Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój Rodzaj zamówienia: dostawa 1. Określenie przedmiotu oraz zakresu Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ZałoŜenia i wymagania Zamawiającego Wyszczególnienie i lokalizacja punktów systemu: Opis punktów systemu: Minimalne wymagania funkcjonalne systemu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzeń Część informacyjna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Wymagania w zakresie odbioru zamówienia Wymagania w zakresie przeszkolenia obsługi oraz warunków gwarancji Strona 1 z 12

2 1. Określenie przedmiotu oraz zakresu Przedmiotem zamówienia dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę i instalację 2 kolorowych, dzienno-nocnych kamer szybkoobrotowych w szczególnie zagroŝonych miejscach miasta wytypowanych przez Urząd Miasta i Policję wraz z cyfrowym systemem radiowym do transmisji sygnału wizyjnego i sterowania pracującym w wolnym od opłat paśmie o częstotliwości 5,475 5,725GHz. Zainstalowany system powinien przewidywać moŝliwość rozbudowy do 12 kamer, które będą instalowane w kolejnych etapach. System ma zapewniać wyświetlanie obrazu, rejestrację i sterowanie kamerami oraz umoŝliwić przegląd zapisu z rejestratora w Centrum Dozoru (CD). Sygnał z kamer winien być zbierany przez stację bazową usytuowaną w Sanatorium POLONIA przy ul. Moniuszki 2 i przekazywany do Centrum Dozoru znajdującego się w siedzibie StraŜy Miejskiej. Zasilanie urządzeń w poszczególnych punktach lokalnie winno się odbywać z wewnętrznych instalacji zasilających, naleŝących do zarządców poszczególnych obiektów. Oferowany sprzęt, elementy wyposaŝenia i urządzenia winny być fabrycznie nowe, nieuŝywane. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych zezwala się na dobór urządzeń o parametrach nie gorszych niŝ przedstawionych w opisie. Wykonawca, winien oświadczyć, Ŝe oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający Ŝąda dołączenia do oferty opisu podstawowych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład oferowanego rozwiązania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ- w postaci zestawienia oferowanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład systemu monitoringu zawierającego w szczególności: nazwę producenta oraz model, opis i parametry. Uwaga: Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania z warunkami montaŝu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego oraz zasilania Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej Urządzenia bezpośredniego monitorowania Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo 2. ZałoŜenia i wymagania Zamawiającego 2.1. Wyszczególnienie i lokalizacja punktów systemu: Lp. Nazwa Nazwa obiektu ochranianego Rodzaj kamery 1. Centrum dozoru (CD) Stacja Bazowa (SB) Punkt kamerowy (K1) 4. Punkt kamerowy(k2) SkrzyŜowanie ulic Moniuszki, 1 Maja, Zdrojowa Staw w Parku Zdrojowym szybkoobrotowa Adres StraŜ Miejska Ul. Zdrojowa 27 Sanatorium POLONIA Ul. Moniuszki 2 Sanatorium POLONIA Ul. Moniuszki 2 szybkoobrotowa Al. Jana Pawła II 16 Strona 2 z 12

3 Planowane rozmieszczenie punktów kamerowych, stacji bazowej i centrum dozoru w terenie K2 SB K1 CD Minimalna przepustowość łączy ( kamera- SB 10Mb/s, SB-CD 32 Mb/s) Strona 3 z 12

4 2.2. Opis punktów systemu: Kamera K1 Sanatorium Polonia ul Moniuszki 2 Kamera Punkt kamerowy K1 monitoringu naleŝy zlokalizować na budynku Sanatorium POLONIA ul. Moniuszki 2. Wymagane jest zastosowanie kamery szybkoobrotowej z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5GHz. Kamera powieszona zostanie na ścianie budynku od strony skrzyŝowania ulic Moniuszki, 1 Maja i Zdrojowej na wysokości 6 m od ziemi. Do zawieszenia kamery naleŝy zastosować uchwyt naroŝny. Antena Antena winna być zainstalowana na maszcie umieszczonym, na dachu budynku w taki sposób aby uzyskać łączność z anteną w punkcie SB. NaleŜy wykonać instalację odgromową dla projektowanego masztu antenowego. Skrzynka z urządzeniami Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji naleŝy umiejscowić w pobliŝu anteny radiowej. Wewnątrz skrzynki naleŝy umieścić: radio, transmiter nadajnik zamieniający sygnał analogowy z kamery na cyfrowy Mpeg-4, zasilacze i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe przewodów sygnałowych i zasilających w tym zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie zasilania - przez 0,5 godziny. Skrzynka teletechniczna winna być wyposaŝona w styk antysabotaŝowy oraz sygnalizator zaniku 230V. Sygnały alarmowe naleŝy wpiąć do wejść alarmowych urządzenia VIP. NaleŜy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę naleŝy uziemić. Strona 4 z 12

5 Instalacja zasilająca Urządzenia zasilane będą z WLZ budynku na podstawie porozumienia z właścicielem. Koszty energii rozliczane będą na podstawie określonego ryczałtu. Obwód zasilający zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowym i róŝnicowoprądowym oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Aparaty zostaną zabudowane w obudowie podtynkowej. Obwód wykonany zostanie przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończony będzie gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Od szafki teletechnicznej do kamery naleŝy doprowadzić przewody: - XzTKMXpw 2x2x0,5 dla telemetrii, - RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC - YDY 4x1,5mm2 do zasilania kamery i grzałki, zakończony w szafce - do wpięcia w zaciski śrubowe transformatora separującego 230/24V. Przewody telemetrii wizji i anteny podłączone będą za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Od szafki teletechnicznej do anteny naleŝy doprowadzić przewód antenowy 5Ghz dla połączenia anteny z radiem. Przewód antenowy przy antenie naleŝy zabezpieczyć ochroną przeciwprzepięciową podłączoną do przewodu uziemienia. Instalacja przewodów Wszystkie przewody w obrębie obiektu układać natynkowo w rurkach izolacyjnych PVC. Kabel zasilający z RB naleŝy poprowadzić w rurze PVC w pionie do szafki. Przewody z szafki do kamery naleŝy poprowadzić w rurkach PCV lub w peszlach na zewnątrz budynku i dalej do kamery na ścianie budynku. Strona 5 z 12

6 Kamera K2 Al. Jana Pawła II 16 Kamera Punkt kamerowy K2 monitoringu naleŝy zlokalizować na ścianie bocznej budynku przy Al. Jana Pawła II 16 od strony stawu. Wymagane jest zastosowanie kamery szybkoobrotowej z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5GHz. Kamera naleŝy powiesić na ścianie obiektu, ok. 6 m nad ziemią. Do zawieszenia kamery naleŝy zastosować uchwyt prosty. Antena Antena zainstalowana zostanie na maszcie umieszczonym na dachu budynku w taki sposób aby uzyskać łączność z anteną w punkcie SB. NaleŜy wykonać instalację odgromową dla projektowanego masztu antenowego. Skrzynka z urządzeniami Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji naleŝy umiejscowić w pobliŝu anteny radiowej. Wewnątrz skrzynki naleŝy umieścić: radio, transmiter nadajnik zamieniający sygnał analogowy z kamery na cyfrowy Mpeg-4, zasilacze i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe przewodów sygnałowych i zasilających w tym zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie zasilania przez 0,5 godziny. Skrzynka teletechniczną naleŝy wyposaŝyć w styk antysabotaŝowy oraz sygnalizator zaniku 230V. Sygnały alarmowe naleŝy wpiąć do wejść alarmowych urządzenia VIP. NaleŜy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę naleŝy uziemić. Strona 6 z 12

7 Instalacja zasilająca Urządzenia zasilane będą z WLZ budynku na podstawie porozumienia z właścicielem. Koszty energii rozliczane będą na podstawie określonego ryczałtu. Obwód zasilający naleŝy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym i róŝnicowoprądowym oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Aparaty naleŝy zabudować w obudowie podtynkowej. Obwód naleŝy wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończyć gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Od szafki teletechnicznej do kamery naleŝy doprowadzić przewody: - XzTKMXpw 2x2x0,5 dla telemetrii, - RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC - YDY 4x1,5mm2 do zasilania kamery i grzałki, zakończony w szafce - do wpięcia w zaciski śrubowe transformatora separującego 230/24V. Przewody telemetrii wizji i anteny winny być podłączone za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Od szafki teletechnicznej do anteny naleŝy doprowadzić przewód antenowy 5Ghz dla połączenia anteny z radiem. Przewód antenowy przy antenie naleŝy zabezpieczyć ochroną przeciwprzepięciową podłączoną do przewodu uziemienia. Instalacja przewodów Wszystkie przewody w obrębie obiektu naleŝy układać natynkowo w rurkach izolacyjnych PVC. Kabel zasilający z RB naleŝy poprowadzić w rurze PVC w pionie do szafki. Przewody z szafki do kamery naleŝy poprowadzić w rurkach PCV lub w peszlach na zewnątrz budynku i dalej do kamery na ścianie budynku. Centrum dozoru w siedzibie StraŜy Miejskiej Antena Antenę zintegrowaną z radiem naleŝy zainstalować na maszcie umieszczonym na dachu budynku w taki sposób aby uzyskać łączność z anteną w punkcie SB. Zintegrowane radio naleŝy połączyć z przełącznikiem sieci informatycznej w szafie telekomunikacyjnej CCTV w wyznaczonym pomieszczeniu. Zasilanie zintegrowanego radia (PoE) za pośrednictwem przewodu połączeniowego. Stanowisko operatora CCTV Na stanowisku operatora systemu naleŝy zainstalować 1 monitor kolorowy LCD 19", komputer z oprogramowaniem zarządzającym. Komputer PC wraz z oprogramowaniem winien zapewnić bieŝącą obsługę systemu i rejestrację obrazu z kamer. System musi być równieŝ dostosowany do rejestracji w rejestratorze autonomicznym. Rejestracja, archiwizacja Ustawienie rejestracji z nadpisywaniem informacji po zapełnieniu dysku. Wszystkie kamery powinny podlegać rejestracji z prędkością min. 4 kl/s przez 10 dni. Powinna być zapewniona moŝliwość archiwizacji na wyniesionych nośnikach - dyskach twardych, płytach CD poprzez sieć komputerową. W kaŝdym przypadku opracowana instrukcja winna przewidywać sposób oznaczania i zabezpieczania nagranego materiału przed dostępem osób niepowołanych. Strona 7 z 12

8 Instalacja zasilająca Urządzenia zasilane będą z rozdzielni. Obwód zasilający naleŝy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym i róŝnicowoprądowym. Aparaty naleŝy zabudować w rozdzielni. Obwód naleŝy wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończyć gniazdem 230V w szafie teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Od szafy teletechnicznej na dach naleŝy ułoŝyć przewody w rurce zabezpieczającej PVC. Na zewnątrz naleŝy stosować rurkę do zastosowań zewnętrznych. Radiowa Stacja Bazowa SB sanatorium Polonia Antena Stacja bazowa systemu radiowego SBR1 naleŝy zlokalizować na wieŝy Sanatorium POLONIA. Stacja bazowa winna być wyposaŝona w radio BSU współpracujące z anteną sektorową 120st do komunikacji ze stacjami klienckimi K1- K2. (docelowo do 12 kamer). Do połączenia stacji bazowej SB z centrum dozoru w siedzibie StraŜy Miejskiej naleŝy zastosować most radiowy punkt-punkt w oparciu o zintegrowane z anteną radiową - zestaw dwóch urządzeń przeznaczonych do tworzenia bezprzewodowych mostów typu punkt - punkt. Obydwa urządzenia winny posiadać zintegrowaną antenę o zysku energetycznym 23 dbi, pracującą w polaryzacji poziomej jak i pionowej. Ze względu na eliminację tłumiących sygnał konektorów i kabli moŝliwe jest uzyskiwanie większych zasięgów. Praca radia winna się odbywać w trybie bridŝe i pełnić funkcję przezroczystego mostu. Antena sektorowa i zintegrowana winny być zainstalowane na typowych uchwytach do masztu na wierzy. NaleŜy wykonać instalację odgromową dla projektowanego masztu antenowego. Skrzynka z urządzeniami Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji naleŝy umiejscowić w pobliŝu anteny radiowej (na poddaszu - ostatniej kondygnacji). Wewnątrz skrzynki naleŝy umieścić: radio, przełącznik 5-portowy, zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie zasilania przez 0,5 godziny, zasilacz radia zintegrowanego i BSU. NaleŜy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę naleŝy uziemić. Instalacja zasilająca Zasilanie poprowadzone będzie z tablicy rozdzielczej RE. Obwód zasilający naleŝy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym i róŝnicowoprądowym oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Aparaty naleŝy zabudować w obudowie podtynkowej. Obwód naleŝy wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończyć gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Połączenie anteny z radiem od szafki teletechnicznej do anteny naleŝy wykonać przewodem antenowy 5Ghz. Przewód antenowy przy antenie naleŝy zabezpieczyć ochroną przeciwprzepięciową podłączoną do przewodu uziemienia. Zintegrowane radio naleŝy połączyć z przełącznikiem sieci informatycznej w szafie telekomunikacyjnej przewodem UTP. Zasilanie radia (PoE). Strona 8 z 12

9 2.3. Minimalne wymagania funkcjonalne systemu Wymagane cechy rozwiązania instalacji: 1. urządzenia w systemie winny pracować w oparciu o transmisję TCP/IP, 2. system winien współpracować z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez względu na uŝyte medium transmisyjne, 3. darmowe oprogramowanie na nośniku wraz z instrukcją obsługi i instalacji umoŝliwiającego automatyczne i ręczne konfigurowanie parametrów pracy systemu, 4. aplikacja pozwalająca na tworzenie map lokalizacji wraz z nanoszeniem punktów kamerowych, 5. zapewnienie eksportu nagrań do pilików video; eksport do pliku graficznego; wydruk plików graficznych na drukarce; archiwizacja na płytach DVD, 6. system zarządzania uprawnieniami uŝytkowników umoŝliwiający zawansowanie dostosowanie uprawnień kaŝdego uŝytkownika systemu, 7. moŝliwość sygnalizacji zdarzeń alarmowych na mapach lokalizacji, 8. moŝliwość sporządzenia procedur postępowania dla operatorów w przypadku zdarzeń alarmowych (dla kaŝdego zdarzenia osobna procedura), 9. detekcja ruchu realizowana sprzętowo w transmiterze kodującym do sieci TCP/IP, 10. detekcja kradzieŝy, 11. indywidualne ustawienia dla kaŝdej z kamer, 12. odgląd z kaŝdej z kamer moŝliwy do obserwacji w dowolnie wyskalowanym oknie programu aŝ do trybu pełnoekranowego, 13. moŝliwość zdalnej konfiguracji urządzeń pracujących w systemie CCTV, 14. moŝliwość podłączenia do systemu klawiatury sterującej z joystickiem 3D, 15. prezentacja nazwy kamery oraz czasu na obrazie. Wymagania w zakresie standardu zapisu: 1. zapis na rejestratorze (komputerze PC) oraz moŝliwość zapisu na autonomicznym rejestratorze sieciowym typu stand-alone (nie oparte na komputerze PC) pracującym w sieci TCP/IP, umoŝliwiającym pracę z 20 strumieniami video i audio, do rejestracji przepustowość max 32Mbit/s do zapisu i 8 Mbit/s do odtwarzania, 2 interfejsy sieciowe RJ-45, bez wejść kamerowych, 2. format kompresji MPEG-4 (certyfikowany z licencją) 3. moŝliwość eksportu do plików zewnętrznych bez dodatkowej kompresji (bez utraty jakości) z moŝliwością weryfikacji prawdziwości pliku (funkcja znaku wodnego) za pomocą odtwarzacza tych plików, 4. moŝliwość zapisu na rejestratorze do 20 kanałów video przy maksymalnej rozdzielczości dla kaŝdego kanału 704x576 oraz 25 kl:s 5. podwójny system zabezpieczenia nagrań (za pomocą klucza prywatnego/publicznego oraz funkcja znaku wodnego), Wymagania w zakresie parametrów łącza radiowego: Łącze kamera - stacja bazowa: obserwacja i rejestracja obrazu z kamer powinna odbywać się z prędkością min 12 kl/s przy rozdzielczości min 2SIF, tj. 704x288, łącze radiowe powinno pracować w paśmie częstotliwości 5GHz i przepustowości 10Mb/s Łącze stacja bazowa - centrum dozoru łącze powinno pracować w paśmie częstotliwości 5GHz i przepustowości 32Mb/s Strona 9 z 12

10 2.4. Wymagane minimalne parametry techniczne urządzeń 1. Kamera kolorowa DZIEŃ/NOC z przetwornikiem typu EX-VIEW w głowicy 5 szybkoobrotowej do pracy na zewnątrz, funkcje PAN/ZOOM/TILT; 550-mono/ 470linii-kolor, 0,07lux-kolor/ 0,01lux-monochrom (system DSS).; zoom x 18 x12(cyfrowy) ; auto-focus; pamięć 220 prepozycji; obrót 360stop. Z prędkością 400stopni/s; 7 wej. /2 wyj. alarmowe; 8 stref prywatności; zasilanie 24Vac (zasilacz w komplecie; bez uchwytu). 2. Kamera kolorowa DZIEŃ/NOC z przetwornikiem typu EX-VIEW w głowicy 5 szybkoobrotowej do pracy na zewnątrz, funkcje PAN/ZOOM/TILT; 550-mono/ 470linii-kolor, 0,07lux-kolor/ 0,01lux-monochrom (system DSS).; zoom x 36 x12(cyfrowy) ; auto-focus; pamięć 220 prepozycji; obrót 360stop. Z prędkością 400stopni/s; 7 wej. /2 wyj. alarmowe; 8 stref prywatności; zasilanie 24Vac (zasilacz w komplecie; bez uchwytu). 3. Stacja obsługi systemu (CD) do zarządzania systemu monitoringu wizyjnego (podgląd na Ŝywo, przeglądanie zapisu, archiwizacja fragmentów rejestracji na płytach DVD, tworzenie map lokalizacji, sterowanie PTZ) z moŝliwością rejestracji obrazu i dźwięku na lokalnych dyskach twardych o łącznej pojemności do 500GB. NaleŜy zapewnić moŝliwość podłączenia do systemu klawiatury sterującej z joystickiem 3D oraz 2 monitorów. 4. Transmiter sygnału z kamery obraz do obserwacji w formacie MPEG-4, kompresja zgodna z ISO (poparta certyfikatem lub licencją) o rozdzielczości do obserwacji maks. 4SIF (704x576) przy 25kl/s, obraz do zapisu o maksymalnych parametrach 1SIF 25kl/s, 2SIF-12kl/s, 4SIF-8kl/s; Interfejs sieciowy :TCP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, http; wbudowany Linux firewall do 16 jednoczesnych połączeń video typu unicast, nieograniczona liczba połączeń video typu multicast; analiza obrazu realizowana w transmiterze (detekcja ruchu, detekcja kradzieŝy); wbudowany zegar czasu rzeczywistego, wbudowany klient NTP; 4 wejścia alarmowe (z izolacją optyczną)/ 2 wyjścia alarmowe; wbudowany port RS-232 do konfiguracji za pomocą programu HyperTerminal oraz port RS-422/485 do sterowania PTZ; transmiter powinien zawierać licencję umoŝliwiającą rejestrację obrazu na rejestratorach sieciowych. Wymagane jest zapewnianie współpracy z aplikacją lub dekoderem sprzętowym i zaimplementowanie licencji do zapisu na autonomicznych rejestratorach sieciowych S-NVR. Do rejestracji na stacjach komputerowych wymagana dodatkowa licencja; zasilacz w komplecie. 5. Monitor LCD min 19 z wejściem VGA:DVI z Audio. 6. Antena sektorowa: zysk energetyczny 17 dbi; kąt promieniowana w płaszczyźnie pionowej 60; kąt promieniowana w płaszczyźnie poziomej Część informacyjna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia 3.1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Zamierzenie budowlane realizowane będzie na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118), który zezwala na instalację urządzeń na obiektach budowlanych bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. Zamierzenie budowlane wymaga zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 ust. 1). Budynek sanatorium Polonia jest w wykazie zabytków. Strona 10 z 12

11 3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością (w określonym zakresie wykonywanych prac) na cele budowlane z tytułu własności i zgody innych osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Przed rozpoczęciem prac naleŝy powiadomić zarządcę nieruchomości. Wszystkie roboty montaŝowe naleŝy wykonać zgodnie z normami obowiązującymi w budownictwie, łączności i przepisami BHP. Teren i obiekty objęte pracami naleŝy przywrócić do stanu pierwotnego. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118), Polskie Normy i Normy BranŜowe Wymagania w zakresie odbioru zamówienia URUCHOMIENIE I PRZEKAZANIE SYSTEMU Po uruchomieniu urządzeń i skonfigurowaniu systemu naleŝy wykonać następujące próby systemu i jego elementów: Skontrolować jakość obrazu prezentowanego na monitorach systemu. Kontrolę wykonać dla poszczególnych kamer przy róŝnych warunkach oświetlenia /dziennych i nocnych/. Sprawdzić działanie poleceń sterujących dla kamer ruchomych oraz realizację zaprogramowanych algorytmów działania. Sprawdzić tryby wyświetlania obrazów na monitorach. W/w sprawdzić teŝ dla istniejących kamer systemu. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Po wykonaniu i uruchomieniu systemu naleŝy sporządzić dokumentację powykonawczą. Do odbiorów końcowych naleŝy przedstawić dokumentację powykonawczą obejmującą: opis systemu, uŝytych protokołów transmisji, wykorzystanych interfejsów, ustawień wszystkich parametrów urządzeń systemu, schematy ogólne i szczegółowe systemu, rysunki szaf, mapki zasięgu anten, azymuty promieniowania, konfigurację punktów kamerowych, stacji bazowej i centrum dozoru z zestawieniami zamontowanych materiałów i urządzeń, z podaniem producenta, symbolu urządzenia i ilości instrukcje obsługi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe i zasady BHP korzystania z urządzeń, licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty oraz oryginalne nośniki danych, gwarancje na system. Dla wybudowanych urządzeń naleŝy wykonać komplet pomiarów elektrycznych parametrów kabli i uziemień, które naleŝy przedłoŝyć Zamawiającemu jako załącznik do protokołu odbioru. Strona 11 z 12

12 4. Wymagania w zakresie przeszkolenia obsługi oraz warunków gwarancji 1. W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli minimum 4 osoby wyznaczone przez Zamawiającego z zakresu obsługi i administracji dostarczonego systemu. Szkolenie powinno trwać minimum 16 godzin i obejmować dwie części (część teoretyczną i praktyczną). Szkolenie prowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego. Z przeprowadzonego szkolenia musi powstać protokół szkolenia, który naleŝy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 2. Zainstalowany system monitoringu i wszystkie prace winny być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. 3. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru całego zainstalowanego i uruchomionego systemu. 4. Gwarancja w szczególności obejmuje jakość wykonanych prac oraz wszystkie materiały i urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu wizyjnego objętego przedmiotem umowy. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość uŝytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac. 6. Ze względu na to, Ŝe system monitoringu wizyjnego ma bardzo duŝe znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego zamontowany system powinien charakteryzować się jak najmniejszą awaryjnością. 7. W okresie gwarancji Wykonawca powinien zapewnić usunięcie awarii i nieprawidłowości w działaniu systemu w jak najkrótszym czasie. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu moŝliwość przekazywania informacji o awariach lub nieprawidłowościach w działaniu systemu telefonicznie, na piśmie, faksem przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. 8. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas reakcji rozumiany jako czas przystąpienia do naprawy (usunięcia awarii/usterek i nieprawidłowości) w miejscu wystąpienia awarii liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy nie był dłuŝszy niŝ 24 godziny. 9. Nie usunięcie usterek w ww. terminie uprawnia Zamawiającego do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji. 10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu o identycznych lub lepszych parametrach w sytuacji wystąpienia awarii po dotychczasowym trzykrotnym usunięciu awarii w tym urządzeniu. 11. Gwarancja traci waŝność w przypadku samowolnego, bez zgody Wykonawcy: demontaŝu dowolnego z zainstalowanych urządzeń; zmiany w wykonanej instalacji kablowej lub jej połączeniach; próby regulacji lub zmiany ustawień, parametrów dowolnego urządzenia; zerwania plomby gwarancyjnej dowolnego urządzenia. 12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania minimum 2 konserwacji całego systemu, polegających na: sprawdzeniu parametrów łączy radiowych. sprawdzeniu okablowania i instalacji. sprawdzeniu prawidłowości działania systemu zarządzania video. czyszczeniu i konserwacji kloszy kamer oraz szafek telekomunikacyjnych. 13. W przypadku gdy producenci urządzeń zalecają inne czynności oraz terminy przeglądów i konserwacji, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania tych czynności w terminach zaleconych przez producentów zgodnie z dokumentacją. Strona 12 z 12

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy Załącznik nr 13 METRYKA PROJEKTOWA. Aneks nr 1

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy Załącznik nr 13 METRYKA PROJEKTOWA. Aneks nr 1 METRYKA PROJEKTOWA Aneks nr 1 Głuchołazy2009 I. System monitoringu miejskiego w strukturze IP W zakresie dostawy jest: Dostawa montaż instalacja kamer na głowicach szybkoobrotowych Modernizacja 2 istniejących

Bardziej szczegółowo

48.32.90.00 0 Systemy zobrazowania i archiwizowania

48.32.90.00 0 Systemy zobrazowania i archiwizowania P R O G R A M F U N K C J O N A L N O Uś Y T K O W Y Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Monitoring miejski Adres obiektu budowlanego obszar miasta Ząbkowice Śląskie Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji oraz rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego miasta

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Projektu Wykonawczego. Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego. Bogusław Dyduch

Załącznik do Projektu Wykonawczego. Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego. Bogusław Dyduch P Bogusław Dyduch Załącznik do Projektu Wykonawczego Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego Temat opracowania: Opracowanie będące załącznikiem do projektu zawiera opis konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. /Program funkcjonalno-użytkowy/ Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ziębice

Opis Przedmiotu Zamówienia. /Program funkcjonalno-użytkowy/ Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ziębice Opis Przedmiotu Zamówienia /Program funkcjonalnoużytkowy/ Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Ziębice etap III zaprojektuj i wybuduj. Streszczenie: Opracowanie obejmuje opis założeń funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

TUV CERT ISO 9001:2000. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD S.A.

TUV CERT ISO 9001:2000. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD S.A. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD S.A. 25 563 Kielce, ul. Zagnańska 153 tel. 041 330 30 30, fax 330 30 40 e-mail: dorbud@dorbud.pl, www.dorbud.pl TUV CERT ISO 9001:2000 Projekt wykonawczy zasilania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy Specyfikacja techniczna Sprzętu CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH I CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH 3.1 DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH BP, Liczba

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Karta wizji (multiplekser) Novus NVB-400/16MPG z oprogramowaniem

Karta wizji (multiplekser) Novus NVB-400/16MPG z oprogramowaniem OPIS AKTUALNIE DZIAŁAJĄCEGO SYSTEMU MONITORINGU WYMAGANIA CO DO ZGOD NOŚCI URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA ORAZ PROTOKOŁÓW TRANSMISJ I DANYCH WIDEO I TELEMETRII. CHAR AKTERYSTYK A C ENT RUM DOZO RU Komputer rejestrujący

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Ełk: Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Bursy Szkolnej w Ełku, przy ul. Sikorskiego 5A Numer ogłoszenia: 302384-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych

Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych Załącznik nr 2c do umowy nr... Opis parametrów technicznych sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego (zestaw prezentacyjny), aparatów fotograficznych JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia (opisie parametrów

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

- punkty kamerowe projektowane. - punkty kamerowe przenoszone. - Centrum Nadzoru. - punkty retransmisyjne

- punkty kamerowe projektowane. - punkty kamerowe przenoszone. - Centrum Nadzoru. - punkty retransmisyjne PR4 PR 2 CN 8 0 6 PR 7 4 6 PR2 7 - punkty kamerowe projektowane - punkty kamerowe przenoszone CN PR - Centrum Nadzoru - punkty retransmisyjne 06.2009 Mapa Inowrocławia z naniesionymi punktami kamerowymi

Bardziej szczegółowo

PK01 PK8. Stacja Bazowa LMDS. Centrum Monitorowania Komenda StraŜy Miejskiej. Sektor SBR. Radiolinia. StraŜ Miejska w Cieszynie Nr umowy...

PK01 PK8. Stacja Bazowa LMDS. Centrum Monitorowania Komenda StraŜy Miejskiej. Sektor SBR. Radiolinia. StraŜ Miejska w Cieszynie Nr umowy... PK01 Sektor SBR Radiolinia PK8 Stacja Bazowa LMDS Komin Elektrociepłowni Centrum Monitorowania Komenda StraŜy Miejskiej 1 Schemat ideowy projektowanego systemu CCTV SB LEGENDA PK-03 PK-02 PK-05 PK-06 PK-0X

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

"Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"

Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim" Opracowanie dotyczące oświetlenia i monitoringu boisk wykonanych w ramach programu Promocja

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator HikVision DS-7616HI-ST Cena : 2.253,00 zł (netto) 2.771,19 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena :

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 OPIS TECHNICZNY... 4 1 Podstawa opracowania... 4 2 Przedmiot opracowania... 4 3 Zakres opracowania... 4 4 Zasilanie obiektu...

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do u na terenie Gminy Kaliska I. - dotyczy

Bardziej szczegółowo

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE...10 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...10 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI...10 1.3. ZLECENIODAWCA I INWESTOR...10 1.4. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...10 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do (Wzoru) Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ CZĘŚĆ IV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Serwer wideokonferencyjny Ilość 1 szt. Oferowany model *... Producent*...

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Uwagi ogólne. 4. Tabele str.2 S p i s t r e ś c i 1. Opis ogólny 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Zakres rzeczowy. 1.3. Lokalizacja inwestycji 1.4. Normy i przepisy. 2. Opis techniczny 2.1 Koncepcja wykonania instalacji wnętrzowych

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne

SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Połączenia w systemie centralnego nadzoru ES-CTI2 2.4Ghz... 3 3. Oprzewodowanie... 4 4. Połączenie bezprzewodowe...

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV600/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

2. Uchwyty ścienne do głowicy obrotowej 6 kpl. 3. Adapter do montażu uchwytu ściennego na słupie. 2 kpl.

2. Uchwyty ścienne do głowicy obrotowej 6 kpl. 3. Adapter do montażu uchwytu ściennego na słupie. 2 kpl. KOSZTORYS L.p Opis towaru Kamera szybkoobrotowa PTZ typu dzień-noc Cena netto katalogowa (zł. ) Ilość Wartość netto (zł.) 1. Głowica szybkoobrotowa 5 przystosowana do pracy na zewnątrz, Rozdzielczość:

Bardziej szczegółowo

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu UWAGA! N/w opis techniczny dotyczy wykonanej już inwestycji monitoringu Osiedla

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/12 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

GRUPA RABATOWA. Cenna netto DOLAR. Zdjęcie. Cechy główne. 4 599,00 14 992,74 zł SRD-480DP 1TB SRD-1670DP 1TB. $ 3 885,00 12 665,10 zł SRD-1670DP 500GB

GRUPA RABATOWA. Cenna netto DOLAR. Zdjęcie. Cechy główne. 4 599,00 14 992,74 zł SRD-480DP 1TB SRD-1670DP 1TB. $ 3 885,00 12 665,10 zł SRD-1670DP 500GB GRUP RBTOW Zdjęcie Model SRD-480DP Cechy główne Cenna netto DOLR Cenna netto ZŁOTYCH REJESTRTORY Rejestrator cyfrowy HD-SDI, 4 wejścia wideo, 1x HDMI, 1x VG, 2 porty USB, 4 we/wy alarmowe, 4 wej/1 wyj

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA,

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Główne cechy Do 96 kamer konwencjonalnych lub IP w dowolnej konfiguracji (wersja programu Ksenos) Do 32 jednoczesnych dostępów przez programy klienckie (program

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY na : Budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Świerzawa Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32.26.00.00-3 Urządzenia do przesyłu danych 32.33.31.00-7 Rejestratory obrazu

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Załącznik nr 4 do oferty Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego dla 4 obiektów Nadleśnictwa. I. Siedziba Nadleśnictwa Jawor

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : EVE-TECH System AHD oparty został na podobnej strukturze co analogowy system monitoringu CCTV. Nowością jest natomiast możliwość

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo