zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH MODUŁ A Projektu Śląska kuźnia przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń na podstawie Umowy nr UDA-POKL /13 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Działanie Poddziałanie VIII Regionalne kadry gospodarki Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Katowice; Zawartość 1. DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OCENA MERYTORYCZNO-TECHNICZNA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROCEDURA ODWOŁAWCZA W RAMACH PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYPŁATA WSPARCIA I ZABEZPIECZENIE UMOWY NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROZLICZENIE Z PRZYZNANYCH ŚRODKÓW WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWOEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO OCENA MERYTORYCZNO-TECHNICZNA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZAŁĄCZNIKI

2 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U nr 220, poz ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2014 r., poz. 832), - Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z r.), - Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1860/2004 z dnia 06 października 2004r. w sprawie stosowania art. 87 i art.88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa (Dz. Urz. UE L325 z dnia r.), - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz.296 z późn. zm.), - Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, - Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz Uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania POKL (Zalecenia dla podmiotów i instytucji realizujących projekty w ramach Działania 6.2 i Poddziałania POKL, opracowane przez Instytucję Zarządzającą POKL). 2

3 1. DEFINICJE 1. Beneficjent (Projektodawca, Operator wsparcia finansowego) w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie POKL Wektor Consulting s. c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń, ul. Sienkiewicza 1, Mielec, na podstawie umowy nr UDA- POKL /13 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia 2. Beneficjent pomocy - podmiot utworzony przez Uczestnika/czkę projektu korzystający z przyznanej pomocy finansowej, prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z regułami konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej(TFUE), który otrzymał pomoc de minimis. 3. Biuro projektu - biuro, w którym przyjmowane będą dokumenty oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu, mieszczące się przy ul. Centralna 56, Kobiór, 4. Doradztwo (indywidualne/grupowe) - usługa udzielona Uczestnikowi/om/ Beneficjentowi pomocy Modułu A, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu oraz opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę lub podmiot udzielający usługi doradczej. 5. Działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). Dla potrzeb niniejszego regulaminu przez prowadzenie działalności gospodarczej rozumie się także udział w spółkach cywilnych, jawnych oraz partnerskich. 6. Dzień roboczy - należy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni za wyjątkiem sobót, o ile są one wolnym dniem od pracy oraz dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 289, z późn. zm). 7. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej - na potrzeby niniejszego Regulaminu uznaje się dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności wskazana we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 8. Dzień skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Uczestnika Modułu A - za dzień taki uznaje się: - w przypadku doręczenia osobistego datę potwierdzenia pisemnego przez pracownika Beneficjenta (dokumenty należy składać w Biurze Projektu, ul. Centralna 56, Kobiór), - w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529) datę nadania (tj. datę stempla pocztowego), - w przypadku poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: - w przypadku firm kurierskich datę otrzymania/wpływu do Biura Projektu, ul. Centralna 56, Kobiór, 3

4 - przez pełnomocnika w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania dokumentów - datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Beneficjenta, - w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza. 9. Dzień skutecznego doręczenia informacji Uczestnikowi Modułu A - za dzień taki uznaje się: - w przypadku odbioru osobistego lub przez pełnomocnika w przypadku ustanowienia pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego datę odbioru potwierdzoną podpisem uczestnika projektu lub pełnomocnika, - w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529) datę wskazaną na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (dostarczonemu zgodnie z postanowieniami art Kodeksu Postępowania Administracyjnego), - w przypadku poczty elektronicznej (jeśli Uczestnik/czka projektu udostępnił Beneficjentowi adres ) - datę potwierdzenia odbioru wiadomości elektronicznej ( ), - w zależności, która z powyższych dat jest wcześniejsza. 10. Dotacja - oznacza to wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 11. Komisji Oceny Wniosków (KOW) - oznacza to Komisję powołaną przez Projektodawcę w celu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Skład Komisji Oceny Wniosków i tryb jej pracy reguluje Regulamin Komisji Oceny Wniosków. 12. Instytucja Pośrednicząca w skrócie IP - organ administracji publicznej lub inna jednostka sektora finansów publicznych, której została powierzona, w drodze porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą, część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego. W województwie śląskim rolę IP pełni Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. 13. Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w skrócie IP2 - podmiot publiczny lub prywatny odpowiedzialny za realizację części lub całości priorytetów programu operacyjnego na podstawie odpowiednio porozumienia lub umowy o dofinansowanie realizacji powierzonych jej zadań. W województwie śląskim rolę IP2 pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, Katowice. 14. Instytucja Zarządzająca w skrócie IZ - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację programu operacyjnego. 15. Kwota minimalnego wynagrodzenia - oznacza to kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydawanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). 16. Plan Działania - roczny dokument planistyczno-operacyjnym stanowiący doprecyzowanie (w okresie obowiązywania Planu Działania) zapisów POKL oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Plan Działania ma na celu przedstawienie założeń Instytucji Pośredniczącej w danym roku co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu Działania. 17. Podstawowe wsparcie pomostowe - wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmujące: 4

5 - finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia (w ramach niniejszego projektu kwota ta wynosi maksymalnie 1600,00 zł miesięcznie na osobę), - doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji - wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach projektu. 18. Pomoc de minimis - należy przez to rozumieć inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc spełniającą przesłanki określone we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis innej niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 19. Projekt - projekt Śląska kuźnia przedsiębiorczości realizowany przez Wektor Consulting s. c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń, ul. Sienkiewicza 1, Mielec, na podstawie umowy nr UDA- POKL /13 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach 20. Regulamin - regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach Modułu A w projekcie Śląska kuźnia przedsiębiorczości. 21. Strona internetowa projektu - strona dostępna pod adresem: slaskakuznia.pl 22. Modułu A część merytoryczna projektu związaną z przyznawaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej i rozpoczęciem działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu. 23. Uczestnik/ka Modułu A (Bezpośredni odbiorca wsparcia) - osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału w Module A, zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą. W trakcie realizacji projektu Uczestnik Modułu A może zmienić swój status z osoby fizycznej zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą" na osobę fizyczną, która założyła działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu". Uczestnik, który jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej na użytek niniejszego Regulaminu nazywany jest Uczestnikiem Modułu A (beneficjentem pomocy)". 24. Wnioskodawcy - oznacza to Uczestnika Moduł A, który złożył wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości lub wniosek o podstawowe wsparcie pomostowe. 25. Wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej - wsparcie kapitałowe dla nowo powstałego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą udzielane maksymalnie do wysokości PLN na osobę. 26. Wytyczne - Wytyczne instytucji pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz poddziałania wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim z dnia r. 27. Dane osobowe termin prawny, który w prawie polskim został zdefiniowany w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 28. Przetwarzanie danych osobowych w prawie polskim został zdefiniowany w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przetwarzanie oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Dane osobowe można przetwarzać w ściśle określonych przez prawo sytuacjach (art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych). 5

6 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin przyznawania wsparcia określa procedurę przyznawania wsparcia Uczestnikom Modułu A w ramach projektu Śląska kuźnia przedsiębiorczości " w postaci: a) udzielenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, w tym: - szkolenia grupowego dla wszystkich Uczestników Modułu A, - doradztwa indywidualnego dla każdego Uczestnika/czki Modułu A; b) przyznania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej; c) przyznania finansowego podstawowego wsparcia pomostowego; d) pomocy doradczej udzielanej po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy UDA-POKL /13 o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 3. Projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa (w tym w szczególności z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej) oraz obowiązującymi dokumentami programowymi, w szczególności zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej PO KL, Systemem Realizacji PO KL , zasadami udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. 4. Ścieżka udziału Modułu A związana z przyznawaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej składa się z następujących etapów: I. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej, w tym: a) 60-godzinne szkolenie z podstaw przedsiębiorczości (40 Uczestników, 10 dniowe szkolenie, planowany termin realizacji VIII.2014) b) doradztwo biznesowe - sesje indywidualne z doradcą biznesowym dla osób biorących udział w Module A (śr. 5 godzin dla 1 Uczestnika/czkę, 40 Uczestników, planowany termin realizacji VIII.2014) II. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości - przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej - maksymalnie do 40 tys. złotych na osobę (34 Uczestników, planowany termin realizacji IX-XII.2014). III. Wsparcie pomostowe (podstawowe) w okresie do 6, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe (wysokości nie wyższej niż 1600 zł brutto miesięcznie) połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach niniejszego projektu: podstawowe wsparcie dla 34 Uczestników, planowany termin realizacji: wsparcie podstawowe; XII.2014-V.2015; 5. W ramach procedury odwoławczej utworzona zostanie rezerwa finansowa: - w wysokości ,00 zł w celu finansowania umów na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, zawartych z Uczestnikami Moduły A, którzy pozytywnie przeszli procedurę odwoławczą. 6 osób otrzyma dotacje przed zakończeniem ścieżki odwoławczej - etap I wypłaty środków, 28 osoby otrzymają dotację po zakończeniu ścieżki odwoławczej - etap II wypłaty środków; - w wysokości ,00 zł w celu finansowania umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zawartych z Uczestnikami Modułu A, którzy pozytywnie przeszli procedurę odwoławczą. 6 osób otrzyma wsparcie pomostowe przed zakończeniem ścieżki odwoławczej - etap I wypłaty środków, 6

7 26 osoby otrzymają wsparcie pomostowe po zakończeniu ścieżki odwoławczej - etap II wypłaty środków; 6. Beneficjent zastrzega, ze powyższe terminy realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach Modułu A, o których mowa w pkt. 4 są terminami przewidywane oraz mogą ulec zmianie. Niniejsze nie wymaga zmiany Regulaminu. 3. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane jest do wszystkich Uczestników Modułu A. 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), zawieranej pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem/czką Modułu A w dniu rozpoczęciem wsparcia. 3. Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego ustalany jest przez Beneficjenta na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych w trakcie spotkań z Doradcą Zawodowym w ramach IPD w oparciu o zapisy Formularzy Diagnoza potrzeb szkoleniowych. 4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 5. W ramach szkoleń i doradztwa rozwijane będą umiejętności interpersonalne, organizacyjne, menedżerskie oraz umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkolenia i doradztwo prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów, doradców oraz praktyków w danym temacie. 6. Warunkiem starania się przez Uczestnika/czkę Modułu A o przyznanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego jest udział Uczestnika/czkę Modułu A we wsparciu szkoleniowo-doradczym, w co najmniej 80% czasu zajęć określonych w Umowie o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego (uczestnictwo) lub ukończeniu przez Uczestnika/czkę szkoleń z zakresu wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do Modułu A. Nabyta wiedza powinna zostać poparta odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. 7. Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego obejmuje szkolenia grupowe oraz doradztwo indywidualne (przy założeniu, że 1h szkoleniowa wynosi 45 minut, a godzina doradcza wynosi 60 min), w tym: - szkolenie grupowe dla wszystkich Uczestników Modułu A - 60h/osoba; - doradztwo biznesowe - obejmujące wsparcie merytoryczne przed założeniem firmy, w tym pomocom w zakresie opracowania biznes planu - indywidualne dla każdego Uczestnika/czkę Modułu A w liczbie 5h/osoba. 8. Jednocześnie dopuszcza się możliwość zwolnienia Uczestnika/czkę Modułu A z udziału w danym etapie szkoleniowym w sytuacji, gdy uczestnik/czka wykaże, iż posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie zgodnym z modułem w porównywalnej liczbie godzin (potwierdzoną zaświadczeniem o ukończeniu szkoleń, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do Modułu A). 9. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie Uczestnika/czkę Modułu A z udziału w niej (a tym samym wykluczenie z udziału w projekcie), w przypadkach, kiedy Uczestnik/czka Modułu A: - opuści więcej niż 20% ogólnego czasu szkoleń i/lub doradztwa; - naruszy postanowienia 5 Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego; - przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowo-doradczego. 7

8 10. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z Uczestników Modułu A na etapie wsparcia doradczo - szkoleniowego wolne miejsce może zająć pierwsza, a w razie braku zgody, kolejna osoba z listy rezerwowej. Procedura ta będzie miała miejsce w przypadku, gdy możliwe będzie uczestnictwo nowego Uczestnika/czkę w 80% zajęć lub gdy nowy Uczestnik/czka ukończył w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu szkolenia z zakresu wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Nabytą wiedzę powinien udokumentować odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. 11. Szkolenie będzie się odbywało w maksymalnie 5 grupach (minimalna liczebność grupy to 8 osób, maksymalna 20 osób) w skład których będzie wchodziło 40 Uczestników Modułu A. 12. Czas szkolenia dla grupy wynosi 60h. 13. Planowany zakres szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia: zasady formalno prawne działalności gospodarczej zarządzanie działalnością gospodarczą podstawy księgowości podstawy marketingu pomysł na biznes 14. Daty, godziny i miejsce realizacji wsparcia szkoleniowego określone zostaną w harmonogramie szkoleń stanowiącym załącznik do Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego. 15. Miejsce realizacji wsparcia będzie uzależnione od wyników rekrutacji do Modułu A i zostanie wyznaczone w taki sposób by możliwie najbardziej ułatwić (i skrócić czas) dojazdu Uczestników na zajęcia. 16. Usługi świadczone będą na terenie województwa śląskiego 17. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsca realizacji wsparcia szkoleniowego lub doradczego. O zmianie tej Beneficjent niezwłocznie informuje Uczestników Modułu A pocztą elektroniczną lub telefonicznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych przed pierwotnym terminem wsparcia szkoleniowego lub doradczego. 18. Warunkiem ukończenia cyklu szkoleniowo-doradczego jest uczestnictwo w co najmniej 80% godzin w ramach wszystkich form wsparcia. Dopuszcza się maksymalnie 20% godzin nieobecności, w tym nieobecności usprawiedliwionych z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych. W przypadku zaistnienia wspomnianych wyżej okoliczności, Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany powiadomić Beneficjenta najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia nieobecności na zajęciach. Wyjątek dotyczy osób, które zostały przeszkolone w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Nabyta wiedza powinna zostać poparta odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Beneficjent zobowiązany jest potwierdzić udział uczestnika/czki projektu w co najmniej 80% zajęć przewidzianych w programie wsparcia doradczo-szkoleniowego, którego celem było pozyskanie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 19. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa we wsparciu. W innym wypadku Uczestnik/czka może zostać skreślony/a z listy Uczestników/czek, a jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji Etap wsparcia szkoleniowo-doradczego zakończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkoleń i doradztwa. 21. Daty, godziny i miejsce realizacji wsparcia doradczego ustalane zostaną jak w pkt Zakres indywidualnego doradztwa biznesowego obejmuje m.in. pomoc w przygotowaniu biznes planu. 8

9 23. Uczestnik/czka Modułu A ma prawo do złożenia w biurze projektu pisemnego Wniosku wraz z uzasadnieniem o zmianie terminów wsparcia doradczego pod warunkiem wystąpienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających uczestniczenie w spotkaniu z doradcą, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych przed pierwotnym terminem wsparcia doradczego. 24. Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu (w przypadku świadczenia usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki). 25. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, doradztwo jest możliwy na podstawie: Wniosku o zwrot kosztów dojazdu środkami transportu publicznego, biletów z jednego dnia szkoleniowego w obie strony wraz z zaświadczeniem od przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej trasie dla osób dojeżdżających środkami komunikacji publicznej; Wniosku o zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym, kserokopii prawa jazdy kat B, kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu własnego lub użytkowanego na podstawie umowy użyczenia, zaświadczenia przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej trasie, kserokopii umowy użyczenia pojazdu w przypadku korzystania z pojazdu użyczonego dla osób dojeżdżających samochodem. 26. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje tylko za dni obecności Uczestnika/czki na zajęciach, co weryfikowane będzie na podstawie list obecności. 27. Zwrot kosztów dojazdu zostanie przekazany Uczestnikowi/czce po zakończeniu udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym. 28. Szczegółowe informacje związane z refundacją kosztów dojazdu znajdują się w dokumencie ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU. Dokument można pobrać w biurze projektu lub ze strony internetowej 4. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej są przyznawane Uczestnikom Modułu A po ukończeniu szkoleń i doradztwa w min. 80 % wyznaczonego zakresu lub po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do Modułu A, potwierdzającego nabycie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej oraz po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, składanym przez Uczestników Modułu A. 2. Nie jest konieczne zarejestrowanie działalności gospodarczej przez Uczestnika/czkę Modułu A w celu ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, jednakże warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w terminie 30 dni od daty uzyskania ostatecznej informacji o otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach projektu. Planowany termin założenia działalności gospodarczej przez Uczestników Modułu A XI-XII.2014r. 3. Środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej są przyznawane Uczestnikowi Modułu A jednorazowo w kwocie maksymalnej do złotych na osobę (wykazanych w kwotach brutto), czyli do 100% kosztów kwalifikowanych umieszczonych w Biznes planie. 4. Wydatki w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości ponoszone są w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy Beneficjent Pomocy jest płatnikiem podatku VAT, czy też nie. Niemniej jednak, Uczestnik/czka Modułu A ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, a następnie w momencie podpisania umowy 9

10 o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 5. Otrzymana dotacja może stanowić 100% całości inwestycji. Przyznanie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości nie jest uzależnione od posiadania przez Uczestnika/czkę Moduł A wkładu własnego. 6. Środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej są przyznawane na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu), zawartej między Beneficjentem a Uczestnikiem/czką Modułu A. 7. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków, m.in. wysokość przyznanych środków, termin ich wypłaty, sposób i termin rozliczenia poniesionych wydatków oraz sposób weryfikowania faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. 8. Wsparcie finansowe przyznawane jest wyłącznie w celu sfinansowania niezbędnych kosztów związanych z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej. W/w koszty muszą zostać odpowiednio uzasadnione przez Uczestnika/czkę Modułu A we Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. 9. Katalog kosztów kwalifikowanych zawiera zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do umowy. 10. Dotacja jest udzielana w oparciu o zasadę de minimis i musi spełniać warunki dopuszczalności udzielania pomocy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2014 r., poz. 832), 11. Katalog wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do pomocy de minimis jest katalogiem otwartym. 12. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości może być przeznaczone w szczególności na pokrycie wydatków inwestycyjnych, w tym m. in. na: a) środki transportu - zakup powinien być szczególnie uzasadniony z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, nie może być celem samym w sobie, o dofinansowanie zakupu środków transportowych, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznesplanie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), kwota na ten cel nie powinna przekroczyć 50% wartości dotacji. b) składniki majątku trwałego - przede wszystkim na zakup urządzeń technicznych i innych środków długotrwałego użytkowania (powyżej 1 roku), nabyte programy komputerowe o przewidywalnym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, wartości niematerialne i prawne, pozostały sprzęt i wyposażenie, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa. Dotacja może zostać przeznaczona na zakup środków trwałych zarówno nowych jak i używanych. c) koszty prac remontowych i budowlanych, 10

11 d) wydatki na promocję i reklamę 1 co do zasady nie powinny przekroczyć 10% wartości wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz e) wydatków na środki obrotowe 2 co do zasady kwota na ten cel nie powinna przekroczyć 25% wartości dotacji. Kwota powyższa winna być w szczególności przeznaczona na zakup surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. 13. Wypłata środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej odbywa się w formie jednorazowej dotacji. 14. Wszelkie wydatki realizowane od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, jednak przed podpisaniem umowy, Uczestnik/czka Modułu A ponosi na własne ryzyko i na własny koszt, jednakże z uwagi na długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie Umowy i wypłatę środków, Uczestnik/czka Modułu A może sfinansować wydatki ze środków własnych (wydatki kwalifikowalne, tj. podlegające refundacji, muszą być poniesione po złożeniu Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości) i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 5. WNIOSEK O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Uczestnik/czka Modułu A, który brał udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym, w min. 80 % wyznaczonego zakresu określonym w Umowie o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego (uczestnictwo w 80% zajęć) lub ukończyła szkolenia z zakresu wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu może złożyć Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, każdy Uczestnik/czka jest zobowiązany do załączenia: a) potwierdzenia wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla Uczestnika/czkę Modułu A jako wsparcie podstawowe (załącznik do Umowy o świadczenie usług doradczo - szkoleniowych) lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez Uczestnika/czkę Moduł A szkoleń z zakresu wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do Modułu A; b) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1 do niniejszego Regulaminu) / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis (załącznik nr 2.2 do niniejszego Regulaminu) c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2.3 do niniejszego Regulaminu); d) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (załącznik nr 2.4 do niniejszego Regulaminu) oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 2.5 do niniejszego Regulaminu) (dotyczy wyłącznie uczestników Modułu A, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy 1 Wydatków na druk ofert handlowych, wizytówek, papierów firmowych nie uznaje się za wydatki na reklamę i promocję. 2 Aktywa obrotowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 11

12 przed przystąpieniem do Modułu A oraz osób, które prowadziły działalność gospodarczą poza terytorium Polski); e) biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 2.6 do niniejszego Regulaminu); f) harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 2.7 do niniejszego Regulaminu); g) oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (załącznik nr 2.8 do niniejszego Regulaminu); h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (załącznik nr 2.9 do niniejszego Regulaminu); i) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (załącznik nr 2.10 do niniejszego Regulaminu); Ponadto do wniosku załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem Wniosku: j) oświadczenie o dacie złożenia wniosku o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (załącznik nr 2.11 do niniejszego Regulaminu) lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku; k) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (załącznik nr 2.4 do niniejszego Regulaminu) oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 2.5 do niniejszego Regulaminu) (zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia finansowego); l) oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 2.12 do niniejszego Regulaminu); m) dokument potwierdzający status wspólników spółki, utworzonej w ramach Modułu A (np. umowa spółki). 3. W przypadku składania wniosku przez Uczestnika/czkę Modułu A nie prowadzącego działalności gospodarczej do Wniosku załączane są tylko te załączniki, których przedstawienie jest możliwe wobec braku statusu przedsiębiorcy. Pozostałe wymagane od przedsiębiorcy dokumenty ( 5 pkt 2) powinny zostać dostarczone do momentu podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 4. Wzór wniosku o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz wzory dokumentów, o których mowa w 5, ust. 2, pkt b-m, stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 5. Wniosek, może zostać złożony przez Uczestnika/czkę Modułu A zarówno przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, jak i po jej zarejestrowaniu jednak nie przed ukończeniem cyklu doradczoszkoleniowego. 6. W przypadku, gdy aplikującym jest Uczestnik/czkę Modułu A, który wraz z innymi Uczestnikami planuje utworzenie bądź już utworzył spółkę, we Wniosku wpisuje pozostałych uczestników przedsięwzięcia, którzy zamierzają w ramach prowadzonej działalności ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wraz z podaniem wnioskowanych kwot oraz planowanych terminów składania wniosków. Suma kwot wnioskowanych powinna stanowić sumę kosztów kwalifikowanych działań planowanych do zrealizowania w biznes planie. 7. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami należy przygotować na wzorach udostępnionych przez Beneficjenta. Dokumenty należy wypełnić w wersji elektronicznej. 12

13 8. Wszystkie składane dokumenty należy czytelnie podpisać w wyznaczonym miejscu oraz parafować na wszystkich pozostałych stronach. 9. Kopie załączonych do Wniosku dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem", aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Uczestnika/czkę Moduł A. 10. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, zmiana szerokości marginesów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów. 11. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola w składanych Wnioskach oraz załącznikach. Jeśli jakieś pole nie dotyczy Uczestnika/czki Moduł A należy wpisać nie dotyczy" a w tabelach finansowych 0". 12. Wnioski należy spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową de kompletację (np. skoroszyt). 13. W przypadku gdy Uczestnik/czka Modułu A, który złożył Wniosek zawierający uchybienia formalne zostanie poinformowany o nich w celu ich uzupełnienia. 14. Jeśli Uczestnik/czka nie uzupełni brakującej dokumentacji lub złożona przez niego dokumentacja nadal nie spełni wymogów formalnych określonych w Regulaminie, Wniosek będzie podlegał odrzuceniu. 15. W terminie do 5 dni kalendarzowych od zakończenia wsparcia szkoleniowo-doradczego, Beneficjent informuje Uczestników Modułu A o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru Wniosków, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze projektu. Ponadto przekazuje pisemną informację o terminie składania Wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. 16. Wnioski przyjmowane będą przez okres 10 dni roboczych począwszy od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania wniosków na stronie internetowej projektu. 17. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami powinien zostać złożony zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Uczestnika Modułu A. 18. Dokumenty można składać w terminie naboru w biurze projektu, w godz , zaś w ostatnim dniu naboru do godz Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, czyli po ostatniego dnia naboru Wniosków, nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane. Z zastrzeżeniem, że Wnioski Uczestników Modułu A składane: osobiście, za pomocą Pełnomocnika lub Kuriera - którzy stawią się osobiście w biurze projektu do godziny ostatniego dnia trwania naboru - zostaną przyjęte. 20. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta w ustalonym terminie naboru, będą rejestrowane w dniu ich wpłynięcia poprzez nadanie numeru ewidencyjnego. 21. Uczestnik/czka Modułu A może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 22. Uczestnik/czka Modułu A ma prawo do wycofania złożonego przez siebie wniosku. W tym celu powinien zwrócić się w formie pisemnej do Beneficjenta. Dokumenty, które zostały wycofane nie będą zwracane, ale przechowywane w dokumentacji projektowej. 23. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami powinien być złożony w zamkniętej kopercie, oznaczonej wg następującego wzoru: 13

14 Imię i Nazwisko Uczestnika/czki Moduł A: Pełny adres Uczestnika/czki Moduł A: WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH MODUŁU A PROJEKTU ŚLĄSKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń Biuro projektu:. 6. OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Oceny wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości dokonuje Komisja Oceny Wniosków (KOW), powołana przez Beneficjenta. 2. KOW składa się z osób, których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę wniosków. 3. Szczegółowe informacje na temat składu KOW i trybu jej pracy reguluje Regulamin Komisji Oceny Wniosków, stanowiący załącznik nr 7 do Wytycznych. 4. Dane personalne członków KOW, oceniających poszczególne wnioski, nie podlegają ujawnieniu na żadnym etapie realizacji Projektu, w tym na etapie procedury odwoławczej. 5. KOW dokonuje oceny formalniej i merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w terminie do 21 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków. W uzasadnionym przypadku termin ten może zostać wydłużony po uzgodnieniu z IP2. 6. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 członków KOW, losowo wybranych przez Przewodniczącego KOW lub jego Zastępcę. 7. Ocena formalna Wniosków odbywa się na podstawie Karty weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 8. Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny formalnej w celu: a) ustalenia m.in. czy Uczestnik/czka Modułu A: - Złożył wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w 5, - Złożył dokumenty zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia o naborze wniosków i niniejszego Regulaminu, w wyznaczonym terminie i miejscu, w zamkniętej opisanej kopercie, - Złożył komplet dokumentów na odpowiednich wzorach, o których mowa w 5, - Złożył dokumenty kompletne (w tym: z wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisane i parafowane w wyznaczonych miejscach), - Złożył kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. b) ustalenia czy Uczestnik/czka Modułu A spełnia kryteria kwalifikowalności tj. ukończył blok szkoleniowo-doradczy (80% zajęć). 9. W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnikowi/czce Modułu A zostanie przekazana informacja wzywająca do wniesienia poprawek wskazanych w ocenie formalnej (zgodnie z definicją dzień skutecznego doręczenia informacji). 14

15 10. Uczestnik/czka Modułu A dokonuje stosownych uzupełnień/poprawek w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru/doręczenia. W celu przyspieszenia procedury, Beneficjent rekomenduje osobiste doręczenie dokumentów do Biura Projektu. 11. Uzupełnienie lub poprawa wniosku może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez KOW. Niedokonanie uzupełnień w terminie lub błędne ich uzupełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku ze względów formalnych. 12. W przypadku zdiagnozowania na etapie oceny formalnej błędów wymienionych w ust. 8, pkt b) dokumenty Kandydata są odrzucane na etapie oceny formalnej. 13. Komisja Oceny Wniosków dokonuje ponownej oceny formalnej w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia dokumentów przez Kandydata. Wynik powtórnej oceny formalnej jest wiążący i ostateczny - nie przysługuje od oceny dalsze odwołanie lub zażalenie. 14. Warunkiem oceny merytorycznej jest uzyskanie pozytywnej oceny wniosku pod względem formalnym. 7. OCENA MERYTORYCZNO-TECHNICZNA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę formalną są przekazywane do oceny merytorycznotechnicznej w oparciu o Kartę oceny merytoryczno-technicznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). W szczególności oceniane będą następujące elementy: I. Celowość przedsięwzięcia: - Uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa (kompletność opisu, przejrzystość, zrozumiałość założeń, opis zagrożeń) - maksymalnie 5 pkt. II. Realność założeń: - Realność projektowanych produktów / usług i możliwości ich realizacji - maksymalnie 10 pkt. - Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsięwzięcia, w tym ocena zapotrzebowania i możliwej skali zbytu na towary lub usługi planowane do wytworzenia w ramach działalności objętej dofinansowaniem - maksymalnie 10 pkt. - Realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzedaży - maksymalnie 10 pkt. III. Trwałość projektu: - Spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy z planowanym przedsięwzięciem-maksymalnie 10 pkt. - Posiadane zaplecze finansowe, w tym wkład własny - maksymalnie 10 pkt. - Posiadane zaplecze materiałowe - maksymalnie 5 pkt. IV. Efektywność kosztowa: - Przewidywane wydatki są adekwatne i zgodne z zaproponowanymi działaniami i produktami- maksymalnie 10 pkt. - Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu, w tym możliwość zapewnienia płynności finansowej również po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa - maksymalnie 10 pkt. V. Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami planowanego przedsięwzięcia: - Spójność planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności, w tym stopień, w jakim zaplanowane zakupy inwestycyjne umożliwiają kompleksową realizację 15

16 przedsięwzięcia - maksymalnie 10 pkt. - Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu - maksymalnie 5 pkt. VI. Promocja/dystrybucja - maksymalnie 5 pkt. 2. W trakcie oceny merytorycznej wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 3. Końcowa ocena punktowa danego wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen merytorycznych dokonanych przez członków KOW, oceniających dany wniosek. 4. W przypadku rozbieżności punktowej ocen członków KOW wynoszącej więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% ogólnej sumy punktów), przeprowadzona zostanie dyskusja w celu usunięcia rozbieżności, a jeśli to nie przyniesie skutku, wniosek zostaje poddany trzeciej ocenie przez członka KOW, który nie brał udziału w pierwotnej ocenie danego wniosku. Trzeci oceniający wyłoniony jest losowo przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Stanowisko trzeciego oceniającego jest wiążące i ostateczne. 5. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilku Uczestników/czki Modułu A, o ich miejscu na liście rankingowej decyduje wyższa liczba punktów otrzymanych w ramach głównych kryteriów Karty Oceny Merytoryczno-Technicznej wniosków o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości rozpatrywanej w następującej kolejności: I. Celowość przedsięwzięcia, II. Realność założeń, III. Trwałość projektu, IV. Efektywność kosztowa, V. Zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami planowanego przedsięwzięcia, VI. Promocja/dystrybucja. W przypadku gdy sytuacja w tych kategoriach się powtórzy, tzn. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości otrzyma taką samą liczbę punktów, wówczas Przewodniczący KOW (lub jego zastępca) dokona ich wyboru na podstawie losowania. 6. Wnioski, które w każdej z kart, otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów (60 punktów), i w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów, uzyskują ocenę pozytywną. Pojęcie każdego punktu oceny" odnosi się wyłącznie do ogólnych kryteriów oceny, oznaczonych w karcie oceny merytoryczno-technicznej wniosku, cyframi rzymskimi. W stosowanej punktacji dopuszcza się wyłącznie liczby całkowite. 7. Wnioski, które otrzymały mniej niż 60% punktów lub w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały mniej niż 60% punktów otrzymują ocenę negatywną i nie są rekomendowane do dofinansowania. 8. Członek Komisji oceniający wniosek, może zaproponować niższą niż wnioskowana kwota w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowane (np. uzna niektóre koszty za niezwiązane z działalnością) lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi. 9. W żadnym wypadku kwota wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zaproponowana przez członków KOW, oceniających wniosek, nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się Wnioskodawca. 10. Wysokość dofinansowania przyznana przez KOW nie podlega negocjacjom. 11. Po dokonaniu oceny merytoryczno-technicznej, Komisja Oceny Wniosków sporządza protokół a Projektodawca powiadamia Uczestnika/czkę projektu w formie pisemnej i elektronicznej (w skuteczny sposób) o wynikach oceny Wniosku, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem 16

17 merytorycznym, dołączając kserokopie kart oceny formalnej i merytorycznej, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 12. Beneficjent przewiduje utworzenie rezerwy finansowej na wypłatę wsparcia na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników/czek Modułu A korzystających z procedury odwoławczej. 13. Beneficjent ma obowiązek zapewnienia środków finansowych na dofinansowanie wszystkich wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, które w wyniku ponownej oceny w ramach procedury odwoławczej uzyskały liczbę punktów uprawniającą do przyznania wsparcia finansowego (do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel). W tym celu Beneficjent utworzy rezerwę finansową w wysokości ,00 zł, w celu finansowania umów na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, zawartych z uczestnikami projektu, którzy pozytywnie przeszli procedurę odwoławczą tj.: 6 osób otrzyma dotację przed zakończeniem ścieżki odwoławczej - etap I wypłaty środków, 28 osoby otrzymają dotację po zakończeniu ścieżki odwoławczej - etap II wypłaty środków. 14. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej, sporządzany jest protokół z prac KOW, który przekazany jest do akceptacji IP2. Po uzyskaniu akceptacji protokołu, publikowana jest lista rankingowa wniosków, które otrzymały wsparcie w pierwszym etapie (6 wniosków). Umowa o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, może być podpisana dopiero po otrzymaniu akceptacji protokołu z posiedzeń KOW. 15. Po przeprowadzeniu oceny Uczestnikowi/czce Modułu A zostanie przekazana pisemnie informacja o wynikach oceny merytorycznej (zgodnie z definicją dzień skutecznego doręczenia informacji). 16. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej sporządzany jest aneks do protokołu z prac KOW, który przekazany jest do akceptacji IP2. Po uzyskaniu akceptacji aneksu do protokołu, publikowana jest lista rankingowa wniosków, które otrzymały wsparcie w drugim etapie (28 wniosków), jak również Beneficjent informuje Uczestnika/czkę Moduł A w formie pisemnej i elektronicznej o wynikach oceny jego wniosku wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym, dołączając kserokopię Karty Oceny Merytoryczno-Technicznej z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z póź. zm). Umowa o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, może być podpisana dopiero po otrzymaniu akceptacji aneksu do protokołu z posiedzeń KOW. 17. W przypadku rezygnacji uczestnika/czkę projektu przed podpisaniem umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przyznana kwota wsparcia wraca do puli środków przeznaczonych na ten cel. 18. W przypadku wystąpienie oszczędności powstałych w trakcie realizacji innych zadań merytorycznych w projekcie. Realizator (po wcześniejszej zgodzie WUP w Katowicach) zastrzega sobie prawo do przesunięcia zaoszczędzonych kwot do puli środków przeznaczonych na wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) i zwiększenie tym samym liczby możliwych do przyznania dotacji. Dodatkowe wsparcie finansowe może być skierowane tylko do tych Uczestników projektu, którzy spełniają warunek, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu i nie mogły otrzymać wsparcia finansowego, gdyż liczba przyznanych im przy ocenie KOW punktów umiejscowiła ich na pozycjach poniżej 34 lokaty listy rankingowej. 17

18 8. PROCEDURA ODWOŁAWCZA W RAMACH PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Uczestnik/czka Modułu A, którego/ej wniosek po ocenie merytorycznej został: oceniony negatywnie lub uzyskał liczbę punktów nieuprawniającą do dofinansowania lub otrzymał wsparcie w kwocie niższej niż wnioskowana, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej informacji (zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji zgodną z 1 ust. 8). 2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zostać złożony w skuteczny sposób opisany 1 ust 7, w formie pisemnej, Wniosek złożony po terminie określonym w ust. 1 nie podlega rozpatrzeniu przez Komisję Oceny Wniosków. 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia. 4. W terminie 4 dni roboczych od otrzymania odwołań, Komisja Oceny Wniosków dokonuje ponownej oceny wniosku. Ocena powtórnie złożonego wniosku nie może być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w jego pierwszej ocenie. Członkowie KOW dokonujący ponownej oceny wniosku w trybie odwoławczym, nie mogą również zapoznawać się z jego poprzednią oceną. 5. Ponownej ocenie podlegają jedynie te części wniosku, które były przedmiotem odwołania. Jeśli z treści odwołania Uczestnika/czki Moduł A nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny wniosku została zakwestionowana, wniosek taki podlega powtórnej ocenie w całości. 6. Powtórna ocena nie może skutkować obniżeniem pierwotnej liczby punktów. W przypadku gdy członek KOW, w trybie odwoławczym przyzna mniejszą liczbę punktów niż wynikałoby to z pierwotnej oceny, za ostateczną uznaje się poprzednio przyznaną liczbę punktów. (Powyższe dotyczy ogólnej średniej uzyskanej z ocen w sytuacji, w której oceniany jest cały wniosek). 7. W terminie 2 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej przez KOW, Beneficjent informuje Uczestnika/czkę Moduł A o sposobie rozpatrzenia złożonego Wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 8. Uczestnikowi/czce Modułu A, który uzna, że przy ocenie zostały naruszone procedury, przysługuje prawo złożenia zażalenia do IP2 w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach powtórnej oceny wniosku. W zażaleniu zobligowany jest do wskazania, które procedury zostały naruszone. 9. Uczestnik/czka Modułu A składa zażalenie za pośrednictwem Beneficjenta, który przekazuje je w terminie do 3 dni roboczych od jego otrzymania, dołączając do niego wymagane dokumenty zgodnie z Wytycznymi. Zażalenia, które wpłynęły po terminie nie są przekazywane do IP2 a stosowne informacje znajdują się w przygotowanym przez Beneficjenta aneksie do protokołu. 10. W sytuacji gdy IP2 rozpatruje zażalenie, ocenia wyłącznie kwestie zgodności oceny z obowiązującymi procedurami mającymi wpływ na wynik oceny merytorycznej wniosku. W przypadku zdiagnozowania ich naruszenia IP2 przekazuje Beneficjentowi wniosek do ponownej oceny ze wskazaniem stwierdzonych naruszeń. 11. Beneficjent dokonuje ponownej oceny wniosku uwzględniając stanowisko IP2 w zakresie naruszonej procedury i informuje Uczestnika/czkę Moduł A w formie pisemnej o jej wyniku. Ocena Beneficjenta jest ostateczna, wiążąca i nie przysługuje od niej odwołanie. 12. Po zakończeniu procedury odwoławczej Komisja Oceny Wniosków sporządza aneks do protokołu z ponownej oceny wraz z listą wniosków i przekazuje go do IP2. 18

19 13. Wnioski rekomendowane do uzyskania wsparcia finansowego, ułożone zostaną w listę rankingową według kolejności otrzymanych punktów na ocenie merytoryczno-technicznej i zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu, odpowiednio po uzyskaniu akceptacji protokołu i aneksu do protokołu. 14. W przypadku odrzucenia wniosków o dofinansowanie na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, Beneficjent może ponownie ogłosić nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości z zastrzeżeniem dostępności środków na ten cel. 9. UMOWA NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Podstawą przekazania środków na rozwój przedsiębiorczości jest Umowa o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, zawarta pomiędzy Beneficjentem (operatorem wsparcia finansowego) a Uczestnikiem/czką Modułu A (beneficjentem pomocy) w terminie określonym przez Beneficjenta, nie wcześniej jednak niż po zatwierdzeniu przez IP2 protokołu z posiedzenia KOW lub odpowiednio aneksu do protokołu z posiedzenia KOW 2. Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 3 a. Uczestnik/czka Modułu A (beneficjent pomocy), któremu ostatecznie przyznano wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, powinien dokonać rejestracji działalności gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). 3 b. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza od daty podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 3 c. Warunkiem podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości jest rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Uczestnika/czkę Moduł A, któremu zostało przyznane wsparcie i dostarczenie niezbędnych dokumentów w terminie wskazanym przez Beneficjenta. 3 d. Beneficjent w treści pisemnego zawiadomienia o wynikach ostatecznej oceny, wskaże Uczestnikowi/czce Modułu A termin do którego powinien on dokonać rejestracji działalności gospodarczej. Planowany termin rejestracji działalności przewidziany jest na XI-XII e. Uczestnik/czka powinien/a rozpocząć działalność gospodarczą w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania ostatecznej informacji o przyznaniu wsparcia finansowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu w sytuacjach losowych i niezależnych od Uczestnika/czki Moduł A. 4. Warunkiem podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości jest zarejestrowanie działalności gospodarczej na terenie woj. śląskiego. 5. Umowa opiewa na kwotę stanowiącą sumę wsparcia przyznanego po ocenie merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 6. Uczestnik/czka Modułu A ubiegając się o zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, nie ma możliwości utworzenia spółki z osobami nie będącymi Uczestnikami/czkami Modułu A. 7. Uzgodnienie formy zabezpieczenia z Beneficjentem jest warunkiem koniecznym do podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 8. Wymagane jest przedstawienie oświadczenia współmałżonka/ki Uczestnika/czki Moduł A ubiegającego się o wsparcie finansowe, o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub oświadczenia beneficjenta pomocy o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej. 19

20 9. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości określa, w szczególności: a) przedmiot umowy, b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz płatności, c) okres wydatkowania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, d) postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty oraz rozliczenia wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, e) monitoring i kontrolę prowadzonej działalności gospodarczej(w tym sposób weryfikowania faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej), f) sposób dokonywania zmian w umowie, g) procedurę zwrotu otrzymanych środków, h) warunki rozwiązania umowy, i) obowiązki informacyjne Uczestnika/czki Modułu A w zakresie finansowania prowadzonej działalności gospodarczej, j) prawo właściwe i właściwość sądów, k) adresy korespondencyjne Beneficjenta i Uczestnika/czki Modułu A, l) wykaz załączników. 10. Beneficjent Pomocy ma obowiązek dostarczenia do Biura Projektu wszelkich niezbędnych dokumentów będących załącznikami do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości przed podpisaniem umowy: a) harmonogram rzeczowo - finansowy wydatków, b) dokumenty poświadczające zarejestrowanie/rozpoczęcie działalności gospodarczej takie jak: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji (wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia), c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, d) dane o pomocy de minimis i pomocy publicznej na te same koszty kwalifikowalne, e) oświadczenie o kwalifikowalności VAT, f) kopię dokumentu poświadczającego numer bankowy Beneficjenta Pomocy, g) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, h) oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia umowy, i) oświadczenia współmałżonka Uczestnika/czki Modułu A o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub oświadczenia o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej jeśli dotyczy. j) oświadczenie, o niepozostawaniu w związku małżeńskim jeśli dotyczy. 11. W momencie podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 12. Wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 13. Beneficjent pomocy, który otrzymał wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego, w przypadku gdy: 20

21 a) będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy - zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokona jej zawieszenia lub likwidacji w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej (do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego), b) otrzymane środki w części lub całości wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, c) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia, d) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, zobowiązań wynikających z umowy i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie stosownych wyjaśnień, e) zmieni formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, za wyjątkiem zawiązania spółki osobowej przez Beneficjentów pomocy prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w ramach projektu f) naruszy inne warunki umowy. 14. Udokumentowanie wywiązania się z warunków umowy należy do obowiązków Uczestnika Moduł A. Beneficjent Pomocy ma obowiązek przedstawić Beneficjentowi wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez minimalny okres pełnych 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o okresie podlegania obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawionego przez właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 15. Wraz z podpisaną Umową Beneficjent przekazuje Uczestnikowi/czce Modułu A (Beneficjentowi pomocy) zaświadczenie o przyznanej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U Nr 53, poz.354 z póżn. zm.). Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania Umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Wartość udzielnej pomocy de minimis, stanowiącej wsparcie na rozwój przedsiębiorczości jest równa kwocie przyznanej dotacji. 10. WYPŁATA WSPARCIA I ZABEZPIECZENIE UMOWY NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Beneficjent (operator wsparcia finansowego) wypłaca Beneficjentowi Pomocy dotację - wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w przyznanej wysokości, z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. 2. Wsparcie finansowe wypłacane będzie w formie jednorazowej dotacji. 3. Wydatkowanie środków następuje w terminie określonym w umowie, na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 4. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków następuje w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania przyznanych środków. 5. Warunkiem wypłaty wsparcia finansowego jest wniesienie przez Beneficjenta Pomocy zabezpieczenia. 6. Możliwe jest złożenie zabezpieczenia w formie: 21

22 a) weksla z poręczeniem wekslowym (aval), b) poręczenia, c) gwarancji bankowej, d) zastawu na prawach lub rzeczach, e) blokady rachunku, f) ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie). 7. W uzasadnionych przypadkach np. ze względu na specyfikę prowadzonej działalności lub charakter ponoszonych wydatków, po zasięgnięciu opinii IP2, Beneficjent może nie wyrazić zgody na złożenie zabezpieczenia w formie proponowanej przez Beneficjenta pomocy. 8. Wybór formy zabezpieczenia należy do Beneficjenta pomocy, niemniej jednak forma zabezpieczenia musi zostać uzgodniona z Beneficjentem. Beneficjent pomocy składa w tej sprawie stosowne oświadczenie przed podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 9. Uzgodnienie formy zabezpieczenia jest warunkiem koniecznym do podpisania umowy. 10. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia w postaci poręczenia (patrz pkt. 6 a i b) wymagane jest poręczenie, co najmniej dwóch poręczycieli, z których każdy spełnia następujące warunki: 1) jest osobą fizyczną w wieku do 65 lat, 2) nie ciążą na nim zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się w stosunku do niego postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań, 3) uzyskuje miesięcznie minimum 1600,00 zł brutto z tytułu: a)pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniony na czas nieokreślony lub określony minimum 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku, nie będących w okresie wypowiedzenia, lub b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 6 miesięcy, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, lub c) posiadania przyznanego prawa do emerytury lub renty na okres nie krótszy niż 2 lata począwszy od dnia złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, lub d) prowadzenia działalność rolniczej związanej z produkcją rolną przez okres minimum 2 lat. 11. W celu udokumentowania dochodów poręczycieli Uczestnik/czka Modułu A zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: - w przypadku poręczyciela o którym mowa w ust. 10 pkt 3a) - zaświadczenia o zatrudnieniu i uzyskanym wynagrodzeniu, - w przypadku poręczyciela, o którym mowa w ust. 10 pkt 3b) - wydruk z CEIDG oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego rocznym dochodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z roku poprzedniego. - w przypadku poręczyciela, o którym mowa w ust. 10 pkt 3c) - decyzja przyznająca emeryturę lub rentę oraz ostatni dowód otrzymania świadczenia (odcinek lub wyciąg bankowy). - w przypadku poręczyciela, o którym mowa w ust. 10 pkt 3d) oświadczenie producenta rolnego o uzyskanych dochodach oraz kopię zaświadczenia o nadaniu numeru producenta wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub innego dokumentu oświadczającego prowadzenie działalności rolniczej. 22

23 12. Wymagane jest przedstawienie oświadczenia współmałżonka Uczestnika/czki Modułu A ubiegającego się o wsparcie finansowe, o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub oświadczenie Uczestnika/czki Modułu A o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej. 13. Wymagane jest przedstawienie oświadczenia współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie lub oświadczenia poręczyciela o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej. 14. Poręczyciel jest zobowiązany powiadomić każdorazowo Beneficjenta o zmianie miejsca zamieszkania, a także danych osobowych. 15. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wykonania umowy następuje na pisemny wniosek Beneficjenta pomocy po ostatecznym rozliczeniu Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, lecz nie wcześniej niż po upływie okresu obligatoryjnego prowadzenia działalności gospodarczej. 11. ROZLICZENIE Z PRZYZNANYCH ŚRODKÓW WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do wydatkowania wsparcia finansowego z najwyższym stopniem staranności, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz postanowieniami Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 2. Okres wydatkowania jest ustalany indywidualnie w umowie w oparciu o harmonogram rzeczowofinansowy stanowiący załącznik do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 3. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do rozliczenia kwoty inwestycji, wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 4. Wszelkie oszczędności wynikłe podczas realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, za zgodą Beneficjenta, mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wprowadzanych zmian. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji Beneficjenta. 5. Beneficjent Pomocy może zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu, w szczególności w zakresie terminu realizacji inwestycji, zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. 6. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, w wysokości przekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku, mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody Beneficjenta. Zmiany te wymagają dokonania zmiany umowy w formie aneksu. 7. Wniosek o zmiany w harmonogramie, musi zostać złożony w formie pisemnej: a) nie później niż w terminie 7 dni przed dniem, w którym zmiana powinna wejść w życie, b) nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, w którym upływa termin zakończenia wydatkowania wsparcia, jeśli zmiana dotyczy przedłużenia okresy realizacji inwestycji. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika/czki Modułu A lub gdy została ona zaakceptowana przez Beneficjenta. 8. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, w wysokości nieprzekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku, nie wymagają sporządzania aneksu do umowy, a jedynie poinformowania Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od wystąpienia zmian. 23

24 9. Rozliczenie przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatków następuje poprzez złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu) oraz szczegółowego zestawienia zakupionych dóbr i usług, ich wartości oraz parametrów techniczno-jakościowych (załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu). 10. Beneficjent Pomocy na wezwanie Beneficjenta lub podczas kontroli powinien udostępnić oryginały dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków m.in. faktury, umowy, wyciągi bankowe, KP. 11. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków: a) data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia wydatkowania wsparcia finansowego i późniejsze niż data zakończenia wydatkowania wsparcia finansowego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowofinansowym, b) dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po średnim kursie ogłoszonym przez NBP, obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na fakturze, c) gdy wydatek poniesiony przez Beneficjenta Pomocy w ramach wsparcia stanowi część kwoty, na którą opiewa faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej, dokument powinien zostać opisany poprzez podanie wysokości tego wydatku. 12. Jeśli z faktury nie wynika jasno co jest przedmiotem zakupu, do faktury należy załączyć specyfikację. 13. W przypadku płatności gotówką wymagane jest posiadanie druku KP, oświadczenia sprzedawcy lub posiadanie faktury z nadrukiem zapłacono gotówką". 14. Dokumenty dotyczące kosztów zakupu za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 15. Wzory dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji oraz do kontroli podczas wizyty monitorującej zamieszczane są na stronie projektu 16. Beneficjent pomocy powinien ponieść wydatki w ramach wsparcia finansowego po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Dopuszcza się możliwość sfinansowania wydatków ze środków własnych i otrzymanie ich refundacji po podpisaniu Umowy. Wydatki muszą być poniesione po złożeniu Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym a Beneficjent Pomocy powinien poinformować Beneficjenta o tym fakcie w formie pisemnej. 17. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Beneficjent Pomocy ponosi na własne ryzyko. 18. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków powinno nastąpić w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania przyznanych środków. 12. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie niezbędnych opłat, niezależnie od poziomu dochodów, w szczególności składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, oraz innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa. 2. Finansowe wsparcie pomostowe może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje kosztów: 24

25 1. Koszty ZUS 2. Koszty administracyjne: opłata za czynsz, opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłaty urzędowe. 3. Koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa), opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Koszty opłat telekomunikacyjnych: koszty abonamentu i połączeń telefonicznych w tym telefon stacjonarny i komórkowy, opłaty za korzystanie z Internetu. 5. Koszty usług prawnych: - opłata za usługi prawnicze, tj. radcowie prawni, adwokaci, notariusze (tj. porady prawne, sporządzanie pism procesowych). 6. Koszty usług kserograficznych i poligraficznych, 7. Środki BHP, 8. Koszty eksploatacyjne (naprawy) maszyn i urządzeń, w tym: paliwo. 9. Opłaty za prowadzenie konta bankowego, 10. Koszty usług pocztowych: koszty przesyłek pocztowych, koszty przelewów, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych. 11. Koszty usług księgowych: zlecenie obsługi księgowej firmy. 12. Koszty drobnego sprzętu biurowego: - zakup dobrego sprzętu biurowego niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, np. druki akcydensowe (tj. druki faktur, rachunków, umów), segregatory, zszywacz, dziurkacz, nożyczki, korektor, klej, papier ksero, papier kolorowy do wykonania reklam i ulotek, koperty, tusze, tonery, długopisy, zeszyty, notesy, spinacze, zszywki, flamastry itp.). 13. Koszty działań informacyjno promocyjnych: - prowadzenie strony internetowej firmy, - materiały drukowane: broszury, ulotki, foldery, plakaty prezentujące firmę i jej działalność, - reklama w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet), - tablica reklamowa firmy (szyld), - banner reklamowy firmy. 12. Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą: A) przedmiotem ubezpieczenia może być mienie: będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu prawnego, 25

26 nie będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego: użytkowane przez Przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte przez Przedsiębiorcę do sprzedaży lub w celu wykonania usługi. B) odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, C) określone koszty ponoszone przez Przedsiębiorcę, w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem. D) ubezpieczenie osób od następstw i nieszczęśliwych wypadków. 3. Każdy Uczestnik/czka Modułu A (Beneficjent pomocy) jest uprawniony do ubiegania się w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej o przyznanie wsparcia pomostowego (tj. złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego) oraz otrzymywania tego wsparcia w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe, którego maksymalna wysokość nie może przekroczyć kwoty 1 600,00 zł miesięcznie. 4. Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Beneficjenta pomocy potrzeb w harmonogramie rzeczowo-finansowym (szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat). Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika/czki Modułu A z tytułu realizacji Umowy na przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 13. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWOEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznane zostaje na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu) złożonego wraz z załącznikami przez Uczestnika/czkę Modułu A (Beneficjenta pomocy). 2. Uczestnik/czka Modułu A może złożyć Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 3. Warunkiem złożenia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego jest: a) Ukończenie bloku szkoleniowo-doradczego w ramach Modułu A, b) Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Beneficjent poda do wiadomości publicznej planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków. Ogłoszenie o naborze, umieszcza się: a) na stronie internetowej Projektu b) na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu. Ponadto Beneficjent przekazuje Uczestnikom/czkom Modułu A pisemną informację o terminie składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. 5. Wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest złożenie wypełnionego Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami: a) potwierdzenia wykonania usługi doradczo-szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w 80% zajęć przewidzianych dla Uczestnika/czkę Modułu A lub zaświadczenie o ukończeniu w okresie do 6 miesięcy od daty przystąpienia do projektu szkolenia w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej(nie dotyczy, jeśli Uczestnik/czka Modułu A dołączył w/w dokumenty do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości), 26

27 b) dokumenty poświadczające rozpoczęcie działalności gospodarczej jakie jak: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, c) dokument potwierdzający status wspólnika spółki, utworzonej w ramach projektu (np. kopia umowy spółki), d) dokumenty finansowe tj.: sprawozdanie finansowe (dla podmiotów działających na rynku dłużej niż 3 miesiące): - dla podmiotów prowadzących księgi handlowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące działalności lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 miesiące, - dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów - zestawienie przychodów i kosztów za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności, - dla podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu przychodów ewidencjonowanych oświadczenie o wysokości osiągniętych przychodów w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub jawnej osób fizycznych o sumie przychodów tej spółki), - dla podmiotów opodatkowanych w formie karty podatkowej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości płaconego co miesiąc podatku netto w okresie prowadzenia działalności gospodarczej. bilans otwarcia (jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż kwartał) - jeśli zgodnie z przepisami podmiot ma obowiązek sporządzenia tego dokumentu (podmioty prowadzące księgi handlowe oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów), e) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (załącznik nr 2.1 do niniejszego Regulaminu), f) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2.3 do niniejszego Regulaminu), g) Harmonogram rzeczowo-finansowy (szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat) (załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu), h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (załącznik nr 2.9 do niniejszego Regulaminu), i) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (załącznik nr 2.10 do niniejszego Regulaminu), j) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (załącznik nr 2.12 do niniejszego Regulaminu) oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (załącznik nr 2.13 do niniejszego Regulaminu) - zaświadczenia w tym zakresie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego, k) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia 27

28 pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu). 14. NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Planowany nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie otwarty w terminie grudzień 2014 r. 2. Uczestnicy/czki Modułu A są zobowiązani do złożenia Wniosków o przyznanie wsparcia, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków, w skuteczny sposób opisany w 1 ust 8, w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta. 3. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie naboru wniosków określonym ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane. 4. Wnioski, które wpłyną do Beneficjenta w ustalonym terminie naboru wniosków będą rejestrowane w dniu ich wpłynięcia, poprzez nadanie numeru ewidencyjnego. 5. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, parafowany na każdej stronie, na której nie ma miejsca na podpis oraz czytelnie podpisany imieniem i nazwiskiem - w miejscu do tego wyznaczonym. 6. Kopie wymaganych załączników do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wymienionych w 13 ust. 5 powinny być parafowane za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Modułu A. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Modułu A z klauzulą potwierdzam za zgodność z oryginałem" na każdej stronie. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą. 7. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami powinien być złożony w biurze projektu w zamkniętej kopercie, oznaczonej wg następującego wzoru: Imię i Nazwisko:. Pełny adres Uczestnika/czki Modułu A projektu Śląska kuźnia przedsiębiorczości ": Nazwa prowadzonej działalności gospodarczej:. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH MODUŁU PROJEKTU ŚLĄSKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI " NIE OTWIERAĆ 15. OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Ocena formalna i merytoryczno-techniczna Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, którą powołuje osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków. 2. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z terminami określonymi w Wytycznych. Komisja rozpocznie prace po zamknięciu naboru. 28

29 3. Każdy wniosek oceniany jest przez 2 członków KOW, losowo wybranych przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, spośród osób których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwiają właściwą ocenę wniosku. 4. Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytoryczno-technicznej. Warunkiem oceny merytorycznej jest uzyskanie pozytywnej oceny wniosku pod względem formalnym. 5. Ocena wniosków odbywa się na podstawie Karty weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcie pomostowego (załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu) oraz Karty oceny merytorycznotechnicznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik 12 do niniejszego Regulaminu). 6. Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny formalnej w celu: a) Ustalenia m.in. czy Uczestnik/czka Modułu A: - Złożył wszystkie wymagane dokumenty o których mowa w 13 ust. 5, - Złożył dokumenty zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia o naborze wniosków i niniejszego Regulaminu, w wyznaczonym terminie i miejscu, w zamkniętej opisanej kopercie, - Złożył komplet dokumentów na odpowiednich wzorach, o których mowa w 13 ust. 5, - Złożył dokumenty kompletne (w tym: z wszystkimi wymaganymi załącznikami, podpisane i parafowane w wyznaczonych miejscach), - Złożył kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem. b) Ustalenia czy Uczestnik/czka Modułu A spełnia kryteria kwalifikowalności tj. ukończył blok szkoleniowo-doradczy (80% zajęć) oraz rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, c) Ustalenia czy Wniosek wpłynął w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 7. Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny kompletności oraz poprawności wniosków wraz z załącznikami w oparciu o Kartę weryfikacji formalnej wniosku. 8. W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, Uczestnikowi/czce Modułu A zostanie przekazana pisemna informacja wzywająca do wniesienia poprawek wskazanych w ocenie formalnej (zgodnie z definicją dzień skutecznego doręczenia informacji). Uczestnik/czka Modułu A dokonuje stosownych uzupełnień/poprawek w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru/doręczenia (zgodnie z definicją dzień skutecznego doręczenia informacji). 9. Uzupełnienie lub poprawa wniosku może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez KOW. Niedokonanie uzupełnień w terminie lub błędne ich uzupełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku ze względów formalnych. 10. W przypadku zdiagnozowania na etapie oceny formalnej błędów wymienionych w ust. 6, pkt b) i pkt c) dokumenty Kandydata/tkę są odrzucane na etapie oceny formalnej. 11. Komisja Oceny Wniosków dokonuje ponownej oceny formalnej w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia dokumentów przez Kandydata/tkę. 16. OCENA MERYTORYCZNO-TECHNICZNA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę formalną są przekazywane do oceny merytorycznotechnicznej w oparciu o Kartę oceny merytoryczno-technicznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z uzasadnieniem. W szczególności oceniane będą następujące elementy: 29

30 Nr pytania Kryteria Waga Maks. wynik I SYTUACJA FINANSOWA UCZESTNIKA PROJEKTU 20 - uczestnik projektu nie osiąga jeszcze przychodów (4 pkt) - przychody nie pokrywają kosztów (3 pkt) - przychody są równe kosztom (2 pkt) - przychody przewyższają koszty (1 pkt) 5 20 II PRZYCZYNY PROBLEMÓW Z PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWA 20 III - niezależne od uczestnika projektu np. sezonowość branży (3-4 pkt) - zależne od uczestnika projektu (1-2 pkt) WPŁYW WSPARCIA POMOSTOWEGO NA ODZYSKANIE PŁYNNOŚCI - znaczący wpływ (4 pkt) - pozytywny wpływ (3 pkt) - niewielki wpływ (2 pkt) - nie wpłynie (1 pkt) Maksymalna liczba punktów Członkowie Komisji Oceny Wniosków dokonują szczegółowej oceny wniosków zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim/Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz standardy oceny wniosków). 3. Końcowa ocena punktowa projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby. Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicznymi. Ocena poszczególnych kryteriów będzie dokonywana w skali od 1 do 4 w zgodzie z następującymi wskazówkami: 1 = bardzo słabo zgodny, 2 = słabo zgodny, 3 = zasadniczo zgodny, 4 = zdecydowanie spójny. Następnie przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach. Pierwszeństwo będą miały wnioski, które w wyniku oceny uzyskają najwyższą ogólną liczbę punktów. W stosowanej punktacji dopuszcza się wyłącznie liczby całkowite. 4. Wnioski ocenione pod względem merytorycznym, które w każdej z kart, otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów (36 punktów), zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów, umieszczane są na liście wniosków rekomendowanych do wsparcia. 5. Wnioski, które otrzymały mniej niż 60% punktów lub w poszczególnych punktach oceny merytorycznej zyskały mniej niż 60% punktów nie są rekomendowane do wsparcia. 6. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków KOW wynosi więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów - 60 (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% punktów), przeprowadzona zostanie dyskusja w celu usunięcia rozbieżności, a jeśli to nie przyniesie skutku, wniosek musi być oceniony przez trzeciego Członka Komisji, 30

31 wyłonionego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę losowo. Ocena trzeciej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku. 7. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilku Uczestników/czek Modułu A wówczas KOW dokona ich wyboru na podstawie losowania. 8. Procedura przyznawania wsparcia pomostowego jest zgodna z procedurą przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości opisaną w W ramach procedury przyznawania podstawowego wsparcia pomostowego, Beneficjent przewiduje utworzenie rezerwy finansowej w wysokości ,00 zł, rezerwa ma na w celu sfinansowania umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, zawartych z Uczestnikami/czkami Modułu A, którzy pozytywnie przeszli procedurę odwoławczą. 6 Uczestników/czek Modułu A (najwyżej ocenionych), otrzyma podstawowe wsparcie pomostowe przed zakończeniem procedury odwoławczej, pozostałe osoby po zakończeniu działań związanych odwołaniami. 10. Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego następuje w dwóch etapach. 11. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej, sporządzana jest lista rankingowa wniosków według kolejności otrzymanych punktów na ocenie merytorycznej oraz sporządzany jest protokół z prac KOW, który przekazany jest do akceptacji IP Po akceptacji przez IP2 protokołów Beneficjent powiadamia Uczestnika/czkę Modułu A w formie pisemnej i elektronicznej (w skuteczny sposób) o wynikach oceny Wniosku, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym, dołączając kserokopie kart oceny formalnej i merytorycznej, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 12. Umowa o wsparcie pomostowe, może zostać podpisana dopiero po otrzymaniu akceptacji przez IP2 protokołu z posiedzenia KOW. 13. Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego dla 6 osób, których wnioski zajęły pierwsze 6 miejsc na liście rankingowej następuje po podpisaniu przez ww. osoby Umowy o wsparcie pomostowe. 14. Terminy dotyczące sporządzania list rankingowych, podpisywania umów o wsparcie pomostowe oraz zasady dotyczące rezygnacji z udziału w projekcie są analogiczne do procedury przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. 15. Procedura odwoławcza w ramach wsparcia pomostowego jest tożsama z procedurą odwoławczą w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, która została określona w 8 niniejszego regulaminu. 16. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej sporządzany jest aneks do protokołu z prac KOW, który przekazany jest do akceptacji IP2. Po uzyskaniu akceptacji aneksu do protokołu, publikowana jest lista rankingowa wniosków, które otrzymały wsparcie w drugim etapie (26 wniosków), jak również Beneficjent informuje Uczestników Modułu A w formie pisemnej i elektronicznej o wynikach oceny jego wniosku wraz ze szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym dołączając kserokopię Karty Oceny Merytoryczno-Technicznej z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). 31

32 17. UMOWA O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Uczestnik/czka Modułu A wyznaczony do wsparcia pomostowego jest zobowiązany do dostarczenia Beneficjentowi wymaganych dokumentów do podpisania Umowy, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyznanym wsparciu. 2. Beneficjent po uzyskaniu wymaganych dokumentów podpisuje z Uczestnikiem/czką Umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu). Załącznikiem do Umowy jest Wniosek/kopia Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnika/czkę Modułu A wraz z załącznikami (w tym: Harmonogram rzeczowofinansowy, który określa wykaz wydatków uznanych za kwalifikowane, oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy publicznej). 3. Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego określa m.in: a) przedmiot podstawowego wsparcia pomostowego, b) okres udzielania podstawowego wsparcia pomostowego, c) finansowanie podstawowego wsparcia pomostowego, d) zapisy szczegółowe dotyczące wypłaty i wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego: wartość transz, termin i warunki ich wypłaty, e) obowiązki Beneficjenta w zakresie kontroli prawidłowości realizacji Umowy, f) warunki dotyczące trybu zwrotu otrzymanych środków i rozwiązania umowy. 4. Warunkiem wypłaty środków jest wniesienie przez Uczestnika/czkę projektu (Beneficjenta pomocy) zabezpieczenia. 5. Zasady i formy wniesienia zabezpieczenia są analogiczne do procedury przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 6. Wzór Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu. 7. Wraz z podpisaną Umową Beneficjent przekazuje Uczestnikowi/czce Modułu A (Beneficjentowi pomocy) zaświadczenie o przyznanej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U Nr 53, poz. 354 z późn. zm.). Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się datę podpisania Umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego. Wartość udzielonej pomocy de minimis, stanowiącej podstawowe finansowe wsparcie pomostowe należy zdyskontować. Zasady dyskontowania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 2004, Nr 194, poz.1983, z późn. zm.). 8. Po podpisaniu umowy z Uczestnikiem/czkę Modułu A (Beneficjentem Pomocy) w terminie w niej określonym, Beneficjent rozpoczyna wypłacanie rat podstawowego wsparcia pomostowego. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest co do zasady w miesięcznych transzach, przez okres 6 miesięcy liczony od dnia zawarcia umowy. 9. Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości w danym miesiącu, mogą zostać wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia okresu realizacji wsparcia pomostowego określonego w umowie. 32

33 10. Beneficjent Pomocy może zwrócić się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. 11. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, w wysokości przekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku, mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody Beneficjenta. Zmiany te wymagają dokonania zmiany umowy w formie aneksu. 12. Wniosek o zmiany w harmonogramie, musi zostać złożony w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed dniem, w którym zmiana powinna wejść w życie. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika/czkę Modułu A lub gdy została ona zaakceptowana przez Beneficjenta. 13. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, w wysokości nieprzekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku, nie wymagają sporządzania aneksu do umowy a jedynie poinformowania Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od wystąpienia zmian. 14. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania przyznanych środków. 15. Rozliczenie przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatków następuje poprzez złożenie oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym (załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu) oraz szczegółowego zestawienia zakupionych dóbr i usług oraz ich wartości. 16. Beneficjent pomocy, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta lub właściwego organu kontrolnego, w przypadku gdy: a) prowadził działalność gospodarczą, przez okres krótszy niż 6 miesięcy liczony od dnia zawarcia umowy o przyznanie wsparcia pomostowego. Do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, b) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, c) otrzymane środki w części lub całości wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, d) złoży niezgodne z prawdą oświadczenia, e) naruszy inne warunki umowy. 17. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnicy/czki Modułu A otrzymują również pomoc doradczą (indywidualne, śr. 6h/Uczestnika/czkę) - w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 18. Dopuszcza się możliwość realizacji większej liczby godzin doradztwa dla prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli jest to uzasadnione z punktu widzenia celów projektu, a Beneficjent (operator wsparcia finansowego) posiada zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Zakres doradztwa powinien obejmować nie tylko ogólne doradztwo o charakterze biznesowym, ale również kwestie związane z poprawą rentowności indywidualnych przedsięwzięć poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu. 19. Pomoc doradcza, udzielana jest na podstawie Aneksu do umowy o udzielenie usług doradczoszkoleniowych (po założeniu działalności gospodarczej) zawartej między Uczestnikiem/czką Modułu A a Beneficjentem, określającego formę i wartość pomocy, którą będzie objęty Uczestnik/czka Modułu A Aneks do umowy powinien zawierać zobowiązanie do przestrzegania procedur wynikających 33

34 z przepisów pomocy publicznej oraz opis procedury zwrotu wypłaconych środków, w tym termin oraz sposób naliczania odsetek. 20. Pomoc doradcza w ramach podstawowego wsparcia pomostowego jest pomocą publiczną de mimis. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 k. c. 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o dofinansowanie podpisanej przez Beneficjenta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, a także w przypadku, pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z WUP. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Beneficjenta. 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej podjętej przez Beneficjenta pomocy w oparciu o przyznane środki w okresie do 12 miesięcy 3 od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej i w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego oraz 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie wsparcia pomostowego w przypadku przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego. 6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjenta po zasięgnięciu opinii IP2 w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wytycznych a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz zalecenia IP i IP2. 7. Wszystkie dokumenty programowe dotyczące Uczestników/czek Modułu A i realizacji projektu dostępne będą w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu tj. 8. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i Wytycznych. 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL w Województwie Śląskim, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez IP2. 3 Beneficjent ma obowiązek monitorowania prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczetnika/czke Moduł A w okresie 12 m-cy od chwili rozpoczęcia przez Uczestnika działalności gospodarczej w ramach projektu. 34

35 ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1: Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej; Załącznik 2: Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości; Załącznik 2.1: Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie; Załącznik 2.2: Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis; Załącznik 2.3: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; Załącznik 2.4: Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; Załącznik 2.5: Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków; Załącznik 2.6: Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa; Załącznik 2.7: Harmonogram rzeczowo-finansowy; Załącznik 2.8: Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej; Załącznik 2.9: Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny; Załącznik 2.10: Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań; Załącznik 2.11: Oświadczenie o dacie złożenia wniosku o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Załącznik 2.12: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT; Załącznik 3: Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości; Załącznik 4: Karta oceny merytoryczno-technicznej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z uzasadnieniem; Załącznik 5: Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości; Załącznik 6: Oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym; Załącznik 7: Szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług, ich wartości oraz parametrów techniczno-jakościowych; Załącznik 8: Harmonogram rzeczowo-finansowy (szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat); Załącznik 9: Oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe; Załącznik 10: Wniosek o przyznanie wsparcie pomostowego; Załącznik 11: Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcie pomostowego; Załącznik 12: Karta oceny merytoryczno-technicznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego; Załącznik 13: Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego; Załącznik 14: Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym; Załącznik 15: Oświadczenie o niezawieszeniu bądź wyrejestrowaniu działalności gospodarczej; Załącznik 16: Oświadczenie beneficjenta pomocy o przyczynach pozostawania w złej kondycji finansowej; 35

36 Załącznik 17: Harmonogram rzeczowo-finansowy (szacunkowe zestawienie obligatoryjnych opłat); Załącznik 18: Aneks do Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego; Załącznik 19: Aneks do Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego po zarejestrowaniem działalności gospodarczej; Regulamin zatwierdzono dnia : Koordynator projektu Wiktor Cichoń 36

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY BIZNESPLANU. W ramach projektu Twoje miejsce na rynku pracy. nr projektu WND-RPSL C3/15

KARTA OCENY BIZNESPLANU. W ramach projektu Twoje miejsce na rynku pracy. nr projektu WND-RPSL C3/15 KARTA OCENY BIZNESPLANU W ramach projektu Twoje miejsce na rynku pracy nr projektu WND-RPSL.07.04.02-24-02C3/15 Poddziałanie 7.4.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA NR../DG/SnK/2011 z dnia.2011r. pomiędzy:

UMOWA UCZESTNICTWA NR../DG/SnK/2011 z dnia.2011r. pomiędzy: UMOWA UCZESTNICTWA NR../DG/SnK/2011 z dnia.2011r. pomiędzy: HRP Czernecka, Jaszczyński Spółka jawna z siedzibą w Łodzi, 90-418 Łódź, Al. T. Kościuszki 39, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice. Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.pl Tel: (+48)(32) 335 85 00, Faks: (+48)(32) 335 85 00

Bardziej szczegółowo

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie przedłużonego wsparcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego Projekt Stołeczne Centrum Kariery realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-14-195/13-00., zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma Twoją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt Własna firma Twoją szansą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego przez w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Drogowskaz na przedsiębiorczość realizowanego przez w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA PODSTAWOWEGO POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projekt Własna firma moja droga do integracji zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1.

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STANDARD UDZIELANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

STANDARD UDZIELANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr./ 2017 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. Bądź przedsiębiorcą w Koninie dotacja czeka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Spółdzielnie dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie 1 Postanowienia ogólne 1. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-020/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu Własna firma przepustką do świata biznesu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy/beneficjentów ostatecznych o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie pienie do spółdzielni socjalnej, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów

Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania wsparcia w ramach projektu Firma droga do sukcesu

REGULAMIN przyznawania wsparcia w ramach projektu Firma droga do sukcesu REGULAMIN przyznawania wsparcia w ramach projektu Firma droga do sukcesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Regulamin udzielania dotacji w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Projekt: Zostań swoim własnym szefem Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 w ramach Poddziałania 7.. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 007-01 Projekt: pn. Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS Projekt Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Umowa./../POKL/../2010

Umowa./../POKL/../2010 Rzeszów dnia.. r. Umowa./../POKL/../2010 na przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość Zarządcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Nr Umowy o dofinansowanie projektu: 72/RPLU /16

Nr Umowy o dofinansowanie projektu: 72/RPLU /16 Załącznik 5 do Regulaminu rekrutacji uczestników: Umowa o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH W ramach projektu: Mój pomysł - mój biznes - mój

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI. Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI Do Projektu Własna Firma to Twoja szansa 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26 -043/12 Własna Firma to Twoja szansa. 2. Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII Zatrudnienie Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR.../04/NZ/2014 z dnia r.

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR.../04/NZ/2014 z dnia r. UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR.../04/NZ/2014 z dnia. 2014 r. pomiędzy: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi, 92-203 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c, NIP: 7282493387

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r.

Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r. Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej 7 sierpnia 2012 r. Ścieżka uczestnika wsparcia dotacyjnego w projekcie ARES:

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces!

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja Firma Twój sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0008/16 Twoja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 UMOWA nr / /2012 O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników Projekt Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez GTW Project Sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA SZKOLENIOWO - DORADCZEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA SZKOLENIOWO - DORADCZEGO Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! Projekt PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO! współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 16. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START \ REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Lepszy Start, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Otwarte drzwi do zatrudnienia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Otwarte drzwi do zatrudnienia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Otwarte drzwi do zatrudnienia realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. do Projektu. Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie. RPO WŚ Działanie

Regulamin Rekrutacji. do Projektu. Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie. RPO WŚ Działanie Regulamin Rekrutacji do Projektu Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie RPO WŚ Działanie 10.2.1 Regulamin został przygotowany w celu przedstawienia zasad aplikowania oraz kwalifikacji Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW SKŁ ADANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. GRUDZIĄ DZKA FIRMOLANDIA wdraż anego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo