NOTA INFORMACYJNA. dla obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Emitent:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:"

Transkrypt

1 NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej ,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach Katowice, ul. Mieczyków 14 Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych owych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca Podmiot oferujący obligacje: Doradca prawny: 18 kwietnia 2013 r.

2 2

3 1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych Celem emisji Obligacji serii C jest spłata części zadłużenia Emitenta wobec Pragma Inkaso S.A. i Pragma Faktoring S.A. 2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Emisja obejmowała nie mniej niż i nie więcej niż zdematerializowanych zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii C emitowanych przez Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie wyemitowanych Obligacji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent podjął działania celem dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów nie doszło do rejestracji Obligacji w KDPW lub wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst, Obligacje pozostaną zapisane w ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a. ust. 2 Ustawy o Obligacjach przez Organizatora Emisji Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. 3. Wielkość emisji W wyniku przeprowadzonej emisji objętych zostało sztuk Obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej zł. Cena emisyjna 1 Obligacji serii C wynosiła zł, stąd Emitent pozyskał środki w łącznej wysokości zł (dziesięć milionów złotych). 4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych Wartość nominalna każdej Obligacji serii C wynosi zł. Cena emisyjna Obligacji serii C jest równa jej wartości nominalnej i wynosi zł. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty przydziału. Data wykupu przypada w dniu 5 kwietnia 2015 roku nie będącym dniem roboczym, dlatego wypłata kwoty wykupu nastąpi w kolejnym dniu roboczym, czyli w dniu 7 kwietnia 2015 r. Obligacje serii C oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę w wysokości 4,5% (cztery i pięć dziesiątych punktu procentowego). Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Okresy odsetkowe wynoszą 6 (sześć) miesięcy każdy. Pierwszy okres odsetkowy jest liczony od Daty Przydziału. Po upływie ostatniego okresu odsetkowego Obligacje serii C nie będą oprocentowane. Daty płatności odsetek przypadają w dniach nie będących dniami roboczymi (tj. sobota, niedziela lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, w których banki w Polsce nie świadczą usług dla klientów). Wypłata odsetek nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dacie płatności odsetek za każdy okres odsetkowy. Wypłata Odsetek następować będzie w terminach: 7 października 2013 r. za pierwszy Okres Odsetkowy; 7 kwietnia 2014 r. - za drugi Okres Odsetkowy; 6 października 2014 r. - za trzeci Okres Odsetkowy; 7 kwietnia 2015 r. za czwarty Okres Odsetkowy. 3

4 Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji serii C na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek (wskazanego w Tabeli nr 1 poniżej), chyba że regulacje KDPW będą wymagały ustalenia innego dnia ustalenia prawa do odsetek. Wysokość kuponu od jednej Obligacji serii C będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem: liczba dni w danym okresie odsetkowym kupon = ( WIBOR 6M + 4,5%) zl 365 Tabela nr 1. Terminy płatności z tytułu Obligacji serii C Nr okresu Data ustalenia wysokości stawki referencyjnej Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Data ustalenia prawa do odsetek Ostatni dzień Okresu Odsetkowego Wypłata kuponu Odsetki od jednej Obligacji serii C za pierwszy Okres Odsetkowy, wynoszą 39,56 zł. Wypłata odsetek za pierwszy okres odsetkowy nastąpi w dniu 7 października 2013 roku. Szczegółowe zasady ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji serii C oraz sposób dokonania płatności z tytułu Obligacji serii C określają postanowienia Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz inne właściwe przepisy prawa i regulaminy. Płatność kuponu należnego Obligatariuszowi nastąpi poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza. Prawo wcześniejszego wykupu Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych Obligacji serii C, na własne żądanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od Daty Przydziału. Decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Uchwała Zarządu określi Dzień Wcześniejszego Wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu powiększoną o premię w wysokości 0,1% wartości nominalnej obligacji za każde pełne 30 (trzydzieści) dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji może zostać wykonane wyłącznie w całości w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych Obligacji. Realizacja przez Emitenta prawa wcześniejszego wykupu będzie się wiązała z zawieszeniem notowań Obligacji serii C. 4

5 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Rodzaj Zabezpieczenia: Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczeniem Obligacji są: - zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą ( Zbiór ) ustanowiony jako zabezpieczenie dla wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji, obligacji serii A, obligacji serii B i Obligacji serii C, - poręczenie udzielone przez PRAGMA INKASO S.A. w Katowicach, spółkę dominującą wobec Emitenta. Przedmiot zastawu: Zbiór obciążony zastawem rejestrowym obejmuje zbiór istniejących i przyszłych praw (wierzytelności) Emitenta stanowiących całość gospodarczą, za pomocą której Emitent prowadzi swoją podstawową działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu finansowania podmiotom trzecim poprzez udzielanie zabezpieczonych pożyczek przeznaczonych przede wszystkim na finansowanie zakupów aktywów, transakcji kapitałowych oraz inwestycji. Zbiór tworzą funkcjonalnie powiązane istniejące i przyszłe Wierzytelności z jednej strony służące do finansowania tej działalności Emitenta (Wierzytelności z Rachunku), a z drugiej tworzące tak finansowane aktywa finansowe (Wierzytelności z Pożyczek); Zbiór jest zbiorem praw stanowiącym całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy o zastawie rejestrowym; Zbiór stanowi przedmiot Zastawu Rejestrowego). Wierzytelności z Pożyczek to wszystkie istniejące oraz przyszłe wierzytelności Emitenta wobec podmiotów trzecich z tytułu istniejących i przyszłych zawieranych przez Emitenta, jako pożyczkodawcę umów pożyczek, spełniających Warunki Minimalne. Warunki Minimalne to następujące warunki, które łącznie muszą spełniać Wierzytelności z Pożyczek, aby wejść w skład Zbioru oraz pozostać w tym Zbiorze: 1) Umowa Pożyczki zawarta jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące; 2) Emitent uprawniony jest do żądania spełnienia świadczenia z tytułu Umowy Pożyczki bez względu na zastrzeżony termin w przypadku jakichkolwiek opóźnień w spłacie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy Pożyczki, a w szczególności jakichkolwiek rat lub odsetek wynikających z Umowy Pożyczki; 3) wierzytelności wynikające z Umowy Pożyczki są zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego, hipoteki, lub przewłaszczenie na zabezpieczenie; 4) łączna wartość zabezpieczenia ustanowionego na aktywach liczona według wzoru: 0,7 x Wycena nieruchomości + 0,5 x Wycena innych niż Nieruchomości aktywów jest nie mniejsza niż wartość nominalna kwoty pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki; 5) Pożyczkobiorca uzyskał pozytywny Rating; a ponadto następujące warunki, które łącznie muszą spełniać Wierzytelności z Pożyczek, aby wejść w skład Zbioru: 6) wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna ani w całości ani w części, przez co strony rozumieją, że ani Emitent ani Pożyczkobiorca nie złożył oświadczenia wskazującego na to, że kwestionuje on istnienie wierzytelności lub jej wysokość; 7) nie ogłoszono upadłości Pożyczkobiorcy, ani też Pożyczkobiorca nie złożył w sądzie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego; 8) wierzytelność nie jest wymagalna; 9) wierzytelność nie została zajęta na rzecz osoby trzeciej ani żadnego organu władzy publicznej, ani też żadna osoba trzecia nie zgłasza roszczeń do wierzytelności. 5

6 Wierzytelność z Rachunku to istniejące i przyszłe wierzytelności Emitenta wobec banku z tytułu umowy bankowego Rachunku Powierniczego o wypłatę środków zgromadzonych na tym rachunku bankowym. Podmiot udzielający zabezpieczenia: Podmiotem udzielającym zabezpieczenia (zastawcą) jest Emitent. Najwyższa Suma Zabezpieczenia: Najwyższa suma zabezpieczenia oznaczona w umowie zastawu rejestrowego wynosi ,- (trzydzieści dziewięć milionów) złotych. Raporty o stanie przedmiotu zastawu: Emitent został obciążony szeregiem obowiązków informacyjnych wobec Administratora Zastawu. Emitent będzie przekazywał m.in. (1) miesięczny raport dotyczący stanu Wierzytelności na ostatni dzień miesiąca, raport wskaże w szczególności: wyciąg z Rachunku Powierniczego, Wykaz Wierzytelności z Pożyczek wchodzących w skład Zbioru, informację o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z sytuacją prawną i faktyczną Emitenta oraz oświadczenie Emitenta o istnieniu Stanu Niedoboru i ewentualnie wskazanie Kwoty Niedoboru, (2) dokumentację wszystkich zawieranych Umów Pożyczek, a w szczególności same umowy pożyczki i aneksy do nich, dokumentów stanowiących podstawę ustanowienia wszystkich zabezpieczeń wierzytelności oraz Wyceny i Ratingi. Zmiana przedmiotu zabezpieczenia: Emitent zastrzega, że w okresie istnienia zastawu rejestrowego zabezpieczającego zarówno wierzytelności z obligacji serii A, z obligacji serii B jak i wierzytelności z Obligacji serii C, zbiór wierzytelności obciążony zastawem rejestrowym może zostać odpowiednio powiększony w przypadku, gdy Emitent będzie emitował kolejne serie obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji. W takim przypadku kolejne serie obligacji mogą być zabezpieczone łącznie z obligacjami serii A, obligacjami serii B oraz Obligacjami serii C jednym zastawem rejestrowym na odpowiednio powiększonym zbiorze wierzytelności, albo następnymi zastawami rejestrowymi. Wartość Zabezpieczenia oraz Najwyższa Suma Zabezpieczenie ulegnie wówczas odpowiedniemu zwiększeniu. Emitent zastrzega, że obligacjom kolejnych serii emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji może przysługiwać równe z obligacjami serii A, obligacjami serii B i Obligacjami serii C pierwszeństwo w zaspokojeniu z odpowiednio powiększonego zbioru wierzytelności, niezależnie od tego czy będą zabezpieczone za pomocą tego samego, czy kolejnych zastawów rejestrowych. Administrator Zastawu: Emitent ustanowił administratora zastawu, który będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy, prawa i obowiązku zastawnika wynikające z umowy zastawniczej i przepisów prawa ( Administrator Zastawu ). Administratorem Zastawu jest Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. W związku z wnioskiem Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy uczestnictwie Emitenta, o wpisanie zastawu na aktywach (wierzytelnościach) Emitenta, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w drodze postanowienia, w dniu 29 marca 2013 r. dokonał zmiany wpisu w Rejestrze Zastawów pod pozycją Zastawnikiem jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Poręczenie: Zobowiązania Emitenta z tytułu obligacji są dodatkowo zabezpieczone poprzez poręczenie udzielone przez Pragma Inkaso S.A. łącznie dla zobowiązań z tytułu obligacji serii A, obligacji serii B i Obligacji serii C do kwoty nie wyższej niż ,- (trzydzieści dziewięć milionów) złotych. W dniu 25 marca 2013 r. pomiędzy Pragma Inkaso S.A., a Emitentem zawarty został aneks nr 2 do Umowy o udzielenie poręczenia zawartej dnia 29 marca 2012 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 18 października 2012 r. Prawa i obowiązki Obligatariuszy wynikające z ustanowionego zabezpieczenia Zawiadomienia Administratora Zastawu: Obligatariusz powinien zawiadomić Administratora Zastawu o wszystkich wiadomych Obligatariuszowi Przypadkach Naruszenia określonych w Warunkach Emisji. Obligatariusz powinien bezzwłocznie zawiadomić na piśmie Administratora Zastawu o wszelkich skierowanych do Emitenta żądaniach, załączając do zawiadomienia kopię takiego żądania. 6

7 Sposoby zaspokojenia: Umowa zastawu rejestrowego przewiduje, że Administrator Zastawu może według swojego wyboru zaspokoić wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu zastawu (1) w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, (2) w drodze sprzedaży przez przetarg publiczny, prowadzony przez komornika lub notariusza, (3) w drodze przejęcia na własność zbioru wierzytelności jako przedmiotu zastawu. Wartość Przedmiotu Zastawu przyjęta na potrzeby przejęcia ustalona będzie w sposób wskazany w umowie, w szczególności przy uwzględnieniu opisanych w umowie cech wierzytelności wchodzących w skład zbioru. Dodatkowo w związku z zapisami Umowy poręczenia z dnia 29 marca 2012 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 18 października 2012 r. i aneksem nr 2 z dnia 25 marca 2013 r. zawartej pomiędzy Pragma Inkaso S.A. (Poręczyciel), a Emitentem, Emitent bądź Obligatariusze uprawnieni z obligacji serii C będą mogli dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń bezpośrednio od Poręczyciela, na wypadek nie wykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań z Obligacji przez Emitenta. Skutki przejęcia przedmiotu zastawu: Przejęcie przez Administratora Zastawu przedmiotu zastawu spowoduje wygaszenie zobowiązań Emitenta względem Obligatariuszy do wysokości wartości przedmiotu zastawu ustalonej zgodnie z umową zastawu rejestrowego. W przypadku, gdy wysokość niespłaconych zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji przekroczy wartość przedmiotu zastawu ustaloną zgodnie z umową zastawu rejestrowego, wówczas to zobowiązanie Emitenta ulega wygaszeniu w sposób proporcjonalny do liczby Obligacji przysługujących poszczególnym Obligatariuszom, przy czym w pierwszej kolejności wygaszeniu ulega zobowiązanie do zapłaty należności głównej. Uzyskiwanie spłat przez Obligatariuszy: W przypadku dokonania przejęcia przez Administratora Zastawu przedmiotu zastawu, Administrator Zastawu przystąpi do windykacji lub spieniężania w inny sposób wierzytelności wchodzących w skład przejętego zbioru wierzytelności, celem przekazania uzyskanych środków Obligatariuszom, na zasadach określonych w umowie w sprawie ustanowienia administratora zastawu, przy czym w pierwszej kolejności zostaną zaspokojone koszty i wydatki Administratora Zastawu związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji, a następnie kolejno nominał Obligacji, inne należności Administratora zastawu wobec Emitenta, Odsetki i pozostałe, niezaspokojone wcześniej koszty i wydatki Administratora Zastawu związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji. Wykup Obligacji w związku z Przypadkiem Naruszenia Za Przypadek Naruszenia zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji będzie uważane wystąpienie któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń: (i) (ii) (iii) (iv) (v) jakakolwiek wierzytelność wynikająca z Obligacji serii C stanie się wymagalna i nie zostanie zaspokojona przez Emitenta w terminie 5 (pięciu) dni roboczych (tj. bez sobót, niedziel oraz świąt państwowych) od dnia wymagalności; otwarcie likwidacji Emitenta; złożenie przez Emitenta wniosku o jego ogłoszenie upadłości, albo oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, lub złożenie takiego wniosku przez wierzyciela Emitenta i brak jego zwrotu, oddalenia, albo umorzenia postępowania w terminie 120 dni od dnia złożenia pozbawionego braków formalnych wniosku; wartość zobowiązań oprocentowanych, rozumianych jako kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe pomniejszona o posiadane środki pieniężne oraz wartość wykorzystanego limitu z Umowy Linii Pożyczkowej do kapitałów własnych powiększonych o wartość maksymalnego limitu z Umowy Linii Pożyczkowej przekroczy 150%; wystąpienie u Emitenta niespłaconych w terminie zobowiązań publiczno-prawnych w wysokości przekraczającej 2% (dwa procent) przychodów netto Emitenta za ubiegły rok obrotowy, ale nie mniej niż (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 7

8 W razie zaistnienia Przypadku Naruszenia Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne żądanie ( Żądanie Wcześniejszego Wykupu ), zgodnie z którym należące do niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne po doręczeniu Żądania Wcześniejszego Wykupu, przy czym Żądanie Wcześniejszego Wykupu może być złożone w trakcie utrzymywania się opóźnienia lub zwłoki. Żądanie Wcześniejszego Wykupu może być również złożone przez Administratora Zastawu. Przymusowy Wykup Obligacji odbędzie się poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne oprocentowanie naliczone od pierwszego dnia danego Okresu Odsetkowego do daty wymagalności spowodowanej złożeniem Żądania Wcześniejszego Wykupu. Żądanie Wcześniejszego Wykupu powinno być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności oraz powinno wskazywać w szczególności liczbę Obligacji przysługujących Obligatariuszowi oraz liczbę Obligacji objętych żądaniem Wcześniejszego Wykupu, a także powinno wskazywać Przypadek Naruszenia, w oparciu o który Żądanie Wcześniejszego Wykupu jest składane. Żądanie Wcześniejszego Wykupu składane przez Obligatariusza powinno również wskazywać podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Obligacji objęte Żądaniem Wcześniejszego Wykupu. Obligatariusz powinien zawiadomić o Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Administratora Zastawu i Organizatora Emisji, doręczając im poświadczony za zgodność odpis tego Żądania. Administratorowi Zastawu przysługuje ustawowe prawo żądania natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności z Obligacji w przypadku zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego wbrew umownemu zastrzeżeniu zawartemu w umowie zastawu rejestrowego, przez które Emitent jako zastawca zobowiązał się, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu. Prawo żądania natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności z Obligacji w takim przypadku wykonywać będzie według własnej samodzielnej oceny Administrator Zastawu. W przypadku wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu samym Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie niniejszej Propozycji Nabycia, czyli na 31 grudnia 2012 r.: zobowiązania łączne ,71 zł, w tym zobowiązania oprocentowane ,82 zł. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji przekroczenia poziomu zobowiązań powyżej 25 mln złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z Programem Emisji Obligacji, którego częścią jest emisja Obligacji serii C, o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Cel emisji obligacji został opisany w punkcie 1. Środki, które Emitent przeznaczy na bieżącą obsługę obligacji będą uzyskiwane z bieżącej działalności, a w szczególności z działalności związanej z udzielaniem pożyczek. Obligacje zostaną wykupione z środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta, w szczególności uzyskanych ze spłat udzielonych pożyczek. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Nie dotyczy. 8

9 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego. Przedmiotem zastawu rejestrowego jest zbiór wierzytelności o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, który tworzą funkcjonalnie powiązane istniejące i przyszłe Wierzytelności z Rachunku Powierniczego oraz Wierzytelności z Pożyczek. Zbiór Wierzytelności z Pożyczek został wyceniony przez biegłego rewidenta na kwotę ,81 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy). Wycena została dokonana według stanu Zbioru na dzień 21 marca 2013 roku. Wierzytelności z Rachunku Powierniczego na dzień 21 marca 2013 roku wynosiły 67,61 zł. Środki pozyskane od Obligatariuszy z tytułu emisji Obligacji serii C zostały przekazane na Rachunek Powierniczy. Zgodnie z Umową Zastawu Wierzytelności z Rachunku Powierniczego weszły w skład Zbioru, powiększając odpowiednio wartość Zbioru. Wskazana powyżej wycena została przedstawiona w Załączniku do niniejszej Noty Informacyjnej. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowieniem z dnia 29 marca 2013 r. dokonał wpisu dotyczącego wyżej wymienionego zbioru wierzytelności w rejestrze zastawów pod numerem pozycji rejestru W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Nie dotyczy. 12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. Nie dotyczy. 13. Dodatkowe informacje W dniu 5 kwietnia 2012 roku Zarząd dokonał przydziału Obligacji serii C, o wartości nominalnej zł każda i łącznej wartości nominalnej zł (słownie: dziesięć milionów złotych). 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 28 marca 2013 r., data zakończenia subskrypcji: 4 kwietnia 2013 r.; 2) data przydziału instrumentów finansowych: 5 kwietnia 2013 r.; 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji serii C; 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów; 5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji serii C; 6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): zł; 7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 37; 8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 37, 9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję Spółka nie zawarła umów o subemisję; 10) łączne koszty emisji wyniosły: zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Do kosztów emisji zaliczają się jedynie koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty. Koszty emisji zostały zakwalifikowane do rozliczeń międzyokresowych kosztów i będą rozliczane okresowo do czasu wykupu obligacji jako koszty finansowe. 9

10 14. Załączniki Do niniejszej Noty Informacyjnej zostały dołączone następujące Załączniki: 1) Aktualny odpis z KRS Emitenta. 2) Tekst jednolity Umowy Spółki Emitenta 3) Uchwała w sprawie Programu emisji obligacji 4) Uchwała w sprawie emisji obligacji serii C 5) Propozycja nabycia i Warunki emisji obligacji serii C 6) Definicje i objaśnienia skrótów. 10

11 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 Umowa Spółki Tekst jednolity Umowy spółki Pragma Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach sporządzony na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym uwzględniający: 1. Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Premium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w organizacji z dnia 2 listopada 2009r., umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzonym przez notariusza Marię Kochan-Kopczyńską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 7, Rep. A nr 10516/ Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Premium Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia 5 października 2011r., umieszczoną w protokole obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzonym przez notariusza Przemysława Czuka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2, Rep. A nr 5472/2011 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Firma spółki brzmi: Pragma Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka może używać skróconej nazwy "Pragma Inwestycje sp. z o.o." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą spółki jest miasto Katowice. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały i zakłady

19 5 Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Przedmiotem działalności spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: PKD Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 2. PKD Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 3. PKD Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 4. PKD Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 5. PKD Z Działalność prawnicza, 6. PKD Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 7. PKD Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 8. PKD Z Działalność holdingów finansowych, 9. PKD Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 10. PKD Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 11. PKD Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 12. PKD Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 13. PKD Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 14. PKD Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, 15. PKD Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 16. PKD Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 17. PKD Z Przygotowanie terenu pod budowę, 18. PKD Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 19. PKD Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 20. PKD Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 21. PKD Z Malowanie i szklenie, 22. PKD Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 23. PKD Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 19

20 24. PKD Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 25. PKD Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 26. PKD Z Pozostałe zakwaterowanie, 27. PKD Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 28. PKD Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 29. PKD Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 30. PKD 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne, 31. PKD Badania i analizy techniczne, 32. PKD Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 8 Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł (dwa miliony złotych) i jest podzielony na (dwadzieścia tysięcy) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. 9 Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 10 Udziały w kapitale zakładowym spółki zostają objęte w następujący sposób, iż wszystkie udziały, tj (dwadzieścia tysięcy) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości ,00 zł (dwa miliony złotych) obejmuje Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w Katowicach i pokrywa je w całości gotówką Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały zgromadzenia wspólników poprzez stworzenie nowych udziałów lub powiększenie wartości dotychczasowych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnie ,00 zł (dwudziestu milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2020r. nie będzie stanowić zmiany umowy spółki. 3. Podwyższenie, o którym mowa w punkcie 2, może nastąpić jednorazowo lub w drodze kilku odrębnych podwyższeń. 4. Wpłaty na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być dokonywane w postaci pieniężnej lub w postaci niepieniężnej. 20

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna.---------------------------- 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

N O T A I N F O R M A C Y J N A

N O T A I N F O R M A C Y J N A N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst dwuletnich obligacji

Bardziej szczegółowo

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Mięsne Mysław

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Załączniki. Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Bloober Team SA Sporządzony w związku z : zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu: 436.510 Akcji serii D, Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA. Na dzień 25.11.2014 TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA Na dzień 25.11.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stawający: ROMUALD KALYCIOK i GERARD KALYCIOK - Wspólnicy spółki SUNEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. ------------------------------------- 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne

STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DECORA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu DECORA S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska. 2 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Artykuł 1 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo