Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku"

Transkrypt

1 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, o godzinie 11:10, Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Jelonek, który zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia, oraz zaproponowała aby uchylić tajność głosowania przy tym wyborze Propozycja ta została zaakceptowana jednomyślnie przez wszystkich obecnych na zgromadzeniu W głosowaniu na Przewodniczącego Zgromadzenia akcjonariusze wybrali jednogłośnie Prezesa Zarządu Spółki Henryka Lewczuka Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący łącznie akcji oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w przedmiocie porządku obrad obejmującego następujące sprawy: Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności Przyjęcie porządku obrad Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w par. 26 w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej poprzez dodanie kolejnych punktów 9, 10, 11, Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2 2 4. Przewodniczący Zgromadzenia poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie, za jego przyjęciem oddano głosów za, głosów przeciw i wstrzymujący się nie było Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przeprowadzanie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie wniósł o uchylenie tajności głosowania przy wyborze jej członków. Wniosek tej został przyjęty jednomyślnie, następnie Akcjonariusze dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: Andrzej Trznadel i Mariusz Kunda, głosami za, przy braku głosów przeciw oraz głosów wstrzymujący się Realizując kolejny punkt porządku zgromadzenia Prezes Zarządu Spółki Henryk Lewczuk przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2013 rok Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o treści: Uchwała Nr 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok Realizując kolejny punkt porządku zgromadzenia Prezes Zarządu Spółki Henryk Lewczuk przedstawił sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o treści: Uchwała Nr 2 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Jelonkowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o treści: Uchwała Nr 3

3 3 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok Realizując kolejne punkty porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: Uchwała Nr 4 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 zamykające się: sumą bilansową w kwocie ,84 zł zyskiem netto w kwocie ,35 zł Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 5 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2013 zamykające się: sumą bilansową w kwocie ,57 zł zyskiem netto w kwocie ,88 zł Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujący się nie było Uchwała Nr 6 w roku 2013 Prezesowi Zarządu Spółki, Henrykowi Lewczukowi

4 akcji, stanowiących 60,15 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, Uchwała Nr 7 w roku 2013 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Krzysztofowi Szlachetce Uchwała Nr 8 w roku 2013 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Wrońskiemu Uchwała Nr 9 w roku 2013 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Jelonkowi akcji, stanowiących 55,67 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, Uchwała Nr 10 w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Andrzejowi Siwek

5 5 głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujący się nie było Uchwała Nr 11 w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Kołaczek Uchwała Nr 12 w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej - Monice Marii Krzyżanowskiej akcji, stanowiących 50,12 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, Uchwała Nr 13 w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszuk akcji, stanowiących 53,65 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujący się nie było Uchwała Nr 14

6 6 w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Kunda akcji, stanowiących 57,76 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, Uchwała Nr 15 w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Trznadel Przewodniczący oświadczył, że Andrzej Trznadel nie pełnił funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku, w związku z tym zwrócił się o nierozpatrywanie porządku obrad w zakresie objętym treścią powyższej uchwały. Obecni na zgromadzeniu Akcjonariusze jednogłośnie podjęli decyzje aby nie głosować nad uchwałą nr 15 porządku zgromadzenia Uchwała Nr 16 w roku 2013 Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Kruszyńskiemu Uchwała Nr 17 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie 26 poprzez dopisanie po punkcie 8 kolejnych punktów w brzmieniu jak niżej: ) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w szczególności kredytów, pożyczek, nabycia wierzytelności lub długu, udzielanie poręczeń lub uzyskanie gwarancji bankowej w wysokości przekraczającej , zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności,

7 7 10) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji, bądź utworzenie lub przystąpienie do innych organizacji gospodarczych, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż , zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, ) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego i rzeczy ruchomych za cenę przekraczającą , zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności, ) wyrażenie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menadżerskich, Uchwała Nr 18 w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zmienia się Statut Spółki BioMaxima SA przez usunięcie dotychczasowego zapisów 9 i nadanie mu nowego brzmienia: Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty zarówno wkładem pieniężnym, jak i wkładem niepieniężnym (aportem) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż , 00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej(kapitał docelowy) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy

8 8 5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 9 poniżej Z zastrzeżeniem ust. 8 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów, zabezpieczających powodzenie emisji akcji, c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect") lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami nr 17 i Motywy podjęcia uchwały Podjęcie proponowanej uchwały i upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru stanowi uaktualnienie dotychczasowego zapisu 9 ust. od 3 do 6. Statutu Spółki którego ważność wygasła z dniem Odnowienie Uprawnień Zarządu Spółki w zakresie przeprowadzenia emisji w ramach kapitału docelowego zapewnieni Spółce możliwość przeprowadzenia emisji akcji z przeznaczeniem na

9 9 realizację celów strategicznych Spółki, bez zwłoki czasowej wynikającej z każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia Podjęcie niniejszej Uchwały przyczyni się do efektywniejszego procesu pozyskiwania przez Zarząd Spółki środków, uzyskanych z podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i wykorzystania go na finansowanie rozwoju Spółki Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma również na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów pozwalających na efektywne negocjacje z Inwestorami oraz ułatwić procesy przejęć podmiotów mających wejść w skład grupy branżowej BioMaxima SA. Przywrócenie w statucie Spółki zapisów dotyczących emisji w ramach kapitału docelowego w szczególności ułatwi realizację projektów inwestycyjnych związanych z prowadzeniem akwizycji krajowych i zagranicznych podmiotów branżowych pozwalających na rozszerzenie oferty produktowej BioMaxima SA i budowaniem struktur handlowych umożliwiających funkcjonowanie na nowych rynkach zbytu łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujący się było Uchwała Nr 19 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok 2013 w kwocie ,35 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujący się było Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w związku z wygaśnięciem kadencji części Członków Rady Nadzorczej, w osobach: Artur Andrzej Siwek, Zbigniew Kołaczek, Monika Maria Krzyżanowska, Artur Wojcieszuk, zwrócił się z wnioskiem o zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Akcjonariusz Rafał Jelonek, działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik w imieniu: Blue Ceriana Limited i Pineka Limited zgłosił kandydaturę Anny Marcinkowskiej Akcjonariusz Czesław Wójcikowski zgłosił kandydaturę Jerzego Zientarskiego Andrzej Trznadel działający w imieniu Akcjonariusza firmy Czart Sp. z o.o zgłosił kandydaturę Artura Wojcieszuka Akcjonariusz Mariusz Kunda zgłosił kandydaturę Moniki Krzyżanowskiej, -----

10 10 Akcjonariusz Artur Wojcieszuk zgłosił kandydaturę Zbigniewa Kołaczka Akcjonariusz Monika Krzyżanowska zgłosiła kandydaturę Artura Siwek Po zamknięciu listy kandydatów, realizując punkt 14 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: Uchwała Nr 20 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Annę Marcinkowską Przewodniczący oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad tą uchwałą brało udział akcji, stanowiących 61,42 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, Uchwała Nr 21 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Jerzego Zientarskiego Przewodniczący oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad tą uchwałą brało udział akcji, stanowiących 61,42 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, Uchwała Nr 22 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Artura Wojcieszuka Przewodniczący oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad tą uchwałą brało udział akcji, stanowiących 61,42 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujący się było Uchwała Nr 23

11 11 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Monikę Krzyżanowską Przewodniczący oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad tą uchwałą brało udział akcji, stanowiących 61,42 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw było , głosów wstrzymujący się nie było Uchwała Nr 24 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Zbigniewa Kołaczek Przewodniczący oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad tą uchwałą brało udział akcji, stanowiących 61,42 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw było , głosów wstrzymujący się nie było Uchwała Nr 25 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Artura Siwek Przewodniczący oświadczył, że w tajnym głosowaniu nad tą uchwałą brało udział akcji, stanowiących 61,42 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw było , głosów wstrzymujący się było Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że na Członków Rady Nadzorczej zostali powołani: Pani Anna Marcinkowska, Pan Jerzy Zientarski i Pan Artur Wojcieszuk Przewodniczący ogłosił zamknięcie Walnego Zgromadzenia

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA. posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. ------------------------------------- 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 czerwca 2014 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Mięsne Mysław

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AKT NOTARIALNY. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Repertorium A numer 6821/2008 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące ósmego (25.06.2008 r.) w obecności asesora notarialnego Rafała Bąbki, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Agroma Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu Agroma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, ------------------------------------- 1 Art. 7 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD 1. Zarząd Alumast S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 października 2013 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 października 2013 roku PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia: akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz akcji zwykłych na okaziciela serii N do obrotu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 1. Firma Spółki brzmi GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: "GPW" oraz odpowiedników firmy i jej skrótu

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 4 / 2009. projekty uchwał uzasadnienia do projektów uchwał sprawozdanie Zarządu opinia Zarządu opinia Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 4 / 2009. projekty uchwał uzasadnienia do projektów uchwał sprawozdanie Zarządu opinia Zarządu opinia Rady Nadzorczej ELZAB RB-W 4 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2009 Data sporządzenia: 2009-02-05 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat projekty uchwał na NWZ w dniu 19.02.2009 r. oraz ich uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Bloober Team SA Sporządzony w związku z : zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu: 436.510 Akcji serii D, Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Bardziej szczegółowo

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 spółka Selvita Spółka Akcyjna Zwołanie Selvita S.A. Zarząd ( Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna.---------------------------- 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo