Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?"

Transkrypt

1 Polecenia edycyjne:? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? access-list - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun standardow list dostpu, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: access-list access-list-number {deny permit remark line} {any source [source-wildcard ]}[log] access-list 101 deny tcp any eq 80 - Aby zdefiniowa rozszerzon list kontroli dostpu IP, naley uy rozszerzonej wersji polecenia access-list w trybie konfiguracji globalnej. W przypadku rozszerzonych list ACL sprawdzany jest ródłowy i docelowy adres w pakiecie, a take protokół i numery portów. Składnia polecenia: access-list access-list-number [ dynamic dynamic-name [ timeout]] { deny permit } protocol source source-wildcard destination destination-wildcard [precedence precedence ] [ tos tos ] [ log log-input ] access-list access-list-number - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun standardow list dostpu, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: access-list access-list-number access-list-name access-list access-list-number{deny permit} source [source-wildcard ] [log] - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun standardow list dostpu, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: access-list access-list-number {deny permit } source [ source-wildcard ] [log] no access-list access-list-number access-list-name Any - Jako skrótu adresu ródłowego i maski blankietowej naley uy słowa kluczowego any. Składnia polecenia: access-list access-list-number {deny permit remark line} {any source [source-wildcard ]}[log] bandwidth - Aby ustawi przepustowo dla interfejsu, naley uy polecenia bandwidth w trybie konfiguracji interfejsu. Polecenie bandwidth umoliwia ustawienie parametru informacyjnego, który powoduje, e protokoły wyszego poziomu otrzymuj informacje tylko o biecej przepustowoci. Składnia polecenia: bandwidth kilobits banner motd # # - Aby zdefiniowa komunikat dnia, naley uy polecenia banner motd w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: banner motd d message d boot flash: - Polecenie to powoduje uruchomienie routera przy wykorzystaniu pamici błyskowej. Składnia polecenia: boot flash [flash-fs:] [partition-number:] [filename]

2 boot system - Aby okreli obraz systemu ładowany przez router podczas uruchamiania, naley uy polecenia boot system w trybie konfiguracji globalnej. Jeli router jest skonfigurowany do uruchamiania z serwera sieciowego, a w poleceniu boot system nie został podany plik obrazu systemu, w celu okrelenia nazwy domylnego pliku z obrazem systemu router korzysta z rejestru konfiguracji. Składnia polecenia: boot system file-url cdp enable - Uycie polecenia cdp enable w trybie konfiguracji interfejsu umoliwia włczenie protokołu CDP dla interfejsu. Składnia polecenia: cdp enable cdp holdtime - Aby okreli czas przetrzymania, który ma by wysłany w pakiecie aktualizacyjnym protokołu CDP, naley uy polecenia cdp holdtime w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: cdp holdtime cdp run - Aby włczy protokół CDP, naley uy polecenia cdp run w trybie konfiguracji globalnej. Aby wyłczy protokół CDP, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Protokół CDP jest domylnie włczony w trybie konfiguracji globalnej i na kadym obsługiwanym interfejsie, co umoliwia wysyłanie oraz odbieranie informacji zwizanych z protokołem CDP. Jednak niektóre interfejsy, na przykład interfejsy ATM, nie obsługuj protokołu CDP. Składnia polecenia: cdp run clear cdp counters - Uycie polecenia clear cdp counters w trybie konfiguracji globalnej umoliwia wyzerowanie liczników ruchu. Składnia polecenia: clear cdp counters clear cdp table - Aby wyczyci tablic zawierajc informacje CDP o ssiadach, naley uy polecenia clear cdp table w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: clear cdp table clear counters - Przetwarzanie pakietu składa si z wielu etapów, a w kadym z nich wykonywane s pewne testy. Wynik kadego etapu jest zapisywany w liczniku interfejsu. Administrator sieci moe przeanalizowa te liczniki, aby okreli przyczyny spadku wydajnoci routera lub sieci. Polecenie to umoliwia zerowanie wszystkich liczników dla okrelonych interfejsów. Składnia polecenia: clear counters interface-type number clear ip route * - To polecenie usuwa wszystkie trasy z tablicy routingu IP. Mona go take uy do usunicia okrelonej trasy. Składnia polecenia: clear ip route {network[mask] * } Clock - Aby rcznie ustawi zegar programowy systemu, naley uy jednego z formatów polecenia clock set w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: clock set hh:mm:ss day month year clock set hh:mm:ss month day year

3 clock rate Aby ustawi odpowiedni czstotliwo zegara dla połcze sprztowych z wykorzystaniem interfejsów szeregowych, takich jak moduły interfejsów sieciowych (NIM, ang. Network Interface Module) oraz procesory interfejsu, naley uy polecenia clock rate w trybie konfiguracji interfejsu. Aby usun czstotliwo zegara po zmianie interfejsu z urzdzenia DCE na DTE, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: clock rate speed-in- bits-per-second clock timezone - Aby okreli stref czasow dla wywietlanej godziny, naley uy polecenia clock timezone w trybie konfiguracji globalnej. Aby ustawi czas uniwersalny UTC, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: clock timezone zone hours[minutes] config-register - Aby zmieni ustawienia rejestru konfiguracji, naley uy polecenia configregister w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: config-register register-value configure terminal - Aby przej do trybu konfiguracji globalnej, naley uy tego polecenia w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: configure terminal Connect - Aby zalogowa si do hosta obsługujcego protokoły Telnet, rlogin lub LAT, naley uy polecenia connect w trybie EXEC. Składnia polecenia: connect [ip-address hostname] copy flash tftp - Aby skopiowa plik z miejsca ródłowego do docelowego, naley uy polecenia copy w trybie EXEC. Składnia polecenia: copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} copy running-config startup-config - Polecenie copy running-config startup-config umoliwia zapisanie konfiguracji biecej w konfiguracji pocztkowej. Powoduje to zmian pola rozruchowego rejestru konfiguracji oprogramowania. Składnia polecenia: copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} copy running-config tftp - Polecenie copy running-config tftp powoduje utworzenie kopii pliku konfiguracji biecej na serwerze TFTP. Składnia polecenia: copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} copy tftp flash - Aby skopiowa obraz systemu IOS przechowywany na serwerze TFTP do pamici błyskowej routera, naley uy polecenia copy tftp flash w trybie EXEC. Składnia polecenia: copy tftp {file-id flash config} copy tftp running-config - Polecenie copy tftp running-config powoduje skopiowanie pliku konfiguracyjnego z serwera TFTP do konfiguracji biecej. Składnia polecenia: copy {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp} {flash ftp nvram running-config startup-config system tftp}

4 debug all - Aby włczy wszystkie procedury diagnostyczne, naley wprowadzi polecenie debug all w uprzywilejowanym trybie EXEC. Aby wyłczy wywietlanie wszystkich informacji diagnostycznych, naley uy polecenia no debug all. Polecenie no debug all zapewnia, e wszystkie polecenia debugowania zostan wyłczone. Składnia polecenia: debug all debug cdp adjacency - Do rozwizywania problemów zwizanych z informacjami CDP o ssiadach lub do ich monitorowania naley uy polecenia debug cdp adjacency w uprzywilejowanym trybie EXEC Składnia polecenia: debug cdp adjacency debug cdp events - Do rozwizywania problemów ze zdarzeniami CDP lub do ich monitorowania naley uy polecenia debug cdp events w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: debug cdp events debug cdp ip - Do rozwizywania problemów zwizanych z informacjami CDP o adresach IP lub do ich monitorowania naley uy polecenia debug cdp ip w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: debug cdp ip debug cdp packets - Do rozwizywania problemów z informacjami CDP dotyczcymi pakietów lub do ich monitorowania naley uy polecenia debug cdp packets w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: debug cdp packets debug ip igrp events - Wywietla wszystkie zdarzenia protokołu IGRP Składnia polecenia: debug ip igrp events debug ip igrp transactions - Wywietla aktualizacje IGRP przekazywane midzy routerami obsługujcymi IGRP. Składnia polecenia: debug ip igrp transactions debug ip packet - Polecenie debug ip packet w trybie EXEC słuy do wywietlania ogólnych informacji o przetwarzanych pakietach IP. Składnia polecenia: debug ip packet debug ip rip - Aby wywietli informacje dotyczce transakcji routingu RIP, naley uy polecenia debug ip rip w uprzywilejowanym trybie EXEC. Aby wyłczy debugowanie, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: debug ip rip debug ip rip {events} - To polecenie umoliwia wywietlenie transakcji protokołu RIP. Składnia polecenia: debug ip rip {events} debug telnet - Proces negocjacji połczenia Telnet mona wywietli za pomoc polecenia debug telnet. Składnia polecenia: debug telnet

5 default-information originate - Aby router rozgłaszał tras domyln za porednictwem protokołu RIP, naley uy polecenia default-information originate w trybie konfiguracji protokołu routingu. Aby wyłczy t funkcj, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: default-information originate [route-map mapname] description - Uycie polecenia description w trybie konfigurowania interfejsu umoliwia uytkownikowi wpisanie opisu interfejsu. Składnia polecenia: description string dir flash: - Polecenie dir flash: umoliwia sprawdzenie pamici błyskowej i wyszukanie prawidłowego obrazu oprogramowania Cisco IOS. Składnia polecenia: dir [/all] [filesystem: file-url] disable - Aby wyj z uprzywilejowanego trybu EXEC i powróci do trybu EXEC uytkownika lub na niszy poziom uprawnie, naley wpisa polecenie disable w trybie EXEC. Składnia polecenia: disable [privilege-level] enable - Aby przej do uprzywilejowanego trybu EXEC, naley uy polecenia enable w trybie EXEC uytkownika. Składnia polecenia: enable [privilege-level] enable password - Aby ustawi hasło lokalne chronice dostp do rónych poziomów uprawnie, naley uy polecenia enable password w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: enable password [level level] {password [encryption-type] encryptedpassword} enable secret - Aby okreli pewniejsze zabezpieczenie ni to, które oferuje polecenie enable password, naley uy polecenia enable secret w trybie konfiguracji globalnej. Stosowanie takiego tajnego hasła dostpu do trybu uprzywilejowanego jest zalecane, poniewa, w odrónieniu od hasła zwykłego, jest ono zawsze szyfrowane. Składnia polecenia: enable secret [level level] {password [encryption-type] encryptedpassword} erase startup-config - Polecenie erase startup-config trybu EXEC umoliwia usunicie konfiguracji, na któr wskazuje zmienna rodowiskowa CONFIG_FILE. Jeli zmienna ta wskazuje na pami NVRAM, router kasuje pami NVRAM. Jeli zmienna rodowiskowa CONFIG_FILE okrela urzdzenie pamici błyskowej i nazw pliku konfiguracyjnego, router usuwa plik konfiguracyjny. Składnia polecenia: erase {filesystem: start-up config} exit - Uycie polecenia exit umoliwia wyjcie z trybu konfiguracyjnego lub zamknicie aktywnej sesji terminala i zakoczenie trybu EXEC. Składnia polecenia: exit exit - Aby wylogowa si z routera, naley uy polecenia exit w trybie EXEC uytkownika lub w uprzywilejowanym trybie EXEC. Procedura ta nosi take nazw wychodzenia z aktywnej sesji lub z procesu EXEC. Składnia polecenia: exit

6 history size - Aby zmieni rozmiar bufora linii polece dla konkretnej linii, naley uy polecenia history size w trybie konfiguracji tej linii. Liczb linii mona dobra z zakresu 0 do 256, a domylnie jest ona równa 10. Aby zresetowa rozmiar bufora do standardowego rozmiaru 10, naley uy tej komendy ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: history size number-of-lines host - Jako skrótu adresu ródłowego i maski blankietowej ródła mona uy słowa kluczowego host z adresem IP hosta. Składnia polecenia: access-list access-list-number {deny permit remark line} {any source [source-wildcard ]}[log] hostname - Aby okreli lub zmieni nazw hosta routera, naley uy polecenia hostname w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: hostname hostname interface fastethernet 0/0 - Uycie polecenia interface fastethernet w trybie konfiguracji globalnej powoduje przejcie do trybu konfiguracji interfejsu Fast Ethernet. Składnia polecenia: interface type slot/port interface serial 0 - Aby skonfigurowa interfejs szeregowy routera, naley go włczy za pomoc polecenia interface serial w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: interface type number interface serial 0/0 - Polecenie interface serial 0/0 w trybie konfiguracji globalnej umoliwia skonfigurowanie typu interfejsu i włczenie trybu konfiguracji interfejsu. Składnia polecenia: interface serial 0/0 ip access-group - Aby ustawi list kontroli dostpu dla interfejsu, naley uy polecenia ip access-group w trybie konfiguracji interfejsu. Aby usun list kontroli dostpu, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip access-group access-list-number access-list-name{in out} ip access-group access-list-number { in out } - Aby skonfigurowa list dostpu dla pakietów przesyłanych do i z hosta, naley uy polecenia ip access-group w trybie konfiguracji interfejsu. Aby wyłczy nadzór nad pakietami przesyłanymi do i z hosta, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip access-group access-list-number access-list-name { in out } ip access-list - Nazwane listy ACL dla protokołu IP s standardowymi i rozszerzonym listami ACL, które maj nazwy zamiast numerów. Nazwan list ACL mona utworzy przy uyciu polecenia ip access-list. Składnia polecenia: ip access-list { standard extended } name ip address <ip address> <netmask> - Aby okreli podstawowy lub drugorzdny adres IP interfejsu, naley uy polecenia ip address w trybie konfiguracji interfejsu. Aby usun adres IP lub wyłczy przetwarzanie IP, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip address ip-address mask[secondary]

7 ip classless - Czasami router moe odbiera pakiety kierowane do podsieci sieci, do której nie ma trasy domylnej. Aby oprogramowanie IOS firmy Cisco przekazywało takie pakiety najlepsz moliw tras, naley uy polecenia konfiguracji globalnej ip classless. Aby wyłczy t funkcj, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Gdy funkcja ta jest wyłczona, oprogramowanie routera odrzuca pakiety kierowane do podsieci, która liczbowo mieci si w schemacie adresowania podsieci routera. Składnia polecenia: ip classless ip default-network - Aby wybra sie do wyznaczania bramy ostatniej szansy, naley uy polecenia ip default-network w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: ip default-network network-number ip http server - Aby w systemie Cisco włczy serwer HTTP oraz interfejs uytkownika obsługiwany przy uyciu przegldarki WWW, naley uy polecenia ip http server w trybie konfiguracji globalnej. Aby wyłczy serwer HTTP, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip http server ip host - Aby zdefiniowa statyczne odwzorowanie nazw hostów na adresy w pamici podrcznej hosta, naley uy polecenia ip host w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun odwzorowanie nazw na adresy, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip host name-of-host[tcp-port-number] ip-address [ip-address2... address8] ip route - Aby ustawi trasy statyczne, naley uy polecenia ip route w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun trasy statyczne, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip route prefix mask { ip-address interface-type interface-number [ ipaddress ]} [ distance ] [name] [permanent] [tag tag] ip route - Aby ustanowi trasy statyczne, naley uy polecenia ip route w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun trasy statyczne, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip route [address interface] ip route-cache - Uycie polecenia ip route-cache w trybie konfiguracji interfejsu daje kontrol nad wykorzystaniem buforów szybkiego przełczania w routingu IP. Aby wyłczy dowolny z tych trybów przełczania, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip route-cache ip route [next-hop-address outgoing interface] - Aby ustawi trasy statyczne, naley uy polecenia ip route w trybie konfiguracji globalnej. Aby usun trasy statyczne, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: ip route prefix mask { ip-address interface-type interface-number [ ipaddress ]} [ distance ] [name] [permanent] [tag tag] ip split-horizon - Jest domylnie włczona i uniemoliwia wystpowanie podzielonego horyzontu. Składnia polecenia: ip split-horizon

8 line vty Polecenie line vty słuy do ustawiania hasła dla linii VTY. Aby uytkownicy mieli zdalny dostp do routera za porednictwem programu Telnet, naley ustawi hasło dla jednej lub kilku linii terminali wirtualnych (VTY). Zazwyczaj routery Cisco obsługuj pi linii VTY o numerach od 0 do 4. Składnia polecenia: line [aux console tty vty ] line-number [ending-line-number] line console 0 - Aby okreli lini do konfigurowania i włczy tryb konfiguracji linii, naley uy polecenia line console w trybie konfiguracji globalnej. W tym celu naley wprowadzi polecenie line console z parametrem okrelajcym typ linii (aux, console, tty lub vty) oraz wzgldny numer linii. Wzgldne numery linii zawsze zaczynaj si od zera. Składnia polecenia: line [aux console tty vty ] line-number [ending-line-number] login - Aby włczy sprawdzanie hasła podczas logowania si, naley uy polecenia login w trybie konfiguracji linii. Aby wyłczy sprawdzanie hasła i umoliwi nawizywanie połcze bez niego, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: login [local tacacs] logout - Aby zakoczy aktywn sesj Telnet, naley uy polecenia logout w wierszu polece urzdzenia, z którym nawizane jest połczenie. Składnia polecenia: logout maximum-paths - Aby ustawi maksymaln liczb tras równoległych, które moe obsługiwa protokół routingu, naley uy polecenia maximum-paths w trybie konfiguracji rodziny adresów lub protokołu routingu. Składnia polecenia: maximum-paths netstat - Polecenie netstat jest uywane w systemach Windows oraz UNIX/Linux do wywietlania informacji o protokole i połczeniach TCP/IP. Składnia polecenia: netstat network - Aby okreli list sieci dla protokołu RIP w wersji 2 lub protokołu IGRP, naley uy tej formy polecenia network. Aby usun pozycj, naley poprzedzi to polecenie słowem kluczowym no. Składnia polecenia: network network network-number - Aby okreli list sieci dla protokołu RIP w wersji 2 lub protokołu IGRP, naley uy tej formy polecenia network. Składnia polecenia: network network-address network x.x.x.x - To specify a list of networks for a Routing Information Protocol (RIP), RIP version 2, or Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) routing process, use this form of the network router configuration command. Składnia polecenia: network network-address no cdp enable - Uycie polecenia no cdp enable w trybie konfigurowania interfejsu powoduje wyłczenie protokołu CDP dla interfejsu. Domylnie protokół CDP jest włczony dla wszystkich obsługiwanych interfejsów. Składnia polecenia: no cdp enable

9 no cdp run - Aby wyłczy protokół CDP, naley uy polecenia no cdp run. Protokół CDP jest domylnie włczony w trybie konfiguracji globalnej i na kadym obsługiwanym interfejsie, co umoliwia wysyłanie oraz odbieranie informacji zwizanych z protokołem CDP. Jednak niektóre interfejsy, na przykład interfejsy ATM, nie obsługuj protokołu CDP. Składnia polecenia: no cdp run no ip classless - Czasami router moe odbiera pakiety kierowane do podsieci sieci, do której nie ma trasy domylnej. Aby oprogramowanie IOS firmy Cisco przekazywało takie pakiety najlepsz moliw tras, naley uy polecenia konfiguracji globalnej ip classless. Aby wyłczy t funkcj, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Gdy funkcja ta jest wyłczona, oprogramowanie routera odrzuca pakiety kierowane do podsieci, która liczbowo mieci si w schemacie adresowania podsieci routera. Składnia polecenia: no ip classless no ip redirects - Wyłcza komunikaty ICMP o przekierowaniu. Składnia polecenia: no ip redirects no ip route-cache - Uycie polecenia ip route-cache w trybie konfiguracji interfejsu daje kontrol nad wykorzystaniem buforów szybkiego przełczania w routingu IP. Aby wyłczy dowolny z tych trybów przełczania, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: no ip route-cache no ip split- horizon - Umoliwia routerom wysyłanie aktualizacji przez ten sam interfejs, z którego zostały odebrane. Składnia polecenia: no ip split- horizon No network - Aby okreli list sieci dla protokołu RIP w wersji 2 lub protokołu IGRP, naley uy tej formy polecenia network. Aby usun pozycj, naley poprzedzi to polecenie słowem kluczowym no. Składnia polecenia: no network network-address no router igrp - Aby skonfigurowa proces protokołu IGRP, naley uy polecenia router igrp w trybie konfiguracji globalnej. Aby wyłczy proces routingu IGRP, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: no router igrp autonomous-system no shutdown - Aby ponownie uruchomi wyłczony interfejs, naley uy polecenia no shutdown. Takie ponowne uruchomienie spowoduje, e zostan uwzgldnione nowo skonfigurowane parametry, na przykład adres IP. Naley to wykona dla wszystkich uywanych interfejsów, poniewa domylnie s one wyłczone. Składnia polecenia: no shutdown passive- interface - Polecenie passive-interface powoduje, e router nie wysyła aktualizacji tras przez dany interfejs. Składnia polecenia: passive-interface type number

10 Password - Aby okreli hasło linii, naley uy polecenia password w trybie konfiguracji linii. Pierwszy znak nie moe by cyfr. Łacuch znaków moe zawiera dowolne znaki alfanumeryczne, w tym spacje. Moe to by maksymalnie 80 znaków. Nie mona zdefiniowa hasła o postaci liczba-spacja-cokolwiek. Jeli po liczbie wystpuje spacja, powoduje to problemy. Na przykład hasło hello 21 jest poprawne, a hasło 21hello nie jest poprawne. W hale s rozróniane wielkie i małe litery. Na przykład hasła Sekret i sekret róni si. Aby usun hasło, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: password password ping - Aby sprawdzi podstawowe połczenia w sieciach Apollo, AppleTalk, Connectionless Network Service (CLNS), DECnet, IP, Novell IPX, VINES lub XNS, naley uy polecenia ping w trybie EXEC uytkownika lub w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: ping [protocol] {ip-address hostname} ping [protocol] {host address} - Polecenie ping w uprzywilejowanym trybie EXEC umoliwia diagnozowanie podstawowych połcze w sieciach Apollo, AppleTalk, Connectionless Network Service (CLNS), DECnet, IP, Novell IPX, VINES i XNS. Opcjonalny argument okrelajcy protokół moe przyj jedn z nastpujcych wartoci: apollo, appletalk, clns, decnet, ip, ipx, vines lub xns. Aby wykona rozszerzone polecenie ping, naley wprowadzi polecenie ping bez argumentów. Składnia polecenia: ping [protocol] {hostname ip-address } redistribute static - Aby włczy redystrybucj tras z jednej domeny routingu do drugiej domeny routingu, naley uy polecenia redistribute w trybie konfiguracji protokołu routingu. Aby wyłczy redystrybucj, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: redistribute protocol[process-id] [metric metric-value] [metric-type type-value] [match {internal external 1 external 2}] [tag tag-value] [route map map-tag] [weight weight] [subnets] resume - Uycie polecenia resume powoduje wznowienie sesji Telnet. Składnia polecenia: resume router igrp - Aby skonfigurowa proces protokołu IGRP, naley uy polecenia router igrp w trybie konfiguracji globalnej. Aby wyłczy proces routingu IGRP, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: router igrp autonomous-system router rip - Aby skonfigurowa proces routingu RIP, naley uy polecenia router rip w trybie konfiguracji globalnej. Składnia polecenia: router rip service password-encryption - Aby hasła były szyfrowane, naley uy polecenia service password-encryption w trybie konfiguracji globalnej. To polecenie nie zapewnia wysokiego poziomu zabezpiecze sieci. Słuy ono przede wszystkim temu, aby nieuprawnione osoby nie mogły wywietli hasła zapisanego w pliku konfiguracyjnym. Składnia polecenia: service password-encryption

11 service timestamps debug uptime - Aby skonfigurowa znaczniki czasowe dla debugowania lub rejestrowanych komunikatów, naley uy jednego z polece service timestamps w trybie konfiguracji globalnej. Aby wyłczy t usług, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: - service timestamps message-type [uptime] - service timestamps {debug log} uptime - service timestamps {debug log} datetime [msec] [localtime] [show-timezone] [year] - no service timestamps [debug log] session-limit - Aby ustawi maksymaln liczb sesji terminala dla jednej linii, naley uy polecenia session-limit w trybie konfiguracji linii. Aby usun dowolny zdefiniowany limit sesji, naley uy tego polecenia ze słowem kluczowym no. Składnia polecenia: session-limit session-number set - Ustawia zmienne rodowiskowe. setup - Aby przej do trybu konfigurowania setup naley uy polecenia setup w uprzywilejowanym trybie EXEC. Tryb setup umoliwia konfigurowanie routera bez korzystania z interfejsu wiersza polece (CLI) systemu IOS firmy Cisco. W tym trybie router prezentuje uytkownikowi informacje ogólne i prowadzi go przez podstawowe procedury konfiguracyjne. Jeli uytkownik nie jest zaznajomiony z obsług interfejsu CLI, tryb setup jest dla niego cennym narzdziem, poniewa w tym trybie s wywietlane proby o wprowadzenie okrelonych informacji potrzebnych do skonfigurowania routera. Składnia polecenia: setup show? - Polecenie show? powoduje wywietlenie listy dostpnych polece show. Składnia polecenia: show? show access-lists - Aby wywietli zawarto biecych list dostpu, naley uy polecenia show access-lists w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: show access-lists [access-list-number access-list-name] show arp - Aby wywietli pozycje tablicy ARP, naley uy polecenia show arp w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: show arp show cdp - Uycie polecenia show cdp w uprzywilejowanym trybie EXEC umoliwia wywietlenie globalnych informacji dla protokołu CDP, w tym zegara i czasu przetrzymania wpisów. Składnia polecenia: show cdp show cdp entry device-name [protocol version] - Aby wywietli informacje dotyczce okrelonego urzdzenia znajdujcego si w ssiedztwie, naley uy polecenia show cdp entry w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: show cdp entry {* device-name [*] [protocol version]}

12 show cdp interface [type number] - Aby wywietli informacje dotyczce interfejsów, dla których protokół CDP jest włczony, naley uy polecenia show cdp interface w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: show cdp interface [type number] show cdp neighbors - Uycie polecenia show cdp neighbors w uprzywilejowanym trybie EXEC umoliwia wywietlenie informacji o połczonych bezporednio systemach Cisco znajdujcych si w ssiedztwie. Jest to polecenie działajce tylko na urzdzeniach firmy Cisco i nie umoliwia ono rozpoznawania urzdze innych producentów. Składnia polecenia: show cdp neighbors [type number] [detail] show cdp traffic - Aby wywietli liczniki protokołu CDP, w tym liczb wysłanych i odebranych pakietów oraz błdów sumy kontrolnej, naley uy polecenia show cdp traffic w uprzywilejowanym trybie EXE. Składnia polecenia: show cdp traffic show clock - Aby wywietli dat i godzin na podstawie systemowego zegara programowego, naley uy polecenia show clock w trybie EXEC. Składnia polecenia: show clock show controllers serial - Polecenie show controllers w uprzywilejowanym trybie EXEC umoliwia wywietlenie informacji sprztowych dotyczcych interfejsu. Składnia polecenia: show controllers serial [slot/port] show debugging - Aby wywietli informacje o włczonych typach debugowania, naley uy polecenia show debugging w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: show debugging show flash - Aby wywietli układ i zawarto systemu plików pamici błyskowej, naley uy polecenia show flash w trybie EXEC. Składnia polecenia: - for Class A Flash file systems: show flash-filesystem : [ all chips filesys ] - for Class B Flash file systems: show flash-filesystem : [ partition number ] [ all chips detailed err summary ] - for Class C Flash file systems: show flash-filesystem : - for all Flash file systems: show flash is an acceptable, informative usage. show history - Aby wywietli list polece wprowadzonych w biecej sesji EXEC, naley uy polecenia show history w trybie EXEC. Składnia polecenia: show history show hosts - Aby wywietli domyln nazw domeny, styl usługi wyszukiwania nazw, list serwerów nazw oraz przechowywan w pamici podrcznej list nazw i adresów hostów, naley uy polecenia show hosts w trybie EXEC. Składnia polecenia: show hosts

13 show interfaces - Aby wywietli statystyk wszystkich interfejsów skonfigurowanych na routerze lub serwerze dostpowym, naley uy polecenia show interfaces w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: - show interfaces {type number} - show interfaces interface show interfaces serial 0/1 - Aby wywietli informacje dotyczce interfejsu szeregowego, naley uy polecenia show interfaces serial w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: show interfaces {type number} show ip interface - Aby wywietli stan wykorzystania interfejsów skonfigurowanych dla adresu IP, naley uy polecenia show ip interface w trybie EXEC. Składnia polecenia: show ip interface interface-type show ip interface brief - Aby wywietli krótkie podsumowanie informacji o adresie IP i jego stanie, naley uy polecenia show ip interface brief w trybie EXEC. Składnia polecenia: show ip interface brief show ip protocols - Aby wywietli parametry i biecy stan aktywnych procesów protokołu routingu, naley uy polecenia show ip protocols w trybie EXEC. Składnia polecenia: show ip protocols show ip protocols {summary} - Aby wywietli parametry i biecy stan aktywnych procesów protokołu routingu, naley uy polecenia show ip protocols w trybie EXEC. Składnia polecenia: show ip protocols {summary} show ip rip database - To polecenie umoliwia wywietlenie zawartoci prywatnej bazy danych protokołu RIP. Składnia polecenia: show ip rip database [ip-address{mask}] show ip route - Aby wywietli biecy stan tablicy routingu, naley uy polecenia show ip route w uprzywilejowanym trybie EXEC. Składnia polecenia: - show ip route [address [mask] [longer-prefixes]] [protocol [process-id]] [list access-listnumber access-list-name] - show ip route show ip route connected - Uycie polecenia show ip route w trybie EXEC umoliwia wywietlenie biecego stanu tablicy routingu. Uycie słowa kluczowego connectedumoliwia wywietlenie wszystkich sieci połczonych bezporednio. Składnia polecenia: show ip route [address [mask] [longer-prefixes]] [protocol [processid]] [list access-list-number access-list-name] show ip route ip address - Polecenie show ip route z adresem ip słuy do wywietlania informacji dotyczcych okrelonego adresu IP. Składnia polecenia: show ip route [address [mask] [longer-prefixes]] [protocol [processid]] [list access-list-number access-list-name]

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Praca z SQL Plus Agenda Dlaczego SQL*Plus Wersje SQL*Plus w Oracle na systemie operacyjnym Windows Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si z baz danych Rozwizywanie problemu ORA-01034 ORACLE not available Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawy porządkowe

Rozdział 1. Sprawy porządkowe 1 z 119 2007-07-24 12:29 (nieoficjalne) Cisco FAQ PL czyli najczęściej zadawane pytania o Cisco z odpowiedziami po polsku Łukasz Bromirski (koordynator) v0.99(4) 30/01/2006 23:53:21

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

RED HAT LINUX ESSENTIALS

RED HAT LINUX ESSENTIALS RED HAT LINUX ESSENTIALS UNIT 1 Linux Ideas and History Linux - rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych o jądro Linux. Jest przykładem wolnego i otwartego oprogramowania (FLOSS): jego kod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo