Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie"

Transkrypt

1 Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Niniejszy Dokument Informacyjny sporządzono na dzień 16. grudnia 2011 roku

2 Wstęp Tytuł Dokument Informacyjny spółki DTP Spółka akcyjna Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Firma: DTP Spółka akcyjna Nazwa skrócona: DTP S.A. Adres siedziby: ul. Domaniewska 42, Warszawa Forma prawna: Spółka akcyjna Numer telefonu: (+48) Numer faksu: (+48) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Nazwa (firma) oraz siedziba Autoryzowanego Doradcy Firma: Rubicon Partners Corporate Finance Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Adres siedziby: ul. Emilii Plater 28, Warszawa Forma prawna: Spółka Akcyjna Numer telefonu: Numer faksu: Adres poczty elektronicznej: Adres strona internetowej: S t r o n a 1

3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: (jeden milion) akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii A o numerach od A do A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć) każda, wyemitowanych przez Spółkę DTP S.A (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii B o numerach od B do B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć) każda, wyemitowanych przez Spółkę DTP S.A. Kapitał zakładowy Emitenta Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Seria A ,33% ,33% Seria B ,67% ,67% Suma % % S t r o n a 2

4 Spis treści 1. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym Emitent Autoryzowany Doradca Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku Dane o Emitencie Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej Wskazanie czasu trwania Emitenta Przepisy prawa, na których podstawie został utworzony Emitent Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia podmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał Zarys historii działalności Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligataruszy do nabycia tych akcji Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta, lub wystawiane w związku z nimi kwoty depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności oraz udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług, S t r o n a 3

5 albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które według wiedzy Emitenta mogą wystąpić, a które to postępowania mogły mieć, miały w niedawnej przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdania finansowe Sprawozdania finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy wraz z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi Załączniki Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta Definicje i objaśnienia skrótów S t r o n a 4

6 1. Czynniki ryzyka Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych Dokumentem Informacyjnym. Wiążą się one w szczególności z sytuacją gospodarczą, majątkową, finansową i organizacyjną Emitenta. Wymienione w niniejszym dokumencie rodzaje ryzyka nie mają charakteru zamkniętego. Obejmują najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane rodzaje ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Działalność Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe w znacznym stopniu uzależnione są od panującej w kraju sytuacji gospodarczej. Główne czynniki makroekonomiczne wpływające na działalność Spółki to: tempo wzrostu gospodarczego, wysokość stóp procentowych, wysokość inflacji, poziom długu publicznego, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna i monetarna. W sytuacji pozytywnej koniunktury gospodarczej obserwowany jest znaczny wzrost wydatków konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, przy czym obie grupy wydatków w dużej mierze finansowane są kredytem. Prowadzi to do zwiększenia ogólnej liczby dłużników w gospodarce, a tym samym do zwiększenia liczby spraw trafiających na rynek zarządzania wierzytelnościami w przyszłych okresach. Z drugiej strony dobra sytuacja gospodarcza wpływa pozytywnie na zdolność regulowania zobowiązań zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Jeśli spadek liczby należności nieściągalnych nie jest kompensowany przez nowo zaciągnięte kredyty konsumenckie i inwestycyjne, istnieje ryzyko spadku liczby oferowanych pakietów wierzytelności i tym samym wzrostu ich cen. Może to doprowadzić do zmniejszenia przychodów oraz zysków realizowanych przez Spółkę, a tym samym spowolnienia dynamiki jej wzrostu. W czasie dekoniunktury następuje natomiast zdecydowane pogorszenie ściągalności kredytów i pożyczek. Tym samym zwiększa się liczba oferowanych pakietów wierzytelności oraz rośnie popyt na usługi windykacji należności na zlecenie. Niemniej jednak niższa ściągalność długów może doprowadzić do nieosiągnięcia przez Spółkę planowanych zwrotów z zakupionych portfeli wierzytelności, a tym samym spowodować pogorszenie się jej wyników finansowych Ryzyko związane z konkurencją Rynek zakupów portfeli wierzytelności na własny rachunek, na którym działa Spółka, charakteryzuje się silną koncentracją konkurencji. Obecnie działa na nim kilka dominujących jednostek, co spowodowane jest znacznymi barierami wejścia, przede wszystkim trudnościami w dostępie do kapitału oraz brakiem danych i wiedzy potrzebnej do wyceny portfeli wierzytelności. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się na rynku nowych konkurentów, przede wszystkim firm specjalizujących się do tej pory w ściąganiu wierzytelności na zlecenie. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić do konieczności podwyższenia cen oferowanych za nabycie portfeli wierzytelności w czasie przetargów, a tym samym do osłabienia wyników finansowych osiąganych przez Emitenta. S t r o n a 5

7 Inna sytuacja obserwowana jest na rynku egzekucji wierzytelności na zlecenie. Obecnie działa na nim bardzo duża liczba jednostek o różnej wielkości, co spowodowane jest niższymi barierami wejścia niż w przypadku rynku zakupu pakietów wierzytelności na własny rachunek. Potencjalni klienci Spółki współpracują zwykle z kilkoma podmiotami, co zmusza firmy windykacyjne do silnej konkurencji poprzez obniżanie ceny, zwiększanie jakości świadczonych usług oraz dopasowanie do wymagań klienta. Istnieje ryzyko, że na skutek wzrostu liczby firm konkurencyjnych, Spółka może utracić istotnych klientów lub będzie zmuszona do obniżenia cen świadczonych usług i podejmowania się trudniejszych zleceń. Może to doprowadzić do zmniejszenia przychodów i zysków realizowanych przez Emitenta, a w konsekwencji do spadku wartości Spółki Ryzyko związane z możliwością obniżenia odsetek ustawowych Na wyniki finansowe uzyskiwane przez Emitenta bezpośredni wpływ ma wysokość odsetek ustawowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych od 15 grudnia 2008 obowiązująca stawka odsetek ustawowych wynosi 13%. W ostatnich latach stawka odsetek ustawowych była utrzymywana na stałym poziomie, a na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółce nie są znane żadne informacje odnośnie planowanych zmian w tym zakresie. Niemniej jednak istnieje ryzyko obniżenia stopy odsetek ustawowych, co mogłoby wpłynąć negatywnie na wartość środków odzyskiwanych przez Spółkę, a tym samym na jej sytuacje finansową Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Spółka jest stroną znaczącej liczby postępowań sądowych, a także wykorzystuje egzekucje komorniczą w toku swojej działalności operacyjnej. Wszelkie opóźnienia w toku prowadzonych postępowań sądowych oraz egzekucji komorniczych mogą negatywnie wpłynąć na proces odzyskiwania należności, a tym samym na bieżącą sytuacje finansową Emitenta. Istotne z punktu widzenia Spółki jest zwiększanie efektywności działania sądów, zwłaszcza w zakresie wydawania decyzji nakazów zapłaty i tytułów wykonawczych. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi działania mające na celu reorganizację pracy sądów, wzrost nakładów na wymiar sprawiedliwości, a także zwiększenie wykorzystania technik informatycznych. 1 stycznia 2010 roku rozpoczęła działanie instytucja Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), zwanego też e-sądem. Instytucja pozwoliła na zwiększenie tempa wydawania orzeczeń, a także na zmniejszenie kosztów związanych z postępowaniem. Istotna jest także możliwość dochodzenia wszystkich spraw przed jednym sądem, bez względu na wartość sporu i miejsce zamieszkania pozwanego. Skrócenie czasu odzyskiwania należności, a tym samym szybsze uzyskanie przychodów oraz niższe koszty postępowania egzekucyjnego mogą pozytywnie wpłynąć na działalność Spółki i osiągane przez nią wyniki. Niemniej jednak istnieje ryzyko, że znaczne ułatwienia procesu windykacji mogą skłonić dużą liczbę podmiotów gospodarczych do prowadzania windykacji z wykorzystaniem własnych zasobów. Mogłoby to doprowadzić to utraty części obecnych klientów Spółki, a także spowodować problemy z pozyskaniem nowych, co przełożyłoby się na spadek tempa rozwoju Emitenta. Równie ważne dla działalności Spółki jest usprawnienie procesu egzekucyjnego. Przyjęta 8 stycznia 2010 roku nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wprowadza istotne zmiany w tym zakresie. Ustawa pozwala wierzycielowi na wybór dowolnego komornika w całej Polsce, skraca maksymalny czas, w którym komornik musi podjąć czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji oraz czas, w jakim komornik musi przekazać wierzycielowi wyegzekwowaną kwotę. Zmiana ustawy nie spotkała się jednak z akceptacją środowiska komorniczego, została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, co wymusiło pewne zmiany w ustawie. Istnieje ryzyko uchwalenia kolejnych nowelizacji w tym zakresie, które mogłyby spowodować zarówno skutki negatywne, jak i pozytywne dla działalności Emitenta. S t r o n a 6

8 Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Duża zmienność polskich przepisów prawa, ich interpretacji oraz praktyki stosowania może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki, zwłaszcza jeśli zmiany te dotyczą prawa gospodarczego, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa z zakresu papierów wartościowych. Zmiany w legislacji, a także występujące sprzeczności i niejasności przysparzają znacznych trudności w interpretacji poszczególnych przepisów, zarówno dla przedsiębiorców jak i organów sądowniczych. W konsekwencji wyroki wydawane przez sądy i organy administracyjne bywają niekonsekwentne i nieprzewidywalne, co zmniejsza ich przydatność jako wykładni prawa. Grupa przepisów niosąca szczególne ryzyko dla Emitenta to przepisy podatkowe. Przepisy te w wielu wypadkach bywają niejednoznaczne i niejednolite, a ich częste zmiany utrudniają ukształtowanie się schematów w zakresie ich praktycznego zastosowania przez przedsiębiorców i organy podatkowe. Odmienna interpretacja przepisów podatkowych przez Spółkę oraz organy podatkowe może mieć wymierne, niekorzystne efekty dla Emitenta, między innymi w postaci obowiązku zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami oraz ograniczenia swobody działalności w czasie prowadzonego postępowania. Istotnym czynnikiem ryzyka jest również możliwość wprowadzenia niekorzystnej dla Emitenta zmiany przepisów prawa, zwłaszcza gdy taka zmiana dotyczyłaby bezpośrednio działalności windykacyjnej lub miałaby wpływ na prowadzenie takiej działalności. W konsekwencji Spółka mogłaby zostać zmuszona do wprowadzenia zmian w sposobie prowadzenia działalności lub nawet do jej całkowitej reorganizacji. Powyższe zdarzenia mogą w znacznym stopniu negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i operacyjną Spółki Ryzyko związane z wprowadzeniem ograniczeń w sprzedaży wierzytelności i licencjonowania działalności windykacyjnej Działalność Emitenta w sposób istotny opiera się na nabywaniu pakietów wierzytelności od ich pierwotnych wierzycieli. Wprowadzenie ograniczeń, czy zakazu zbywania wierzytelności mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność Spółki. Ograniczenia takie mogą wynikać z przepisów ustawy, zastrzeżenia sformułowanego w umowie, czy specyfiki zobowiązania. W przeszłości, w przypadku wierzytelności konsumenckich, zaistniały próby wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości zbywania wierzytelności przez pierwotnych właścicieli, których podstawą miał być zakaz przetwarzania danych osobowych przez nabywców wierzytelności. Zmiany takie nigdy nie doszły do skutku, a próby wprowadzenia podobnych ograniczeń nie miały miejsca w przypadku należności gospodarczych. Obecnie, zgodnie z wiedzą Emitenta, nie jest planowane wprowadzenie żadnych ograniczeń tego typu, jednak potencjalne ich wystąpienie mogłoby poważnie osłabić możliwości rozwoju Spółki Ryzyko związane z prowadzeniem działalności na podstawie zezwolenia KNF Działalność Emitenta w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego wymaga zezwolenia oraz podlega kontroli KNF. W wypadku niespełniania przez Spółkę wszystkich wymogów ustawowych, zezwolenie to może zostać cofnięte, co wpłynęłoby negatywnie na działalność Spółki, zmuszając Emitenta do ograniczenia lub zaniechania działalności. Obecnie Spóła prowadzi postępowanie przed KNF w celu uzyskania wyżej wymienionej zgody i do dnia sporządzenia Dokumentu postępowanie to nie zostało zakończone Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia upadłości przez konsumenta S t r o n a 7

9 Dnia 31 marca 2009 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wprowadziła ona możliwość wszczęcia i przeprowadzenia postępowania upadłościowego wobec konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej następuje likwidacja majątku konsumenta, a uzyskana w ten sposób kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań. Sąd wydaje również postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli konsumenta oraz określa jaka część zobowiązań zostanie umorzona. Istnieje ryzyko, że w przypadku ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne, w stosunku do których Spółka prowadzi działania windykacyjne, kwota uzyskana w postępowaniu likwidacyjnym będzie niższa, niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu windykacyjnym. Wysoka liczba takich przypadków może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta Ryzyko związane ze zmniejszeniem skłonności do outsourcingu windykacji lub sprzedaży wierzytelności Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki osiągane przez Spółkę jest podaż portfeli wierzytelności, ich cena i struktura. Kluczowa jest tutaj skłonność jednostek gospodarczych do sprzedaży wierzytelności wyspecjalizowanym, zewnętrznym podmiotom. Zmiana sposobu zarządzania należnościami w postaci rozszerzenia windykacji z pomocą zasobów wewnętrznych przez znaczącą ilość jednostek gospodarczych może zdecydowanie zmniejszyć podaż pakietów wierzytelności i jednocześnie doprowadzić do wzrostu ich cen. Sytuacja taka może doprowadzić do spadku przychodów Spółki lub obniżenia uzyskiwanej marży, a tym samym do osiągnięcia słabszych wyników finansowych Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami fizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentów Sytuacja naruszania zbiorowych interesów konsumentów ma miejsce wtedy, gdy podmiot gospodarczy, podczas prowadzenia swojej działalności, przyjmuje praktyki naruszające ogół interesów konsumentów. Ustawodawca nie definiuje dokładnie tego pojęcia, jednak w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zaznacza, że nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. Przykładem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może być stosowanie niedozwolonych zapisów w przyjętych wzorcach umów lub obsługa klienta uniemożliwiająca mu egzekwowanie swoich praw. Spółka ze względu na rodzaj prowadzonej działalności narażona jest na oskarżenie o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, zwłaszcza względem działań podejmowanych w stosunku do osób fizycznych. W takim wypadku Prezes UOKiK może zakazać stosowania takich praktyk, a także nałożyć wysokie kary pieniężne za ich prowadzenie. W wypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów istnieje ryzyko dochodzenia od Spółki roszczeń w postępowaniu grupowym, co może wiązać się ze znacznymi obciążeniami finansowymi Emitenta. Zarówno oskarżenie, jak i wyrok w sprawie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów mogą spowodować pogorszenie wizerunku Spółki i związaną z tym utratę dotychczasowych klientów oraz kłopoty z pozyskaniem nowych Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa podatkowego, ich niejednoznacznością i niejednolitą interpretacją W Polsce często następują zmiany przepisów podatkowych. Niektóre z tych przepisów są niejednoznaczne i często brakuje spójnej i jednolitej interpretacji bądź praktyki organów podatkowych. Spółka nie może zagwarantować, że organy podatkowe nie dokonają odmiennej, niekorzystnej dla Grupy, interpretacji przepisów podatkowych, co może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. S t r o n a 8

10 Szczególnym przykładem jest obciążanie nabywania wierzytelności od pierwotnych właścicieli podatkiem VAT i podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Polskie organy podatkowe w przeszłości stawały często na stanowisku, że usługi polegające na nabyciu wierzytelności w celu windykacji powinny być opodatkowane VAT jako usługi ściągania długów, co budziło powszechne kontrowersje w branży windykacyjnej. Po kilku latach wątpliwości i różnych interpretacji 27 października 2011 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że różnica między wartością nominalną cedowanych wierzytelności a ceną ich sprzedaży nie stanowi wynagrodzenia za tego rodzaju usługę, lecz odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną wartość owych wierzytelności w chwili sprzedaży, która jest uzależniona od wątpliwych perspektyw na ich spłatę i zwiększonego ryzyka niewypłacalności dłużników. W konsekwencji, taka sprzedaż wierzytelności nie jest odpłatną usługą opodatkowaną VAT. Równocześnie jednak nabycia wierzytelności mogą być opodatkowane PCC, ponieważ uznanie, że nabycie portfela wierzytelności za cenę poniżej nominalnej, odzwierciedlającą jego rzeczywistą wartość, nie jest usługą w rozumieniu Dyrektywy VAT Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko niezrealizowania planów Zarządu Głównym celem Spółki jest ciągły rozwój oraz wzmacnianie obecnej pozycji na rynku poprzez świadczenie kompleksowych usług zarządzania należnościami oraz wysoką jakość tych usług. Realizacja przyjętej przez Emitenta strategii uzależniona jest od wielu czynników, które można podzielić na czynniki zewnętrzne oraz czynniki wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych zaliczyć możemy między innymi: koniunkturę gospodarczą, ilość portfeli wierzytelności dostępnych na rynku, dostęp do finansowania, nowo wprowadzone akty prawne i inne regulacje. Spółka nie ma wpływu na występowanie wymienionych zdarzeń, może jednak łagodzić ich skutki, antycypując moment pojawienia się zjawiska i podejmując odpowiednie działania przygotowawcze. Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim efektywność pracy kadry Emitenta, odpowiednio zaplanowana strategia oraz właściwa wycena portfeli wierzytelności. Nie jest możliwie wyeliminowanie wszystkich błędów popełnianych w czasie prowadzania działalności gospodarczej, jednak Spółka podejmuje wszelkie działania mające na celu eliminacje lub zmniejszenie ich częstotliwości, a także minimalizując ich negatywny wpływ na prowadzoną działalność. Brak lub tylko częściowa realizacja celów zadeklarowanych przez Emitenta może mieć negatywny wpływ na osiągane przez nią wyniki finansowe, a jednocześnie na wzrost wartości Spółki. Ponadto w wypadku niezrealizowania prognoz istnieje prawdopodobieństwo utraty zaufania inwestorów i innych jednostek z otoczenia Spółki Ryzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelności Działalność Emitenta obejmuje nabywanie pakietów wierzytelności w celu ich dalszej windykacji i uzyskania przychodu z tego tytułu. Prawidłowa wycena jakości nabywanych pakietów wierzytelności oraz zaoferowanie właściwej ceny podczas przeprowadzanych przetargów jest elementem kluczowym dla realizacji strategii Spółki. Niewłaściwa wycena portfela wierzytelności może doprowadzić do obniżenia pierwotnie prognozowanych zysków lub nawet do poniesienia straty na skutek zbyt niskich wpływów z windykacji. Czynnikami wpływającymi na wycenę portfela wierzytelności są przede wszystkim: rodzaj wierzytelności, kategoria dłużnika, historia spłaty zobowiązań przez dłużnika, a także okres, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania i okres, w którym powinna była nastąpić ich spłata. Właściwa ocena i analiza wymienionych elementów pozwala na dokonanie odpowiednich decyzji w zakresie zakupu portfela i osiągnięcie maksymalnego przychodu. S t r o n a 9

11 Istnieje jednak szereg problemów utrudniających przeprowadzenie takiej analizy. Są to przede wszystkim bardzo duża różnorodność oferowanych pakietów uniemożliwiająca zastosowanie stałych modeli wyceny, brak dostępu do potrzebnych informacji oraz brak specjalistycznej wiedzy z zakresu wyceny portfeli Ryzyko braku zakupu nowych pakietów wierzytelności Podstawowa działalność Spółki to nabywanie pakietów wierzytelności i ich dalsza egzekucja na własny rachunek. Tym samym wyniki osiągane przez Emitenta oraz jego dalszy rozwój w dużym stopniu uzależnione są od ciągłego nabywania nowych portfeli wierzytelności. Rosnąca konkurencja, nieodpowiednia wycena pakietów wierzytelności oraz znaczny spadek liczby oferowanych portfeli mogą doprowadzić do sytuacji, w której Spółka przez pewien okres nie będzie nabywała nowych pakietów wierzytelności. Może to doprowadzić do spadku dynamiki wzrostu Emitenta, ponoszenia kosztów stałych przy braku przychodów oraz, w przypadku dłuższych okresów, do utraty ważnych kontrahentów. Wszystkie te zdarzenia mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Spółki, jak i osiągane przez nią wyniki finansowe Ryzyko utraty doświadczonych pracowników Istotnym czynnikiem dla powodzenia strategii Emitenta jest obecność wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, zaangażowanej w działalność Spółki. Kompetencje, wiedza i doświadczenie pracowników są największą wartością i przewagą konkurencyjną Emitenta. Odejście kluczowych pracowników, zwłaszcza kadry menedżerskiej i zarządzającej, mogłoby negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój Spółki. Natomiast nagła utrata pracowników i pojawienie się konieczności zatrudnienia oraz przeszkolenia nowych osób mogłyby doprowadzić do zmniejszenia wartości osiąganych przychodów, wzrostu kosztów operacyjnych oraz wewnętrznych problemów organizacyjnych Ryzyko awarii systemów informatycznych Do prowadzenia działalności Spółki niezbędne jest wykorzystanie zaawansowanych systemów informatycznych, pozwalających na szybkie przetwarzanie danych, efektywne zarządzanie procesami windykacji oraz dokonanie odpowiedniej wyceny pakietów wierzytelności. Zastosowanie nowoczesnych, specjalistycznych rozwiązań jest również istotną przewagą konkurencyjną Spółki, zapewniająca jej stabilną pozycję na rynku. Awaria systemów informatycznych i spowodowany tym brak dostępu do informacji i odpowiednich narzędzi mogłyby doprowadzić do przestojów i opóźnień w prowadzonej windykacji oraz w nabywaniu nowych portfeli wierzytelności. Także spowodowana awarią, częściowa lub całkowita utrata danych dłużników miałaby negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, a w rezultacie na osiągane przez niego wyniki finansowe Ryzyko utraty bądź ujawnienia danych osobowych dłużników Specyfika branży Emitenta sprawia, że w ramach prowadzonej działalności dane osobowe dłużników przetwarzane są na szeroką skalę. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dane te podlegają szczególnej ochronie, a ich ujawnienie może doprowadzić do zastosowania sankcji karnych w stosunku do Spółki, czy jej poszczególnych pracowników. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwe zabezpieczenie danych osobowych dłużników, zarówno ze strony technicznej, jak i personalnej. Nie da się jednak wykluczyć sytuacji, w której dane te zostaną ujawnione w sposób niezgodny z prawem, przykładowo na skutek awarii systemów informatycznych lub na skutek działania nieuczciwego pracownika. Zdarzenie takie może spowodować wymierne, negatywne konsekwencje finansowe na skutek nałożonych kar, roszczeń dłużników oraz postępowań sądowych. Ujawnienie informacji osobom nieupoważnionym może mieć także niekorzystny wpływ na wizerunek i renomę Spółki, co może doprowadzić do utraty lub braku możliwości pozyskania nowych klientów. Każda z wymienionych sytuacji mogłaby negatywnie wpłynąć na realizację celów strategicznych Emitenta oraz pogorszyć osiągane przez niego wyniki finansowe. S t r o n a 10

12 Ryzyko pogorszenia się płynności Podstawowa działalność Emitenta to nabywanie portfeli wierzytelności i późniejsza ich windykacja za pomocą własnych organów lub poprzez firmy zewnętrzne. W wypadku gdyby proces windykacji trwał dłużej niż przewidywano lub uzyskane w ten sposób środki byłyby niższe niż wynikało z przeprowadzonej wyceny, istnieje ryzyko przejściowego ograniczenia płynności finansowej Emitenta. Wynikający z tej sytuacji krótkotrwały brak dostępu do środków pieniężnych mógłby spowodować opóźnienia w spłacie zobowiązań Spółki. Rezultatem takiej sytuacji mógłby być spadek zaufania kontrahentów Spółki oraz obniżenie jej wiarygodności kredytowej, co wpłynęłoby negatywnie na jej dalszy wzrost i rozwój Ryzyko postępowań kierowanych przeciwko Emitentowi Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności istnieje ryzyko wszczęcia wobec Emitenta postępowań cywilnych, administracyjnych lub arbitrażowych przez klientów, pracowników oraz kontrahentów. Podmioty wszczynające postępowania mogą oczekiwać od Spółki znacznych sum pieniężnych lub innego rodzaju rekompensaty, co w wypadku rozstrzygnięcia sprawy na korzyść wyżej wymienionych podmiotów, może negatywnie wpłynąć na bieżącą płynność Spółki, a w konsekwencji na osiągane przez nią wyniki finansowe. Znaczącym obciążeniem dla Emitenta byłyby też koszty powstałe na skutek wszczęcia takiego postępowania, w szczególności koszty obrony. Często przedłużające się postępowania mogłyby negatywnie wpłynąć na wewnętrzną sytuację Spółki, jak również doprowadzić do pogorszenia się jej wizerunku i tym samym spowodować trudności w pozyskaniu nowych klientów, pracowników i kontrahentów Ryzyko wzrostu kosztów działalności Spółki W toku działalności prowadzonej przez Emitenta, zachodzi ryzyko, że dynamika wzrostu kosztów prowadzenia działalności będzie wyższa niż dynamika wzrostu przychodów. Sytuacja taka mogłaby spowodować znaczne obniżenie wyników osiąganych przez Spółkę oraz spowolnienie realizacji strategii zarówno operacyjnej jak i finansowej. W przypadku osiągnięcia zysku na niższym niż planowany poziomie lub w wypadku poniesienia straty, możliwości pozyskania kapitałów na rozwój Spółki zostałyby ograniczone. Koszty o największym prawdopodobieństwie wzrostu, a jednocześnie najbardziej istotne ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Emitenta to przede wszystkim koszty wynagrodzeń pracowniczych oraz koszty usług windykacyjnych, z których firma korzysta. Kolejną grupą są koszty związane z obsługą prawną i toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz koszty egzekucji komorniczych. Negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę może mieć także wzrost kosztów dochodzenia wierzytelności, w tym kosztów komunikacyjnych, pocztowych, administracyjnych oraz kosztów rejestrów długów i dłużników Ryzyko upadłości znaczącego dłużnika Istotnym czynnikiem ryzyka w działalności windykacyjnej na własny rachunek jest możliwość ogłoszenia przez dłużnika upadłości. W przypadku rozpoczęcia postępowania upadłościowego lub ugodowego zmniejszają się możliwości windykacyjne Emitenta i zachodzi ryzyko nieodzyskania pewnej części należności lub nawet całej kwoty. Upadłość jednego znaczącego dłużnika lub dużej grupy podmiotów mogłyby negatywnie wpłynąć na przychody osiągane przez Spółkę, a także zwiększyć wartość kosztów ponoszonych w celu odzyskania należności Ryzyko zaprzestania pracy z serwiserami Podczas prowadzenia działalności operacyjnej opartej na nabywaniu portfeli wierzytelności i ich późniejszej windykacji Spółka korzysta z usług serwiserów, to jest firm windykacyjnych odzyskujących zakupione przez Emitenta wierzytelności. Zaprzestanie współpracy z serwiserami mogłoby znacząco ograniczyć możliwości Spółki w zakresie windykacji należności, a tym samym S t r o n a 11

13 ograniczyć ilość nabywanych portfeli wierzytelności. Gdyby w dłuższym okresie czasu Spółka nie podpisała umowy z nowymi serwiserami i nie zwiększyła swoich możliwości w zakresie windykacji, mogłoby to negatywnie wpłynąć na rozwój Spółki, a także na osiągane przez nią wyniki finansowe Ryzyko negatywnego PR wobec Spółki Z racji prowadzonej działalności, Spółka w znacznym stopniu narażona jest na ryzyko wystąpienia prób rozpowszechniania niekorzystnych lub nieprawdziwych informacji na jej temat. Działania takie mogą mieć na celu osłabienia jej wiarygodności w oczach klientów i konkurencji lub też być spowodowane negatywnym nastawieniem dłużników Spółki. Gdyby takie informacje pojawiały się na dużą skalę istnieje ryzyko utraty wiarygodności i renomy Spółki, co może spowodować problemy w pozyskaniu nowych klientów, pracowników i kontrahentów Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi W toku prowadzonej działalności Spółka oraz spółki zależne zawierały i będą zawierać między sobą transakcje jako podmioty powiązane. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki wskazane transakcje zawierane były na warunkach rynkowych. Istnieje jednak ryzyko podważenia przez odpowiednie organy podatkowe charakteru tych transakcji, co może skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych Spółki Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu oraz składem organów statutowych Emitenta CC14 FIZ posiada 57,4 % akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 57,4 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym, CC14 posiada decydujący wpływ na podejmowanie istotnych uchwał w Spółce, w szczególności tych, które wymagają zwykłej większości głosów, np. uchwał w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Nie można zapewnić, że interesy CC14, jako większościowego akcjonariusza Spółki, będą zgodne z interesami Spółki lub jej pozostałych akcjonariuszy. Ponadto Statut przyznaje CC14 osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania dwóch spośród sześciu członków Rady Nadzorczej. Statut przyznaje trzem innym akcjonariuszom (Rubicon NFI, Altus TFI, Paged) osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej. Jeden członek Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Wynika z tego, że akcjonariusze inni niż czterej najwięksi nie mają istotnego wpływu na skład osobowy Rady Nadzorczej Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect Podejmujący się inwestycji w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect, musi liczyć się z faktem, iż w związku ze stosunkowo krótkim okresem funkcjonowania, rynek ten jest w porównaniu z innymi rynkami mało płynny. Wobec tego należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia trudności ze zbyciem zakupionych przez inwestora papierów wartościowych. Ponieważ rynek ten charakteryzuje się znaczącymi wahaniami cen instrumentów finansowych, decyzje dotyczące inwestycji powinny być rozważane w perspektywie średnio- i długoterminowej. W porównaniu z rynkiem podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych, ryzyko inwestycji na NewConnect jest znacznie większe, co zarówno oznacza możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, ale również dużych strat Ryzyko niedostatecznej płynności rynku, dużej podaży akcji i wahań cen akcji S t r o n a 12

14 Rynek NewConnect jest rynkiem przeznaczonym dla spółek będących we wczesnym etapie rozwoju i/lub niskiej kapitalizacji, a tym samym nie będącym w głównym kręgu zainteresowań dużych inwestorów instytucjonalnych. Cechuje się zatem zdecydowanie niższą płynnością obrotu, co ma istotny wpływ na ryzyko inwestycji w instrumenty finansowe emitowane przez spółkę. Podjęcie decyzji o zmniejszeniu bądź zwiększeniu inwestycji przez inwestora może wiązać się z trudnościami w szybkim zawarciu transakcji oraz uzyskaniem zakładanej stopy zwrotu z inwestycji. Ponadto niska wartość kapitalizacji rynkowej, niedostateczna płynność rynku oraz możliwość znaczącego wpływu wybranych inwestorów na kształtowanie się cen akcji mogą powodować znaczące wahania kursów instrumentów finansowych oddziałując niekorzystnie na podejmowane przez pozostałych inwestorów decyzje inwestycyjne Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów finansowych Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Zgodnie z 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: - na wniosek emitenta, - jeżeli uzna, że wymagają tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, - jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z 12 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: - na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, - jeżeli uzna, że wymagają tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, - wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, - wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Zgodnie z 12 Regulaminu ASO z alternatywnego systemu obrotu wykluczane są instrumenty finansowe emitenta: - w przypadkach określonych przepisami prawa, - jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, - w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące. Zgodnie z 16 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może: - upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, - zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie obrotu, - wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Jeśli decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych emitenta jest wydawana jako sankcja za niewykonywanie przez emitenta obowiązków określonych w Regulaminie ASO, okres zawieszenia obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące. Zgodnie z 16 ust. 3 Regulaminu ASO, jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie obrotu. S t r o n a 13

15 Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów Ryzyko dotyczące możliwości nakładania na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, jeśli emitent nie dopełni obowiązku zgłoszenia w ciągu 14 dni faktu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych, będzie podlegał karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości PLN (sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF. Ponadto KNF może nałożyć na emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. S t r o n a 14

16 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym 2.1. Emitent Firma Spółki: DTP spółka akcyjna Siedziba, adres: ul. Domaniewska 42, Warszawa Numer telefonu: (+48) Numer faksu: (+48) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Nr KRS: REGON: NIP: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: Michał Handzlik Członek Zarządu Jarosław Simbor Członek Zarządu Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta: Działając w imieniu Emitenta, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. S t r o n a 15

17 2.2. Autoryzowany Doradca Firma Spółki: Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Siedziba, adres: ul. Emilii Plater 28, Warszawa Numer telefonu: Numer faksu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Osoby działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: Grzegorz Golec Prezes Zarządu Anna Adamczyk-Przybylska Prokurent Oświadczenie osób działających w imieniu Autoryzowanego Doradcy: Oświadczamy, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę akcji serii A i B wprowadzonych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi akcjami. S t r o n a 16

18 3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent ubiega się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu: (jeden milion) akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii A o numerach od A do A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę DTP S.A (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii B o numerach od B do B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę DTP S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii A i B wynosi ,00 PLN (trzy miliony złotych 00/100) Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami finansowymi Emitenta Akcje Emitenta nie są uprzywilejowane, ani nie są z nimi powiązane świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia Ograniczenia wynikające z treści Statutu oraz zawartych umów cywilnych Statut Spółki nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zbywalności istniejących akcji. Nie ma także umownych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Obrót akcjami emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega regulacjom przewidzianym dla takich spółek w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 154 tej ustawy informacją poufną w rozumieniu ustawy jest określona w sposób precyzyjny informacja, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym: 1) Dana informacja jest określona w sposób precyzyjny, gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartości instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych. 2) Po przekazaniu do publicznej wiadomości dana informacja mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora. S t r o n a 17

19 3) Dana informacja w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych ma charakter informacji poufnej również wtedy, gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt 1 i 2. Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi opisane poniżej zakazy i wymogi, o których mowa w art tejże ustawy, mają zastosowanie między innymi do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Zgodnie z art. 156 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby: 1) posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, posiadaniem w Spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub b) akcjonariusze spółki publicznej, lub c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub d) maklerzy lub doradcy, lub 2) osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 3) osoby posiadające informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna nie mogą: - ujawniać informacji poufnej, - udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. Zgodnie z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1 (zakaz ujawniania informacji poufnej), dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie z art. 156 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu. Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o S t r o n a 18

20 dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku; 2) jednego lub kilku instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku; 3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku. Art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w okresie zamkniętym (definicja poniżej) mówi, że członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą: - nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, albo dokonywać, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi podczas okresu zamkniętego, - działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, z zastrzeżeniem, iż powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: 1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo 2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 3) w wyniku złożenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. Okresem zamkniętym, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest: - okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, - w przypadku raportu rocznego dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, S t r o n a 19

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R.

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R. MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R. Wstęp Emitent: Nazwa (firma): Assetus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Łódź Adres: Ul. Drewnowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY EFIX DOM MAKLERSKI S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Boruta Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY GLOBAL TRADE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY GLOBAL TRADE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY GLOBAL TRADE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A2, akcji serii B, akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo