SPIS TREŚCI: Załączniki:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: Załączniki:"

Transkrypt

1 KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i e 3 9, K r a k ó w N I P : R E G O N : B a n k S p ó ł d z i e l c z y w K r z e s z o w i c a c h r - k n r t e l : f a x : e - m a i l : k v p. k v p. p l s e e o u r w e b s i t e : w w w. k v p. p l Temat: Nr opracowania: KON-45/11/PW/BMS Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. ul. Ingardena 6, Kraków OBIEKT Budynek przy ul. Ingardena 6, Kraków, działka ewidencyjna o powierzchni 1,084 ha, nr Ew. 187/3 oraz działka nr 04/4, obr 1. Krowodrza o powierzchni 0,1473 ha, INWESTOR: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Ul. Gołębia 4, Kraków BranŜa BMS Faza Projekt wykonawczy Projekt sporządził zespół: Imię i nazwisko branŝa uprawnienia Izba budowlana mgr inŝ. arch. Aleksander Mirek Generalny Projektant Architektura 151/98 MP inŝ. Grzegorz Dutka BMS - projektował mgr inŝ. Mariusz Burtan BMS - opracował mgr inŝ. Dariusz Okarmus BMS - sprawdził 37/000 MAP/IE/656/0 Kraków, sierpień 011 1

2 SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania str. 3. Podstawa opracowania str Zakres opracowania str Wytyczne branŝowe podział zakresu prac i dostaw str Funkcje układów automatyki str Dobór sprzętu str MontaŜ urządzeń automatycznej regulacji str Prowadzenie tras kablowych str Zagadnienia BHP str Zbiorcze zestawienie kabli, przewodów i materiałów montaŝowych str Zestawienie elementów automatyki, prac inŝynierskich i montaŝowych str Zastosowanie rozwiązań równowaŝnych str. 17 Załączniki: 1. Schematy synoptyczne Z 1. Schematy rozmieszczenia szaf systemu BMS, stanowiska wizualizacji oraz panelu Z operatorskiego. Schemat architektury sieci Z 3. Rozmieszczenie szaf i paneli Exacto-Touch: kondygnacja zagłębiona Rys BMS/1 parter Rys BMS/ I piętro Rys BMS/3 Dach Rys BMS/4

3 OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie automatyki dla instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z systemem BMS dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagielińskiego przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. L Dzięki informacjom pochodzącym z róŝnych elementów systemu, budynek moŝe reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów eksploatacji. System BMS będzie obejmował swoim zakresem sterowanie, monitoring, a takŝe wizualizację wszystkich instalacji opisanych w projekcie. System posiada funkcję odczytywania przetwarzania pomiarów, oraz ich archiwizowania. Jest w stanie rozpoznawać sytuacje awaryjne i w odpowiednim czasie informować o tym personel.. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt wentylacji Uzgodnienia międzybranŝowe Obowiązujące normy i przepisy 3. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie obejmują swoim zakresem następujące zagadnienia: - automatykę central wentylacyjnych; - wizualizację instalację central wentylacyjnych; - system BMS- wizualizację pracy systemów VRV, p.poŝ, kontroli dostępu: - monitoring liczników energii; 3

4 - monitoring systemu klimatyzacji VRV III generacji firmy Daikin, będzie posiadał swoją własną automatykę, system ma obowiązek udostępnić instalacji BMS protokół komunikacyjny Modbus RTU, wraz z opisem rejestrów, dzięki którym system BMS będzie mógł sprawnie monitorować jego pracę; - monitoring systememu zarządzania oświetleniem wewnątrz budynku; wymiana informacji za pomocą sygnałów bezpotencjałowych oraz protokołu DALI; - monitoring systemu SAP, za pomocą udostępnionego protokołu komunikacyjnego Modbus IP; - monitoring systemu iprotect (instalacja włamaniowa, system kontroli dostępu) za pomocą udostępnionego protokołu komunikacyjnego LON. Z uwagi na to, Ŝe jedna z central wentylacyjnych zlokalizowana będzie na dachu budynku, przyjęto, jako drugi stopień zabezpieczenia nagrzewnicy, pomiar temperatury wody technologicznej na kolektorach wejściowym i wyjściowym. Wskazania te będą miały wpływ na otwarcie zaworu trójdrogowego oraz pracę pompy nagrzewnicy. Pierwszy, podstawowy stopień ochrony nagrzewnicy oparty jest o termostat. W przypadku awarii zasilania elektrycznego central lub/i awarii kotłowni bądź wymiennika trwającej dłuŝszy czas, przy występowaniu temperatur ujemnych bądź bliskich zeru zachodzi potrzeba natychmiastowego spuszczenia wody z nagrzewnic w celu ich ochrony. Szafy automatyki zlokalizowane będą: - Szafy automatyki Exacto-Fronte SPC IPU J001 - zlokalizowana będzie na poziomie -1 w pomieszczeniu pomiędzy osiami G,H-3,4 - Szafy automatyki Exacto-Fronte SPC IPU J00 - zlokalizowana będzie na poziomie 6 w pomieszczeniu 6,0 na osi A, pomiędzy osiami 3, 4 - Szaf integrujących: Exacto-Integra SPC IPU J00x- zlokalizowane będą po jednej, na kondygnacjach: 0 5, pomiędzy osiami C,D-,3, w szachcie technicznym pomieszczeń ciągów komunikacyjnych: 0.1, 1.15,.16, 3.7, 4.3, 5.1. Stacja BMS zlokalizowana będzie w pomieszczeniu kontroli systemu na poziomie -1 4

5 4. WYTYCZNE BRANśOWE PODZIAŁ ZAKRESU PRAC Podział zadań między BranŜą automatyki, sanitarną (mechaniczną), słaboprądową, elektryczną: 4.1. W projekcie przyjęto, Ŝe do zadań branŝy elektrycznej i słaboprądowej naleŝy (i nie jest to ujęte w niniejszym opracowaniu oraz nie jest to w ramach prac instalacji automatyki i BMS): - doprowadzenie do szaf sterowniczych automatyki Exacto-Fronte sygnałów beznapięciowych p. poŝ. na podstawie, których w razie poŝaru zostanie wyłączona wentylacja; - doprowadzenie zasilania dla szaf Exacto-Fronte oraz szaf Exacto-Integra; - dostarczenie kompletnego, oprogramowanego i skonfigurowanego systemu zarządzania oświetleniem wyposaŝonego w protokół komunikacyjny DALI; doprowadzenie kabli sygnałowych z systemu zarządzania oświetleniem do poszczególnych szaf integrujących; - dostawę liczników energii; - dostarczenie kompletnego systemu SAP wyposaŝonego w bramkę MPG w wersji odpowiadającej centralce i ilości punktów danych, interfejs SEI podłączony do sieci Essernet; system SAP w pełni oprogramowany i skonfigurowany do pracy z systemem BMS w protokole ModBus IP; - dostarczenie kompletnego systemu iprotect w pełni oprogramowanego i skonfigurowanego dla pracy z systemem BMS w protokole LON. 4.. W projekcie przyjęto, Ŝe do zadań branŝy sanitarnej i mechanicznej naleŝy (i nie jest to ujęte w niniejszym opracowaniu oraz nie jest to w ramach prac instalacji automatyki i BMS): - montaŝ zaworów trójdrogowych i innych elementów na instalacji hydraulicznej; - dostawa i montaŝ pomp obiegowych; - dostawa central wentylacyjnych wraz z falownikami; 5

6 - dostawa i montaŝ urządzeń klimatyzacyjnych typu Split, VRV, VAV, CAV; - dostawa interfejsu do komunikacji systemu VRV po protokole Modbus wraz z jego konfiguracją i oprogramowaniem Do zadań branŝy automatyki i BMS naleŝy: - pełne zrealizowanie wszystkich funkcji sterowania pracą central wentylacyjnych; - zrealizowanie funkcji zabezpieczeń wszystkich niezbędnych elementów (silniki, pompy, zabezpieczenia przeciw zamarzaniu nagrzewnic itp.); - informowanie o wystąpieniu alarmów, awarii i sytuacji nietypowej pracy (zerwanie pasków, zanieczyszczenie filtrów, przekroczenie zadanych odchyłek temperatury, awarii agregatów chłodniczych itp.); - okablowanie od szaf sterowniczych automatyki do elementów automatyki, wykonawczych i siłowych; - wykonanie infrastruktury komunikacji na potrzeby urządzeń VRV IIIG, wykorzystujących protokół ModBus do transmisji danych; - wykonanie infrastruktury komunikacji na potrzeby systemu SAP wykorzystującego protokół ModBus IP do transmisji danych; - wykonanie infrastruktury komunikacji na potrzeby systemu iprotect wykorzystującego protokół LON do transmisji danych; - doprowadzenie kabli sygnałowych z tablic piętrowych obwodów oświetleniowych do szaf sterowniczych automatyki; - dostawa sterowników, modułów, elementów wykonawczych; - dostawa i montaŝ kanałowych, przylgowych i zanurzeniowych czujników temperatury wraz z pochewkami (pochewki montowane przez branŝę sanitarną); - montaŝ czujników, sterowników, modułów, itp. oraz elementów wykonawczych (siłowniki) bez montaŝu zaworów trójdroŝnych i pomp oraz innych elementów; 6

7 - dostawa i montaŝ szaf sterowniczych automatyki posiadających wszelkie niezbędne układy zasilania elementów siłowych (wentylatory, pompy, falowniki) wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami zwarciowymi i przeciąŝeniowymi; - oprogramowanie sterowników zlokalizowanych w szafach Exacto-Fronte oraz w szafach Exacto-Integra - sterowniki central wentylacyjnych oraz systemu BMS; - rozruch automatyki, szkolenie personelu, wykonie dokumentacji powykonawczej i instrukcja obsługi. - dostawa i wykonie konfiguracji stacji BMS 5. FUNKCJE UKŁADÓW AUTOMATYKI I BMS W ramach realizowanego projektu przewiduje się wykonanie układów automatycznej regulacji, zabezpieczeń, sygnalizacji oraz nadzorowania, spełniających następujące funkcje: W zakresie układów wentylacji i klimatyzacji: w układach wentylacji K1 i K regulacja temperatury realizowana jest za pośrednictwem wymiennika rotacyjnego, nagrzewnicy wodnej i chłodnicy glikolowej. Temperaturą wiodącą w obydwu układach wentylacyjnych jest temperatura nawiewu; stabilizacja ciśnienia w kanałach wentylacyjnych; regulacja ilościowa powietrza w wybranych pomieszczeniach, zaleŝna od stęŝenia CO ; sygnalizacja awarii falowników; sygnalizacja zabrudzenia filtrów powietrza na nawiewie i wywiewie; zabezpieczenie przed zamarzaniem nagrzewnic wodnych realizowane poprzez zastosowanie termostatów przeciw-zamroŝeniowe z kapilarami rozpiętymi na lamelach nagrzewnic. W czasie postoju instalacji w warunkach zimowych przewiduje się realizację układu automatycznej regulacji temperatury wody wypływającej z nagrzewnic na poziomie + 15 o C. 7

8 Zadziałanie zabezpieczenia spowoduje: - zatrzymanie centrali wentylacyjnej i zamknięcie przepustnic; - otwarcie zaworu nagrzewnicy na 100%; - załączenie pompy nagrzewnicy (jeśli była wyłączona); - zapalenie diodowej sygnalizacji awarii na szafie sterowniczej; - przekazanie sygnału awarii do stacji wizualizacji; Usunięcie blokady spowodowanej zadziałaniem zabezpieczenia będzie ręczne poprzez przycisk na szafie sterowniczej, po usunięciu przyczyny zadziałania alarmu; zabezpieczenie przed zasysaniem skroplin. W przypadku, gdy centrala jest wyposaŝona w chłodnicę przepustnica nawiewu powinna się otworzyć 30 sekund przed uruchomieniem wentylatora nawiewu; W zakresie monitoringu systemów słaboprądowych z systemem BMS: nadzorowanie pracy systemu zarządzania oświetleniem wykorzystującego protokół DALI; sygnalizacja stanów pracy obsługiwanych przez ten system elementów oświetleniowych; sterowanie oświetleniem (podstawowym i nocnym w zakresie harmonogramów czasowych) ciągów komunikacyjnych od zegara czasu astronomicznego i z panelu LCD w pomieszczeniu ochrony i monitoringu oraz potwierdzenie pracy oświetlenia ciągów komunikacyjnych przy wykorzystaniu sygnałów bezpotencjałowych; monitoring liczników energii sterowanie oświetleniem klatek schodowych przy wykorzystaniu sygnałów bezpotencjałowych; załączanie i monitorowanie iluminacji frontu budynku na kondygnacjach piwnic i 6 piętra przy wykorzystaniu sygnałów bezpotencjałowych; sterowanie oświetleniem zewnętrznym od zegara czasu astronomicznego i z panelu LCD w portierni przy wykorzystaniu sygnałów bezpotencjałowych; 8

9 monitorowanie pracy systemu iprotect (instalacja włamaniowa z kontrolą dostępu) obejmującej stany alarmowe i serwisowe 34 kontrolowanych przejść oraz 34 czujników i kontaktronów przy wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego LON; monitoring pracy systemu SAP odwzorowanie stanu pracy 53 elementów (czujniki i wskaźniki połoŝenia klap poŝarowych) przy wykorzystaniu protokołu ModBus IP. Na kaŝdy element naleŝy przyjąć 3 punkty programowe co daje liczbę 6. DOBÓR SPRZĘTU 6.1. Układ szaf zasilająco-sterujących: Do rozwiązania układu zasilania i sterowania pracą instalacji wentylacji i sterowanie oświetleniem przyjęto gotowy produkt firmy Satcontrol automatyka serii Exacto Fronte wyposaŝony w swobodnie programowalny przez uŝytkownika system, sterujący automatyką, wyposaŝony w: urządzenia umoŝliwiające komunikację w protokole DALI, LON, ModBus RTU, Modbus TCP/IP, wszelkie zabezpieczenia elektryczne oraz sterowniki swobodnie programowalne z moŝliwością połączenia w sieć protokołem komunikacyjnym TCP/IP i RS485. Szafy zasilająco sterownicze Exacto-Fronte powinny posiadać następujące cechy: Moduł rozszerzeń (mogący pracować, jako niezaleŝny sterownik): - webserwer umoŝliwiający podgląd przez przeglądarkę internetową parametrów pracy i wizualizację graficzną centrali; - moduły umoŝliwiające programowanie instalacji HVAC; - zegar RTC; - niczym nie ograniczoną komunikację typu Peer to Peer z innymi sterownikami i szafami z prędkością 100MB/s; - moŝliwość adresowania w sieci wg adresu IP; - wyświetlacz graficzny 18 x 64 pix. z wizualizacją centrali; - historię wystąpienia przynajmniej 100 alarmów na sterowniku; - wysyłanie mailem informacji o alarmie do uŝytkownika bez pośrednictwa stacji BMS (w przypadku jej awarii) 9

10 - integracja z systemem VRV IIIG; Szafa Exacto-Fronte SPC IPU J001 dodatkowo posiada protokół komunikacyjny LON. Szafa Exacto-Fronte SPC IPU J00 dodatkowo posiada protokół komunikacyjny DALI. Szafa Exacto-Fronte SPC IPUJ001 posiada 68 wejść i 80 wyjść (część wejść i wyjść jest uŝyta jako rezerwowa) Szafa Exacto-Fronte SPC IPUJ00 posiada 84 wejścia i 96 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) 6.. Układ szaf integrujących: Do rozwiązania układu integracji instalacji przyjęto gotowy produkt firmy Satcontrol automatyka serii Exacto Integra wyposaŝony w swobodnie programowalny przez uŝytkownika system sterownia wraz z urządzeniem umoŝliwiające komunikację w protokole DALI, wszelkie zabezpieczenia elektryczne oraz sterowniki swobodnie programowalne z moŝliwością połączenia w sieć protokołem komunikacyjnym TCP/IP i RS485. Szafy powinny posiadać następujące cechy: Moduł rozszerzeń (mogący pracować, jako niezaleŝny sterownik): - webserwer umoŝliwiający podgląd przez przeglądarkę internetową parametrów pracy i wizualizację graficzną centrali; - moduły umoŝliwiające programowanie instalacji HVAC; - zegar RTC; - niczym nieograniczoną komunikację typu Peer to Peer z innymi sterownikami i szafami Exacto-Fronte z prędkością 100MB/s; - moŝliwość adresowania w sieci wg adresu IP; - wyświetlacz graficzny 18 x 64 pix. z wizualizacją centrali; - historię wystąpienia przynajmniej 100 alarmów na sterowniku; - integracja z systemem VRV IIIG. System szaf wyposaŝony jest w zegar czasu astronomicznego, pozwalający na sterowanie oświetleniem w ciągach komunikacyjnych. 10

11 Szafa Exacto-Integra SPC IPUJ001 posiada 80 wejścia i 96 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) Szafa Exacto-Integra SPC IPUJ00 posiada 96 wejścia i 11 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) Szafa Exacto-Integra SPC IPUJ003 posiada 64 wejścia i 80 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) Szafa Exacto-Integra SPC IPUJ004 posiada 8 wejścia i 3 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) Szafa Exacto-Integra SPC IPUJ005 posiada 8 wejścia i 3 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) Szafa Exacto-Integra SPC IPUJ006 posiada 8 wejścia i 3 wyjść (część wejść wyjść jest uŝyta jako rezerwa) 6.3. Kolorowy dotykowy panel Exacto-Touch 10 umiejscowiony w pomieszczeniu ochrony i monitoringu słuŝyć będzie do sterownia oświetleniem i powinien posiadać następujące cechy: 10 wyświetlacz o rozdzielczości 104x768 wide screeen; Procesor 677MHz; Pamięć FLASH 18 MB; Pamięć 56 MB RAM; Zegar czasu rzeczywistego; Port komunikacyjny RS485; Port Ethernet 10/100Mbps; Port USB; Trendy, alarmy; Animacje; MoŜliwość zabezpieczenia ekranów hasłem; Harmonogramy czasowe; 11

12 6.4. Elementy automatyki: Wszystkie czujniki temperatury central wentylacyjnych, powinny posiadać platynowy element pomiarowy PT1000 (w celu otrzymania dokładnego pomiaru temperatury); zawory nagrzewnic, chłodnic, promienników ciepła naleŝy sterować siłownikami sygnałami sterujący 0()-10V, podobnie jak wymienniki rotacyjne; siłowniki przepustnic sterowane sygnałami cyfrowymi 0/1(otwórz /zamknij). 7. MONTAś URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNEJ REGULACJI 7.1. Przed przystąpieniem do montaŝu urządzeń automatycznej regulacji powinny być wykonane wszystkie budowlane roboty wykończeniowe, a urządzenia klimatyzacji całkowicie zmontowane. MontaŜ urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany według DTR poszczególnych elementów. 7.. Przy montaŝu urządzeń regulacji automatycznej naleŝy kierować się następującymi zasadami: Czujniki przetworników temperatury naleŝy montować w odległości co najmniej 3m od źródeł cieplnych lub wilgotności, wyjątek stanowią czujniki montowane w komorze klimatyzacyjnej, 7... W przypadku nieuniknionego sąsiedztwa źródeł ciepła czujniki przetworników powinny być osłonięte ekranem z blachy aluminiowej o szerokości i długości o 150 mm większej niŝ odpowiednie wymiary tych czujników, Szafa sterownicza automatyki lub szafy sterownicze automatyki zostaną zamontowane w pobliŝu central, Usytuowanie przetworników i elementów wykonawczych powinno być takie, aby umoŝliwiało obsłudze swobodny dostęp, Trasy kablowe prowadzić 10 cm poniŝej stropu zachowując zgodność z normą PN-E0515, Metalowe korytka kablowe tras kablowych uziemić, Trasy kablowe pomiędzy centralami dachowymi, a szafą sterowniczą prowadzić w rurkach PCV z łącznikami elastycznymi wzdłuŝ tras kanałów wentylacyjnych oraz 1

13 uziemionych korytkach metalowych z pokrywą, wzdłuŝ istniejących tras kablowych z zachowaniem obowiązujących przepisów, Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia poŝarowego uszczelnić ognioodporną masą uszczelniającą i wełną mineralną systemu HILTI lub równowaŝnym oraz farbą ognioodporną, 7.3. Aparatura kontrolno pomiarowa powinna być zamocowana w sposób umoŝliwiający obsłudze obserwacje Przy wykonywaniu prac kierować się obowiązującymi przepisami i normami. 7.5.W czasie wykonywania robót elektrycznych naleŝy na bieŝąco aktualizować dokumentację, a po zakończeniu robót wykonać dokumentację powykonawczą W przypadkach nie ujętych w niniejszym opracowaniu stosować się do ustaleń Warunków Technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych tom 5 Instalacje Elektryczne. MontaŜ i podłączenie elementów automatyki powierzyć firmie posiadającej odpowiednią kadrę i doświadczenie w tego rodzaju pracach. 8. PROWADZENIE TRAS KABLOWYCH Trasy kablowe kabli zasilających i sterowniczych prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Trasy wykonać w systemie koryt metalowych np. BAKS KPJ100H50 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejścia przez strop (dach) uszczelnić i zabezpieczyć (branŝa budowlana). Odejścia od głównej trasy wykonać rurkami PCV. Trasy koryt kablowych prowadzonych po dachu wykonać korytami pełnymi z pokrywami. 9. ZAGADNIENIA BHP Zakłada się, Ŝe szafy sterownicze automatyki są zasilane z sieci TN-S co oznacza, Ŝe wszystkie obwody 30VAC posiadają niezaleŝną Ŝyłę ochronną PE. Jako system dodatkowej ochrony przeciwporaŝeniowej przyjęto szybkie wyłączenie uszkodzonego obwodu, oraz ekwipotencjalizację wszystkich metalowych powierzchni, które mogą się znaleźć pod napięciem w przypadku awarii. 13

14 Do sieci połączeń wyrównawczych naleŝy ponadto przyłączyć uziemioną szynę PE szafy oraz wszystkie urządzenia i rurociągi technologiczne. Przed przystąpieniem do eksploatacji instalacji technologicznych naleŝy sprawdzić stan techniczny urządzeń dla uzyskania pewności, Ŝe włączenie napięcia nie spowoduje zagroŝenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi. 10. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KABLI, PRZEWODÓW I MATERIAŁÓW MONTAśOWYCH Typ Opis il. [m] 1 YDYx1 przewód kabelkowy 500 YDY3x1 przewód kabelkowy 70 3 YDY4x1 przewód kabelkowy 30 4 LiYCYx0,75 przewód kabelkowy LiYCY3x0,75 przewód kabelkowy LiYCY4x0,75 przewód kabelkowy YDY3x1,5Ŝo przewód kabelkowy YDY3x,5Ŝo przewód kabelkowy YDY4x,5Ŝo przewód kabelkowy YDY5X,5 przewód kabelkowy YDY5X16 przewód kabelkowy 15 1 YKSY14x1 przewód sterujący 130 Olflex Clasic 110CY 13 4G.5 przewód kabelkowy FTP kategorii 5 przewód komunikacyjny YTKSYxx0.8 przewód komunikacyjny BL X AWG16 przewód komunikacyjny korytko Korytko kablowe 100 z pokrywą rura RB rura RB18+mat pom rura RB rura RB0+mat pom rura RB rura RB8+mat pom materiały pom. materiały pomocnicze kpl. 14

15 11. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW AUTOMATYKI, PRAC INśYNIERSKICH lp. Typ Funkcja ilość 1 TE-70-A-3-D czujnik kanałowy PT mm 7 TE-70 +A500-1A1 czujnik zanurz.pt1000+pochwa mosiądz 6 3 TE-706-B-3 czujnik zewnętrzny PT H69 termostat nagrzewnicy z kapilarą 6.0m ,5-5 presostat filtra 6 6 DPT Przetwornik ciśnienia powietrza 4 7 LF4-S siłow.do przepustnicy + spręŝyna, On/Off 8 NF4A-S siłow.do przepustnicy + spręŝyna, On/Off 1 9 LM4A-S siłow.do przepustnicy, On/Off 10 NM4A-S siłow.do przepustnicy, On/Off 1 11 R318+LR4A-SR zaw. 3-drog. kvs 6,3 DN 3/4 z sił. 0-10V 1 1 R331+SR4A-SR zaw. 3-drog. kvs 16 DN 1 1/4 z sił. 0-10V 13 R338+SR4A-SR zaw. 3-drog. kvs 16 DN 1 1/ z sił. 0-10V 1 14 R348+SR4A-SR zaw. 3-drog. kvs 5 DN z sił. 0-10V 15 SFW Detektor przepływu cieczy Exacto-Fronte SPC IPUJ001 Exacto-Fronte SPC IPUJ00 Exacto-Integra SPC IPUJ001 Exacto-Integra SPC IPUJ00 Exacto-Integra SPC IPUJ003 Exacto-Integra SPC IPUJ004 Exacto-Integra SPC IPUJ005 Exacto-Integra SPC IPUJ006 4 BMS Szafa zasil-sterownicza, z webserwerem, modułem I/O, protokołem LON, 68 We / 80 Wy, 3 ekrany graficzne, Szafa zasil-sterownicza, z webserwerem, modułem I/O, protokołem DALI, 84 We / 96 Wy, 3 ekrany graficzne, Szafa integrująca, z webserwerem, modułem I/O, RS485, TCP/IP, protokołem DALI, 80 We / 96 Wy, 4 ekrany graficzne Szafa integrująca, z webserwerem, modułem I/O, RS485, TCP/IP, protokołem DALI, 96 We / 11 Wy, 4 ekrany graficzne, Szafa integrująca, z webserwerem, modułem I/O, RS485, TCP/IP, protokołem DALI, 64 We / 80 Wy, 4 ekrany graficzne Szafa integrująca, z webserwerem, modułem I/O, RS485, TCP/IP, protokołem DALI, 8 We / 3 Wy, 1 ekran graficzny Szafa integrująca, z webserwerem, modułem I/O, RS485, TCP/IP, protokołem DALI, 8 We / 3 Wy, 1 ekran graficzny Szafa integrująca, z webserwerem, modułem I/O, RS485, TCP/IP, protokołem DALI 8 We / 3 Wy, 1 ekran graficzny Exacto-Ilustra software, TCP/IP, kolektor trendów, system alarmów głosowych multimedialnych i raportowych 5 UniTrend Kolektor trendów 1 6 UniAlarm System alarmów głosowych i multimedialnych 1 7 UniWinBak Moduł do programowania sterowników 1 8 AppModbus Serwer App 1 9 AppModbus TCP Serwer Modbus/TCP/IP 1 34 PIV Komputer PIV, 30 HD,GB RAM 1 35 Exacto-Touch 10'' Panel operatorski graf. Dotyk. kolor min 10 wide screen, procesor 677 MHz, pamięć 56 MB RAM, port ethernet, port RS, port USB 36 Monitor 17 Monitor LCD 17 z głośnikami 1 37 Win XP Software Windows XP Professional 1 34 UPS UPS

16 35 zegar czasu astronomicznego zegar czasu astronomicznego 1 36 prace inŝ. programowanie sterowników prace inŝ. Rozruch automatyki prace inŝ. Wizualizacja BMS, grafik, trendów, alarmów central wentylacyjnych prace inŝ. Wizualizacja VRV III prace inŝ. Wizualizacja pracy oświetlenia ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, iluminacji frontu budynku, oświetlenia zewnętrznego prace inŝ. Wizualizacja pracy systemu iprotect (instalacja włamaniowa i KD) prace inŝ. Wizualizacja pracy systemu SAP - odwzorowanie pracy czujników i wskaźników połoŝenia klap poŝarowych 43 prace inŝ. MontaŜ i okablowanie szaf i central wentylacyjnych kpl 09 Zestawienia elementów naleŝy rozpatrywać łącznie ze schematami synoptycznymi. Same zestawienia nie są podstawą do doboru ilościowego urządzeń. PowyŜsze zestawienia naleŝy traktować jako poglądowe. NaleŜy przewidzieć wszelkie materiały które są na schematach a nie zostały zebrane w zestawieniach oraz wszelkie inne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji. W projekcie do sterowania i monitorowania całego systemu zastosowano rozwiązania oparte na produktach firmy Satcontrol automatyka. Wszystkie wymienione urządzenia, producenci, dystrybutorzy, integratorzy powinni być traktowani jako przykładowi w celu sprecyzowania warunków technicznych instalacji. Proponowane urządzenia i elementy automatyki oraz prace montaŝowe i programistyczne moŝna zakupić w firmie: SATCONTROL AUTOMATYKA SP.Z O.O Kraków ul. Bronowicka 15 tel.fax ;

17 1. ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAśNYCH 1.1 Wskazane w dokumentacji automatyki i sterowania typy i symbole urządzeń i elementów oraz nazwy producentów i adresy dystrybutorów zostały określone w celu sprecyzowania warunków technicznych i parametrów technicznych przedmiotu niniejszego projektu. 1. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń zamiennych równowaŝnych pod warunkiem uzyskania zgody od biura projektowego Kontrapunkt V - Projekt i przedstawienia projektu zamiennego. Zastosowanie urządzeń równowaŝnych musi skutkować utrzymaniem załoŝonych parametrów automatyki, sterowania, wentylacji i klimatyzacji. UWAGA: Ze względu na specjalistyczny zakres prac, jego skomplikowanie, odpowiedzialność gwarancyjną oraz konieczność posiadania odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych naleŝy całość zadania automatyzacji (dostawy automatyki, prefabrykacje szaf, montaŝ, okablowanie, programowanie sterowników) powierzyć firmie posiadającej odpowiednie kwalifikacje legitymującej się aktualną autoryzacją do programowania sterowników i wizualizacji danego producenta 17

18 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Załącznik: Z 1

28 Legenda Czujnik temperatury zewnętrznej Czujnik temperatury kanałowy Filtr Przepustnica powietrza Nagrzewnica wodna Chłodnica wodna Wymiennik rotacyjny SAP Bramka MPG System sygnalizacji alarmu poŝarowego Bramka systemu SAP CO Czujnik temperatury przylgowy Termostat nagrzewnicy Czujnik jakości CO pomieszcz. Siłownik przepustnicy, zaworu Wentylator Falownik Agregat chłodniczy A 0 R Agregat chłodniczy VAV Instalacja ze zmienną ilością powietrza Przełącznik pracy układu: Auto -0 -VRęka VRV IIIG Centrala wentylacyjna Urządzenie systemu VRV IIIG system iprotect SYSTEM DALI System zarządzania bezpieczeństwem System zarządzania oświetleniem P Presostat wentylatora, filtra Przetwornik róŝnicy ćiśnień Czujnik przepływu cieczy Pompa Zawór trójdrogowy z silownikiem Awaria PoŜar kwh PM70 Awaria układu PoŜar Licznik energii elektrycznej VAV CO Zespół urządzeń VAV z detekcją CO Szafa zasilają sterująca lub integrująca Zegar czasu astronomicznego Komputer Panel operatorski Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa projektu: Projekt wykonawczy instalacji BMS Nazwa strony: Legenda Opracował: mgr inŝ. Mariusz Burtan Projektował: inŝ. Grzegorz Dutka Sprawdził: mgr inŝ. Dariusz Okarmus Uprawnienia: 37/000 Strona 1/9

29 Układ wentylacji K1 P P P P Poziomy -1 do 6 A 0 R Awaria PoŜar AI DI AO DO AI DI AO DO Exacto-Fronte SPC IPUJ Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa projektu: Projekt wykonawczy instalacji BMS Nazwa strony: Centrala wentylacyjna układu K1 Opracował: mgr inŝ. Mariusz Burtan Projektował: inŝ. Grzegorz Dutka Sprawdził: mgr inŝ. Dariusz Okarmus Uprawnienia: 37/000 Strona /9

30 Układ wentylacji K 6,0 CO P 6,01 P CO Agregat chłodniczy V A 0 R Awaria PoŜar AI DI AO DO AI DI AO DO Exacto-Fronte SPC IPUJ Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa projektu: Projekt wykonawczy instalacji BMS Nazwa strony: Układ kimatyzacji i wentylacji K Opracował: mgr inŝ. Mariusz Burtan Projektował: inŝ. Grzegorz Dutka Sprawdził: mgr inŝ. Dariusz Okarmus Uprawnienia: 37/000 Strona: 3/9

31 Poziom 0 C 0,01 0,0 0,03 0,04 0,09 0,1 CO CO CO CO CO CO E AI DI AO DO AI DI AO DO Exacto-Integra SPC IPUJ Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa projektu: Projekt wykonawczy instalacji BMS Nazwa strony: Układ wentylacyjny K1 poziom 0 Opracował: mgr inŝ. Mariusz Burtan Projektował: inŝ. Grzegorz Dutka Sprawdził: mgr inŝ. Dariusz Okarmus Uprawnienia: 37/000 Strona 4/9

32 Poziom 1 C 1,01 1,0 1,03 1,04 1,07 1,08 1,09 1,10 CO CO CO CO CO CO CO CO E AI DI AO DO AI DI AO DO Exacto-Integra SPC IPUJ Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa projektu: Projekt wykonawczy instalacji BMS Nazwa strony: Układ wentylacyjny K1 poziom 1 Opracował: mgr inŝ. Mariusz Burtan Projektował: inŝ. Grzegorz Dutka Sprawdził: mgr inŝ. Dariusz Okarmus Uprawnienia: 37/000 Strona 5/9

33 Poziom D,0,03,04,1,15,16 CO CO CO CO CO CO E AI DI AO DO AI DI AO DO Exacto-Integra SPC IPUJ Kraków, ul. Zabłocie 39 tel: Obiekt: Rozbudowa i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Ingardena 6 dla potrzeb Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nazwa projektu: Projekt wykonawczy instalacji BMS Nazwa strony: Układ wentylacyjny K1 poziom Opracował: mgr inŝ. Mariusz Burtan Projektował: inŝ. Grzegorz Dutka Sprawdził: mgr inŝ. Dariusz Okarmus Uprawnienia: 37/000 Strona 6/9

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Automatyka Chłodnicza i Klimatyzacyjna. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła, budowa, działanie i przykłady

Bardziej szczegółowo

Spis załączników Karta doboru centrali wywiewnej

Spis załączników Karta doboru centrali wywiewnej Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE Data opracowania: czerwiec 2010 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE OBIEKT: INWESTOR: S.S.Z.O.Z. NAD MATKĄ I DZIECKIEM ul. REYMONYA 8 45-018

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. 1. Omówienie konieczności stosowania automatycznej regulacji w klimatyzacji ze względu na skomplikowane procesy hydrotermiczne

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI OBIEKT : BUDYNEK NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ADRES : 31-053 KRAKÓW, UL.JÓZEFA 21 INWESTOR : MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 KRAKÓW, UL.CIEMNA 6 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

Przewody zasilające - Sterownica SAK1 Lp Przewód Cel przewodu Typ Ozn. Opis Ozn. 1. YDYżo 5x10 -W1 Rozdzielnica Zasilająca RG (*)

Przewody zasilające - Sterownica SAK1 Lp Przewód Cel przewodu Typ Ozn. Opis Ozn. 1. YDYżo 5x10 -W1 Rozdzielnica Zasilająca RG (*) Przewody zasilające - Sterownica SAK1 1. YDYżo 5x10 -W1 Rozdzielnica Zasilająca RG (*) 2. ÖLFLEX CLASSIC -W2 Wentylator nawiewny KN1M 3. ÖLFLEX CLASSIC -W3 Wentylator wywiewny dachowy 3faz KW1M 110CY Black

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny

Zawartość opracowania. Opis techniczny Zawartość opracowania 1.Opis techniczny. 2.Część graficzna : rys.nr 1 Plan instalacji elektrycznych i akp 1 : 100 rys.nr 2 Schemat blokowy zasilania i akp rys.nr 3 Schemat tablicy TK Opis techniczny Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONACZY. 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451

PROJEKT WYKONACZY. 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 a. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATU NAPRAW GŁÓWNYCH MZK UL. DŁUGA 50 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATU NAPRAW GŁÓWNYCH MZK UL. DŁUGA 50 43-300 BIELSKO-BIAŁA PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH PAWEŁ ZAWALSKI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt wentylacji mechanicznej Warsztat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza Gdańsk, 04.12.2007r. Automatyka chłodnicza Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Temat pt.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła: budowa + działanie + przykłady

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Andel Polska Sp. z o.o.

Andel Polska Sp. z o.o. Andel Polska Sp. z o.o. FLOODLINE Studium przypadku - serwerownia w nowoczesnej centrali jednego z banków w Warszawie Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej prezentacji nie może być powielana lub

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji DP ViewNet Zaawansowane systemy sterowania Nowa seria central DP to także najnowocześniejsze układy sterowania Automatyka central DP została

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus

KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus KATALOG MODUŁÓW INTERFEJSY Modbus Interfejs Modbus KNX/EIB Interfejs Modbus BACnet/IP Interfejs Modbus M-Bus Interfejs Modbus LON Interfejs Modbus TCP Modbus RTU Interfejs Modbus Mitsubishi City Multi

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza POLITECHNIKA GDAŃSKA Automatyka chłodnicza Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych bez odzysku ciepła Jakub Ryń Katedra Techniki Cieplnej Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTU GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTU GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DO PROJEKTU GDYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI A. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE wykonać ogrzewanie kablami grzejnymi instalację wody zimnej, instalację p.poŝ oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KRYTEJ PŁ YWALNI W OŁAWIE Tom 4.6 Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych i automatyki węzła cieplnego

PROJEKT WYKONAWCZY KRYTEJ PŁ YWALNI W OŁAWIE Tom 4.6 Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych i automatyki węzła cieplnego Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI TOMU: I OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA Lp. Rodzaj uzgodnienia i jednostka uzgadniająca Znak/L.dz. Data Zał. 1 Bilans energii elektrycznej - Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleradioterapii. Legnica

Zakład Teleradioterapii. Legnica Instrukcja obsługi systemu BMS Zakład Teleradioterapii Legnica Przeczytaj i zachowaj 1 Spis treści Opis ogólny... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Instalacja Karty SIM... 4 Uruchomienie układu... 5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis załączników Zał. 1 Wyniki obliczeń natęŝenia oświetlenia

Spis treści. Spis załączników Zał. 1 Wyniki obliczeń natęŝenia oświetlenia Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 System monitoringu infrastruktury Thinx Poland Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 ATMAN - System monitoringu serwerowni 13000 zmiennych 2.000 progów alarmowych 2.600 logowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

Promocyjne zestawy automatyki do central wentylacyjnych

Promocyjne zestawy automatyki do central wentylacyjnych UWAGA WIOSENNA. PROMOCJA* Promocyjne zestawy automatyki do central wentylacyjnych Oferujemy tani i prosty zestaw automatyki do sterowania małymi i średnimi centralami wentylacyjnymi wyposażonymi w podzespoły

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CNTRAL NTYLACYJN www.salda.centrumklima.pl 2014 ver A 150 200 260 400 DAN TCHNICZN central 150 P KO 200 V 200 V 260 V 260 V 400V 400 V 400 V 400 V 400 H 400 H 400 P 400 P 400 P 400 P Typ obudowy Podwieszana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Temat: Kompleksowe systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych: budowa + działanie + przykłady zastosowania

Temat: Kompleksowe systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych: budowa + działanie + przykłady zastosowania Gdańsk 05.12.2006 Temat: Kompleksowe systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych: budowa + działanie + przykłady zastosowania Wykonał: Kolasa Adam SMiUChiK sem IX 1 Zakres pracy: 1. Wstęp -3-2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

DAWGo CENTRALA BEZKANAŁOWA

DAWGo CENTRALA BEZKANAŁOWA DAWGo CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Dachowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym DAWGo przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD

Przedmiary. Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Przedmiary Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Obiekt: budynek biurowy, Gliwice, ul. Rybnicka 29 Inwestor: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Jednostka projektowania: APA Sp. z o.o. SSWiN KNR AL-01 0102-1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA KLIMATYZACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA KLIMATYZACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO - BIUROWEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ЄLFORTIS Adam Hara ul.chodkiewicza 7 37-450 STALOWA WOLA NIP 865-117-81-63 tel.(0-15) 84-57-65 Biuro ul. Okulickiego 15 p. 105 tel.(0-15) 84-50-55 PROJEKT BUDOWLANY BRANśA: ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów EGZ. Nr teczka 3/3- branŝa elektryczna PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I ELEKTRYCZNĄ ORAZ WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU MIESZKALNYM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo