasu rzeczywistego; Port komunikacyjny RS485; Port Ethernet 10/100Mbps; Port USB; Trendy, alarmy; Animacje; MoŜliwość zabezpieczenia ekranów hasłem; Harmonogramy czasowe; 11

12 6.4. Elementy automatyki: Wszystkie czujniki temperatury central wentylacyjnych, powinny posiadać platynowy element pomiarowy PT1000 (w celu otrzymania dokładnego pomiaru temperatury); zawory nagrzewnic, chłodnic, promienników ciepła naleŝy sterować siłownikami sygnałami sterujący 0()-10V, podobnie jak wymienniki rotacyjne; siłowniki przepustnic sterowane sygnałami cyfrowymi 0/1(otwórz /zamknij). 7. MONTAś URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNEJ REGULACJI 7.1. Przed przystąpieniem do montaŝu urządzeń automatycznej regulacji powinny być wykonane wszystkie budowlane roboty wykończeniowe, a urządzenia klimatyzacji całkowicie zmontowane. MontaŜ urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany według DTR poszczególnych elementów. 7.. Przy montaŝu urządzeń regulacji automatycznej naleŝy kierować się następującymi zasadami: Czujniki przetworników temperatury naleŝy montować w odległości co najmniej 3m od źródeł cieplnych lub wilgotności, wyjątek stanowią czujniki montowane w komorze klimatyzacyjnej, 7... W przypadku nieuniknionego sąsiedztwa źródeł ciepła czujniki przetworników powinny być osłonięte ekranem z blachy aluminiowej o szerokości i długości o 150 mm większej niŝ odpowiednie wymiary tych czujników, Szafa sterownicza automatyki lub szafy sterownicze automatyki zostaną zamontowane w pobliŝu central, Usytuowanie przetworników i elementów wykonawczych powinno być takie, aby umoŝliwiało obsłudze swobodny dostęp, Trasy kablowe prowadzić 10 cm poniŝej stropu zachowując zgodność z normą PN-E0515, Metalowe korytka kablowe tras kablowych uziemić, Trasy kablowe pomiędzy centralami dachowymi, a szafą sterowniczą prowadzić w rurkach PCV z łącznikami elastycznymi wzdłuŝ tras kanałów wentylacyjnych oraz 1

13 uziemionych korytkach metalowych z pokrywą, wzdłuŝ istniejących tras kablowych z zachowaniem obowiązujących przepisów, Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia poŝarowego uszczelnić ognioodporną masą uszczelniającą i wełną mineralną systemu HILTI lub równowaŝnym oraz farbą ognioodporną, 7.3. Aparatura kontrolno pomiarowa powinna być zamocowana w sposób umoŝliwiający obsłudze obserwacje Przy wykonywaniu prac kierować się obowiązującymi przepisami i normami. 7.5.W czasie wykonywania robót elektrycznych naleŝy na bieŝąco aktualizować dokumentację, a po zakończeniu robót wykonać dokumentację powykonawczą W przypadkach nie ujętych w niniejszym opracowaniu stosować się do ustaleń Warunków Technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych tom 5 Instalacje Elektryczne. MontaŜ i podłączenie elementów automatyki powierzyć firmie posiadającej odpowiednią kadrę i doświadczenie w tego rodzaju pracach. 8. PROWADZENIE TRAS KABLOWYCH Trasy kablowe kabli zasilających i sterowniczych prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Trasy wykonać w systemie koryt metalowych np. BAKS KPJ100H50 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejścia przez strop (dach) uszczelnić i zabezpieczyć (branŝa budowlana). Odejścia od głównej trasy wykonać rurkami PCV. Trasy koryt kablowych prowadzonych po dachu wykonać korytami pełnymi z pokrywami. 9. ZAGADNIENIA BHP Zakłada się, Ŝe szafy sterownicze automatyki są zasilane z sieci TN-S co oznacza, Ŝe wszystkie obwody 30VAC posiadają niezaleŝną Ŝyłę ochronną PE. Jako system dodatkowej ochrony przeciwporaŝeniowej przyjęto szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu, oraz ekwipotencjalizację wszystkich metalowych powierzchni, które mogą się znaleźć pod napięciem w przypadku awarii. 13

14 Do sieci połączeń wyrównawczych naleŝy ponadto przyłączyć uziemioną szynę PE szafy oraz wszystkie urządzenia i rurociągi technologiczne. Przed przystąpieniem do eksploatacji instalacji technologicznych naleŝy sprawdzić stan techniczny urządzeń dla uzyskania pewności, Ŝe włączenie napięcia nie spowoduje zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi. 10. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KABLI, PRZEWODÓW I MATERIAŁÓW MONTAśOWYCH Typ Opis il. [m] 1 YDYx1 przewód kabelkowy 500 YDY3x1 przewód kabelkowy 70 3 YDY4x1 przewód kabelkowy 30 4 LiYCYx0,75 przewód kabelkowy LiYCY3x0,75 przewód kabelkowy LiYCY4x0,75 przewód kabelkowy YDY3x1,5Ŝo przewód kabelkowy YDY3x,5Ŝo przewód kabelkowy YDY4x,5Ŝo przewód kabelkowy YDY5X,5 przewód kabelkowy YDY5X16 przewód kabelkowy 15 1 YKSY14x1 przewód sterujący 130 Olflex Clasic 110CY 13 4G.5 przewód kabelkowy FTP kategorii 5 przewód komunikacyjny YTKSYxx0.8 przewód komunikacyjny BL X AWG16 przewód komunikacyjny korytko Korytko kablowe 100 z pokrywą rura RB rura RB18+mat pom rura RB rura RB0+mat pom rura RB rura RB8+mat pom materiały pom. materiały pomocnicze kpl. 14

15 11. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW AUTOMATYKI, PRAC INśYNIERSKICH lp. Typ Funkcja ilość 1 TE-70-A-3-D czujnik kanałowy PT mm 7 TE-70 +A500-1A1 czujnik zanurz.pt1000+pochwa mosiądz 6 3 TE-706-B-3 czujnik zewnętrzny PT H69 termostat nagrzewnicy z kapilarą 6.0m ,5-5 presostat filtra 6 6 DPT Przetwornik ciśnienia powietrza 4 7 LF4-S siłow.do przepustnicy + spręŝyna, On/Off 8 NF4A-S siłow.do przepustnicy + spręŝyna, On/Off 1 9 LM4A-S siłow.do przepustnicy, On/Off 10 NM4A-S siłow.do przepustnicy, On/Off 1 11 R318+LR4A-SR zaw. 3-drog. kvs 6,3 DN 3/4 z sił. 0-10V 1 1 R331+SR4A-SR zaw. 3-drog. kvs 16 DN 1 1/4 z sił. 0-10V 13 R338+SR4A-SR zaw. 3-drog. kvs 16 DN 1 1/ z sił. 0-10V 1 14 R348+SR4A-SR zaw. 3-drog. kvs 5 DN z sił. 0-10V 15 SFW Detektor przepływu cieczy Exacto-Fronte SPC IPUJ001 Exacto-Fronte SPC IPUJ00 Exacto-Integra SPC IPUJ001 Exacto-Integra SPC IPUJ00 Exacto-Integra SPC IPUJ003 Exacto-Integra SPC IPUJ004 Exacto-Integra SPC IPUJ005 Exacto-Integra SPC IPUJ006 4 BMS Szafa zasil-sterownicza, z webserwerem, modułem I/O, protokołem LON, 68 We / 80 Wy, 3 ekrany graficzne, Szafa zasil-sterownicza, z webserwerem, modułem I/O, protokołem DALI, 84 We / 96 Wy, 3 ekrany graficzne, Szafa integrująca, z webserwerem, modułem I/O, RS485, TCP/IP, protokołem DALI, 80 We / 96 Wy, 4 ekrany graficzne Szafa integrująca, z webserwerem, modułem I/O, RS485, TCP/IP, protokołem DALI, 96 We / 11 Wy, 4 ekrany graficzne, Szafa integrująca, z webserwerem, modułem I/O, RS485, TCP/IP, protokołem DALI, 64 We / 80 Wy, 4 ekrany graficzne Szafa integrująca, z webserwerem, modułem I/O, RS485, TCP/IP, protokołem DALI, 8 We / 3 Wy, 1 ekran graficzny Szafa integrująca, z webserwerem, modułem I/O, RS485, TCP/IP, protokołem DALI, 8 We / 3 Wy, 1 ekran graficzny Szafa integrująca, z webserwerem, modułem I/O, RS485, TCP/IP, protokołem DALI 8 We / 3 Wy, 1 ekran graficzny Exacto-Ilustra software, TCP/IP, kolektor trendów, system alarmów głosowych multimedialnych i raportowych 5 UniTrend Kolektor trendów 1 6 UniAlarm System alarmów głosowych i multimedialnych 1 7 UniWinBak Moduł do programowania sterowników 1 8 AppModbus Serwer App 1 9 AppModbus TCP Serwer Modbus/TCP/IP 1 34 PIV Komputer PIV, 30 HD,GB RAM 1 35 Exacto-Touch 10'' Panel operatorski graf. Dotyk. kolor min 10 wide screen, procesor 677 MHz, pamięć 56 MB RAM, port ethernet, port RS, port USB 36 Monitor 17 Monitor LCD 17 z głośnikami 1 37 Win XP Software Windows XP Professional 1 34 UPS UPS

16 35 zegar czasu astronomicznego zegar czasu astronomicznego 1 36 prace inŝ. programowanie sterowników prace inŝ. Rozruch automatyki prace inŝ. Wizualizacja BMS, grafik, trendów, alarmów central wentylacyjnych prace inŝ. Wizualizacja VRV III prace inŝ. Wizualizacja pracy oświetlenia ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, iluminacji frontu budynku, oświetlenia zewnętrznego prace inŝ. Wizualizacja pracy systemu iprotect (instalacja włamaniowa i KD) prace inŝ. Wizualizacja pracy systemu SAP - odwzorowanie pracy czujników i wskaźników połoŝenia klap poŝarowych 43 prace inŝ. MontaŜ i okablowanie szaf i central wentylacyjnych kpl 09 Zestawienia elementów naleŝy rozpatrywać łącznie ze schematami synoptycznymi. Same zestawienia nie są podstawą do doboru ilościowego urządzeń. PowyŜsze zestawienia naleŝy traktować jako poglądowe. NaleŜy przewidzieć wszelkie materiały które są na schematach a nie zostały zebrane w zestawieniach oraz wszelkie inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji. W projekcie do sterowania i monitorowania całego systemu zastosowano rozwiązania oparte na produktach firmy Satcontrol automatyka. Wszystkie wymienione urządzenia, producenci, dystrybutorzy, integratorzy powinni być traktowani jako przykładowi w celu sprecyzowania warunków technicznych instalacji. Proponowane urządzenia i elementy automatyki oraz prace montaŝowe i programistyczne moŝna zakupić w firmie: SATCONTROL AUTOMATYKA SP.Z O.O Kraków ul. Bronowicka 15 tel.fax ;

17 1. ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAśNYCH 1.1 Wskazane w dokumentacji automatyki i sterowania typy i symbole urządzeń i elementów oraz nazwy producentów i adresy dystrybutorów zostały określone w celu sprecyzowania warunków technicznych i parametrów technicznych przedmiotu niniejszego projektu. 1. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń zamiennych równowaŝnych pod warunkiem uzyskania zgody od biura projektowego Kontrapunkt V - Projekt i przedstawienia projektu zamiennego. Zastosowanie urządzeń równowaŝnych musi skutkować utrzymaniem załoŝonych parametrów automatyki, sterowania, wentylacji i klimatyzacji. UWAGA: Ze względu na specjalistyczny zakres prac, jego skomplikowanie, odpowiedzialność gwarancyjną oraz konieczność posiadania odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych naleŝy całość zadania automatyzacji (dostawy automatyki, prefabrykacje szaf, montaŝ, okablowanie, programowanie sterowników) powierzyć firmie posiadającej odpowiednie kwalifikacje legitymującej się aktualną autoryzacją do programowania sterowników i wizualizacji danego producenta 17

18 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Załącznik: Z 1

28 Legenda Czujnik temperatury zewnętrznej Czujnik temperatury kanałowy Filtr Przepustnica powietrza Nagrzewnica wodna Chłodnica wodna Wymiennik rotacyjny SAP Bramka MPG System sygnalizacji alarmu poŝarowego Bramka systemu SAP CO Czujnik temperatury przylgowy Termostat nagrzewnicy Czujnik jakości CO pomieszcz. Siłownik przepustnicy, zaworu Wentylator Falownik Agregat chłodniczy A 0 R Agregat chłodniczy VAV Instalacja ze zmienną ilością powietrza Przełącznik pracy układu: Auto -0 -VRęka VRV IIIG Centrala wentylacyjna Urządzenie systemu VRV IIIG system iprotect SYSTEM DALI System zarządzania bezpieczeństwem System zarządzania oświetleniem P Presostat wentylatora, filtra Przetwornik róŝnicy ćiśnień Czujnik przepływu cieczy Pompa Zawór trójdrogowy z silownikiem Awaria PoŜar kwh PM70 Awaria układu PoŜar Licznik energii elektrycznej VAV CO Zespół urządzeń VAV z detekcją CO Szafa zasilają sterująca lub integrująca Zegar czasu astronomicznego Komputer Panel operatorski Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa projektu: Projekt wykonawczy instalacji BMS Nazwa strony: Legenda Opracował: mgr inŝ. Mariusz Burtan Projektował: inŝ. Grzegorz Dutka Sprawdził: mgr inŝ. Dariusz Okarmus Uprawnienia: 37/000 Strona 1/9

29 Układ wentylacji K1 P P P P Poziomy -1 do 6 A 0 R Awaria PoŜar AI DI AO DO AI DI AO DO Exacto-Fronte SPC IPUJ Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa projektu: Projekt wykonawczy instalacji BMS Nazwa strony: Centrala wentylacyjna układu K1 Opracował: mgr inŝ. Mariusz Burtan Projektował: inŝ. Grzegorz Dutka Sprawdził: mgr inŝ. Dariusz Okarmus Uprawnienia: 37/000 Strona /9

30 Układ wentylacji K 6,0 CO P 6,01 P CO Agregat chłodniczy V A 0 R Awaria PoŜar AI DI AO DO AI DI AO DO Exacto-Fronte SPC IPUJ Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa projektu: Projekt wykonawczy instalacji BMS Nazwa strony: Układ kimatyzacji i wentylacji K Opracował: mgr inŝ. Mariusz Burtan Projektował: inŝ. Grzegorz Dutka Sprawdził: mgr inŝ. Dariusz Okarmus Uprawnienia: 37/000 Strona: 3/9

31 Poziom 0 C 0,01 0,0 0,03 0,04 0,09 0,1 CO CO CO CO CO CO E AI DI AO DO AI DI AO DO Exacto-Integra SPC IPUJ Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa projektu: Projekt wykonawczy instalacji BMS Nazwa strony: Układ wentylacyjny K1 poziom 0 Opracował: mgr inŝ. Mariusz Burtan Projektował: inŝ. Grzegorz Dutka Sprawdził: mgr inŝ. Dariusz Okarmus Uprawnienia: 37/000 Strona 4/9

32 Poziom 1 C 1,01 1,0 1,03 1,04 1,07 1,08 1,09 1,10 CO CO CO CO CO CO CO CO E AI DI AO DO AI DI AO DO Exacto-Integra SPC IPUJ Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa projektu: Projekt wykonawczy instalacji BMS Nazwa strony: Układ wentylacyjny K1 poziom 1 Opracował: mgr inŝ. Mariusz Burtan Projektował: inŝ. Grzegorz Dutka Sprawdził: mgr inŝ. Dariusz Okarmus Uprawnienia: 37/000 Strona 5/9

33 Poziom D,0,03,04,1,15,16 CO CO CO CO CO CO E AI DI AO DO AI DI AO DO Exacto-Integra SPC IPUJ Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa projektu: Projekt wykonawczy instalacji BMS Nazwa strony: Układ wentylacyjny K1 poziom Opracował: mgr inŝ. Mariusz Burtan Projektował: inŝ. Grzegorz Dutka Sprawdził: mgr inŝ. Dariusz Okarmus Uprawnienia: 37/000 Strona 6/9

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

MWM Sp. z o.o. Gliwice

MWM Sp. z o.o. Gliwice Spis treści MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 Część ogólna...2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3 Zakres opracowania...2 2. Opis systemu AKPiA i BMS...3 3. Budowa systemu AKPiA i BMS...4

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TT.15.1-50/2011 dla postępowania,

Bardziej szczegółowo