Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie"

Transkrypt

1 Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Niniejszy Dokument Informacyjny sporządzono na dzień 16. grudnia 2011 roku

2 Wstęp Tytuł Dokument Informacyjny spółki DTP Spółka akcyjna Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Firma: DTP Spółka akcyjna Nazwa skrócona: DTP S.A. Adres siedziby: ul. Domaniewska 42, Warszawa Forma prawna: Spółka akcyjna Numer telefonu: (+48) Numer faksu: (+48) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Nazwa (firma) oraz siedziba Autoryzowanego Doradcy Firma: Rubicon Partners Corporate Finance Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Adres siedziby: ul. Emilii Plater 28, Warszawa Forma prawna: Spółka Akcyjna Numer telefonu: Numer faksu: Adres poczty elektronicznej: Adres strona internetowej: S t r o n a 1

3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: (jeden milion) akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii A o numerach od A do A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć) każda, wyemitowanych przez Spółkę DTP S.A (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii B o numerach od B do B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć) każda, wyemitowanych przez Spółkę DTP S.A. Kapitał zakładowy Emitenta Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Seria A ,33% ,33% Seria B ,67% ,67% Suma % % S t r o n a 2

4 Spis treści 1. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym Emitent Autoryzowany Doradca Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku Dane o Emitencie Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej Wskazanie czasu trwania Emitenta Przepisy prawa, na których podstawie został utworzony Emitent Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia podmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał Zarys historii działalności Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligataruszy do nabycia tych akcji Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta, lub wystawiane w związku z nimi kwoty depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności oraz udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług, S t r o n a 3

5 albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które według wiedzy Emitenta mogą wystąpić, a które to postępowania mogły mieć, miały w niedawnej przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdania finansowe Sprawozdania finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy wraz z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi Załączniki Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta Definicje i objaśnienia skrótów S t r o n a 4

6 1. Czynniki ryzyka Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych Dokumentem Informacyjnym. Wiążą się one w szczególności z sytuacją gospodarczą, majątkową, finansową i organizacyjną Emitenta. Wymienione w niniejszym dokumencie rodzaje ryzyka nie mają charakteru zamkniętego. Obejmują najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane rodzaje ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Działalność Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe w znacznym stopniu uzależnione są od panującej w kraju sytuacji gospodarczej. Główne czynniki makroekonomiczne wpływające na działalność Spółki to: tempo wzrostu gospodarczego, wysokość stóp procentowych, wysokość inflacji, poziom długu publicznego, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna i monetarna. W sytuacji pozytywnej koniunktury gospodarczej obserwowany jest znaczny wzrost wydatków konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych, przy czym obie grupy wydatków w dużej mierze finansowane są kredytem. Prowadzi to do zwiększenia ogólnej liczby dłużników w gospodarce, a tym samym do zwiększenia liczby spraw trafiających na rynek zarządzania wierzytelnościami w przyszłych okresach. Z drugiej strony dobra sytuacja gospodarcza wpływa pozytywnie na zdolność regulowania zobowiązań zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne. Jeśli spadek liczby należności nieściągalnych nie jest kompensowany przez nowo zaciągnięte kredyty konsumenckie i inwestycyjne, istnieje ryzyko spadku liczby oferowanych pakietów wierzytelności i tym samym wzrostu ich cen. Może to doprowadzić do zmniejszenia przychodów oraz zysków realizowanych przez Spółkę, a tym samym spowolnienia dynamiki jej wzrostu. W czasie dekoniunktury następuje natomiast zdecydowane pogorszenie ściągalności kredytów i pożyczek. Tym samym zwiększa się liczba oferowanych pakietów wierzytelności oraz rośnie popyt na usługi windykacji należności na zlecenie. Niemniej jednak niższa ściągalność długów może doprowadzić do nieosiągnięcia przez Spółkę planowanych zwrotów z zakupionych portfeli wierzytelności, a tym samym spowodować pogorszenie się jej wyników finansowych Ryzyko związane z konkurencją Rynek zakupów portfeli wierzytelności na własny rachunek, na którym działa Spółka, charakteryzuje się silną koncentracją konkurencji. Obecnie działa na nim kilka dominujących jednostek, co spowodowane jest znacznymi barierami wejścia, przede wszystkim trudnościami w dostępie do kapitału oraz brakiem danych i wiedzy potrzebnej do wyceny portfeli wierzytelności. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się na rynku nowych konkurentów, przede wszystkim firm specjalizujących się do tej pory w ściąganiu wierzytelności na zlecenie. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić do konieczności podwyższenia cen oferowanych za nabycie portfeli wierzytelności w czasie przetargów, a tym samym do osłabienia wyników finansowych osiąganych przez Emitenta. S t r o n a 5

7 Inna sytuacja obserwowana jest na rynku egzekucji wierzytelności na zlecenie. Obecnie działa na nim bardzo duża liczba jednostek o różnej wielkości, co spowodowane jest niższymi barierami wejścia niż w przypadku rynku zakupu pakietów wierzytelności na własny rachunek. Potencjalni klienci Spółki współpracują zwykle z kilkoma podmiotami, co zmusza firmy windykacyjne do silnej konkurencji poprzez obniżanie ceny, zwiększanie jakości świadczonych usług oraz dopasowanie do wymagań klienta. Istnieje ryzyko, że na skutek wzrostu liczby firm konkurencyjnych, Spółka może utracić istotnych klientów lub będzie zmuszona do obniżenia cen świadczonych usług i podejmowania się trudniejszych zleceń. Może to doprowadzić do zmniejszenia przychodów i zysków realizowanych przez Emitenta, a w konsekwencji do spadku wartości Spółki Ryzyko związane z możliwością obniżenia odsetek ustawowych Na wyniki finansowe uzyskiwane przez Emitenta bezpośredni wpływ ma wysokość odsetek ustawowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych od 15 grudnia 2008 obowiązująca stawka odsetek ustawowych wynosi 13%. W ostatnich latach stawka odsetek ustawowych była utrzymywana na stałym poziomie, a na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółce nie są znane żadne informacje odnośnie planowanych zmian w tym zakresie. Niemniej jednak istnieje ryzyko obniżenia stopy odsetek ustawowych, co mogłoby wpłynąć negatywnie na wartość środków odzyskiwanych przez Spółkę, a tym samym na jej sytuacje finansową Ryzyko związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i egzekucji komorniczej Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Spółka jest stroną znaczącej liczby postępowań sądowych, a także wykorzystuje egzekucje komorniczą w toku swojej działalności operacyjnej. Wszelkie opóźnienia w toku prowadzonych postępowań sądowych oraz egzekucji komorniczych mogą negatywnie wpłynąć na proces odzyskiwania należności, a tym samym na bieżącą sytuacje finansową Emitenta. Istotne z punktu widzenia Spółki jest zwiększanie efektywności działania sądów, zwłaszcza w zakresie wydawania decyzji nakazów zapłaty i tytułów wykonawczych. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi działania mające na celu reorganizację pracy sądów, wzrost nakładów na wymiar sprawiedliwości, a także zwiększenie wykorzystania technik informatycznych. 1 stycznia 2010 roku rozpoczęła działanie instytucja Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), zwanego też e-sądem. Instytucja pozwoliła na zwiększenie tempa wydawania orzeczeń, a także na zmniejszenie kosztów związanych z postępowaniem. Istotna jest także możliwość dochodzenia wszystkich spraw przed jednym sądem, bez względu na wartość sporu i miejsce zamieszkania pozwanego. Skrócenie czasu odzyskiwania należności, a tym samym szybsze uzyskanie przychodów oraz niższe koszty postępowania egzekucyjnego mogą pozytywnie wpłynąć na działalność Spółki i osiągane przez nią wyniki. Niemniej jednak istnieje ryzyko, że znaczne ułatwienia procesu windykacji mogą skłonić dużą liczbę podmiotów gospodarczych do prowadzania windykacji z wykorzystaniem własnych zasobów. Mogłoby to doprowadzić to utraty części obecnych klientów Spółki, a także spowodować problemy z pozyskaniem nowych, co przełożyłoby się na spadek tempa rozwoju Emitenta. Równie ważne dla działalności Spółki jest usprawnienie procesu egzekucyjnego. Przyjęta 8 stycznia 2010 roku nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wprowadza istotne zmiany w tym zakresie. Ustawa pozwala wierzycielowi na wybór dowolnego komornika w całej Polsce, skraca maksymalny czas, w którym komornik musi podjąć czynności niezbędne do skutecznego przeprowadzenia egzekucji oraz czas, w jakim komornik musi przekazać wierzycielowi wyegzekwowaną kwotę. Zmiana ustawy nie spotkała się jednak z akceptacją środowiska komorniczego, została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, co wymusiło pewne zmiany w ustawie. Istnieje ryzyko uchwalenia kolejnych nowelizacji w tym zakresie, które mogłyby spowodować zarówno skutki negatywne, jak i pozytywne dla działalności Emitenta. S t r o n a 6

8 Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Duża zmienność polskich przepisów prawa, ich interpretacji oraz praktyki stosowania może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki, zwłaszcza jeśli zmiany te dotyczą prawa gospodarczego, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa z zakresu papierów wartościowych. Zmiany w legislacji, a także występujące sprzeczności i niejasności przysparzają znacznych trudności w interpretacji poszczególnych przepisów, zarówno dla przedsiębiorców jak i organów sądowniczych. W konsekwencji wyroki wydawane przez sądy i organy administracyjne bywają niekonsekwentne i nieprzewidywalne, co zmniejsza ich przydatność jako wykładni prawa. Grupa przepisów niosąca szczególne ryzyko dla Emitenta to przepisy podatkowe. Przepisy te w wielu wypadkach bywają niejednoznaczne i niejednolite, a ich częste zmiany utrudniają ukształtowanie się schematów w zakresie ich praktycznego zastosowania przez przedsiębiorców i organy podatkowe. Odmienna interpretacja przepisów podatkowych przez Spółkę oraz organy podatkowe może mieć wymierne, niekorzystne efekty dla Emitenta, między innymi w postaci obowiązku zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami oraz ograniczenia swobody działalności w czasie prowadzonego postępowania. Istotnym czynnikiem ryzyka jest również możliwość wprowadzenia niekorzystnej dla Emitenta zmiany przepisów prawa, zwłaszcza gdy taka zmiana dotyczyłaby bezpośrednio działalności windykacyjnej lub miałaby wpływ na prowadzenie takiej działalności. W konsekwencji Spółka mogłaby zostać zmuszona do wprowadzenia zmian w sposobie prowadzenia działalności lub nawet do jej całkowitej reorganizacji. Powyższe zdarzenia mogą w znacznym stopniu negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i operacyjną Spółki Ryzyko związane z wprowadzeniem ograniczeń w sprzedaży wierzytelności i licencjonowania działalności windykacyjnej Działalność Emitenta w sposób istotny opiera się na nabywaniu pakietów wierzytelności od ich pierwotnych wierzycieli. Wprowadzenie ograniczeń, czy zakazu zbywania wierzytelności mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność Spółki. Ograniczenia takie mogą wynikać z przepisów ustawy, zastrzeżenia sformułowanego w umowie, czy specyfiki zobowiązania. W przeszłości, w przypadku wierzytelności konsumenckich, zaistniały próby wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości zbywania wierzytelności przez pierwotnych właścicieli, których podstawą miał być zakaz przetwarzania danych osobowych przez nabywców wierzytelności. Zmiany takie nigdy nie doszły do skutku, a próby wprowadzenia podobnych ograniczeń nie miały miejsca w przypadku należności gospodarczych. Obecnie, zgodnie z wiedzą Emitenta, nie jest planowane wprowadzenie żadnych ograniczeń tego typu, jednak potencjalne ich wystąpienie mogłoby poważnie osłabić możliwości rozwoju Spółki Ryzyko związane z prowadzeniem działalności na podstawie zezwolenia KNF Działalność Emitenta w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego wymaga zezwolenia oraz podlega kontroli KNF. W wypadku niespełniania przez Spółkę wszystkich wymogów ustawowych, zezwolenie to może zostać cofnięte, co wpłynęłoby negatywnie na działalność Spółki, zmuszając Emitenta do ograniczenia lub zaniechania działalności. Obecnie Spóła prowadzi postępowanie przed KNF w celu uzyskania wyżej wymienionej zgody i do dnia sporządzenia Dokumentu postępowanie to nie zostało zakończone Ryzyko związane z możliwością ogłoszenia upadłości przez konsumenta S t r o n a 7

9 Dnia 31 marca 2009 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wprowadziła ona możliwość wszczęcia i przeprowadzenia postępowania upadłościowego wobec konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej następuje likwidacja majątku konsumenta, a uzyskana w ten sposób kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań. Sąd wydaje również postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli konsumenta oraz określa jaka część zobowiązań zostanie umorzona. Istnieje ryzyko, że w przypadku ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne, w stosunku do których Spółka prowadzi działania windykacyjne, kwota uzyskana w postępowaniu likwidacyjnym będzie niższa, niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu windykacyjnym. Wysoka liczba takich przypadków może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta Ryzyko związane ze zmniejszeniem skłonności do outsourcingu windykacji lub sprzedaży wierzytelności Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki osiągane przez Spółkę jest podaż portfeli wierzytelności, ich cena i struktura. Kluczowa jest tutaj skłonność jednostek gospodarczych do sprzedaży wierzytelności wyspecjalizowanym, zewnętrznym podmiotom. Zmiana sposobu zarządzania należnościami w postaci rozszerzenia windykacji z pomocą zasobów wewnętrznych przez znaczącą ilość jednostek gospodarczych może zdecydowanie zmniejszyć podaż pakietów wierzytelności i jednocześnie doprowadzić do wzrostu ich cen. Sytuacja taka może doprowadzić do spadku przychodów Spółki lub obniżenia uzyskiwanej marży, a tym samym do osiągnięcia słabszych wyników finansowych Ryzyko uznania, że działania podejmowane w stosunku do dłużników będących osobami fizycznymi naruszają zbiorowe interesy konsumentów Sytuacja naruszania zbiorowych interesów konsumentów ma miejsce wtedy, gdy podmiot gospodarczy, podczas prowadzenia swojej działalności, przyjmuje praktyki naruszające ogół interesów konsumentów. Ustawodawca nie definiuje dokładnie tego pojęcia, jednak w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zaznacza, że nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. Przykładem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może być stosowanie niedozwolonych zapisów w przyjętych wzorcach umów lub obsługa klienta uniemożliwiająca mu egzekwowanie swoich praw. Spółka ze względu na rodzaj prowadzonej działalności narażona jest na oskarżenie o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, zwłaszcza względem działań podejmowanych w stosunku do osób fizycznych. W takim wypadku Prezes UOKiK może zakazać stosowania takich praktyk, a także nałożyć wysokie kary pieniężne za ich prowadzenie. W wypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów istnieje ryzyko dochodzenia od Spółki roszczeń w postępowaniu grupowym, co może wiązać się ze znacznymi obciążeniami finansowymi Emitenta. Zarówno oskarżenie, jak i wyrok w sprawie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów mogą spowodować pogorszenie wizerunku Spółki i związaną z tym utratę dotychczasowych klientów oraz kłopoty z pozyskaniem nowych Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa podatkowego, ich niejednoznacznością i niejednolitą interpretacją W Polsce często następują zmiany przepisów podatkowych. Niektóre z tych przepisów są niejednoznaczne i często brakuje spójnej i jednolitej interpretacji bądź praktyki organów podatkowych. Spółka nie może zagwarantować, że organy podatkowe nie dokonają odmiennej, niekorzystnej dla Grupy, interpretacji przepisów podatkowych, co może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. S t r o n a 8

10 Szczególnym przykładem jest obciążanie nabywania wierzytelności od pierwotnych właścicieli podatkiem VAT i podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Polskie organy podatkowe w przeszłości stawały często na stanowisku, że usługi polegające na nabyciu wierzytelności w celu windykacji powinny być opodatkowane VAT jako usługi ściągania długów, co budziło powszechne kontrowersje w branży windykacyjnej. Po kilku latach wątpliwości i różnych interpretacji 27 października 2011 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że różnica między wartością nominalną cedowanych wierzytelności a ceną ich sprzedaży nie stanowi wynagrodzenia za tego rodzaju usługę, lecz odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną wartość owych wierzytelności w chwili sprzedaży, która jest uzależniona od wątpliwych perspektyw na ich spłatę i zwiększonego ryzyka niewypłacalności dłużników. W konsekwencji, taka sprzedaż wierzytelności nie jest odpłatną usługą opodatkowaną VAT. Równocześnie jednak nabycia wierzytelności mogą być opodatkowane PCC, ponieważ uznanie, że nabycie portfela wierzytelności za cenę poniżej nominalnej, odzwierciedlającą jego rzeczywistą wartość, nie jest usługą w rozumieniu Dyrektywy VAT Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko niezrealizowania planów Zarządu Głównym celem Spółki jest ciągły rozwój oraz wzmacnianie obecnej pozycji na rynku poprzez świadczenie kompleksowych usług zarządzania należnościami oraz wysoką jakość tych usług. Realizacja przyjętej przez Emitenta strategii uzależniona jest od wielu czynników, które można podzielić na czynniki zewnętrzne oraz czynniki wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych zaliczyć możemy między innymi: koniunkturę gospodarczą, ilość portfeli wierzytelności dostępnych na rynku, dostęp do finansowania, nowo wprowadzone akty prawne i inne regulacje. Spółka nie ma wpływu na występowanie wymienionych zdarzeń, może jednak łagodzić ich skutki, antycypując moment pojawienia się zjawiska i podejmując odpowiednie działania przygotowawcze. Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim efektywność pracy kadry Emitenta, odpowiednio zaplanowana strategia oraz właściwa wycena portfeli wierzytelności. Nie jest możliwie wyeliminowanie wszystkich błędów popełnianych w czasie prowadzania działalności gospodarczej, jednak Spółka podejmuje wszelkie działania mające na celu eliminacje lub zmniejszenie ich częstotliwości, a także minimalizując ich negatywny wpływ na prowadzoną działalność. Brak lub tylko częściowa realizacja celów zadeklarowanych przez Emitenta może mieć negatywny wpływ na osiągane przez nią wyniki finansowe, a jednocześnie na wzrost wartości Spółki. Ponadto w wypadku niezrealizowania prognoz istnieje prawdopodobieństwo utraty zaufania inwestorów i innych jednostek z otoczenia Spółki Ryzyko błędnej wyceny nabytych pakietów wierzytelności Działalność Emitenta obejmuje nabywanie pakietów wierzytelności w celu ich dalszej windykacji i uzyskania przychodu z tego tytułu. Prawidłowa wycena jakości nabywanych pakietów wierzytelności oraz zaoferowanie właściwej ceny podczas przeprowadzanych przetargów jest elementem kluczowym dla realizacji strategii Spółki. Niewłaściwa wycena portfela wierzytelności może doprowadzić do obniżenia pierwotnie prognozowanych zysków lub nawet do poniesienia straty na skutek zbyt niskich wpływów z windykacji. Czynnikami wpływającymi na wycenę portfela wierzytelności są przede wszystkim: rodzaj wierzytelności, kategoria dłużnika, historia spłaty zobowiązań przez dłużnika, a także okres, na jaki zaciągnięte zostały zobowiązania i okres, w którym powinna była nastąpić ich spłata. Właściwa ocena i analiza wymienionych elementów pozwala na dokonanie odpowiednich decyzji w zakresie zakupu portfela i osiągnięcie maksymalnego przychodu. S t r o n a 9

11 Istnieje jednak szereg problemów utrudniających przeprowadzenie takiej analizy. Są to przede wszystkim bardzo duża różnorodność oferowanych pakietów uniemożliwiająca zastosowanie stałych modeli wyceny, brak dostępu do potrzebnych informacji oraz brak specjalistycznej wiedzy z zakresu wyceny portfeli Ryzyko braku zakupu nowych pakietów wierzytelności Podstawowa działalność Spółki to nabywanie pakietów wierzytelności i ich dalsza egzekucja na własny rachunek. Tym samym wyniki osiągane przez Emitenta oraz jego dalszy rozwój w dużym stopniu uzależnione są od ciągłego nabywania nowych portfeli wierzytelności. Rosnąca konkurencja, nieodpowiednia wycena pakietów wierzytelności oraz znaczny spadek liczby oferowanych portfeli mogą doprowadzić do sytuacji, w której Spółka przez pewien okres nie będzie nabywała nowych pakietów wierzytelności. Może to doprowadzić do spadku dynamiki wzrostu Emitenta, ponoszenia kosztów stałych przy braku przychodów oraz, w przypadku dłuższych okresów, do utraty ważnych kontrahentów. Wszystkie te zdarzenia mogą wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Spółki, jak i osiągane przez nią wyniki finansowe Ryzyko utraty doświadczonych pracowników Istotnym czynnikiem dla powodzenia strategii Emitenta jest obecność wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, zaangażowanej w działalność Spółki. Kompetencje, wiedza i doświadczenie pracowników są największą wartością i przewagą konkurencyjną Emitenta. Odejście kluczowych pracowników, zwłaszcza kadry menedżerskiej i zarządzającej, mogłoby negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój Spółki. Natomiast nagła utrata pracowników i pojawienie się konieczności zatrudnienia oraz przeszkolenia nowych osób mogłyby doprowadzić do zmniejszenia wartości osiąganych przychodów, wzrostu kosztów operacyjnych oraz wewnętrznych problemów organizacyjnych Ryzyko awarii systemów informatycznych Do prowadzenia działalności Spółki niezbędne jest wykorzystanie zaawansowanych systemów informatycznych, pozwalających na szybkie przetwarzanie danych, efektywne zarządzanie procesami windykacji oraz dokonanie odpowiedniej wyceny pakietów wierzytelności. Zastosowanie nowoczesnych, specjalistycznych rozwiązań jest również istotną przewagą konkurencyjną Spółki, zapewniająca jej stabilną pozycję na rynku. Awaria systemów informatycznych i spowodowany tym brak dostępu do informacji i odpowiednich narzędzi mogłyby doprowadzić do przestojów i opóźnień w prowadzonej windykacji oraz w nabywaniu nowych portfeli wierzytelności. Także spowodowana awarią, częściowa lub całkowita utrata danych dłużników miałaby negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, a w rezultacie na osiągane przez niego wyniki finansowe Ryzyko utraty bądź ujawnienia danych osobowych dłużników Specyfika branży Emitenta sprawia, że w ramach prowadzonej działalności dane osobowe dłużników przetwarzane są na szeroką skalę. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, dane te podlegają szczególnej ochronie, a ich ujawnienie może doprowadzić do zastosowania sankcji karnych w stosunku do Spółki, czy jej poszczególnych pracowników. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić właściwe zabezpieczenie danych osobowych dłużników, zarówno ze strony technicznej, jak i personalnej. Nie da się jednak wykluczyć sytuacji, w której dane te zostaną ujawnione w sposób niezgodny z prawem, przykładowo na skutek awarii systemów informatycznych lub na skutek działania nieuczciwego pracownika. Zdarzenie takie może spowodować wymierne, negatywne konsekwencje finansowe na skutek nałożonych kar, roszczeń dłużników oraz postępowań sądowych. Ujawnienie informacji osobom nieupoważnionym może mieć także niekorzystny wpływ na wizerunek i renomę Spółki, co może doprowadzić do utraty lub braku możliwości pozyskania nowych klientów. Każda z wymienionych sytuacji mogłaby negatywnie wpłynąć na realizację celów strategicznych Emitenta oraz pogorszyć osiągane przez niego wyniki finansowe. S t r o n a 10

12 Ryzyko pogorszenia się płynności Podstawowa działalność Emitenta to nabywanie portfeli wierzytelności i późniejsza ich windykacja za pomocą własnych organów lub poprzez firmy zewnętrzne. W wypadku gdyby proces windykacji trwał dłużej niż przewidywano lub uzyskane w ten sposób środki byłyby niższe niż wynikało z przeprowadzonej wyceny, istnieje ryzyko przejściowego ograniczenia płynności finansowej Emitenta. Wynikający z tej sytuacji krótkotrwały brak dostępu do środków pieniężnych mógłby spowodować opóźnienia w spłacie zobowiązań Spółki. Rezultatem takiej sytuacji mógłby być spadek zaufania kontrahentów Spółki oraz obniżenie jej wiarygodności kredytowej, co wpłynęłoby negatywnie na jej dalszy wzrost i rozwój Ryzyko postępowań kierowanych przeciwko Emitentowi Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności istnieje ryzyko wszczęcia wobec Emitenta postępowań cywilnych, administracyjnych lub arbitrażowych przez klientów, pracowników oraz kontrahentów. Podmioty wszczynające postępowania mogą oczekiwać od Spółki znacznych sum pieniężnych lub innego rodzaju rekompensaty, co w wypadku rozstrzygnięcia sprawy na korzyść wyżej wymienionych podmiotów, może negatywnie wpłynąć na bieżącą płynność Spółki, a w konsekwencji na osiągane przez nią wyniki finansowe. Znaczącym obciążeniem dla Emitenta byłyby też koszty powstałe na skutek wszczęcia takiego postępowania, w szczególności koszty obrony. Często przedłużające się postępowania mogłyby negatywnie wpłynąć na wewnętrzną sytuację Spółki, jak również doprowadzić do pogorszenia się jej wizerunku i tym samym spowodować trudności w pozyskaniu nowych klientów, pracowników i kontrahentów Ryzyko wzrostu kosztów działalności Spółki W toku działalności prowadzonej przez Emitenta, zachodzi ryzyko, że dynamika wzrostu kosztów prowadzenia działalności będzie wyższa niż dynamika wzrostu przychodów. Sytuacja taka mogłaby spowodować znaczne obniżenie wyników osiąganych przez Spółkę oraz spowolnienie realizacji strategii zarówno operacyjnej jak i finansowej. W przypadku osiągnięcia zysku na niższym niż planowany poziomie lub w wypadku poniesienia straty, możliwości pozyskania kapitałów na rozwój Spółki zostałyby ograniczone. Koszty o największym prawdopodobieństwie wzrostu, a jednocześnie najbardziej istotne ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Emitenta to przede wszystkim koszty wynagrodzeń pracowniczych oraz koszty usług windykacyjnych, z których firma korzysta. Kolejną grupą są koszty związane z obsługą prawną i toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz koszty egzekucji komorniczych. Negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę może mieć także wzrost kosztów dochodzenia wierzytelności, w tym kosztów komunikacyjnych, pocztowych, administracyjnych oraz kosztów rejestrów długów i dłużników Ryzyko upadłości znaczącego dłużnika Istotnym czynnikiem ryzyka w działalności windykacyjnej na własny rachunek jest możliwość ogłoszenia przez dłużnika upadłości. W przypadku rozpoczęcia postępowania upadłościowego lub ugodowego zmniejszają się możliwości windykacyjne Emitenta i zachodzi ryzyko nieodzyskania pewnej części należności lub nawet całej kwoty. Upadłość jednego znaczącego dłużnika lub dużej grupy podmiotów mogłyby negatywnie wpłynąć na przychody osiągane przez Spółkę, a także zwiększyć wartość kosztów ponoszonych w celu odzyskania należności Ryzyko zaprzestania pracy z serwiserami Podczas prowadzenia działalności operacyjnej opartej na nabywaniu portfeli wierzytelności i ich późniejszej windykacji Spółka korzysta z usług serwiserów, to jest firm windykacyjnych odzyskujących zakupione przez Emitenta wierzytelności. Zaprzestanie współpracy z serwiserami mogłoby znacząco ograniczyć możliwości Spółki w zakresie windykacji należności, a tym samym S t r o n a 11

13 ograniczyć ilość nabywanych portfeli wierzytelności. Gdyby w dłuższym okresie czasu Spółka nie podpisała umowy z nowymi serwiserami i nie zwiększyła swoich możliwości w zakresie windykacji, mogłoby to negatywnie wpłynąć na rozwój Spółki, a także na osiągane przez nią wyniki finansowe Ryzyko negatywnego PR wobec Spółki Z racji prowadzonej działalności, Spółka w znacznym stopniu narażona jest na ryzyko wystąpienia prób rozpowszechniania niekorzystnych lub nieprawdziwych informacji na jej temat. Działania takie mogą mieć na celu osłabienia jej wiarygodności w oczach klientów i konkurencji lub też być spowodowane negatywnym nastawieniem dłużników Spółki. Gdyby takie informacje pojawiały się na dużą skalę istnieje ryzyko utraty wiarygodności i renomy Spółki, co może spowodować problemy w pozyskaniu nowych klientów, pracowników i kontrahentów Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi W toku prowadzonej działalności Spółka oraz spółki zależne zawierały i będą zawierać między sobą transakcje jako podmioty powiązane. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki wskazane transakcje zawierane były na warunkach rynkowych. Istnieje jednak ryzyko podważenia przez odpowiednie organy podatkowe charakteru tych transakcji, co może skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych Spółki Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu oraz składem organów statutowych Emitenta CC14 FIZ posiada 57,4 % akcji Emitenta, dających prawo do wykonywania 57,4 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym, CC14 posiada decydujący wpływ na podejmowanie istotnych uchwał w Spółce, w szczególności tych, które wymagają zwykłej większości głosów, np. uchwał w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Nie można zapewnić, że interesy CC14, jako większościowego akcjonariusza Spółki, będą zgodne z interesami Spółki lub jej pozostałych akcjonariuszy. Ponadto Statut przyznaje CC14 osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania dwóch spośród sześciu członków Rady Nadzorczej. Statut przyznaje trzem innym akcjonariuszom (Rubicon NFI, Altus TFI, Paged) osobiste uprawnienie powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej. Jeden członek Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Wynika z tego, że akcjonariusze inni niż czterej najwięksi nie mają istotnego wpływu na skład osobowy Rady Nadzorczej Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect Podejmujący się inwestycji w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect, musi liczyć się z faktem, iż w związku ze stosunkowo krótkim okresem funkcjonowania, rynek ten jest w porównaniu z innymi rynkami mało płynny. Wobec tego należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia trudności ze zbyciem zakupionych przez inwestora papierów wartościowych. Ponieważ rynek ten charakteryzuje się znaczącymi wahaniami cen instrumentów finansowych, decyzje dotyczące inwestycji powinny być rozważane w perspektywie średnio- i długoterminowej. W porównaniu z rynkiem podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych, ryzyko inwestycji na NewConnect jest znacznie większe, co zarówno oznacza możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, ale również dużych strat Ryzyko niedostatecznej płynności rynku, dużej podaży akcji i wahań cen akcji S t r o n a 12

14 Rynek NewConnect jest rynkiem przeznaczonym dla spółek będących we wczesnym etapie rozwoju i/lub niskiej kapitalizacji, a tym samym nie będącym w głównym kręgu zainteresowań dużych inwestorów instytucjonalnych. Cechuje się zatem zdecydowanie niższą płynnością obrotu, co ma istotny wpływ na ryzyko inwestycji w instrumenty finansowe emitowane przez spółkę. Podjęcie decyzji o zmniejszeniu bądź zwiększeniu inwestycji przez inwestora może wiązać się z trudnościami w szybkim zawarciu transakcji oraz uzyskaniem zakładanej stopy zwrotu z inwestycji. Ponadto niska wartość kapitalizacji rynkowej, niedostateczna płynność rynku oraz możliwość znaczącego wpływu wybranych inwestorów na kształtowanie się cen akcji mogą powodować znaczące wahania kursów instrumentów finansowych oddziałując niekorzystnie na podejmowane przez pozostałych inwestorów decyzje inwestycyjne Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów finansowych Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Zgodnie z 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: - na wniosek emitenta, - jeżeli uzna, że wymagają tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, - jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z 12 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: - na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, - jeżeli uzna, że wymagają tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, - wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, - wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Zgodnie z 12 Regulaminu ASO z alternatywnego systemu obrotu wykluczane są instrumenty finansowe emitenta: - w przypadkach określonych przepisami prawa, - jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, - w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące. Zgodnie z 16 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może: - upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, - zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie obrotu, - wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Jeśli decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych emitenta jest wydawana jako sankcja za niewykonywanie przez emitenta obowiązków określonych w Regulaminie ASO, okres zawieszenia obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące. Zgodnie z 16 ust. 3 Regulaminu ASO, jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie obrotu. S t r o n a 13

15 Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów Ryzyko dotyczące możliwości nakładania na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, jeśli emitent nie dopełni obowiązku zgłoszenia w ciągu 14 dni faktu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych, będzie podlegał karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości PLN (sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF. Ponadto KNF może nałożyć na emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. S t r o n a 14

16 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym 2.1. Emitent Firma Spółki: DTP spółka akcyjna Siedziba, adres: ul. Domaniewska 42, Warszawa Numer telefonu: (+48) Numer faksu: (+48) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Nr KRS: REGON: NIP: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: Michał Handzlik Członek Zarządu Jarosław Simbor Członek Zarządu Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta: Działając w imieniu Emitenta, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. S t r o n a 15

17 2.2. Autoryzowany Doradca Firma Spółki: Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Siedziba, adres: ul. Emilii Plater 28, Warszawa Numer telefonu: Numer faksu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Osoby działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: Grzegorz Golec Prezes Zarządu Anna Adamczyk-Przybylska Prokurent Oświadczenie osób działających w imieniu Autoryzowanego Doradcy: Oświadczamy, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę akcji serii A i B wprowadzonych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi akcjami. S t r o n a 16

18 3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent ubiega się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu: (jeden milion) akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii A o numerach od A do A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę DTP S.A (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii B o numerach od B do B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę DTP S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii A i B wynosi ,00 PLN (trzy miliony złotych 00/100) Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami finansowymi Emitenta Akcje Emitenta nie są uprzywilejowane, ani nie są z nimi powiązane świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia Ograniczenia wynikające z treści Statutu oraz zawartych umów cywilnych Statut Spółki nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zbywalności istniejących akcji. Nie ma także umownych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Obrót akcjami emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega regulacjom przewidzianym dla takich spółek w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 154 tej ustawy informacją poufną w rozumieniu ustawy jest określona w sposób precyzyjny informacja, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym: 1) Dana informacja jest określona w sposób precyzyjny, gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartości instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych. 2) Po przekazaniu do publicznej wiadomości dana informacja mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora. S t r o n a 17

19 3) Dana informacja w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych ma charakter informacji poufnej również wtedy, gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt 1 i 2. Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi opisane poniżej zakazy i wymogi, o których mowa w art tejże ustawy, mają zastosowanie między innymi do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Zgodnie z art. 156 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby: 1) posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, posiadaniem w Spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub b) akcjonariusze spółki publicznej, lub c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub d) maklerzy lub doradcy, lub 2) osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 3) osoby posiadające informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna nie mogą: - ujawniać informacji poufnej, - udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. Zgodnie z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1 (zakaz ujawniania informacji poufnej), dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie z art. 156 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu. Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o S t r o n a 18

20 dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku; 2) jednego lub kilku instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku; 3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku. Art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w okresie zamkniętym (definicja poniżej) mówi, że członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą: - nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, albo dokonywać, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi podczas okresu zamkniętego, - działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, z zastrzeżeniem, iż powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: 1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo 2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 3) w wyniku złożenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. Okresem zamkniętym, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest: - okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, - w przypadku raportu rocznego dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, S t r o n a 19

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny TILIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

www.dtpartners.pl Tel.: 22 852 05 52 z siedzibą w Warszawie Fax.: 22 852 05 52 1 przy ul. Domaniewskiej 42 02-672 Warszawa

www.dtpartners.pl Tel.: 22 852 05 52 z siedzibą w Warszawie Fax.: 22 852 05 52 1 przy ul. Domaniewskiej 42 02-672 Warszawa z siedzibą w Warszawie Fax.: 22 852 05 52 1 Michał Handzlik Członek Zarządu Jarosław Simbor Członek Zarządu Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić Państwu skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

Dokument Informacyjny spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Dokument Informacyjny spółki z siedzibą w Bielsku-Białej ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.

PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

RAPORT ROCZNY Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. RAPORT ROCZNY Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze, Mamy przyjemność przedstawić Państwu Raport z działalności spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

www.dtpartners.pl Tel.: 22 852 05 52 z siedzibą w Warszawie Fax.: 22 852 05 52 1 przy ul. Domaniewskiej 42 02-672 Warszawa

www.dtpartners.pl Tel.: 22 852 05 52 z siedzibą w Warszawie Fax.: 22 852 05 52 1 przy ul. Domaniewskiej 42 02-672 Warszawa z siedzibą w Warszawie Fax.: 22 852 05 52 1 Michał Handzlik Członek Zarządu Jarosław Simbor Członek Zarządu Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić Państwu jednostkowy

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny spółki Grupa HRC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny spółki Grupa HRC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny spółki Grupa HRC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII E i F DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

bez barier finansowych

bez barier finansowych DTP S.A. Raport jednostkowy za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. bez barier finansowych Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny z siedzibą w Tychach SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Betacom S.A. ze spółką eo Networks S.A. (dalej łącznie Spółki ) na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny Madkom S.A.

Dokument informacyjny Madkom S.A. Dokument informacyjny Madkom S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia 36.490.000 akcji serii A oraz 5.000.000 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Medica Pro Familia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B i C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne

Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne Regulamin Listy ostrzeżeń SII Zasady ogólne 1. Lista ostrzeżeń SII należy do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i prowadzona jest przez jej pracowników według najlepszej ich wiedzy oraz z dochowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. PREAMBUŁA Podstawowym powodem wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji jest trwająca niestabilna sytuacja na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za maj 2013 r. Bydgoszcz, 11 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

STI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

STI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY STI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. spółki BRIJU S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY. spółki BRIJU S.A. Dokument Informacyjny BRIJU S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY spółki BRIJU S.A. (dawniej FUTURAT S.A.) SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE 1.500.000 AKCJI SERII B, 478.260 AKCJI SERII C, 500.000

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

ACARTUS SPÓ KA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

ACARTUS SPÓ KA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY ACARTUS SPÓ KA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporz dzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Gie Papierów Warto ciowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY EDISON S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY EDISON S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DOKUMENT INFORMACYJNY EDISON S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C, D, E1, E2, E3, E4, E5, E8, E9, F1, F2, F3, F5,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny COMECO SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny COMECO SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny COMECO SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz PDA serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny z siedzibą w Krakowie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii B oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu przyjęto Uchwałą Nr 103/09 Zarządu BondSpot S.A. w dniu 4 listopada 2009 r. zatwierdzono uchwałą Nr 27/O/09 Rady Nadzorczej Bond Spot S.A. w dniu 5 listopada 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie

Dokument Informacyjny Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie Dokument Informacyjny Admiral Boats Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII B ORAZ AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes.

Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes. 1 Informacja to najcenniejszy towar. Zgodzisz się ze mną? - Gordon Gekko Wall Sreet Oliver a Stone a. Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków, jak handel informacją.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku)

PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY. (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) PROGRAM HARMONOGRAMOWEGO SKUPU AKCJI WŁASNYCH ROTOPINO.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Spółka Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C na rynek NewConnect prowadzony jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. LZMO spółka akcyjna

Dokument Informacyjny. LZMO spółka akcyjna Dokument Informacyjny LZMO spółka akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY 4STUDIO Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo