NOTA INFORMACYJNA. dla obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Emitent:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:"

Transkrypt

1 NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej ,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach Katowice, ul. Mieczyków 14 Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych owych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca Podmiot oferujący obligacje: Doradca prawny: 18 kwietnia 2013 r.

2 2

3 1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych Celem emisji Obligacji serii C jest spłata części zadłużenia Emitenta wobec Pragma Inkaso S.A. i Pragma Faktoring S.A. 2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Emisja obejmowała nie mniej niż i nie więcej niż zdematerializowanych zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii C emitowanych przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent podjął działania celem dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów nie doszło do rejestracji Obligacji w KDPW lub wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst, Obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Organizatora Emisji Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. 3. Wielkość emisji W wyniku przeprowadzonej emisji objętych zostało sztuk Obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej zł. Cena emisyjna 1 Obligacji serii C wynosiła zł, stąd Emitent pozyskał środki w łącznej wysokości zł (dziesięć milionów złotych). 4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych Wartość nominalna każdej Obligacji serii C wynosi zł. Cena emisyjna Obligacji serii C jest równa jej wartości nominalnej i wynosi zł. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty przydziału. Data wykupu przypada w dniu 5 kwietnia 2015 roku nie będącym dniem roboczym, dlatego wypłata kwoty wykupu nastąpi w kolejnym dniu roboczym, czyli w dniu 7 kwietnia 2015 r. Obligacje serii C oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę w wysokości 4,5% (cztery i pięć dziesiątych punktu procentowego). Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Okresy odsetkowe wynoszą 6 (sześć) miesięcy każdy. Pierwszy okres odsetkowy jest liczony od Daty Przydziału. Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje serii C nie będą oprocentowane. Daty płatności odsetek przypadają w dniach nie będących dniami roboczymi (tj. sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, w których banki w Polsce nie świadczą usług dla klientów). Wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dacie płatności odsetek za każdy okres odsetkowy. Wypłata Odsetek następować będzie w terminach: 7 października 2013 r. za pierwszy Okres Odsetkowy; 7 kwietnia 2014 r. - za drugi Okres Odsetkowy; 6 października 2014 r. - za trzeci Okres Odsetkowy; 7 kwietnia 2015 r. za czwarty Okres Odsetkowy. 3

4 Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji serii C na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek (wskazanego w Tabeli nr 1 poniżej), chyba że regulacje KDPW będą wymagały ustalenia innego dnia ustalenia prawa do odsetek. Wysokość kuponu od jednej Obligacji serii C będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: liczba dni w danym okresie odsetkowym kupon = ( WIBOR 6M + 4,5%) zl 365 Tabela nr 1. Terminy płatności z tytułu Obligacji serii C Nr okresu Data ustalenia wysokości stawki referencyjnej Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Data ustalenia prawa do odsetek Ostatni dzień Okresu Odsetkowego Wypłata kuponu Odsetki od jednej Obligacji serii C za pierwszy Okres Odsetkowy, wynoszą 39,56 zł. Wypłata odsetek za pierwszy okres odsetkowy nastąpi w dniu 7 października 2013 roku. Szczegółowe zasady ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji serii C oraz sposób dokonania płatności z tytułu Obligacji serii C określają postanowienia Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz inne właściwe przepisy prawa i regulaminy. Płatność kuponu należnego Obligatariuszowi nastąpi poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Prawo wcześniejszego wykupu Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii C, na własne żądanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od Daty Przydziału. Decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Uchwała Zarządu określi Dzień Wcześniejszego Wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu powiększoną o premię w wysokości 0,1% wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 (trzydzieści) dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane wyłącznie w całości w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych Obligacji. Realizacja przez Emitenta prawa wcześniejszego wykupu będzie się wiązała z zawieszeniem notowań Obligacji serii C. 4

5 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Rodzaj Zabezpieczenia: Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczeniem Obligacji są: - zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą ( Zbiór ) ustanowiony jako zabezpieczenie dla wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, obligacji serii A, obligacji serii B i Obligacji serii C, - poręczenie udzielone przez PRAGMA INKASO S.A. w Katowicach, spółkę dominującą wobec Emitenta. Przedmiot zastawu: Zbiór obciążony zastawem rejestrowym obejmuje zbiór istniejących i przyszłych praw (wierzytelności) Emitenta stanowiących całość gospodarczą, za pomocą której Emitent prowadzi swoją podstawową działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu finansowania podmiotom trzecim poprzez udzielanie zabezpieczonych pożyczek przeznaczonych przede wszystkim na finansowanie zakupów aktywów, transakcji kapitałowych oraz inwestycji. Zbiór tworzą funkcjonalnie powiązane istniejące i przyszłe Wierzytelności z jednej strony służące do finansowania tej działalności Emitenta (Wierzytelności z Rachunku), a z drugiej tworzące tak finansowane aktywa finansowe (Wierzytelności z Pożyczek); Zbiór jest zbiorem praw stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy o zastawie rejestrowym; Zbiór stanowi przedmiot Zastawu Rejestrowego). Wierzytelności z Pożyczek to wszystkie istniejące oraz przyszłe wierzytelności Emitenta wobec podmiotów trzecich z tytułu istniejących i przyszłych zawieranych przez Emitenta, jako pożyczkodawcę umów pożyczek, spełniających Warunki Minimalne. Warunki Minimalne to następujące warunki, które łącznie muszą spełniać Wierzytelności z Pożyczek, aby wejść w skład Zbioru oraz pozostać w tym Zbiorze: 1) Umowa Pożyczki zawarta jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące; 2) Emitent uprawniony jest do żądania spełnienia świadczenia z tytułu Umowy Pożyczki bez względu na zastrzeżony termin w przypadku jakichkolwiek opóźnień w spłacie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy Pożyczki, a w szczególności jakichkolwiek rat lub odsetek wynikających z Umowy Pożyczki; 3) wierzytelności wynikające z Umowy Pożyczki są zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego, hipoteki, lub przewłaszczenie na zabezpieczenie; 4) łączna wartość zabezpieczenia ustanowionego na aktywach liczona według wzoru: 0,7 x Wycena nieruchomości + 0,5 x Wycena innych niż Nieruchomości aktywów jest nie mniejsza niż wartość nominalna kwoty pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki; 5) Pożyczkobiorca uzyskał pozytywny Rating; a ponadto następujące warunki, które łącznie muszą spełniać Wierzytelności z Pożyczek, aby wejść w skład Zbioru: 6) wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna ani w całości ani w części, przez co strony rozumieją, że ani Emitent ani Pożyczkobiorca nie złożył oświadczenia wskazującego na to, że kwestionuje on istnienie wierzytelności lub jej wysokość; 7) nie ogłoszono upadłości Pożyczkobiorcy, ani też Pożyczkobiorca nie złożył w sądzie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego; 8) wierzytelność nie jest wymagalna; 9) wierzytelność nie została zajęta na rzecz osoby trzeciej ani żadnego organu władzy publicznej, ani też żadna osoba trzecia nie zgłasza roszczeń do wierzytelności. 5

6 Wierzytelność z Rachunku to istniejące i przyszłe wierzytelności Emitenta wobec banku z tytułu umowy bankowego Rachunku Powierniczego o wypłatę środków zgromadzonych na tym rachunku bankowym. Podmiot udzielający zabezpieczenia: Podmiotem udzielającym zabezpieczenia (zastawcą) jest Emitent. Najwyższa Suma Zabezpieczenia: Najwyższa suma zabezpieczenia oznaczona w umowie zastawu rejestrowego wynosi ,- (trzydzieści dziewięć milionów) złotych. Raporty o stanie przedmiotu zastawu: Emitent został obciążony szeregiem obowiązków informacyjnych wobec Administratora Zastawu. Emitent będzie przekazywał m.in. (1) miesięczny raport dotyczący stanu Wierzytelności na ostatni dzień miesiąca, raport wskaże w szczególności: wyciąg z Rachunku Powierniczego, Wykaz Wierzytelności z Pożyczek wchodzących w skład Zbioru, informację o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z sytuacją prawną i faktyczną Emitenta oraz oświadczenie Emitenta o istnieniu Stanu Niedoboru i ewentualnie wskazanie Kwoty Niedoboru, (2) dokumentację wszystkich zawieranych Umów Pożyczek, a w szczególności same umowy pożyczki i aneksy do nich, dokumentów stanowiących podstawę ustanowienia wszystkich zabezpieczeń wierzytelności oraz Wyceny i Ratingi. Zmiana przedmiotu zabezpieczenia: Emitent zastrzega, że w okresie istnienia zastawu rejestrowego zabezpieczającego zarówno wierzytelności z obligacji serii A, z obligacji serii B jak i wierzytelności z Obligacji serii C, zbiór wierzytelności obciążony zastawem rejestrowym może zostać odpowiednio powiększony w przypadku, gdy Emitent będzie emitował kolejne serie obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji. W takim przypadku kolejne serie obligacji mogą być zabezpieczone łącznie z obligacjami serii A, obligacjami serii B oraz Obligacjami serii C jednym zastawem rejestrowym na odpowiednio powiększonym zbiorze wierzytelności, albo następnymi zastawami rejestrowymi. Wartość Zabezpieczenia oraz Najwyższa Suma Zabezpieczenie ulegnie wówczas odpowiedniemu zwiększeniu. Emitent zastrzega, że obligacjom kolejnych serii emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji może przysługiwać równe z obligacjami serii A, obligacjami serii B i Obligacjami serii C pierwszeństwo w zaspokojeniu z odpowiednio powiększonego zbioru wierzytelności, niezależnie od tego czy będą zabezpieczone za pomocą tego samego, czy kolejnych zastawów rejestrowych. Administrator Zastawu: Emitent ustanowił administratora zastawu, który będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy, prawa i obowiązku zastawnika wynikające z umowy zastawniczej i przepisów prawa ( Administrator Zastawu ). Administratorem Zastawu jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. W związku z wnioskiem Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy uczestnictwie Emitenta, o wpisanie zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w drodze postanowienia, w dniu 29 marca 2013 r. dokonał zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów pod pozycją Zastawnikiem jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Poręczenie: Zobowiązania Emitenta z tytułu obligacji są dodatkowo zabezpieczone poprzez poręczenie udzielone przez Pragma Inkaso S.A. łącznie dla zobowiązań z tytułu obligacji serii A, obligacji serii B i Obligacji serii C do kwoty nie wyższej niż ,- (trzydzieści dziewięć milionów) złotych. W dniu 25 marca 2013 r. pomiędzy Pragma Inkaso S.A., a Emitentem zawarty został aneks nr 2 do Umowy o udzielenie poręczenia zawartej dnia 29 marca 2012 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 18 października 2012 r. Prawa i obowiązki Obligatariuszy wynikające z ustanowionego zabezpieczenia Zawiadomienia Administratora Zastawu: Obligatariusz powinien zawiadomić Administratora Zastawu o wszystkich wiadomych Obligatariuszowi Przypadkach Naruszenia określonych w Warunkach Emisji. Obligatariusz powinien bezzwłocznie zawiadomić na piśmie Administratora Zastawu o wszelkich skierowanych do Emitenta żądaniach, załączając do zawiadomienia kopię takiego żądania. 6

7 Sposoby zaspokojenia: Umowa zastawu rejestrowego przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu (1) w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, (2) w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, (3) w drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu. Wartość Przedmiotu Zastawu przyjęta na potrzeby przejęcia ustalona będzie w sposób wskazany w umowie, w szczególności przy uwzględnieniu opisanych w umowie cech wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Dodatkowo w związku z zapisami Umowy poręczenia z dnia 29 marca 2012 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 18 października 2012 r. i aneksem nr 2 z dnia 25 marca 2013 r. zawartej pomiędzy Pragma Inkaso S.A. (Poręczyciel), a Emitentem, Emitent bądź Obligatariusze uprawnieni z obligacji serii C będą mogli dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń bezpośrednio od Poręczyciela, na wypadek nie wykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań z Obligacji przez Emitenta. Skutki przejęcia przedmiotu zastawu: Przejęcie przez Administratora Zastawu przedmiotu zastawu spowoduje wygaszenie zobowiązań Emitenta względem Obligatariuszy do wysokości wartości przedmiotu zastawu ustalonej zgodnie z umową zastawu rejestrowego. W przypadku, gdy wysokość niespłaconych zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji przekroczy wartość przedmiotu zastawu ustaloną zgodnie z umową zastawu rejestrowego, wówczas to zobowiązanie Emitenta ulega wygaszeniu w sposób proporcjonalny do liczby Obligacji przysługujących poszczególnym Obligatariuszom, przy czym w pierwszej kolejności wygaszeniu ulega zobowiązanie do zapłaty należności głównej. Uzyskiwanie spłat przez Obligatariuszy: W przypadku dokonania przejęcia przez Administratora Zastawu przedmiotu zastawu, Administrator Zastawu przystąpi do windykacji lub spieniężania w inny sposób wierzytelności wchodzących w skład przejętego zbioru wierzytelności, celem przekazania uzyskanych środków Obligatariuszom, na zasadach określonych w umowie w sprawie ustanowienia administratora zastawu, przy czym w pierwszej kolejności zostaną zaspokojone koszty i wydatki Administratora Zastawu związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji, a następnie kolejno nominał Obligacji, inne należności Administratora zastawu wobec Emitenta, Odsetki i pozostałe, niezaspokojone wcześniej koszty i wydatki Administratora Zastawu związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji. Wykup Obligacji w związku z Przypadkiem Naruszenia Za Przypadek Naruszenia zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji będzie uważane wystąpienie któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń: (i) (ii) (iii) (iv) (v) jakakolwiek wierzytelność wynikająca z Obligacji serii C stanie się wymagalna i nie zostanie zaspokojona przez Emitenta w terminie 5 (pięciu) dni roboczych (tj. bez sobót, niedziel oraz świąt państwowych) od dnia wymagalności; otwarcie likwidacji Emitenta; złożenie przez Emitenta wniosku o jego ogłoszenie upadłości, albo oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, lub złożenie takiego wniosku przez wierzyciela Emitenta i brak jego zwrotu, oddalenia, albo umorzenia postępowania w terminie 120 dni od dnia złożenia pozbawionego braków formalnych wniosku; wartość zobowiązań oprocentowanych, rozumianych jako kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe pomniejszona o posiadane środki pieniężne oraz wartość wykorzystanego limitu z Umowy Linii Pożyczkowej do kapitałów własnych powiększonych o wartość maksymalnego limitu z Umowy Linii Pożyczkowej przekroczy 150%; wystąpienie u Emitenta niespłaconych w terminie zobowiązań publiczno-prawnych w wysokości przekraczającej 2% (dwa procent) przychodów netto Emitenta za ubiegły rok obrotowy, ale nie mniej niż (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 7

8 W razie zaistnienia Przypadku Naruszenia Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne żądanie ( Żądanie Wcześniejszego Wykupu ), zgodnie z którym należące do niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne po doręczeniu Żądania Wcześniejszego Wykupu, przy czym Żądanie Wcześniejszego Wykupu może być złożone w trakcie utrzymywania się opóźnienia lub zwłoki. Żądanie Wcześniejszego Wykupu może być również złożone przez Administratora Zastawu. Przymusowy Wykup Obligacji odbędzie się poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne oprocentowanie naliczone od pierwszego dnia danego Okresu Odsetkowego do daty wymagalności spowodowanej złożeniem Żądania Wcześniejszego Wykupu. Żądanie Wcześniejszego Wykupu powinno być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności oraz powinno wskazywać w szczególności liczbę Obligacji przysługujących Obligatariuszowi oraz liczbę Obligacji objętych żądaniem Wcześniejszego Wykupu, a także powinno wskazywać Przypadek Naruszenia, w oparciu o który Żądanie Wcześniejszego Wykupu jest składane. Żądanie Wcześniejszego Wykupu składane przez Obligatariusza powinno również wskazywać podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Obligacji objęte Żądaniem Wcześniejszego Wykupu. Obligatariusz powinien zawiadomić o Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Administratora Zastawu i Organizatora Emisji, doręczając im poświadczony za zgodność odpis tego Żądania. Administratorowi Zastawu przysługuje ustawowe prawo żądania natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności z Obligacji w przypadku zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego wbrew umownemu zastrzeżeniu zawartemu w umowie zastawu rejestrowego, przez które Emitent jako zastawca zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu. Prawo żądania natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności z Obligacji w takim przypadku wykonywać będzie według własnej samodzielnej oceny Administrator Zastawu. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu samym Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie niniejszej Propozycji Nabycia, czyli na 31 grudnia 2012 r.: zobowiązania łączne ,71 zł, w tym zobowiązania oprocentowane ,82 zł. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 25 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z Programem Emisji Obligacji, którego częścią jest emisja Obligacji serii C, o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Cel emisji obligacji został opisany w punkcie 1. Środki, które Emitent przeznaczy na bieżącą obsługę obligacji będą uzyskiwane z bieżącej działalności, a w szczególności z działalności związanej z udzielaniem pożyczek. Obligacje zostaną wykupione z środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności uzyskanych ze spłat udzielonych pożyczek. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Nie dotyczy. 8

9 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego. Przedmiotem zastawu rejestrowego jest zbiór wierzytelności o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, który tworzą funkcjonalnie powiązane istniejące i przyszłe Wierzytelności z Rachunku Powierniczego oraz Wierzytelności z Pożyczek. Zbiór Wierzytelności z Pożyczek został wyceniony przez biegłego rewidenta na kwotę ,81 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy). Wycena została dokonana według stanu Zbioru na dzień 21 marca 2013 roku. Wierzytelności z Rachunku Powierniczego na dzień 21 marca 2013 roku wynosiły 67,61 zł. Środki pozyskane od Obligatariuszy z tytułu emisji Obligacji serii C zostały przekazane na Rachunek Powierniczy. Zgodnie z Umową Zastawu Wierzytelności z Rachunku Powierniczego weszły w skład Zbioru, powiększając odpowiednio wartość Zbioru. Wskazana powyżej wycena została przedstawiona w Załączniku do niniejszej Noty Informacyjnej. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowieniem z dnia 29 marca 2013 r. dokonał wpisu dotyczącego wyżej wymienionego zbioru wierzytelności w rejestrze zastawów pod numerem pozycji rejestru W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Nie dotyczy. 12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. Nie dotyczy. 13. Dodatkowe informacje W dniu 5 kwietnia 2012 roku Zarząd dokonał przydziału Obligacji serii C, o wartości nominalnej zł każda i łącznej wartości nominalnej zł (słownie: dziesięć milionów złotych). 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 28 marca 2013 r., data zakończenia subskrypcji: 4 kwietnia 2013 r.; 2) data przydziału instrumentów finansowych: 5 kwietnia 2013 r.; 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji serii C; 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów; 5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji serii C; 6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): zł; 7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 37; 8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 37, 9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję Spółka nie zawarła umów o subemisję; 10) łączne koszty emisji wyniosły: zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Do kosztów emisji zaliczają się jedynie koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty. Koszty emisji zostały zakwalifikowane do rozliczeń międzyokresowych kosztów i będą rozliczane okresowo do czasu wykupu obligacji jako koszty finansowe. 9

10 14. Załączniki Do niniejszej Noty Informacyjnej zostały dołączone następujące Załączniki: 1) Aktualny odpis z KRS Emitenta. 2) Tekst jednolity Umowy Spółki Emitenta 3) Uchwała w sprawie Programu emisji obligacji 4) Uchwała w sprawie emisji obligacji serii C 5) Propozycja nabycia i Warunki emisji obligacji serii C 6) Definicje i objaśnienia skrótów. 10

11 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 Umowa Spółki Tekst jednolity Umowy spółki Pragma Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach sporządzony na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym uwzględniający: 1. Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Premium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w organizacji z dnia 2 listopada 2009r., umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzonym przez notariusza Marię Kochan-Kopczyńską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 7, Rep. A nr 10516/ Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Premium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia 5 października 2011r., umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzonym przez notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2, Rep. A nr 5472/2011 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Firma spółki brzmi: Pragma Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka może używać skróconej nazwy "Pragma Inwestycje sp. z o.o." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą spółki jest miasto Katowice. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały i zakłady

19 5 Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Przedmiotem działalności spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: PKD Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 2. PKD Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 3. PKD Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 4. PKD Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 5. PKD Z Działalność prawnicza, 6. PKD Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 7. PKD Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 8. PKD Z Działalność holdingów finansowych, 9. PKD Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 10. PKD Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 11. PKD Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 12. PKD Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 13. PKD Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 14. PKD Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, 15. PKD Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 16. PKD Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 17. PKD Z Przygotowanie terenu pod budowę, 18. PKD Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 19. PKD Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 20. PKD Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 21. PKD Z Malowanie i szklenie, 22. PKD Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 23. PKD Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 19

20 24. PKD Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 25. PKD Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 26. PKD Z Pozostałe zakwaterowanie, 27. PKD Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 28. PKD Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 29. PKD Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 30. PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, 31. PKD Badania i analizy techniczne, 32. PKD Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 8 Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł (dwa miliony złotych) i jest podzielony na (dwadzieścia tysięcy) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. 9 Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 10 Udziały w kapitale zakładowym spółki zostają objęte w następujący sposób, iż wszystkie udziały, tj (dwadzieścia tysięcy) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości ,00 zł (dwa miliony złotych) obejmuje Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w Katowicach i pokrywa je w całości gotówką Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały zgromadzenia wspólników poprzez stworzenie nowych udziałów lub powiększenie wartości dotychczasowych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnie ,00 zł (dwudziestu milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2020r. nie będzie stanowić zmiany umowy spółki. 3. Podwyższenie, o którym mowa w punkcie 2, może nastąpić jednorazowo lub w drodze kilku odrębnych podwyższeń. 4. Wpłaty na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być dokonywane w postaci pieniężnej lub w postaci niepieniężnej. 20

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna

NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna NOTA INFORMACYJNA dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielicka 265 Niniejsza nota informacyjna została

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A.

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 8.600.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.

Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są:

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka akcyjna.----------------------------------------- 2. Założycielami Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Emitent, "Spółka"), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 KSH, uchwala co następuje:. Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała Numer 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 ---------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY ABG 184754, PESEL 80051315247 --------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A nr 823/2011 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiętnastego grudnia dwutysięcznego jedenastego roku (19.12.2011 r.) przede mną, notariuszem Ireną Krynicką, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łodzi działając w oparciu o postanowienia art. 409 oraz art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Statutu Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna

Tekst jednolity. Statutu Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna uwzględniający: 1. uchwały nr 6, nr 7 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 lutego 2007r., umieszczone w protokole

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. z dnia...

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. z dnia... Załącznik 9 do Opisu warunków UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o. z dnia... 1 Działając na podstawie art. 255 1

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ---------------------------------------------------

S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1/2015 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.

STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A. STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I Postanowienia Ogólne 1 Zarząd spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRAGMA FAKTORING S.A. zwołanego na 19 marca 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRAGMA FAKTORING S.A. zwołanego na 19 marca 2014 r. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRAGMA FAKTORING S.A. zwołanego na 19 marca 2014 r. Uchwała nr 1 z 19 marca 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo