Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój Rodzaj zamówienia: dostawa 1. Określenie przedmiotu oraz zakresu Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ZałoŜenia i wymagania Zamawiającego Wyszczególnienie i lokalizacja punktów systemu: Opis punktów systemu: Minimalne wymagania funkcjonalne systemu Wymagane minimalne parametry techniczne urządzeń Część informacyjna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Wymagania w zakresie odbioru zamówienia Wymagania w zakresie przeszkolenia obsługi oraz warunków gwarancji Strona 1 z 12

2 1. Określenie przedmiotu oraz zakresu Przedmiotem zamówienia dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę i instalację 2 kolorowych, dzienno-nocnych kamer szybkoobrotowych w szczególnie zagroŝonych miejscach miasta wytypowanych przez Urząd Miasta i Policję wraz z cyfrowym systemem radiowym do transmisji sygnału wizyjnego i sterowania pracującym w wolnym od opłat paśmie o częstotliwości 5,475 5,725GHz. Zainstalowany system powinien przewidywać moŝliwość rozbudowy do 12 kamer, które będą instalowane w kolejnych etapach. System ma zapewniać wyświetlanie obrazu, rejestrację i sterowanie kamerami oraz umoŝliwić przegląd zapisu z rejestratora w Centrum Dozoru (CD). Sygnał z kamer winien być zbierany przez stację bazową usytuowaną w Sanatorium POLONIA przy ul. Moniuszki 2 i przekazywany do Centrum Dozoru znajdującego się w siedzibie StraŜy Miejskiej. Zasilanie urządzeń w poszczególnych punktach lokalnie winno się odbywać z wewnętrznych instalacji zasilających, naleŝących do zarządców poszczególnych obiektów. Oferowany sprzęt, elementy wyposaŝenia i urządzenia winny być fabrycznie nowe, nieuŝywane. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych zezwala się na dobór urządzeń o parametrach nie gorszych niŝ przedstawionych w opisie. Wykonawca, winien oświadczyć, Ŝe oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający Ŝąda dołączenia do oferty opisu podstawowych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład oferowanego rozwiązania (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ- w postaci zestawienia oferowanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład systemu monitoringu zawierającego w szczególności: nazwę producenta oraz model, opis i parametry. Uwaga: Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania z warunkami montaŝu urządzeń oraz prowadzenia okablowania sygnałowego oraz zasilania Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej Urządzenia bezpośredniego monitorowania Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo 2. ZałoŜenia i wymagania Zamawiającego 2.1. Wyszczególnienie i lokalizacja punktów systemu: Lp. Nazwa Nazwa obiektu ochranianego Rodzaj kamery 1. Centrum dozoru (CD) Stacja Bazowa (SB) Punkt kamerowy (K1) 4. Punkt kamerowy(k2) SkrzyŜowanie ulic Moniuszki, 1 Maja, Zdrojowa Staw w Parku Zdrojowym szybkoobrotowa Adres StraŜ Miejska Ul. Zdrojowa 27 Sanatorium POLONIA Ul. Moniuszki 2 Sanatorium POLONIA Ul. Moniuszki 2 szybkoobrotowa Al. Jana Pawła II 16 Strona 2 z 12

3 Planowane rozmieszczenie punktów kamerowych, stacji bazowej i centrum dozoru w terenie K2 SB K1 CD Minimalna przepustowość łączy ( kamera- SB 10Mb/s, SB-CD 32 Mb/s) Strona 3 z 12

4 2.2. Opis punktów systemu: Kamera K1 Sanatorium Polonia ul Moniuszki 2 Kamera Punkt kamerowy K1 monitoringu naleŝy zlokalizować na budynku Sanatorium POLONIA ul. Moniuszki 2. Wymagane jest zastosowanie kamery szybkoobrotowej z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5GHz. Kamera powieszona zostanie na ścianie budynku od strony skrzyŝowania ulic Moniuszki, 1 Maja i Zdrojowej na wysokości 6 m od ziemi. Do zawieszenia kamery naleŝy zastosować uchwyt naroŝny. Antena Antena winna być zainstalowana na maszcie umieszczonym, na dachu budynku w taki sposób aby uzyskać łączność z anteną w punkcie SB. NaleŜy wykonać instalację odgromową dla projektowanego masztu antenowego. Skrzynka z urządzeniami Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji naleŝy umiejscowić w pobliŝu anteny radiowej. Wewnątrz skrzynki naleŝy umieścić: radio, transmiter nadajnik zamieniający sygnał analogowy z kamery na cyfrowy Mpeg-4, zasilacze i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe przewodów sygnałowych i zasilających w tym zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie zasilania - przez 0,5 godziny. Skrzynka teletechniczna winna być wyposaŝona w styk antysabotaŝowy oraz sygnalizator zaniku 230V. Sygnały alarmowe naleŝy wpiąć do wejść alarmowych urządzenia VIP. NaleŜy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę naleŝy uziemić. Strona 4 z 12

5 Instalacja zasilająca Urządzenia zasilane będą z WLZ budynku na podstawie porozumienia z właścicielem. Koszty energii rozliczane będą na podstawie określonego ryczałtu. Obwód zasilający zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowym i róŝnicowoprądowym oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Aparaty zostaną zabudowane w obudowie podtynkowej. Obwód wykonany zostanie przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończony będzie gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Od szafki teletechnicznej do kamery naleŝy doprowadzić przewody: - XzTKMXpw 2x2x0,5 dla telemetrii, - RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC - YDY 4x1,5mm2 do zasilania kamery i grzałki, zakończony w szafce - do wpięcia w zaciski śrubowe transformatora separującego 230/24V. Przewody telemetrii wizji i anteny podłączone będą za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Od szafki teletechnicznej do anteny naleŝy doprowadzić przewód antenowy 5Ghz dla połączenia anteny z radiem. Przewód antenowy przy antenie naleŝy zabezpieczyć ochroną przeciwprzepięciową podłączoną do przewodu uziemienia. Instalacja przewodów Wszystkie przewody w obrębie obiektu układać natynkowo w rurkach izolacyjnych PVC. Kabel zasilający z RB naleŝy poprowadzić w rurze PVC w pionie do szafki. Przewody z szafki do kamery naleŝy poprowadzić w rurkach PCV lub w peszlach na zewnątrz budynku i dalej do kamery na ścianie budynku. Strona 5 z 12

6 Kamera K2 Al. Jana Pawła II 16 Kamera Punkt kamerowy K2 monitoringu naleŝy zlokalizować na ścianie bocznej budynku przy Al. Jana Pawła II 16 od strony stawu. Wymagane jest zastosowanie kamery szybkoobrotowej z anteną nadawczo-odbiorczą do przesyłania wizji i sygnałów sterujących poprzez wydzielone pasmo radiowe wolnej częstotliwości 5GHz. Kamera naleŝy powiesić na ścianie obiektu, ok. 6 m nad ziemią. Do zawieszenia kamery naleŝy zastosować uchwyt prosty. Antena Antena zainstalowana zostanie na maszcie umieszczonym na dachu budynku w taki sposób aby uzyskać łączność z anteną w punkcie SB. NaleŜy wykonać instalację odgromową dla projektowanego masztu antenowego. Skrzynka z urządzeniami Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji naleŝy umiejscowić w pobliŝu anteny radiowej. Wewnątrz skrzynki naleŝy umieścić: radio, transmiter nadajnik zamieniający sygnał analogowy z kamery na cyfrowy Mpeg-4, zasilacze i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe przewodów sygnałowych i zasilających w tym zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie zasilania przez 0,5 godziny. Skrzynka teletechniczną naleŝy wyposaŝyć w styk antysabotaŝowy oraz sygnalizator zaniku 230V. Sygnały alarmowe naleŝy wpiąć do wejść alarmowych urządzenia VIP. NaleŜy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę naleŝy uziemić. Strona 6 z 12

7 Instalacja zasilająca Urządzenia zasilane będą z WLZ budynku na podstawie porozumienia z właścicielem. Koszty energii rozliczane będą na podstawie określonego ryczałtu. Obwód zasilający naleŝy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym i róŝnicowoprądowym oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Aparaty naleŝy zabudować w obudowie podtynkowej. Obwód naleŝy wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończyć gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Od szafki teletechnicznej do kamery naleŝy doprowadzić przewody: - XzTKMXpw 2x2x0,5 dla telemetrii, - RG6 dla sygnału wizji zakończony w szafce wtykiem BNC - YDY 4x1,5mm2 do zasilania kamery i grzałki, zakończony w szafce - do wpięcia w zaciski śrubowe transformatora separującego 230/24V. Przewody telemetrii wizji i anteny winny być podłączone za pośrednictwem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Od szafki teletechnicznej do anteny naleŝy doprowadzić przewód antenowy 5Ghz dla połączenia anteny z radiem. Przewód antenowy przy antenie naleŝy zabezpieczyć ochroną przeciwprzepięciową podłączoną do przewodu uziemienia. Instalacja przewodów Wszystkie przewody w obrębie obiektu naleŝy układać natynkowo w rurkach izolacyjnych PVC. Kabel zasilający z RB naleŝy poprowadzić w rurze PVC w pionie do szafki. Przewody z szafki do kamery naleŝy poprowadzić w rurkach PCV lub w peszlach na zewnątrz budynku i dalej do kamery na ścianie budynku. Centrum dozoru w siedzibie StraŜy Miejskiej Antena Antenę zintegrowaną z radiem naleŝy zainstalować na maszcie umieszczonym na dachu budynku w taki sposób aby uzyskać łączność z anteną w punkcie SB. Zintegrowane radio naleŝy połączyć z przełącznikiem sieci informatycznej w szafie telekomunikacyjnej CCTV w wyznaczonym pomieszczeniu. Zasilanie zintegrowanego radia (PoE) za pośrednictwem przewodu połączeniowego. Stanowisko operatora CCTV Na stanowisku operatora systemu naleŝy zainstalować 1 monitor kolorowy LCD 19", komputer z oprogramowaniem zarządzającym. Komputer PC wraz z oprogramowaniem winien zapewnić bieŝącą obsługę systemu i rejestrację obrazu z kamer. System musi być równieŝ dostosowany do rejestracji w rejestratorze autonomicznym. Rejestracja, archiwizacja Ustawienie rejestracji z nadpisywaniem informacji po zapełnieniu dysku. Wszystkie kamery powinny podlegać rejestracji z prędkością min. 4 kl/s przez 10 dni. Powinna być zapewniona moŝliwość archiwizacji na wyniesionych nośnikach - dyskach twardych, płytach CD poprzez sieć komputerową. W kaŝdym przypadku opracowana instrukcja winna przewidywać sposób oznaczania i zabezpieczania nagranego materiału przed dostępem osób niepowołanych. Strona 7 z 12

8 Instalacja zasilająca Urządzenia zasilane będą z rozdzielni. Obwód zasilający naleŝy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym i róŝnicowoprądowym. Aparaty naleŝy zabudować w rozdzielni. Obwód naleŝy wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończyć gniazdem 230V w szafie teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Od szafy teletechnicznej na dach naleŝy ułoŝyć przewody w rurce zabezpieczającej PVC. Na zewnątrz naleŝy stosować rurkę do zastosowań zewnętrznych. Radiowa Stacja Bazowa SB sanatorium Polonia Antena Stacja bazowa systemu radiowego SBR1 naleŝy zlokalizować na wieŝy Sanatorium POLONIA. Stacja bazowa winna być wyposaŝona w radio BSU współpracujące z anteną sektorową 120st do komunikacji ze stacjami klienckimi K1- K2. (docelowo do 12 kamer). Do połączenia stacji bazowej SB z centrum dozoru w siedzibie StraŜy Miejskiej naleŝy zastosować most radiowy punkt-punkt w oparciu o zintegrowane z anteną radiową - zestaw dwóch urządzeń przeznaczonych do tworzenia bezprzewodowych mostów typu punkt - punkt. Obydwa urządzenia winny posiadać zintegrowaną antenę o zysku energetycznym 23 dbi, pracującą w polaryzacji poziomej jak i pionowej. Ze względu na eliminację tłumiących sygnał konektorów i kabli moŝliwe jest uzyskiwanie większych zasięgów. Praca radia winna się odbywać w trybie bridŝe i pełnić funkcję przezroczystego mostu. Antena sektorowa i zintegrowana winny być zainstalowane na typowych uchwytach do masztu na wierzy. NaleŜy wykonać instalację odgromową dla projektowanego masztu antenowego. Skrzynka z urządzeniami Skrzynkę teletechniczną z urządzeniami do transmisji naleŝy umiejscowić w pobliŝu anteny radiowej (na poddaszu - ostatniej kondygnacji). Wewnątrz skrzynki naleŝy umieścić: radio, przełącznik 5-portowy, zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie zasilania przez 0,5 godziny, zasilacz radia zintegrowanego i BSU. NaleŜy zapewnić odpowiednie warunki klimatyczne dla urządzeń zainstalowanych w skrzynce. Szafkę naleŝy uziemić. Instalacja zasilająca Zasilanie poprowadzone będzie z tablicy rozdzielczej RE. Obwód zasilający naleŝy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowym i róŝnicowoprądowym oraz zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Aparaty naleŝy zabudować w obudowie podtynkowej. Obwód naleŝy wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm i zakończyć gniazdem 230V w szafce teletechnicznej. Instalacja sygnałowa Połączenie anteny z radiem od szafki teletechnicznej do anteny naleŝy wykonać przewodem antenowy 5Ghz. Przewód antenowy przy antenie naleŝy zabezpieczyć ochroną przeciwprzepięciową podłączoną do przewodu uziemienia. Zintegrowane radio naleŝy połączyć z przełącznikiem sieci informatycznej w szafie telekomunikacyjnej przewodem UTP. Zasilanie radia (PoE). Strona 8 z 12

9 2.3. Minimalne wymagania funkcjonalne systemu Wymagane cechy rozwiązania instalacji: 1. urządzenia w systemie winny pracować w oparciu o transmisję TCP/IP, 2. system winien współpracować z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez względu na uŝyte medium transmisyjne, 3. darmowe oprogramowanie na nośniku wraz z instrukcją obsługi i instalacji umoŝliwiającego automatyczne i ręczne konfigurowanie parametrów pracy systemu, 4. aplikacja pozwalająca na tworzenie map lokalizacji wraz z nanoszeniem punktów kamerowych, 5. zapewnienie eksportu nagrań do pilików video; eksport do pliku graficznego; wydruk plików graficznych na drukarce; archiwizacja na płytach DVD, 6. system zarządzania uprawnieniami uŝytkowników umoŝliwiający zawansowanie dostosowanie uprawnień kaŝdego uŝytkownika systemu, 7. moŝliwość sygnalizacji zdarzeń alarmowych na mapach lokalizacji, 8. moŝliwość sporządzenia procedur postępowania dla operatorów w przypadku zdarzeń alarmowych (dla kaŝdego zdarzenia osobna procedura), 9. detekcja ruchu realizowana sprzętowo w transmiterze kodującym do sieci TCP/IP, 10. detekcja kradzieŝy, 11. indywidualne ustawienia dla kaŝdej z kamer, 12. odgląd z kaŝdej z kamer moŝliwy do obserwacji w dowolnie wyskalowanym oknie programu aŝ do trybu pełnoekranowego, 13. moŝliwość zdalnej konfiguracji urządzeń pracujących w systemie CCTV, 14. moŝliwość podłączenia do systemu klawiatury sterującej z joystickiem 3D, 15. prezentacja nazwy kamery oraz czasu na obrazie. Wymagania w zakresie standardu zapisu: 1. zapis na rejestratorze (komputerze PC) oraz moŝliwość zapisu na autonomicznym rejestratorze sieciowym typu stand-alone (nie oparte na komputerze PC) pracującym w sieci TCP/IP, umoŝliwiającym pracę z 20 strumieniami video i audio, do rejestracji przepustowość max 32Mbit/s do zapisu i 8 Mbit/s do odtwarzania, 2 interfejsy sieciowe RJ-45, bez wejść kamerowych, 2. format kompresji MPEG-4 (certyfikowany z licencją) 3. moŝliwość eksportu do plików zewnętrznych bez dodatkowej kompresji (bez utraty jakości) z moŝliwością weryfikacji prawdziwości pliku (funkcja znaku wodnego) za pomocą odtwarzacza tych plików, 4. moŝliwość zapisu na rejestratorze do 20 kanałów video przy maksymalnej rozdzielczości dla kaŝdego kanału 704x576 oraz 25 kl:s 5. podwójny system zabezpieczenia nagrań (za pomocą klucza prywatnego/publicznego oraz funkcja znaku wodnego), Wymagania w zakresie parametrów łącza radiowego: Łącze kamera - stacja bazowa: obserwacja i rejestracja obrazu z kamer powinna odbywać się z prędkością min 12 kl/s przy rozdzielczości min 2SIF, tj. 704x288, łącze radiowe powinno pracować w paśmie częstotliwości 5GHz i przepustowości 10Mb/s Łącze stacja bazowa - centrum dozoru łącze powinno pracować w paśmie częstotliwości 5GHz i przepustowości 32Mb/s Strona 9 z 12

10 2.4. Wymagane minimalne parametry techniczne urządzeń 1. Kamera kolorowa DZIEŃ/NOC z przetwornikiem typu EX-VIEW w głowicy 5 szybkoobrotowej do pracy na zewnątrz, funkcje PAN/ZOOM/TILT; 550-mono/ 470linii-kolor, 0,07lux-kolor/ 0,01lux-monochrom (system DSS).; zoom x 18 x12(cyfrowy) ; auto-focus; pamięć 220 prepozycji; obrót 360stop. Z prędkością 400stopni/s; 7 wej. /2 wyj. alarmowe; 8 stref prywatności; zasilanie 24Vac (zasilacz w komplecie; bez uchwytu). 2. Kamera kolorowa DZIEŃ/NOC z przetwornikiem typu EX-VIEW w głowicy 5 szybkoobrotowej do pracy na zewnątrz, funkcje PAN/ZOOM/TILT; 550-mono/ 470linii-kolor, 0,07lux-kolor/ 0,01lux-monochrom (system DSS).; zoom x 36 x12(cyfrowy) ; auto-focus; pamięć 220 prepozycji; obrót 360stop. Z prędkością 400stopni/s; 7 wej. /2 wyj. alarmowe; 8 stref prywatności; zasilanie 24Vac (zasilacz w komplecie; bez uchwytu). 3. Stacja obsługi systemu (CD) do zarządzania systemu monitoringu wizyjnego (podgląd na Ŝywo, przeglądanie zapisu, archiwizacja fragmentów rejestracji na płytach DVD, tworzenie map lokalizacji, sterowanie PTZ) z moŝliwością rejestracji obrazu i dźwięku na lokalnych dyskach twardych o łącznej pojemności do 500GB. NaleŜy zapewnić moŝliwość podłączenia do systemu klawiatury sterującej z joystickiem 3D oraz 2 monitorów. 4. Transmiter sygnału z kamery obraz do obserwacji w formacie MPEG-4, kompresja zgodna z ISO (poparta certyfikatem lub licencją) o rozdzielczości do obserwacji maks. 4SIF (704x576) przy 25kl/s, obraz do zapisu o maksymalnych parametrach 1SIF 25kl/s, 2SIF-12kl/s, 4SIF-8kl/s; Interfejs sieciowy :TCP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, http; wbudowany Linux firewall do 16 jednoczesnych połączeń video typu unicast, nieograniczona liczba połączeń video typu multicast; analiza obrazu realizowana w transmiterze (detekcja ruchu, detekcja kradzieŝy); wbudowany zegar czasu rzeczywistego, wbudowany klient NTP; 4 wejścia alarmowe (z izolacją optyczną)/ 2 wyjścia alarmowe; wbudowany port RS-232 do konfiguracji za pomocą programu HyperTerminal oraz port RS-422/485 do sterowania PTZ; transmiter powinien zawierać licencję umoŝliwiającą rejestrację obrazu na rejestratorach sieciowych. Wymagane jest zapewnianie współpracy z aplikacją lub dekoderem sprzętowym i zaimplementowanie licencji do zapisu na autonomicznych rejestratorach sieciowych S-NVR. Do rejestracji na stacjach komputerowych wymagana dodatkowa licencja; zasilacz w komplecie. 5. Monitor LCD min 19 z wejściem VGA:DVI z Audio. 6. Antena sektorowa: zysk energetyczny 17 dbi; kąt promieniowana w płaszczyźnie pionowej 60; kąt promieniowana w płaszczyźnie poziomej Część informacyjna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia 3.1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Zamierzenie budowlane realizowane będzie na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118), który zezwala na instalację urządzeń na obiektach budowlanych bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. Zamierzenie budowlane wymaga zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 ust. 1). Budynek sanatorium Polonia jest w wykazie zabytków. Strona 10 z 12

11 3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością (w określonym zakresie wykonywanych prac) na cele budowlane z tytułu własności i zgody innych osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Przed rozpoczęciem prac naleŝy powiadomić zarządcę nieruchomości. Wszystkie roboty montaŝowe naleŝy wykonać zgodnie z normami obowiązującymi w budownictwie, łączności i przepisami BHP. Teren i obiekty objęte pracami naleŝy przywrócić do stanu pierwotnego. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118), Polskie Normy i Normy BranŜowe Wymagania w zakresie odbioru zamówienia URUCHOMIENIE I PRZEKAZANIE SYSTEMU Po uruchomieniu urządzeń i skonfigurowaniu systemu naleŝy wykonać następujące próby systemu i jego elementów: Skontrolować jakość obrazu prezentowanego na monitorach systemu. Kontrolę wykonać dla poszczególnych kamer przy róŝnych warunkach oświetlenia /dziennych i nocnych/. Sprawdzić działanie poleceń sterujących dla kamer ruchomych oraz realizację zaprogramowanych algorytmów działania. Sprawdzić tryby wyświetlania obrazów na monitorach. W/w sprawdzić teŝ dla istniejących kamer systemu. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Po wykonaniu i uruchomieniu systemu naleŝy sporządzić dokumentację powykonawczą. Do odbiorów końcowych naleŝy przedstawić dokumentację powykonawczą obejmującą: opis systemu, uŝytych protokołów transmisji, wykorzystanych interfejsów, ustawień wszystkich parametrów urządzeń systemu, schematy ogólne i szczegółowe systemu, rysunki szaf, mapki zasięgu anten, azymuty promieniowania, konfigurację punktów kamerowych, stacji bazowej i centrum dozoru z zestawieniami zamontowanych materiałów i urządzeń, z podaniem producenta, symbolu urządzenia i ilości instrukcje obsługi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe i zasady BHP korzystania z urządzeń, licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty oraz oryginalne nośniki danych, gwarancje na system. Dla wybudowanych urządzeń naleŝy wykonać komplet pomiarów elektrycznych parametrów kabli i uziemień, które naleŝy przedłoŝyć Zamawiającemu jako załącznik do protokołu odbioru. Strona 11 z 12

12 4. Wymagania w zakresie przeszkolenia obsługi oraz warunków gwarancji 1. W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli minimum 4 osoby wyznaczone przez Zamawiającego z zakresu obsługi i administracji dostarczonego systemu. Szkolenie powinno trwać minimum 16 godzin i obejmować dwie części (część teoretyczną i praktyczną). Szkolenie prowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego. Z przeprowadzonego szkolenia musi powstać protokół szkolenia, który naleŝy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 2. Zainstalowany system monitoringu i wszystkie prace winny być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji. 3. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru całego zainstalowanego i uruchomionego systemu. 4. Gwarancja w szczególności obejmuje jakość wykonanych prac oraz wszystkie materiały i urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu wizyjnego objętego przedmiotem umowy. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość uŝytkową, techniczną i estetyczną wykonanych prac. 6. Ze względu na to, Ŝe system monitoringu wizyjnego ma bardzo duŝe znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego zamontowany system powinien charakteryzować się jak najmniejszą awaryjnością. 7. W okresie gwarancji Wykonawca powinien zapewnić usunięcie awarii i nieprawidłowości w działaniu systemu w jak najkrótszym czasie. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu moŝliwość przekazywania informacji o awariach lub nieprawidłowościach w działaniu systemu telefonicznie, na piśmie, faksem przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. 8. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas reakcji rozumiany jako czas przystąpienia do naprawy (usunięcia awarii/usterek i nieprawidłowości) w miejscu wystąpienia awarii liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis Wykonawcy nie był dłuŝszy niŝ 24 godziny. 9. Nie usunięcie usterek w ww. terminie uprawnia Zamawiającego do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji. 10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu o identycznych lub lepszych parametrach w sytuacji wystąpienia awarii po dotychczasowym trzykrotnym usunięciu awarii w tym urządzeniu. 11. Gwarancja traci waŝność w przypadku samowolnego, bez zgody Wykonawcy: demontaŝu dowolnego z zainstalowanych urządzeń; zmiany w wykonanej instalacji kablowej lub jej połączeniach; próby regulacji lub zmiany ustawień, parametrów dowolnego urządzenia; zerwania plomby gwarancyjnej dowolnego urządzenia. 12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania minimum 2 konserwacji całego systemu, polegających na: sprawdzeniu parametrów łączy radiowych. sprawdzeniu okablowania i instalacji. sprawdzeniu prawidłowości działania systemu zarządzania video. czyszczeniu i konserwacji kloszy kamer oraz szafek telekomunikacyjnych. 13. W przypadku gdy producenci urządzeń zalecają inne czynności oraz terminy przeglądów i konserwacji, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania tych czynności w terminach zaleconych przez producentów zgodnie z dokumentacją. Strona 12 z 12

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2_II_do IPU SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II zakup usług transmisji danych dla obsługi teletransmisyjnej centralnych rejestrów sądowych: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Rejestr Zastawów (RZ),

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo