Protokół Nr VI/15 z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr VI/15 z dnia r. z sesji Rady Gminy Dobromierz odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, pod przewodnictwem Aleksandry Luks przewodniczącej Rady. Sesja Rady rozpoczęła się o godz i trwała do godz W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz 12 sołtysów. Ponadto w sesji wzięli udział: wójt Jerzy Ulbin, zastępca wójta Edward Krumplewski, sekretarz Monika Borysewicz, skarbnik Barbara Zapała, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. Listy obecności stanowią zał. nr 1, 2, 3 do protokołu. Ad.-1/2. Przewodnicząca Rady Aleksandra Luks otworzyła obrady VI sesji Rady Gminy Dobromierz. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Przywitała radnych, sołtysów, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. Zapytała, czy radni mają uwagi do porządku obrad? Uwag nie zgłoszono. Porządek obrad przyjęto w głosowaniu - 15 radnych za. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobromierz do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej na lata jako członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku Interpelacje i wnioski radnych. 10. Wolne wnioski, zapytania, informacje. 11. Zamknięcie obrad sesji. Ad.-3. Przewodnicząca Rady Aleksandra Luks poinformowała, że protokół z ostatniej sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Rady, nie wniesiono do niego żadnych uwag. Zapytała, czy radni mają uwagi do protokołu? Uwag nie zgłoszono. Stwierdziła, iż protokół został przyjęty przez aklamację. 1

2 Ad.-4. -przewodnicząca Rady Aleksandra Luks zapytała, czy radni mają pytania do przedłożonego sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym? -radna Danuta Świerk zapytała o jaki grunt chodzi w pkt 3 zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem na cele publiczne? -wójt Jerzy Ulbin poinformował, że gmina nabywa trzy drogi od Agencji Nieruchomości Rolnych. W tym zarządzeniu chodzi o drogę w Dobromierzu przy ul. Cmentarnej do budynku nr 13. Na poprzedniej sesji chodziło o zjazd z drogi krajowej nr 34 do Serwinowa i dwie działki za ogródkami wzdłuż ulicy Świdnickiej. Łącznie trzy drogi, a cztery działki gmina przejmuje od ANR. Pojawi się jeszcze jedno zarządzenie w sprawie przejęcia drogi od Skarbu Państwa 30m odcinek drogi powiatowej w Kłaczynie, który Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego ma wyremontować do 29 sierpnia br. Zwrócił uwagę na zarządzenie w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych, służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków znajdujących się w eksploatacji Gminy Dobromierz, przyjęto indywidualną jednolitą taryfę amortyzacji 2% w skali roku. Jest to niezbędne do ustalenia taryf na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 8 kwietnia br. zorganizowano we współpracy z Agencją Pracy Pollux Giełdę Pracy dla bezrobotnych, która dotyczyła pracy w strefie żarowskiej i świdnickiej. Na 390 bezrobotnych na koniec lutego br. w naszej gminie na giełdę pracy przybyło 15, w tym co najmniej połowa w ogóle nie zainteresowana pracą. Praca w strefie żarowskiej jest, ale nie ma chętnych. Wójt poinformował, że 14 kwietnia br. uczestniczył w zebraniu wiejskim sołectwa Dobromierz, gdzie podjęto uchwałę i przystąpiono do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Wójt zasugerował, aby jeszcze co najmniej dwa sołectwa podjęły uchwały o przystąpieniu do tego programu. Następnie zostaną opracowane sołeckie strategie rozwoju i w konsekwencji podjęte uchwały Rady Gminy. Na dzień dzisiejszy Program Odnowy Wsi ma Gniewków i Dzierzków, w Dobromierzu wyłoniono grupę i lidera. Odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, PKP oraz przedsiębiorcami w sprawie ustalenia warunków użytkowania bocznicy kolejowej w miejscowości Borów, w którym uczestniczyły wszystkie zainteresowane strony. Sporządzono notatkę, która na drugi dzień trafiła do każdej z zainteresowanych stron. Uzgodniono, że nie będzie pracy w godzinach nocnych, a teren będzie zraszany. BKG Borów ma zraszać teren tak, aby nie było to tak uciążliwe dla sąsiednich działek mieszkalnych. Do 30 kwietnia ma zostać uruchomiona zasada zraszania terenu. Odbyło się spotkanie robocze z projektantem sieci kanalizacyjno-sanitarnej Szymanów, Siodłkowice, Jaskulin. Nadal pojawiają się problemy z ustaleniem przebiegu sieci kanalizacyjnej, szczególnie w Szymanowie kilka osób nie dopuszcza przejścia. Wysłano pisma informujące z czym wiąże się nie podłączenie do sieci w przyszłości, jakie zasady obowiązują przy tzw. przydomowych oczyszczalniach ścieków do tych osób. 95% mieszkańców chce inwestycji, kilka osób blokuje już na etapie projektowania. Omijanie działek będzie pogarszało wskaźniki liczby mieszkańców na 1 km sieci, co może doprowadzić do tego, że nie spełniony będzie wymóg 90 osób na 1 km sieci. Ad.-5. -sekretarz Monika Borysewicz omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobromierz do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej na lata jako członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu. Poinformowała, że Gmina Dobromierz od 2008 r. jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu z siedzibą w Udaninie, w skład którego wchodzi 7 gmin. Głównym jego celem jest wspólne działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów 2

3 wiejskich i miejskich naszego regionu. Stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju jest niezbędne przy pozyskiwaniu środków w nowej perspektywie finansowej na lata W strategii zostaną określone kierunki działania oraz potrzeby inwestycyjne członków LGD. Pytań nie zgłoszono. -przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobromierz do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej na lata jako członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu, w głosowaniu: 5 radnych za. Za podjęciem Uchwały Nr VI/34/15 w sprawie przystąpienia Gminy Dobromierz do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej na lata jako członek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu, głosowało: 15 radnych za. Ad.-6. -sekretarz Monika Borysewicz omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz. Poinformowała, że zmiana uchwały w sprawie ustalenia diet ma na celu uregulowanie kwestii w zakresie zbiegu uprawnień z dwóch lub więcej diet z tytułu pełnionych funkcji, co jest podyktowane zmianą orzecznictwa w tym zakresie. -radny Marian Broda zapytał, czy wcześniej było tak, że jak radny był sołtysem pobierał jedną dietę? Jakie będą konsekwencje dla takich osób? -przewodnicząca Rady Aleksandra Luks odpowiedziała, że tak. -sekretarz Monika Borysewicz dodała, że w uchwale jest zapis, że uchwała obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. -przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz, w głosowaniu: 5 radnych za. Za podjęciem Uchwały Nr VI/35/15 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz, głosowało: 14 radnych za, 1 nie wziął udziału w głosowaniu. Ad.-7. -skarbnik Barbara Zapała omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok Poinformowała, że zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł. Szczegółowo przedstawiła zmiany, jakie zostały przeprowadzone w planie dochodów i wydatków 3

4 budżetowych. Wynikiem przeprowadzonych zmian jest deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Omawiane zmiany powodują zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę ,00 zł i na dzień 24 kwietnia br. wynosić ona będzie zł. Pytań nie zgłoszono. -przewodniczący Komisji Budżetowej i Mienia Gminy Andrzej Babiarz poinformował, że kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015, w głosowaniu: 5 radnych za. Za podjęciem Uchwały Nr VI/36/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015, głosowało: 15 radnych za. Ad.-8. -zastępca wójta Edward Krumplewski omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku Poinformował, że przedmiotowa uchwała została podjęta w dniu 20 marca br., jednak Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody Dolnośląskiego poprosił o zmianę zapisów 6 pkt 9, pkt 12, 8 ust. 2 oraz wykreślenie 11 załącznika do uchwały. Pytań nie zgłoszono. -przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Edward Rajca poinformował, że kierowana przez niego komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2015, w głosowaniu: 4 radnych za, 1 - nieobecny. Za podjęciem Uchwały Nr VI/37/15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobromierz w roku 2015, głosowało: 15 radnych za. Ad.-9. Interpelacji nie zgłoszono. Ad radny Marian Broda zaproponował, aby sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym było dostarczane razem z materiałami na sesję. Poprosił o uchwałę Rady Gminy Dobromierz w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Dobromierz, która wskazuje obecny poziom oraz wycinek ustawy samorządowej w tym zakresie. Poinformował, że otrzymał odpowiedź na wniosek dotyczący znikających dróg zgłoszony na poprzedniej sesji, zapytał czy czynności, które na dzień dzisiejszy są wykonane, robione były za wiedzą 4

5 wójta oraz co rozumieć przez inne rozstrzygnięcia? Wskazanie innych rolników jest absurdalne, bo jako radny reprezentuję ogół, nie jest to droga konieczna, jednak jest to droga użytku publicznego, która w pewnym momencie się urywa, przeznaczona nie tylko dla rolników. -wójt Jerzy Ulbin poinformował, że radny otrzymał odpowiedź w której to poproszono o wskazanie kto i w jakim celu korzystał będzie ze wskazanych dróg, a w konkluzji proponuje się, aby Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy udziale pracowników Urzędu Gminy zweryfikowała potrzebę odtworzenia tych dróg, ponieważ wiąże się to ze środkami finansowymi. Jeżeli Rada Gminy przeznaczy środki w uchwale budżetowej na ten cel, to zadanie będzie realizowane. Odpowiedź została przeze mnie podpisana. Podkreślił, że to generuje koszty, drogę wskazać może jedynie geodeta, następnie trzeba ją utwardzić itd. Będzie taka potrzeba to spróbujemy wejść w teren. -radny Krzysztof Kołodyński poprosił o odpowiedź na zapytanie z którym zwrócił się w imieniu mieszkańców wsi Gniewków w poniedziałek do Urzędu o poszukanie dokumentacji decydującej o wysokości usypywania nakładu ziemi przy kamieniołomie w Gniewkowie. Wiatry nanoszą kurz i pył, usypanie tak obfitej góry przy dużych deszczach może spowodować również osunięcia i zasypać tory. -wójt Jerzy Ulbin poinformował, że ustalone zostaną zasady o których radny informował. -radny Michał Sadowski poinformował, że w dniu 12 marca 2015 r. w remizie strażackiej w Dobromierzu odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej dotyczące bezpieczeństwa, na którym złożono 3 wnioski dotyczące: przeglądu i konserwacji hydrantów na terenie gminy; usunięcia starych hydrantów w Dobromierzu oraz zakupu systemu selektywnego wywoływania dla OSP Gniewków. Odczytał otrzymane odpowiedzi, które stanowią załącznik do protokołu. -przewodnicząca Rady Aleksandra Luks poinformowała, że w Biurze Rady dostępne są do wglądu gazety: Wspólnota oraz Gazeta Sołecka. Poinformowała, że wszyscy otrzymali zawiadomienie o organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu warsztatach związanych z przygotowaniem nowej lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej na lata , które odbędą się w dniu 7 maja 2015 r. o godz w świetlicy wiejskiej w Gniewkowie. Przypomniała o mijającym 30 kwietnia terminie składania oświadczeń majątkowych. -sołtys Marian Gut w imieniu swoim oraz mieszkańców wsi Kłaczyna podziękował za wykonanie odcinka drogi do małego PGR. -zastępca wójta Edward Krumplewski poinformował, że wszyscy radni i sołtysi otrzymali opracowanie porządkujące wiedzę nt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Uzyskaną wiedzę warto propagować, bo m.in. w Szymanowie pojawiły się problemy z ustaleniem przebiegu sieci, gdyż część właścicieli nieruchomości uważa, że zbiornik gnilny i rura w ziemię to jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, a tak nie jest. Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać szereg szczegółowych przepisów. -radny Krzysztof Kołodyński poprosił, aby wykonawcy oczyszczalni ścieków, czy przyszli wykonawcy w Gniewkowie zapoznali się z warunkami, ponieważ byli zdziwieni jak mieszkańcy pokazali im to, co napisano w obostrzeniach. -zastępca wójta Edward Krumplewski poinformował, że miał kontakt z tą firmą. W tej chwili gmina przymierza się do oczyszczalni ścieków w Pietrzykowie 44, która będzie spełniała wymagania. W Gniewkowie pojawiają się komplikacje, ponieważ dwie osoby się nie zgadzają, bo mają tam ogródki, a to nie jest tak, że oczyszczalnię ścieków można zrobić w każdym miejscu - ten temat na dziś jest zawieszony. 5

6 -wójt Jerzy Ulbin poinformował, że w Gniewkowie jest sieć i studnia z której nikt nie korzysta. Należy zachować odległości, bo studnia musi zostać fizycznie zlikwidowana, zasypana, na mapie do celów projektowych również. Trzeba trzymać się zasad. Zaprosił na otwarcie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 2 maja br., godz Z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego 30 maja br. w Roztoce zorganizowana zostanie uroczystość plenerowa, na której odbędą się rozgrywki w piłce nożnej pomiędzy drużynami z Urzędu Gminy, Sołtysów, Radnych i Urzędu Marszałkowskiego, poprosił o formowanie drużyn. Podziękował radnemu Michałowi Sadowskiemu za pomoc w otrzymaniu darowizny 100 ton kostki od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Gmina poniosła tylko koszty załadunku i transportu materiału, który składowany jest na bazie byłego ZOKu. -sołtys Justyna Nydza w imieniu swoim i mieszkańców wsi Bronów podziękowała za utwardzenie dróg w Bronowie. Ad.-11. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodnicząca Rady ogłosiła zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy Dobromierz. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks Protokolant: Joanna Janicz Radca prawny: Paweł Bartczak 6

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (11) marzec 2015 III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie W Jeziorze Łętowskim po raz trzeci kąpały się morsy, ku uciesze własnej i zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011

Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011 SE-PO.002.6.2011 Protokół nr X z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 26 maja 2011 obecni stan radnych 21 obecnych - 20 Skład Rady Miejskiej: 1. Zofia Bazańska - obecna 2. Krystian Dąbrowski - obecny 3. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo