Kierunek WETI Informatyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek WETI Informatyka"

Transkrypt

1 Kierunek WTI Informatyka Strumienie Aplikacje i Systemy są blokami przedmiotó łącznie "artych" pkt CTS każdym semestrze, realizoanych semestrach i 6 obok przedmiotó kierunkoych celu ukierunkoania zainteresoań i kompetencji studentó przed yborem profilu dyplomoania semestrze 7. Bliższe informacje o programie studió oraz treściach przedmiotó strumieni Aplikacje i Systemy semestrach i 6: K a t a l o g I n f o r m a c y j n y C T S Politechniki Gdańskiej &d=&s=siatka&=&k=8&p=&p=&pid=&siatka_strumien_id=- &siatka_specjalnosc_id=-&siatka_profil_dyp_id=-&l=pl&snr=

2 Semestry i 6 przedmioty kierunkoe semestr c l p ects Język angielski Społeczne aspekty informatyki Inżynieria oprogramoania Sieci komputeroe Przedmioty strumienia obieralnego semestr 6 c l p ects Zarządzanie firmą informatyczną Zarządzanie bezpieczeństem sieci Realizacja projektu informatycznego Przedmioty strumienia obieralnego 8 Aplikacje Systemy

3 Treści przedmiotó kierunkoych Zarządzanie firmą informatyczną: Firma otoczeniu gospodarczym, produkt z punktu idzenia firmy i klienta, proadzenie produktu na rynek, strategie proadzenia firmy, model zarządzania, spółpraca konkurencyjna, noe technologie biznesie Inżynieria oprogramoania: Proces ytarzania: planoanie i zarządzanie, inżynieria ymagań, analiza i projektoanie, implementacja, testoanie, drożenie i utrzymanie, spomaganie narzędzioe, praca zespołoa. Laboratorium: analiza i projektoanie systemó z ykorzystaniem notacji UML. Sieci komputeroe: Laboratorium: metody zarządzania sieciami, irtualne sieci lokalne, routing statyczny i dynamiczny, konfiguracja sieci bezprzeodoych 8., diagnostyka sieci IP, monitoring sieci. Zarządzanie bezpieczeństem sieci: Techniki penetracji systemó i sieci, obrona przed atakami DoS i DDoS, filtry antyspamoe, zarządzanie zaporami ognioymi, systemy kontroli dostępu i ykryania intruzó, protokół IP-Sec, bezpieczeństo sieci bezprzeodoych, irtualne sieci pryatne, polityki bezpieczeństa, fazy i techniki audytu sieci. Realizacja projektu informatycznego: Organizacja i zarządzanie pracą zespołoą projektach informatycznych, ażne spółczesne metodyki Scrum i Rational Unified Process i możliości ich adaptacji konkretnych przypadkach projektó.

4 Katedra Systemó Geoinformatycznych Strumień Aplikacje semestr Katedra Inżynierii Oprogramoania strumień APLIKACJ c sem. l p ects Katedra Systemó Geoinformatycznych Aplikacje systemó budoanych Hurtonie danych Architektury usług internetoych Systemy informacji przestrzennej Biznes elektroniczny Wizualizacja informacji Katedra Inteligentnych Systemó Interaktynych

5 Strumień Aplikacje semestr 6 Katedra Inżynierii Oprogramoania Katedra Inteligentnych Systemó Interaktynych Katedra Inżynierii Oprogramoania strumień APLIKACJ ksploracja danych Wirtualne zespoły robocze Bazy iedzy Jakość oprogramoania Komponentoe systemy rozproszone Bezpieczeństo systemó komputeroych 7 ć l sem. 6 Od roku akad. /6 dodatkoo przedmiot obieralny Technika radia programoalnego (lab,, ects) p ects

6 semestr Strumień Aplikacje treści przedmiotó Aplikacje systemó budoanych: Współczesne systemy budoane i ich zastosoania, układy z procesorami z rdzeniem ARM, moduły z sensorami inercyjnymi (ADXL), systemy pozalające na budoę sieci sensoroych. Hurtonie danych: Projektoanie hurtoni danych dla przetarzania analitycznego przedsiębiorstach, język MDX dostępu do danych zorganizoanych kostki ieloymiaroe. Architektury usług internetoych: Architektura aplikacji rozproszonych Internecie, synchronizacja, spółbieżność, spółdzielenie danych, bezpieczeństo. Laboratoria bazują na klastrach dostępnych katedrze i CI TASK Systemy informacji przestrzennej: Systemy informacji przestrzennej GIS: budoa, zastosoania, modelei i bazy, metody pozyskiania i przetarzanie danych przestrzennych, oprogramoanie ArcGIS, R Mapper i in. Wizualizacja informacji: Różne podejścia do czytelnego i rzetelnego prezentoania informacji rozumianego jako kształtoanie obrazu umyśle odbiorcy. Biznes elektroniczny: Pokazanie potencjalnych możliości biznesoych dla firm internetoych. Przykłady spektakularnych sukcesó przy nieielkim kładzie finansoym na starcie. semestr 6 ksploracja danych: Technologie semantyczne organizacji informacji Internecie (Linked Open Data/Vocabularies, RDF, OWL) Wirtualne zespoły robocze: Modele obliczeń niealgorytmicznych systemach agentoych z punktu idzenia teorii korzyści i szansy, roziązania stosoane systemach interaktynej symulacji rozproszonej i grach ideo. Bazy iedzy: Procesy eksploracji danych. ykonyanie procesu CRISP-DM, ykorzystanie narzędzi open-source do analizy, przygotoania danych, torzenia i eryfikacji modeli, interpretacji ynikó Jakość oprogramoania: Systemy zarządzania jakością przedsiębiorstie informatycznym. Projekty: modele jakości, przygotoanie jest dokumentacji projektoej i jej i ocena zgodnie z przyjętym modelem jakości. Bezpieczeństo systemó komputeroych: Zaaansoane techniki kryptograficzne, dobór zabezpieczeń aplikacji i systemó stosonie do ymagań.

7 Strumień Systemy semestr strumień SYSTMY Administroanie systemami komputeroymi ć sem. l p ects 6 Katedra Systemó Decyzyjnych i Robotyki Oprogramoanie systemoe Komputeroe systemy steroania Systemy agentoe Struktury baz danych Konstrukcja kompilatoró Katedra Inżynierii Oprogramoania 6 8 Katedra Inteligentnych Systemó Interaktynych

8 Strumień Systemy semestr 6 Katedra Teleinformatyki Katedra Teleinformatyki Katedra Systemó Geoinformatycznych Katedra Sieci Teleinformacyjnych Katedra Systemó Mikroelektronicznych strumień SYSTMY Zaaansoane architektury komputeró Lokalne sieci bezprzeodoe Sieci korporacyjne Programoanie urządzeń mobilnych Systemy telekomunikacyjne Inżynieria systemó programoalnych 7 ć l 6 sem. 6 Od roku akad. /6 dodatkoo przedmiot obieralny Technika radia programoalnego (lab,, ects) p ects

9 Strumień Systemy treści przedmiotó semestr Administroanie systemami komputeroymi: Konfiguracja i zarządzanie sererami Windos i Linux, ykorzystanie maszyn irtualnych umożliiających symulacjęśrodoiska rozproszonego. Oprogramoanie systemoe: Funkcje i techniki sparcia sprzętoego systemó operacyjnych: systemy plikó, ielozadanioość, zarządzanie pamięcią operacyjną, steroniki programoe. Komputeroe systemy steroania: Podstay przetarzania i steroania cyfroego. Charakterystyka i metody generacji sygnałó, łasności, metody analizy i syntezy układó dyskretnych, przetarzanie A/C i C/A. Systemy agentoe: przetarzanie agentoe środoisku rozproszonym technologii Java, architektury i modele spółpracy autonomicznych agentó racjonalnych. korzystanie z ybranych technik sztucznej inteligencji. Struktury baz danych: Poziom fizyczny baz danych, proste i złożone struktury plikoe, tym indeksoe, oraz algorytmy działające na tych strukturach. Konstrukcja kompilatoró: budoa i działanie kompilatoró i translatoró, torzenie analizatoró kodu źródłoego i danych o doolnej strukturze z ykorzystaniem specjalizoanych narzędzi typu kompilatory kompilatoró semestr 6 Sieci korporacyjne: Rodzaje irtualnych sieci pryatnych, elektroniczny obieg dokumentó, tele- i ideokonferencje: Contact Center i portale. Systemy pracy zespołoej i Workflo, technologie eboe. Zaaansoane architektury komputeró: procesory dedykoane, obsługa pamięci RAID, zarządzanie energią. Laboratorium: symulatory procesora VLIW, potokó MIPS, mikroprogramoanie MIPS/DLX. Lokalne sieci bezprzeodoe: Techniki i protokoły ielodostępu do kanału. Standardy sieci WLAN i WMAN. Projektoanie i testoanie urządzeń WiFi. Standard Bluetooth, sieci PAN. Protokoły WP WAP, I 8.i. Programoanie urządzeń mobilnych: Warsty oprogramoania pracujące urządzeniu (na przykładzie Android). Laboratorium: urządzenia mobilne z systemem Android.., środoisko programistyczne. Systemy telekomunikacyjne: Media transmisyjne, przetarzanie informacji sygnał, steroanie połączeniem. Usługi sieci inteligentnej i pojęcie konergencji. Warsta IP jako platforma dla usług telekomunikacyjnych. Inżynieria systemó programoalnych: Język VHD, środoisko SystemC, technologia System on Chip, konfiguracja układó FPGA. Reconfigurable Computing jako paradygmat programoania.

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze zimowym 2013/2014 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy Symbol kierunku i specjalności dr hab. inż. Franciszek Grabowski

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law

Z-ID-210 Prawo gospodarcze Commercial Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-210 Prao gospodarcze Commercial La Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Podręcznik Informatyka ekonomiczna może być wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierunkach informatycznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności

Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności Lista promotorów i zakres tematyczny prac dyplomowych na specjalności TECHNOLOGIE BIOMEDYCZNE I MATERIAŁOWE dr Katarzyna Karpińska 1. Monsanto - żywność GMO (2 os.) 2. Produkcja nowoczesnych szczepionek

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI. Studium podyplomowe Technologie Internetowe i Mobilne

INSTYTUT INFORMATYKI. Studium podyplomowe Technologie Internetowe i Mobilne Adres: Instytut Informatyki Politechnika ul. Piotrowo 2 60-965 Poznań Kierownik studium: dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP tel.: (61) 665 23 69, (61) 852 85 03 w. 274 e-mail: Joanna.Jozefowska@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar (red.) - Inżynieria oprogramowania

Spis treści. Księgarnia PWN: Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar (red.) - Inżynieria oprogramowania Księgarnia PWN: Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar (red.) - Inżynieria oprogramowania Spis treści WSTĘP...................................................................... 13 CZĘŚĆ I. METODYKI WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych

Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych Materiały konferencyjne Systemy i Sieci Teleinformatyczne Wybrane metody diagnozoania niepraidłoości działania sieci teleinformatycznych dr inż. Dariusz Chaładyniak ykładoca Warszaskiej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo