Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?"

Transkrypt

1 Polecenia edycyjne:? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? access-list - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun standardow list dostpu, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: access-list access-list-number {deny permit remark line} {any source [source-wildcard ]}[log] access-list 101 deny tcp any eq 80 - Aby zdefiniowa rozszerzon list kontroli dostpu IP, naley uy rozszerzonej wersji polecenia access-list w trybie konfiguracji globalnej. W przypadku rozszerzonych list ACL sprawdzany jest ródłowy i docelowy adres w pakiecie, a take protokół i numery portów. Składnia polecenia: access-list access-list-number [ dynamic dynamic-name [ timeout]] { deny permit } protocol source source-wildcard destination destination-wildcard [precedence precedence ] [ tos tos ] [ log log-input ] access-list access-list-number - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun standardow list dostpu, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: access-list access-list-number access-list-name access-list access-list-number{deny permit} source [source-wildcard ] [log] - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun standardow list dostpu, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: access-list access-list-number {deny permit } source [ source-wildcard ] [log] no access-list access-list-number access-list-name Any - Jako skrótu adresu ródłowego i maski blankietowej naley uy słowa kluczowego any. Składnia polecenia: access-list access-list-number {deny permit remark line} {any source [source-wildcard ]}[log] bandwidth - Aby ustawi przepustowo dla interfejsu, naley uy polecenia bandwidth w trybie konfiguracji interfejsu. Polecenie bandwidth umoliwia ustawienie parametru informacyjnego, który powoduje, e protokoły wyszego poziomu otrzymuj informacje tylko o biecej przepustowoci. Składnia polecenia: bandwidth kilobits banner motd # # - Aby zdefiniowa komunikat dnia, naley uy polecenia banner motd w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: banner motd d message d boot flash: - Polecenie to powoduje uruchomienie routera przy wykorzystaniu pamici błyskowej. Składnia polecenia: boot flash [flash-fs:] [partition-number:] [filename]

2 boot system - Aby okreli obraz systemu ładowany przez router podczas uruchamiania, naley uy polecenia boot system w trybie konfiguracji globalnej. Jeli router jest skonfigurowany do uruchamiania z serwera sieciowego, a w poleceniu boot system nie został podany plik obrazu systemu, w celu okrelenia nazwy domylnego pliku z obrazem systemu router korzysta z rejestru konfiguracji. Składnia polecenia: boot system file-url cdp enable - Uycie polecenia cdp enable w trybie konfiguracji interfejsu umoliwia włczenie protokołu CDP dla interfejsu. Składnia polecenia: cdp enable cdp holdtime - Aby okreli czas przetrzymania, który ma by wysłany w pakiecie aktualizacyjnym protokołu CDP, naley uy polecenia cdp holdtime w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: cdp holdtime cdp run - Aby włczy protokół CDP, naley uy polecenia cdp run w trybie konfiguracji globalnej. Aby wyłczy protokół CDP, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Protokół CDP jest domylnie włczony w trybie konfiguracji globalnej i na kadym obsługiwanym interfejsie, co umoliwia wysyłanie oraz odbieranie informacji zwizanych z protokołem CDP. Jednak niektóre interfejsy, na przykład interfejsy ATM, nie obsługuj protokołu CDP. Składnia polecenia: cdp run clear cdp counters - Uycie polecenia clear cdp counters w trybie konfiguracji globalnej umoliwia wyzerowanie liczników ruchu. Składnia polecenia: clear cdp counters clear cdp table - Aby wyczyci tablic zawierajc informacje CDP o ssiadach, naley uy polecenia clear cdp table w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: clear cdp table clear counters - Przetwarzanie pakietu składa si z wielu etapów, a w kadym z nich wykonywane s pewne testy. Wynik kadego etapu jest zapisywany w liczniku interfejsu. Administrator sieci moe przeanalizowa te liczniki, aby okreli przyczyny spadku wydajnoci routera lub sieci. Polecenie to umoliwia zerowanie wszystkich liczników dla okrelonych interfejsów. Składnia polecenia: clear counters interface-type number clear ip route * - To polecenie usuwa wszystkie trasy z tablicy routingu IP. Mona go take uy do usunicia okrelonej trasy. Składnia polecenia: clear ip route {network[mask] * } Clock - Aby rcznie ustawi zegar programowy systemu, naley uy jednego z formatów polecenia clock set w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: clock set hh:mm:ss day month year clock set hh:mm:ss month day year

3 clock rate Aby ustawi odpowiedni czstotliwo zegara dla połcze sprztowych z wykorzystaniem interfejsów szeregowych, takich jak moduły interfejsów sieciowych (NIM, ang. Network Interface Module) oraz procesory interfejsu, naley uy polecenia clock rate w trybie konfiguracji interfejsu. Aby usun czstotliwo zegara po zmianie interfejsu z urzdzenia DCE na DTE, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: clock rate speed-in- bits-per-second clock timezone - Aby okreli stref czasow dla wywietlanej godziny, naley uy polecenia clock timezone w trybie konfiguracji globalnej. Aby ustawi czas uniwersalny UTC, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: clock timezone zone hours[minutes] config-register - Aby zmieni ustawienia rejestru konfiguracji, naley uy polecenia configregister w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: config-register register-value configure terminal - Aby przej do trybu konfiguracji globalnej, naley uy tego polecenia w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: configure terminal Connect - Aby zalogowa si do hosta obsługujcego protokoły Telnet, rlogin lub LAT, naley uy polecenia connect w trybie EXEC. Składnia polecenia: connect [ip-address hostname] copy flash tftp - Aby skopiowa plik z miejsca ródłowego do docelowego, naley uy polecenia copy w trybie EXEC. Składnia polecenia: copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} copy running-config startup-config - Polecenie copy running-config startup-config umoliwia zapisanie konfiguracji biecej w konfiguracji pocztkowej. Powoduje to zmian pola rozruchowego rejestru konfiguracji oprogramowania. Składnia polecenia: copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} copy running-config tftp - Polecenie copy running-config tftp powoduje utworzenie kopii pliku konfiguracji biecej na serwerze TFTP. Składnia polecenia: copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} copy tftp flash - Aby skopiowa obraz systemu IOS przechowywany na serwerze TFTP do pamici błyskowej routera, naley uy polecenia copy tftp flash w trybie EXEC. Składnia polecenia: copy tftp {file-id flash config} copy tftp running-config - Polecenie copy tftp running-config powoduje skopiowanie pliku konfiguracyjnego z serwera TFTP do konfiguracji biecej. Składnia polecenia: copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp}

4 debug all - Aby włczy wszystkie procedury diagnostyczne, naley wprowadzi polecenie debug all w uprzywilejowanym trybie EXEC. Aby wyłczy wywietlanie wszystkich informacji diagnostycznych, naley uy polecenia no debug all. Polecenie no debug all zapewnia, e wszystkie polecenia debugowania zostan wyłczone. Składnia polecenia: debug all debug cdp adjacency - Do rozwizywania problemów zwizanych z informacjami CDP o ssiadach lub do ich monitorowania naley uy polecenia debug cdp adjacency w uprzywilejowanym trybie EXEC Składnia polecenia: debug cdp adjacency debug cdp events - Do rozwizywania problemów ze zdarzeniami CDP lub do ich monitorowania naley uy polecenia debug cdp events w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: debug cdp events debug cdp ip - Do rozwizywania problemów zwizanych z informacjami CDP o adresach IP lub do ich monitorowania naley uy polecenia debug cdp ip w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: debug cdp ip debug cdp packets - Do rozwizywania problemów z informacjami CDP dotyczcymi pakietów lub do ich monitorowania naley uy polecenia debug cdp packets w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: debug cdp packets debug ip igrp events - Wywietla wszystkie zdarzenia protokołu IGRP Składnia polecenia: debug ip igrp events debug ip igrp transactions - Wywietla aktualizacje IGRP przekazywane midzy routerami obsługujcymi IGRP. Składnia polecenia: debug ip igrp transactions debug ip packet - Polecenie debug ip packet w trybie EXEC słuy do wywietlania ogólnych informacji o przetwarzanych pakietach IP. Składnia polecenia: debug ip packet debug ip rip - Aby wywietli informacje dotyczce transakcji routingu RIP, naley uy polecenia debug ip rip w uprzywilejowanym trybie EXEC. Aby wyłczy debugowanie, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: debug ip rip debug ip rip {events} - To polecenie umoliwia wywietlenie transakcji protokołu RIP. Składnia polecenia: debug ip rip {events} debug telnet - Proces negocjacji połczenia Telnet mona wywietli za pomoc polecenia debug telnet. Składnia polecenia: debug telnet

5 default-information originate - Aby router rozgłaszał tras domyln za porednictwem protokołu RIP, naley uy polecenia default-information originate w trybie konfiguracji protokołu routingu. Aby wyłczy t funkcj, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: default-information originate [route-map mapname] description - Uycie polecenia description w trybie konfigurowania interfejsu umoliwia uytkownikowi wpisanie opisu interfejsu. Składnia polecenia: description string dir flash: - Polecenie dir flash: umoliwia sprawdzenie pamici błyskowej i wyszukanie prawidłowego obrazu oprogramowania Cisco IOS. Składnia polecenia: dir [/all] [filesystem: file-url] disable - Aby wyj z uprzywilejowanego trybu EXEC i powróci do trybu EXEC uytkownika lub na niszy poziom uprawnie, naley wpisa polecenie disable w trybie EXEC. Składnia polecenia: disable [privilege-level] enable - Aby przej do uprzywilejowanego trybu EXEC, naley uy polecenia enable w trybie EXEC uytkownika. Składnia polecenia: enable [privilege-level] enable password - Aby ustawi hasło lokalne chronice dostp do rónych poziomów uprawnie, naley uy polecenia enable password w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: enable password [level level] {password [encryption-type] encryptedpassword} enable secret - Aby okreli pewniejsze zabezpieczenie ni to, które oferuje polecenie enable password, naley uy polecenia enable secret w trybie konfiguracji globalnej. Stosowanie takiego tajnego hasła dostpu do trybu uprzywilejowanego jest zalecane, poniewa, w odrónieniu od hasła zwykłego, jest ono zawsze szyfrowane. Składnia polecenia: enable secret [level level] {password [encryption-type] encryptedpassword} erase startup-config - Polecenie erase startup-config trybu EXEC umoliwia usunicie konfiguracji, na któr wskazuje zmienna rodowiskowa CONFIG_FILE. Jeli zmienna ta wskazuje na pami NVRAM, router kasuje pami NVRAM. Jeli zmienna rodowiskowa CONFIG_FILE okrela urzdzenie pamici błyskowej i nazw pliku konfiguracyjnego, router usuwa plik konfiguracyjny. Składnia polecenia: erase {filesystem: start-up config} exit - Uycie polecenia exit umoliwia wyjcie z trybu konfiguracyjnego lub zamknicie aktywnej sesji terminala i zakoczenie trybu EXEC. Składnia polecenia: exit exit - Aby wylogowa si z routera, naley uy polecenia exit w trybie EXEC uytkownika lub w uprzywilejowanym trybie EXEC. Procedura ta nosi take nazw wychodzenia z aktywnej sesji lub z procesu EXEC. Składnia polecenia: exit

6 history size - Aby zmieni rozmiar bufora linii polece dla konkretnej linii, naley uy polecenia history size w trybie konfiguracji tej linii. Liczb linii mona dobra z zakresu 0 do 256, a domylnie jest ona równa 10. Aby zresetowa rozmiar bufora do standardowego rozmiaru 10, naley uy tej komendy ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: history size number-of-lines host - Jako skrótu adresu ródłowego i maski blankietowej ródła mona uy słowa kluczowego host z adresem IP hosta. Składnia polecenia: access-list access-list-number {deny permit remark line} {any source [source-wildcard ]}[log] hostname - Aby okreli lub zmieni nazw hosta routera, naley uy polecenia hostname w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: hostname hostname interface fastethernet 0/0 - Uycie polecenia interface fastethernet w trybie konfiguracji globalnej powoduje przejcie do trybu konfiguracji interfejsu Fast Ethernet. Składnia polecenia: interface type slot/port interface serial 0 - Aby skonfigurowa interfejs szeregowy routera, naley go włczy za pomoc polecenia interface serial w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: interface type number interface serial 0/0 - Polecenie interface serial 0/0 w trybie konfiguracji globalnej umoliwia skonfigurowanie typu interfejsu i włczenie trybu konfiguracji interfejsu. Składnia polecenia: interface serial 0/0 ip access-group - Aby ustawi list kontroli dostpu dla interfejsu, naley uy polecenia ip access-group w trybie konfiguracji interfejsu. Aby usun list kontroli dostpu, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip access-group access-list-number access-list-name{in out} ip access-group access-list-number { in out } - Aby skonfigurowa list dostpu dla pakietów przesyłanych do i z hosta, naley uy polecenia ip access-group w trybie konfiguracji interfejsu. Aby wyłczy nadzór nad pakietami przesyłanymi do i z hosta, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip access-group access-list-number access-list-name { in out } ip access-list - Nazwane listy ACL dla protokołu IP s standardowymi i rozszerzonym listami ACL, które maj nazwy zamiast numerów. Nazwan list ACL mona utworzy przy uyciu polecenia ip access-list. Składnia polecenia: ip access-list { standard extended } name ip address <ip address> <netmask> - Aby okreli podstawowy lub drugorzdny adres IP interfejsu, naley uy polecenia ip address w trybie konfiguracji interfejsu. Aby usun adres IP lub wyłczy przetwarzanie IP, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip address ip-address mask[secondary]

7 ip classless - Czasami router moe odbiera pakiety kierowane do podsieci sieci, do której nie ma trasy domylnej. Aby oprogramowanie IOS firmy Cisco przekazywało takie pakiety najlepsz moliw tras, naley uy polecenia konfiguracji globalnej ip classless. Aby wyłczy t funkcj, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Gdy funkcja ta jest wyłczona, oprogramowanie routera odrzuca pakiety kierowane do podsieci, która liczbowo mieci si w schemacie adresowania podsieci routera. Składnia polecenia: ip classless ip default-network - Aby wybra sie do wyznaczania bramy ostatniej szansy, naley uy polecenia ip default-network w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: ip default-network network-number ip http server - Aby w systemie Cisco włczy serwer HTTP oraz interfejs uytkownika obsługiwany przy uyciu przegldarki WWW, naley uy polecenia ip http server w trybie konfiguracji globalnej. Aby wyłczy serwer HTTP, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip http server ip host - Aby zdefiniowa statyczne odwzorowanie nazw hostów na adresy w pamici podrcznej hosta, naley uy polecenia ip host w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun odwzorowanie nazw na adresy, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip host name-of-host[tcp-port-number] ip-address [ip-address2... address8] ip route - Aby ustawi trasy statyczne, naley uy polecenia ip route w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun trasy statyczne, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip route prefix mask { ip-address interface-type interface-number [ ipaddress ]} [ distance ] [name] [permanent] [tag tag] ip route - Aby ustanowi trasy statyczne, naley uy polecenia ip route w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun trasy statyczne, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip route [address interface] ip route-cache - Uycie polecenia ip route-cache w trybie konfiguracji interfejsu daje kontrol nad wykorzystaniem buforów szybkiego przełczania w routingu IP. Aby wyłczy dowolny z tych trybów przełczania, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip route-cache ip route [next-hop-address outgoing interface] - Aby ustawi trasy statyczne, naley uy polecenia ip route w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun trasy statyczne, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip route prefix mask { ip-address interface-type interface-number [ ipaddress ]} [ distance ] [name] [permanent] [tag tag] ip split-horizon - Jest domylnie włczona i uniemoliwia wystpowanie podzielonego horyzontu. Składnia polecenia: ip split-horizon

8 line vty Polecenie line vty słuy do ustawiania hasła dla linii VTY. Aby uytkownicy mieli zdalny dostp do routera za porednictwem programu Telnet, naley ustawi hasło dla jednej lub kilku linii terminali wirtualnych (VTY). Zazwyczaj routery Cisco obsługuj pi linii VTY o numerach od 0 do 4. Składnia polecenia: line [aux console tty vty ] line-number [ending-line-number] line console 0 - Aby okreli lini do konfigurowania i włczy tryb konfiguracji linii, naley uy polecenia line console w trybie konfiguracji globalnej. W tym celu naley wprowadzi polecenie line console z parametrem okrelajcym typ linii (aux, console, tty lub vty) oraz wzgldny numer linii. Wzgldne numery linii zawsze zaczynaj si od zera. Składnia polecenia: line [aux console tty vty ] line-number [ending-line-number] login - Aby włczy sprawdzanie hasła podczas logowania si, naley uy polecenia login w trybie konfiguracji linii. Aby wyłczy sprawdzanie hasła i umoliwi nawizywanie połcze bez niego, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: login [local tacacs] logout - Aby zakoczy aktywn sesj Telnet, naley uy polecenia logout w wierszu polece urzdzenia, z którym nawizane jest połczenie. Składnia polecenia: logout maximum-paths - Aby ustawi maksymaln liczb tras równoległych, które moe obsługiwa protokół routingu, naley uy polecenia maximum-paths w trybie konfiguracji rodziny adresów lub protokołu routingu. Składnia polecenia: maximum-paths netstat - Polecenie netstat jest uywane w systemach Windows oraz UNIX/Linux do wywietlania informacji o protokole i połczeniach TCP/IP. Składnia polecenia: netstat network - Aby okreli list sieci dla protokołu RIP w wersji 2 lub protokołu IGRP, naley uy tej formy polecenia network. Aby usun pozycj, naley poprzedzi to polecenie słowem kluczowym no. Składnia polecenia: network network network-number - Aby okreli list sieci dla protokołu RIP w wersji 2 lub protokołu IGRP, naley uy tej formy polecenia network. Składnia polecenia: network network-address network x.x.x.x - To specify a list of networks for a Routing Information Protocol (RIP), RIP version 2, or Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) routing process, use this form of the network router configuration command. Składnia polecenia: network network-address no cdp enable - Uycie polecenia no cdp enable w trybie konfigurowania interfejsu powoduje wyłczenie protokołu CDP dla interfejsu. Domylnie protokół CDP jest włczony dla wszystkich obsługiwanych interfejsów. Składnia polecenia: no cdp enable

9 no cdp run - Aby wyłczy protokół CDP, naley uy polecenia no cdp run. Protokół CDP jest domylnie włczony w trybie konfiguracji globalnej i na kadym obsługiwanym interfejsie, co umoliwia wysyłanie oraz odbieranie informacji zwizanych z protokołem CDP. Jednak niektóre interfejsy, na przykład interfejsy ATM, nie obsługuj protokołu CDP. Składnia polecenia: no cdp run no ip classless - Czasami router moe odbiera pakiety kierowane do podsieci sieci, do której nie ma trasy domylnej. Aby oprogramowanie IOS firmy Cisco przekazywało takie pakiety najlepsz moliw tras, naley uy polecenia konfiguracji globalnej ip classless. Aby wyłczy t funkcj, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Gdy funkcja ta jest wyłczona, oprogramowanie routera odrzuca pakiety kierowane do podsieci, która liczbowo mieci si w schemacie adresowania podsieci routera. Składnia polecenia: no ip classless no ip redirects - Wyłcza komunikaty ICMP o przekierowaniu. Składnia polecenia: no ip redirects no ip route-cache - Uycie polecenia ip route-cache w trybie konfiguracji interfejsu daje kontrol nad wykorzystaniem buforów szybkiego przełczania w routingu IP. Aby wyłczy dowolny z tych trybów przełczania, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: no ip route-cache no ip split- horizon - Umoliwia routerom wysyłanie aktualizacji przez ten sam interfejs, z którego zostały odebrane. Składnia polecenia: no ip split- horizon No network - Aby okreli list sieci dla protokołu RIP w wersji 2 lub protokołu IGRP, naley uy tej formy polecenia network. Aby usun pozycj, naley poprzedzi to polecenie słowem kluczowym no. Składnia polecenia: no network network-address no router igrp - Aby skonfigurowa proces protokołu IGRP, naley uy polecenia router igrp w trybie konfiguracji globalnej. Aby wyłczy proces routingu IGRP, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: no router igrp autonomous-system no shutdown - Aby ponownie uruchomi wyłczony interfejs, naley uy polecenia no shutdown. Takie ponowne uruchomienie spowoduje, e zostan uwzgldnione nowo skonfigurowane parametry, na przykład adres IP. Naley to wykona dla wszystkich uywanych interfejsów, poniewa domylnie s one wyłczone. Składnia polecenia: no shutdown passive- interface - Polecenie passive-interface powoduje, e router nie wysyła aktualizacji tras przez dany interfejs. Składnia polecenia: passive-interface type number

10 Password - Aby okreli hasło linii, naley uy polecenia password w trybie konfiguracji linii. Pierwszy znak nie moe by cyfr. Łacuch znaków moe zawiera dowolne znaki alfanumeryczne, w tym spacje. Moe to by maksymalnie 80 znaków. Nie mona zdefiniowa hasła o postaci liczba-spacja-cokolwiek. Jeli po liczbie wystpuje spacja, powoduje to problemy. Na przykład hasło hello 21 jest poprawne, a hasło 21hello nie jest poprawne. W hale s rozróniane wielkie i małe litery. Na przykład hasła Sekret i sekret róni si. Aby usun hasło, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: password password ping - Aby sprawdzi podstawowe połczenia w sieciach Apollo, AppleTalk, Connectionless Network Service (CLNS), DECnet, IP, Novell IPX, VINES lub XNS, naley uy polecenia ping w trybie EXEC uytkownika lub w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: ping [protocol] {ip-address hostname} ping [protocol] {host address} - Polecenie ping w uprzywilejowanym trybie EXEC umoliwia diagnozowanie podstawowych połcze w sieciach Apollo, AppleTalk, Connectionless Network Service (CLNS), DECnet, IP, Novell IPX, VINES i XNS. Opcjonalny argument okrelajcy protokół moe przyj jedn z nastpujcych wartoci: apollo, appletalk, clns, decnet, ip, ipx, vines lub xns. Aby wykona rozszerzone polecenie ping, naley wprowadzi polecenie ping bez argumentów. Składnia polecenia: ping [protocol] {hostname ip-address } redistribute static - Aby włczy redystrybucj tras z jednej domeny routingu do drugiej domeny routingu, naley uy polecenia redistribute w trybie konfiguracji protokołu routingu. Aby wyłczy redystrybucj, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: redistribute protocol[process-id] [metric metric-value] [metric-type type-value] [match {internal external 1 external 2}] [tag tag-value] [route map map-tag] [weight weight] [subnets] resume - Uycie polecenia resume powoduje wznowienie sesji Telnet. Składnia polecenia: resume router igrp - Aby skonfigurowa proces protokołu IGRP, naley uy polecenia router igrp w trybie konfiguracji globalnej. Aby wyłczy proces routingu IGRP, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: router igrp autonomous-system router rip - Aby skonfigurowa proces routingu RIP, naley uy polecenia router rip w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: router rip service password-encryption - Aby hasła były szyfrowane, naley uy polecenia service password-encryption w trybie konfiguracji globalnej. To polecenie nie zapewnia wysokiego poziomu zabezpiecze sieci. Słuy ono przede wszystkim temu, aby nieuprawnione osoby nie mogły wywietli hasła zapisanego w pliku konfiguracyjnym. Składnia polecenia: service password-encryption

11 service timestamps debug uptime - Aby skonfigurowa znaczniki czasowe dla debugowania lub rejestrowanych komunikatów, naley uy jednego z polece service timestamps w trybie konfiguracji globalnej. Aby wyłczy t usług, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: - service timestamps message-type [uptime] - service timestamps {debug log} uptime - service timestamps {debug log} datetime [msec] [localtime] [show-timezone] [year] - no service timestamps [debug log] session-limit - Aby ustawi maksymaln liczb sesji terminala dla jednej linii, naley uy polecenia session-limit w trybie konfiguracji linii. Aby usun dowolny zdefiniowany limit sesji, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: session-limit session-number set - Ustawia zmienne rodowiskowe. setup - Aby przej do trybu konfigurowania setup naley uy polecenia setup w uprzywilejowanym trybie EXEC. Tryb setup umoliwia konfigurowanie routera bez korzystania z interfejsu wiersza polece (CLI) systemu IOS firmy Cisco. W tym trybie router prezentuje uytkownikowi informacje ogólne i prowadzi go przez podstawowe procedury konfiguracyjne. Jeli uytkownik nie jest zaznajomiony z obsług interfejsu CLI, tryb setup jest dla niego cennym narzdziem, poniewa w tym trybie s wywietlane proby o wprowadzenie okrelonych informacji potrzebnych do skonfigurowania routera. Składnia polecenia: setup show? - Polecenie show? powoduje wywietlenie listy dostpnych polece show. Składnia polecenia: show? show access-lists - Aby wywietli zawarto biecych list dostpu, naley uy polecenia show access-lists w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: show access-lists [access-list-number access-list-name] show arp - Aby wywietli pozycje tablicy ARP, naley uy polecenia show arp w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: show arp show cdp - Uycie polecenia show cdp w uprzywilejowanym trybie EXEC umoliwia wywietlenie globalnych informacji dla protokołu CDP, w tym zegara i czasu przetrzymania wpisów. Składnia polecenia: show cdp show cdp entry device-name [protocol version] - Aby wywietli informacje dotyczce okrelonego urzdzenia znajdujcego si w ssiedztwie, naley uy polecenia show cdp entry w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: show cdp entry {* device-name [*] [protocol version]}

12 show cdp interface [type number] - Aby wywietli informacje dotyczce interfejsów, dla których protokół CDP jest włczony, naley uy polecenia show cdp interface w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: show cdp interface [type number] show cdp neighbors - Uycie polecenia show cdp neighbors w uprzywilejowanym trybie EXEC umoliwia wywietlenie informacji o połczonych bezporednio systemach Cisco znajdujcych si w ssiedztwie. Jest to polecenie działajce tylko na urzdzeniach firmy Cisco i nie umoliwia ono rozpoznawania urzdze innych producentów. Składnia polecenia: show cdp neighbors [type number] [detail] show cdp traffic - Aby wywietli liczniki protokołu CDP, w tym liczb wysłanych i odebranych pakietów oraz błdów sumy kontrolnej, naley uy polecenia show cdp traffic w uprzywilejowanym trybie EXE. Składnia polecenia: show cdp traffic show clock - Aby wywietli dat i godzin na podstawie systemowego zegara programowego, naley uy polecenia show clock w trybie EXEC. Składnia polecenia: show clock show controllers serial - Polecenie show controllers w uprzywilejowanym trybie EXEC umoliwia wywietlenie informacji sprztowych dotyczcych interfejsu. Składnia polecenia: show controllers serial [slot/port] show debugging - Aby wywietli informacje o włczonych typach debugowania, naley uy polecenia show debugging w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: show debugging show flash - Aby wywietli układ i zawarto systemu plików pamici błyskowej, naley uy polecenia show flash w trybie EXEC. Składnia polecenia: - for Class A Flash file systems: show flash-filesystem : [ all chips filesys ] - for Class B Flash file systems: show flash-filesystem : [ partition number ] [ all chips detailed err summary ] - for Class C Flash file systems: show flash-filesystem : - for all Flash file systems: show flash is an acceptable, informative usage. show history - Aby wywietli list polece wprowadzonych w biecej sesji EXEC, naley uy polecenia show history w trybie EXEC. Składnia polecenia: show history show hosts - Aby wywietli domyln nazw domeny, styl usługi wyszukiwania nazw, list serwerów nazw oraz przechowywan w pamici podrcznej list nazw i adresów hostów, naley uy polecenia show hosts w trybie EXEC. Składnia polecenia: show hosts

13 show interfaces - Aby wywietli statystyk wszystkich interfejsów skonfigurowanych na routerze lub serwerze dostpowym, naley uy polecenia show interfaces w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: - show interfaces {type number} - show interfaces interface show interfaces serial 0/1 - Aby wywietli informacje dotyczce interfejsu szeregowego, naley uy polecenia show interfaces serial w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: show interfaces {type number} show ip interface - Aby wywietli stan wykorzystania interfejsów skonfigurowanych dla adresu IP, naley uy polecenia show ip interface w trybie EXEC. Składnia polecenia: show ip interface interface-type show ip interface brief - Aby wywietli krótkie podsumowanie informacji o adresie IP i jego stanie, naley uy polecenia show ip interface brief w trybie EXEC. Składnia polecenia: show ip interface brief show ip protocols - Aby wywietli parametry i biecy stan aktywnych procesów protokołu routingu, naley uy polecenia show ip protocols w trybie EXEC. Składnia polecenia: show ip protocols show ip protocols {summary} - Aby wywietli parametry i biecy stan aktywnych procesów protokołu routingu, naley uy polecenia show ip protocols w trybie EXEC. Składnia polecenia: show ip protocols {summary} show ip rip database - To polecenie umoliwia wywietlenie zawartoci prywatnej bazy danych protokołu RIP. Składnia polecenia: show ip rip database [ip-address{mask}] show ip route - Aby wywietli biecy stan tablicy routingu, naley uy polecenia show ip route w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: - show ip route [address [mask] [longer-prefixes]] [protocol [process-id]] [list access-listnumber access-list-name] - show ip route show ip route connected - Uycie polecenia show ip route w trybie EXEC umoliwia wywietlenie biecego stanu tablicy routingu. Uycie słowa kluczowego connectedumoliwia wywietlenie wszystkich sieci połczonych bezporednio. Składnia polecenia: show ip route [address [mask] [longer-prefixes]] [protocol [processid]] [list access-list-number access-list-name] show ip route ip address - Polecenie show ip route z adresem ip słuy do wywietlania informacji dotyczcych okrelonego adresu IP. Składnia polecenia: show ip route [address [mask] [longer-prefixes]] [protocol [processid]] [list access-list-number access-list-name]

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Tryby wprowadzania poleceń... 2 Uzyskanie pomocy... 2 Polecenia interfejsu użytkownika... 4 Wyświetlanie banerów (komunikatów)... 4 System

Bardziej szczegółowo

Wymagania Student powinien Warunkiem zaliczenia

Wymagania Student powinien Warunkiem zaliczenia Wymagania Program zaj studiów dziennych przewiduje 14 wicze po dwie godziny lekcyjne. Na studiach zaocznych i wieczorowych ze wzgldu na mniejszy wymiar godzinowy realizuje si o trzy wiczenia mniej. Student

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1)

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) 1. Podłączenie konsoli zarządzania routerem: Ustawienia dla programu HyperTerminal (a) oraz TeraTerm Pro (b): a) b) 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h Imię Nazwisko ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Podstawowe informacje dotyczące obsługi systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl

Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl ROUTER zadania i budowa Zadania routera segmentacja sieci wybór trasy 3 Zadania routera (segmentacja sieci) duże możliwości

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zmiany haseł. Zmiana sekwencji testu POST. Wymuszenie na routerze rozruchu oprogramowania IOS z pamięci NVRAM.

Monitorowanie zmiany haseł. Zmiana sekwencji testu POST. Wymuszenie na routerze rozruchu oprogramowania IOS z pamięci NVRAM. 1 Jakie są niektóre z powodów zmiany ustawień rejestru konfiguracji? (Wybierz dwie odpowiedzi). Zmuszenie systemu do ignorowania pliku konfiguracyjnego przechowywanego w pamięci NVRAM. Monitorowanie zmiany

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Wprowadzenie do routerów 2 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Urządzenie Nazwa hosta Interfejs Adres IP Maska podsieci R1 R1 Serial 0/0/0 (DCE) 172.17.0.1 255.255.255.224 Fast Ethernet 0/0 172.16.0.1

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci. Cele nauczania.

Topologia sieci. Cele nauczania. Laboratorium 2 Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco. WSTKT 2010 Topologia sieci. Cele nauczania. Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Sieci komputerowe Laboratorium 8 Budowa routera, tryby pracy, składnia i podstawowe komendy 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Podstawy budowy i konfiguracji sieci (w oparciu o rozwiązania firmy CISCO)

Technologie Informacyjne Podstawy budowy i konfiguracji sieci (w oparciu o rozwiązania firmy CISCO) Technologie Informacyjne Podstawy budowy i konfiguracji sieci (w oparciu o rozwiązania firmy CISCO) Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Rafał Wojciechowski rwojcie@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokoły

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF

Ćwiczenie Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF Ćwiczenie 2.3.6 Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF Cele Opanowanie umiejętności konfigurowania schematu adresowania IP dla obszaru routingu OSPF. Opanowanie umiejętności konfigurowania i sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 18.03.2010r. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Laboratorium TECHNOLOGIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH Prowadzący: Autorzy: Marek Wichtowski Elżbieta Oknińska Kamil Piersa Krzysztof Piotrowski Grzegorz Pol Marcin

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie interfejsu Ethernet Przygotowanie stanowiska Należy zestawid sied podobną do przedstawionej na powyższych rysunkach. Do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Spis treúci O autorze... 11 O recenzentach technicznych... 11 Dedykacja... 12 Podziękowania... 12 Ikony użyte w tej książce...

Bardziej szczegółowo

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 -

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 - Wybrane urządzenia Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego Przełącznik sieciowy. Dostępny sprzęt: Cisco modele 1900, 2900, 2950, 2960. Interfejsy: technologia Ethernet, szybkość 10/100/1000 Mb/s. Medium: kabel

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera

Podstawowa konfiguracja routera Podstawowa konfiguracja routera Konfigurując router, wykonujemy pewne proste zadania, w tym: nazwanie routera, ustawienie haseł, skonfigurowanie interfejsów, skonfigurowanie banera, zapisanie zmian na

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 3:

Bardziej szczegółowo

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji.

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji. ROUTER a. Połącz się z ruterem konsolowo i przejdź do trybu uprzywilejowanego. Router> enable Router# b. Ustaw właściwy czas na ruterze. Router# clock set 10:40:30 6 February 2013 Router# c. Przejdź do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Rafał Chodarcewicz Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2015 1.0.0.0/24 2.0.0.0/24 3.0.0.0/24 4.0.0.0/24 5.0.0.0/24 R1.2.3.4

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie tras statycznych Cel dwiczenia Opanowanie umiejętności konfigurowania tras statycznych pomiędzy routerami w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika Topologia Cele Część 1: Sprawdzenie domyślnej konfiguracji przełącznika. Część 2: Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika. Część 3: Konfiguracja wiadomości MOTD. Część 4: Zapisanie plików konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera CISCO

Konfiguracja routera CISCO Konfiguracja routera CISCO Dostęp do urządzenia Aby uzyskać dostęp do konfiguracji routera lub przełącznicy firmy Cisco, należy podłączyć port konsoli urządzenia do portu seryjnego komputera specjalnym

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny konfiguracja CISCO

Routing dynamiczny konfiguracja CISCO Routing dynamiczny konfiguracja CISCO Spis treści Podstawowa konfiguracja RIP... 2 Włączenie OSPF... 3 Konfiguracja parametrów interfejsu OSPF... 3 Diagnostyka OSPF... 4 1 Podstawowa konfiguracja RIP enable

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Wojciech Mazurczyk Warszawa, kwiecień 2008 ZTiT. Zakład Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

CISCO Skrypt Teleinformatyka WEKA v0.5 maj 2014 lukaszjok PWR

CISCO Skrypt Teleinformatyka WEKA v0.5 maj 2014 lukaszjok PWR CISCO Skrypt Teleinformatyka WEKA v0.5 maj 2014 lukaszjok PWR Też się uczę przed użyciem skonsultuj się z książką lub Internetami, jeśli zauważysz błąd zgłoś to. Opracowywane na podstawie książek i strony

Bardziej szczegółowo

Vigor Cisco ISDN PPP (CHAP)

Vigor Cisco ISDN PPP (CHAP) Vigor Cisco ISDN PPP (CHAP) Cisco 1721+ WIC BRI S/T, IOS ver. 12.2 Vigor 2200X, firmware ver. 2.3.6 192.168.4.1 Cisco ISDN: 30 ISDN ISDN: 20 Vigor 192.168.5.1 192.168.4.10 192.168.5.10 I. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Systemy bezpieczeństwa sieciowego WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Instytut Teleinformatyki i Automatyki Przedmiot: Systemy bezpieczeństwa sieciowego Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego. TEMAT: Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0.

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0. VLAN, trunking, inter-vlan routing, port-security Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 dmz security- level 50 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1

Bardziej szczegółowo

7. ACL, NAT, PAT, DHCP

7. ACL, NAT, PAT, DHCP 7. ACL, NAT, PAT, DHCP 7.1. ACL (Access Control List) Listy ACL są listami warunków używanych do sprawdzania ruchu w sieci, który jest kierowany przez interfejs routera. Listy te informują router, jakie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia Topologia sieci Cele nauczania Konfiguracja łączności w sieci Zachowywanie i przywracania konfiguracji Cisco IOS z wykorzystaniem serwera TFTP. Wprowadzenie Sprzęt Liczba Opis Router Cisco 1 Część zestawu

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem SIECI KOMPUTEROWE ĆWICZENIE 6 PODSTAWY KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO PRZEGLĄD KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO: 1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24

Sieci komputerowe. Router. Router 2012-05-24 Sieci komputerowe - Routing 2012-05-24 Sieci komputerowe Routing dr inż. Maciej Piechowiak 1 Router centralny element rozległej sieci komputerowej, przekazuje pakiety IP (ang. forwarding) pomiędzy sieciami,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Laboratorium sieci. Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Podręcznik do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1 WSGK, Kutno, 2012 Dr inż. Robert Banasiak 1 KUS - gryplan Zaliczenie: o Case Study w PacketTracer na 4 spotkaniu (70% oceny) o Test/Egzamin 10 pytań na dodatkowym zjeździe (30% oceny) A poza tym: - Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Switching, VLAN & Trunking 2

Switching, VLAN & Trunking 2 Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Instrukcja do laboratorium 1 Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Przed zajęciami proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i materiałami pomocniczymi dotyczącymi laboratorium.

Bardziej szczegółowo

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco

4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4. IGRP, konfiguracja RIP i IGRP na routerach Cisco 4.1. Wstępna konfiguracja protokołu RIP Aby włączyć protokół RIP, należy w trybie konfiguracji globalnej użyć następujących poleceń: Router(config)#router

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych

Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych do sieci R. Krzeszewski 1 R. Wojciechowski 1 Ł. Sturgulewski 1 A. Sierszeń 1 1 Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej http://www.kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Urządzenia aktywne sieci

Urządzenia aktywne sieci Urządzenia aktywne sieci Konfiguracja routerów i switchy Protokoły routingu Routery w sieciach X25, Frame Relay i ISDN Routery działają równocześnie z różnymi protokołami łączą sieci lokalne (LAN) i rozległe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco

Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco Topologia sieci Cele nauczania Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Routing i protokoły routingu

Routing i protokoły routingu Routing i protokoły routingu Po co jest routing Proces przesyłania informacji z sieci źródłowej do docelowej poprzez urządzenie posiadające co najmniej dwa interfejsy sieciowe i stos IP. Routing przykład

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Polecenie ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA

Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA Wstęp 13 Rozdział 1. Droga do CCNA 21 Historia Cisco Systems 21 Przegląd certyfikacji Cisco 24 Egzamin CCNA 27 Po egzaminie... co dalej? 33 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Tematyka Konsola Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Wprowadzenie do budowy sieci z wykorzystaniem ruterów Cisco. Opracował: Konrad Kawecki Do fizycznego połączenia z konsolą rutera

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA ĆWICZENIE 1 WPROWADZENIE DO SIECI KOMPUTEROWYCH - PODSTAWOWE POJĘCIA SIECIOWE 1. KONFIGURACJA SIECI TCP/IP NA KOMPUTERZE PC CELE Identyfikacja narzędzi używanych do sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Listy dostępu systemu Cisco IOS

Listy dostępu systemu Cisco IOS Listy dostępu systemu Cisco IOS 1. Obsługa routera Cisco Konsola zarządzania routera firmy Cisco pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego IOS może pracować w trybie zwykłym lub uprzywilejowanym, sygnalizowanymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokół

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA

SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA SIECI KOMPUTEROWE - BIOTECHNOLOGIA DWICZENIE 3 BUDOWA SIECI LOKALNEJ SYMULATOR DYDAKTYCZNY 1 SYMULATOR DYDAKTYCZNY PACKET TRACER Zainstaluj aplikację Packet Tracer, a następnie zapznaj się z jej funkcjnwaniem.

Bardziej szczegółowo

* konfiguracja routera Asmax V.1501 lub V.1502T do połączenia z Polpakiem-T lub inną siecią typu Frame Relay

* konfiguracja routera Asmax V.1501 lub V.1502T do połączenia z Polpakiem-T lub inną siecią typu Frame Relay * konfiguracja routera Asmax V.1501 lub V.1502T do połączenia z Polpakiem-T lub inną siecią typu Frame Relay Połączenie poprzez konsolę (użyj dowolnego edytora konsoli, np. HyperTerminal): 9600,8,N,1,

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 -

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - Imię Nazwisko ZADANIE.07 VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - 212.191.89.192/28 ISP LDZ dmz security-level 50 ISP BACKBONE 79.96.21.160/28 outside security-level 0 subinterfaces,

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

Przyjrzyj się zamieszczonemu powyżej schematowi. Host A chce uzyskać dostęp do usługi e- mail. Jaki numer portu docelowego będzie użyty do komunikacji

Przyjrzyj się zamieszczonemu powyżej schematowi. Host A chce uzyskać dostęp do usługi e- mail. Jaki numer portu docelowego będzie użyty do komunikacji 1 Która z wymienionych poniżej masek umożliwi zaadresowanie 2040 hostów w każdej z utworzonych, możliwie najmniejszych podsieci w sieci o adresie IP 10.0.0.0? 255.255.0.0 255.255.254.0 255.255.252.0 x

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład 3. 1. Podstawy zabezpieczeń routerów

PBS. Wykład 3. 1. Podstawy zabezpieczeń routerów PBS Wykład 3 1. Podstawy zabezpieczeń routerów mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Procesy Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Tak wygląda taki kabel

Tak wygląda taki kabel 1. Połączenie komputera z routerem/switchem Domyślnie wszystkie porty sieciowe są wyłączone. Aby się połączyć z urządzeniem należy wybrać kabel konsolowy i podłączyć do wejścia oznaczonego console na switchu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem

Bardziej szczegółowo

Zadanie.09-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16

Zadanie.09-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16 ASDM - Adaptive Security Device Manager (pix) HTTP Device Manager (switch) SSH (pix), TELNET (switch) Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 dmz security- level

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli 1. Obsługa routerów... 1 1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli... 1 1.2 Olicom ClearSight obsługa podstawowa... 2 1.3 Konfiguracja protokołu RIP... 5 Podgląd tablicy routingu...

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN

Administracja sieciami LAN/WAN Administracja sieciami LAN/WAN Konfigurowanie routingu dynamicznego dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Tablica routingu Tablica

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 3 Routery i ich konfiguracja cd.. Dr inż. Robert Banasiak Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2010

Sieci Komputerowe II Wykład 3 Routery i ich konfiguracja cd.. Dr inż. Robert Banasiak Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2010 Sieci Komputerowe II Wykład 3 Routery i ich konfiguracja cd.. Dr inż. Robert Banasiak Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2010 Plan prezentacji Rejestr konfiguracji Zarządzanie oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja kasy PS3000 Net...4 [45141] Ustawienia TCP/IP...4 [45142] Protokół Kasa-PC...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP POLITECHNIKA POZNAŃ SKA - INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁ AD KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP SSH (ang. Secure Shell) daje możliwo ść połączenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01 ZADANIE.01 Imię Nazwisko ZADANIE.01 Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń (poprzez

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2

Spis treúci. Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Księgarnia PWN: Rick Graziani, Allan Johnson - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Spis treúci O autorach... 17 O redaktorach technicznych... 17 Dedykacje... 18 Podziękowania... 19 Symbole

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów.

Konfigurowanie interfejsu sieciowego może być wykonane na wiele sposobów. Co to jest interfejs sieciowy? Najogólniej interfejsem sieciowym w systemach linux nazywamy urządzenia logiczne pozwalające na nawiązywanie połączeń różnego typu. Należy jednak pamiętać iż mówiąc interfejs

Bardziej szczegółowo

Rys. 1.Okno główne serwera Cisco TFTP Server. Rys.2.Okno opcji serwera Cisco TFTP Server

Rys. 1.Okno główne serwera Cisco TFTP Server. Rys.2.Okno opcji serwera Cisco TFTP Server Zasady aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych ZAGADNIENIA Jaki protokół jest wykorzystywany do sporządzania kopii zapasowych plików konfiguracyjnych i systemów operacyjnych urządzeń sieciowych?

Bardziej szczegółowo

Cisco IOS Routing statyczny i dynamiczny

Cisco IOS Routing statyczny i dynamiczny Cisco IOS Routing statyczny i dynamiczny 1. Obsługa routera Cisco Konsola zarządzania routera firmy Cisco pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego IOS może pracować w trybie zwykłym lub uprzywilejowanym,

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Podstawowa konfiguracja i monitorowanie ConSentry LANShield Controller oraz ConSentry InSight Command Center Dostęp konsolowy do urządzenia Dostęp administracyjny do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo