STANOWISKO PRACY W INSTRUKCJE BHP I PPO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANOWISKO PRACY W INSTRUKCJE BHP I PPO."

Transkrypt

1 . Instrukcje stanowiskowe bhp i ppoz. PRACODAWCA MA OBOWI ZEK O WYPOSA YÆ KA DE STANOWISKO PRACY W INSTRUKCJE BHP I PPO. (art k.p. oraz rozporz¹dzenie MPiPS z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp) Instrukcjê nale y umieœciæ przy maszynach i urz¹dzeniach, tak aby by³a dostêpna i czytelna. Pracownik powinien siê zapoznaæ z jej treœci¹, a pisemne potwierdzenie przechowywane jest w jego aktach osobowych. Zamawiaj¹c planszê lub wersjê elektroniczn¹, nale y koniecznie wpisaæ odpowiedni symbol przy tytule CENA JEDNEGO EGZEMPLARZA W FORMIE PLANSZY do 5 egz. za 1 egz. 19 z³ + 23% VAT od 6 do 20 egz. za 1 egz. 15 z³ + 23% VAT CENA JEDNEGO TYTU U NA CD 20 z³ + 23% VAT powy ej 20 egz. za 1 egz. 11 z³ + 23% VAT Polecamy Pañstwu profesjonalne instrukcje, opracowane zgodnie z najnowszymi przepisami przez inspektorów PIP oraz doœwiadczonych specjalistów bhp i ppo. Wci¹ powiêkszany zestaw (ponad 500 typowych stanowisk) pozwala zaspokoiæ wiêkszoœæ potrzeb ka dego zak³adu pracy. Instrukcje zosta³y przygotowane w formie estetycznych plansz (w formacie A4 lub A3 w zale noœci od tytu³u). Obustronne pokrycie foli¹ zapewnia d³ugotrwa³e u ytkowanie i du ¹ odpornoœæ na wilgoæ i zabrudzenia. Instrukcje dostêpne s¹ równie na p³ycie CD w formacie PDF do wydrukowania lub skopiowania i dostosowania do w³asnych potrzeb. CI219 CI220 CI344 CI345 CI358 CI346 CI002 CI003 CI004 CI202 CI005 CI123 CI124 CI006 CI007 CI008 CI134 CI190 CI351 CI009 CI135 CI010 CI390 CI478 O219 O220 O344 O345 O358 O346 Z002 Z003 Z004 Z202 Z005 Z123 Z124 Z006 Z007 Z008 Z134 Z190 Z351 Z009 Z135 Z010 Z390 Z478 Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadkach Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach Pomoc przedlekarska rany, krwawienia, krwotoki Pomoc przedlekarska złamania Pomoc przedlekarska postępowanie z osobą nieprzytomną Pomoc przedlekarska amputacja kończyny Prace ślusarskie Obsługa tokarki kłowej Obsługa tokarki karuzelowej Obsługa tokarki rewolwerowej (automat tokarski) Obsługa wiertarki kolumnowej Obsługa wiertarki stołowej Obsługa ostrzarki do pił tarczowych Obsługa szlifierki (ostrzarki) Obsługa szlifierki do płaszczyzn Obsługa prasy do metali Obsługa piły ramowej do metali Obsługa piły tarczowej do metali Obsługa piły taśmowej do metali Obsługa frezarek poziomych i pionowych Obsługa frezarki obwiedniowej (do kół zębatych) Obsługa przecinarki ściernicowej Obsługa maszyny do formowania zakładek krawędziarki do blach Obsługa wytaczarki-wiertarki współrzędnościowej POMOC PRZEDLEKARSKA CI348 CI349 CI357 CI001 CI427 OBRÓBKA METALI CI423 CI011 CI012 CI378 CI379 CI013 CI014 CI015 CI016 CI133 CI193 CI198 CI374 CI389 CI392 CI477 CI108 OBRÓBKA DREWNA O348 O349 O357 O001 O427 Z423 Z011 Z012 Z378 Z379 Z013 Z014 Z015 Z016 Z133 Z193 Z198 Z374 Z389 Z392 Z477 Z108 Pomoc przedlekarska oparzenia termiczne i chemicz. Pomoc przedlekarska zatrucia Pomoc przedlekarska stany naglące Ogólna instrukcja bhp obowiązująca wszystkich pracowników (wyciąg z k.p.) Pierwsza pomoc przedmedyczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej Obsługa nożyc uniwersalnych do metali Obsługa nożyc gilotynowych Posługiwanie się ręcznymi narzędziami o napędzie mechanicznym przy obróbce metali i drewna Posługiwanie się ręcznymi narzędziami ślusarskimi Posługiwanie się ręcznymi narzędziami o napędzie pneumatycznym (młotki, wiertarki, szlifierki itp.) Obsługa młota pneumatycznego do kucia Obsługa walców do prostowania i gięcia blach Obsługa strugarki poprzecznej i dłutownicy Obsługa giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych Obsługa gwinciarki do rur i walców Obsługa wytaczarki Instrukcja bhp przy lutowaniu lutami miękkimi Obsługa zgrzewarki punktowej i liniowej do metali Obsługa zaginarki do blach Obsługa wycinarki do blach Frezarki pionowe i poziome sterowane numerycznie Obsługa drążarki elektroiskrowej (elektrodrążarki) CI377 CI024 CI331 CI025 CI332 CI333 CI026 CI337 CI420 D377 D024 D331 D025 D332 D333 D026 D337 D420 Stosowanie ręcznych narzędzi stolarskich Obsługa piły tarczowej Stosowanie ręcznej piły tarczowej o napędzie elektrycznym Obsługa piły taśmowej do drewna Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie elektrycznym Użytkowanie pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym Obsługa strugarki grubościowej Obsługa walców klejarskich do okleinowania elementów drewnianych Obcinanie gałęzi drzew za pomocą pilarki łańcuchowej o napędzie spalinowym CI369 CI027 CI201 CI209 CI199 CI205 CI200 CI339 CI340 CI334 CI023 D369 D027 D201 D209 D199 D205 D200 D339 D340 D334 D023 Obróbka drewna twardego (dębu, buku) Obsługa frezarki dolnowrzecionowej Obsługa frezarki górnowrzecionowej Obsługa tokarki do drewna Obsługa szlifierki taśmowej Obsługa szlifierki tarczowej (czołowej) Obsługa wyrówniarki do drewna Obsługa wiertarki wielowrzecionowej Obsługa prasy hydraulicznej Obsługa suszarni drewna Prace stolarskie CI154 CI018 CI019 CI020 K154 K018 K019 K020 KONSERWACJA POWIERZCHNI METALI Bezpieczeństwo pracy przy lakierowaniu proszkowym Metalizacja natryskowa Oczyszczanie elementów metalowych za pomocą piasku, żużlu lub śrutu Ogólna instrukcja dla trawialni metali CI021 CI022 CI125 CI293 K021 K022 K125 K293 Ogólna instrukcja cynkowania na gorąco Ogólna instrukcja dla galwanizerni Prace lakiernicze Obsługa nakładarki lakierów

2 HANDEL CI041 H041 Pracownicy placówek handlowych TRANSPORT CI324 CI325 CI386 CI466 CI274 CI405 CI352 CI028 CI029 CI485 CI483 CI032 CI033 CI139 CI140 CI141 CI184 CI195 CI196 CI197 CI034 CI474 CI465 CI156 T324 T325 T386 T466 T274 T405 T352 T028 T029 T485 T483 T032 T033 T139 T140 T141 T184 T195 T196 T197 T034 T474 J465 T156 Blacharz samochodowy Mechanik samochodowy Kierowca Kierowca samochodu służbowego (osobowy i bagażowy) Kierowca pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne Traktorzysta Obsługa wózków o napędzie spalinowym Obsługa wózków akumulatorowych Obsługa wózków widłowych (sztaplarek) Ręczne przenoszenie ciężarów Ręczne przewożenie ładunków Praca hakowego (podsuwnicowy, poddźwigowy) Operator dźwignicy Operator sprzętu ciężkiego Operator koparki Operator spycharki Operator ładowarki Operator żurawia szynowego Operator żurawia stałego Operator żurawia samojezdnego Konserwator urządzeń dźwigowych z wyłączeniem dźwigów osobowych i towarowych Osoba obsługująca parking (parkingowy) Obsługa przenośnika taśmowego Ręczne sygnały bezpieczeństwa CI363 CI404 CI035 CI036 CI037 CI400 CI401 CI402 CI210 CI338 CI192 CI136 CI137 CI138 CI038 CI039 CI306 CI040 CI469 T363 T404 T035 T036 T037 T400 T401 T402 T210 T338 T192 T136 T137 T138 T038 T039 T306 T040 T469 Wewnętrzny transport poziomy instrukcja ogólna Obsługa przyrządu do pomiaru czystości spalin silników wysokoprężnych dymomierza Konserwator dźwigów osobowych i towarowych (wind) Ładowanie baterii akumulatorów Ogólna instrukcja dla warsztatów samochodowych Ogólna instrukcja w stacjach kontroli pojazdów Obsługa analizatora spalin silników samochodowych benzynowych Obsługa urządzenia do badania sprawności hamulców samochodowych Obsługa elektrowciągu (wciągnika) Obsługa wyważarki do kół samochodowych Wulkanizator opon i dętek pojazdów mechanicznych Obsługa ręcznego podnośnika hydraulicznego Obsługa jednokolumnowego samochodow. podnośnika hydrauliczno-pneumatycznego Obsługa samochodowego dźwignika (podnośnika) Manewrowy zakładowej bocznicy kolejowej Ustawiacz taboru na zakładowej bocznicy kolejowej Rewident taboru kolejowego na bocznicy kolejowej Maszynista lokomotywy spalinowej w transporcie szynowym na terenie zakładu pracy Maszynista lokomotywy manewrowej stacji zakładowej MAGAZYN CI043 CI044 CI131 CI132 CI169 M043 M044 M131 M132 M169 Pracownicy zatrudnieni w magazynie ogólnym Pracownicy zatrudnieni w magazynie chemicznym Dla pracowników w magazynie farb i lakierów Dla pracowników w magazynie drewna i tarcicy Ręczna obsługa regałów za pomocą drabin magazynowych CI045 CI421 CI441 CI157 M045 M421 M441 M157 Magazynowanie butli z gazami technicznymi Składowanie materiałów budowlanych luzem Pracownicy obsługujący magazyny blach i profili Ręczna obsługa regałów magazynowych niskich z poziomu podłogi SPRĘŻARKI CI017 CI070 K017 J070 Sprężarki powietrzne wyciąg z przepisów Obsługa sprężarek powietrznych CI360 CI359 SP360 SP359 Obsługa przewoźnych sprężarek powietrznych o napędzie spalinowym Obsługa sprężarek śrubowych o napędzie elektrycznym SPAWANIE CI102 CI103 CI350 S102 S103 S350 Cięcie (palenie) gazowe ręczne na stanowisku stałym Spawanie gazowe ręczne na stanowisku stałym Spawanie elektryczne na stanowisku stałym CI105 CI104 CI050 S105 S104 S050 Spawanie w osł. gazów obojętnych na stanowisku stałym Spawanie w osł. gazów obojętnych na stanow. ruchomym Cięcie plazmowe CI051 CI052 CI053 CI054 CI055 CI056 CI111 CI361 CI057 CI126 CI475 CI356 CI442 R051 R052 R053 R054 R055 R056 R111 R361 R057 J126 R475 J356 J442 ROBOTY BUDOWLANE I DROGOWE Obsługa betoniarki Roboty dekarskie Malarz budowlany Zbrojarz Prace murarskie i tynkarskie Prace ciesielskie Prace impregnacyjne Prace posadzkarskie Budowa i demontaż rusztowań budowlanych Prace szklarskie (budowlane) Prace wykonywane z drabin Wykonywanie prac na wysokości Dla pracowników zatrudnionych w styczności z azbestem CI058 CI059 CI320 CI263 CI330 CI354 CI409 CI439 CI440 CI106 R058 R059 R320 R263 R330 R354 R409 R439 R440 R106 Ręczne wykonywanie wykopów (otwartych) Wykonywanie robót drogowych Dla operatora przecinarki do nawierzchni dróg bitumicznych i betonowych Dla operatora zagęszczarki gruntu Używanie osadzaków do wstrzeliwania gwoździ i kołków w beton, stal i inne materiały o podobnej twardości Układanie papy termozgrzewalnej z zastosowaniem palnika na propan-butan Obsługa kafara Eksploatacja rusztowań przejezdnych Montaż i demontaż rusztowań przejezdnych Roboty kamieniarskie ENERGETYKA CI098 CI185 CI060 CI062 CI063 CI426 CI223 CI224 CI225 CI226 CI227 CI367 CI368 CI393 CI077 E098 Ogólna instrukcja bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych CI362 CI221 E362 E221 Obsługa zespołu prądotwórczego z silnikiem spalinowym Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod E185 E060 E062 E063 Obsługa elektrycznego pieca hartowniczego Pracownicy zatrudnieni w acetylenowni Elektryk konserwator Wykonywanie oraz eksploatacja instalacji i sieci o napięciu do 1 kv CI222 CI353 CI061 E222 J353 E061 działania prądu elektrycznego Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym Obsługa elektronarzędzi Obsługa hydroforni E426 Wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia przy urządzeniach i instalacjach energetycznych EN223 EN224 EN225 EN226 EN227 EN367 EN368 EN393 EN077 ELEKTROENERGETYKA Instrukcja bhp na stanowisku telemontera Przy wykonywaniu prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kv Przy eksploatacji rozdzielni niskiego napięcia Przy obsłudze rozdzielnic niskiego napięcia (do 1 kv) w centralach telefonicznych Ogólna instrukcja bhp eksploatacji stacji elektroenergetycznej nie wymagającej stałej obsługi Eksploatacja urządzeń napędowych Eksploatacja elektrycznych zgrzewarek Eksploatacja elektrycznej suszarki do elektrod Bezpieczna obsługa przemysłowych nagrzewnic powietrza zasilanych olejem opałowym CI228 CI229 CI230 CI231 CI232 CI233 CI234 CI235 CI364 CI365 CI366 CI322 EN228 EN229 EN230 EN231 EN232 EN233 EN234 EN235 EN364 EN365 EN366 EN322 Przy eksploatacji stacji transformatorowej 15/0,4 kv Przy eksploatacji elektroenergetycznej linii kablowej Przy eksploatacji elektroenergetycznej linii napowietrznej Przy eksploatacji oświetlenia terenu Przy eksploatacji baterii akumulatorów Przy eksploatacji baterii kondensatorów Ogólna instrukcja bhp przy eksploatacji turbozespołu Instrukcja bhp przy eksploatacji turbiny Eksploatacja urządzeń elektronicznych Eksploatacja urządzeń i instalacji na placu budowy Eksploatacja urządzeń prostownikowych Przy stosowaniu systemu ogrzewania nadmuchowego

3 CI258 CI259 CI260 Re258 Re259 Re260 Regulamin pracowni chemicznej Regulamin pracowni fizycznej Regulamin pracowni biologicznej SZKOŁY REGULAMINY CI261 CI275 CI305 Re261 Re275 Re305 Regulamin pracowni komputerowej Ogólna instrukcja bhp dla warsztatów szkolnych Regulamin sali gimnastycznej CI067 CI068 CI394 CI243 CI244 CI144 B067 B068 B394 C243 C244 J144 Prace administracyjno-biurowe Obsługa komputera i drukarki Obsługa urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe (komputery) Przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i sztucznych Przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych Obsługa wtryskarek do tworzyw sztucznych BIUROWE CHEMIA CI069 CI142 CI143 CI245 CI382 CI071 CI395 CI076 B069 B142 B143 C245 C382 J071 J395 C076 Obsługa kserokopiarki Obsługa niszczarki dokumentów (krajarki) Obsługa gilotyny do krojenia papieru Dla punktów sprzedaży środków ochrony roślin Instrukcja bhp w laboratorium chemicznym Prace w laboratoriach chemicznych Obsługa instalacji amoniakalnej Stosowanie substancji niebezpiecznej CI476 CI074 CI302 CI303 CI304 CI075 CI155 CI272 CI273 CI252 CI253 CI286 CI285 CI296 CI297 CI268 CI269 CI276 CI277 L476 L074 L302 L303 L304 L075 L155 L272 L273 L252 L253 L286 L285 L296 L297 L268 L269 L276 L277 WYKAZY Wykaz osób uprawn. do udzielania pierwszej pomocy przedmed. Wykaz prac szczegól. uciążliwych lub szkodliw. dla zdrowia kobiet Wykaz rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby Wykaz chorób zawodowych Wykaz rodzajów prac wymagających szczegól. spraw. psychofiz. WYKAZY PRAC WZBRONIONYCH M ODOCIANYM ORAZ WYKAZY PRAC, PRZY KTÓRYCH ZEZWALA SIÊ NA ZATRUDNIANIE M ODOCIANYCH Wykaz prac wzbronionych młodocianym Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat FRYZJER wykaz prac wzbronionych młodocianym FRYZJER wykaz prac zezwolonych młodocianym LAKIERNIK wykaz prac wzbronionych młodocianym LAKIERNIK wykaz prac zezwolonych młodocianym LAKIERNIK SAMOCHODOWY wyk. prac wzbr. młodocianym LAKIERNIK SAMOCHODOWY wyk. prac zezw. młodocianym MAGAZYNIER wykaz prac wzbronionych młodocianym MAGAZYNIER wykaz prac zezwolonych młodocianym MECHANIK SAMOCHODOWY wyk. prac wzbr. młodocianym MECHANIK SAMOCHODOWY wyk. prac zezw. młodocianym SPAWACZ ELEKTRYCZNY wyk. prac wzbr. młodocianym SPAWACZ ELEKTRYCZNY wyk. prac zezw. młodocianym CI278 CI279 CI294 CI295 CI254 CI255 CI298 CI299 CI256 CI257 CI300 CI301 CI264 CI265 CI314 CI315 CI316 CI317 CI318 CI319 CI270 CI271 CI266 CI267 L278 L279 L294 L295 L254 L255 L298 L299 L256 L257 L300 L301 L264 L265 L314 L315 L316 L317 L318 L319 L270 L271 L266 L267 SPAWACZ GAZOWY wyk. prac wzbr. młodocianym SPAWACZ GAZOWY wyk. prac zezw. młodocianym SPRZEDAWCA wyk. prac wzbr. młodocianym SPRZEDAWCA wyk. prac zezw. młodocianym STOLARZ wyk. prac wzbr. młodocianym STOLARZ wyk. prac zezw. młodocianym ŚLUSARZ wyk. prac wzbr. młodocianym ŚLUSARZ wyk. prac zezw. młodocianym TAPICER wyk. prac wzbr. młodocianym TAPICER wyk. prac zezw. młodocianym TOKARZ-FREZER-SZLIFIERZ wyk. prac wzbr. młodocianym TOKARZ-FREZER-SZLIFIERZ wyk. prac zezw. młodocianym ZBROJARZ-BETONIARZ wyk. prac wzbr. młodocianym ZBROJARZ-BETONIARZ wyk. prac zezw. młodocianym KUCHARZ wyk. prac wzbr. młodocianym KUCHARZ wyk. prac zezw. młodocianym KELNER wyk. prac wzbr. młodocianym KELNER wyk. prac zezw. młodocianym MASARZ-WĘDLINIARZ wyk. prac wzbr. młodocianym MASARZ-WĘDLINIARZ wyk. prac zezw. młodocianym PIEKARZ CUKIERNIK wyk. prac wzbr. młodocianym PIEKARZ CUKIERNIK wyk. prac zezw. młodocianym MURARZ-TYNKARZ wyk. prac wzbr. młodocianym MURARZ-TYNKARZ wyk. prac zezw. młodocianym SŁUŻBA ZDROWIA FIZYKOTERAPIA CI287 CI288 CI289 CI290 CI291 CI292 CI479 CI480 CI158 CI159 CI160 CI161 CI162 CI163 CI164 CI165 CI166 CI167 CI168 CI030 CI031 CI281 CI282 FT287 FT288 FT289 FT290 FT291 FT292 FT479 FT480 Obsługa aparatów DIAMAT G-110 i TERAPULS GS-200 Obsługa aparatów LASER IR i lasera z aparatem ALPHATRON Obsługa aparatów ALPHATRON 4100 przy stosowaniu pola magnetycznego Obsługa kotła do podgrzewania parafiny dla celów lecz. Obsługa urządzeń do leczniczych kąpieli wirowych Obsługa lamp SOLLUX i EMITA Obsługa sterylizatorów parowych (autoklawów) Dla stanowiska salowej/salowego SZ158 Obsługa sterylizatora gazowego (tlenek etylenu) SZ159 Praca z gazem sterylizacyjnym zawierającym tlenek etylenu SZ160 Ogólna instrukcja bhp dla personelu medycznego SZ161 Ogólna dla osób kierujących pracą personelu medycz. SZ162 Eksploatacja butli ze sprężonym tlenem medycznym SZ163 Transport i przechowywanie butli ze spręż. tlenem med. SZ164 Eksploatowanie instalacji gazów medycznych SZ165 Eksploatacja lampy bakteriobójczej SZ166 Praca z substancją chemiczną formaliną SZ167 Praca z substancją chemiczną estrogenem steryd. SZ168 Praca z substancją chemiczną chloramfenikolem SZ030 Obsługa aparatu elektrochirurgicznego SZ031 Dezynfekcja termiczna ML281 Ogólne zasady i warunki bhp przy wykonywaniu czynności przygotowania roztworów środków chemicznych (kwasu, ługu sodowego, podchlorynu sodu) ML282 Instrukcja bhp w zakresie obsługi wirówki do mleka CI312 CI326 CI311 CI310 CI313 CI329 CI482 CI481 CI046 CI047 CI048 CI049 CI113 CI114 CI115 CI116 CI117 CI118 CI119 CI130 CI153 J312 J326 J311 J310 J313 SZ329 FT482 FT481 Praca przy biurku protetycznym (stół dla techników dentystycz.) Dla pracowników medycznego laboratorium analityczn. Praca w sali sekcyjnej Wykonywanie masażu ręcznego Obsługa aparatów diadynamic DD5A i STYMAT (S-100, S-120, S-200, S-300) Instrukcja bhp w pracowni stomatologicznej Pracujący z lekami cytostatycznymi Pielęgniarka/pielęgniarz na sali operacyjnej Instrukcja postępowania w razie skażenia chemicznego dla stacji pogotowia ratunkowego i straży pożarnej (zestaw trzech zafoliowanych tablic z graficznym przedstawieniem procedur postępowania): 1. Zasady postępowania w razie katastrof chemicznych zasady ogólne. Cena zestawu: 50,00 zł + 23% VAT 2. Zasady postępowania w razie katastrof chemicznych segregacja (triage), dekontaminacja. symbol: FT Zasady postępowania w razie ostrych zatruć. PRZETWÓRSTWO MLEKA CI283 CI284 CI488 SZ046 Narażenie na czynniki biologiczne SZ047 Obsługa aparatu biostymulacyjnego laserowego SZ048 Obsługa aparatu inhalacyjnego SZ049 Obsługa pompy infuzyjnej strzykawkowej SZ113 Obsługa spirometru SZ114 Obsługa aparatu terapeutycznego ultradźwiękowego SZ115 Obsługa aparatu kriostymulacyjnego bezciśnieniowego SZ116 Obsługa aparatu destylacyjnego SZ117 Obsługa ssaka medycznego SZ118 Eksploatacja butli z medycznym dwutlenkiem węgla SZ119 Dezynfekcja chemiczna SZ130 Eksploatacja butli z medycznym podtlenkiem azotu SZ153 Eksploatacja butli ze skroplonym azotem medycznym ML283 Instrukcja stanowiskowa bhp w dziale aparatowni ML284 Instrukcja stanowiskowa bhp w dziale obiegu surowca oraz wstępnego magazynowania mleka INNE CI072 CI341 CI376 CI236 CI237 CI238 J072 J341 J376 J236 J237 J238 Obsługa stacji zgazowania tlenu ciekłego Portier-dozorca Obsługa ręcznej krajarki krawieckiej do tkanin z nożem tarczowym Przy eksploatacji powietrznych zbiorników ciśnieniowych Ręczne wykonywanie prac tapicerskich Obsługa maszyn i urządzeń produkc. w tapicerniach CI335 CI262 CI396 CI107 CI110 CI112 J335 J262 J396 J107 J110 J112 Obsługa dystrybutorów na stacji paliw płynnych Obsługa dystrybutora gazu płynnego na stacji paliw Dla zakładu fryzjerskiego Dla pracowników zatrudnionych na wysypiskach śmieci Dla pracowników zatrud. na składowiskach złomu metali Eksploatacja jonizacyjnych czujek dymu

4 CI211 CI212 CI213 CI214 CI215 CI216 CI127 CI152 CI186 CI187 CI188 CI189 CI246 CI424 Os211 Os212 Os213 Os214 Os215 Os216 F127 F152 F186 F187 F188 F189 F246 F424 Instrukcja bhp w oczyszczalniach ścieków Instrukcja bhp w przepompowniach ścieków Obsługa krat w oczyszczalniach ścieków Dla pracowników przy stosowaniu środków chemicznych w oczyszczalniach ścieków i przy uzdatnianiu wody Przy eksploatacji zbiorników gazu i instalacji gazowych w oczyszczalniach ścieków Obsługa komór fermentacyjnych w oczyszczalniach CI218 CI384 CI385 CI217 CI342 POLIGRAFIA Obsługa maszyn offsetowych arkuszowych Obsługa maszyn poligraficznych typoarkuszowych Obsługa maszyn poligraficznych dociskowych Obsługa maszyn do zawieszania bloków książek w okładkę Obsługa maszyny introligatorskiej do zszywania drutem Obsługa maszyn do bigowania i dziurkowania kartonu Obsługa maszyn do szycia nićmi Dla mielarza celulozy i masy papierniczej CI247 CI248 CI249 CI128 CI203 CI129 CI204 CI425 Os218 Os384 Os385 Os217 J342 F247 F248 F249 F128 F203 F129 F204 F425 Dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem i w obiekcie oczyszczalni ścieków Maszynista urządzeń w stacji uzdatniania wody Mechanik obchodowy w oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody Wykonywanie prac w zbiornikach zamkniętych w obiektach oczyszczalni ścieków Wykonywanie prac w zbiornikach Obsługa falcerki Czyszczenie maszyn offsetowych Obsługa i konserwacja maszyny offsetowej rolowej Obsługa kotła do przetapiania metalu w zakł. poligraf. Obsługa szlifierki noży introligatorskich Ogólna instrukcja bhp dla pracowników introligatorni Dla pracowników maszyn offsetowych Dla maszynisty maszyny papierniczej CI064 CI065 CI468 W064 W065 W468 Obsługa kotłów wodnych i parowych c.o. Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnych i c.o. Dla monterów wodomierzy WODNO-KANALIZACYJNE I C.O. CI066 CI191 W066 W191 Monter sieci wodno-kanalizacyjnych i c.o. Eksploatacja kotłowni gazowej lub olejowej PRACE PORZĄDKOWE/PRALNIE CI484 CI194 CI207 CI208 CI375 CI370 CI371 CI250 CI280 CI085 CI086 CI087 CI088 CI145 CI146 CI147 CI181 CI182 CI183 CI148 CI089 CI090 CI073 CI079 CI080 CI081 CI410 CI419 CI411 CI422 CI418 CI467 CI490 CI100 CI101 CI391 CI381 CI380 CI120 CI099 CI121 CI122 CI206 CI406 SP484 J194 J207 J208 J375 J370 J371 PL250 P280 P085 P086 P087 P088 P145 P146 P147 P181 P182 P183 P148 P089 P090 J073 G079 G080 G081 G410 G419 G411 G422 G418 G467 G490 PC100 PC101 PC391 PC381 PC380 Ms120 Ms099 Ms121 Ms122 Ms206 Ms406 Dla pracowników zatrudnionych w zakładach pralniczych Prace przy myciu okien w budynkach piętrowych Dla sprzątaczki hali przemysłowej (produkcyjnej) Przy pracach porządkowo-gospodarczych w zakładzie pracy Robotnik terenów zielonych konserwator zieleni Obsługa pralnic i wirówek Obsługa agregatu do chemicznego czyszczenia odzieży Obsługa maszyn szyjących OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA CI149 P149 Instrukcja bhp bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja ppoż. dla pracowników w zakresie profilaktyki ppoż. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru Instrukcja ogólna przeciwpożarowa Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń biurowych Instrukcja ppoż dla pomieszczeń archiwum Instrukcja ppoż. dla garaży Instrukcja ppoż. dla stolarni Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń magazynowych Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń magazyn. przeznacz. do składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo Instrukcja ppoż. dla stacji paliw płynnych Instrukcja ppoż. prac spawalniczych Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem Ramowa instrukcja ewakuacji ludzi z pomieszczeń zagrożonych pożarem Ogólna instrukcja dla kuchni zakładów żywienia zbiorowego Obsługa kuchni mikrofalowej Obsługa butli z gazem płynnym Obsługa kuchennego trzonu gazowego Obsługa elektrycznego kotła warzelnego Obsługa elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych Obsługa uniwersalnej rozdrabniarki warzyw Obsługa krajalnicy wędlin i sera Obsługa szaf chłodniczych Obsługa rożna opalanego gazem Obsługa trzonu kuchennego elektrycznego Dla pomieszczeń pomocniczych piekarni i ciastkarni Dla pomieszczeń produkcyjnych piekarni i ciastkarni Obsługa dzielarko-zaokrąglarki do produkcji pieczywa Obsługa przesiewaczy do mąki Obsługa pieców piekarniczych (elektrycznych, gazowych, olejowych) Przetwórstwo mięsa Ubój zwierząt Obsługa maszyn do rozdrabniania mięsa Prace w chłodniach, magazynach mięsa i przetworów mięsnych Obsługa piły rozbiorowej w zakładach mięsnych Obsługa nastrzykiwarki do mięs CI398 CI307 CI308 CI347 CI309 CI372 CI323 PRZEMYSŁ LEKKI CI091 CI092 CI093 CI150 CI151 CI373 CI094 CI095 CI096 CI097 CI355 CI082 CI083 CI084 CI412 CI415 CI413 CI414 CI417 CI416 CI486 CI487 CI397 CI399 CI472 CI473 CI403 CI408 CI239 CI240 CI241 CI242 CI407 P091 P092 P093 P150 P151 P373 PH094 PH095 PH096 PH097 PH355 G082 G083 G084 G412 G415 G413 G414 G417 G416 G486 G487 PC397 PC399 G472 G473 PC403 Ms408 Ms239 Ms240 Ms241 Ms242 Ms407 Obsługa wysokociśnieniowych maszyn czyszczących Obsługa elektrycznej suszarki pralniczej (bębnowej) Obsługa pralnicy typu PC Chemiczne czyszczenie odzieży Obsługa prasowalnicy elektrycznej typu MG-3 Obsługa stanowisk prasowania odzieży i tkanin Podstawowe zasady bezp. pracy przy odśnieżaniu dachów Instrukcja wyposażania obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów proszkowych Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów śniegowych CO 2 Instrukcja użytkowania gaśnic płynowych i stacjonarnych agregatów pianowych Instrukcja ppoż. przewozu gazów Instrukcja ppoż. magazynowania i przechowywania gazów technicznych i karbidu Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla kotłowni olejowych i gazowych Instrukcja ppoż. dla pomieszczeń hotelowych w języku polskim (format A4) w języku angielskim (format A4) w języku niemieckim (format A4) Instrukcja ppoż. dla pracowników hotelowych Praca pokojowej w hotelu Obsługa patelni elektrycznej Obsługa urządzeń do parzenia kawy i napojów gorących Prace w zmywalni naczyń Obsługa elektrycznej krajalnicy żywności (gastron. i handel) Obsługa krajalnicy chleba Obsługa obieraczki do ziemniaków Obsługa frytkownicy Obsługa bemaru wodnego Obsługa stołów chłodniczych Obsługa elektrycznego taboretu podgrzewczego Obsługa piekarnika elektrycznego Przy pracy w piekarni Przy obsłudze maszyn i urządzeń piekarniczych Obsługa miesiarki do ciasta z rozłączną dzieżą Obsługa miesiarki do ciasta ze stałą dzieżą Magazyn mąki przy piekarni Obsługa komory wędzarniczo-parzelniczej w zakładach mięsnych Instrukcja bhp w magazynie żywca (w poczekalni przedubojowej) Przy obsłudze kutra Przy wytapianiu tłuszczów zwierzęcych Przy rozbiorze mięsa Przy peklowaniu mięsa BZ-20 Zaświadczenie o zapoznaniu się z treścią instrukcji stanowiskowej cena 10,00 zł + 23% VAT za 20 egz. CI251 GASTRONOMIA J398 J307 J308 J347 J309 J372 J323 PL251 PIEKARNIE I CIASTKARNIE PRZETWÓRSTWO MIĘSA Obsługa maszyn pończoszniczych

5 Instrukcje sanitarne GMP/GHP Wzorcowe instrukcje dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych przygotowane przez doœwiadczonych inspektorów sanitarnych i weterynaryjnych, niezbêdne przy wdra aniu GMP, GHP i HACCP. Estetycznie wykonane w postaci zafoliowanych kolorowych plansz formatu A4 przeznaczone s¹ do wywieszenia na stanowisku pracy. Instrukcje dostêpne s¹ równie na p³ycie CD w formacie PDF do wydrukowania lub dostosowania do w³asnych potrzeb. CENA JEDNEGO TYTU U NA CD 20 z³ + 23% VAT OGÓLNE CENA JEDNEGO EGZEMPLARZA W FORMIE PLANSZY do 5 egz. 19 z³ + 23% VAT od 6 do 20 egz. 15 z³ + 23% VAT powy ej 20 egz. 11 z³ + 23% VAT CI172 CI175 CI575 CI176 CI173 CI327 CI336 CI502 CI179 CI180 CI387 CI503 CI504 CI174 CI388 CI470 CI489 CI521 CI522 CI523 CI524 CI527 SA172 SA175 SA575 SA176 SA173 SA327 SA336 SA502 SA179 SA180 SA387 SA503 SA504 SA174 SA388 SA470 SA489 SA521 SA522 SA523 SA524 SA527 Instrukcja higieny osobistej pracowników Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk Instrukcja mycia i odkażania rąk oraz pomieszczenia toalet Instrukcja higienicznego korzystania z wc dla pracowników Instrukcja mycia okapu nad stanowiskiem smażenia Instrukcja sanitarna mycia i dezynfekcji jaj kurzych Instrukcja bezpiecznego spożywania jaj kurzych Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakład Instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu drobnego Instrukcja mycia i dezynfekcji chłodni Instrukcja technologiczna smażenia frytek Instrukcja technologiczna smażenia ryb w patelni elektrycznej Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych i zamrażarek Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy Instrukcja utrzymania czystości rampy Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę Instrukcja szkolenia personelu Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami Zamawiając planszę lub wersję elektroniczną, należy koniecznie wpisać odpowiedni symbol przy tytule! SKLEP SPO YWCZY CI170 CI493 CI497 CI499 CI515 CI177 CI178 SA170 SA493 SA497 SA499 SA515 SA177 SA178 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w sklepie spożywczym Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w sklepie oraz w jego otoczeniu Instrukcja zabezpieczenia sklepu przed szkodnikami Instrukcja przyjęcia towaru do sklepu, magazynowania i ekspozycji Instrukcja mycia i dezynfekcji sali sprzedaży Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów środków spożywczych Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy ZAK ADY YWIENIA ZBIOROWEGO CI491 CI495 CI500 CI321 CI506 CI510 CI509 CI109 CI171 CI494 CI507 CI501 CI505 CI508 SA491 SA495 SA500 SA321 SA506 SA510 SA509 G109 SA171 SA494 SA507 SA501 SA505 SA508 Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie żywienia zbiorowego Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładach żywienia zbiorowego oraz w jego otoczeniu Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w zakładzie żywienia zbiorowego Prawidłowe mycie naczyń stołowych Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami stosowanymi do przygotowywania dań (ziemniaki, cebula, marchew, buraki, jarzyny itd.) Instrukcja technologiczna wydawania dań, napojów oraz zwrotu naczyń stołowych do zmywalni Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji posiłków Pobieranie i przechowywanie próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego MA A GASTRONOMIA Instrukcja higieny na stanowisku pracy w barze Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakł. małej gastronomii oraz w jego otoczeniu Instrukcja technologiczna parzenia kawy i herbaty Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposób magazynowania w barze Instrukcja technologiczna postępowania z surówkami Instrukcja technologiczna wydawania dań i napojów

6 INSTRUKCJE SANITARNE GMP/GHP CI492 CI496 CI511 CI512 CI513 CI519 CI520 CI518 CI514 CI516 CI517 CI526 CI529 CI560 CI561 CI562 CI563 CI564 CI565 CI566 CI567 CI568 CI569 CI570 CI571 CI572 CI573 CI574 CI586 SA492 SA496 SA511 SA512 SA513 SA519 SA520 SA518 SA514 SA516 SA517 SA526 SA529 SA560 SA561 SA562 SA563 SA564 SA565 SA566 SA567 SA568 SA569 SA570 SA571 SA572 SA573 SA574 SA586 PIEKARNIA Instrukcja higieny na stanowisku pracy w piekarni Instrukcja utrzymania higieny otoczenia piekarni Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych piekarni Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza sanitarnego piekarni Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu piekarni Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji komór garowniczych Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji dzież Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych w piekarni Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania w piekarni Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych w piekarni Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych w piekarni Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji lodówki WYTWÓRNIE YWNOŒCI Instrukcja utrzymania higieny otoczenia wytwórni żywności Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalnego wytwórni żywności Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych wytwórni żywności Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych w wytwórni żywności Instrukcja wymiany tłuszczu i mycia patelni elektrycznej Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposobu ich magazynowania Instrukcja technologiczna postępowania z surowcem mięsnym Instrukcja technologiczna postępowania z warzywami do produkcji surówek, sałatki jarzynowej (ziemniaki, cebula, marchew, buraki, seler, kapusta itd.) Instrukcja technologiczna postępowania z jajami stosowanymi do produkcji w zakładzie garmażeryjnym Instrukcja technologiczna postępowania z wyrobami mącznymi Instrukcja kontroli procesów obróbki cieplnej (gotowanie, smażenie) Instrukcja kontroli odkładania próbek gotowych wyrobów garmażu Instrukcja kontroli pakowania i znakowania wyrobu gotowego Instrukcja kontroli surowców oraz wyrobów gotowych Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych Instrukcja higieny na stanowisku pracy w wytwórni żywności ŒRODKI SPO YWCZE POCHODZENIA ZWIERZÊCEGO CI576 CI577 CI578 CI579 CI580 CI581 CI582 CI583 CI584 CI585 CI328 CI587 CI588 CI589 CI607 CI590 CI591 CI592 CI593 CI594 CI595 CI596 CI597 CI598 CI599 CI600 CI601 CI602 CI607 CI603 CI604 CI605 CI606 SA576 SA577 SA578 SA579 SA580 SA581 SA582 SA583 SA584 SA585 SA328 SA587 SA588 SA589 SA607 SA590 SA591 SA592 SA593 SA594 SA595 SA596 SA597 SA598 SA599 SA600 SA601 SA602 SA607 SA603 SA604 SA605 SA606 Instrukcja utrzymania czystości nastrzykiwarki Instrukcja postępowania z odpadami rybnymi Instrukcja utrzymania czystości powierzchni mających kontakt z żywnością Instrukcja bezpieczeństwa wody i lodu w produkcji Instrukcja oznakowania, magazynowania oraz używania substancji toksycznych Instrukcja kontrolowania zdrowia pracowników Instrukcja przyjęcia dostaw surowców i materiałów pomocniczych, półproduktów, opakowań Instrukcja pomiaru temperatury surowca mięsnego Instrukcja przyjęcia surowca mięsnego Instrukcja przyjęcia surowca rybnego Warunki sanitarne przy sprzedaży mięsa mielonego CUKIERNIA / CIASTKARNIA / LODZIARNIA IA LODZIARNIA Instrukcja higieny na stanowisku pracy Instrukcja utrzymania higieny otoczenia zakładu Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w cukierni Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń magazynowych zakładu Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych i zaplecza socjalno-sanitarnego Instrukcja mycia, czyszczenia i dezynfekcji maszyn, urządzeń i sprzętu produkcyjnego Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji zamrażarki Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji konserwatora do lodów Instrukcja rozmrażania, mycia i dezynfekcji lady chłodniczej w cukierni Instrukcja czyszczenia, mycia i dezynfekcji opakowań zwrotnych (tac, blach) Instrukcja przyjęcia surowców i materiałów pomocniczych oraz sposób ich magazynowania Instrukcja kontroli procesów technologicznych, badania surowców i wyrobów gotowych ciastkarni Instrukcja zaopatrzenia cukierni (usytuowanej przy ciastkarni) Instrukcja transportu wyrobów gotowych Instrukcja bezpiecznego wydawania deserów, lodów, ciastek, napojów oraz zwrotu brudnych naczyń stołowych MAGAZYN SPO YWCZY MRO ONEK Instrukcja higieny osobistej pracowników i higieny na stanowisku pracy Instrukcja higienicznego korzystania z WC dla pracowników Instrukcja utrzymania czystości i higieny w magazynie spożywczym mrożonek Instrukcja przyjęcia towaru mrożonek do magazynu Instrukcja załadunku i transportu mrożonek z magazynu Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami

7 Kilkadziesiąt gotowych instrukcji z Teczka z wzorcowymi instrukcjami dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Każda instrukcja wydrukowana na oddzielnej planszy formatu A4 nadaje się do bezpośredniego umieszczenia w zakładzie lub dalszego przetworzenia. SKLEP SPO YWCZY cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG738 MA A GASTRONOMIA cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG755 ZAK ADY YWIENIA ZBIOROWEGO cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG756 PIEKARNIA cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG757 WYTWÓRNIE YWNOŒCI cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG758 zakresu bhp, ppoż. i pierwszej pomocy, wykonanych na oddzielnych planszach formatu A4, do bezpośredniego wykorzystania w zakładzie pracy lub dalszego przetworzenia. ŒRODKI SPO YWCZE POCHODZENIA ZWIERZÊCEGO cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG780 CIASTKARNIA / CUKIERNIA / LODZIARNIA cena: 90,00 z³ + 23% VAT symbol IGG802 MAGAZYN SPO YWCZY MRO ONEK cena: 60,00 z³ + 23% VAT symbol IGG825 Każdy zestaw obejmuje kilkadziesiąt gotowych instrukcji z zakresu bhp, ppoż. i pierwszej pomocy, wykonanych na oddzielnych planszach formatu A4, do bezpośredniego wykorzystania w zakładzie pracy lub dalszego przetworzenia. SKLEP SPO YWCZY cena: 88,00 z³ + 23% VAT symbol IHA781 GASTRONOMIA / ZAK ADY YWIENIA ZBIOROWEGO cena: 88,00 z³ + 23% VAT symbol IHA782 PIEKARNIA / CIASTKARNIA cena: 88,00 z³ + 23% VAT symbol IHA783 PRZETWÓRSTWO MIÊSA cena: 88,00 z³ + 23% VAT symbol IHA784 Kilkadziesiąt gotowych instrukcji z zakresu bhp, ppoż. i pierwszej pomocy, wykonanych na oddzielnych planszach formatu A4, do bezpośredniego wykorzystania w zakładzie pracy lub dalszego przetworzenia.

8 Instrukcje stanowiskowe FORMY PŁATNOŚCI I WYSYŁKI (zaznaczyć właściwą) : PRZEDPŁATA* wysyłka kurierem (+ koszt 21,00 zł, ponosi kupujący) wpłata należności na konto ODDK: Bank Zachodni WBK SA 1 O/Gdańsk wysyłka Pocztą Polską (koszt dostawy ponosi sprzedający) wpłata należności na konto ODDK: Bank Zachodni WBK SA 1 O/Gdańsk * kwota... zł została wpłacona na konto ODDK w dniu... ZA POBRANIEM wysyłka kurierem (+ koszt 21,00 zł, ponosi kupujący) (płatne przy odbiorze) wysyłka Pocztą Polską (+ koszt 16,00 zł, ponosi kupujący) (płatne przy odbiorze) PRZELEW PO OTRZYMANIU PRZESYŁKI wysyłka kurierem (nie dotyczy zamówień osób fizycznych) (+ koszt 21,00 zł, ponosi kupujący) wysyłka Pocztą Polską (nie dotyczy zamówień osób fizycznych) (+ koszt 16,00 zł, ponosi kupujący) Data i podpis zamawiającego (15a) IV 11

Instrukcje przeciwpożarowe

Instrukcje przeciwpożarowe Instrukcje przeciwpożarowe Instrukcje PPOŻ Instrukcja PPOZ ogólna przeciwpożarowa Instrukcja PPOZ gaszenia pożarów przy pomocy gaśnicy Instrukcja PPOZ alarmowa i postępowania na wypadek pożaru. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI GMP/GHP GMP/GHP DOKUMENTACJA PROGRAM GMP/GHP GMP/GHP INSTRUKCJE

PORADNIKI GMP/GHP GMP/GHP DOKUMENTACJA PROGRAM GMP/GHP GMP/GHP INSTRUKCJE Ulotka HACCP 2010.qxp 2009-12-30 15:43 Page 1 WARUNKI TÊPNE DO SYSTEMU Znaczącą część systemu HACCP stanowi odpowiednie przygotowanie firmy pod kątem realizacji zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane paski do przyklejenia symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NIE RÓB TEGO KOLEGO! PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia) BPL0004 Zakaż używania drabiny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii.

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii. Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej. Opracowała : Jolanta Próchniewicz Dział programowy Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)

Bardziej szczegółowo

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NIE RÓB TEGO KOLEGO! PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia) BPL0004 Zakaż używania drabiny

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł PROMOCJE Wypadki przy pracy (film) 55:30 min format DVD cena: od 125,00 zł + 23% VAT* symbol VD722 Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe, przykład dokumentacji).

Bardziej szczegółowo

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP przy obróbce drewna. Spis treœci

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP przy obróbce drewna. Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie....................................... 8 I. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące budynków i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.....................

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45 Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 26.10.2017 12:00-12:45

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Podstawowe obowiązki i uprawnienia z zakresu bhp 26

Spis treści. 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Podstawowe obowiązki i uprawnienia z zakresu bhp 26 BHP budowlańca : poradnik / [w książce zamieszczono teksty następujących autorów: Marek Gałusza, Grzegorz Gałuszka, Krzysztof T. Kociołek ; redakcja Marek Gałusza]. Kraków ; Tarnobrzeg, 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI WSTĘP................................. 9 I. Podstawy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 1. Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy..............

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane paski do przyklejenia symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; b. przemysłowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH ZAWÓD: BLACHARZ SAMOCHODOWY SYMBOL CYFROWY: 721306 NUMER PROGRAMU: Blacharz samochodowy 721306/ ODiDZ/2013 K1 Naprawa uszkodzonych

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

WYBIERZ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ www.zsp5.edu.pl WYBIERZ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Co po gimnazjum? Technikum Nr 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Gimnazjum Technikum 4 lata Uzyskanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW (kl. III) do realizacji 2012/ / /2015

ZESTAW PROGRAMÓW (kl. III) do realizacji 2012/ / /2015 ZESTAW PROGRAMÓW (kl. III) do realizacji 2012/2013-2013/2014-2014/2015 Lp. przedmiot 2012/2013 suma 2013/2014 suma 2014/2015 suma ogółem I II I II I II 1 KUCHARZ [512001] Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej

Ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy techniki strzałowej Górnicze 1. Operator kombajnów ścianowych 2. Operator kombajnów chodnikowych 3. Operator zmechanizowanych obudów ścianowych 4. Specjalistyczne przeszkolenie dla osób przed dopuszczeniem ich do pracy na

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane paski do przyklejenia symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2009/2010-2010/2011-2011/2012

ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2009/2010-2010/2011-2011/2012 ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2009/2010-2010/2011-2011/2012 Uwaga: Dnia 25 lutego 2010 roku: W przypadku bloku wiosennego i następnych tak zorganizować szkolenie aby w przypadku przedmiotów takich samych

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW (kl. III) do realizacji 2013/ / /2016

ZESTAW PROGRAMÓW (kl. III) do realizacji 2013/ / /2016 ZESTAW PROGRAMÓW (kl. III) do realizacji 2013/2014-2014/2015-2015/2016 Lp. przedmiot 2013/2014 suma 2014/2015 suma 2015/2016 suma ogółem I II I II I II 1 KUCHARZ [512001] kwalifikacje (K1) Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r.

Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Aktualne informacje o Edukacji (szkolenia) marzec 2010r. Lp. Nazwa Firmy Szkoleniowej 1 Powiatowy Urząd Temat szkolenia Cel szkolenia Miejsce szkolenia Kontakt Źródło Operator koparko ładowarki kl. III

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyrób Norma Edycja / Zmiana. 1. Wymagania ogólne dla przyrządów do użytku domowego i podobnego PN-EN

L.p. Wyrób Norma Edycja / Zmiana. 1. Wymagania ogólne dla przyrządów do użytku domowego i podobnego PN-EN Wykaz certyfikowanych wyrobów oraz norm i dokumentów stanowiących podstawę badań i certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej. L.p. Wyrób Norma Edycja / Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc przedlekarska. KARNET Zielony 5 OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc przedlekarska. KARNET Zielony 5 OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA OKRESOWE BHP PROMOCJE 2 PROMOCJE 073 K0 l PA mbo a sy cen jna ocy o r p m pletu kom ł 00 z, 0 5 o 2 brutt Wypadki przy pracy 55:30 min format DVD cena od 125,00 zł + 23% VAT* symbol VD722 Pierwsza pomoc przedlekarska

Bardziej szczegółowo

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! NOWOŚĆ INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE. format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane. Zobacz całą ofertę plakatów na:

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! NOWOŚĆ INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE. format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane. Zobacz całą ofertę plakatów na: NIE RÓB TEGO KOLEGO! PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury

CHEMIA. symbol nazwa grupowania wyjątki. Produkcja masy włóknistej. Produkcja papieru i tektury CHEMIA symbol nazwa grupowania wyjątki 17.11.Z 17.12.Z Produkcja masy włóknistej Produkcja papieru i tektury 17.21.Z 19.10.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł PROMOCJE Wypadki przy pracy (film) 55:30 min format DVD cena: od 125,00 zł + 23% VAT* symbol VD722 Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe, przykład dokumentacji).

Bardziej szczegółowo

OFERTA INSTRUKCJE BHP

OFERTA INSTRUKCJE BHP OFERTA INSTRUKCJE BHP Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach. Jeżeli znajdziesz produkt o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale w niższej cenie poinformuj

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 www.zsp5.edu.pl OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Co po gimnazjum? Technikum Nr 5 Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 Gimnazjum Technikum 4 lata Uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodu Dyplom

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP w magazynie Wydanie 2 Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Julita Lewandowska-Tomasiuk Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Szkoła branżowa jest to szkoła, w której uczniowie kształcą się w zawodach zgodnych ze swoimi zainteresowaniami Szkoła przyjmie ucznia do klasy branżowej, gdy przedstawi zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2008/ / /2011

ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2008/ / /2011 ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2008/2009-2009/2010-2010/2011 Lp. przedmiot 2008/2009 suma 2009/2010 suma 2010/2011 suma ogółem I II I II I II 1. Kucharz małej gastronomii 512(05) Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2011/ / /2014

ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2011/ / /2014 ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2011/2012-2012/2013-2013/2014 Lp. przedmiot 2011/2012 suma 2012/2013 suma 2013/2014 suma ogółem I II I II I II 1. Monter elektronik 725[01] Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 978 UCHWAŁA NR 2376/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 9 marca 2017 r.

Kielce, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 978 UCHWAŁA NR 2376/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 9 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 marca 2017 r. Poz. 978 UCHWAŁA NR 2376/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia "Wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realizowane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-07:45

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-07:45 Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 29.11.2017 07:00-07:45

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO - REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie u l. S ł o w a c k i e g o 8, 2 1-1 0 0 L u b a r t ó w tel. (81) 855-20-02, fax. 852-65-10 NIP 714-17-16-833 Regon 431199746 puplubartow.pl, e-mail: caz@puplubartow.pl

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Centrum Edukacji Nova w Sosnowcu Rozkład materiału: Techniczne Bezpieczeństwo Pracy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Semestr I, w roku szkolnym 2016 Numer programu inż. Grzegorz Guździk Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

1.1. Akty prawne 12 1.2. Zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników 13. 2.1. Zadania i uprawnienia instytucji i służb w zakresie ochrony pracy 15

1.1. Akty prawne 12 1.2. Zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników 13. 2.1. Zadania i uprawnienia instytucji i służb w zakresie ochrony pracy 15 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego 11 1. Podstawowe przepisy prawne obowiązujące w produkcji wyrobów spożywczych 12 1.1. Akty prawne 12

Bardziej szczegółowo

1. Kursy poddozorowe uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego obsługa i konserwacje.

1. Kursy poddozorowe uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego obsługa i konserwacje. TOWARZYSTWO OŚWIATOWO NAUKOWE *I N T E R W I E D Z A* Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Rok założenia 1990 KRS 182820, 45-064 Opole, ul. Damrota 10, NIP 754-10-00-156 (77) 4566-568, 453-02-55 w. 341, 454-58-66

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 www.zsp5.edu.pl OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Co po gimnazjum? Technikum Nr 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 Gimnazjum Technikum 4 lata Uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodu Dyplom

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski

Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Zawód Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych

Bardziej szczegółowo

społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu

społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu UCHWAŁA NR 2376/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja przygotowania zawodowego w województwie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 Spis treści Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Międzynarodowe źródła prawa 13 Dyrektywy UE 14

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2010/ / /2013

ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2010/ / /2013 ZESTAW PROGRAMÓW do realizacji 2010/2011-2011/2012-2012/2013 Lp. przedmiot 2010/2011 suma 2011/2012 suma 2012/2013 suma ogółem I II I II I II 1. Fotograf 313[05] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy Rozdział I Odpowiedzialność i podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 19 1. Odpowiedzialność pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5. oferta kształcenia 2013/2014

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5. oferta kształcenia 2013/2014 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 oferta kształcenia 2013/2014 Nauka w naszej szkole trwa 3 lata, obejmuje przedmioty ogólnokształcące, teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne. Uczniom zapewniamy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wykaz aktów prawnych obejmujących normy obowiązującego w rzeczpospolitej polskiej prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą mieć zastosowanie do działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora nieruchomości

Podręcznik administratora nieruchomości Szanowni Państwo Niniejsze opracowanie stanowi zbiór najistotniejszych informacji niezbędnych przy administrowaniu nieruchomościami. Zebrane informacje pogrupowano w dziewięciu działach, z prawnymi podstawami

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2012r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia (kwartały)

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

Tabela norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach

Tabela norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU PRACY PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o. o. Czerwionka-Leszczyny dn.07.09.2005 Tabela norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2017 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2017 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w I kwartale 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 8,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 6,6%

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 proponuje stosowanie

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci Wprowadzenie.......................................

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 7,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU BHP. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 1

REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU BHP. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 1 REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU BHP Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 1 Podstawowe regulacje prawne Podstawowymi regulacjami prawnymi z zakresu bhp są m.in.: ustawa z 26 czerwca 1974 r. -

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA JAN-POL inż.jan Sobota ul. Karola Miarki 38 m. 2 41-902 Bytom

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA JAN-POL inż.jan Sobota ul. Karola Miarki 38 m. 2 41-902 Bytom BIURO USŁUG TECHNICZNYCH BUDOWNICTWA JAN-POL inż.jan Sobota ul. Karola Miarki 38 m. 2 41-902 Bytom Inwestor: URZĄD MIEJSKI W PIEKARACH ŚL. Wydział Inwestycji i Remontów ul. Bytomska 84 41-940 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

0 100 88 samochodowych 4. Działalność gospodarcza w branży

0 100 88 samochodowych 4. Działalność gospodarcza w branży Zawód: blacharz samochodowy 721306 1. Podstawy konstrukcji maszyn 72 0 0 2. Podstawy technik wytwarzania w 64 36 0 blacharstwie 3. Technologia napraw nadwozi 0 100 88 samochodowych 4. Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA 2016 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia. nr Szczegółowy opis Przedmiotu dla Umowy na odbiór odpadów z Terminalu LNG w Świnoujściu Spis treści Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Załącznik nr 1. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" proponuje

Bardziej szczegółowo

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NOWOŚĆ format A3 (297 x 420) obustronnie foliowane symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

CHEMOSERVIS-DWORY S.A.

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. USŁUGI Z BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Prace montażowe i modernizacje istniejących instalacji elektrycznych. Wykonywanie remontów i przeglądów instalacji oraz urządzeń elektrycznych w wykonaniu normalnym i przeciwwybuchowym.

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do.

1. Harmonogram. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do. Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do 05.05.2017 13:00-13:45 Temat zajęć Zasady działania i funkcjonowania placówek gastronomicznych podział placówek gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, wentylatory

agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, wentylatory agregaty wody lodowej, generatory prądu, klimatyzatory, pompy, silniki spalinowe, sprężarki, j.w 8 18 Hz 40-2100 kg Stacjonarne i ruchome ( zabezpieczenie przed zerwaniem ) j.w agregaty wody lodowej, generatory

Bardziej szczegółowo