1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC"

Transkrypt

1 BRM KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 Godzina zakończenia posiedzenia: 16:45 Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 9 ogółem). Zaproszeni goście: 1. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK 2. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA 3. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 4. Kierownik Referatu Planowania Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta Pani Dorota STEINMETZ - SŁOWIK 5. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pan Jerzy ŁĄCZKOWSKI 6. Dyrektor ds. Technicznych w Katowickich Wodociągach S.A. Pan Włodzimierz PALA 7. Kierownik Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej w Wydziale Edukacji Pani Ewelina ULFIG - BAŃKOWSKA 8. Główny Księgowy Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pani Stanisława MORZE 9. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pani Beata BŁASZCZAK 10. Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej Nr 6 Ligota Panewniki Pan Andrzej NAJDROWSKI Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC 1

2 Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 1. Przyjęcie protokołu: Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu r. 2. Analiza rocznych sprawozdań budżetowych jednostek oświatowych za 2010 rok. 3. Ocena sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz perspektywy finansowe na lata Informacja dotycząca procedury uchwalania budżetu miasta, wraz z analizą uchwał w tym zakresie oraz założeniami do projektu na 2012 rok Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 5. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Budżetu Miasta (uchwała Rady Miasta Katowice nr LX/1222/10 z dnia 21 czerwca 2010 r.). 6. Opiniowanie projektów uchwał: 6.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2011 rok Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia wierzytelności należnej miastu Katowice od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu miasta Katowice Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego. 7. Sprawy różne: 7.1. Odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie rozważenia możliwości opracowania procedury dotyczącej ustalenia jednolitych kryteriów przydzielania środków finansowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy Odpowiedź na zapytanie radnego Jerzego FORAJTERA dotyczące przygotowania informacji w zakresie wysokości wpływów z reklam umieszczonych w pasie drogowym za I kwartał 2011 roku Odpowiedź na wniosek Komisji o przygotowanie materiałów uzupełniających dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części znajdujących się na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych 2

3 w Śródmieściu Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej, w których dokonano remontu elewacji lub dachu Uchwała nr 29/2011 Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie propozycji do uchwały budżetowej Miasta Katowice na 2012 r Uchwała Nr XXXVIII/14/11 Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice Ochojec z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie propozycji do budżetu Miasta Katowice na rok Wnioski grupy radnych Rady Miasta Katowice do budżetu Miasta Katowice na 2012 rok Wniosek grupy radnych Rady Miasta Katowice o dokonanie zmian w budżecie Miasta Katowice na 2011 rok Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotycząca przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej Miasta Katowice Pismo Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Domu Pomocy Społecznej Przystań w Katowicach w sprawie wysokości wynagrodzeń w tej jednostce organizacyjnej. 8. Komunikaty i wolne wnioski: Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad proponując jednocześnie zmianę kolejności omawianych punktów. Komisja, jednogłośnie - 7 głosów za - przyjęła porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną przez Pana Przewodniczącego zmianą. Ad. 1. Przyjęcie protokołu: Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poinformował zebranych, że protokół Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu r. był do wglądu w Biurze Rady Miasta. Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt protokołu pod głosowanie. Protokół Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu r. został przyjęty jednogłośnie - 8 głosów za. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK przed przystąpieniem do omówienia projektu uchwały sprostował informacje pojawiające się w mediach dotyczące nieudzielenia miastu kredytu 3

4 przez Europejski Bank Inwestycyjny. Pan Prezydent wyjaśnił, że rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym rozpoczęły się dużo wcześniej, ale w świetle przygotowanych i ukończonych projektów zostały zintensyfikowane w lutym br. Niestety nałożyła się to na bardzo trudna sytuacja wynikająca z decyzji Ministerstwa Finansów, które chciało radykalnie ograniczyć deficyt budżetowy. Rozmowy z bankiem były bardzo trudne pomimo tego, że miasto już wielokrotnie przeprowadzało negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym tak w kraju jak i za granicą. Przedstawiciele banku zwracali szczególną uwagę na sytuację makro nie odnosząc się do projektów miasta. Negocjacje były prowadzone zgodnie ze stopniem zaawansowania projektów tzn. w pierwszej kolejności kredyt podpisany został na zadania: Młyńska 1, MDK Dąb oraz Pałac Młodzieży. Drugi negocjowany kredyt obejmował zadania: NOSPR, układ komunikacyjny i Międzynarodowe Centrum Kongresowe, trzeci zaś Rondo Rynek. Mając świadomość trudnych negocjacji rozpoczęliśmy rozmowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy. Rozmowy te były zdecydowanie łatwiejsze. Pan Prezydent podkreślił, że w zasadzie po dwóch miesiącach negocjacji BRRE był skłonny sfinansować wszystkie nasze projekty. Być może dlatego, że miasto podjęło rozmowy z konkurencją EBI przyspieszył swoje działania w efekcie tego doprowadziliśmy do podpisania umowy z EBI r. W związku z faktem, że otrzymaliśmy akceptację do sfinansowania projektu Rondo Rynek przez Radę Administracyjną BRRE zaprzestaliśmy rozmów z EBI. Pan Prezydent zapewnił, że po podjęciu uchwały w tym zakresie przez Radę Miasta Katowice można przystąpić do podpisania umowy. Następnie Pan Prezydent przedstawił uwarunkowania realizacyjne tego projektu. Pierwotnie projekt, który był przedmiotem opracowania przez firmę REDAN dotyczył obszaru od Ronda po Superjednostkę Supersam do ul. Mickiewicza i Skarbka. Obejmował swoim zasięgiem ulice Młyńską Pocztową Św. Jana oraz fragment węzła wschodniego Dworca PKP. Następnie Pan Prezydent przedstawił prezentację multimedialną szczegółowo omawiając projekt przebudowy strefy Rondo Rynek. (Załącznik nr 1 Prezentacja uzasadniająca konieczność zaciągnięcia kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy). Pan Prezydent wyjaśnił, że projekt został podzielony na dwa etapy. Pierwszy to przebudowa linii tramwajowej drugi to przebudowa dróg i przestrzeni publicznej. Do specyfikacji wpisano jednak warunek, że projekt ma być tak podzielony, by w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności można było wydzielić nieliczne przestrzenie publiczne i na tym pracować. Pan Prezydent podkreślił, że nie wyobraża sobie, by w sposób odpowiedzialny przebudowywać ten kwartał bez uporządkowania tego co jest pod ziemią, mając na uwadze przede wszystkim Dworzec PKP i konieczność oddania go do użytku wraz z węzłem wschodnim i zachodnim realizowanym przez miasto w roku przyszłym oraz żeby podejmować jakiekolwiek działania nie porządkując rzeki Rawy w zakresie jej stanu technicznego. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu dziennikarzowi Gazety Wyborczej Panu Przemysławowi JEDLECKIEMU. Radni, jednogłośnie 8 głosów za wyrazili zgodę na zabranie głosu w dyskusji przez Pana redaktora Przemysława JEDLECKIEGO. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI stwierdził, że na początku swojej wypowiedzi Pan Prezydent odniósł się do tekstów prasowych twierdząc, że nie odzwierciedlały one stanu faktycznego. Wobec powyższego Pan reaktor poprosił o sprostowanie zawartych w nich informacji. Prezydent Miasta Katowice Pan Piotr USZOK stwierdził, że w swojej wypowiedzi chodziło mu 4

5 o informacje, które zostały upowszechnione i mogły spowodować jakieś nieporozumienia. Intencją Pana Prezydenta było sprostowanie tych informacji zgodnie ze stanem faktycznym. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy, w głosowaniu: 5 głosów za, 3 głosy przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad. 2. Analiza rocznych sprawozdań budżetowych jednostek oświatowych za 2010 rok. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie rocznych sprawozdań budżetowych jednostek oświatowych za 2010 rok. Kierownik Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej w Wydziale Edukacji Pani Ewelina ULFIG - BAŃKOWSKA szczegółowo omówiła zagadnienia dotyczące analizy sprawozdań budżetowych jednostek oświatowych za 2010 rok na podstawie przygotowanych i przełożonych Komisji materiałów. Radny Jerzy FORAJTER stwierdził, że najdroższymi jednostkami są zespoły szkolno przedszkolne. Średnią podnoszą bowiem obciążenia wynikające z istnienia tam oddziałów przedszkolnych. Pan radny zapytał czy miasto dalej będzie prowadziło politykę w kierunku tworzenia takich zespołów. Ponadto Pan radny zapytał czy przygotowany wykaz stanowi podstawę do przewidywalnych ruchów w organizacji oświaty miejskiej. Radny Arkadiusz GODLEWSKI stwierdził, że w przedłożonych dokumentach brakuje informacji na poziomie grup wydatków by można było zobaczyć jakie wydatki na oświatę ponoszone są z budżetu miasta łącznie z subwencją i wydatkami własnymi w kategoriach: nauczyciele, elektryczność, sprzątanie, koszt budynków, ochrona itp. Wówczas jesteśmy w stanie uzyskać informacje gdzie możemy oszczędzać czy też schodzić z kosztów, a gdzie wzmocnić wydatki po to by podnosić jakość. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że wprowadzając ten temat chciał, by w tej informacji znalazły się grupy rodzajowe jako trzy elementy. Oczekiwał paragrafów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. O takie informacje Komisja na przyszłość prosi. Gdy sprawozdania zostaną uzupełnione o grupy wydatków, wynagrodzenia osobowe, koszty związane z mediami i pozostałe będzie można już wnioskować. Odnosząc się do przedstawionej przez Panią Kierownik informacji Pan Przewodniczący stwierdził, że podkreślane było, że Wydział analizuje i wymieniony został cały katalog możliwych rzeczy, które poddawane są tym analizom. Pan Przewodniczący zapytał jakie są wnioski z tych analiz. Czemu one nie zostały zapisane. Analiza służy bowiem temu, by wyciągnąć i pokazać wnioski w globalnym sprawozdaniu. Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o uzupełnienie tej dokumentacji o wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA odnosząc się do pytań, które padły w omawianym zakresie wyjaśniła, że w przedłożonej analizie zostały uwzględnione również szkoły z oddziałami integracyjnymi, które w znacznym stopniu wpływają na koszt ucznia i które górują w jednostkowym koszcie edukacji ucznia w danej szkole. Zatem analizę tą należy uzupełnić 5

6 o wyszczególnienie szkół z oddziałami integracyjnymi, ponieważ tam przekazywana jest większa dotacja, ale również koszty kształcenia ucznia są większe. Pani Prezydent dodała, że w zespołach szkolno przedszkolnych dla jasności porównania kosztów edukacji ucznia wyodrębnić należałoby koszt przedszkola. Przedszkole jest finansowane w całości z budżetu miasta natomiast w szkole na ucznia jest określona subwencja do której miasto tylko dopłaca. Zatem przy ponownej analizie takie rozgraniczenie zostanie dokonane. Jeśli chodzi o tendencję to wszędzie tam gdzie są kłopoty lokalowe zwłaszcza w przedszkolach, a gdzie są wolne miejsca w szkołach będzie zasada tworzenia zespołów szkolno przedszkolnych wdrażana. Jeżeli chodzi o małe szkoły i szkoły ponadgimnazjalne, które są coraz bardziej niewypełnione przez uczniów, będziemy pracować nad podobnym kierunkiem tworzenia zespołów. W przypadku szkół technicznych będziemy starali się dokonywać racjonalizacji. Ten katalog, który dziś został zapoczątkowany może być rozszerzany o koszty stałe, które są związane z każdą szkołą jak np. wynagrodzenia. W ramach wynagrodzeń należy jednak wyraźnie rozgraniczyć wynagrodzenia pedagogów oraz administracji i obsługi. Kierownik Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej w Wydziale Edukacji Pani Ewelina ULFIG - BAŃKOWSKA stwierdziła, że analizy służą wyciąganiu wniosków i Wydział takie wnioski wyciąga. Dzięki tej skrupulatności zaoszczędzono np. na przestrzeni kliku lat kilkaset tysięcy złotych na rozmowach telefonicznych. Wszystkie dane w tym zakresie są w posiadaniu Wydziału. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, by dane te dołączyć do przygotowanej dokumentacji już poza porządkiem obrad. Zdaniem Pana Przewodniczego oczywistym jest jeśli punkt porządku obrad dotyczy analizy to przedłożone powinny zostać również wnioski. Chcielibyśmy mówić o sytuacjach w skali makro, a nie wyciągać elementy o charakterze szczególnym. Radny Arkadiusz GODLEWSKI stwierdził, że skoro te dane są to można ustalić jakiś termin oraz zakres i przygotować informacje na podstawie wykonania za I półrocze 2011 roku. Określimy przy tym każdą kolejną rubrykę poziomą i pionową co w nich ma się znaleźć. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że Komisja sprecyzowała co chce dostać. Są to trzy grupy: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwestie dotyczące eksploatacji oraz koszty pozostałe. Jeśli wówczas będą jakieś pytania to będziemy próbowali to rozbudowywać. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA stwierdziła, że jeśli Komisja sobie życzy to pierwsze wnioski czy też analiza tych materiałów zostanie załączona. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Ad. 3. Ocena sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz perspektywy finansowe na lata Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz perspektyw finansowych na lata Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pan Jerzy ŁĄCZKOWSKI szczegółowo omówił aktualną sytuację finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jak również jak obecnie wygląda stan faktyczny 6

7 funkcjonowania miejskich placówek opieki zdrowotnej. Odnosząc się do kwestii perspektyw finansowych na lata Pan Naczelnik wyjaśnił, że od 1 lipca br. obowiązuje nowa ustawa, która inaczej sytuuje proces organizacyjno - prawny szpitali jak również perspektywę finansową. Ustawa ta wywołuje kontrowersje. Przez jednych uważana jest za świetne rozwiązanie, ponieważ definiuje wszystkie kategorie związane z podmiotem leczniczym i szeroko rozumianą ustawą zdrowotną. Przeciwnicy natomiast twierdzą, że jest to ustawa z kategorii płać i płacz. Ustawa ta w pewnym sensie przerzucać będzie sporo zobowiązań na samorządy. Związane jest to z tym, że skarb państwa nie chce dłużej płacić długów za szpitale. W związku z powyższym Pan Naczelnik zwrócił się z prośbą o zwolnienie go dziś z obowiązku referowania perspektyw do 2014 roku. Jednocześnie Pan Naczelnik zobowiązał się, gdy tylko Wydział będzie gotowy z materiałem dotyczącym rozwiązania problemów dwóch miejskich szpitali taką informację przygotować i przedłożyć. Na dzień dzisiejszy byłaby ona nie do końca właściwa i można by z niej było wyciągnąć mylne wnioski. Radny Jerzy FORAJTER zacytował wypowiedź Dyrektora Szpitala Miejskiego Murcki odnośnie dalszego rozwoju tej placówki. Pan radny zapytał czy nie jest znany kierunek w którym miasto zmierza skoro takie wypowiedzi pojawiają się w prasie. Pan radny poprosił o przedstawienie szczegółowych informacji odnośnie przyszłości tego szpitala. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pan Jerzy ŁĄCZKOWSKI stwierdził, że szpital ten ma być po restrukturyzacji szpitalem wiodącym, rozwojowym z uwagi na lokalizację, ale również na pewne tradycje. Pan Naczelnik omówił jak obecnie wygląda i funkcjonuje szpital, a następnie przedstawił plany jego modernizacji. Pan Naczelnik dodał, że nie zapadła jeszcze decyzja co do finansowania tego przedsięwzięcia. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA odnosząc się do wspomnianej przez Pana Naczelnika ustawy wyjaśniła, że zmieniła ona sposób patrzenia na szpitale. Mówi ona m.in. o tym, że jeżeli szpital będzie miał za dany rok obrachunkowy stratę to w momencie przyjęcia sprawozdania finansowego tego szpitala gmina musi się zobowiązać, że pokryje to zadłużenie lub do roku zrestrukturyzuje, zreorganizuje lub zmieni formułę prawną tego szpitala. Pojawia się tu zasadnicze pytanie czy gmina chce nie reorganizując szpitali co roku pokrywać ten minus. Restrukturyzując placówkę gmina przejmuje wszystkie zobowiązana szpitala, ale musi utworzyć taki podmiot, który będzie miał szansę funkcjonowania na rynku. Obecnie trwają prace na tym by wybrać jak najlepsze rozwiązanie reorganizacyjne dla tej jednostki. Radna Elżbieta ZACHER poruszyła kwestię równicy w wysokości strat pomiędzy Szpitalem Św. Elżbiety, a Szpitalem Murcki. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pan Jerzy ŁĄCZKOWSKI stwierdził, że Szpital w Murckach od początku boryka się z problemami. Obecnie, by zrównoważyć przychody i koszty powinniśmy mieć o około 4 mln zł większy kontrakt. W 2006 roku odbyła się duża akcja strajkowa w tym szpitalu w zakresie wynagrodzeń. W efekcie tego przekazane tam zostały pożyczki z miasta. Podobnie rzecz się miała w roku Są to działania, które wspomagają szpital po to by uniknąć takiego zadłużenia, które by bezpośrednio doprowadziło do ostatecznych decyzji. Z punktu widzenia ekonomicznego szpital jest bankrutem, ale ustawa nie dopuszcza do likwidacji placówki bo to jest szpital publiczny. Za kontrakt odpowiada dyrektor szpitala, płatnikiem jest NZF, a za ochronę zdrowia w mieście odpowiada Prezydent Miasta, który nie ma żadnego wpływu na to co się kontraktuje. Dla zbilansowania tych kosztów musielibyśmy mieć wspomniane wcześniej 4 mln zł. W związku z tym, że ich nie ma systematycznie narastają zobowiązania. W ubiegłym roku Prezydent Miasta udzielił kolejnej 7

8 pożyczki na poziomie 3 mln zł, co pozwoliło zrestrukturyzować zobowiązania publiczno prawne. Działania te powodują jednak to, że koło zamachowe zobowiązań narasta co z kolei powoduje, że generuje się strata. Jedną z form pomocy dla tej jednostki o którą dziś będziemy prosić będzie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia wierzytelności należnej miastu Katowice od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu miasta Katowice. Chcemy by był to szpital dobry, ale należy również pamiętać o tym, że zawsze będzie pracował na szczeblu najniższej referencyjności. Radna Helena HRAPKIEWICZ poprosiła o wyjaśnienie kwestii połączenia szpitali w Murckach i św. Elżbiety. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że jako instytucja Szpital św. Elżbiety jest szpitalem miejskim. Jednak nieruchomości w których funkcjonuje są w całości własnością zakonu św. Elżbiety. To, że szpital tam funkcjonuje gwarantuje nam umowa do 2013 roku. Połączenie organizacji dwóch szpitali w jedną dyrekcję nie zmieni nic. Jeden będzie działał na ul. Warszawskiej drugi na Murckach. Generalnie z nieruchomości będących własnością zakonu Sióstr św. Elżbiety miasto w perspektywie 3 4 lat musi się wyprowadzić. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że przedłożony Komisji materiał jest bardzo czytelnie przygotowany. Pokazuje jakie są skutki reformy, która w mieście została przeprowadzona. Pan Przewodniczący stwierdził, że niedobrze się stało, iż nie ma pokazanych w obecnym systemie prawnym perspektyw na lata Pan Przewodniczący stwierdził, że nie jest argumentem przekonywującym, że zmieniła się ustawa w związku z tym przyszłość mamy nieokreśloną. Ważnym jest by o tym nie mówić tylko pisać i się pod tym podpisywać. Zmieniające się uwarunkowania prawne mogą wymuszać zmianę przyjętej strategii to jest wkalkulowane w strategię, ale strategię trzeba mieć. Oczekuje się od nas tego byśmy w obecnym stanie prawnym podejmowali długoterminowe zobowiązania wynikające z WPF. Wobec powyższego zdaniem Pana Przewodniczącego dokument dotyczący perspektyw dla tych jednostek w oparciu o obecny stan prawny powinien był zostać przygotowany. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że strategia wobec jednostek służby zdrowia jest określona obowiązującą uchwałą Rady Miasta. Nowa ustawa w innym świetle stawia możliwość reorganizacji. Wstrzymaliśmy się od prognozowania ponieważ dane te byłyby nieprecyzyjne. Zdaniem Pani Prezydent być może już za kwartał będzie można pokazać w jaki sposób chcemy zreorganizować odbywa szpitale. Pani Prezydent zobowiązała się do przygotowania takiej informacji jako materiału uzupełniającego do dziś omawianego zagadnienia. Radna Barbara WNĘK poruszyła problem funkcjonowania Przychodni na ul. Ordona i ograniczeń w dostępie do specjalistów. Pani radna poprosiła o przybliżenie planów związanych z tą jednostką. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że po zakończeniu kontraktowania dyrektor SPZLA wiedział jaki kontrakt dostanie i na co. Kontrakty okazały się jednak niewystarczające. Dyrektor wspomnianej placówki próbuje uzyskać rozszerzenie kontraktu poprzez dokonanie zmian w statucie placówki. Następnie Pan Prezydent na przykładzie omówiła podejmowane w tym zakresie działania. Pani Prezydent dodała, że jeśli zaistnieje taka możliwość to miasto będzie wnioskować do NFZ o uzupełnienie kontraktów tak, by ta wąska specjalistka się w naszych przychodniach znalazła. 8

9 Radny Jerzy FORAJTER stwierdził, że z wypowiedzi wynika, że polityka miasta względem szpitala w Murckach nie ulega zmianie, że ta placówka pozostanie szpitalem miejskim. Nowa ustawa wprawdzie wskazuje kierunek przekształceń, ale każdy kierunek jest kosztowny. Zdaniem Pana radnego decyzja o pozostawieniu tego szpitala jako jednostki miejskiej jest decyzją cenną. Musimy mieć jednak świadomość tego, że nie można uzdrowić tej placówki bez wyłożenia dodatkowych pieniędzy. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że rozważana jest możliwość uzupełnienia tego szpitala przez podmiot zewnętrzny w innym obszarze działalności medycznej niż ten, który jest obecnie prowadzony. Radna Elżbieta ZACHER stwierdziła, że w przypadku, gdy będzie to jedyny szpital miejski musimy wziąć również pod uwagę kwestię dojazdu do tej placówki, tak by z każdej dzielnicy miasta był środek transportu publicznego, który umożliwi dojazd do tego szpitala. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że to, iż jest to szpital miejski nie spowoduje, że wszyscy pacjenci z całego miasta będą do niego kierowani. Pacjent ma zostać skierowany do najbliższej placówki szpitalnej od miejsca zamieszkania, zdarzenia, wypadku itp. lub też według właściwości. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poprosił o przedstawienie omawianych dziś perspektyw na piśmie. Komisja jest bowiem m.in. od tego by weryfikować koncepcje. Jeżeli zatem po jakimś czasie powtórzymy ten sam punkt porządku obrad Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą, by nie delegować Komisji do rzeczy przyszłych niepewnych tylko powiedzieć co w dzisiejszym stanie prawnym mamy zamiar robić, biorąc pod uwagę nieplanowane zmiany legislacyjne. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, iż Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Ad. 4. Informacja dotycząca procedury uchwalania budżetu miasta, wraz z analizą uchwał w tym zakresie oraz założeniami do projektu na 2012 rok. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej procedury uchwalania budżetu miasta. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA przedstawiła szczegółową informację dotyczącą trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał czy istnieje możliwość ewidencjonowania wniosków tak by Komisja widziała jakie wnioski na podstawie obowiązującej uchwały wpłynęły i w jakim zakresie. Pan Przewodniczący zapytał czy Komisja mogłaby taki dokument otrzymać. Działanie to jest zasadne ze względu na to, że pokaże ono aktywność różnych grup społecznych oraz politykę miasta. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że wszystko można przygotować, tylko pojawia się tu kwestia obszerności tego dokumentu, a co za tym idzie ilości wpływających wniosków. Pani Skarbnik zaproponowała, że przekaże do wiadomości Komisji 9

10 odpowiedzi na wnioski, które nie uzyskały akceptacji i nie zostały włączone do projektu budżetu. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że w jego przekonaniu każdy wniosek musi być rozpatrzony. Chodzi o przedstawienie syntezy kto złożył wniosek i krótki opis czego dotyczył. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że wszelka korespondencja trafia do Wydziału Organizacji i Zarządzania. Zapotrzebowania idą w zależności od rodzaju od dysponenta do dysponentów. Pani Skarbnik stwierdziła, iż rozważy możliwość przygotowania takiego zestawienia wg. dysponentów. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że radni indywidualnie, w grupach, Rady Jednostek Pomocniczych składają wnioski. O te wnioski i te elementy chodzi. Pan Przewodniczący stwierdził, że takie zestawienie pokaże jakie są kryteria wprowadzania lub niewprowadzania wniosków do budżetu. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że wspomniane wnioski trafiają do dysponentów środków. Decyzja o tym czy wniosek ten będzie rozpatrywany czy nie jest dwustopniowa. Do 15 września wnioski te są analizowane i dokonywana jest wstępna selekcja. Następnie wnioski te są składane i dokonywana jest weryfikacja w zależności od możliwości finansowych. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że są składane różnego rodzaju wnioski m.in. wnioski co do których Pan Prezydent zadeklarował się, że wprowadzi do projektu budżetu na rok bieżący. To jednak do dnia dzisiejszego nie zostało zrealizowane. Pan Przewodniczący zapytał czy taki wniosek funkcjonuje w bazie czy też nie. Czy jest zachowana ciągłość wniosków, czy też jej nie ma. Na sesji budżetowej była mowa o wprowadzeniu pewnych zadań do budżetu, było to warunkiem przyjęcia projektu budżetu. To się nie wydarzyło. Mowa była o tym, że jak zostaną zwolnione środki z KZK GOP to określone zadanie zostanie zrealizowane. Tak się nie stało, mimo że środki zostały uwolnione zaistniała inna okoliczność, która spowodowała że ten wniosek nie został zrealizowany. Pan Przewodniczący zapytał czy zatem w projekcie budżetu na 2012 rok ten wniosek zostanie uwzględniony skoro nie znalazł on miejsca w obecnym budżecie. Według Pana Przewodniczącego nie znajdzie się on w budżecie ponieważ nie ma bazy wniosków w której mógłby on funkcjonować. Chodzi o zachowanie ciągłości realizacji poszczególnych zadań. Radna Elżbieta ZACHER stwierdziła, że zadanie przygotowania takiego zestawienia nie powinno być skierowane do Pani Skarbnik tylko do Wydziału Organizacji i Zarządzania, który ma pierwszy kontakt z tymi wnioskami przyjmując je. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że Komisja nie może wchodzić w kompetencje Pana Prezydenta. To Pan Prezydent decyduje o tym kto będzie realizował poszczególne zadania. Komisja z wnioskiem zwraca się tylko i wyłącznie do Pana Prezydenta nie wskazując podmiotu, który ma ten wniosek zrealizować. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że chodzi tu o objętość opracowania. A ta objętość będzie zależała od ilości wniosków. Pani Skarbnik zwróciła uwagę na fakt, że na wnioski Radnych przekazywane są odpowiedzi. Jeśli w odpowiedzi znajduje się zapis, że zadanie będzie możliwe do zrealizowana, ale w późniejszym terminie to taki wniosek u dysponenta powinien być. Jeśli jednak odpowiedź jest negatywna to bezcelowym jest przechowywanie tych wniosków. Odnosząc się do wniosków do tegorocznego budżetu Pani 10

11 Skarbnik wyjaśniła, że środki na te zadania zostały zabezpieczone w rezerwach. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że proponowana baza danych pozwoliłaby na weryfikację wniosków oraz uporządkowanie sytuacji. Radny Jerzy FORAJTER stwierdził, że jeśli są wątpliwości co do sposobu rozpatrywania wniosków to należy się pochylić nad uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice wprowadzając zapis, który zobliguje Pana Prezydenta do przedstawienia wszystkich wniosków Komisji. To Rada Miasta decyduje o procedurze projektowania budżetu. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że to co Pan radny powiedział jest kwintesencją tej dyskusji i docelowym działaniem Komisji. Radny Jerzy FORAJTER stwierdził, że proponuje złożyć wniosek do Prezydenta Miasta o przedstawienie zestawienia wniosków, a w kolejnych miesiącach Komisja pochyli się nad uchwałą dotyczącą procedury uchwalania budżetu. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że wniosek ten zostanie w Komunikatach i wolnych wnioskach poddany pod głosowanie. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, iż Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, jednogłośnie - 8 głosów za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad. 5. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Budżetu Miasta (uchwała Rady Miasta Katowice nr LX/1222/10 z dnia 21 czerwca 2010 r.). Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poinformował zebranych, że zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Katowice nr LX/1222/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. Komisje rady Miasta, radni oraz Rady Jednostek Pomocniczych mogą składać w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy propozycje do projektu budżetu. Wobec powyższego Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do Państwa radnych czy mają jakieś propozycje wniosków budżetowych. 11

12 Wobec braku zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poinformował, że jeśli zaistnieje taka konieczność i wpłyną jakieś propozycje wniosków złożone przez członków Komisji to zwoła dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu Miasta. Jeśli takie wnioski się nie pojawią Pan Przewodniczący uzna, że Komisja Budżetu Miasta nie ma propozycji do projektu budżetu na 2012 rok. Ad. 6. Opiniowanie projektów uchwał: Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2011 rok. Radny Arkadiusz GODLEWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień w zakresie: zwiększenia od 1 sierpnia br. zatrudnienia w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych o 5 etatów w związku z reorganizacją pracy Jednostki zł; budowy boiska do siatkówki plażowej przy Gimnazjum Nr 18 za kwotę zł; dotacji dla Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek celem realizacji imprez kulturalnych, w tym dożynek i jarmarków ( zł) oraz podwyższenia kapitału zakładowego i objęcie akcji spółki GKS GieKSa Katowice S.A zł. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że zwiększenie dotacji dla CKK im. Krystyny Bochenek wynika z przeznaczenia kwoty zł na zorganizowanie dożynek. Dożynki w tym roku są organizowane w dzielnicy Szopinice. Z budżetu miasta pokrywane są wszystkie koszty związane z imprezami kulturalnymi. Do części obrzędowej koszta pokrywa organizator czyli w tym przypadku Rada Jednostki Pomocniczej w Szopienicach. Jeśli chodzi o jarmarki to są to dwa planowane jarmarki. Jeden z okazji urodzin miasta, a drugi świąteczny. Odnosząc się do kwestii boiska do siatkówki plażowej przy Gimnazjum nr 18 jest to realizacja interpelacji radnego Dariusza ŁYCZKI. Przy Gimnazjum nr 18 jest miejsce na uzupełnienie infrastruktury sportowej. W szkole tej jest również klasa sportowa. Odnosząc się do kwestii podwyższenia kapitału zakładowego i objęcie akcji spółki GKS GieKSa Katowice S.A. za kwotę zł Pani Prezydent wyjaśniła, że spółka wchodzi na rynek NewConnect. Główni akcjonariusze obejmując pakiety akcji w ten sposób pomagają spółce zaistnieć na rynku publicznym. Ta kwota była negocjowana. Uznaliśmy, że zł w tym obszarze będzie prawdopodobnie ostatnią pomocą i w tym zakresie chcemy ten klub wspomóc. Sama akcja promocyjna, którą obserwujemy jest dość interesująca zobaczymy jakie będą jej efekty. Radny Arkadiusz GODLEWSKI zapytał czy miasto dokupuje akcje w ramach emisji publicznej przez giełdę czy to jest emisja w pierwszej kolejności dla dotychczasowych udziałowców. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że jest to emisja akcji dla dotychczasowych udziałowców. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pan Jerzy ŁĄCZKOWSKI dodał w uzupełnieniu, że najprawdopodobniej 25 lipca spółka ma debiutować na rynku NewConnect. Z chwilą gdy Rada Miasta pozytywnie ustosunkuje się do przedłożonego projektu dla dwóch czołowych akcjonariuszy zostanie rozpisana kolejna emisja. Pan Naczelnik przedstawił zebranym jak obecnie wygląda sytuacja finansowa w spółce. Radny Arkadiusz GODLEWSKI poprosił o wyjaśnienie jak będzie przedstawiała się po 12

13 dokapitalizowaniu struktura kapitału w spółce. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pan Jerzy ŁĄCZKOWSKI wyjaśnił, że obecnie miasto ma 30% udziałów. Trudno jednak powiedzieć jak będzie wyglądała struktura po dokapitalizowaniu ponieważ nie wiemy ile akcji się sprzeda. Prawdopodobnie będzie się to kształtowała w granicach 30 32%. Radny Arkadiusz GODLEWSKI stwierdził, że miasto nie ma do końca opracowanej strategii działania. Finansowanie tego klubu jest dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że mamy pomysł co chcemy zrobić. Nie chodzi o to jak wejść do spółki, ale czy mamy strategię wyjścia z tej spółki kiedy i na jakich warunkach. Jak GieKSa stanie się dobrze zarządzanym i zarabiającym klubem to wówczas miasto może się z tego przedsięwzięcia wycofać. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pan Jerzy ŁĄCZKOWSKI wyjaśnił, że wspomaganie klubu ze strony miasta na dzień dzisiejszy jest dobrym działaniem. Pan Naczelnik zwrócił uwagę na fakt, że nowy zarząd funkcjonuje w klubie od niedawna, a zrobili już bardzo dużo. Jeszcze więcej chcą zrobić. Zdaniem Pana Naczelnika miasto docelowo pozostanie akcjonariuszem szczątkowym lub całkowicie wyjdzie w przyszłości ze spółki. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Krystyna SIEJNA odnosząc się do kwestii zwiększenia od 1 sierpnia br. zatrudnienia w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych o 5 etatów w związku z reorganizacją pracy Jednostki to wiąże się to ze zmianą ustawy wprowadzającej dla każdej jednostki odrębny rachunek i budżet prowadzony indywidualnie. Do tego celu są dodatkowe 4 etaty, a jeden etat jest na zwiększenie obsługi przy projektach unijnych. Radny Mariusz SKIBA odnosząc się do notowania klubu GKS GieKSa Katowice S.A. na rynku NewConnect zapytał czy to jest dobry moment na upublicznianie akcji w świetle obecnej sytuacji makroekonomicznej. Na co zostaną przeznaczone środki z oferty publicznej. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pan Jerzy ŁĄCZKOWSKI wyjaśnił, że trudno powiedzieć czy trafiliśmy w dobry moment. Wszystko zostało przygotowane natomiast kiedy nastąpi debiut zależy od zarządu klubu. Jeśli chodzi o środki to po poprzedniej strukturze organizacyjnej pozostały niezrestrukturyzowane zobowiązania, które chcielibyśmy zniwelować. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że jak pierwszy raz miasto wchodziło w spółkę GKS GieKSa to mówił, że to nie jest ostatnie wejście. Obecne działania to też nie jest ostatnie wejście. Kwota zdaniem Pana Przewodniczące będzie wyższa, a koszty będą rosły. Zdaniem Pana Przewodniczącego miasto powinno jednak wejść w ten podmiot, tylko dzisiaj jest w najgorszej z możliwych sytuacji. Miasto jest współodpowiedzialne za spółkę ponieważ ma ilościowo dość znaczący udział, ale w praktyce nie ma żadnego wpływu. Pan Przewodniczący stwierdził, że popierał wejście do tej spółki przez miasto, ale na warunkach takich w których miasto mogłoby decydować o tym co w klubie się dzieje. Pan Przewodniczący stwierdził, że w przyszłości będziemy się spotykać na Komisji Budżetu i będziemy mówić o tym, że trzeba znowu podnieść kapitał, bo nie mamy strategii. Nie możemy jej mieć bo miasto jest udziałowcem, którego misją jest współfinansowanie tego typu spółki w różnym zakresie. Kierunkiem, który należy obrać zdaniem Pana Przewodniczącego jest uwiarygodnienie podmiotu i szukanie na rynku partnera, a nie bycie częścią struktury, która nie ma szans rozwojowych. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pan 13

14 Jerzy ŁĄCZKOWSKI stwierdził, że dostrzega pozytywne działania nowego zarządu. Pan Naczelnik potwierdził, że Pan Przewodniczący w ubiegłym roku mówił o tym, że powrócimy do dokapitalizowania spółki. Jeśli chodzi o strategię dobrze by było by na kolejne posiedzenie Komisji zaprosić zarząd klubu, to jest również szukanie pieniędzy i nowego partnera na rynku. Na tą profesjonalizację potrzeba jednak czasu. Zarząd pracuje niecały rok. Przejął klub w trudnej sytuacji finansowej, trudnej sytuacji kadrowej przy bardzo negatywnej opinii jeśli chodzi o poziom sportowy. Wszystkiego naraz nie da się naprawić. Zdaniem Pana Naczelnika należy poczekać na pierwsze notowanie. W zakresie strategii należy zdaniem Pana Naczelnika poprosić zarząd na posiedzenie. To co miasto ma zrobić zrobi. Radny Arkadiusz GODLEWSKI stwierdził, że nikt nie zgłasza uwag do pracy zarządu klubu ani do strategii prowadzonej przez klub. Chodzi o strategię miasta jako akcjonariusza. Wejścia do klubu obecności i wyjścia. Chodzi o ten komponent miejski. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że według niego miasto powinno stać się większościowym udziałowcem klubu dzięki temu mogłoby kreować politykę. Przemyśleć należałoby kwestię budowania stadionu w perspektywie tego, że obecnie budowany jest obiekt w niewielkiej odległości od miejsca w którym planowana jest budowa stadionu klubu. Wreszcie uwiarygodnić klub na rynku. W przeciwnym razie im więcej pieniędzy włożymy w klub tym trudniej będzie wyjść z tego podmiotu. Może zdarzyć się również tak, że któregoś dnia ktoś przyjdzie i powie by miasto wzięło sobie wszystkie akcje. Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2011 rok, w głosowaniu: 4 głosy za, 0 głosów przeciw przy 4 głosach wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że projekt ten stanowi odniesienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2011 r. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata , jednogłośnie - 8 głosów za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały 14

15 Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia wierzytelności należnej miastu Katowice od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu miasta Katowice. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia wierzytelności należnej miastu Katowice od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu miasta Katowice, jednogłośnie - 8 głosów za - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pan Jerzy ŁĄCZKOWSKI wyjaśnił, że Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta Katowice, której dotychczasowy kapitał zakładowy wynosi ,00 zł. Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Z uwagi na to, że Spółka nie może prowadzić działalności w zakresie kanalizacji deszczowej bez możliwości uzyskiwania niezbędnych przychodów na pokrycie kosztów związanych z tą działalnością, zasadnym jest dokapitalizowanie Spółki kwotą ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w rejonach ulic: Książęcej, Czyżyków, Gawronów, Kołobrzeskiej-Gajowej, Panewnickiej - Bałtyckiej, Jeżynowej-Borówkowej-Widłaków, Siennej-Warzywnej, Szpaków, Ścigały, Wiertniczej, Bocheńskiego- Chodnikowej, Kossutha, Kochłowickiej-Kolońskiej, Plac Św. Huberta, Załęskiej Hałdy, Rataja, Osiedla Adama, Boya-Żeleńskiego, Stabika i Orzechowej. Kwota, o której tu mowa, zostanie pokryta ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Katowice na 2011 r. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego dotyczy aportu w postaci sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, zrealizowanych przez Miasto Katowice w 2009 r. Łączna wartość rynkowa aportu została oszacowana na kwotę ,92 zł. Przedmiotowe podwyższenie kapitału jest niezbędne do funkcjonowania firmy i wykonywania nałożonych na nią zadań. W zamian za wniesiony wkład pieniężny i niepieniężny Miasto Katowice obejmie łącznie udziały o wartości po 500,00 zł każdy. Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego, jednogłośnie - 8 głosów za - pozytywnie zaopiniowała 15

16 przedmiotowy projekt uchwały. Ad. 7. Sprawy różne: Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie rozważenia możliwości opracowania procedury dotyczącej ustalenia jednolitych kryteriów przydzielania środków finansowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy. Komisja zapoznała się z treścią pism i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym odpowiedź na zapytanie radnego Jerzego FORAJTERA dotyczące przygotowania informacji w zakresie wysokości wpływów z reklam umieszczonych w pasie drogowym za I kwartał 2011 roku. Komisja zapoznała się z treścią pism i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek Komisji o przygotowanie materiałów uzupełniających dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części znajdujących się na terenie miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych w Śródmieściu Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej, w których dokonano remontu elewacji lub dachu. Radna Barbara WNĘK poinformowała zebranych, że prace zespołu ds. zwolnień od podatku od nieruchomości w mieście Katowice trwają. Do tej pory odbyły się trzy spotkania na których omawiane są propozycje do jednolitego tekstu uchwały w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości. Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowane zostało na r. Następnie Pani radna pokrótce omówiła główne wątki poruszane na posiedzeniach zespołu. Według Pani radnej kompromis w tym zakresie, a co za tym idzie stosowny projekt uchwały zostanie przedłożony do zaopiniowania Komisji na wrześniowym posiedzeniu. Ad Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym: uchwałę nr 29/2011 Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie propozycji do uchwały budżetowej Miasta Katowice na 2012 r. uchwałę Nr XXXVIII/14/11 Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice Ochojec z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie propozycji do budżetu Miasta Katowice na rok wnioski grupy radnych Rady Miasta Katowice do budżetu Miasta Katowice na 16

17 2012 rok. wniosek grupy radnych Rady Miasta Katowice o dokonanie zmian w budżecie Miasta Katowice na 2011 rok. Komisja zapoznała się z treścią pism i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym informację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotycząca przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej Miasta Katowice. Komisja zapoznała się z treścią pism i przyjęła je do wiadomości. Ad Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym pismo Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Domu Pomocy Społecznej Przystań w Katowicach w sprawie wysokości wynagrodzeń w tej jednostce organizacyjnej. Pan Przewodniczący poinformował, że pismo zostało skierowane również do Prezydenta Miasta Katowice. W związku z powyższym Komisja oczekuje na stanowisko Prezydenta Miasta w tym zakresie. Ad. 8. Komunikaty i wolne wnioski: Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poinformował, że z prośbą o zabranie głosu na posiedzeniu Komisji wystąpił Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota Panewniki Pan Andrzej Najdrowski. Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu Panu Andrzejowi Najdrowskiemu. Radni, jednogłośnie 8 głosów za wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Andrzeja Najdrowskiego. Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota Panewniki Pan Andrzej NAJDROWSKI poruszył istotne kwestie, które mają duży wpław na funkcjonowanie dzielnic będących w obrębie działania RJP. Najważniejszymi zagadnieniami są budowa małej obwodnicy, która odciąży nadmierny ruch pojazdów na ulicy Panewnickiej. Ponadto budowa wielofunkcyjnej sali dla MDK Ligota, która umożliwi przedstawianie osiągnięć MDK szerszemu gronu mieszkańców. Ostatnim palącym problemem jest budowa krytego basenu kąpielowego na Zadolu w miejscu istniejącego kąpieliska otwartego. Pan Przewodniczący stwierdził, że te propozycje przedstawia jako propozycje do projektu budżetu na 2012 rok. Radny Mariusz SKIBA wyraził swoje poparcie dla wniosków Pana Przewodniczącego Najdrowskiego. Pan radny stwierdziła, że również Rada Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice Ochojec w swoich wnioskach budżetowych zwraca się z prośbą o wybudowanie całorocznego basenu. W kontekście przygotowania bazy wniosków o której na dzisiejszym posiedzeniu była mowa Pan radny stwierdził, że można by na tej podstawie zobaczyć jak wiele grup społecznych zainteresowanych jest realizacją jednego przedsięwzięcia. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że pozytywnym aspektem 17

18 jest to, ze Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej przychodzi na posiedzenie z syntezą pracy, którą Jednostka wykonuje i z propozycjami, które często bywają zbieżne z koncepcjami spotkań przedwyborczych. Komisja przekaże te wnioski Panu Prezydentowi. Pewnie zostaną one wprowadzone do bazy wniosków. Następnie Pan Przewodniczący odnosząc się do dyskusji, która miała miejsce w punkcie 4 porządku posiedzenia dotyczącym procedury uchwalania budżetu miasta, wraz z analizą uchwał w tym zakresie oraz założeniami do projektu na 2012 rok przedstawił zebranym wniosek w brzmieniu: Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z informacją dotyczącą procedury uchwalania budżetu miasta, wnioskuje do Prezydenta Miasta Katowice o przygotowanie i przedstawienie zestawienia wszystkich wniosków Radnych oraz Rad Jednostek Pomocniczych, które wpłynęły jako propozycje do budżetu miasta Katowice na 2012 r. Radni, jednogłośnie - 6 głosów za - przyjęli wniosek Pana Przewodniczącego. Wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI podziękował Radnym za aktywność podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom Wydziałów za udzielenie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK Przewodniczący Komisji Marek SZCZERBOWSKI 18

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji

BRM.0012.4.2.2012.KJ. Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.4.2.2012.KJ Protokół Nr 2/12 z posiedzenia Komisji Edukacji Data posiedzenia: 20.02.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.4.2015.ŁB projekt Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.04.2015 r. Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r. PROTOKÓŁ NR 3/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 12 marca 2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.10 i trwało do godz. 15.30.

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo