WSTĘP I. CZŁONKOSTWO W SITS II. ZALECENIA SZKOLENIOWE III. MERYTORYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP I. CZŁONKOSTWO W SITS II. ZALECENIA SZKOLENIOWE III. MERYTORYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI WSTĘP I. CZŁONKOSTWO W SITS II. ZALECENIA SZKOLENIOWE III. MERYTORYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 1. Podstawy szkoleniowe. 2. Schemat struktury szkolenia w SITS. 3. Stopnie sprawności snowboardowej, stopnie instruktorskie i trenerskie 4. Programy nauczania. IV. ORGANIZACYJNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY SNOWBOARDU 1. Organizacja szkolenia. 2. Warunki terenowe i śniegowe w szkoleniu snowboardowym. 3. Organizacja kursów. 4. Zasady i organizacja egzaminów. 5. Dokumentacja. 6. Obowiązki uczestnika i szkoły. 7. Obowiązki biura SITS. 8. Instrukcje wypełniania protokołów, składania wniosków i sprawozdań V. REGULAMIN SZKOŁY SNOWBOARDU 1. Regulamin szkoły 2. Wykaz opłat VI. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI INSTRUKTORÓW SITS VII. DRUKI

2 WSTĘP Niniejsza praca powstała na potrzeby Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Snowboardu. Z jednej strony należało usankcjonować pewne zmiany, które zaszły w przeciągu ostatnich sezonów w polskiej myśli szkoleniowej, a z drugiej wystąpiła konieczność dodania kilku istotnych elementów oraz wyjścia naprzeciw zmianom, które towarzyszą snowboardowi, jako wciąż młodej, ale dynamicznie rozwijającej się formie aktywności fizycznej. W momencie, kiedy środowisko szkoleniowe przestało funkcjonować w ramach Polskiego Związku Snowboardu i zaczęło swoją działalność, jako odrębne stowarzyszenie, pojawiła się sie konieczność stworzenia aktualizacji podstaw merytorycznych i zasad organizacyjnych, według których Stowarzyszenie i współpracujące z nim szkoły, powinny funkcjonować. Kolejnym z bodźców do powstania tej pracy była zmiana ewolucji wchodzących w skład poszczególnych stopni sprawności oraz zmiany dyktowane przez zmieniające się prawo polskie a konkretniej ustawę o sporcie, która zniosła stopień instruktora rekreacji ruchowej. Chcemy też wyjść naprzeciw kolejnym dość istotnym zmianom przygotowywanym przez ustawodawców, czyli deregulacji zawodów w tym instruktora i trenera. Wprowadzony został również nowy system elektronicznej rejestracji kursów kadrowych na stopnie SITS, o którym również należy wspomnieć. W pierwszej części pracy zostały opisane wszystkie merytoryczne aspekty działalności szkoleniowej SITS. Zdefiniowany został ogół działalności Stowarzyszenia z przedstawieniem systematyki, według której przebiegają szkolenia oraz przedstawiony schemat struktury szkolenia, który został przyjęty i obowiązuje w ramach SITS.

3 Przedstawiono nowe stopnie szkoleniowe oraz stopnie sprawności, kryteria przystąpienia do nich i możliwości stojące przed uczestnikami kursów, którzy z powodzeniem je ukończyli. Wszystko zostało podsumowane przedstawieniem programów nauczania realizowanych na kursach. Druga część pracy to szczegółowo przedstawiona i opisana organizacja szkolenia snowboardowego - jak powinna wyglądać, aby szkolenie przebiegało najskuteczniej. Warunki, w jakich szkolimy również odgrywają ogromną rolę, zostanie poświecony więc fragment odpowiedniemu ich dobieraniu. Dalej przedstawiony został sposób, w jaki kurs powinien przebiegać łącznie z organizacją egzaminu, dokumentacją niezbędną, aby rozpocząć i zakończyć kurs oraz szeregiem czynności, które muszą być spełnione przez szkolę snowboardu, uczestnika i biuro, SITS, aby kursy i cały sezon zakończyły się pełnym sukcesem. Na końcu są zawarte instrukcje pokazujące i pomagające uporać się z papierkową robotą Kolejna część to przedstawienie regulaminów szkół snowboardowych oraz wykazu opłat, które obowiązują w SITS, a także regulaminu Mistrzostw Polski Instruktorów SITS oraz niezbędnych druków.

4 I. CZŁONKOSTWO W SITS Zgodnie ze statutem SITS, członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) członków zwyczajnych, b) członków wspierających, c) członków honorowych Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które pragną wnosić wkład 2. Stowarzyszenie ma w swym zamierzeniu skupiać w szczególności instruktorów rekreacji ruchowej i sportu z zakresu snowboardu, trenerów snowboardu oraz osoby posiadające snowboardowe klasy sprawności lub ich odpowiedniki. 3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 4. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

5 a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada), numer PESEL (jeżeli posiada), b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada) numer REGON, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlega wpisowi do rejestru. 2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do: a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli, b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia, c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia, d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

6 a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, b) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli, c) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia, d) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia, e) regularnie opłacać składki członkowskie Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek a) pisemnej rezygnacji z członkostwa, b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych, c) likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka będącego osobą prawną, d) wykluczenia. 2. Przesłankami wykluczenia członka Stowarzyszenia mogą być: a) nieusprawiedliwione zaleganie z zapłatą składek, b) postępowanie rażąco sprzeczne z niniejszym Statutem, uchwałami organów Stowarzyszenia lub zasadami współżycia społecznego, c) postępowanie, które dyskwalifikuje daną osobę, jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię, d) działanie na szkodę Stowarzyszenia. 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub

7 osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio. 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od dnia pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna. PODSUMOWANIE Aby zostać członkiem SITS należy: - złożyć pisemną deklaracje zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto: a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada), numer PESEL (jeżeli posiada), b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada) numer REGON, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlega wpisowi do rejestru. O przyjęciu w poczet członków SITS decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołanie do

8 Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. Uwaga! 1. Wszystkich pragnących zostać członkiem SITS prosimy o zapoznanie sie z całym tekstem jednolitym Statutu (zobacz strona oraz z wysokością składek członkowskich. 2. Deklaracje znajdują się na stronie oraz w biurze SITS 3. Odbycie szkolenia na stopnie SITS (I, II, III, SITS, Trener) nie jest jednoznaczne z przyjęciem w poczet członków SITS. Należy WYPEŁNIĆ deklarację!

9 II. ZALECENIA SZKOLENIOWE Obowiązkowe kaski Przypominamy, iż od sezonu zimowego 2009/2010, zgodnie z przepisami prawa, dorośli opiekunowie za dopuszczenie do jazdy bez kasku ochronnego młodocianych narciarzy i snowboardzistów, podlegają karze grzywny lub nagany. Dbając o bezpieczeństwo snowboarderów uczestniczących w szkoleniach, a także bezpieczeństwo kadry szkoleniowej SITS, Zarząd SITS podtrzymuje decyzję o OBOWIĄZOWEJ jeździe w kaskach podczas kursów realizowanych przez SITS oraz szkoły snowboardu. Obowiązek ten dotyczy zarówno kadry prowadzącej jak i uczestników kursu. Kaski stanowić mają zabezpieczanie podczas coraz częściej zdarzających się kolizji na stoku oraz wypadków w snowparkach. SITS wyraża wolę przełamania sztucznych barier dotyczących używania kasków, a wiodącą rolę w propagowaniu bezpiecznej jazdy widzi w kadrze instruktorskiej SITS. Zalecenia dotyczące liczebności grup szkoleniowych Ze względu na pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące liczebności grup podczas szkolenia snowboardowego, Zarząd SITS opracował i przedstawia następujące zalecenie: Wiek uczestników Początkujący Średniozaawansowany Zaawansowany Dzieci (do 10lat) do 4 do 6 do 8 Młodzież szkolna do 8 do 10 do 12 (11-16lat) Dorośli (17-...) do 10 do 12 do 15

10 Podane w tabeli liczebności wynikają z wieloletniego doświadczenia Instruktorów SITS. Liczby te stanowią wypadkową wieku oraz poziomu zaawansowania członków grupy. Nie brano pod uwagę kryterium wysokości n.p.m, na której prowadzone jest szkolenie, poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczestników, które również mają znaczenie i w miarę możliwości należy uwzględniać.

11 III. MERYTORYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Podstawy szkoleniowe Snowboard jest rodzajem sportu zimowego polegającym na jeździe po śniegu na jednej desce z wykorzystaniem odpowiedniego ukształtowania terenu oraz odpowiedniej infrastruktury. Możemy uprawiać go w czysto rekreacyjnej formie, ale może być również uprawiany dla uzyskania odpowiedniego wyniku sportowego. O ile szkolenie sportowe jest zawsze wysoko wyspecjalizowane to szkolenie rekreacyjne możemy podzielić na dwie kategorie. Ogólne zawierające naukę niezbędnych ewolucji umożliwiających sprawne poruszanie się na desce oraz na bardziej już ukierunkowane takie jak rekreacyjna jazda na tyczkach, ewolucje freestyleowe w snowparku bądź na trasie oraz jazda poza trasamifreeride. Aby szkolenie rekreacyjne mogło przebiegać w jak najbardziej optymalny sposób, wszystkie ewolucje snowboardowe zostały odpowiednio usystematyzowane począwszy od najprostszych a skończywszy na najtrudniejszych, czego owocem jest poniższa systematyka. Systematyka ewolucji snowboardowych według SITS I STOPIEŃ Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem - zakładanie sprzętu - podnoszenie sie i upadanie - pozycja podstawowa i równowaga - poruszanie się (płaski teren, stok) - zwroty Techniki podstawowe - ześlizg (prosty, skośny) z zatrzymaniem

12 - jazda w skos stoku (przodem, tyłem) - jazda w linii spadku stoku - jazda wyciągiem - skręt ślizgowy rotacyjny - skręt ślizgowy - skręt ślizgowy NW Podstawowe elementy freestylu - półobrót i obrót płaski FS i BS - ollie, nollie, - tailwheelie, nosewheelie - skok prosty na skoczni II STOPIEŃ Techniki średniozaawansowane - Skręt ślizgowy tyłem - Skręt cięty - Skręt cięty NW - śmig cięty - przejazd różnych form terenowych (różnorodne warunki śniegowe, różne ukształtowanie i przygotowanie stoku) Średniozaawansowane elementy freestylu - skok 180 FS i BS na stoku w czasie jazdy - noseroll, tailroll - skok z grabem na skoczni - skok shifty na skoczni - 50/50 - BS boardslide - nosepress i tailpress na boxie III STOPIEŃ Techniki zaawansowane - skręt cięty tyłem - skręt cięty WN - skręt cięty kompensacyjny Zaawansowane elementy freestylu - skok 180 FS i BS na skoczni - skok 180 FS i BS z grabem na skoczni - FS boardslide na boxie

13 IV STOPIEŃ (Specjalizacja sportowa) Zjazdowe techniki sportowe - slalom (SL) - slalom gigant (GSL) - slalomy równoległe (SL, GSL) Freestylowe techniki sportowe - skocznia - halfpipe - jibbing - slopestyle Mieszane techniki sportowe - snowboard cross - freeride przejazd trudnych form terenowych

14 Schemat struktury szkolenia w SITS

15 Stopnie sprawności snowboardowej, stopnie instruktorskie i trenerskie Regulamin Kadry 1. Ustawa z dnia Prawo o stowarzyszeniach (dziennik ustaw z nr 20 pozycja 104 z późniejszymi zmianami). 2. Statut Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu. 3. Przedmiotowe Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Snowboardu. I stopień sprawności kurs przeznaczony dla osób początkujących zaczynających swoją przygodę ze snowboardem. Jego uzyskanie jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych ewolucji snowboardowych. Jest stopniem nieobowiązkowym i jego posiadanie nie jest wymagane, aby przystąpić do kursu na wyższy stopień, czyli drugi. II stopień sprawności kurs przeznaczony dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych. Jego uzyskanie jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych i średniozaawansowanych ewolucji snowboardowych. Daje możliwość przystąpienia do kursu na III stopień sprawności. III stopień sprawności kurs przeznaczony dla osób zaawansowanych. Jego uzyskanie jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych, średniozaawansowanych i zaawansowanych ewolucji snowboardowych. Absolwent tego kursu uzyskuje możliwość przystąpienia do kursu na stopień Instruktora SITS.

16 IV stopień sprawności jest praktycznie stopniem specjalizacji sportowej. Nie zdobywa się go w ramach zunifikowanego kursu, lecz w wyniku wieloletniego niekiedy treningu sportowego i udziału w zawodach. Jest stopniem nieobowiązkowym na drodze uzyskiwania stopni szkoleniowych, ale umiejętności w zakresie tego poziomu sprawności są znaczące i cenne w pracy szkoleniowej. Instruktor SITS jest pierwszym stopniem szkoleniowym uprawniającym do samodzielnej pracy w zakresie nauczania i doskonalenia snowboardu w obrębie szeroko pojętej rekreacji ruchowej. Kurs przeznaczony dla osób zaawansowanych, których umiejętności technicznie są na wysokim poziomie, co potwierdza posiadanie III stopnia sprawności. Dzięki temu kursowi jego absolwent uzyskuje precyzyjną wiedzę, w jaki sposób nauczać ewolucji snowboardowych w ramach systematyki SITS Kryteria: - ukończony 18 rok życia (w dniu rozpoczęcia kursu) - III stopień sprawności technicznej - posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu i egzaminu - dobry stan zdrowia Uprawnienia: - prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie na poziomie rekreacyjnym - prawo startu w MP Instruktorów SITS

17 - prawo do uczestnictwa w kursie Trenera SITS - prawo do korzystania z OC instruktora gwarantowanego przez SITS - możliwość zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS - możliwość do otwarcia patronackiej szkoły snowboardu - możliwość otrzymania instruktora międzynarodowego IVSI - nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS Trener SITS jest stopniem szkoleniowym uprawniającym do samodzielnego szkolenia w zakresie szkolenia sportowego ukierunkowanego, a więc w sekcjach młodzieżowych i UKS. Kurs przeznaczony dla osób posiadających stopień Instruktora SITS, pragnących dalej poszerzać swoją wiedzę, w jaki sposób nauczać i doskonalić wyspecjalizowane techniki sportowe. Kryteria: - średnie wykształcenie - stopień instruktora SITS lub instruktora rekreacji SITS PZS - posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu i egzaminu - dobry stan zdrowia Uprawnienia: - prawo do samodzielnej pracy w zakresie szkolenia wyspecjalizowanego - prawo do ubiegania sie o stopień funkcyjny Instruktora Wykładowcy lub Trenera Mastera SITS - prawo do ubiegania sie o stopień instruktora międzynarodowego IVSI + ISIA

18 - prawo startu w MP Instruktorów SITS - możliwość otwarcia patronackiej szkoły snowboardu - korzystanie z OC instruktora gwarantowanego przez SITS - zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS - nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS Instruktor Wykładowca SITS - jest stopniem SITS uprawniającym do prowadzenia zajęć na kursach kadrowych SITS oraz kierowania szkoleniem w szkole snowboardu. Kurs w formie stażu przeznaczony dla osób posiadających stopień Trenera SITS lub Instruktora Sportu SITS (zdobytego do roku 2012), których ambicją jest branie czynnego udziału w działalności SITS (prowadzenie kursów kadrowych, szkół snowboardu, sędziowanie MPI, itp.) Kryteria: - posiadanie 5-letniego stażu Instruktora SITS (instruktora rekreacji SITS PZS) - posiadanie stopnia Trenera SITS - udokumentowany staż w LSS lub w AWF podczas kursów na I, II i III stopień sprawności - zgłoszenie kandydata przez LSS lub AWF - uzyskanie w MPI średniej minimum 8,5 pkt. i czasu minimum 110% (mężczyźni) lub 115% (kobiety) od czasu wzorcowego Uprawnienia: - jest uprawniony do prowadzenia zajęć na kursach kadrowych - prawo do pełnienia funkcji kierownika wyszkolenia w LSS

19 - prawo sędziowania w MP Instruktorów SITS - korzystanie z OC instruktora gwarantowanego przez SITS - zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS - nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS Trener Master SITS jest stopniem szkoleniowym stwierdzającym najwyższe umiejętności w zakresie zaawansowanego szkolenia sportowego. Przeznaczony dla osób posiadających stopień Trenera SITS i chcących posiadać wiedze jak szkolić w zakresie zaawansowanego szkolenia sportowego. Kryteria: - posiadanie co najmniej 3-letniego stażu Trenera SITS - udokumentowany dorobek w pracy trenerskiej - dobry stan zdrowia Uprawnienia: - prawo do samodzielnej pracy w zakresie zaawansowanego szkolenia sportowego - prawo startu w MP Instruktorów SITS - korzystanie z OC instruktora gwarantowanego przez SITS - zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS - nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS

20 Instruktor amator IVSI (międzynarodowy) na mocy zawartego porozumienia podpisanego w dniu 04 października 2012 pomiędzy Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN a SITS, licencjonowana kadra szkoleniowa SITS ma możliwość formalnej przynależności do organizacji międzynarodowej Internationaler Verband der Schneesportinstruktoren (IVSI) Association Internationale des Moniteurs de Ski (ISIA). Kryteria: - posiadanie przez zainteresowaną osobę ważnej licencji szkoleniowej SITS lub ważnej licencji szkoleniowej PZS - wypełnienie deklaracji członkowskiej IVSI, która zostanie potwierdzona przez SITS - opłacenie legitymacji IVSI w wysokości 100,-PLN oraz rocznego znaczka prolongaty legitymacji IVSI w wysokości 100,-PLN Uprawnienia: - pdniesienie prestiżu posiadanego stopnia Instruktora - posiadanie uprawnień respektowanych za granicami Polski - możliwość uzyskania zniżek na karnety narciarskie poza granicami Polski Instruktor zawodowy ISIA (międzynarodowy) - uzyskanie kwalifikacji w zakresie międzynarodowego stopnia Instruktora zawodowego (ISIA) uwarunkowane jest spełnieniem kilku niezależnych od siebie kryteriów dotyczących merytorycznych i formalnych wymogów wobec kandydata. Aktualnie możliwość uzyskania stopnia instruktora zawodowego przez polskich

21 instruktorów snowboardu jest przedmiotem uzgodnień organizacji odpowiedzialnych za szkolenie. Programy nauczania Program nauczania na każdym poziomie szkolenia technicznego i instruktorskotrenerskiego stanowi zbiór treści i wytycznych do realizacji na danym poziomie. Uwzględnienie więc programu nauczania w wytycznych merytorycznoorganizacyjnych jest koniecznością. Jednocześnie jednak zamieszczenie w Wytycznych... pełnego zakresu treści wszystkich kursów wykraczałoby poza ramy niniejszego wydawnictwa. Sygnalizujemy, więc że Program Nauczania na kursach szkoleniowych SITS będzie przedmiotem oddzielnego wydawnictwa.

22 IV. ORGANIZACYJNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Organizacja szkolenia Wyróżniamy dwa typy szkoleń ze względu na ilości uczestników. Szkolenie indywidualne, gdzie na jednego instruktora przypada 1-4 osób oraz szkolenia grupowe, gdzie na jednego instruktora przypada od 5 do 15 osób. Praca z klientem indywidualnym i grupowym ma oczywiście wiele wspólnego, gdyż w jednym i drugim przypadku naszym celem jest nauczyć ewolucji snowboardowych, ale różni sie znacznie pod względem organizacyjnym. W obydwu sytuacjach na pierwszych zajęciach należy rozpocząć od zapoznania sie z podopiecznymi, wzajemnego przedstawienia, poznania imion, bądź innego sposobu, w jaki chcemy się do siebie zwracać. Przed każdymi zajęciami należy przeprowadzić odpowiednią rozgrzewkę i o ile z klientem indywidualnym mamy mniejsze pole do popisu, to w grupie możliwości przeprowadzenia ciekawej rozgrzewki jest bez liku i warto poświecić temu dużo uwagi, gdyż atrakcyjna rozgrzewka jest jednym z elementów silnie integrujących grupę. Na początku każdego szkolenia warto ustalić określone zasady, które ułatwią prowadzenie zajęć, a ma to szczególnie duże znaczenie przy szkoleniach grupowych, gdyż w przypadku lekcji indywidualnych kursanci są przeważnie bardzo blisko nas. Między innymi to gdzie i w jaki sposób zatrzymujemy się, na jaki sygnał ruszamy i na jaki się zatrzymujemy, co robimy w sytuacjach awaryjnych, gdzie zatrzymujemy sie po wyjściu z wyciągu i wiele innych. Jasne określenie takich zagadnień znacznie ułatwi nam pracę i spowoduje, że szkolenie będzie bezpieczniejsze i efektywniejsze.

23 W trakcie prowadzenia zajęć na stoku starajmy się przekazywać tylko niezbędne minimum na temat danej ewolucji i robić to w możliwe jak najprostszy sposób. Mównie dużo i bardzo skomplikowanym językiem może prowadzić do nudy na zajęciach, a chodzi nam głównie o zmaksymalizowanie czasu spędzonego na ćwiczeniu ewolucji. Nie można zapomnieć, poza aspektami czysto merytorycznymi, o rozmowie z kursantami i tutaj instruktor na zajęciach indywidualnych ma dużo większe pole do popisu niż instruktor grupowy, gdyż ma praktycznie nieustający kontakt werbalny z podopiecznym. W jednym i drugim przypadku sprzyja to integracji, a co z tym idzie dodatkowemu zadowoleniu z zajęć poza osiągnięciami snowboardowymi. Na zajęciach indywidualnych kursant jest praktycznie cały czas w ruchu, ale na zajęciach grupowych należy w taki sposób dobierać ćwiczenia oraz intensywność zajęć, żeby nie występowały niepotrzebne zbyt długie przestoje, ale jednoczenie sprawić żeby szkolenie było jak najefektywniejsze. Warunki terenowe i śniegowe w szkoleniu snowboardowym. Kwestą bezsporną pozostaje, że dobór odpowiednich warunków, w jakich szkolimy jest kluczowy dla osiągnięcia celu szkoleniowego, który sobie założyliśmy. Poziom podstawowy - stoki powinny mieć niewielkie nachylenie, tak, aby szkolenie przebiegało w bezpieczny sposób, ale nie może być też ono zbyt małe, żeby osoba początkująca nie miała problemu z wykonaniem podstawowych ewolucji. Trasy winny być szerokie i jak najmniej zatłoczone żeby zapewnić komfort i bezpieczeństwo osób uczących się jak i innych użytkowników stoku. Powinniśmy mieć już do dyspozycji snowpark bądź

24 ukształtowanie terenu zastępujące skocznie, umożliwiające naukę pierwszych skoków. Poziom średniozaawansowany - stoki powinny mieć zróżnicowane nachylenie od dość płaskich, dzięki którym możliwa będzie nauka ewolucji ślizgowych oraz flattricków, do stoków o średnim nachyleniu, które umożliwią rozwinięcie większej prędkości i naukę skrętu ciętego. Powinniśmy mieć do dyspozycji snowpark bądź ukształtowanie terenu zastępujące skocznie umożliwiające, naukę bardziej zaawansowanych skoków. Poziom zaawansowany - do dyspozycji powinniśmy mieć stoki o średnim i dużym nachyleniu, żeby uczyć się kolejnych ewolucji ciętych i doskonalić już poznane w trudniejszych warunkach. Trasy powinny być szerokie i mało zatłoczone z uwagi na dość duże prędkości rozwijane przez kursantów. Na miejscu powinien być również snowpark umożliwiający naukę ewolucji freestyleowych (skocznie, boxy). Powinna też być możliwość wydzielenia trasy, co umożliwi rozstawienie tyczek i doskonalenie skrętu wymuszonego. Powinna być również możliwość jazdy poza trasami w głębokim śniegu, aby doskonalić jazdę terenową.

25 Organizacja kursów i lekcji indywidualnych. Kursy grupowe I stopień sprawności Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Przyjazd uczestników przyswojenie podstawowych zasad bezpieczeństwa - oswojenie ze sprzętem i środowiskiem - prawidłowa pozycja na desce - nauka ześlizgu prostego FS i BS - nauka ześlizgu skośnego FS i BS - nauka jazdy w skos stoku FS i BS - nauka jazdy w linii spadku stoku z zatrzymaniem - nauka jazdy wyciągiem orczykowym bądź talerzykowym Videofilmowanie - skręt ślizgowy rotacyjny dostokowy - skręt ślizgowy rotacyjny od razu na obie nogi - nauka skrętu ślizgowego od razu na obie nogi - półobrót i obrót płaski FS i BS - ollie i nollie Spotkanie organizacyjne Wykład z bezpieczeństwa Videoanaliza Wykład z techniki

26 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 - doskonalenie skrętu ślizgowego - akcent na fazę sterowania - nauka tailwheelie i nosewheelie - nauka ollie i nollie - doskonalenie mechanizmu odciązenia NW - doskonalnie poznanych tricków freestylowych Videofilmowanie - nauka mechanizmu odciążenia NW - tailwheelie i nosewheelie - nauka skoku prostego na skoczni - przeprowadzenie egzaminu na I stopień sprawności - ogłoszenie wyników Videoanaliza Wykład z organizacji SITS Podsumowanie kursu i wręczenie legitymacji

27 II stopień sprawności Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Przyjazd uczestników - praca nad pozycją podstawową i ogólna korekta sylwetki - doskonalenie skrętu ślizgowego i odpowiednieg o prowadzenia deski - wysterowanie nauka skoku 180 FS i BS na stoku w czasie jazdy - nauka śmigu ślizgowego - doskonalenie skrętu ślizgowego NW Videofilmowanie - doskonalenie skrętu ślizgowego tyłem - skręt cięty dostokowy - nauka skrętu ciętego - doskonalenie skrętu ślizgowego tyłem - nauka noseroll i tailroll Spotkanie organizacyjne Wykład z bezpieczeństwa i organizacji SITS Videoanaliza Wykład z techniki Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 - doskonalenie śmigu ślizgowego - zastosowanie odciążenia czynnego NW w skręcie ciętym - doskonalenie skrętu ciętego NW - nauka śmigu ciętego - doskonalenie skrętu ślizgowego tyłem Videofilmowanie - na skoczni nauka skoku z grabem oraz shifty - na boxie nauka 50/50, BS boardslide, tailpress i nosepress - przeprowadzenie egzaminu na II stopień sprawności - ogłoszenie wyników Videoanaliza Wykład z ze sprzętu i jego konserwacji Podsumowanie kursu i wręczenie legitymacji

28 III stopień sprawności Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Przyjazd uczestników praca nad pozycją podstawową i ogólna korekta sylwetki - doskonalenie skrętu ciętego i odpowiedniego prowadzenia deski - wysterowanie - doskonalenie ewolucji freestylowych z poprzednich stopni - doskonalenie skrętu ciętego NW - skęt cięty dostokowy tyłem Videofilmowanie - doskonalnie śmigu ciętego - nauka odciążenia czynnego WN - nauka skrętu cietego tyłem - nauka skoku 180 FS i BS z grabem na skoczni Spotkanie organizacyjne Wykład z bezpieczeństwa i organizacji SITS Videoanaliza Wykład z techniki Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 - doskonalenie odciążenia czynnego WN - nauka skrętu kompensacyjnego - doskonalnie skętu kompensacyjnego - doskonalenie skętu cietego tyłem - przeprowadzenie egzaminu na III stopień sprawności Videofilmowanie - nauka skoku 360 FS i BS na skoczni Videoanaliza - nauka fs boardslide na boxie Wykład z ze sprzętu i jego konserwacji - ogłoszenie wyników Podsumowanie kursu i wręczenie legitymacji

29 Instruktor SITS Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Przyjazd uczestników - rozjeżdżenie - ogólna korekta sylwetki - skręty ślizgowe i cięte (akcent na prawidłowe prowadzenie deski tor, ślad, itd, rytm jazdy) - instruowanie i zadania w podgrupach - prowadzenie zajęć przez kursantów wg przygotowany ch konspektów - instruowanie i zadania w podgrupach - prowadzenie zajęć przez kursantów wg przygotowanych konspektów doskonalenie tempa ruchu odciążenia i rytmu jazdy w śmigu - indywidualne doskonalenie techniki Videofilmowanie - ewolucje freestylowe - slalom gigant Spotkanie organizacyjne - omówienie programu kursu - podział zadań szczegółowyc h Videoanaliza - omówienie całego dnia - prowadzenie wykładów - omówienie całego dnia - prowadzenie wykładów

30 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 - instruowanie i zadania w podgrupach - prowadzenie zajęć przez kursantów wg przygotowanych konspektów - instruowanie i zadania w podgrupach - prowadzenie zajęć przez kursantów wg przygotowanych konspektów Videofilmowanie - indywidualne doskonalenie techniki - przeprowadzenie egzaminu praktycznego - ewolucje freestylowe - ogłoszenie wyników Videoanaliza - omówienie całego dnia - prowadzenie wykładów - omówienie całego dnia - egzamin teoretyczny Podsumowanie kursu

31 Trener SITS Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Przyjazd uczestników Flattricki - buttery - ćwiczenia na płaskim - ćwiczenia na stoku - combosy i hybrydy doskonalenie poznanych ewolucji Skok ćwiczenia na płaskim - ćwiczenia na stoku - wykokorzystanie form terenowych - skoki na skoczni Videofilmowanie Boardslide BS i FS - ćwiczenia na stoku - ćwiczenia w parku na boxie - przeszkody różnej trudności - doskonalenie poznanych ewolucji Videofilmowanie Spotkanie organizacyjne Omówienie całego dnia Videoanaliza Omówienie całego dnia Videoanaliza Omówienie całego dnia Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7 Pipe - ćwiczenia w pipie w pipie - drop-in - alley-oop Alipine - ćwiczenia na stoku - nauka rozkładania tyczek - doskonalenie poznanych ewolucji Omówienie całego dnia BX - ćwiczenia na stoku - przejazdy toru BX - przejazdy slalmou Zawody BX Omówienie całego dnia Podsumowanie kursu

32 Teoria Dzień 1 4 godz. 1. Rozwój fizyczny i motoryczny człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wieku dziecięcego i młodzieńczego 4 godz. 2. Podstawy teorii sportu - Sport i jego rozumienie - Sport w kontekście innych form uczestnictwa w KF - Przedmiot i treści sportu - Sport dzieci i młodzieży, jako system współzawodnictwa oraz przygotowania do uczestnictwa w sporcie Dzień 2 4 godz. 2. Podstawy teorii sportu - Schemat struktury zdolności motorycznych, uczenie sięnauczanie - doskonalenie - etapy opanowywania czynności ruchowych - uwarunkowania efektywności szkolenia sportowego - zasady, metody, formy i środki szkolenia sportowego 2 godz. 3. Wstęp do teorii treningu sportowego, planowanie szkolenia sportowego w snowboardzie 4 godz. 4. Roczny cykl treningowy i jego struktura 2 godz. 5. Akcenty treningowe w rocznym cyklu treningowym i ich realizacja Dzień 3 4 godz. 5. Akcenty treningowe w rocznym cyklu treningowym i ich realizacja 4 godz. 6. Miary treningu i rejestracja zrealizowanych zadań treningowych. Planowanie i rejestracja treningu.

33 4 godz. 7. Kontrola treningu Dzień 4 2 godz. 8. Odnowa biologiczna w snowboardzie. 6 godz. 9. Psychologiczne podstawy treningu i startów w snowboardzie. Razem 40 godz. Tematyka wykładów Wykład z bezpieczeństwa (I-II stopień) - dekalog FIS - 6 reguł obowiązujących snowboardzistów - przyczyny urazów - postępowanie w razie wypadku - zagrożenia w górach - odpowiedzialność Wykład z organizacji SITS (I-II stopień) - czym jest SITS cele i założenia - struktura szkolenia - korzyści płynące z wybrania drogi SITS Wykład z techniki (I-III stopień) - pozycja podstawowa - pozycja w skręcie - impulsy skrętne (pożądane i niepożądane) - odciążenia czynne i bierne - fazy skrętu - rodzaje śladów pozostawionych przez deskę - promienie skrętu

34 - poszczególne ewolucje techniczne według systematyki Wykład ze sprzętu i jego konserwacji (II-III stopień) Sprzęt - ogólny podział desek - budowa i konstrukcja deski - dobór deski - ciekawostki deskowe - ogólny podział wiązań - budowa i konstrukcja wiązań - dobór wiązań i ich ustawienie - ogólny podział butów - budowa i konstrukcja butów - dobór buta - ochraniacze i ich rodzaje Konserwacja sprzętu - regeneracja i ostrzenie krawędzi - regeneracja ślizgu - smarowanie - konserwacja

35 Lekcje indywidualne Organizacja lekcji indywidualnych jest pochodną do merytorycznych treści kursów. Zadaniem instruktora w szkoleniu indywidualnym jest po pierwsze orientacja w dotychczasowych doświadczeniach snowboardowych uczestnika, omówienie, ustalenie oczekiwań i treści zajęć oraz, dopiero po tym realizacja odpowiednich treści. Charakterystycznym w szkoleniu indywidualnym jest zwiększony treściowo przekaz słowny dotyczący zarówno technicznych uwarunkowań stosowanych ćwiczeń jak i motywacyjnych elementów realizowanego szkolenia. Zasady i organizacja egzaminów Jazda sportowa - długość przejazdu około 25 sek. - czasem wzorcowym jest czas IW/I SITS/Trenera SITS prowadzącego zajęcia - czasy wzorcowe: a) II stopień 130% czasu wzorcowego kobiety i 125% czasu wzorcowego mężczyźni b) III stopień 125% czasu wzorcowego kobiety i 120% czasu wzorcowego mężczyźni c) Instruktor SITS 120% czasu wzorcowego kobiety i 115% czasu wzorcowego mężczyźni d) Wykładowca 115% czasu wzorcowego kobiety i 110% czasu wzorcowego mężczyźni

36 Freestyle - zeskok skoczni musi zapewniać bezpieczeństwo uczestników - formy terenowe i urządzenia freestylowe muszą być typowe i zapewniać bezpieczeństwo - sprawdziany sportowe muszą być organizowane na wszystkich kursach od II klasy włącznie Jazda techniczna - wykaz ewolucji ocenianych w sprawdzianach technicznych określają protokoły egzaminacyjne na poszczególne klasy i stopnie SITS - egzamin powinien składać się z minimum 5 ewolucji - progi punktowe do uzyskania danego stopnia: a) I stopień minimum 5 pkt. z każdej ewolucji b) II stopień minimum 6 pkt. ze wszystkich ewolucji c) III stopień minimum 7 pkt. ze wszystkich ewolucji d) Instruktor SITS minimum 7,5 pkt. ze wszystkich składowych egzaminu e) Wykładowca SITS ocena pozytywna ze wszystkich składowych przewodu na stopień IW w tym minimum 8,5 pkt. z egzaminu technicznego. - na kursach LSS/PSS, komisji egzaminu przewodniczy kierownik szkolenia lub osoba przez niego wyznaczona - na kursach centralnych, powołaną komisją egzaminu kieruje Prezes SITS lub wyznaczona przez niego osoba

37 - w ocenach, komisje kierują się wytycznymi techniki w snowboardzie na dany sezon Instruowanie - egzaminy z instruowania odbywają się w trakcie trwania kursu i realizowanych zajęć - ocena z instruowania jest dwustopniowa: zaliczono(+) / brak zaliczenia(-) Zasady przeprowadzania sprawdzianów teoretycznych - sprawdziany opanowania wiadomości są pisemne - podczas sprawdzianu należy zapewnić warunki do samodzielnej pracy - w zakresie każdego problemu sformułować należy dwa pytania - sprawdziany należy przechowywać do wglądu do czasu zatwierdzenia wyników kursu

38 Ogólne wytyczne oceny ewolucji techniki jazdy i ewolucji freestylowych w snowboardzie do egzaminów na stopnie sprawności w szkołach licencjonowanych i patronackich SITS oraz MPI. Pkt. Pkt. Pkt III klasa ewolucje zaawansowane: 9 I klasa A) Ewolucje podstawowe: 9 II klasa ewolucje średniozaawansowane: 9 - skręt cięty tyłem - ześlizgi (prosty, skośny) z 8 zatrzymaniem 8 - jazda w skos stoku (przodem, tyłem) - skręt ślizgowy tyłem - skręt cięty Elementy Freestyle: - skręt cięty NW a) na stoku jazda w linii spadku stoku Elementy freestyle - śmig cięty - skok 180 FS i BS - noseroll, tailroll - jazda wyciągiem a) na stoku b) na skoczni skręt ślizgowy rotacyjny - skok z grabem - półobroty i obroty płaskie - skok shifty FS i BS c) na boxie - skręt ślizgowy - 50/50 - nosewheelie / tailwheelie - BS boardslide 5 - skręt ślizgowy NW - ollie / nollie 5 - nosepress i tailpress 5 b) na skoczni - skok prosty na skoczni 8 - skręt cięty WN - skręt kompensacyjny Elementy Freestyle: a) na skoczni - skok 180 FS i BS - skok 180 FS i BS z grabem b) na boxie - FS boardslide B) Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem: - zakładanie sprzętu - podnoszenie się

39 2 - upadanie - pozycja podstawowa i równowaga - poruszanie się (płaski teren, 1 stok) -zwroty I klasa elementy techniki jazdy punktowane od 3 do 10 pkt., elementy freestyle punktowane od 3 do 7 pkt. Pkt. Pkt. Wariant ewolucji - 2 pkt. -1 pkt. - 0,5 pkt. + 0,5 pkt. 10 I klasa 10 - wyraźnie widoczny niepożądany Wrażenie A) Ewolucje podstawowe: mechanizm skrętu (kontrrotacja) ogólne 9 - ześlizgi (prosty, skośny) z 9 zatrzymaniem 8 - jazda w skos stoku (przodem, 8 tyłem) 7 - jazda w linii spadku stoku Elementy Freestyle na stoku: Pełna poprawna forma bez błędów toru jazdy, pozycji podstawowej z wyraźnym mech. skrętu. Płynna jazda z wyraźnie widocznym mechanizmem skrętu. - jazda wyciągiem a) na stoku skręt ślizgowy rotacyjny - półobroty i obroty płaskie FS i BS Płynna ale nie pewna jazda z dostrzegalnym - skręt ślizgowy mechanizmem skrętu. 5 - nosewheelie / tailwheelie 5 - skręt ślizgowy NW - ollie / nollie b) na skoczni Ewolucje wykonywane na - skok prosty na skoczni 4 przygotowanej mało pochyłej 4 Mozolne przemieszczanie się trasie oznaczonej zwykle kolorem zielonym lub niebieskim. Ewolucje wykonywane na przygotowanej mało pochyłej trasie oznaczonej zwykle nie regularnymi skrętami z mało czytelnym mechanizmem skrętu. kolorem zielonym lub niebieskim. 7 - nie umiejętność wykonania minimum 3 skrętów pod rząd (upadek przy każdym lub co drugim skręcie) Freestyle: - upadek w trakcie wykonywania triku lub przy lądowaniu tzn. podparcie się o podłoże pośladkami, kolanami lub dwoma rękoma a) Wyraźnie dostrzegalne podstawowe błędy pozycji: - frontalne ustawienie ciała - nadmierne załamanie w stawach biodrowych (scyzoryk) - nadmierne obciążenie tylnej nogi i odchylenie się (motorówka) - skierowanie kolan do środka - wysunięcie przedniego biodra b) podstawowe błędy mech. skrętu: - mało widoczna kontrrotacja w trakcie inicjowania lub zakończenia skrętu - nadmierne lub zbyt małe zastosowanie rotacji lub odciążenia NW zaburzające płynność przejazdu i czytelność mechanizmu skrętu Freestyle: - podparcie się jedną ręką podczas wykonywania triku - nieprawidłowy mechanizm wywołania triku Mało widoczne błędy pozycji niewpływające na płynność przejazdu i wrażenie ogólne: - ramiona zbyt szeroko lub za wąsko - ramiona lekko wysunięte w przód - chwilowe wejście deski w jazdę śladem hamującym podczas sterowania Freestyle: - mało widoczne błędy mechanizmu wywołania triku nierzutujące na wrażenie ogólne

40 3 B) Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem: - zakładanie sprzętu 2 - podnoszenie się - upadanie - pozycja podstawowa i 1 równowaga - poruszanie się (płaski teren, stok) -zwroty II klasa elementy techniki jazdy punktowane od 4 do 10 pkt., elementy freestyle punktowane od 4 do 8 pkt. Pkt. Pkt. Wariant ewolucji - 2 pkt. -1 pkt. - 0,5 pkt. + 0,5 pkt wyraźnie widoczny niepożądany a) Wyraźnie dostrzegalne podstawowe Mało widoczne błędy Wrażenie II klasa ewolucje Pełna poprawna forma bez błędów toru mechanizm skrętu (kontrrotacja) błędy pozycji: pozycji niewpływające ogólne średniozaawansowane: jazdy, pozycji, z wyraźnym mech. skrętu i - frontalne ustawienie ciała na płynność przejazdu i 9 9 zakrawędziowaniem deski podczas całego - nie umiejętność wykonania minimum - nadmierne załamanie w stawach wrażenie ogólne: - skręt ślizgowy tyłem - skręt cięty przejazdu. 3 skrętów pod rząd, z widoczny zakrawedziowaniem deski (brak biodrowych (scyzoryk) - nadmierne obciążenie tylnej nogi i - ramiona zbyt szeroko lub za wąsko 8 Elementy Freestyle: 8 widocznej jakiejkolwiek jazdy na odchylenie się (motorówka) - ramiona wysunięte w - skręt cięty NW Płynna jazda z wyraźnie widocznym krawędzi) - skierowanie kolan do środka przód a) na stoku mechanizmem skrętu oraz widocznym - wysunięcie przedniego biodra - przekrawedziowanie zakrawędziowaniem deski w skręcie. pośrednie b) podstawowe błędy mech. skrętu: - zbyt duże lub zbyt małe 7 - skok 180 FS i BS 7 Freestyle: - brak widocznego bezpośredniego wychylenie do środka - noseroll, tailroll - upadek w trakcie wykonywania triku przekrawędziowania skrętu zaburzające b) na skoczni lub przy lądowaniu tzn. podparcie się o - nadmierne lub zbyt małe odciążenia NW zakrawędziowanie deski - skok z grabem podłoże pośladkami, kolanami lub zaburzające płynność przejazdu Freestyle: - skok shifty 6 6 dwoma rękoma Freestyle: - mało widoczne błędy c) na boxie Płynna, ale nie pewna jazda z - podparcie się jedną ręką podczas mechanizmu wywołania - 50/50 dostrzegalnym mechanizmem skrętu oraz wykonywania triku lub przy lądowaniu triku nierzutujące na - BS boardslide z widocznym zakrawędziowaniem deski w - w skokach z rotacją przekręcenie skoku wrażenie ogólne - nosepress i tailpress jeździe w skos stoku i podczas inicjowania podczas lądowania obrotem płaskim - w skokach na skoczni

41 5 5 skrętu. - nie prawidłowe lądowanie - nie na płaską deskę - nieprawidłowy mechanizm wywołania triku ( kontrrotacja) 4 4 Jazda z widocznym zakrawedziowaniem deski tyko w jeździe w skos stoku oraz nie regularnymi skrętami z mało czytelnym mechanizmem skrętu. 3 3 dodatkowy przyruch świadczący o wytrąceniu z równowagi, ale niewpływający na poprawność triku i lądowanie III klasa elementy techniki jazdy punktowane od 4 do 10 pkt., elementy freestyle punktowane od 4 do 10 pkt. Pkt. Pkt. Wariant ewolucji - 2 pkt. -1 pkt. - 0,5 pkt. + 0,5 pkt. 10 Elementy techniki jady: Elementy techniki jady: Elementy techniki jady: Wrażenie III klasa Elementy freestyle: 10 Pełna, poprawna, dynamiczna forma bez ogólne ewolucje błędów toru jazdy, pozycji, z wyraźnym - wyraźnie widoczny niepożądany zaawansowane: a) na skoczni mechanizm skrętu (kntrrotacja) skręt cięty tyłem - skok 180 FS i BS - skok 180 FS i BS z - skręt cięty WN grabem 8 b) na boxie 8 - skręt - FS boardslide kompensacyjny mech. skrętu i zakrawędziowaniem deski podczas całego przejazdu w każdych warunkach nachylenia terenu. Płynna jazda z widocznym mechanizmem skrętu i krawędziowaniem deski w skręcie. - nie umiejętność wykonania minimum 3 skrętów pod rząd, z widoczny zakrawedziowaniem deski (brak widocznej jakiejkolwiek jazdy na krawędzi) a) Wyraźnie dostrzegalne podstawowe błędy pozycji: - frontalne ustawienie ciała - nadmierne załamanie w stawach biodrowych (scyzoryk) - nadmierne obciążenie tylnej nogi i odchylenie się (motorówka) - skierowanie kolan do środka - wysunięcie przedniego biodra Mało widoczne błędy pozycji niewpływające na płynność przejazdu i wrażenie ogólne: - ramiona zbyt szeroko lub za wąsko - ramiona wysunięte w przód - przekrawedziowanie pośrednie - zbyt duże lub zbyt małe wychylenie do środka skrętu w

42 7 - śmig cięty Płynna, ale nie pewna jazda z dostrzegalnym mechanizmem skrętu oraz z widocznym zakrawędziowaniem deski w jeździe w skos stoku i podczas inicjowania skrętu. Jazda z widocznym zakrawedziowaniem deski tylko w jeździe w skos stoku oraz nie regularnymi skrętami z mało czytelnym mechanizmem skrętu. Freestyle: - upadek w trakcie wykonywania triku lub przy lądowaniu tzn. podparcie się o podłoże pośladkami, kolanami lub dwoma rękoma b) podstawowe błędy mech. skrętu: - brak widocznego bezpośredniego przekrawędziowania - nadmierne lub zbyt małe odciążenia NW zaburzające płynność przejazdu Freestyle: - podparcie się jedną ręką podczas wykonywania triku lub przy lądowaniu - w skokach z rotacją przekręcenie skoku podczas lądowania obrotem płaskim - nie prawidłowe lądowanie - nie na płaską deskę - nieprawidłowy mechanizm wywołania tiku małym stopniu zaburzające zakrawędziowanie deski Freestyle: - mało widoczne błędy mechanizmu wywołania triku nierzutujące na wrażenie ogólne - w skokach na skoczni dodatkowy przyruch świadczący o wytrąceniu z równowagi, ale niewpływający na poprawność triku i lądowanie Wytyczne oceniania ewolucji freestylowych: 1. Skok na skoczni. Ocenie jest poddana prezentacja poprawnego technicznie skoku na skoczni. Instruktor (zawodnik MPI) prezentuje skok, którego wykonanie ma dobrze opanowane i jest wstanie wykonać poprawny pokaz demonstracyjny w większości przypadków. Im wyższy poziom zaawansowania triku tym wyżej punktowany poziom wyjściowy wariantu ewolucji. Skok można wykonać na dwóch skoczniach preferowanych dla odpowiedniej płci. Każdy startujący ma dwie odrębnie oceniane próby. Do klasyfikacji liczy się jeden - wyższy wynik punktowy ocenionego skoku. Wymiary skoczni: - Kobiety skocznia mała, 2-4 m płaskiego za progiem wykonanie skoku na większej skoczni (dla mężczyzn) podnosi poziom wyjściowego wariantu skoku o 1 pkt. - Mężczyźni - skocznia średnia, 4-8m płaskiego za progiem wykonanie skoku na mniejszej skoczni (dla kobiet) obniża poziom wyjściowego wariantu skoku o 1 pkt.

43 Pkt. 10 Skok z: - rotacją w osi poziomej z grabem - rotacją poziomą powyżej rotacją w osi pionowej z grabem - rotacją w kilku osiach. 9 Skok z: - rotacją w osi poziomej do (360 0 fr / bs) - rotacją w osi pionowej (frontflip, backflip) - półobrotem w osi poziomej 180 o (180 o fr /bs) z grabem 8 Skok z: - zaawansowanym grabem i akcentem (bon, sfiffty itp.) - półobrotem w osi poziomej 180 o (180 o fr /bs) 7 Skok z: - podstawowym grabem 6 Skok prosty Wyjściowy wariant ewolucji Pełna, poprawna forma z bezbłędnie wykonaną każdą fazą skoku. Spokojny najazd, wybicie ze stabilnym lotem i miękkim lądowaniem. Płynna w pełni kontrolowana rotacja, przytrzymanie graba. Lądowanie z amortyzacją i spokojny odjazd triku. - 5 pkt. - 2 pkt. - 1 pkt. - 0,5 pkt. +/- 0,5 pkt. + 1 pkt. - upadek przy najeździe lub lądowaniu, uniemożliwiający dalszą demonstrację skoku; - upadek przy lądowaniu - podparcie się o podłoże pośladkami, kolanami lub dwoma rękoma; - podparcie się jedną ręką podczas wykonywania triku lub przy lądowaniu; - w skokach z rotacją przekręcenie skoku podczas lądowania obrotem płaskim; - nie prawidłowe lądowanie - nie na płaską deskę; - szarpana zerwana rotacja lub nieprawidłowy mechanizm wywołania skoku; - mało widoczne błędy przy najeździe, w locie i lądowaniu nieznacznie wpływające na efektowność wykonywanego skoku - wrażenie ogólne wykonywanego skoku; - ocena indywidualnego stylu - skok wykonany z najazdu tyłem (switch) 2. Przejazd (trik) przez przeszkodę (jibbing). Ocenie jest poddana prezentacja poprawnego technicznie przejazdu (triku) przez przeszkodę jibową. Instruktor (zawodnik MPI) prezentuje trik, którego wykonanie ma dobrze opanowane i jest wstanie wykonać poprawny pokaz demonstracyjny w większości przypadków. Im wyższy poziom zaawansowania triku tym wyżej punktowany poziom wyjściowy wariantu ewolucji. Trik można wykonać na dwóch przeszkodach preferowanych dla odpowiedniej płci. Każdy startujący ma dwie odrębnie oceniane próby. Do klasyfikacji liczy się jeden - wyższy wynik punktowy ocenionego triku.

44 Wymiary przeszkody: - Kobiety poziomy boks bez gapu - długość 3-4 m, wysokość 0,6 m, szerokość 0,5m; wykonanie triku na większej przeszkodzie (dla mężczyzn) podnosi poziom wyjściowego wariantu triku o 1 pkt. - Mężczyźni - poziomy lub skośny boks z gapem - długość 4-6 m, wysokość 1,0 m, szerokość 0,35 m; wykonanie triku na mniejszej przeszkodzie (dla kobiet) obniża poziom wyjściowego wariantu skoku o 1 pkt. Pkt wejście na przeszkodę z rotacją w osi poziomej 270 o, 360 o (fr /bs) - zejście z przeszkody z rotacją w osi poziomej 270 o, 360 o (fr /bs) 9 - nose / tail sidle - zejściem na swoją nogę i przeciwną (fakie) - wejście na przeszkodę z półobrotem w osi poziomej 180 o (180 o fr /bs) - zejście z przeszkody z półobrotem w osi poziomej 180 o (180 o fr /bs) - zejście z przeszkody z rotacją w osi pionowej (frontflip, backflip) 8 - frontside boardslide - zejściem na swoją nogę i przeciwną (fakie) - nose / tail press 7 - backside boardslide zejściem na swoją nogę i przeciwną (fakie) 6 - fifty-fifty (50-50) Wyjściowy wariant ewolucji Pełna, poprawna forma z bezbłędnie wykonaną każdą fazą triku. Spokojny najazd, wybicie ze stabilnym przejazdem (slidem) i miękkim zejściem z przeszkody. Płynna w pełni kontrolowana rotacja. Lądowanie z amortyzacją i spokojny odjazd triku. - 5 pkt. - 2 pkt. - 1 pkt. - 0,5 pkt. +/- 0,5 pkt. + 1 pkt. - upadek przy najeździe, przy wejściu na przeszkodę, przy pokonywaniu przeszkody uniemożliwiający dalszą demonstrację triku; - zejście z przeszkody w połowie jej długości; - upadek przy zejściu z przeszkody podparcie się o podłoże pośladkami, kolanami lub dwoma rękoma; - podparcie się jedną ręką podczas wykonywania triku; - zejście z przeszkody za połową jej długości; - mało widoczne błędy w trakcie pokonywania przeszkody nieznacznie wpływające na efektowność wykonywanego triku - wrażenie ogólne wykonywanego triku; - ocena indywidualnego stylu; - trik wykonany z najazdu tyłem (switch);

45 Dokumentacja Dokumentacja kursów i sprawozdawczość szkoła wykonuje w formie elektronicznej (online z panelu administracyjnego szkoły na co, skutkuje że dane szkoły i dane przesłane do biura SITS są tożsame. Jedyny wyjątek stanowią deklaracje członkowskie SITS i zdjęcia uczestników przesyłane do biura SITS za pośrednictwem poczty poleconej. Obowiązki uczestnika i szkoły Obowiązki uczestnika 1. dokonać wyboru szkoły do oczekiwanego poziomu szkolenia zgodnie z posiadanymi przez szkole uprawnieniami, 2. dokonać zgłoszenia na szkolenie w wybranej szkole SITS wraz ze zdjęciem w formie elektronicznej, 3. wykonać czynności organizacyjne i finansowe polecone przez szkołę, 4. zgłosić się na szkolenie i aktywnie uczestniczyć w kursie, 5. udostępnić dane osobowe dla potrzeb szkoły i SITS, 6. w przypadku ukończenia kursu instruktorskiego obowiązuje również wypełnienie deklaracji członkowskiej SITS. Obowiązki szkoły Aby zorganizować kurs skutkujący nadaniem stopnia SITS należy 1. przed sezonem złożyć wniosek do biura SITS o udzielenie patronatu lub licencji szkoleniowej na dany sezon a po przyznaniu patronatu lub licencji dokonać stosownych opłat 2. zgłosić kurs w bazie danych SITS i uzyskać zatwierdzenie kursu 3. przygotować kadrowo, merytorycznie i organizacyjnie realizację kursu

MERYTORYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

MERYTORYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY SPIS TREŚCI WSTĘP I. CZŁONKOSTWO W SITS str.4 II. ZALECENIA SZKOLENIOWE.. str.8 III. MERYTORYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY 1. Podstawy szkoleniowe. str.10 2. Schemat struktury szkolenia w SITS. str.10

Bardziej szczegółowo

VI. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI INSTRUKTORÓW

VI. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI INSTRUKTORÓW VI. REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI INSTRUKTORÓW 1. Cel Zawody służą doskonaleniu poziomu technicznego, integracji kadry szkoleniowej SITS, wyłonieniu najlepszych technicznie instruktorów. 2. Organizator Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz zimowy - snowboard KOD WF/I/st/39

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz zimowy - snowboard KOD WF/I/st/39 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz zimowy - snowboard KOD WF/I/st/39 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO RABKA ZDRÓJ, GRUDZIEŃ 2013/STYCZEŃ 2014

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO RABKA ZDRÓJ, GRUDZIEŃ 2013/STYCZEŃ 2014 KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO RABKA ZDRÓJ, GRUDZIEŃ 2013/STYCZEŃ 2014 Szkoła Narciarska ESKIMOO zaprasza na kurs instruktora narciarstwa zjazdowego. UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU Kurs instruktora

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO RABKA ZDRÓJ/SPYTKOWICE

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO RABKA ZDRÓJ/SPYTKOWICE KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO RABKA ZDRÓJ/SPYTKOWICE PROMOCJA - Dla osób, które zapiszą się do 15.12.2015 - zniżka - 100 zł! Szkoła Narciarska ESKIMOO zaprasza na kurs instruktora narciarstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE DLA DZIECI URODZONYCH W LATACH 2006-2008

PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE DLA DZIECI URODZONYCH W LATACH 2006-2008 REGULAMIN SZKOLEŃ JAFI SPORT PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE DLA DZIECI URODZONYCH W LATACH 2006-2008 szkoleń PRZEDSZKOLE NARCIARSKIE DLA DZIECI URODZONYCH W LATACH 2006-2008 2. Zajęcia odbywać się będą w 3 grupach

Bardziej szczegółowo

KURSY INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO RABKA ZDRÓJ/SPYTKOWICE. PROMOCJA - Dla osób, które zapiszą się do 15.02.2014 - zniżka - 100 zł!

KURSY INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO RABKA ZDRÓJ/SPYTKOWICE. PROMOCJA - Dla osób, które zapiszą się do 15.02.2014 - zniżka - 100 zł! KURSY INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO RABKA ZDRÓJ/SPYTKOWICE PROMOCJA - Dla osób, które zapiszą się do 15.02.2014 - zniżka - 100 zł! Szkoła Narciarska ESKIMOO zaprasza na kurs instruktora narciarstwa

Bardziej szczegółowo

Kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej (IRR) o specjalności Snowboard

Kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej (IRR) o specjalności Snowboard Kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej (IRR) o specjalności Snowboard Infrastruktura na stokach wciąż się rozwija a świadomość ludzi jest na coraz wyższym poziomie. Nic więc dziwnego, że jest duże zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO RABKA-ZDRÓJ 04-13.01.2013

KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO RABKA-ZDRÓJ 04-13.01.2013 KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ALPEJSKIEGO RABKA-ZDRÓJ 04-13.01.2013 Szkoła Narciarska ESKIMOO, przy współpracy z Polską Federacją Sportu Powszechnego, organizuje kurs instruktora narciarstwa zjazdowego.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 9. FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU: ćwiczenia - narciarstwo zjazdowe

KARTA PRZEDMIOTU. 9. FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU: ćwiczenia - narciarstwo zjazdowe KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz zimowy 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW PARAZYTOZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ESCCAP POLSKA

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW PARAZYTOZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ESCCAP POLSKA STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW PARAZYTOZ ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH ESCCAP POLSKA (zwany dalej Statutem ) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Rada

Bardziej szczegółowo

NAUKA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO NA OBOZIE 8 DNIOWYM.

NAUKA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO NA OBOZIE 8 DNIOWYM. NAUKA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO NA OBOZIE 8 DNIOWYM. Sporty zimowe stają się coraz bardziej popularną, ciągle rozwijającą się formą wypoczynku, powstają coraz nowsze odmiany narciarstwa, snowbordingu, powstają

Bardziej szczegółowo

OBOZY NARCIARSKO NAUKOWE w I LO w Lesznie

OBOZY NARCIARSKO NAUKOWE w I LO w Lesznie OBOZY NARCIARSKO NAUKOWE w I LO w Lesznie Historia obozów narciarsko naukowych, organizowanych w I LO w Lesznie, sięga końca lat osiemdziesiątych. Początkowo były to tygodniowe wyjazdy klas autorskich,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja. Instruktor rekreacji ruchowej snowboard rekreacyjny KOD WF/I/st/41b 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NARCIARSKA & SNOWBOARD & SKKITRIKKE. Gdzie można skorzystać z naszych usług?

SZKOŁA NARCIARSKA & SNOWBOARD & SKKITRIKKE. Gdzie można skorzystać z naszych usług? S t r o n a 1 SZKOŁA NARCIARSKA & SNOWBOARD & SKKITRIKKE. Prowadzimy profesjonalne szkolenia praktyczne i teoretyczne. Pozwala to naszym klientom pozyskać nowe umiejętności i wiadomości, które przekładają

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz zimowy narciarstwo zjazdowe KOD WF/I/st/39

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz zimowy narciarstwo zjazdowe KOD WF/I/st/39 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz zimowy narciarstwo zjazdowe KOD WF/I/st/39 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii

Bardziej szczegółowo

Kluszkowce. ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Gościniec Pieniński

Kluszkowce. ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Gościniec Pieniński Kluszkowce ZAKWATEROWANIE: Pensjonat Gościniec Pieniński Pensjonat Gościniec Pieniński usytuowany jest w Pieninach w miejscowości Kluszkowce w województwie małopolskim nad malowniczym jeziorem Czorsztyńskim.

Bardziej szczegółowo

O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO załącznik nr 6 do Protokołu z 24.11.2012 UCHWAŁA NR 3 SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2012 ROKU O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

I. Założenia programowe:

I. Założenia programowe: CENTRUM DOSKONALENIA KADR I SZKOLENIA AWF W POZNANIU RAMOWY PROGRAM kształcenia na stopień Instruktora Sportu AWF Pływanie (Część specjalistyczna) I. Założenia programowe: 1.1. Cele i zadania przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE NA RZECZ EDUKACJI I KREOWANIA AKTYWNOŚCI EUREKA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE NA RZECZ EDUKACJI I KREOWANIA AKTYWNOŚCI EUREKA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE NA RZECZ EDUKACJI I KREOWANIA AKTYWNOŚCI EUREKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i

Bardziej szczegółowo

KURSY LANDKITE DLA HOTELU FAJKIER *** WELLNESS & SPA

KURSY LANDKITE DLA HOTELU FAJKIER *** WELLNESS & SPA KURSY LANDKITE DLA HOTELU FAJKIER *** WELLNESS & SPA http://flyozone.pl/ Krótki opis dyscyplin/terminologii używane w ofercie: Kiting - ogólnie dyscypliny sportowe, wykorzystujące latawiec (kite) Powerkiting

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa

Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli Skarbu Państwa STATUT Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Posiadaczy Przedwojennych Obligacji Wierzycieli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz zimowy narciarstwo biegowe KOD WF/I/st/39

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz zimowy narciarstwo biegowe KOD WF/I/st/39 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obóz zimowy narciarstwo biegowe KOD WF/I/st/39 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży w Kołobrzegu

Statut Stowarzyszenia. Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży w Kołobrzegu Statut Stowarzyszenia Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży w Kołobrzegu Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działania i cele Stowarzyszenia 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wzór opisu programu kształcenia na kursach doszkalających. Program kształcenia na kursie dokształcającym

Wzór opisu programu kształcenia na kursach doszkalających. Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 11 grudnia 2014 r. Wzór opisu programu kształcenia na kursach doszkalających Program kształcenia na

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

Błędy -definicja. Nieprawidłowości w sylwetce (postawie), ruchu, czynności ruchowej prowadzące do zaburzenia procesu nauczania danej techniki.

Błędy -definicja. Nieprawidłowości w sylwetce (postawie), ruchu, czynności ruchowej prowadzące do zaburzenia procesu nauczania danej techniki. Jakub Chachulski Kraków 09.10.2010. Błędy -definicja Nieprawidłowości w sylwetce (postawie), ruchu, czynności ruchowej prowadzące do zaburzenia procesu nauczania danej techniki. Błędy jak korygować (rola

Bardziej szczegółowo

Regulamin PZN. Rozdział I. Przepisy ogólne

Regulamin PZN. Rozdział I. Przepisy ogólne Regulamin PZN Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego zwany dalej PZN ustanawia Regulamin dotyczący warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby sportowe i zawodników do udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego.

REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. REGULAMIN przyznawania uprawnień instruktora modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportowego. Zatwierdzony uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego NR: 265/XIX/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Federacja Sportów Odważnikowych, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Gdynia, dnia 10.11.2013r. REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę KLUB KIBICA ASSECO GDYNIA w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA INTEGRITAS uchwalony w dniu 30 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ l POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT. STOWARZYSZENIA INTEGRITAS uchwalony w dniu 30 czerwca 2013 roku. ROZDZIAŁ l POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyciąg ze Statutu STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRITAS uchwalony w dniu 30 czerwca 2013 roku ROZDZIAŁ l POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie INTEGRITAS", zwane dalej: Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: EWZLW990004/C. Nazwa przedmiotu: Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu koszykówka (IS-1) 1. Polski 2.

Kod przedmiotu: EWZLW990004/C. Nazwa przedmiotu: Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu koszykówka (IS-1) 1. Polski 2. Nazwa przedmiotu: Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu koszykówka (IS-1) Kod przedmiotu: EWZLW990004/C WF Rok studiów II Semestr 3 1. Jednostka prowadząca: Katedra Zespołowych Gier Sportowych,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Sadowski NA NARTACH BIEGOWYCH

Grzegorz Sadowski NA NARTACH BIEGOWYCH Grzegorz Sadowski NA NARTACH BIEGOWYCH Sklep Podróżnika Warszawa 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5 2. Narciarskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICENCJI INSTRUKTORSKICH I TRENERSKICH W DYSCYPLINIE ALPINIZM JASKINIOWY

REGULAMIN LICENCJI INSTRUKTORSKICH I TRENERSKICH W DYSCYPLINIE ALPINIZM JASKINIOWY REGULAMIN LICENCJI INSTRUKTORSKICH I TRENERSKICH W DYSCYPLINIE ALPINIZM JASKINIOWY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu zwany dalej PZA ustanawia Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Polski Związek Hodowców i Miłośników Koni Rasy Kabardyńskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie pod nazwą Polski Związek Hodowców i Miłośników Koni Rasy Kabardyńskiej zwane w

Bardziej szczegółowo

Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1

Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Nazwa stowarzyszenia Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Wieś Czołowo ARTYKUŁ 2 Siedziba i teren działania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie Na podstawie 1 art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr X/218 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej

Uchwała nr X/218 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej Uchwała nr X/218 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA STUDENTÓW NAUK PRZYRODNICZYCH

STATUT STOWARZYSZENIA STUDENTÓW NAUK PRZYRODNICZYCH STATUT STOWARZYSZENIA STUDENTÓW NAUK PRZYRODNICZYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Studentów Nauk Przyrodniczych zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO. I Postanowienia ogólne. II Organizacja Straży Ratunkowej

REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO. I Postanowienia ogólne. II Organizacja Straży Ratunkowej REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Podstawę prawną ustalania Regulaminu Straży Ratunkowej TOPR stanowią zapisy paragrafu 18 pkt 2h Statutu TOPR. I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Regulamin Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN LICENCJI TRENERSKICH W DYSCYPLINIE WSPINACZ- KA SPORTOWA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu zwany dalej PZA ustanawia Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY KURS WYRÓWNAWCZY UEFA B i A

ZINTEGROWANY KURS WYRÓWNAWCZY UEFA B i A ZINTEGROWANY KURS WYRÓWNAWCZY UEFA B i A Cele i założenie programowe Zintegrowanego Kursu Wyrównawczego UEFA B i A zostały przyjęte przez Komisję Techniczną PZPN i zatwierdzone przez UEFA 05.11.015 r.

Bardziej szczegółowo

UEFA A KURS TRENERÓW UEFA A 1. Cele i zało enie Programowe Kursu UEŻA A

UEFA A KURS TRENERÓW UEFA A 1. Cele i zało enie Programowe Kursu UEŻA A KURS TRENERÓW UEFA A Cele i załoenie Programowe Kursu UEŻA A zostały zatwierdzone przez Komisję Techniczną PZPN w dniu 10 czerwca 2014 roku. KURS TRENERÓW UEFA A 1 1.Wstęp Zarząd Polskiego Związku Piłki

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KS Amator. Postanowienia ogólne

STATUT KS Amator. Postanowienia ogólne STATUT KS Amator Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: KS Amator, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. Instruktor Motorowodny PZMiNW program szkolenia

Program szkolenia HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. Instruktor Motorowodny PZMiNW program szkolenia HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Instruktor Motorowodny PZMiNW program szkolenia Program szkolenia 1/ wiadomości ogólne 3 godz. - struktura organizacyjna sportu motorowodnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające):

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE I DODATKOWE (np. przedmioty poprzedzające): KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja. Instruktor rekreacji ruchowej narciarstwo powszechne zjazdowe KOD WF/I/st/41b 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny Ośrodek Narciarski OFERTA SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDOWEJ XTRAINING

Nowoczesny Ośrodek Narciarski OFERTA SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDOWEJ XTRAINING OFERTA SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDOWEJ XTRAINING Zapraszamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleń sportów zimowych. Jesteśmy Licencjonowaną Szkołą Narciarską i Snowboardową z wieloletnim

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS, w dalszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KADRY SZKOLENIOWEJ PZA

REGULAMIN KADRY SZKOLENIOWEJ PZA REGULAMIN KADRY SZKOLENIOWEJ PZA 1. STOPNIE INSTRUKTORSKIE I TRENERSKIE PODZIAŁ 1.1. Członkiem kadry szkoleniowej PZA może zostać członek klubu zrzeszonego w PZA posiadający odpowiednie kwalifikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Systematyka ewolucji i technik jazdy! Cześć snowboarderko i snowboarderze!

Systematyka ewolucji i technik jazdy! Cześć snowboarderko i snowboarderze! Snowboard technika jazdy 2 3 Snowboard technika jazdy Systematyka ewolucji i technik jazdy! Cześć snowboarderko i snowboarderze! Oddajemy w Twoje ręce opracowanie, które zawiera aktualną systematykę ewolucji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia.

STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ. Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. STATUT STOWARZYSZENIA KROŚNIEŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba stowarzyszenia. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Krośnieńskiej Amatorskiej Ligi Halowej,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STATUT STOWARZYSZENIA GIREVOY SPORT TORUŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Girevoy Sport Toruń, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY I CEL DZIAŁANIA

ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY I CEL DZIAŁANIA ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CHARAKTER PRAWNY I CEL DZIAŁANIA 1 1. Międzyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW zwany w dalszej części Klubem działa zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej, Ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRAWA PRACY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Prawa Pracy (dalej Stowarzyszenie ).

STATUT STOWARZYSZENIA PRAWA PRACY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Prawa Pracy (dalej Stowarzyszenie ). STATUT STOWARZYSZENIA PRAWA PRACY Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Prawa Pracy (dalej Stowarzyszenie ). 2 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

NARCIARSTWO KARWING STROMIZNY MULDY PUCH DLA ZAAWANSOWANYCH

NARCIARSTWO KARWING STROMIZNY MULDY PUCH DLA ZAAWANSOWANYCH NARCIARSTWO KARWING STROMIZNY MULDY PUCH DLA ZAAWANSOWANYCH SPIS TREŚCI O AUTORACH... 4 1. PO CO NARCIARSTWO DLA ZAAWANSOWANYCH?... 8 2. TERMINY UŻYWANE W KSIĄŻCE... 10 3. ZAAWANSOWANA TECHNIKA JAZDY:...

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny Ośrodek Narciarski OFERTA SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDOWEJ XTRAINING

Nowoczesny Ośrodek Narciarski OFERTA SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDOWEJ XTRAINING OFERTA SZKOŁY NARCIARSKIEJ I SNOWBOARDOWEJ XTRAINING Zapraszamy wszystkich Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleń sportów zimowych. Jesteśmy Licencjonowaną Szkołą Narciarską i Snowboardową z wieloletnim

Bardziej szczegółowo

Statut klubu sportowego NAUTICUS Yacht Club Olsztyn

Statut klubu sportowego NAUTICUS Yacht Club Olsztyn Statut klubu sportowego NAUTICUS Yacht Club Olsztyn utworzonego przez fundację o nazwie: NAUTICUS Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA KURS INSTRUKTORA SPORTU PŁYWANIA

ZAPRASZAMY NA KURS INSTRUKTORA SPORTU PŁYWANIA ZAPRASZAMY NA KURS INSTRUKTORA SPORTU PŁYWANIA Kurs pod PATRONATEM POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO Osoby, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym otrzymają legitymację instruktora sportu pływanie wydany

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWE CENTRUM PRAWNO- INFORMATYCZNE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWE CENTRUM PRAWNO- INFORMATYCZNE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NAUKOWE CENTRUM PRAWNO- INFORMATYCZNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Naukowe Centrum Prawno Informatyczne zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Wilki Warszawa. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Wilki Warszawa. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Białe Wilki Warszawa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Uczniowski Klub Sportowy Białe Wilki Warszawa, zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych

Statut Stowarzyszenia. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Statut Stowarzyszenia Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Krajowy Organ Krzepienia

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO KOŁO WĘDKARSKIE ZŁOTY KARAŚ

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO KOŁO WĘDKARSKIE ZŁOTY KARAŚ REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO KOŁO WĘDKARSKIE ZŁOTY KARAŚ 1 Stowarzyszenie Koło Wędkarskie ZŁOTY KARAŚ zrzesza miłośników wędkarstwa i przyrody, nawiązując do najlepszych tradycji polskich stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: Obóz sportowy zimowy 2. Kod przedmiotu: 16,1 3. Okres ważności karty: ważna od roku akademickiego: 2015-2018

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Teren narciarski - Lodowiec Pitztal jest najwyżej położonym lodowcem w Austrii. Trasy narciarskie dochodzą do wysokości 3440 m n.p.m.

Teren narciarski - Lodowiec Pitztal jest najwyżej położonym lodowcem w Austrii. Trasy narciarskie dochodzą do wysokości 3440 m n.p.m. Teren narciarski - Lodowiec Pitztal jest najwyżej położonym lodowcem w Austrii. Trasy narciarskie dochodzą do wysokości 3440 m n.p.m. Na szczyt Hinterer Brunnenkogel można się dostać kolejką linową Pitz-Panoramabahn,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego. dla klas IV-VII na rok szkolny 2017/2018

Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego. dla klas IV-VII na rok szkolny 2017/2018 Szczegółowe kryteria oceny semestralnej lub rocznej z wychowania fizycznego 1) OCENA CELUJĄCA dla klas IV-VII na rok szkolny 2017/2018 Ocenę celującą na pierwszy semestr lub koniec roku szkolnego otrzymuje

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH

STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH STATUT KLUBU STRZELECKIEGO KALIBER W MAŁASZEWICZACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazwę: KLUB STRZELECKI KALIBER w Małaszewiczach, zwane dalej Klubem. 1. 2. Klub jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Jednostka prowadząca kurs dokształcający Nazwa kursu Typ kursu Opłata za kurs (całość) Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Teren narciarski Zoncolan jest jednym z najbardziej atrakcyjnych we włoskim regionie Friuli Venezia Giulia. Obejmuje prawie 30 km tras narciarskich

Teren narciarski Zoncolan jest jednym z najbardziej atrakcyjnych we włoskim regionie Friuli Venezia Giulia. Obejmuje prawie 30 km tras narciarskich Teren narciarski Zoncolan jest jednym z najbardziej atrakcyjnych we włoskim regionie Friuli Venezia Giulia. Obejmuje prawie 30 km tras narciarskich do wysokości 2000 m n.p.m., które obsługiwane są przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie.

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie. PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie Podstawa prawna: 1) Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr. 98, poz. 602

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW

PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORÓW w dyscyplinie UNIHOKEJ Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Lipiec 2014 l. Cele i zadania; - zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ

STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ STATUT Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: STOWARZYSZENIE DOLINA CZARNEJ (zwane dalej Stowarzyszeniem). 2. Stowarzyszenie jest dobrowolną i samorządną

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Zakładzie Psychologii Klinicznej ul. Chodźki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów zawodowych: logistycznych, mechanicznych, z zakresu ochrony środowiska, wiertniczych

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów zawodowych: logistycznych, mechanicznych, z zakresu ochrony środowiska, wiertniczych Załącznik do WSO, ZSP Nr 4 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów zawodowych: logistycznych, mechanicznych, z zakresu ochrony środowiska, wiertniczych Część wspólna dla w/w przedmiotów Kryteria oceny

Bardziej szczegółowo