Innowacyjni Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię"

Transkrypt

1 Innowacyjni 5/2009 ISSN EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy 20 Premia za technologię EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 W numerze 8 14 Stan realizacji PO IG 4 Nagroda dla najlepszych Inicjowanie działalności innowacyjnej 6 Narodziny innowacji rozmowa z tomaszem sypułą, dyrektorem Zespołu wdrażania instrumentów Finansowych w Polskiej agencji rozwoju Przedsiębiorczości 8 Inkubowanie dla zysku krakowskie jci Venture wyszukuje i selekcjonuje dobrze rokujące projekty, na bazie których mogą powstać innowacyjne firmy 10 Jak to się robi rozmowa z markiem Bartoszem, koordynatorem projektu jci Venture 12 Skok na głęboką wodę akademickie inkubatory Przedsiębiorczości będą wspierać innowatorów również dzięki działaniu 3.1 Po ig 17 innowacyjni Biuletyn poświęcony Po ig wydawany przez ministerstwo rozwoju regionalnego departament Zarządzania Programami konkurencyjności i innowacyjności Zespół informacji i Promocji ul. wspólna 2/4, warszawa tel koordynacja: agnieszka Palenik, joanna Zawadzka koncepcja: smartlink sp. z o.o. ul. mickiewicza3/10, Poznań redakcja: jerzy gontarz, julia hoffmann Projekt graficzny i skład: alina merha korekta: elżbieta Buszkiewicz Publikacja współfinansowana jest ze środków europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego Łatwiejsze inwestowanie w MSP 12 Aby dwoje chciało naraz tworzenie i rozwój sieci otoczenia biznesu, w tym aniołów biznesu. wsparcie na pozyskanie inwestora zewnętrznego przez msp 14 Zastępy inwestorów anioły biznesu, czyli inwestorzy prywatni lokujący nadwyżki finansowe w nowe dobrze rokujące firmy 16 Anioły wypełniają lukę rozmowa z jackiem Błońskim, wiceprezydentem eban, szefem lewiatan Business angels 17 Firmy pod skrzydłami aniołów rozmowa z Barbarą Bartkowiak, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i menedżerem Projektu sieć aniołów Biznesu amber w Polsce Północno-Zachodniej. Funduszy venture capital 18 Kapitał wysokiej szansy około dwudziestu funduszy venture capital może dostać wsparcie z krajowego Funduszu kapitałowego Kredyt na innowacje 20 Premia za technologię jak działa nowy kredyt technologiczny udostępniany przez Bgk za pośrednictwem banków komercyjnych Bliżej innowacji 23 Innowacje w sieci 25 Rozmaitości, słowniczek, pytania i odpowiedzi 27 Krzyżówka z nagrodami Zdjęcia (od góry): jerzy gontarz/smartlink, archiwum (2x). Zdjęcie na okładce: janusz tatarkiewicz

3 Wprowadzenie Więcej inwestorów, więcej innowacyjnych firm ilu potencjalnych edisonów rozmienia się na drobne i zaprzepaszcza swoje pomysły, bo nie ma pieniędzy na wdrażanie ich w życie? pytamy w tym numerze. już można odpowiedzieć, że pomysłów jest u nas dostatek. Zaledwie po kilku miesiącach realizacji pierwszych projektów w ramach działania 3.1 Po ig inicjowanie działalności innowacyjnej zgłaszają się dziesiątki pomysłodawców, którzy chcą zaproponować innowacyjne produkty i usługi oraz utworzyć nowe spółki. tylko w ramach projektu realizowanego przez krakowski jci Venture weryfikowanych jest aktualnie 30 projektów w tak wąskiej dziedzinie jak life science, czyli w przemyśle związanym z naukami biomedycznymi. ale nie popadajmy w przesadny entuzjazm. w tym roku tylko dwa z tych pomysłów mają szansę na wejście w fazę tzw. preinkubacji, czyli badań, analiz i ewentualnie rozwoju prototypu, co pozwoli stworzyć pełny biznesplan dla nowych przedsięwzięć i ocenić ich szanse rynkowe. na bazie najlepszych pomysłów (tzn. tych o największych szansach na skomercjalizowanie) zostaną utworzone spółki z udziałem zewnętrznych inwestorów. w zamożniejszej europie Zachodniej czy stanach Zjednoczonych ludzie uruchamiający biznesy mogą w pierwszym etapie liczyć na pomoc rodziny czy przyjaciół, ale i to często stanowi niewystarczające wsparcie. w Polsce ze względu na mniejszą zamożność społeczeństwa trudniej o tego typu pomoc. na kredyt bankowy przeznaczony na realizację tego rodzaju projektów raczej trudno liczyć. większe fundusze (typu venture capital czy private equity) z kolei nie interesują się pomysłami wymagającymi dopracowania. tę lukę doskonale wypełniają anioły biznesu i fundusze zalążkowe. a ponieważ w ich interesie leży powodzenie przedsięwzięcia, otaczają opieką doradczą takie młode przedsięwzięcia. w 3. osi priorytetowej Po ig jest pełny pakiet form wsparcia dla instytucji pomagających innowacyjnym start-upom. dzięki Funduszom europejskim w Polsce będą się rozwijać sieci inwestorów indywidualnych (anioły biznesu), fundusze zalążkowe zajmujące się dodatkowo preinkubacją, fundusze wysokiego ryzyka i inne instytucje wsparcia innowacyjnych firm na wczesnym etapie rozwoju. Poza tym dojrzalsze firmy uzyskają pomoc w zakupie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego. w Po ig przygotowaliśmy sprawny instrument, który pozwoli wypełnić lukę na rynku inwestorów. dzięki temu stwarzamy większe szanse dla innowatorów i start-upów. w każdym numerze dokonujemy okresowego podsumowania realizacji Programu innowacyjna gospodarka. instytucja Zarządzająca do końca sierpnia 2009 r. zatwierdziła do dofinansowania 2140 projektów na kwotę 15,8 mld zł, co wyczerpuje 39,9% alokacji z europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego (przypomnijmy, że budżet Po ig to 9,71 mld euro, z tego 8,25 mld euro pochodzi z efrr). Zważywszy, że został jeszcze rok do półmetka okresu programowania, to bardzo dobry wynik. Podpisywanie umów o dofinansowanie nabrało tempa, a zaliczki oraz płatności na rzecz beneficjentów przekroczyły już 1,1 mld zł, co świadczy o sporym przyspieszeniu, bo jeszcze 4 miesiące temu ledwie przekraczały 45 mln zł. inspirującej lektury! Agnieszka Jankowska Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności INNOWACYJNI 5/2009 3

4 Stan realizacji PO IG Przyspieszyły wypłaty środków na rzecz beneficjentów Nagroda dla najlepszych Budżety konkursów, w których jest nadmiar bardzo dobrych projektów, decyzją Instytucji Zarządzającej Programem Innowacyjna Gospodarka mogą zostać zwiększone. Dowodzą tego aż dwa takie przykłady w działaniu 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, gdzie w naborze z końca 2008 r. i początku 2009 r. zwiększono dostępną alokację. instytucja Zarządzająca Po ig wg danych na dzień 7 września 2009 r. zatwierdziła do dofinansowania 2140 projektów na kwotę 15,83 mld zł, co wyczerpuje 39,89% alokacji z europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego. Zważywszy, że został jeszcze rok do półmetka okresu programowania, to bardzo dobry wynik. Podpisywanie umów o dofinansowanie nabrało rytmu, a wydatki na rzecz beneficjentów przekroczyły już 1,1 mld zł (w tym zaliczki wyniosły 438,96 mln zł, a płatności 686,91 mln zł), co świadczy o sporym przyspieszeniu, bo jeszcze cztery miesiące temu ledwie przekraczały 45 mln zł. W RAMACH PROGRAMU Projekty indywidualne mocno zaawansowana jest kontraktacja środków w ramach 7. osi priorytetowej społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji (56,75%). wszystkie podejmowane tu przedsięwzięcia to projekty z dziedziny e-administracji, realizowane w systemie pozakonkursowym. dotychczas podpisano 13 umów o dofinansowanie. warto w tym miejscu przypomnieć, że w ramach całego Programu innowacyjna gospodarka przewidziano aż 131 projektów indywidualnych (112 na liście podstawowej, 19 na liście rezerwowej). dotychczas podpisano 113 preumów i 56 umów o dofinansowanie. w trybie indywidualnym wdrażane jest także działanie 3.2 wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. wartość umowy z krajowym Funduszem kapitałowym to 87,93% środków z tego działania. nie oznacza to jednak, że pieniądze zostały już wykorzystane. kfk jako fundusz funduszy w drodze konkursów dokonuje wyboru innych funduszy kapitałowych, które inwestując w przedsiębiorstwa mogą je rozwinąć, podwyższyć znacznie ich wartość, a w konsekwencji wygenerować wysoką stopę zwrotu z inwestycji. w pierwszym konkursie ofert (przeprowadzonym już w 2007 r. w ramach sektorowego Programu operacyjnego wzrost konku- 39,69 mld PLN 15,83 mld PLN 9,97 mld PLN mariusz mamet/mac map (2x) PT 4 INNOWACYJNI 5/2009

5 HARMONOGRAM* URUCHAMIANIA KONKURSÓW W RAMACH PO IG Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Planowana data ogłoszenia konkursu 1 października 2009 r. ogłoszenie konkursu 1 listopada 2009 r. nabór wniosków 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Projekt KFK tryb indywidualny 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 4 września 2009 r. ogłoszenie konkursu 28 września 2009 r. nabór wniosków 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 31 sierpnia 2009 r. ogłoszenie konkursu 28 września 2009 r. nabór wniosków Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 3 sierpnia 2009 r. ogłoszenie konkursu 1 października 2009 r. nabór wniosków 12 października 2009 r. ogłoszenie konkursu 26 października 2009 r. nabór wniosków 21 września 2009 r. ogłoszenie konkursu 5 października 2009 r. nabór wniosków * Pełny harmonogram znajduje się na stronie rencyjności przedsiębiorstw) kfk wyłonił 3 takie instytucje. umowy podpisał z dwiema z nich. w tegorocznym konkursie do kfk wpłynęło 27 ofert. łączna kwota, którą fundusze deklarują na inwestycje w przedsiębiorstwa, wyniosła 1,547 mld zł, w tym udział kfk to 770 mln zł (więcej o działaniu kfk piszemy na str. 18). także w działaniu 1.2 wzmocnienie potencjału kadrowego nauki wszystkie środki przeznaczone są na wsparcie projektów kluczowych. Beneficjentem jest Fundacja na rzecz nauki Polskiej, z którą podpisano 4 umowy o dofinansowanie, łącznie o wartości 328,9 mln zł. dzięki nim Fundacja z powodzeniem realizuje 4 programy grantowe: team, międzynarodowe Projekty doktoranckie, Ventures, welcome. Ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowych sprawnie przebiega kontraktacja środków w ramach działania 1.3 wsparcie projektów B+r na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, w którym podpisano już ponad 100 umów na kwotę dofinansowania w wysokości 790 mln zł. trwa właśnie (do 30 września 2009 r.) nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+r, prowadzony przez ośrodek Przetwarzania informacji. jednostki naukowe, uczelnie oraz spółki powołane z udziałem ww. podmiotów, nie działające dla zysku, mogą się starać o dofinansowanie kosztów (do 100%) związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Budżet konkursu przekracza 3 mln euro. Na rzecz inwestorów i eksporterów 47,4% środków pochłonęły umowy o dofinansowanie w ramach działania 6.2, przede wszystkim za sprawą projektu systemowego sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (coie). jest on realizowany przez departament instrumentów wsparcia ministerstwa gospodarki. do roku 2015 wydatki w ramach projektu wyniosą 77,8 mln zł. jego celem jest udostępnienie firmom bezpłatnych informacji dotyczących prowadzenia działalności eksportowej oraz inwestowania poza granicami Polski. coie będą także dostarczały informacji firmom zagranicznym zainteresowanym współpracą z polskimi partnerami lub dokonaniem inwestycji w naszym kraju. Bezpośrednie wsparcie otrzymają coie, które funkcjonować będą w strukturach urzędów marszałkowskich, bądź innych jednostek wybranych przez samorządy wojewódzkie. 39 szczęśliwców ogromnym wzięciem cieszą się fundusze przeznaczone na projekty inwestycyjne realizowane przez przedsiębiorców w działaniu 4.4 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (do 4 września podpisano 175 umów o wartości 2,2 mld zł, co w przeszło 38% wyczerpuje alokację działania 4.4). dlatego 14 sierpnia 2009 r. instytucja Zarządzająca Po ig podjęła decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji dla pierwszego konkursu z 2009 r., który został przeprowadzony w terminie od 2 marca do 15 kwietnia, w ramach działania 4.4. dodatkowa kwota w wysokości blisko 648 mln zł umożliwi sfinansowanie kolejnych 39 projektów przedsiębiorców realizujących innowacyjne przedsięwzięcia, których projekty w procesie oceny uzyskały 90 i więcej punktów. można tę decyzję traktować jako chęć przyznania nagrody dla najlepszych. tak duża liczba dobrze przemyślanych projektów pokazuje, że przedsiębiorcy zaczęli bardzo profesjonalnie traktować możliwości rozwoju przy wsparciu z Funduszy europejskich. (JG) INNOWACYJNI 5/2009 5

6 Inicjowanie działalności innowacyjnej Rozmowa z Tomaszem Sypułą, dyrektorem Zespołu Wdrażania Instrumentów Finansowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Narodziny innowacji Kapitał dla innowacji czyli 3. oś PO IG budzi wielkie nadzieje. W ramach Kapitału zaplanowano instrumenty niezbędne dla inicjowania działalności innowacyjnej MSP oraz wsparcia jej w początkowych etapach wzrostu. Mają w tym pomóc fundusze kapitałowe oraz sieci inwestorów (np. sieci aniołów biznesu) ich działania będą adresowane głównie do tych firm, których przedsięwzięcia charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, stosunkowo małą wartością, dużym potencjałem rynkowym oraz wysokim ryzykiem. Powszechnie jednak wiadomo, że poziom innowacyjności w Polsce jest bardzo niski. rzeczywiście, pod względem innowacyjności plasujemy się na szarym końcu wśród krajów europejskich. wynika to przede wszystkim z braku środków na przedsięwzięcia innowacyjne, a także z braku przepływu innowacji ze sfery badawczo-rozwojowej do komercji. Powstają oczywiście znakomite pomysły i koncepcje naukowe, ale nie są wykorzystywane w praktyce, m.in. z powodu niskich nakładów na badania i rozwój w Polsce. Beneficjenci mówią też często, że nawet jeśli student ma ciekawy projekt, uczelnia nie chce przekazywać go do komercjalizacji, lecz zachować dla siebie, aby nie tracić prawa własności. dotyczy to także osiągnięć pracowników naukowych. widzimy jednak, że to się powoli zmienia powstają akademickie inkubatory przedsiębiorczości, firmy spin-off itp. Kiedy można się spodziewać zdecydowanej poprawy? trudno to przewidzieć. mamy jednak nadzieję, że działania 3.1, 3.3 oraz pomogą właśnie w tej sferze. Zarezerwowane w nich duże pieniądze powinny przynieść zamierzone skutki dla działań 3.1 i 3.3 to łącznie 160 mln euro; budzą one tak duże zainteresowanie beneficjentów, że z powodu wielkiej liczby napływających wniosków musimy wstrzymywać nabory. Jak ocenia Pan wnioski? ilość nie przekłada się na jakość. wnioski są bardzo różne; prawie połowę z nich oceniamy negatywnie, ale pojawiają się wśród nich także ciekawe pomysły. najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku jest przeszacowanie kosztów, brak racjonalności wydatków projektodawcy planują na zapas. Kim są projektodawcy? Zgodnie z założeniami Po ig, w działaniu 3.1 są to instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw, np. inkubatory (w tym inkubatory przedsiębiorczości akademickiej), centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne itp. instytucje te poszukują i dokonują selekcji innowacyjnych pomysłów, pomagają utworzyć nowe przedsiębiorstwo (tzw. preinkubacja), a następnie inwestują w taką raczkującą firmę. dofinansowanie projektu składa się z dwóch komponentów dotacji na preinkubację oraz zasilenia kapitałowego nowo powstałego przedsiębiorcy. Z kolei celem działania 3.3 jest tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (msp), toteż mamy tu dwie grupy beneficjentów: firmy sektora msp oraz instytucje otoczenia biznesu (iob). W przypadku 3. osi bardzo często mówi się o sieciach i platformach. Jak należy to rozumieć? tak, zwłaszcza w działaniu sieć inwestorów prywatnych jest podstawowym pojęciem. oznacza ono sieć różnych instytucji o zasięgu ponadregionalnym, które w rozmaity sposób mają wspierać przedsiębiorców w pozyskaniu kapitału. na przykład tzw. anioły biznesu, które na Zachodzie funkcjonują od dawna, a w Polsce pojawiły się około roku m.in. w wyniku realizacji działania spo wkp i 2.6 ZPorr, a także funduszom seed capital, które zaczęły powstawać w wyniku realizacji działania spo wkp. właśnie w wyniku tych działań powstały takie projekty jak lewiatan Business angels, Śląska sieć aniołów Biznesu, czy lubelska sieć aniołów Biznesu. inwestorzy mają pieniądze i chcą je zainwestować w innowacyjną firmę msp aby zarabiać, szukają więc kontaktu z rokującymi nadzieje przedsiębiorcami. sieci mają im to ułatwić. Polska agencja rozwoju Przedsiębiorczości przekazuje środki na tworzenie sieci i platform, na których obie strony anioły i firmy msp mogą się spotkać. Czy istnieją w Polsce regulacje prawne zapewniające bezpieczeństwo inwestowania w innowacyjnego geniusza? nie ma żadnych odrębnych przepisów w tym zakresie. wszystko zależy od umowy zawartej przez obie strony. obowiązkiem wyszukiwacza projektów jest znaleźć dobry projekt i zawrzeć bezpieczną umowę dotyczącą preinkubacji, a następnie porozumienie inwestycyjne z innowacyjną firmą. Powstaje wtedy spółka kapitałowa działająca zgodnie z prawem o spółkach. w umowie określa się czas wejścia i wyjścia udziałowca, gdyż beneficjent wchodzi w nową spółkę na pewien określony czas (nie dłużej niż 10 lat). w tym czasie spółka ma się rozwinąć, a inwestor zarobić. dla bezpieczeństwa nowo powstałego przedsiębiorstwa inwestor obejmuje w nim zawsze poniżej 50% udziałów. nadal jednak wielu właścicieli firm woli wziąć kredyt niż wprowadzić udziałowca, który może 6 INNOWACYJNI 5/2009

7 się wtrącać w zarządzanie przedsiębiorstwem mimo że w praktyce zdarza się to ogromnie rzadko. Jak można najprościej określić sedno sprawy czym jest 3. oś PO IG? działania 3. osi adresowane są do różnych firm na różnych etapach ich rozwoju, a także do osób, które nie posiadają jeszcze firmy, a mają świetne pomysły. wszystkie działania tej osi mają prowadzić do pozyskania kapitału przez przedsiębiorcę innowacyjnego w sposób inny niż wzięcie kredytu bankowego. głównym celem jest tu rozwój przedsiębiorstw i ich innowacyjnej działalności poprzez zdobycie udziałowca. może nim być anioł biznesu, inwestor strategiczny lub inwestor seed capital. sieci i platformy tworzone są po to, aby trafiać do jeszcze nieprzekonanych i niedoinformowanych przedsiębiorców, zaś poddziałanie oferuje konkretną pomoc dla firm już rozwiniętych, świadomych swych potrzeb kapitałowych. Czy obecny kryzys gospodarczy wpływa na zachowania przedsiębiorców w zakresie korzystania z Kapitału dla innowacji? oczywiście, tak. niełatwo teraz znaleźć inwestora. ale muszę powiedzieć, że przechodzimy ten kryzys stosunkowo lekko, znacznie lepiej, niż się spodziewaliśmy, i od przedsiębiorców sektora msp wpływa coraz więcej wniosków. myślę, że kryzys mija; zastój był, ale już się skończył i prognozy są optymistyczne widać to po zachowaniach przedsiębiorstw w ostatnich 2 miesiącach, a one zawsze są wiarygodnym wskaźnikiem sytuacji gospodarczej. rozmawiała Julia Hoffmann Kapitał dla innowacji (3. oś PO IG) Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. Celem działania jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. 6 marca 2009 ogłoszenie konkursu, 23 marca 2009 nabór wniosków Strona internetowa PARP: Nabór zamknięty 30 marca 2009 r. z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na rok Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. Celem działania jest zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania MSP znajdujących się we wczesnych fazach wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem firm innowacyjnych lub prowadzących działalność B+R. Projekt Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK) tryb indywidualny Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. Celem działania jest aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Poddziałanie Wsparcie dla IOB. Tu m.in. projekty w zakresie powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu, oraz nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych a np. inkubatorami przedsiębiorczości, jak również pomiędzy sieciami a funduszami kapitału podwyższonego ryzyka. 6 marca 2009 ogłoszenie konkursu, 23 marca 2009 nabór wniosków Nabór zamknięty 1 czerwca 2009 r. z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na 2009 r. Poddziałanie Wsparcie dla MSP. Projekty w obszarze usług doradczych dla przedsiębiorcy w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego inwestora. 5 lutego 2009 ogłoszenie konkursu, 16 lutego 2009 nabór wniosków Strona internetowa PARP: Nabór ciągły, do wyczerpania alokacji na 2009 rok lub do 30 grudnia 2009 r. Fot. julia hoffmann/smartlink Tomasz Sypuła: Inwestorzy mają pieniądze i chcą je zainwestować w innowacyjną firmę MSP aby zarabiać, szukają więc kontaktu z rokującymi nadzieje przedsiębiorcami. Sieci mają im to ułatwić. INNOWACYJNI 5/2009 7

8 Inicjowanie działalności innowacyjnej Zewnętrzne źródła finansowania projektów innowacyjnych Inkubowanie dla zysku Lata obfitowały w projekty związane z tworzeniem inkubatorów przedsiębiorczości czy technologii. W Programie Innowacyjna Gospodarka zdecydowano się w mniejszym stopniu wspierać narzędzia, a bardziej konkretne, innowacyjne pomysły. Mowa przede wszystkim o działaniu 3.1 PO IG, z którego w 2008 r. dotację na Inicjowanie działalności innowacyjnej otrzymało JCI Venture, spółka w Grupie Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI). Program skierowany jest do osób fizycznych, które mają innowacyjny pomysł lub opracowały nowatorską technologię w celu jej skomercjalizowania. jako beneficjenci będą mogli otrzymać wsparcie na często kosztowne prace przygotowawcze w ramach tzw. preinkubacji oraz uzyskać dofinansowanie dla nowo utworzonego przedsiębiorstwa (w ramach inwestycji kapitałowej). Bezpośrednie dotacje z tego Programu otrzymują, za pośrednictwem ParP, instytucje wspierające powstawanie firm innowacyjnych. Zadaniem takich instytucji jak krakowskie jci Venture jest wyszukiwanie i selekcja dobrze rokujących projektów, również tych bazujących na wynikach prac naukowo-badawczych. Przy selekcji szczególnie brany pod uwagę jest potencjał rynkowy lub technologiczny nowego produktu czy usługi, który powinien przekładać się na oczekiwaną przez inwestora (w tym przypadku jci Venture) stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. może powstać pytanie: czy pieniądz publiczny ma wspierać zysk? komercjalizacja innowacyjnych pomysłów ma sens tylko wtedy, gdy powstała na ich bazie firma będzie przynosiła zyski. to naturalny proces transferu nowoczesnych technologii do biznesu i środek do celu, jakim jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. By lepiej zrozumieć mechanizmy, jakimi rządzi się działanie 3.1 Po ig, odwiedziliśmy siedzibę spółki jci Venture. Kuźnia innowacji dojazd do Parku life science w krakowie, w którym znajduje się siedziba jci Venture, jest dogodny od strony zachodniej obwodnicy. nowoczesny budynek, przeznaczony dla przedsiębiorstw z branży life science i biotechnologii, jest zlokalizowany w dzielnicy ruczaj, w pobliżu budynków takich firm jak motorola i onet. w bliskim sąsiedztwie rozbudowuje się kampus uniwersytetu jagiellońskiego i nowe, duże osiedle mieszkaniowe. siedzibę jci wyróżnia architektura ostra krawędź południowej części budynku nasuwa skojarzenia z kadłubem nowoczesnego okrętu. trudniej tu dojechać z centrum miasta jedna nitka drogi dojazdowej szybko się korkuje. jednakże zaplanowane przedłużenie linii tramwajowej znacznie usprawni komunikację z centrum krakowa. to pierwszy z trzech obiektów Parku life science, z laboratoriami przeznaczonymi dla firm z branży life science i biotechnologii, który powstał dzięki Funduszom europejskim (działanie 1.3 spo-wkp). Pomysł zrodził się w 2003 r., a fakt, że jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, powoduje, że mamy dwuletnią przewagę nad pozostałymi projektami bio mówi Paweł Błachno, prezes jci oraz nowo powstałego funduszu zalążkowego jci Venture. całość realizowana jest w trzech etapach, obejmujących budynki o różnym przeznaczeniu, tj. Park technologiczny i (dla dużych i średnich firm), inkubator Biotechnologiczny (dla małych firm i projektów typu start-up) oraz Park technologiczny ii (dla dużych i średnich przedsiębiorstw). By zwiększyć kompleksowość oferty grupy jagiellońskie centrum innowacji i stać się dodatkowo kuźnią innowacyjnych pomysłów przekuwanych na produkty rynkowe, we współpracy z inwestorem finansowym utworzono jci Venture, które otrzymało wsparcie z działania 3.1 Po ig (projekt inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach jagiellońskiego Parku i inkubatora technologii ). Wąska specjalizacja czym jest jci Venture? to wyspecjalizowany fundusz zalążkowy w dziedzinie life science. dzięki niemu oferta grupy jagiellońskie centrum innowacji stała się bardziej kompleksowa w zależności od potrzeb będzie to kapitał, wsparcie merytoryczne albo infrastruktura mówi Paweł Błachno. większość funduszy zalążkowych, które powstają obecnie, deklaruje inwestowanie w szeroko pojęte przedsięwzięcia innowacyjne. my wybraliśmy drogę specjalizacji. mamy w swoim zespole finansistów, naukowców i brokerów technologii, Zadaniem takich instytucji jak krakowskie JCI Venture jest wyszukiwanie i selekcja dobrze rokujących projektów, również tych bazujących na wynikach prac naukowo-badawczych 8 INNOWACYJNI 5/2009

9 Fot. jerzy gontarz/smartlink Fot. agencja Presso Paweł Błachno: Nie odrzucamy projektów, które są prowadzone przez osoby z małą wiedzą biznesową ta synergia wiedzy eksperckiej z różnych dziedzin zapewnia większą skuteczność w typowaniu najlepiej rokujących pomysłów. udziałowcami jci Venture są jci (51%) oraz Fundusz satus (49%), co również doskonale pokazuje łączenie specjalizacji podkreśla Błachno. Projekt jci Venture zakłada wyszukanie i przeanalizowanie ok. 300 projektów. mniej więcej 50 będzie przeznaczonych do preinkubacji, z czego 13 będzie miało szansę pozyskać kapitał. jci Venture nastawia się przede wszystkim na przedsięwzięcia z obszaru life science. szybko przybywają nowe projekty. do tej pory wyselekcjonowaliśmy 30 pomysłów, z czego do preinkubacji zakwalifikowaliśmy cztery. jeśli będziemy mieli taką dynamikę, jaką obserwuję aktualnie, to nie wykluczam, że dużo szybciej zainwestujemy posiadane pieniądze. na pewno zachęci nas to do tego, by w przyszłym roku wystąpić o dotację na inwestycje kapitałowe deklaruje Paweł Błachno. Bardzo dobrze pracuje nam się z funduszami kapitałowymi, ale nie można wykluczyć w przyszłości samodzielnych inwestycji bezpośrednich jci. duża liczba interesujących pomysłów oraz zdobywane doświadczenie może być również zachętą do utworzenia funduszu kapitałowego. Inwestycja dla wybranych jakie pomysły mają szansę na to, by zainteresowało się nimi jci Venture? Powinny być z obszaru life science (m.in. biotechnologia, nanotechnologia, diagnostyka medyczna). ich potencjał biznesowy powinien zapewnić odpowiednią stopę zwrotu z inwestycji. By wejść w dany projekt, musimy go zrozumieć. nie jest to bardzo skomplikowane, jeżeli się dysponuje odpowiednim zespołem, którego każdy członek ocenia pomysł na swój sposób. nasi brokerzy przygotowują fachowy opis technologii, a ekonomiści przekładają to na język finansowy tłumaczy szef jci Venture. jeśli pojawi się dylemat, np. jak rynek oceni dany pomysł, możemy zamówić odpowiednie badania. Poprzez działania zewnętrznych konsultantów możemy zweryfikować pomysł. na etapie preinkubacji przygotowujemy listę działań, które należy przy konkretnym pomyśle przeprowadzić, by określić jego potencjał. 8 INNOWACYJNI 5/2009 9

10 8szukamy podwykonawców i negocjujemy z nimi stawki, by na tym etapie oszacować budżet. jeśli komitet inwestycyjny pozytywnie zaopiniuje pomysł, to z pomysłodawcą podpisujemy umowę preinkubacyjną, a z podwykonawcami umowy na realizację zaplanowanych badań i analiz. nieliczne przebadane przedsięwzięcia, rokujące największe szanse powodzenia, mogą otrzymać zgodę na dofinansowanie. komitet inwestycyjny ocenia potencjał i przygotowanie projektu, następnie podejmuje decyzję, czy dane przedsięwzięcie otrzyma dotację. komitet inwestycyjny reprezentowany jest w większości przez Fundusz satus, a ze strony uniwersytetu jagiellońskiego przez osobę kwestora. decyzje te mają strategiczny charakter. od nich zależy, jakie nowe przedsięwzięcia pojawią się na rynku. Zarządzanie ryzykiem jci Venture ogranicza ryzyko, dzieląc pulę wsparcia (200 tys. euro) na kilka transz. również wielkość kapitału inwestowanego przez satus jest stopniowana. jeśli któryś z przyjętych etapów (kamieni milowych) nie zostanie pozytywnie zrealizowany, jci Venture rezygnuje z inwestycji. Zainwestowany wkład wprawdzie przepada, ale ten mechanizm ogranicza ryzyko większych strat. Przykładowo, jci Venture inwestuje 500 tys. euro w trzy przedsięwzięcia, po 2-3 latach na dwóch z nich traci 300 tys. euro, ale na tym trzecim zarabia tys. euro. Bilans jest dodatni. Zarobione pieniądze, zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną z ParP, musimy oczywiście zainwestować w kolejne przedsięwzięcia mówi Paweł Błachno. Zasadnicza różnica między większością funduszy a nami jest taka, że nie odrzucamy projektów, które są prowadzone przez osoby z małą wiedzą biznesową. w okresie preinkubacji pracujemy z osobą fizyczną. Świadczymy doradztwo indywidualne w zakresie danego projektu, a także zarządzania biznesem. równolegle analizujemy pomysł i przygotowujemy pełny biznesplan. takie postępowanie działa na korzyść nowego przedsięwzięcia, zwiększa potencjał przyszłej spółki (jeśli zostanie zrealizowany pozytywny scenariusz). Przedstawiciele jci Venture nie chcą zdradzać, czego dotyczą analizowane obecnie przedsięwzięcia. to ze względu na ochronę własności intelektualnej nowych pomysłów. jeśli wszystko ułoży się pomyślnie, to do końca roku zainwestujemy w dwa przedsięwzięcia mówi prezes jci Venture. mimo że środki na projekt pochodzą w 100% z funduszy unijnych, to celem jci Venture jest zysk, który będzie oczywiście przekazywany na kolejne przedsięwzięcia. konieczne jest działanie na zdrowych zasadach rynkowych, jeśli po zakończeniu projektu chcemy kontynuować działalność. Przedstawiciele jci Venture wskazują również na inną bardzo atrakcyjną działalność, którą chcieliby w przyszłości prowadzić: wsparcie na finansowanie często bardzo kosztownych badań podstawowych. teoretycznie w ramach działania 3.1 można to robić, ale jest to nieopłacalne (pula 200 tys. euro mogłaby okazać się niewystarczająca, a poza tym zabrakłoby środków na kolejne etapy) i zwiększa ryzyko nieudanych inwestycji. Jerzy Gontarz Co oznacza, że JCI Venture podda preinkubacji 50 pomysłów, a 13 wesprze kapitałowo? oznacza to, że mamy środki na usługi doradcze w zakresie analiz, przygotowania biznesplanu, badań rynkowych i patentowych dla ok. 50 przedsięwzięć. Po przeprowadzeniu działań preinkubacyjnych komitet inwestycyjny zdecyduje, które projekty wesprze inwestycyjnie. Zgodnie z założeniami projektu, mamy środki na utworzenie 13 spółek. możemy objąć tylko do 50% udziałów w tych firmach i nie możemy zainwestować w pojedyncze przedsięwzięcie więcej niż 200 tys. euro. część udziałów obejmuje projektodawca, a pozostałą część dopełnia inwestor, czyli w naszym wypadku satus. ale jeśli satus się nie zdecyduje, udziały może objąć inny fundusz kapitałowy lub anioł biznesu zainteresowany współpracą przy danym przedsięwzięciu. Zmiany w działaniu 3.1 PO IG W stosunku do konkursu z 2008 r. zmieniły się formalne zapisy dotyczące zamówień towarów i usług w ramach realizacji projektu. Dopiero w drugim naborze precyzyjnie określono w wytycznych obowiązki beneficjenta. Beneficjenci z pierwszego naboru mieli kłopot z uzyskaniem zaliczek wynikało to z problemów z przedstawieniem wystarczających zabezpieczeń. Skąd się biorą te pomysły i jakie etapy muszą przejść, by na ich bazie powstała spółka, którą zainteresuje się fundusz kapitałowy? Ze względu na specyfikę branży biotechnologicznej, to raczej my wyszukujemy pomysły poprzez uczelnie i przedsiębiorstwa. niemniej jednak planujemy akcję promocyjną. otrzymujemy też zgłoszenia poprzez naszą stronę internetową (www.jciventure.pl), na której znajduje się formularz elektroniczny. Pomysł weryfikujemy najpierw pod względem formalnym czy spełnia nasze warunki i te stawiane przez Program innowacyjna gospodarka. ważnym warunkiem jest to, że pomysłodawca nie może prowadzić obecnie działalności gospodarczej na bazie tego pomysłu. jeśli pomysł zostanie pozytywnie zaopiniowany na tym etapie, oceniamy go pod względem merytorycznym. Prosimy projektodawcę o opisanie koncepcji (może to być według naszego szablonu albo według szablonu pomysłodawcy) i przedstawienie krótkiej prezentacji. analizujemy ją, pytamy projektodawcę o szczegóły i tworzymy konspekt przedsięwzięcia, który staje się zalążkiem biznesplanu. ten wstępny biznesplan przedkładamy pod ocenę komitetowi inwestycyjnemu, który może go zaakceptować, poprosić o dalsze analizy lub odrzucić. jeśli projekt uzyska akceptację komitetu, przygotowujemy umowę preinkubacyjną, w której określamy zakres prac niezbędnych do uzupełnienia biznesplanu: z jakiego doradztwa specjalistycznego, prawnego, technologicznego trzeba skorzystać; jakie badania rynkowe, ewentualnie patentowe należy przeprowadzić. określamy koszt tych usług. jeżeli analizy i badania zaowocują pozytywnymi wynikami, powstaje kompletny biznesplan, 10 INNOWACYJNI 5/2009

11 Inicjowanie działalności innowacyjnej Rozmowa z Markiem Bartoszem, koordynatorem projektu JCI Venture Jak to się robi który jest przedstawiany komitetowi inwestycyjnemu, a także konsultowany z komitetem naukowym. jeśli pomysł uzyska ich pozytywne oceny, to wtedy zakładamy spółkę. Czym w okresie preinkubacji zajmuje się projektodawca? w tym okresie pomysłodawcy, jako osoby fizyczne, mogą u nas korzystać z doradztwa albo pracować nad prototypem. w ramach preinkubacji jest możliwość najmu powierzchni albo zakupu środków trwałych (komputer, meble, sprzęt laboratoryjny) oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby przyszłych przedsięwzięć. jeśli podejmiemy decyzję o wejściu kapitałowym w projekt, to wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne mamy obowiązek przekazać nowo powstałej spółce. ale pamiętajmy, że te inwestycje są już zaliczane do puli 200 tys. euro, co wynika z ograniczeń pomocy de minimis. Jak funkcjonuje spółka oparta na wyinkubowanym pomyśle? w umowie inwestycyjnej określamy harmonogram transz podwyższania kapitału przy spełnieniu określonych warunków. Firma się rozwija, a my jesteśmy obecni w niej jako inwestor. monitorujemy, czy beneficjent nie działa sprzecznie z zasadami. w ciągu 10 lat mamy obowiązek wycofać się kapitałowo z takiej firmy. tak to wygląda w wersji optymistycznej. wersja pesymistyczna równa się z odrzuceniem na którymś etapie, nawet po wejściu inwestycyjnym. moment inwestycji kapitałowej nie oznacza zatem zakończenia projektu. nadal nad nim pracujemy i chcemy zapewnić, by się rozwijał. Pełnimy normalne funkcje kontrolne jako udziałowiec. Jak wygląda wycofanie udziałów ze spółki? jeśli wchodzimy w spółkę, dążymy do podstawowego celu: spółka ma zarabiać. w momencie wycofywania udziałów, spółka może wejść na giełdę lub zostać odsprzedana inwestorowi. spółka może również sama wykupić udziały od inwestorów i umorzyć je (można to zawrzeć w umowie inwestycyjnej). odzyskane pieniądze z inwestycji reinwestujemy w kolejne przedsięwzięcia. rozmawiał Jerzy Gontarz Marek Bartosz: W ramach preinkubacji jest możliwość najmu powierzchni albo zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Baza wiedzy Beneficjenci działania 3.1 postulują utworzenie bazy wiedzy i wymiany doświadczeń między realizatorami projektów oraz PARP. Podczas naboru bardzo dobrze się sprawdziła lista pytań i odpowiedzi. Ktoś zadawał pytanie związane z procedurami czy interpretacją wytycznych, a odpowiedź poznawali wszyscy zainteresowani. W okresie realizacji projektów warto byłoby wprowadzić podobny system upowszechniania wiedzy. Pewne rozwiązania powinny być powielane i przekazywane do wiadomości pozostałych uczestników. Taka baza dobrych praktyk służyłaby wszystkim zarówno PARP, jak i beneficjentom. Fot. jerzy gontarz/smartlink INNOWACYJNI 5/

12 Inicjowanie działalności innowacyjnej Skok na głęboką wodę Innowatorzy 2009 to zbiorcza nazwa kilku projektów Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. W najważniejszym z nich istnieje możliwość otrzymania nawet 200 tys. euro na uruchomienie firmy. aż 24 innowacyjne pomysły na biznes mogą liczyć na dofinansowanie z projektu innowatorzy 2009 preinkubacja i wsparcie kapitałowe dla innowatorów aip, który niedawno otrzymał wsparcie z ParP. jest on podzielony na dwie edycje. Pierwsza rusza już we wrześniu, zaś kolejna w drugim kwartale 2010 r. w każdej z nich dofinansowanie otrzyma 12 pomysłodawców: trzech po 200 tys. euro, sześciu po 100 tys. euro oraz trzech po 50 tys. euro. selekcja najlepszych koncepcji będzie podzielona na dwa etapy. najpierw organizatorzy wybiorą 150 najlepszych propozycji, które wejdą w fazę preinkubacji. aip pomoże młodym przedsiębiorcom przygotować analizy biznesowe, a także zagwarantuje wsparcie trenerów (ang. coach) i mentorów. Będziemy szukać takich pomysłów, które mają szansę na praktyczne zastosowanie biznesowe podkreśla jakub wronkowski, dyrektor aip i koordynator projektu. jakub wronkowski spodziewa się dużego zainteresowania, ale jednocześnie obawia się, że nie wszystkie pomysły spełnią wysokie wymagania organizatorów. dlatego też aip nie zamierza wyłącznie czekać na potencjalnych przedsiębiorców, ale i aktywnie ich poszukiwać. Pierwszą okazją jest na przykład udział aip we wrześniowym Forum młodych liderów w nowym sączu. w poszukiwaniu najlepszych może też pomóc konkurs innowatorzy 2009 (współfinansowany przez ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego), w ramach którego aip wybrał już 40 ciekawych propozycji na biznes. jakub wronkowski przyznaje, że kilka z nich chętnie widziałby w swoim projekcie, ale zaznacza, że udział w konkursie nie zwalnia ze spełnienia wymagań obowiązujących przy jego projekcie. w kolejnym etapie aip wybierze 50 najlepszych koncepcji, dla których zostaną opracowane szczegółowe biznesplany. wtedy w prace włączą się też m.in. rzecznicy patentowi, którzy pomogą ocenić szansę na opatentowanie proponowanych rozwiązań. dwunastka najlepszych może liczyć na dofinansowanie we wspomnianej wcześniej wysokości. Potem zostaje już tylko skok na głęboką wodę uruchomienie firmy i znalezienie klientów. KG 37 wniosków o dofinansowanie wpłynęło na pierwszy tegoroczny konkurs w ramach poddziałania Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu. Dużo to, czy mało? można się zastanawiać, tym bardziej, że projektodawcy mieli apetyt łącznie na 129,6 mln złotych. Zważywszy, iż pozytywną ocenę komisji konkursowej oraz akceptację instytucji Zarządzającej uzyskały 4 projekty, których łączna wartość realizacji wyniesie niespełna 11 mln zł, należałoby się raczej zastanowić, dlaczego do konkursu zgłoszono tak mało dobrych wniosków. Przypomnijmy, iż priorytet 3. Po ig wspiera instrumenty niezbędne do inicjowania działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw oraz tych biznesmenów, których przedsięwzięcia cechuje wysoki poziom innowacyjności, przy stosunkowo niewielkiej wartości finansowej, a jednocześnie dużym potencjale rynkowym przy wysokim ryzyku. Kapitał na pomysły Piętą achillesową polskiej gospodarki jest niewielka ilość innowacyjnych przedsiębiorstw. nowatorskie inicjatywy często pozostają jedynie w sferze koncepcji nie tylko ze względu na brak środków do ich realizacji, ale także nieumiejętność lub brak warunków do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Poddziałanie zmierza do pobudzenia rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie sprzyjających warunków współdziałania inwestorów z tymi przedsiębiorcami, którzy, zamierzając wdrażać innowacyjne przedsięwzięcia, poszukują inwestorów dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi. jeden ze zwycięskich projektów w konkursie wsparcie dla instytucji otoczenia Biznesu złożył krakowski Park technologiczny. Pomysł projektu pod nazwą: sieć inwestorów kpt jako platforma wspierania inwestycji w msp pojawił się ze względu na konieczność uzupełnienia oferty finansowania i wsparcia kapitałowego projektów rozwijanych w inkubatorze technologicznym naszego parku oraz małych i średnich przedsiębiorstw, działających w ramach specjalnej strefy ekonomicznej, a także inicjatyw klastrowych, w które zaangażowany jest kpt mówi krystyna sadowska, dyrektor ds. marketingu i promocji krakowskiego Parku technologicznego. Zakłada się, że sieć inwestorów parku będzie otwarta m.in. na projekty typu start-up i msp z całej małopolski. w regionie brakuje, jak do tej pory, sieci dysponującej dobrą marką, skupiającej fundusze typu sc/vc, instytucje finansujące oraz ludzi sukcesu występujących w roli inwestorów jako aniołowie biznesu. tymczasem w małopolsce wzrasta ilość projektów gospodarczych, potrzebujących inwestorów branżowych, stanowiących alternatywne źródło pozyskania kapitału. efektywna sieć instytucji finansowych oraz inwestorów kapitałowych stanowić będzie konieczne uzupełnienie oferty kpt o zaplecze zasilające środkami najlepsze projekty małopolskich firm. dotacja w wysokości ponad 1 mln złotych pozwoli wykonać następujący zestaw działań: prowadzenie kwartalnych spotkań pn. giełda start-upów i Forum inwestorów, zbudowanie trwałych kontaktów z inwestorami, przygotowanie przedsiębiorców do skutecznego pozyskiwania kapitału zewnętrznego, stworzenie internetowej platformy pomiędzy inwesto- 12 INNOWACYJNI 5/2009

13 Łatwiejsze inwestowanie w MSP Polskie instytucje otoczenia biznesu działają coraz energiczniej, inspirując, dzięki wsparciu PO IG, innowacje w firmach. Przedsiębiorstwa natomiast przekonują się do korzystania z twórczego doradztwa Aby dwoje chciało naraz rami i przedsiębiorcami, tworzenie formalnego środowiska inwestorów z zamiarem włączenia ich w sieci o charakterze ponadregionalnym. Przygotować przedsiębiorcę nie przypadkiem poddziałanie wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw zamieszczono w szczegółowym opisie Priorytetów Po ig wspólnie z chodzi o specyficzny rodzaj wsparcia, polegający na przygotowaniu przedsiębiorców do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania o charakterze udziałowym, z przeznaczeniem na realizację innowacji. Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów usług doradczych, w tym także dokumentów i analiz niezbędnych do skutecznego zainteresowania zewnętrznego inwestora. w tegorocznej edycji konkursu dofinansowanie (50% wartości projektu) przyznano 10 wnioskom o łącznej wartości ponad 800 tys. złotych. najniższa dotacja wyniesie 37,5 tys. zł, najwyższa 119 tys. zł. jedną z interesujących firm, zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych i odzysku cennych materiałów, jest spółka akcyjna aton-ht z wrocławia. jej projekt, pod nazwą Pozyskanie kapitału na rozwój aton-ht sa poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji miał wynikający z nazwy cel zdobycie zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym. Środki, zgodnie z wymogami konkursu, potrzebne były do wdrożenia innowacyjnych zmian w przedsiębiorstwie. wniosek wpisywał się także w cel i uzasadnienie działania 3.3, jako że wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku newconnect pomoże w promowaniu i rozwoju tegoż rynku, dedykowanego innowacyjnym spółkom z sektora msp. ich działalność, dzięki forsowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych o dużym znaczeniu dla gospodarki, skutkować NewConnect Zarówno w ubiegłorocznej, jak tegorocznych konkursowych edycjach dla poddziałań oraz dominują firmy działające w obszarze NewConnect (NC). NC jest to rynek akcji, oparty na alternatywnym systemie obrotu, prowadzony przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. NewConnect stanowi atrakcyjną ofertę dla dynamicznych przedsiębiorców, potrzebujących kapitału na przedsięwzięcia innowacyjne, których pomyślna realizacja ma skutkować szybkim awansem spółek do grona liczących się rynkowych graczy. NC, ze względu na stosunkowo liberalne wymogi formalne, sprawia, że firmy pozyskują środki finansowe taniej niż przedsiębiorstwa wchodzące na giełdę w sposób tradycyjny. Wiąże się to jednak z podwyższonym ryzykiem potencjalnych inwestorów, oczekujących w zamian wysokiego zwrotu z inwestycji. ma tworzeniem przewagi konkurencyjnej Polski wobec innych krajów. aton-ht sa przeznaczy pozyskany kapitał na wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w ochronie środowiska poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i zastosowanie nowatorskich procesów produkcji. chodzi głównie o unikatową technologię mtt, polegającą na obróbce termicznej odpadów niebezpiecznych w polu mikrofalowym. wydatki kwalifikowalne w projekcie związane są z wynagrodzeniami autoryzowanych doradców za sporządzenie niezbędnej dokumentacji, poprzedzającej emisję akcji. w poddziałaniu trzeba doskonale wiedzieć co merytorycznie chce się w firmie zrobić i z taką świadomością zabiegać o doradztwo ułatwiające pozyskanie inwestora. Adam Molenda Bożena Lubińska-Kasprzak, prezes PARP: Jedną z zasad, jakimi kieruje się Unia Europejska przy wspieraniu przedsiębiorców, jest subsydiarność tej pomocy oraz tworzenie takich instrumentów, które będą funkcjonować także po zakończeniu finansowania pochodzącego ze środków europejskich. Działanie 3.3 jest właśnie tego rodzaju instrumentem nakierowanym na tworzenie otoczenia biznesowego oraz sieci inwestorów, którzy wzmocnieni środkami europejskimi będą w stanie zbudować takie struktury i kapitał, że po zakończeniu finansowania z UE będą atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorców. Pomaganie firmom w szukaniu inwestora zewnętrznego w postaci giełdy czy prywatnych inwestorów oraz upowszechnianie wiedzy o sieciach inwestorów jest bardzo ważnym elementem budowania otoczenia biznesowego, skutecznie wspomagającego firmy w ich rozwoju. W ubiegłych latach PARP w podobny sposób finansowała system funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, które obecnie są atrakcyjną formą wsparcia dla najmniejszych firm, mających trudności z uzyskaniem kredytu. W przypadku działania 3.3 małe firmy mogą liczyć na dofinansowanie profesjonalnego doradztwa inwestorskiego, na które nie zawsze je stać. Fot. archiwum INNOWACYJNI 5/

14 Łatwiejsze inwestowanie w MSP Jak pomagają anioły biznesu i jak działają ich sieci Zastępy inwestorów Nie wiadomo, ilu potencjalnych Edisonów rozmienia się na drobne i zaprzepaszcza swoje pomysły. Nie mają pieniędzy na ich realizację, nie wiedzą, gdzie szukać funduszy, a bariery prawne i formalne ostatecznie zniechęcają wynalazców. wartość rynku specjalnych katalizatorów, dzięki którym powstają związki chemiczne dla przemysłu farmaceutycznego, tygodnik chemical & engineering news szacuje na 1,5 mld dolarów rocznie, z dynamiką wzrostu około 9-10% rocznie (źródło: szansę wejścia na ten rynek ma spółka apeiron synthesis z wrocławia, której historia liczy niecały rok. Jak przebić się z pomysłem? mniej więcej w tym czasie, kiedy nagrodą nobla w dziedzinie chemii uhonorowano pracę trzech zachodnich naukowców za przedstawienie mechanizmu metatezy olefin (reakcji węglowodorów nienasyconych), ruszyły badania zespołu w instytucie chemii organicznej Pan, kierowanego przez prof. karola grelę. Pracował w nim także dr michał Bieniek. to on wpadł na pomysł, aby skomercjalizować ich wyniki. natknął się jednak na typowe dla młodego naukowca bariery. i wtedy, przypadkowo, podczas targów funduszy typu start-up, w kwietniu 2008 roku spotkał przedstawicieli lewiatan Business angels. osoby, z którymi zacząłem współpracować, okazały się bardzo kompetentne, dysponowały szeroką wiedzą biznesową i rynkową mówi. dzięki wsparciu finansowemu i logistycznemu lba możliwe były kolejne sukcesy apeiron synthesis. Zespół został zakwalifikowany jesienią ub.r. do finału w międzynarodowym konkursie, organizowanym przez intel oraz uniwersytet kalifornijski Berkeley, na najlepszy biznesplan z obszaru zaawansowanych technologii. w czerwcu tego roku przedsiębiorstwo weszło do finału światowego konkursu w Barcelonie global entrepreneurship competition na najbardziej innowacyjną firmę na wczesnym etapie rozwoju. dziś apeiron synthesis posiada już licencję na produkcję i sprzedaż na całym świecie tzw. katalizatora greli. sprzedajemy go z sukcesem w krajach europy Zachodniej mówi dr Bieniek. jest on chroniony międzynarodowymi patentami przez dużą firmę farmaceutyczną, zaś apeiron synthesis ma prawo do udzielania licencji tej technologii. spółka kończy urządzać nowe laboratorium we wrocławskim Parku technologicznym, gdzie uruchomiony zostanie proces produkcyjny na większą skalę. już w przyszłym roku zamierza wytwarzać kilka kilogramów katalizatora rocznie. wtedy wypłynie na szerokie wody. Co to jest innowacyjność? Przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania, towaru, usługi, procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki, czyli zaoferowanie jej na rynku lub jej zastosowanie w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Tak jak w Ameryce nasze firmy zgłaszają do europejskiego urzędu Patentowego kilkadziesiąt wniosków o ochronę technologii rocznie, co daje zaledwie 2,7 patentu na milion mieszkańców, podczas gdy w unii europejskiej wskaźnik ten wynosi 134. jedynie co dziesiąte nasze przedsiębiorstwo inwestuje w badania i rozwój (r&d). efekt towary wysokiej technologii mają ledwie 6 proc. udziału w polskim eksporcie, podczas gdy w irlandzkim połowę. jednak i u nas można spotkać badaczy z pasją i z ogniem w oku, a co istotne, potrafią oni samodzielnie lub przy pomocy przedsiębiorców zamienić pomysł w dochodowy biznes. Problem polega na tym, że przedsiębiorcy gotowi są inwestować, ale w projekty mocno zaawansowane, czyli o niskim ryzyku niepowodzenia, ponadto brakuje nam instytucji, które chcą inwestować właśnie w ryzykowne badania na wczesnym ich etapie rozwoju. to one gasną setkami, nim dojrzeją. Z analiz zespołu instytutu nauk ekonomicznych Pan wynika, że przedsiębiorstwa pokrywają nakłady na innowacje przede wszystkim z własnych środków, na drugim miejscu z kredytów bankowych i z pieniędzy publicznych. ale od 2007 roku zaskakująco wysoką pozycję mają inne źródła finansowania, do których zalicza się fundusze wysokiego ryzyka, fundusze aniołów biznesu i seeds capital. upowszechniając ten model finansowania, oceniają przedstawiciele instytutu nauk ekonomicznych, Polska mogłaby wzorem usa wybitnie zwiększyć liczbę małych firm innowacyjnych oraz złagodzić problem braku pieniędzy na r&d. taki m.in. cel zakłada działanie 3.3 tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w msp Po ig. w 2008 r. odbył się pierwszy konkurs, w którym dofinansowanie uzyskały 23 projekty. mają przyczynić się do zwiększenia liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. największy z projektów, o nazwie aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce, realizowany jest przez Polską konfederację Pracodawców Prywatnych lewiatan, a jego wartość wynosi 14,6 mln zł. 14 INNOWACYJNI 5/2009

15 Fot.archiwum Dr Michał Bieniek: Przedstawiciele Lewiatan Business Angels, z którymi zacząłem współpracować, okazali się bardzo kompetentni, dysponowali szeroką wiedzą biznesową i rynkową Szczególny rodzaj inwestora Anioł biznesu to szczególny typ inwestora prywatnego, lokującego nadwyżki finansowe w nowe, dobrze rokujące firmy (start-up), które dzięki zastrzykowi kapitałowemu mogą szybko (2-4 lata) rozwinąć się, dając wysoki wzrost wartości udziałów. Anioły w działaniu to przy tej konfederacji działa od września 2005 roku lewiatan Business angels (lba), czyli największa w kraju sieć aniołów Biznesu. Zajmujemy się tym, czym wszystkie takie organizacje na świecie, czyli kojarzeniem atrakcyjnych projektów ze specyficzną grupą inwestorów mówi jacek Błoński, szef lewiatan Business angels. aniołami biznesu są osoby, które już dorobiły się majątku, niekiedy przeszły na biznesową emeryturę, ale mają za sobą rozeznanie środowiska, znajomość trendów, no i tę niemierzalną umiejętność: nosa do oceny projektu. dzięki temu potrafią wybrać innowacyjny pomysł biznesowy, który cechuje się przewagą konkurencyjną i rokuje sukces. inwestują nie tylko własne pieniądze, lecz także czas, umiejętności, a nawet reputację. sieć lba zrzesza około 70 osób. każdy z aniołów angażuje się w projekt zazwyczaj na 3-6 lat. Później odsprzedaje swoje udziały, dlatego zależy mu na rozwoju firmy i stworzeniu jak największej jej wartości. nim jednak dojdzie do podpisania umowy o finansowaniu, projekt przechodzi wewnętrzny proces oceny dokonywanej przez sieć lba. ocenia się koncepcję przedsięwzięcia, kompetencje kadry zarządzającej i spodziewane wyniki finansowe. Pozytywna ocena kończy się spotkaniem z przedstawicielami lba i napisaniem biznesplanu, który jest wysyłany do inwestorów. jeśli któryś z nich wyrazi zainteresowanie ofertą, lba doprowadza do spotkania z nim przedsiębiorcy. rola sieci aniołów się kończy, a zdobycie finansowania jest kwestią skutecznych negocjacji przedsiębiorcy z inwestorem. Za pośrednictwem lba zrealizowano dotychczas 10 transakcji z młodymi firmami, które są na różnym etapie rozwoju. oprócz apeiron synthesis jest tu firma dominata, założona w 2005 r., która dzięki pomocy lba rozwinęła swój biznes i urosła do drugiej w kraju sieci kawiarni w Biegu cafe. jest firma producencka w branży filmowej ozumi Films i specjalizująca się w oprogramowaniach komputerowych ant industrial software systems. lba pomaga innemu rokującemu projektowi produkcji i dystrybucji urządzenia do bezprzewodowego, wielotygodniowego monitoringu pracy akcji serca młodej firmy medicalgorythmics. nasz system został już wdrożony w ue, jest sprzedawany jako usługi w Polsce, awmaju został dopuszczony do obrotu w usa mówi prezes marcin szumowski. obecnie negocjujemy z kilkoma potencjalnymi partnerami z usa wspólne rozwinięcie biznesu w oparciu o tam refundowaną usługę diagnostyczną z wykorzystaniem naszej technologii. Rozwój rynku celem naszego pięcioletniego projektu, finansowanego ze środków unijnych, jest rozwój rynku aniołów biznesu wyjaśnia jacek Błoński. Zakłada on dwojakiego rodzaju działania: propagowanie idei Business angels oraz podnoszenie kwalifikacji pomysłodawców i inwestorów. lba zakłada, że obie strony, czyli pomysłodawcy i inwestorzy, muszą mieć rzetelną wiedzę w zakresie prowadzenia transakcji kapitałowych o charakterze udziałowym. do młodych twórców kierowane są szkolenia na temat możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania (w tym na rynku Business angels), na temat komercyjnego wykorzystania technologii, opracowywania biznesplanów, umów inwestorskich, prowadzenia negocjacji, monitoringu transakcji aż do wyjścia z inwestycji. ale niekiedy chodzi o dostarczenie elementarnej wiedzy, bowiem niektórzy młodzi naukowcy nadal uważają, że aniołowie biznesu to... przedsięwzięcie jakiejś sekty religijnej. seminaria i szkolenia kierowane są także do ludzi, którzy już osiągnęli sukcesy biznesowe i chcą inwestować. w ofercie znalazły się też specjalne programy dla osób zarządzających funduszami kapitału zalążkowego. to wśród tych inwestorów mogą być kolejni kandydaci na aniołów biznesu. Piotr Stefaniak INNOWACYJNI 5/

16 Łatwiejsze inwestowanie w MSP Duża liczba transakcji Business Angels (anioły biznesu) na rozwiniętych rynkach nie może być niezauważana przez rządy krajów europejskich, co zmusza je do wprowadzania zachęt fiskalnych do inwestowania mówi Jacek Błoński, wiceprezydent EBAN, szef Lewiatan Business Angels Anioły wypełniają lukę Co to jest EBAN? to angielski skrót od nazwy europejska sieć aniołów Biznesu (european Business angels network). jesteśmy organizacją non-profit, która powstała w 1999 roku. naszym celem jest upowszechnianie wiedzy o roli i możliwościach działania aniołów biznesu, a także lobbowanie za rozwojem tego rodzaju inwestowania indywidualnego, które pomaga rozwinąć się projektom innowacyjnym we wczesnej fazie rozwoju i wejść w pierwszy etap komercjalizacji. Dlaczego jest to ważne, szczególnie w krajach z rozwiniętym rynkiem finansowym? wbrew pozorom, także tam twórcy wynalazków nie mają alternatywy wsparcia dla swojego rozwoju. Przeważnie wkładają środki własne i rodziny, po czym szybko napotykają szklany sufit brak dalszych funduszy. wpadają w lukę kapitałową. Banki jeszcze nie udzielają im kredytów ze względu na brak zabezpieczenia i wysokie ryzyko przedsięwzięcia. Projekty te są za małe, aby zainteresowały się nimi fundusze wysokiego ryzyka, czyli venture capital (Vc zwykle zaczynają inwestowanie od 5 mln dolarów). także fundusze typu seeds nie kupują wizji, lecz szukają zaawansowanego projektu. na placu pozostają więc anioły biznesu (Ba), wypełniając lukę kapitałową. Czy kryzys gospodarczy w Europie przyhamował inwestycje BA? Paradoksalnie, przyczynił się do wzrostu zainteresowania działalnością Ba. Przejawia się to napływem dużo większej liczby projektów, w których autorzy aplikują o wsparcie, bowiem jeszcze bardziej skurczył się rynek finansowy. Z drugiej strony, wielu aniołów utraciło część swoich środków na giełdach i w innych formach inwestycji, np. w nieruchomościach. okres bessy postrzegają więc jako alternatywę dla inwestycji w początkujące projekty. Fot. archiwum O jakich tendencjach mówi się podczas posiedzeń zarządu EBAN? europejskie Ba coraz chętniej tworzą tzw. syndykaty inwestorów. nie angażują środków w projekt samodzielnie, lecz wspólnie z innymi aniołami, formując nawet wieloosobowe grupy. w ten sposób dywersyfikują swój pakiet inwestycyjny, ale też wzmacniają siłę doradczą i opiekę biznesową dla każdego z realizowanych projektów. eban popiera taką formę inwestowania choćby dlatego, że sprawdza się on w usa. ostatnie badania amerykańskiego angel capital association dowodzą, że pośród 12 tys. projektów inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie na wczesnym etapie, indywidualna forma inwestowania Ba i ich opieka nad twórcą projektu przyczynia się do znacznie wyższych efektów, niż osiągane przez fundusze typu Vc. na przykład, średnio 60 proc. inwestycji Ba kończyło się sukcesem, podczas gdy w przypadku Vc połowa. Średnia stopa zwrotu dla inwestycji Ba wyniosła 27,6 proc. w skali roku, a dla Vc o blisko dziesięć punktów mniej. Jakie są podstawowe statystyki? eban skupia już ponad 100 krajowych sieci Ba z 29 państw europy, choć łączną liczbę sieci szacujemy na około 300. jest wśród nich wiele klubów Ba, bardzo popularnych np. w wielkiej Brytanii. duża liczba sieci Ba funkcjonuje też we Francji, hiszpanii, Portugalii i krajach Beneluksu (dla przypomnienia, w Polsce mamy dwie sieci ogólnokrajowe, cztery regionalne i dwie lokalne). eban szacuje, że w całej europie działa około 75 tys. aniołów biznesu, a wartość ich inwestycji przekroczyła 4 mld euro. Co jeszcze można uznać za trwały dorobek EBAN w procesach innowacyjnych? duża liczba transakcji Ba na rozwiniętych rynkach nie może być nie zauważona przez rządy tych krajów, co zmusza je do wprowadzania zachęt fiskalnych do inwestowania. rozumowanie jest proste: po co bogaci ludzie mają wywozić kapitał, uciekając spod gilotyny podatkowej? niech inwestują w kraju, poprawiając innowacyjność i przyczyniając się do rozwoju gospodarczego, bo w konsekwencji budżet państwa i tak odbierze sobie z nawiązką podatek od nowych podmiotów i zatrudnionych tam osób. wiele krajów tworzy też narodowe fundusze funduszy, współpracujące z Ba. mam nadzieję, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone także w Polsce. są one potrzebne, bo choć realizowany Program operacyjny innowacyjna gospodarka pomaga w rozwoju sieci i promocji idei inwestowania przez anioły biznesu, to już widać, że nasz rynek musi szybko wejść na wyższy poziom rozwoju. rozmawiał Piotr Stefaniak 16 INNOWACYJNI 5/2009

17 Łatwiejsze inwestowanie w MSP Rozmowa z Barbarą Bartkowiak, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i Menedżerem Projektu Sieć Aniołów Biznesu AMBER w Polsce Północno-Zachodniej Firmy pod skrzydłami aniołów Pani Prezes, Państwa Fundacja od początku tego roku tworzy Sieć Aniołów Biznesu AMBER. Czym jest AMBER i co daje przynależność do Sieci? sieć aniołów Biznesu amber kieruje swoją ofertę do dwóch grup klientów. Z jednej strony są to inwestorzy, którzy oczekują dużych zwrotów z inwestycji, ale akceptują też duże ryzyko. Z drugiej strony są to osoby lub firmy, które budują biznes w oparciu o innowacyjny pomysł lub wiedzę i poszukują kapitału na rozwój. my pomagamy im przygotować się do rozmowy z inwestorem, opiniujemy biznesplany i prezentacje oraz szkolimy. najpierw muszą przekonać nas do swojej strategii, by później móc łatwiej przekonać inwestorów. kontaktujemy wybranych autorów pomysłów innowacyjnych z inwestorami. ci ostatni, jeśli uznają, że warto zaryzykować, inwestują kapitał, swoje doświadczenie i kontakty, i stają się współwłaścicielami firmy, a dzięki temu firma może realizować określoną strategię. korzystają na tym obie strony. Skąd taki pomysł? Jak powstał AMBER? Polska Fundacja Przedsiębiorczości od ponad 12 lat oferuje przedsiębiorcom różne instrumenty finansowe. dotychczas były to głównie mikropożyczki, poręczenia kredytowe wsparte szkoleniami i doradztwem, które ponad trzem tysiącom firm zapewniły kapitał obrotowy lub pozwoliły na inwestycje. w ostatnim czasie coraz częściej rozmawialiśmy z klientami, których pomysły były tak innowacyjne i jednocześnie tak ryzykowne, że nie mogły liczyć na wsparcie dłużne. jednocześnie doświadczeni menedżerowie sygnalizowali nam, że poszukują inwestycji. taką lukę na rynku trzeba było wypełnić Fot. archiwum i tak pojawił się pomysł sieci aniołów Biznesu amber. dużym impulsem była również szansa jaką dał Program operacyjny innowacyjna gospodarka, ponieważ możemy dzięki dofinansowaniu zrobić znacznie więcej i szybciej. sieć aniołów wpisała się nam również w strategię tworzenia instrumentów kapitałowych, które już teraz oferujemy przedsiębiorcom. Kto może zostać Aniołem Biznesu? aniołem Biznesu w naszej sieci może zostać osoba, która posiada wolne środki finansowe (co najmniej 100 tys. zł), chce inwestować w przedsięwzięcia innowacyjne obarczone wysokim ryzykiem. Świadomość ryzyka jest bardzo istotna, bo zainwestowane pieniądze można i często się traci. Ponadto ważne jest, aby posiadała doświadczenie w biznesie oraz cechy, które będą pomocne w rozwoju firmy, a więc otwartość, chęć dzielenia się wiedzą o rynku, ale przede wszystkim charyzmę. Colin Alexander, szef Sieci Aniołów Biznesu z Oxfordu (OION) twierdzi, że na dziesięć anielskich inwestycji sukcesem kończy się jedna i musi pokryć straty z pozostałych dziewięciu i jeszcze dać duży zysk. Czy możecie Państwo pochwalić się już takimi sukcesami? sieć oion, którą tworzył i zarządzał colin alexander, uczestniczyła w ponad 90 transakcjach. jest to bezcenne doświadczenie, z którego mamy możliwość i przyjemność korzystać. jesteśmy na początku drogi, a to przedsięwzięcie wymaga czasu i systemowego podejścia. współpracujemy z kilkunastoma bardzo ciekawymi projektami biznesowymi, które już są, bądź wkrótce będą gotowe do prezentacji przed inwestorami. Były też pierwsze prezentacje przed aniołami. Ze względu na wysokie ryzyko, nie można oczekiwać, że każde przedsięwzięcie zakończy się sukcesem. jednak poprzez selekcję, dobre przygotowanie i umiejętne kojarzenie można znacznie zwiększyć szansę na sukces. Jakie przedsięwzięcia kwalifikują się do pozyskania finansowania? Przedsięwzięcia takie muszą charakteryzować się potencjałem wzrostu oraz dostępem do dużego rynku. warunkiem jest również wczesny etap rozwoju firmy. może być to całkiem nowe przedsiębiorstwo lub niedawno powstałe. jednak najistotniejszym kryterium jest innowacyjność pomysłu. ważne jest, by przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek innowacyjny produkt lub usługę i w ten sposób zajęło niszę na rynku lub też zrewolucjonizowało daną branżę. osoby kierujące przedsięwzięciem muszą mieć jasny plan, strategię oraz motywację, a wręcz determinację do osiągnięcia swojego celu. rozmawiała Julia Hoffmann Więcej informacji znaleźć można na stronie INNOWACYJNI 5/

18 Fundusze venture Ponad dwadzieścia funduszy venture capital może dostać wsparcie z Krajowego Funduszu Kapitałowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kolejne transakcje powinny pojawić się tej jesieni. Kapitał wysokiej szansy Dokładnie 180 mln euro, czyli równowartość 646,8 mln zł tyle właśnie w sumie otrzyma Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) na wsparcie funduszy podwyższonego ryzyka. Pieniądze KFK pochodzą ze środków działania 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, wspierającego fundusze private equity inwestujące w mikro-, małe i średnie firmy, które znajdują się na początkowych etapach rozwoju. Przyznawanie środków odbywa się na zasadzie wyłaniania najlepszych kandydatów w drodze otwartego konkursu. Pierwsza jego edycja rozpoczęła się jeszcze w lipcu 2007 r. wówczas odzew był niewielki. Zgłosiło się zaledwie pięć funduszy, kfk zawarł umowy z dwoma z nich. PRIORYTET Wspieranie funduszy 180 mln euro Formy wsparcia, jakie zapewnia KFK funduszom kapitałowym objęcie i nabycie udziałów oraz akcji funduszy kapitałowych uczestnictwo w funduszach kapitałowych działających w formie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nabycie certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych nabycie emitowanych przez fundusze kapitałowe obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych udzielenie bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez fundusz kapitałowy na przygotowanie inwestycji i monitorowanie portfela tych inwestycji Źródło: KFK Czterolatek Z każdym rokiem działalność kfk zyskuje coraz większy rozgłos, a sama instytucja budzi coraz większe zainteresowanie potencjalnych partnerów. należy dodać, że kfk jest bardzo młodym podmiotem. działa zaledwie od czterech lat. Powstał w marcu 2005 r. jako spółka akcyjna utworzona przez polski rząd. Był to głębszy zamysł sfer państwowych, by wśród dostępnych, acz nielicznych na rynku instrumentów wspierania małej i średniej przedsiębiorczości (czyli np. poręczeń czy dotacji) znalazły się też takie, które oferują kapitał właścicielski. Zamiast tworzyć państwowy fundusz venture capital, skorzystano z doświadczeń innych krajów. wskazywały one bowiem na to, iż dużo większą różnorodność zarówno jeśli chodzi o projekty, jak i umiejętności zarządzających nimi menedżerów daje państwowy fundusz funduszy. Początkowo podstawowym źródłem finansowania tego projektu miały być środki budżetowe. dopiero w miarę zdobywania doświadczeń, ciężar ten miał przesuwać się w kierunku zasilania finansowego z sektora komercyjnego. w latach kfk otrzymał z ministerstwa gospodarki kapitał w wysokości około 80 mln zł (był to kapitał zakładowy oraz dotacja). jednak szybko bo już po dwóch latach pojawiła się okazja pozyskania pieniędzy z innego źródła, i to dużo większych, a mianowicie z funduszy strukturalnych. krajowy Fundusz kapitałowy w 2009 r. podpisał umowę z ministerstwem gospodarki, na podstawie której zostanie zasilony kwotą 180 mln euro, czyli 646,83 mln zł, tj. kwotą alokowaną na działanie 3.2. wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. Inwestorzy Fundusz VC Fundusz VC 110 mln euro 50 mln euro Inwestorzy KFK Fundusz VC mariusz mamet/mac map (3x) 18 INNOWACYJNI 5/2009

19 Wykorzystać do 2013 roku szacuje się, iż dzięki tym środkom wsparcie otrzymają nawet 23 fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, które zainwestują w 180 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. w obszarze zainteresowania są firmy znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu, zwłaszcza te innowacyjne, prowadzące działalność badawczo-rozwojową oraz o wysokim potencjale rozwoju. unijną kwotę kfk musi zainwestować do końca 2013 r. czasu jest więc niewiele. tym bardziej, że dwa konkursy (drugi wciąż trwa, choć nabór aplikacji został zakończony 30 lipca) wyczerpały zaledwie połowę unijnego zastrzyku. drugi konkurs cieszył się zdecydowanie większym zainteresowaniem niż pierwszy. napłynęło bowiem 27 ofert, dotyczących funduszy o łącznej kapitalizacji przekraczającej 1,5 mld zł, przy 777 mln zł wkładu inwestorów prywatnych. do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 26 z nich. szefostwo kfk zapowiada, że dołoży wszelkich starań, by jeszcze jesienią tego roku sfinalizować pierwsze transakcje, które obejmują projekty zgłoszone do tegorocznego konkursu. Ponad 300 mln zł na wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka w znacznej mierze ułatwi przedsiębiorcom pozyskiwanie środków na innowacje ze źródeł zewnętrznych wyliczał wiceminister gospodarki rafał Baniak podczas konferencji prasowej w ministerstwie gospodarki. dzięki dotacjom beneficjenci będą mogli m.in. otrzymać wsparcie obejmujące pokrycie części kosztów zarządzania funduszem kapitału podwyższonego ryzyka dodał minister Baniak. oferta jest na tyle atrakcyjna, że po raz pierwszy w historii konkursu wśród jego uczestników pojawił się także inwestor zagraniczny. w czwartym kwartale tego roku ma zostać ogłoszona trzecia edycja konkursu. Szybkie dojrzewanie co kfk zyskuje w całym tym procesie wspierania funduszy kapitału wysokiego ryzyka? nie jest to na pewno instytucja charytatywna. kfk, przekazując środki na inwestycje funduszom venture capital, jednocześnie obejmuje i nabywa ich udziały, akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. unijne pieniądze nie są jedynym dużym wpływem, jaki zasili kfk. Fundusz spodziewa się coraz większego zapotrzebowania na jego pomoc ze strony rynku, dlatego nawiązał współpracę z Polsko-szwajcarskim Programem współpracy. szwajcarzy zadeklarowali powierzenie kfk pod zarządzanie kwotę w wysokości 53 mln franków szwajcarskich. dzięki temu kfk będzie miał możliwość zainwestowania w kolejne dwa lub trzy fundusze podwyższonego ryzyka. w ubiegłym roku kfk został poddany analizie due diligence (służy do zgromadzenia jak największej liczby informacji o firmie), którą przeprowadzili szwajcarscy inwestorzy. wynik był na tyle zadowalający, że zdecydowali się oni na pozostawienie części swoich pieniędzy właśnie tutaj. obecnie trwają rozmowy na temat umowy o finansowaniu kfk. jeśli aktywność funduszu w kolejnych latach będzie równie imponująca, z pewnością zostanie on uznany za ciekawe zjawisko na rynku. wówczas być może zainteresują się nim także inni kapitałodawcy, jak na przykład fundusze emerytalne. i już nikt nie będzie spoglądał na kfk jak na nowicjusza, który dopiero rozpoczyna działalność. a tak do tej pory się zdarzało. Monika Kruszewska Prognozowany rozwój Krajowego fundusze Preferencje KFK przy ocenie ofert zgłoszonych w konkursie 1. jak najwyższa kapitalizacja funduszu kapitałowego 2. doświadczona i profesjonalna kadra zarządzająca, posiadająca udokumentowane doświadczenie i sukcesy mierzone wygenerowaną stopą zwrotu dla inwestorów. Cenione jest: doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów typu PE/VC, w szczególności projektów związanych z inwestycjami w MSP, przedsiębiorstwa innowacyjne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność R&D oraz z inwestycjami w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju; doświadczenie w realizowaniu wyjść z inwestycji, przy czym wyżej cenione są wyjścia z większych inwestycji; doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem, przy czym wyżej cenione jest tworzenie i zarządzanie większymi przedsiębiorstwami 3. fundusze kapitałowe o strategii rokującej wysoką stopę zwrotu z inwestycji 4. zarządzający, których doświadczenie jest zbieżne ze strategią inwestycyjną funduszu kapitałowego pod kątem zaplanowanej specjalizacji branżowej i znajomości specyfiki biznesowej rynku polskiego 5. zarządzający z odpowiednim potencjałem do realizacji strategii inwestycyjnej (tj. pozyskiwania, weryfikacji i realizacji projektów inwestycyjnych) 6. zarządzający, którzy tworzą efektywny zespół 7. fundusze kapitałowe z optymalnym budżetem operacyjnym, czyli takim, który umożliwi efektywną realizację strategii inwestycyjnej 8. fundusze kapitałowe, których minimalna stopa zwrotu netto (hurdle rate) przekracza średnią rentowność 10-letnich hurtowych polskich obligacji skarbowych; przy czym preferowana jest minimalna stopa zwrotu na rynkowym poziomie 9. fundusze kapitałowe, których zarządzający wniosą wkłady na pokrycie kapitału zakładowego funduszu Źródło: KFK Do 2009 r. Do 2011 r. Do 2013 r. INNOWACYJNI 5/

20 Kredyt na innowacje Właśnie wystartowały kredyty technologiczne. Mali i średni przedsiębiorcy zyskali tym samym kolejne narzędzie finansowania inwestycji w nowe technologie. Jego największa zaleta to możliwość redukcji zadłużenia nawet o 70% Premia za technologię Od 1 lipca br. małe i średnie firmy mogą starać się o kredyt technologiczny (KT) w jednym z jedenastu banków, które współpracują przy jego udzielaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wypłacana przez BGK premia technologiczna pozwoli przedsiębiorcom spłacić nawet do 70% wartości kredytu (tyle wynosi intensywność wsparcia dla mikroi małych firm w takich województwach jak m.in. podlaskie, opolskie czy podkarpackie; średnia firma z Warszawy może liczyć już tylko na 50%). kredyt technologiczny można zaciągnąć na zakup technologii lub wdrożenie własnej, a następnie na jej podstawie należy uruchomić produkcję nowych albo znacznie ulepszonych towarów lub usług. wykorzystane rozwiązania nie powinny być stosowane na świecie dłużej niż pięć lat i powinny już funkcjonować jako własność przemysłowa lub usługa badawczorozwojowa. wkład własny przedsiębiorcy w przypadku inwestycji współfinansowanej kt nie może być niższy niż 25% wydatków kwalifikowanych, do których zalicza się między innymi: zakup nowych lub używanych środków trwałych, w tym budynków lub ich części, pod warunkiem, że od zakończenia ich budowy upłynęło co najmniej pięć lat. w grę wchodzi także najem, dzierżawa lub leasing gruntów, budynków i środków trwałych. od wnioskodawców wymaga się jednak, by po zakończeniu umowy nabyli je na własność. jako wydatek kwalifikowany można potraktować także instalację niezbędnych maszyn oraz rozbudowę istniejących budynków i środków trwałych. inwestycja w nowe technologie nie może się z reguły obejść bez zakupu lub leasingu wartości niematerialnych i prawnych, które także można uwzględnić w kategorii wydatków kwalifikowanych. co równie ważne, premią technologiczną mogą być objęte wyłącznie wydatki poniesione przez firmę już po przyznaniu przez Bgk promesy uzyskanej premii technologicznej. Premia z ryzykiem Zaciągnięcie kredytu wiąże się jednak z pewnym ryzykiem, gdyż wypłata premii nie jest gwarantowana. jej wysokość zależy od wartości netto sprzedaży usług lub towarów, których wytwarzanie powiązane jest z przeprowadzoną inwestycją technologiczną. górna granica wysokości premii to 4 mln zł (symulację przykładowej inwestycji Tomasz Kierzkowski, dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w banku Pekao SA: Istnieje szansa, że ograniczenia związane z przyznawaniem premii technologicznej znikną Fot.archiwum 20 INNOWACYJNI 5/2009

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (publikacja bezpłatna) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech raport wrzesień 2010 Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech Kreatywność w branży multimedialnej wymaga specjalnie zaprojektowanej przestrzeni. W jaki sposób tworzyć tam

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo