Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym w Teresinie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 47/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia R. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego UNIKONTO w Banku Spółdzielczym w Teresinie opracowano na podstawie tekstów jednolitych regulaminów wprowadzonych Uchwałą Zarządu MBR S.A. nr 28/BC/2007. z dnia r.,

2 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ XVI Postanowienia ogólne Otwarcie UNIKONTA UNIKONTO wspólne Pełnomocnictwa Dysponowanie środkami zgromadzonymi na UNIKONCIE Karty Debet dopuszczalny Zlecenia z UNIKONTA Oszczędnościowe wkłady terminowe Kredyty dla Posiadaczy UNIKONTA Prowizje, opłaty i oprocentowanie środków pieniężnych na UNIKONCIE Telefoniczne usługi na hasło Przekształcenie i przenoszenie UNIKONTA Wypłaty po śmierci Posiadacza UNIKONTA Zamknięcie UNIKONTA Postanowienia końcowe

3 3 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, określają zasady otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych UNIKONTO przez Bank Spółdzielczy w Teresinie. 2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Teresinie zrzeszony w MR Banku S.A. w Warszawie 2) oddział oddział/ filia Banku Spółdzielczego zrzeszonego w MR Banku S.A. w Warszawie 3) UNIKONTO rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych przez Bank, 4) umowa umowa rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego UNIKONTO, 5) Posiadacz UNIKONTA 6) kraj Rzeczpospolita Polska, osoba, która zawarła z Bankiem umowę, a w przypadku konta wspólnego każdy ze współposiadaczy, 7) rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w kraju, 8) nierezydent osoba fizyczna nie mająca miejsca zamieszkania w kraju, 9) komunikat komunikat informacyjny Banku dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych, wywieszany w lokalach Banku, 10) karta karta umożliwiająca pobieranie gotówki oraz dokonywanie transakcji bezgotówkowych w ciężar środków dostępnych na UNIKONCIE, 11) saldo stan środków pieniężnych płatnych na każde żądanie zgromadzonych na UNIKONCIE, 12) debet dopuszczalny saldo ujemne na UNIKONCIE nie przewyższające kwoty określonej w komunikacie, 13) wolne środki środki pieniężne płatne na każde żądanie zgromadzone na UNIKONCIE, powiększone o środki pozostałe do wykorzystania z tytułu udzielonego kredytu albo debetu dopuszczalnego,

4 4 14) saldo debetowe niedopuszczalne saldo ujemne, spowodowane wypłatą kwot przewyższających stan wolnych środków, 15) należności wymagalne należność Banku z tytułu niespłacenia przez Posiadacza zadłużenia w ramach debetu dopuszczalnego w terminie określonym w 27 ust. 3 lub kredytu udzielonego w UNIKONCIE w terminie określonym w umowie kredytu albo wystąpienia salda debetowego, których powstanie upoważnia Bank do podjęcia czynności przewidzianych prawem, zmierzających do zwrotu niespłaconej kwoty debetu lub kredytu wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami windykacyjnymi, 16) data waluty: a) potwierdzony stemplem datownikowym dzień dokonania wpłaty, wypłaty lub wykonania zlecenia płatniczego w oddziale, b) dzień uznania lub obciążenia rachunku Banku w innych bankach w przypadku dokonania wpłaty, wypłaty lub złożenia zlecenia płatniczego w innych podmiotach, 17) taryfa prowizji i opłat obowiązująca w Banku taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności bankowe, 3 UNIKONTO umożliwia: 1) gromadzenie środków pieniężnych, 2) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 3) korzystanie z debetu dopuszczalnego, 4) uzyskanie i wykorzystywanie kredytu, 5) korzystanie z kart, 6) korzystanie z innych usług i produktów oferowanych przez Bank w ramach UNIKONTA, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych umowach oraz regulaminach. 4 UNIKONTA mogą być otwierane przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych: 1) rezydentów dla jednej osoby lub jako wspólne dla kilku osób, 2) nierezydentów dla jednej osoby zatrudnionej przez podmiot mający siedzibę w kraju albo otrzymującej środki z tytułu emerytury, renty, stypendium oraz innych tytułów, wypłacane przez podmiot mający siedzibę w kraju.

5 5 ROZDZIAŁ II Otwarcie UNIKONTA 5 1. Podstawą otwarcia rachunku UNIKONTA jest złożenie przez osobę występującą o jego otwarcie wypełnionej karty Posiadacza UNIKONTA, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Do karty załącza się oświadczenie Klienta o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji o Kliencie, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu. 2. Podpis złożony na Karcie Posiadacza UNIKONTA, w miejscu do tego przeznaczonym, stanowi wzór podpisu Posiadacza rachunku. Bank zobowiązany jest do wykonywania wyłącznie tych dyspozycji, które są podpisane zgodnie ze złożonym wzorem podpisu. 3. Podpis, o którym mowa w ust. 2, składany jest w obecności pracownika Banku z zastrzeżeniem Otwarcie UNIKONTA następuje po zawarciu umowy na piśmie pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, z uwzględnieniem postanowień niniejszego rozdziału. 5. Osoba występująca o otwarcie UNIKONTA zobowiązana jest do okazania pracownikowi Banku dwóch dokumentów potwierdzających jej tożsamość. 6. W umowie, o której mowa w ust. 4, Posiadacz UNIKONTA zobowiązuje się do wnoszenia na UNIKONTO systematycznych wpłat. 7. Osoba występująca o otwarcie UNIKONTA składa w Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, które stanowi podstawę dla Banku do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w przypadku powstania i niespłacenia w określonym terminie należności wymagalnej. 8. Nierezydent występujący o otwarcie UNIKONTA przedstawia zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu w kraju lub dokument potwierdzający otrzymywanie renty, emerytury, stypendium lub środków z innych źródeł. 9. W przypadku braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, Bank może wyrazić zgodę na otwarcie rachunku umiejscowionego. Posiadacz umiejscowionego UNIKONTA może dokonywać wypłat środków pieniężnych wyłącznie w Banku prowadzącym umiejscowione UNIKONTO. 10. Posiadacz umiejscowionego UNIKONTA nie może składać dyspozycji powodujących powstanie dopuszczalnego salda debetowego. 11. Bank zastrzega sobie prawo odmowy otwarcia UNIKONTA Bank otwiera UNIKONTO w ramach istniejącego lub nowo nadanego numeru rachunku. 2. Umowa zawierana jest na czas oznaczony lub nie oznaczony Dopuszcza się otwarcie UNIKONTA drogą korespondencyjną. W tym celu osoba występująca o otwarcie rachunku nadsyła do Banku wypełnioną kartę Posiadacza UNIKONTA oraz podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę rachunku.

6 6 2. Tożsamość osoby, występującej o otwarcie UNIKONTA drogą korespondencyjną oraz własnoręczność złożonego przez nią podpisu na karcie Posiadacza UNIKONTA oraz druku umowy, powinna być poświadczona przez jedną z następujących instytucji: 1) w kraju: a) notariusza, b) upoważnionego przedstawiciela Banku, 2) za granicą: a) polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub inną równorzędną z tymi placówkami, b) polską placówkę bankową lub finansową za granicą, c) notariusza, d) kierownika instytucji pod stemplem firmowym i imienną pieczątką osoby poświadczającej w przypadku osób zatrudnionych lub delegowanych do pracy za granicę w polskich instytucjach. ROZDZIAŁ III UNIKONTO wspólne 8 1. Bank może otwierać i prowadzić rachunki wspólne dla osób fizycznych o tożsamym statusie dewizowym, mającym pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Podstawą otwarcia rachunku wspólnego jest podpisanie umowy pomiędzy Współposiadaczami a Bankiem. 3. Z chwilą zawarcia umowy o prowadzenie UNIKONTA wspólnego Współposiadacze stają się wierzycielami solidarnymi Banku. Z tą chwilą wyrażają nieodwołalną zgodę na dysponowanie przez każdego z nich bez ograniczeń środkami pieniężnymi znajdującymi się na UNIKONCIE oraz na dokonywanie samodzielnie wszelkich czynności wynikających z umowy, łącznie z jej wypowiedzeniem i podjęciem salda rachunku z chwilą jego zamknięcia. 4. Działania lub zaniechanie działań jednego Współposiadacza rachunku, jak również jego pełnomocnika wywołują skutki dla drugiego Współposiadacza rachunku 5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania dyspozycji złożonych przez Współposiadaczy, będących wynikiem odmiennej decyzji każdego z nich. 6. Bank nie przyjmuje zastrzeżeń złożonych przez jednego ze Współposiadaczy, dotyczących niehonorowania dyspozycji innego Współposiadacza, chyba że zostanie przedstawione prawomocne postanowienie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego. 7. Współposiadacze odpowiadają solidarnie wobec Banku za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez każdego ze Współposiadaczy w ramach umowy 8. Każdy ze Współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych Współposiadaczy, o ile umowa nie stanowi inaczej Z rachunków wspólnych nie mogą być pokrywane wydatki z tytułu kosztów pogrzebu Współposiadacza rachunku. 2. Bank nie przyjmuje oświadczeń w sprawie dyspozycji na wypadek śmierci od Współposiadaczy rachunków wspólnych.

7 7 ROZDZIAŁ IV Pełnomocnictwa Posiadacz UNIKONTA mający pełną zdolność do czynności prawnych może w formie pisemnej udzielić pełnomocnictwa do dysponowania UNIKONTEM innej osobie fizycznej. 2. Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) stałe: a) bez ograniczeń, w ramach którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku, z zastrzeżeniem 11, b) szczególne, w ramach którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza UNIKONTA w treści pełnomocnictwa, 2) jednorazowe, w ramach którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności, ściśle określonej w treści pełnomocnictwa. 3. W przypadku braku dokładnego określenia rodzaju pełnomocnictwa, udzielone pełnomocnictwo traktuje się jako ogólne, tj. bez ograniczeń. 4. Posiadacz rachunku decyduje o zakresie udzielanego pełnomocnictwa i w czasie obowiązywania umowy rachunku może dokonywać jego zmian Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw. 2. Pełnomocnik nie może złożyć dyspozycji na wypadek śmierci Podpis Posiadacza lub w przypadku UNIKONTA wspólnego podpisy Współposiadaczy na pełnomocnictwie muszą być złożone w obecności pracownika Banku prowadzącego rachunek, z zastrzeżeniem Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana. 3. Pełnomocnictwo staje się skuteczne z chwilą złożenia wzoru podpisu przez pełnomocnika na karcie informacyjnej pełnomocnika, stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu. 4. Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku wspólnym następuje na podstawie zgodnego oświadczenia Współposiadaczy UNIKONTA. 5. Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa Udzielenie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa może być dokonane korespondencyjnie. W takim przypadku tożsamość Posiadacza UNIKONTA i własnoręczność jego podpisu powinny być poświadczone, zgodnie z postanowieniami 7 ust W przypadku pełnomocnictwa udzielonego drogą korespondencyjną, pełnomocnictwo to staje się skuteczne od momentu wpływu pełnomocnictwa do Banku prowadzącego rachunek wraz ze wzorem podpisu pełnomocnika/ów, poświadczonym zgodnie z 7 ust.2 3. Pełnomocnictwo wystawione w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

8 8 4. O przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia pełnomocnictwa udzielonego drogą korespondencyjną Bank informuje pisemnie Posiadacza UNIKONTA. 14 Pełnomocnictwo jednorazowe powinno zawierać imię i nazwisko Posiadacza UNIKONTA i osoby upoważnionej oraz inne dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości pełnomocnika, rodzaj czynności, do której osoba ta została upoważniona oraz podpis Posiadacza UNIKONTA złożony w obecności pracownika Banku lub poświadczony zgodnie z postanowieniami 7 ust Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na UNIKONCIE wspólnym może być odwołane na podstawie dyspozycji jednego ze Współposiadaczy. 2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, z których wynika odwołanie bądź wygaśnięcie uprawnień pełnomocnika do dysponowania rachunkiem, są skuteczne od chwili ich doręczenia do oddziału Banku prowadzącego UNIKONTO. 16 Umocowanie wygasa wskutek: 1) śmierci Posiadacza UNIKONTA lub pełnomocnika, 2) rozwiązania umowy, 3) odwołania pełnomocnictwa, 4) upływu terminu na jaki zostało udzielone. ROZDZIAŁ V Dysponowanie środkami zgromadzonymi na UNIKONCIE 17 Posiadacz UNIKONTA swobodnie dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym w ramach obowiązujących przepisów prawa, na zasadach określonych w umowie i Regulaminie Wpłat na UNIKONTO można dokonywać w formie: 1) gotówkowej w kasach oddziałów Banku, innych banków i placówkach pocztowych, 2) bezgotówkowej z rachunków bankowych i poleceń wypłaty z zagranicy. 2. Wpłaty środków pieniężnych może dokonać osoba znająca numer i nazwę UNIKONTA. 3. Bank ma prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości osoby dokonującej wpłaty środków pieniężnych. 19 Wypłaty z UNIKONTA mogą być realizowane w formie: 1) gotówkowej, na podstawie: a) ustnej dyspozycji tylko w oddziale prowadzącym UNIKONTO, b) karty, c) innych dokumentów bankowych, 2) bezgotówkowej, na podstawie: a) poleceń przelewu,

9 9 b) poleceń wypłaty za granicę, zgodnie z przepisami dotyczącymi obrotu dewizowego, c) poleceń zapłaty, d) obciążeń za transakcje realizowane przy użyciu karty, e) innych dokumentów obciążeniowych wystawionych przez Bank. 20 Bank dokonuje wypłat z rachunku na podstawie dyspozycji Posiadacza UNIKONTA lub jego pełnomocnika. Dla ważności dyspozycji wypłaty konieczne jest złożenie przez Posiadacza lub pełnomocnika podpisu zgodnego ze wzorem podpisu złożonym w Banku Bank odpowiada za wykonanie dyspozycji rozliczeniowych składanych przez Posiadacza UNIKONTA lub jego pełnomocnika zgodnie z ich treścią. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z błędu w treści dyspozycji złożonej przez Posiadacza UNIKONTA lub jego pełnomocnika. 3. Bank odpowiada za niewykonanie dyspozycji składanych przez Posiadacza rachunku zgodnie z ich treścią, do wysokości faktycznie poniesionej przez Posiadacza rachunku z tego tytułu szkody. 4. Jeżeli polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego złożone przez Posiadacza rachunku jest wykonywane przez kilka banków, każdy z tych banków ponosi wraz z pozostałymi solidarną odpowiedzialność wobec Posiadacza rachunku za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem polecenia. 5. Bank odmawia wykonania dyspozycji składanych przez Posiadacza w przypadku: 1) braku środków na rachunku, 2) zakazu dokonywania wypłat, wydanego przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inny właściwy organ, 3) braku okazania na żądanie pracownika Banku dowodu tożsamości lub innych danych identyfikujących Posiadacza rachunku (hasło, login), 4) niezgodności podpisu na dyspozycji ze wzorem podpisu złożonym w Banku, 5) wydania dyspozycji naruszającej powszechnie obowiązujące przepisy prawa Posiadacz UNIKONTA rezydent zobowiązany jest zamieszczać na zleceniach składanych na rzecz beneficjenta będącego nierezydentem, przy tytule płatności, klauzulę Płatność na rzecz nierezydenta. 2. Na żądanie Banku rezydent składający zlecenie, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające, że dana płatność stanowi obrót dewizowy, którego dokonywanie nie wymaga zezwolenia dewizowego, a w przypadku niemożności ich przedstawienia, złożyć pisemne oświadczenie w sprawie przyczyn braku dokumentów i terminu ich przedstawienia. 3. W przypadku odmowy spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, Bank odmawia realizacji zlecenia.

10 Bank zobowiązuje się do realizacji dyspozycji Posiadacza UNIKONTA lub jego pełnomocnika bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych dla Banku od dnia jej otrzymania. 2. Bank zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za przekroczenie z winy Banku terminu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wysokości odsetek od kwoty nieprawidłowo wykonanej dyspozycji, obliczonych według stopy procentowej właściwej dla UNIKONTA. 24 Bez dyspozycji Posiadacza UNIKONTA Bank realizuje w ciężar jego rachunku płatności dotyczące: 1) należnych Bankowi prowizji i opłat przewidzianych w obowiązującej w Banku taryfie prowizji i opłat, 2) realizacji tytułów wykonawczych sądowych i administracyjnych, 3) potrącenia zadłużenia wymagalnego wobec Banku, kosztów windykacji, należnych Bankowi, odsetek, prowizji i opłat - wynikających z umowy bądź przepisów bankowych, 4) zmniejszenia stanu środków pieniężnych na rachunku, spowodowanego sprostowaniem błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej operacji lub reklamacji, 5) potrącenia wierzytelności banku, której termin wymagalności jeszcze nie nadszedł, jeżeli Posiadacz rachunku będący dłużnikiem został postawiony w stan likwidacji, oraz we wszystkich tych przypadkach, gdy służy Bankowi prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności; potrącenie nie może być dokonane w zakresie w jakim wierzytelność z rachunku bankowego została zajęta jako przedmiot egzekucji należności z tytułu zobowiązań podatkowych. ROZDZIAŁ VI Karty 25 Posiadacz UNIKONTA może otrzymać w Banku karty własne bankomatowe oraz międzynarodowe. 26 Szczegółowe zasady wydawania i funkcjonowania kart określają odrębne regulaminy. ROZDZIAŁ VII Debet dopuszczalny Posiadacz UNIKONTA może wystawiać dyspozycje powodujące powstanie debetu dopuszczalnego, jeżeli po otwarciu rachunku i dokonaniu pierwszych wpłat saldo na

11 11 UNIKONCIE, na początek dnia operacyjnego, osiągnie stan równy co najmniej maksymalnej kwocie debetu dopuszczalnego, którego wysokość ustala się w kwocie 400,00 zł. 2. Debet, o którym mowa w ust. 1 jest uruchamiany na wniosek klienta, według określonego przez Bank wzoru. 3. Debet dopuszczalny powinien być spłacony nie później niż w ciągu 30 dni, liczonych od dnia jego wystąpienia. 4. W następnym dniu po spłacie debetu dopuszczalnego Posiadacz UNIKONTA może ponownie wystawiać dyspozycje obciążeniowe do ustalonej kwoty debetu dopuszczalnego. 5. Bank może wstrzymać możliwość wystawiania dyspozycji, o których mowa w ust. 1, w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza UNIKONTA warunków umowy lub Regulaminu Od zadłużenia w ramach debetu dopuszczalnego pobierane są odsetki w wysokości stopy procentowej określonej przez Bank dla debetu dopuszczalnego na UNIKONCIE, obowiązującej w okresie utrzymania się tego debetu na koncie. Odsetki nalicza się od dnia operacji powodującej powstanie debetu dopuszczalnego do dnia poprzedzającego wpłatę likwidującą ten debet włącznie, z uwzględnieniem daty waluty. 2. Odsetki od debetu dopuszczalnego pobierane są w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca, z wolnych środków na koncie. Nie spłacone odsetki od debetu dopuszczalnego pokrywane są w pierwszej kolejności z najbliższych wpływów na UNIKONCIE W przypadku powstania należności wymagalnych, od kwoty tych należności Bank pobiera podwyższone odsetki w wysokości 1,5 stopy oprocentowania dla debetu dopuszczalnego. 2. Wystąpienie dyspozycji nie mających pokrycia w wolnych środkach pieniężnych na UNIKONCIE oraz niespłacenie należności wymagalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty może spowodować zamknięcie UNIKONTA i podjęcie czynności windykacyjnych. 3. Koszty postępowania windykacyjnego obciążają Posiadacza UNIKONTA. ROZDZIAŁ VIII Zlecenia z UNIKONTA Posiadacz UNIKONTA może złożyć w Banku dyspozycję dokonywania w jego imieniu stałych zleceń płatniczych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu. 2. W przypadku zleceń stałych, o których mowa w ust. 1, o zmiennych kwotach zobowiązań, Posiadacz UNIKONTA we własnym zakresie występuje z wnioskiem do jednostki świadczącej usługi o przesyłanie rachunków do Banku prowadzącego UNIKONTO w celu ich opłacania, lub sam dostarcza je do oddziału Banku. 3. W przypadku wpływu rachunków, o których mowa w ust. 2, w czasie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu płatności, Bank nie odpowiada za nieterminowe regulowanie należności.

12 12 4. Posiadacz UNIKONTA może wydać Bankowi dyspozycję wykonania jednorazowego zlecenia płatniczego. 5. Realizacja zleceń następuje na podstawie złożonej prawidłowo dyspozycji z wolnych środków na rachunku. Bank nie wykonuje zlecenia i nie odpowiada za jego niewykonanie, jeżeli realizacja zlecenia spowodowałaby powstanie salda debetowego Posiadacz UNIKONTA może złożyć zlecenie, o którym mowa w 30: a) osobiście w Banku prowadzącym UNIKONTO, b) za pośrednictwem poczty, c) w inny uzgodniony sposób (np. przez Internet, w ramach usługi Internet Banking). 2. Posiadacz UNIKONTA może dokonać modyfikacji zlecenia płatniczego albo jego odwołania: a) pisemnie w siedzibie Banku, b) telefonicznie, w ramach usługi na hasło, c) przez Internet, w ramach usługi Internet Banking, na co najmniej jeden dzień roboczy przed terminem realizacji zlecenia. 32 Posiadacz UNIKONTA, który udzielił wierzycielowi zgody do obciążania rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty kwotami wynikającymi z zobowiązań w umownych terminach zapłaty, przesyła wierzycielowi jeden egzemplarz tej zgody, natomiast drugi egzemplarz składa w oddziale Banku prowadzącym UNIKONTO. ROZDZIAŁ IX Oszczędnościowe wkłady terminowe Posiadacz UNIKONTA może złożyć w oddziale Banku prowadzącym UNIKONTO dyspozycję przelewu środków na rachunki oszczędnościowych wkładów terminowych oferowanych przez Bank. 2. Szczegółowe warunki prowadzenia rachunków oszczędnościowych wkładów terminowych określają odrębnie zawarte umowy oraz regulaminy obowiązujące w Banku. ROZDZIAŁ X Kredyty dla Posiadaczy UNIKONTA Na wniosek Posiadacza UNIKONTA Bank może udzielić konsumenckiego kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym UNIKONTO. 2. Szczegółowe warunki dotyczące udzielania i spłaty kredytów, o których mowa w ust. 1, są określone w odrębnie zawartych umowach oraz odrębnych regulaminach, obowiązujących w Banku. 3. Posiadacz UNIKONTA nie może jednocześnie korzystać z kredytu i debetu dopuszczalnego w UNIKONCIE.

13 13 ROZDZIAŁ XI Prowizje, opłaty i oprocentowanie środków pieniężnych na UNIKONCIE Za czynności związane z obsługą UNIKONTA pobierane są prowizje i opłaty przewidziane w Taryfie prowizji i opłat obowiązującej w Banku. Wyciąg z Taryfy obowiązującej na dzień podpisania umowy rachunku bankowego stanowi załącznik do umowy UNIKONTA i jest jej integralną częścią. 2. Należne opłaty i prowizje Bank pobiera potrącając je z salda rachunku. 3. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat lub prowizji. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych czynników: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności, 4. Informacje o zakresie zmian i wysokości stosowanych w Banku opłat i prowizji za czynności związane z obsługą UNIKONTA przesyłane są klientom w trybie określonym w Środki pieniężne gromadzone na UNIKONCIE są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, w wysokości określonej w odrębnych przepisach. 2. Wysokość obowiązującego oprocentowania środków zgromadzonych na UNIKONTACH oraz zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku. 3. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na UNIKONCIE naliczane są za okres od dnia powstania lub zmiany salda do dnia poprzedzającego zmianę salda lub likwidację rachunku bankowego i kapitalizowane na koniec kwartału kalendarzowego. 4. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oprocentowania środków pieniężnych bez konieczności wypowiadania umowy, w przypadku wystąpienia zmiany przynajmniej jednego z poniższych czynników: 1) wysokości podstawowych stóp procentowych określanych przez Radę Polityki Pieniężnej, 2) wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym kwartale w relacji do kwartału poprzedzającego zmianę oprocentowania, 3) poziomu rezerw obowiązkowych obwieszczanych przez Prezesa NBP, 4) ceny pieniądza na rynku międzybankowym. 5. Do obliczania stosuje się formułę 365/365, co oznacza, że odsetki są liczone za rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365 dni. ROZDZIAŁ XII Telefoniczne usługi na hasło Posiadacz UNIKONTA może złożyć w Banku prowadzącym UNIKONTO pisemną dyspozycję, dotyczącą korzystania z telefonicznych usług na hasło, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu.

14 14 2. Po przyjęciu przez Bank dyspozycji, o której mowa w ust. 1, Posiadacz UNIKONTA może telefonicznie po podaniu numeru rachunku bankowego oraz hasła: 1) uzyskać informację o kwocie wolnych środków oraz obrotach na UNIKONCIE, 2) dokonać modyfikacji zleceń płatniczych lub ich odwołania, 3. Modyfikacja zleceń płatniczych lub ich odwołanie za pośrednictwem usługi na hasło wymaga niezwłocznego pisemnego potwierdzenia Posiadacza, nie później niż 14 dni od dokonanych zmian. 38 W przypadku realizacji przez oddział Banku dyspozycji, o której mowa w 37 ust. 2 pkt 2, Posiadacz UNIKONTA może określić limit kwoty, do której Bank może dokonywać zmiany kwot zleceń płatniczych. Zmiana kwoty zlecenia przewyższająca określony limit może być dokonana wyłącznie po złożeniu przez Posiadacza UNIKONTA pisemnej dyspozycji w Banku prowadzącym UNIKONTO. ROZDZIAŁ XIII Przekształcenie i przenoszenie UNIKONTA Posiadacz UNIKONTA może złożyć dyspozycję przekształcenia UNIKONTA: 1) prowadzonego dla jednej osoby na UNIKONTO wspólne, 2) wspólnego na jedno albo dwa UNIKONTO. 2. Przekształcenie UNIKONTA następuje po złożeniu przez Posiadacza/ Współposiadaczy UNIKONTA stosownego oświadczenia woli o przekształceniu. 4. Przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, Bank dokonuje po zwróceniu blankietów czekowych i kart wydanych do przekształcanego UNIKONTA. 5. UNIKONTO, którego Posiadacz jest zadłużony z tytułu debetu dopuszczalnego albo kredytu, nie może być przekształcone. 6. Okres posiadania przekształcanego UNIKONTA zalicza się do okresu posiadania nowo otwartego UNIKONTA. ROZDZIAŁ XIV Wypłaty po śmierci Posiadacza UNIKONTA W razie śmierci Posiadacza UNIKONTA Bank dokonuje wypłat środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, z uwzględnieniem 41 i 42, w następującej kolejności: 1) kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu Posiadacza UNIKONTA, z zastrzeżeniem 9 ust.1, 2) kwotę równą wpłatom na rachunek, dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat,

15 15 3) kwotę określoną przez Posiadacza UNIKONTA w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, 4) wypłaty z tytułu postanowienia sądu o nabyciu spadku. 2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, nie należą do spadku po zmarłym Posiadaczu UNIKONTA Bank dokonuje wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu Posiadacza UNIKONTA do rąk osoby, która przedstawi oryginały rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Posiadacza UNIKONTA oraz akt zgonu Posiadacza UNIKONTA. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza UNIKONTA, w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego. 3. Bank jest zwolniony od wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa w 41 ust. 1 pkt 2, jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu wypłacającego świadczenie lub uposażenie dokonał z tych rachunków wypłat innym uprawnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub części, oraz w terminie 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym ten organ, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty. 4. Bank nie odpowiada za szkody wynikające z wykonania czynności, o których mowa w 40 ust. 1 pkt 2 i 41 ust. 3. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi organ wypłacający świadczenie lub uposażenie, który wystąpił z wnioskiem Posiadacz UNIKONTA może złożyć w Banku pisemną dyspozycję, zlecając dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku określonej kwoty pieniężnej wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu), z zastrzeżeniem 9 ust Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza UNIKONTA. 3. Jeżeli Posiadacz UNIKONTA wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 4. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 5, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza UNIKONTA. 5. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza UNIKONTA zmieniona lub odwołana na piśmie. 6. Dyspozycja wygasa z dniem zamknięcia rachunku.

16 16 ROZDZIAŁ XV Zamknięcie UNIKONTA Zamknięcie rachunku następuje z chwilą rozwiązania umowy. 2. Rozwiązanie umowy następuje w przypadku: 1) śmierci Posiadacza UNIKONTA, 2) wypowiedzenia umowy przez Posiadacza UNIKONTA lub Bank. 3. Posiadacz UNIKONTA może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zaczyna biec od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, według załącznika nr 9 do niniejszego Regulaminu. 4. Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku: 1) podania przez Posiadacza UNIKONTA nieprawdziwych informacji przy zawieraniu umowy, 2) niespłacenia należności wymagalnych, 3) braku obrotów na UNIKONCIE utrzymującego się co najmniej w okresie jednego roku, poza okresowym dopisywaniem odsetek, jeśli stan środków nie przekracza minimalnej kwoty określonej w komunikacie, 4) wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa uniemożliwiających dalsze prowadzenie rachunku. 5. Bank dokonuje wypowiedzenia umowy rachunku bankowego w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny i wysyła je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Okres wypowiedzenia jest skuteczne od daty odbioru listu poleconego przez klienta. 6. W szczególnych wypadkach na wniosek Posiadacza UNIKONTA dopuszcza się rozwiązanie umowy w innym terminie niż 30 dniowy okres wypowiedzenia, ale po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Banku., po zwróceniu wszystkich kart, blankietów czekowych i po określeniu sposobu zadysponowania środkami pozostałymi na rachunku. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Zarząd Banku lub Prezes Zarządu, w ramach pełnomocnictwa W przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank, Posiadacz UNIKONTA najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia winien złożyć dyspozycję odnośnie środków pieniężnych pozostałych na rachunku. 2. Brak dyspozycji Posiadacza UNIKONTA, o której mowa w ust. 1 powoduje, iż środki pozostałe na rachunku po upływie okresu wypowiedzenia zostają przeksięgowane na konto zamkniętych rachunków bankowych i nie podlegają oprocentowaniu. 45 Rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku wspólnego UNIKONTA następuje w przypadku: 1) wypowiedzenia umowy rachunku przez jednego ze Współposiadaczy, 2) wypowiedzenia umowy rachunku przez Bank z zachowaniem warunków określonych w 43 ust. 4 3) zmiany statusu dewizowego jednego ze Współposiadaczy, 4) sądowego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu jednego ze Współposiadaczy,

17 17 5) śmierci jednego ze Współposiadaczy. 46 Poza przypadkami określonymi w 43 ust. 4, Bank może wypowiedzieć umowę w przypadku gdy Posiadacz UNIKONTA: 1) wydał dyspozycję powodującą powstanie salda debetowego, 2) naruszył postanowienia umowy kredytu dla Posiadaczy UNIKONTA, 3) nie spłacił w terminie debetu dopuszczalnego. 47 Posiadacz UNIKONTA wypowiadając umowę potwierdza zgodność salda zamykanego UNIKONTA, podaje sposób zadysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na UNIKONCIE lub dokonuje spłaty debetu dopuszczalnego, kredytu albo salda debetowego wraz z należnymi odsetkami. 48 Posiadacz UNIKONTA obowiązany jest do zwrotu kart wydanych do UNIKONTA, nie później niż w dniu jego zamknięcia. ROZDZIAŁ XVI Postanowienia końcowe Bank powiadamia Posiadacza UNIKONTA o zmianach salda na rachunku, przekazując - raz w miesiącu bezpłatnie - miesięczne zbiorcze zestawienie operacji dokonanych na UNIKONCIE z ustaleniem salda rachunku. 2. Posiadacz UNIKONTA może złożyć w Banku pisemną dyspozycję, na podstawie której Bank będzie przekazywał wyciągi bankowe po każdej zmianie salda. 3. Zbiorcze zestawienie operacji lub wyciągi bankowe mogą być: 1) odbierane w Banku prowadzącym UNIKONTO przez Posiadacza UNIKONTA, pełnomocnika lub inne osoby upoważnione na piśmie, 2) wysyłane pocztą na adres wskazany do korespondencji. 4. Wyciągi nie odebrane w terminie 30 dni od daty księgowania będą wysyłane pocztą na adres Posiadacza UNIKONTA. 50 W przypadku stwierdzenia mylnego zapisu lub nieprawidłowo wykazanego salda Posiadacz UNIKONTA powinien zgłosić ten fakt w oddziale Banku prowadzącym rachunek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zbiorczego zestawienia lub wyciągu. Zgłoszone niezgodności w zapisach, po uprzednim ich sprawdzeniu i potwierdzeniu, zostaną przez Bank skorygowane Posiadacz UNIKONTA zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Banku prowadzącego rachunek o zmianie nazwiska, adresu lub innych danych mających istotny wpływ na prowadzenie rachunku, według załącznika nr 10 do niniejszego Regulaminu.

18 18 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niedopełnienia obowiązku określonego w ust Środki pieniężne na UNIKONCIE są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości i według zasad określonych postanowieniami ustawy Prawo bankowe. 53 W komunikatach podawane są do wiadomości Posiadaczy UNIKONTA m.in.; 1) obowiązujące stopy oprocentowania, 2) wysokość kwoty debetu dopuszczalnego w UNIKONCIE, 3) wysokość kwoty wolnej od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, 4) wysokość realizowanej kwoty dyspozycji na wypadek śmierci, 5) wysokość opłat i prowizji za czynności bankowe związane z obsługą UNIKONTA, 6) informacje dotyczące zmian w Regulaminie, wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa Bank zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 2. O zakresie zmian wprowadzanych w Regulaminie Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza UNIKONTA, przesyłając listem poleconym lub w inny dowolny sposób za pokwitowaniem, tekst wprowadzonych zmian lub zaktualizowaną wersję Regulaminu. 3. Wszelkie pisma kierowane przez Bank do Posiadacza UNIKONTA na ostatni wskazany przez niego adres, uważa się za doręczone. 4. Posiadacz UNIKONTA nie akceptujący wprowadzanych zmian, może złożyć w Banku pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian (załącznik nr 8 do Regulaminu), w terminie określonym przez Bank w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzanych zmian. 5. Termin, o którym mowa w ust. 4, nie może być krótszy niż 15 dni od dnia wysłania przez Bank zawiadomienia. 6. Złożenie przez Posiadacza UNIKONTA oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, powoduje rozwiązanie przez Posiadacza UNIKONTA umowy, o której mowa w 5 ust. 4, w terminie 15 dni od daty złożenia tego oświadczenia do Banku. 7. W oświadczeniu Posiadacz UNIKONTA zobowiązany jest zadysponować środkami znajdującymi się na rachunku. 55 Wierzytelności Posiadacza UNIKONTA, wynikające z umowy, nie mogą być przenoszone w formie cesji. 56 Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają wypowiedzenia warunków umowy i Regulaminu, a informacje o tych zmianach Bank zamieszcza w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku. 57

19 19 Bank zapewnia Posiadaczowi UNIKONTA zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe. 58 Bank zapewnia ochronę danych osobowych Posiadacza UNIKONTA i pełnomocnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). 59 Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 60 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych wystawieniem książeczki oszczędnościowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 30.08.2016 Zarządzenie Zarządcy Komisarycznego Nr: 20/K/2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie...

Spis treści. 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2. 3. Terminy depozytów... 4. 4. Oprocentowanie... Spis treści str. 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Otwieranie rachunków depozytów terminowych w walucie polskiej...2 3. Terminy depozytów...... 4 4. Oprocentowanie... 5 5. Udostępnianie odsetek posiadaczom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 50/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:...

UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:... UMOWA Nr... OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UNIKONTO... (nazwa UNIKONTA) zawarta w dniu... Modulo klienta:... Modulo klienta:...* Numer rachunku... Wzór podpisu Posiadacza rachunku Wzór podpisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Suszu. Susz, luty 2006 r. Spis treści... 1...1 Spis treści...2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ RAFINERIA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI?

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Po naszej śmierci pełnomocnictwa do naszego konta wygasają Wypłata środków z rachunku bankowego następuje na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH Załącznik nr 1 do Uchwały 61/2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2006 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009 roku. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WISŁA 7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012 r. Jacek Gębala, Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-P BS z/s w Pasłęku nr 87/2008 z dnia 14.07.2008 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym z/s

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, lipiec 2005 rok Spis treści... 1 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA... 1 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r.

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r. . Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w kowalu

Bank Spółdzielczy w kowalu Bank Spółdzielczy w kowalu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Kowal kwiecień 2005r. Spis treści Spis treści 2 ROZDZIAŁ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez BS rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm mbiznes konto z opcją mtransfer w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 stycznia 2016 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (Pełna funkcja rozliczeniowa) Załącznik nr. 4 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Załącznik do Uchwały Zarządu nr 8 z dnia 22.07.2008 r. Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej Lublin 2008 1 Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo