Fundusze inwestycyjne zamknięte - analiza polskiego rynku instytucji zbiorowego pomnażania kapitału

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze inwestycyjne zamknięte - analiza polskiego rynku instytucji zbiorowego pomnażania kapitału"

Transkrypt

1 Raport 9/2015 Fundusze inwestycyjne zamknięte - analiza polskiego rynku instytucji zbiorowego pomnażania kapitału autor: Justyna Jakoniuk, Antoni Serednicki INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem w ekonomii ul. Cystersów 13A/ Kraków NIP: Regon: tel. +48 (12)

2 Spis treści Istota Funduszy Inwestycyjnych Polska na tle światowego rynku funduszy inwestycyjnych Uczestnicy rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce Strona popytu Inwestorzy Strona podaży - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce Stopień koncentracji rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych Perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce Podsumowanie Dalsze badania Spis rysunków, tabel i wykresów

3 Streszczenie Niniejszy raport przedstawia analizę funduszy inwestycyjnych na rynku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Instytucje zbiorowego inwestowania zyskują uznanie w oczach rodzimych inwestorów, ogólna liczba funduszy inwestycyjnych wzrastała w każdym roku poczynając od 2003 (wyjątkiem był jedynie rok 2013). Wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne, również znacząco wzrasta. Jedynym okresem, któremu towarzyszył spadek wartości aktywów i odpływ klientów, był kryzys gospodarczy w latach Poczynając od roku 2009 pieniądze powierzane w zarządzanie funduszom są coraz większe, dotyczy to również ich udziału w całkowitej wartości oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. Rodzime prawo jest stosunkowo restrykcyjne w odniesieniu do instytucji zbiorowego inwestowania, mimo to w ofercie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych znajdziemy szeroki wachlarz rozwiązań, dostosowanych do odmiennych potrzeb inwestorów. W prezentowanym raporcie przedstawione zostaną podstawowe formy funduszy inwestycyjnych i kluczowe aspekty prawne związane z ich działalnością. Przybliżona zostanie struktura rynku w latach oraz wyniki osiągnięte w okresie ostatnich 60 miesięcy w poszczególnych segmentach. Przybliżona zostanie również charakterystyka analogicznego rynku w Europie i na Świecie, stanowiąca odniesienie dla rynku Polskiego. Na tej podstawie przedstawione zostaną perspektywy rozwoju rodzimego rynku w okresie najbliższych 5 lat

4 Istota Funduszy Inwestycyjnych Tradycyjnie, inwestycje definiuje się jako bieżące zaangażowanie zasobów podejmowane w celu późniejszego osiągnięcia zysków. 1 Istotą funduszy inwestycyjnych jest realizacja idei wspólnego inwestowania. Obecnie fundusze inwestycyjne stanowią ważny segment rynku finansowego pełniąc na rynku kapitałowym funkcję pośrednika finansowego, emitenta bądź inwestora instytucjonalnego oddziałując jednocześnie na popyt jak i podaż na kapitał pieniężny. Proces globalizacji, stopniowa liberalizacja rynków finansowych a w szczególności postęp technologiczny przyczyniły się do rozwoju zbiorowych form inwestowania. W konsekwencji konkurencja pomiędzy poszczególnymi rodzajami rynków finansowych a także instytucjami finansowymi nasila się, zmieniając tym samym formy dokonywania inwestycji. 2 Fundusze inwestycyjne zajęły ważne miejsce wśród różnych form alokowania oszczędności. Tabela Nr 1 Wartość i struktura oszczędności gospodarstw domowych (mld PLN). Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Raport roczny za 2014 rok i Raport roczny za 2012 rok. Depozyty złotowe i walutowe oraz gotówka w obiegu poza kasami banków Dynamika mld zł udział mld zł udział mld zł udział mld zł udział 2011/ ,9 79,37% ,76% 668,1 77,36% 735,3 77,85% 25,93% Obligacje i bony 8,9 1,21% 8,7 1,10% 9,6 1,11% 9,9 1,05% 11,24% Akcje spółek publicznych 39,5 5,37% 39,1 4,95% 44,8 5,19% 41,6 4,40% 5,32% Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, krajowe fundusze inwestycyjne, zagraniczne fundusze 103,4 14,05% 119,9 15,18% 141,1 16,34% 157,7 16,70% 52,51% Suma 735,7 100,00% 789,7 100,00% 863,6 100,00% 944,5 100,00% 28,38% Tabela Nr 1 zawiera dane dotyczące wartości i struktury oszczędności gospodarstw domowych W LATACH Największy udział (77,85 %) w strukturze oszczędności w 2014r. miały depozyty złotowe i walutowe oraz gotówka w obiegu poza kasami banku. W ubezpieczeniowych funduszach kapitałów, krajowych funduszach inwestycyjnych oraz funduszach zagranicznych gospodarstwa domowe w Polsce zaalokowały 16,7 % swoich oszczędności. Największą dynamikę (52,51 %) wzrostu w oszczędnościach w okresie 2011/2014 obserwuje się w zbiorowych formach lokowania oszczędności. Struktura oszczędności zależy od wielu czynników makro i mikroekonomicznych. Jeśli jednak będziemy rozpatrywać ją pod kątem trzech podstawowych kategorii charakteryzujących inwestycję, możemy dostarczyć wniosków stanowiących próbę wyjaśnienia decyzji gospodarstw domowych w zakresie form inwestowania. Każdą inwestycję charakteryzuje poziom ryzyka, czas na jaki zostaje dokonana oraz oczekiwana stopa zwrotu. 1 D. Luenberger, Teoria inwestycji finansowych, PWN, 2003, str D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, 2008, str

5 Dynamika wzrostu poszczególnych kategorii w oszczędnościach gospodarstw domowych w Polsce w latach ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 2011/ ,00% 0,00% -10,00% -20,00% Depozyty złotowe i walutowe oraz gotówka w obiegu poza kasami banków Obligacje i bony Akcje spółek publicznych Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, krajowe fundusze inwestycyjne, zagraniczne fundusze 2012/ / /2014 Rysunek Nr 1 Dynamika wzrostu poszczególnych kategorii w oszczędnościach gospodarstw domowych w Polsce w latach Opracowanie własne na podstawie: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Raport roczny za 2014 rok i Raport roczny za 2012 rok. Depozyty złotowe i walutowe charakteryzują się niskim ryzykiem oraz dużą płynnością przy praktycznie zerowym potencjale zysku. Do kategorii bezpiecznych inwestycji należą także inwestycje w obligacje i bony skarbowe, niemniej jednak instrumenty te nie przynoszą wysokich zysków. Popularna oraz zyskowna forma oszczędności to inwestycje w akcje spółek publicznych. Należy zaznaczyć, że inwestycje w akcje wiążą się z wysokim ryzykiem. Co więcej, inwestycje giełdowe w akcje wymagają szerokiej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych. W przypadku funduszy inwestycyjnych gospodarstwa domowe mają możliwość inwestowania w każdy z wymienionych wyżej instrumentów, odpowiednio określając swoje możliwości i oczekiwania. Kategorie takie jak czas, ryzyko oraz stopa zwrotu, sztywno związane z inwestowaniem w konkretne instrumenty finansowe są optymalizowane w przypadku inwestycji zbiorowego pomnażania kapitału. Zarządzający funduszami inwestycyjnymi tworzą portfel złożony z wybranych instrumentów finansowych co pozwala na pokonanie barier jakie może posiadać inwestor indywidualny. Dlatego też na rynku finansowym w Polsce stale wzrasta liczba funduszy inwestycyjnych a także wartości aktywów netto w nich alokowanych

6 Miliardy PLN Liczba funduszy ` WAN i liczba funduszy inwestycyjnych w Polsce 500, ,00 450,00 400,00 350,00 300,00 WAN funduszy liczba funduszy 1 000,00 800,00 250,00 600,00 200,00 150,00 400,00 100,00 50,00 200,00 0,00 0,00 Wykres Nr 1 Wartość aktywów netto i liczba funduszy w Polsce. Prognoza do dnia Opracowanie własne na podstawie: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Aktywa funduszy inwestycyjnych (raporty miesięczne). Istnieje wiele kryteriów klasyfikacji funduszy inwestycyjnych spośród których, z uwagi na tematykę raportu za najważniejszy przyjęliśmy podział ze względu na funkcjonowanie. W odniesieniu do kryterium funkcjonowania instytucje zbiorowego pomnażania kapitału podzielić można na fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte. Fundusze otwarte charakteryzuje sztywna polityka inwestycyjna, zazwyczaj są tworzone jako fundusze przeznaczone dla określonego sektora (na przykładzie PZU PZU energia medycyna ekologia inwestycje w akcje spółek związanych z branżą energetyczną, ochrony zdrowia, ochrony środowiska; PZU akcji nowa Europa Inwestycje w akcje spółek giełdowych regionu europejskich rynków wschodzących), lub bliskie danemu wskaźnikowi (np. WIG20), których portfel akcji jest zbliżony do portfela uwzględnianego przy danym wskaźniku. Ponadto fundusz otwarty musi szczegółowo opisać jaki procent kapitału może być minimalnie i maksymalnie zaangażowany w określone instrumenty. Fundusze inwestycyjne otwarte charakteryzują się wysoką płynnością. Zgodnie z Ustawą fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 7 dni (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego taka sytuacja może mieć miejsce nawet raz na kwartał). Fundusze zamknięte nie posiadają zazwyczaj tak sztywnej polityki inwestycyjnej. Mogą inwestować kapitał w różne instrumenty finansowe. Zadaniem osób zarządzających funduszem jest wypracowanie jak największego zysku (przy ustalonym wcześniej poziomie ryzyka, które klient zaakceptował). Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje stałą liczbę certyfikatów inwestycyjnych, które są papierami wartościowymi i nie podlegają umorzeniu w drodze ich wykupu przez fundusz. Jedną z największych zalet funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest ułatwianie inwestorom dostępu do alternatywnych form inwestowania z uwagi na większą swobodę w kształtowaniu polityki inwestycyjnej jaką charakteryzują się fundusze zamknięte. Fundusze inwestycyjne zamknięte będą odgrywały coraz większą rolę na polskim rynku finansowym o czym świadczy trend wzrostowy w zakresie ich liczby oraz wartości aktywów netto w nich alokowanej

7 Miliardy PLN Liczba funduszy ` WAN i liczba funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce 900,00 500,00 800,00 700,00 WAN funduszy zamkniętych liczba zamkniętych 400,00 600,00 300,00 500,00 400,00 200,00 300,00 100,00 200,00 100,00 0,00 0,00-100,00 Wykres Nr 2 Wartość aktywów netto i liczba funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce. Porgnoza do dnia Opracowanie własne na podstawie: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Aktywa funduszy inwestycyjnych (dane miesięczne)

8 Wartość akrywów w mln USD ` Polska na tle światowego rynku funduszy inwestycyjnych Największa wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych przypada kolejno na Amerykę Północną i Południową, Europę, Azję, Afrykę. Obecnie rynek amerykański skupia największy kapitał i liczbę uczestników funduszy na świecie. Efektywność tego rynku wynika z przejrzystych uregulowań prawnych a co za tym idzie odpowiedniej organizacji i struktury funduszy dostosowanej do potrzeb klientów. Charakterystyczne dla amerykańskiego rynku funduszy inwestycyjnych są rozwiązania marketingowe i dystrybucyjne zapewniające sprawną sprzedaż instrumentów jakie w swojej ofercie posiadają FI. WAN funduszy na rynku światowym Ameryka Płn i Płd Europa Azja Afryka Polska Świat Wykres Nr 3 Wartość aktywów netto ulokowanych w funduszach inwestycyjnych na świecie. Opracowanie własne na podstawie: Suplementary Tables (dane kwartalne). Na europejskim rynku funduszy inwestycyjnych większość rozwiązań oferowanych to fundusze publicznie dostępne. Rynek ten w porównaniu do amerykańskiego jest bardziej konserwatywny. Obserwuje się mniejszą liczbę funduszy hedgingowych oraz tych opartych o wysoką technologię. Rysunek Nr 3 przedstawia dane dotyczące liczby funduszy z podziałem na kraje Europy. Największa liczba funduszy w roku 2014r. przypada na Luksemburg - 25%, a następnie Francję z 21%- procentowym udziałem w rynku funduszy europejskich ogółem

9 Liczba funduszy ( ) Pozostałe 27% Francja 21% Polska 1% Niemcy 11% UK 5% Irlandia 10% Luksemburg 25% Rysunek Nr 2 Liczba funduszy z podziałem na wybrane kraje Europy. Opracowanie własne na podstawie: EFAMA Statistics Part 1&2 Q W przypadku liczby funduszy nie spełniających dyrektywy UCITS 3 w Europie w 2014r. również dominują Francja (22%) oraz Luksemburg (21%). Dodatkowo należy podkreślić znaczący udział Niemiec (20%). Liczba funduszy non UCITS ( ) Pozostałe 19% Francja 22% Polska 2% Niemcy 20% Luksemburg 21% UK 5% Irlandia 11% Rysunek Nr 3 Liczba funduszy nie spełniających dyrektywy UCITS z podziałem na wybrane kraje Europy. Opracowanie własne na podstawie: EFAMA Statistics Part 1&2 Q Udział poszczególnych państw w rynku funduszy inwestycyjnych ulega zmianie gdy rozważaniom poddana zostanie wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych. Największa wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych nie spełniających dyrektywy UCITS została zgromadzona w Niemczech (z 38%-procentowym udziałem w WAN Europy). Udział w wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych (non-ucits) w Europie dla Francji oraz Luksemburga wynosi odpowiednio 13% oraz 14%. WAN ulokowany w funduszach non-ucits jest ponad dwu i półkrotnie mniejszy 3 UCITS Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities podmioty zbiorowego pomnażania kapitału, które są uregulowane na poziomie europejskim. Jednolite zasady funkcjonowania takich funduszy mają na celu stowrzenie jednakowych zasad dotyczących ochrony inwestorów i wprowadzenia zasad jednolitego paszportu (co umożliwia oferowanie swoich tytułów uczestnictwa we wszystkich państwach UE oraz wprowadza jednakowe restrykcje w zakresie firma zarządzających funduszami). W Polsce jedynie fundusze inwestycyjne otwarte są zgodne z dyrektywą

10 od środków ulokowanych w funduszach ujednoliconych prawnie na poziomie europejskim. Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie w którym WAN w funduszach nie spełniających dyrektywy UCITS przekracza ten ulokowany w instytucjach zbiorowego inwestowania niezgodnych z dyrektywą. WAN funduszy non UCITS ( ) Pozostałe 13% Polska 1% Francja 13% Luksemburg 14% Niemcy 38% Irlandia 11% UK 10% Rysunek Nr 4 Wartość aktywó netto funduszy nie spełniających dyrektywy UCITS z podziałem na wybrane kraje Europy. Opracowanie własne na podstawie: EFAMA Statistics Part 1&2 Q Rysunek Nr 6 Podział funduszy inwestycyjnych na kategorie zawiera dane dotyczące struktury rynku funduszy inwestycyjnych na poszczególnych kontynentach. Podział ten został dokonany według kryterium papierów wartościowych dominujących w portfelu inwestycyjnym. Wyróżnia się fundusze akcji, obligacji, rynku pieniężnego, a także fundusze mieszane - bez ściśle określonego rodzaju papierów wartościowych przeważających w funduszu. W roku 2007 w portfelach inwestycyjnych rynku Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji dominowały fundusze akcji. Także w Europie więcej inwestowano w akcje. Kontynent Europejski wyróżnia się największym udziałem funduszy inwestujących w obligacje. W Afryce zaś, za najbardziej atrakcyjne instrumenty pomnażania kapitału inwestorzy uznali instrumenty rynku pieniężnego. W porównaniu do rynku funduszy inwestycyjnych Azji, w Afryce zarządzający funduszami skłaniali się ku bardziej zrównoważonej polityce inwestycyjnej i dywersyfikacji portfela. Z analizy struktury rynku w Polsce wynika, że na rynku występowała polaryzacja pomiędzy inwestorami preferującymi fundusze inwestujące akcje a inwestorami wybierającymi fundusze zrównoważone (mieszane). Podział funduszy inwestycyjnych na kategorie ( ) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ameryka Płn i Płd EUROPA AZJA AFRYKA Polska ŚWIAT Other Balanced/Mixed Money Market Bond Equity Rysunek Nr 5 Podział funduszy inwestycyjnych na kategorie (kryterium obszaru inwestycji) Opracowanie własne na podstawie: Q Supplementary Tables S1-S

11 Analiza porównawcza rynku światowego na podstawie Rysunku Nr 6 dla roku 2007 oraz Rysunku Nr 7 zawierającego dane przypadające na rok 2011 dostarczyła następujących wniosków w zakresie rodzaju papierów wartościowych przeważających w ofercie funduszy. Na znaczeniu zyskały fundusze rynku pieniężnego oraz obligacji. Jedynie w Azji nie uległa znaczącej zmianie liczba funduszy inwestycyjnych inwestujących w akcje. Odpływ klientów od form zbiorowego inwestowania opartych o akcję wynikał w dużej mierze z kryzysu gospodarczego, szczególnie dotkliwego w latach Fundusze akcyjne w tym okresie regularnie przynosiły wysokie straty. Należy podkreślić wyraźną zmianę w zakresie struktury rynku w Polsce pomiędzy rokiem 2007 a W porównaniu do sytuacji rynkowej z roku 2007, rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w roku 2011 był bardziej zróżnicowany pod względem papierów wartościowych przeważających w portfelach funduszy inwestycyjnych. Podział funduszy inwestycyjnych na kategorie ( ) 100% 80% Other 60% Balanced/Mixed 40% 20% 0% Ameryka Płn i Płd EUROPA AZJA AFRYKA Polska ŚWIAT Money Market Bond Equity Rysunek Nr 6 Podział funduszy inwestycyjnych na kategorie (kryterium obszaru inwestycji) Opracowanie własne na podstawie: Q Supplementary Tables S1-S7. Na podstawie zestawienia wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych na świecie z wartością aktywów netto polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w latach stwierdza się zdecydowanie większą dynamikę zmian wartości aktywów na rynku polskim

12 Wartość akrywów w mln USD ` WAN funduszy w Polsce w porównaniu do rynku światowego Świat Polska Wykres Nr 4 Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych w Polsce (prawo oś) i na Świecie. Opracowanie własne na podstawie: Supplementary Tables (dane kwartalne). 3000% Procentowa zmiana WAN na rynku polskim i na świecie 2500% 2000% 1500% 1000% Zamknięte Suma Świat 500% 0% Wykres Nr 5 Procentowa zmiana wartości aktywów netto w stosunku do dnia Opracowanie własne na podstawie: Supplementary Tables (dane kwartalne) oraz Aktywa Funduszy Inwestycyjnych (dane miesięczne)

13 ` Procentowa zmiana WAN dla wybranych państwach Europy 225,00% 175,00% 125,00% 75,00% 25,00% Francja Luksemburg Total Polska -25,00% Wykres Nr 6 Procentowy wzrost wartości aktywów netto ulokowanych w funduszach inwestycyjnych w wybranych państwach Europejskich w sotsunku do wartości z dnia Opracowanie własne na podstawie: EFAMA Statistics (Dane kwartalne). Wykres Nr 6 przedstawia procentowy wzrost wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych w Europie. W obliczaniach za wartość referencyjną przyjęto wartość aktywów netto z 31 marca 2006 roku. Analiza wzrostu procentowego w zakresie łącznej wartości aktywów netto dla poszczególnych państw Europy wskazuje na szybki wzrost gromadzonych aktywów w funduszach inwestycyjnych rynku polskiego. Na tle Europy Polska wyróżnia się znacząco procentowym wzrostem aktywów zgromadzonych w funduszach zamkniętych (nie spełniających dyrektywy UCITS). Na wykresie Nr 7 procentowy wzrost aktywów polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych zdecydowanie wyprzedza procentowy wzrost w takich krajach jak Francja, Luksemburg, Irlandia, Niemcy. Częściowo wynika to z nasycenia wspomnianych rynków. Drugą istotną kwestią jest wyjątkowo szybki napływ środków obserwowany dla rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce, który rozpoczął się w połowie roku Przyrost ten jest istotnie większy niż dla form zgodnych z dyrektywą UCITS (w Polsce - fundusze inwestycyjne otwarte)

14 Miliardy PLN ` 2900,00% Procentowy wzrost aktywów w funduszach non UCITS 2400,00% 1900,00% 1400,00% 900,00% 400,00% Francja Luksemburg Irlandia Niemcy Total Polska -100,00% Wykres Nr 7 Procentowy wzrost wartości aktywów netto ulokowanych w funduszach inwestycyjnych nie spełniających dyrektywy UCITS w wybranych państwach Europejskich w sotsunku do wartości z dnia Opracowanie własne na podstawie: EFAMA Statistics (dane kwartalne). Wartość aktywów netto poszczególnych grup funduszy inwestycyjnych w latach przedstawiona została na wykresie Nr 8. Od 2008 roku obserwuje się systematyczny wzrost wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych. Co więcej, 30 września 2014r. wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych przekroczyła wartość funduszy otwartych o 3 mld zł. Fundusze otwarte stanowią 41% całego rynku, 42% przypada na fundusze zamknięte, zaś 17% na fundusze specjalistyczne otwarte. Jeśli przyrost aktywów ulokowanych w funduszach zamkniętych utrzyma się na poziomie, który możemy zaobserwować poczynając od połowy 2011 r. w niedługim czasie będą stanowić ponad połowę rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. 250 WAN poszczególnych grup funduszy inwestycyjnych zamknięte Otwarte Specjalistyczne Suma 0 Wykres Nr 8 Wartość aktywów netto w funduszach inwestycyjnych w Polsce w rozróżnieniu na grupy. Opracowanie własne na podstawie: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Aktywa Funduszy Inwestycyjnych (dane miesięczne)

15 ` Procentowy wzrost wartości aktywów netto w poszczególnych grupach funduszy w latach był najwyższy w grupie funduszy zamkniętych. Na Wykresie Nr 9 szczególnie wyraźnie widać tendencję do inwestowania w fundusze inwestycyjne typu zamkniętego. Procentowy przyrost WAN w analizaowanej grupie funduszy zdecydowanie przewyższa procentowy przyrost WAN rynku funduszy inwestycyjnych ogółem. 9000% 8000% 7000% 6000% 5000% 4000% 3000% 2000% 1000% 0% Procentowy wzrost WAN w poszczególnych grupach funduszy Zamknięte Otwarte Specjalistyczne Suma Wykres Nr 9 Procentowy przyrost WAN względem wartości z dnia w funduszach inwestycyjnych w Polsce w rozróżnieniu na grupy. Opracowanie własne na podstawie: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Aktywa Funduszy Inwestycyjnych (dane miesięczne). Analiza rysunku Nr 8 dostarczyła nastepujących wniosków. Na rynku polskim wzrasta liczba funduszy. Wśród funduszy inwestycyjnych zamkniętych przeważają fundusze inwestujące w aktywa rynku niepublicznego. struktura staje się bardziej zróżnicowana w porównaniu do lat poprzednich. Wśród wyróżnionych typów funduszy w roku 2015 na uwagę zasługuje grupa funduszy absolutnej stopy zwrotu. Liczba funduszy zamkniętych w zależności od zawartości portfela ,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 mieszane dłużne absolutnej stopy zwrotu rynku niepublicznego akcji gotówkowe surowcowe nieruchomości pozostałe Rysunek Nr 7 Liczba funduszy zamkniętych w zależności od zawartości portfela inwestycyjnego w Polsce. Opracowanie własne na podstawie: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Aktywa Funduszy Inwestycyjnych (dane miesięczne)

16 Średni WAN w grupach funduszy zamkniętych , , , , ,00 0, Rysunek Nr 8 Średnia wartość aktywów netto w funduszach inwestycyjnych zamkniętych na rynku Polskim w zależności od zawartości portfela inwestycyjnego. Opracowanie własne na podstawie: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Aktywa Funduszy Inwestycyjnych (dane miesięczne). Średnia wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych na rynku Polskim w zależności od zawartości portfela została przedstawiona na Rysunku Nr 9. Na polskim rynku dominują fundusze inwestujące w aktywa niepubliczne. Fundusze aktywów niepublicznych, często określane jako inwestycje alternatywne są bardzo popularne na rynkach rozwiniętych. Przybywa ich także w Polsce. Potencjał rynku niepublicznego jest trudny do oszacowania. Niemniej jednak stanowi atrakcyjne miejsce do dokonywania inwestycji z uwagi na możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków niezależnie od koniunktury panującej w danym momencie na rynku publicznym. Kolejnym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest wyodrębnienie grupy funduszy niededykowanych i dedykowanych. W Polsce przeważają fundusze niededykowane tzn. skierowane do większej grupy odbiorców lub do odbiorcy nieokreślonego. Fundusze dedykowane charakteryzują się natomiast zdecydowanie wyższą średnią wartością aktywów netto. Rozwiązań typu dedykowanego jest jedynie 25% przy czym odpowiadają za 42% wszystkich aktywów. Strategia inwestycyjna funduszy dedykowanych jest dostosowywana do potrzeb i możliwośći inwestora, co zostało w ostatnich latach docenione zarówno liczebność jak i WAN ulokowany w rozwiązaniach dedykowanych rośnie znacznie szybciej niż w rozwiązaniach publicznie dostępnych. Z tego powodu możemy przewidywać, że w najbliższym czasie udział rozwiązań dedykowanych w rynku funduszy inwestycyjnych przekroczy 50%. WAN funduszy dedykowanych i niededykowanych 58% 42% dedykowane niededykowane Rysunek Nr 9 Podział wg. wartości aktywów netto na fundusze dedykowane i niededykowane na rynku polskim ( ). Opracowanie własne na podstawie: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Aktywa Funduszy Inwestycyjnych (dane miesięczne)

17 Ryzyko Fundusze zamknięte nie posiadają obowiązku publikowania informacji dotyczących stopnia ryzyka dlatego też podział rynku przedstawiony na wykresie kołowym Nr 11 został opracowany w oparciu o fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne otwarte. Wskaźnik SRRI według którego oszacowano stopień ryzyka bazuje na odchyleniu standardowym tygodniowych stóp zwrotu w okresie ostatnich 5 lat, i prezentowany jest w skali numerycznej od 1 do 7. Wyższa wartość wskaźnika oznacza wyższe ryzyko funduszu. Dzięki wskaźnikowy SRII można zaklasyfikować fundusz do danego ryzyka bez znajomości realizowanej polityki inwestycyjnej. Należy jednak mieć na uwadze, że wskaźnik ten bazuje na historycznych stopach zwrotu i nie obejmuje wszystkich rodzajów ryzyk związanych z funduszem 4. Podział funduszy na rynku Polskim w roku 2015 ze względu na stopień ryzyka przedstawia się następująco: 4% rynku to fundusze o najwyższym poziomie ryzyka dla których wartość wskaźnika SRII przybiera wartość 7/7, najczęściej są to fundusze akcji, 6% rynku zajmują fundusze o najniższym stopniu ryzyka dla których wartość wskaźnika SRII przybiera wartość 1/7, są to fundusze rynku pieniężnego, 21% rynku funduszy inwestycyjnych zajmują fundusze które można określić jako zrównoważone (mieszane) wartość wskaźnika SRII 4/7, 17% rynku funduszy inwestycyjnych zajmują fundusze inwestycyjne posiadające w swojej ofercie dłużne instrumenty finansowe; wskaźnik SRII 3/7, 8% rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce stanowią fundusze inwestujące w instrumenty finansowe rynku pieniężnego. Podział funduszy w Polsce ze względu na stopień ryzyka srri 17% 4% 6% 8% 17% 27% 21% 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 Rysunek Nr 10 Liczba funduszy wg. stopnia SRRI na rynku polskim. Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z serwisu analizy.pl ( ). 4 Źródło elektroniczne, https://analizy.pl/fundusze/temat-tygodnia/13990/kiid-%e2%80%93-klucz,-ktory-otwierawiele-zamkow.html; odczyt r

18 Badając stopy zwrtou w okresie 12, 36 i 60 miesięcy możemy stwierdzić, że fundusze najbardziej agresywne są w stanie wypracować największy zysk jedynie krótkich okresach. Najbardziej ryzykowna polityka nie sprawdza się w okresach istotnie dłuższych, tutaj najlepiej sprawdzają się fundusze o wskaźniku SRRI 5/7. Warto zauważyć, że biorąc pod uwagę 3 kwartyl odrzucamy 25% najlepszych wyników, które wraz ze wzrtostem ryzyka będą wykazywać coraz większe zróżnicowanie. Wysoce prawdopodobne jest więc, że konkretne rozwiązania o najwyższym poziomie ryzyka będą przynosić największe zyski. Biorąc pod uwagę kwartyl drugi (medianę) stwierdzamy, że ponad połowa funduszy najbardziej ryzykownych przyniosła stratę zarówno w okresie 12 jak i 36 miesięcy. Mediana rozwiązań ryzykownych (SRRI 5,6,7) w okresie 60 miesięcy nie przekreczyła mediany dla wszystkich dostępnych rozwiązań. Możemy również zauważyć znacznie większe różnice między medianą i 3 kwartylem dla funduszy ryzykownych niż dla funduszy ogółem, co świadczy o dużym zróżnicowaniu wyników ryzykownych rozwiązań. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że inwestycja w fundusze agresywne może być niezwykle lukratywna szczególnie w krótkich okresach. Jedynie konkretne (najlepsze) rozwiązania agresywne, gdzie inwestorzy w sposób umiejętny odczytali trendy rynkowe, są w stanie przynieść stopę zwrotu istotnie przekraczającą stopę zwrotu dla rozwiązań bezpieczniejszych, przede wszystkim w dłuższym okresie. 3 kwartyl stopy zwrotu funduszy w zależności od ryzyka 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 12 m 36 m 60 m Mediana stopy zwrotu ryzykownych funduszy w zależności od ryzyka 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% 12 m 36 m 60 m -20,00% 5/7 6/7 7/7 ogółem zamknięte Rysunek Nr 11 Drugi i trzeci kwartyl stopy zwrotu dla poszczególnych kategorii ryzyka (SRRI), dla porównania dodano ogół funduszy zamkniętych. Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z serwisu analizy.pl ( )

19 Uczestnicy rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce Fundusze inwestycyjne stanowią ważny segment poza bankowego rynku finansowego. Oddziaływanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych na rynek finansowy można rozważać poprzez analizę strony popytu oraz strony podaży. W przypadku strony popytu należy wziąć pod uwagę charakterystykę inwestorów w tym ich preferencje i możliwości. Strona podaży zaś dotyczy w uogólnieniu funkcjonowania Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Strona popytu - Inwestorzy Inwestorzy oczekują wysokich zysków przy możliwie najniższym ryzyku. Każda realizowana przez fundusz polityka inwestycyjna ma potencjał by przynosić wysoką stopę zwrotu, ale co za tym idzie obarczona jest ryzykiem, do przyjęcia którego inwestorzy muszą być skłonni. Jedną z cech charakterystycznych dla funduszy zamkniętych jest duża rozpiętość wyników (biorąc pod uwagę fundusze absolutnej stopy zwrotu przekraczająca 70 punktów procentowych; w przypadku FIO jest to zaledwie 23 punkty), co potwierdza tezę o wyższym ryzyku związanym z inwestycją w fundusze zamknięte. W przypadku odległych planów spożytkowania zdeponowanych środków inwestorzy mogą myśleć o długoterminowej inwestycji, co implikuje wybór bardziej ryzykownych rozwiązań, zgodnie z zasadą, że im dłuższy horyzont inwestycji tym większe ryzyko możemy podjąć w oczekiwaniu na wyższą stopę zwrotu. Potrzeby odbiorców oprócz wysokich zysków, przy możliwie niewielkim ryzyku to także: stabilne wyniki funduszu, wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej, zrozumienie zasad polityki inwestycyjnej. Możliwe zmiany popytu na inwestycje w fundusze inwestycyjne są uzależnione od następujących czynników wywierających negatywny bądź pozytywny wpływ na skłonność uczestników rynku finansowego do inwestycji. Do czynników negatywnych zaliczyć można: okres bessy na światowych rynkach finansowych; kryzys gospodarki polskiej i wynikające z niego zmniejszenie oszczędności; zmiany prawne podnoszące koszty utrzymania i zarządzania funduszem. W szczególności zaś, co dotyczy FIZ Aktywów Niepublicznych, zmiany w prawie podatkowym. Aktualnie obowiązek zapłacenia podatku od wypracowanego zysku pojawia się dopiero w momencie umarzania certyfikatów funduszu. Do tego czasu podatek może być reinwestowany, co może korzystnie wpłynąć na wysokość stopy zwrotu z inwestycji. popularyzacja struktur zbiorowego inwestowania, które nie są obarczone wysokimi kosztami lub inwestycyjnymi ograniczeniami (jak np. ETF-y i Fundusze Hedgingowe)

20 Warunki sprzyjające inwestycjom w fundusze inwestycyjne : okres hossy na światowych rynkach finansowych; wzrost Polskiego PKB; obniżenie kosztów i podatków obligatoryjnych dla funduszy inwestycyjnych; wzrost świadomości społecznej, dotyczącej lokowania kapitału; Strona podaży - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest podmiotem zarządzającym oraz reprezentującym Fundusz Inwestycyjny, spełniającym szereg działań szczegółowo określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Tabela Nr 2 Towarzystwa Funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2015r. zawiera dane dotyczące wartości aktywów netto zarządzanych przez odpowiednie TFI z uwzględnieniem wartości aktywów netto przypadających na fundusze inwestycyjne zamknięte. W Polsce zarejestrowanych jest 37 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Trzy Największe Towarzystwa Inwestycyjne w Polsce pod kątem wartości aktywów netto to kolejno: Ipopema TFI (WAN zł), TFI PZU (WAN zł) oraz PKO TFI (WAN zł). Tabela Nr 2 Wartość aktywów zarządzanych przez wybrane towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz procentowy udział wartości aktywów zdeponowanych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Stan na dzień Izba Zarzadzających Funduszami i Aktywami, Aktywa funduszy inwestycyjnych WAN zamknięte Wan ogółem Wskaźnik Ipopema TFI zł zł 97,16% Skarbiec TFI zł zł 78,93% TFI PZU zł zł 38,05% Forum TFI zł zł 100,00% Copernicus Capital TFI zł zł 99,21% ALTUS TFI zł zł 66,24% Open Finance TFI zł zł 87,46% PKO TFI zł zł 11,36% MCI Capital TFI zł zł 100,00% Investors TFI zł zł 48,08% Trigon TFI zł zł 100,00% Noble Funds TFI zł zł 38,79% EQUES Investment TFI zł zł 93,88% AgioFunds TFI zł zł 57,68% TFI Allianz zł zł 22,33% Quercus TFI zł zł 16,49% BPH TFI zł zł 16,85% Best TFI zł zł 100,00% Intrum Justitia TFI zł zł 100,00% BZ WBK TFI zł zł 2,16% Opera TFI zł zł 8,28% TFI Capital Partners S.A zł zł 100,00% ING TFI zł zł 0,97% Legg Mason TFI zł zł 3,45% KBC TFI zł zł 2,58% Union Investment TFI zł zł 0,77%

21 AXA TFI zł zł 3,14% Pioneer Pekao TFI zł zł 0,23% Millennium TFI zł zł 0,19% Provide TFI zł zł 100,00% MetLife TFI zł zł 0,16% Amundi TFI 0 zł zł 0,00% Aviva Investors Poland TFI 0 zł zł 0,00% BPS TFI 0 zł zł 0,00% Caspar TFI 0 zł zł 0,00% Superfund TFI 0 zł zł 0,00% TFI BNP Paribas Polska S.A. 0 zł zł 0,00% Struktura rynku według wartości aktywów netto Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych została przedstawiona także na poniższym wykresie kołowym. Możemy stwierdzić, że rynek jest skoncentrowany gdyż 6 największych TFI zarządza ponad połową łącznej wartości aktywów. Struktura rynku według TFI Ipopema TFI 19% 14% TFI PZU PKO TFI Pioneer Pekao TFI Skarbiec TFI 3% 3% 12% ING TFI BZ WBK TFI 4% 5% 6% 6% 6% 6% 8% 8% Aviva Investors Poland TFI Union Investment TFI Forum TFI Copernicus Capital TFI ALTUS TFI Pozostałe Rysunek Nr 12 Struktura rynku w podziale na Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Stan na dzień Izba Zarzadzających Funduszami i Aktywami, Aktywa funduszy inwestycyjnych Na podstawie wartości aktywów netto ogółem oraz wartości aktywów netto funduszy zamkniętych przynależnych do wymienionych w tabeli TFI obliczono wskaźnik informujący o udziale wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych w wartości aktywów netto ogółem przypadającej na dane TFI. Możemy zaobserwować, że największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Ipopema TFI zarządza niemal wyłącznie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, wartość aktywów zarządzanych przez to towarzystwo wzrasta w znacznie wyższym tempie niż WAN towarzystw, które oparte są o popularne w Polsce banki, które były dotychczas największe. Świadczy to o nowym kierunku jaki w ostatnich latach przyjął polski rynek funduszy inwestycyjnych

22 Charakterystyka wybranych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Ipppema TFI Największym Towarzystem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wartości aktywów netto jest Ipopema TFI (stan na dzień ). Ipopema zarządza blisko 15 % wszystkich aktywów ulokowanych w krajowych funduszach inwestycyjnych. Co więcej, 97,16 % aktywów zarządzanych przez Ipopema TFI stanowią aktywa ulokowane w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. W ofercie Ipopema odnajdziemy 107 funduszy inwestycyjnych, z czego 90 stanowią fundusze zamknięte. Aż 78 spośród 90 funduszy zamkniętych stanowią FIZAN Y. (Dane na ). 25 największych funduszy zarządzanych przez Ipopema TFI stanowią fundusze typu FIZAN, z sektora private_equity. Łączna wartość WAN dla FIZAN ów stanowi 96% wartości aktywów zarządzanych przez Ipopema TFI. W ofercie Ipopema TFI znajdziemy zaledwie 3 fundusze otwarte. Największe fundusze dostępne dla inwestorów to: Subfundusz IPOPEMA OBLIGACJI, Subfundusz BGŻ Konserwatywny (SFIO), TOTAL FIZ. Wartość aktywów netto przypadająca na TOTAL FIZ (fundusz absolutnej stopy zwrotu) wynosiła 172,9 mln PLN (WAN na dzień ). Fundusz przynosił ogromne zyski, w okresie od stycznia 2009 do marca 2013 wartość certyfikatów wzrosła ze 100 zł do 234,45 zł (134,73 % wzrostu). Niestety dalsze inwestycje okazywały się nietrafione, a wartość certyfikatu systematycznie spadała osiągając w październiku 2015 r. 132,79 zł. Fundusz ten został założony na czas określony, do stycznia 2021r. Skarbiec TFI Skarbiec TFI powstał w 1997 roku i jest jednym z najstarszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Piąte pod względem wielkości Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiada w swojej ofercie 42 fundusze - 20 zamkniętych (w tym 6 FIZAN ów stanowiących ponad 75% wartości aktywów netto Towarzystwa), 16 otwartych oraz specjalistycznych. FIZANY stanowią 4 największe fundusze którymi zarządza towarzystwo. Największy z ich posiada ponad 7,6 mld zł aktywów. Forum TFI Zamknięte fundusze inwestycyjne pozwalają na dopasowanie polityki inwestycyjnej do inwestora, dlatego też są one coraz częściej produktami dedykowanymi. Przykładem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych które posiada w swojej ofercie rozwiązania dedykowane jest Forum TFI. Zgodnie z informacją jaką można odnaleźć na stronie Forum TFI najczęstszym zastosowaniem funduszy jest: optymalizacja prawno-podatkowa, zapewnienie poufności i anonimowości dla prowadzonych operacji biznesowych lub też zapewnienie bezpiecznego transferu międzypokoleniowego. Rozwiązania jakie oferuje Forum TFI to: fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych (51 funduszy FIZAN) lub niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte ( 9 funduszy NSFIZ). Copernicus Capital TFI Obecnie na rynku finansowym odbywa się konkurencja w zakresie tworzenia strategii inwestycyjnych w oparciu handel algorytmiczny. Działy B+R funduszy inwestycyjnych zajmują się tworzeniem algorytmów inwestycyjnych opartych o strategię opracowaną przez zarząd. Takie podejście do handlu pozwala na znacznie większą elastyczność w dostosowywaniu się do zmian w sytuacji rynkowej. Dodatkowo jedynie za pomocą algorytmów zarządzający funduszem są w stanie osiągnąć zyski na niezwykle krótkotrwałych transakcjach. Strategia inwestycyjna w oparciu o handel algorytmiczny jest następująca. System inwestuje na najbardziej płynnych rynkach (FX, akcje, CFD), by minimalizować opóźnienia związane z realizacją zleceń. Rynek i wysokość kapitału zaangażowanego w daną strategię jest dobierany przez dedykowany system który ocenia każdą ze strategii w czasie rzeczywistym poprzez nadanie autorskich parametrów. Jeśli w aktualnej sytuacji rynkowej jedna ze strategii osiągnie słabsze wyniki wypadnie z portfolio, będzie jednak ona wciąż oceniana przez system (nie biorąc udziału w rzeczywistym handlu), gdy jej parametry ponownie się podniosą zostanie znowu przeniesiona do portfolio gdzie przydzielony będzie jej odpowiedni kapitał. Pierwszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych na rynku polskim, posiadającym w swojej ofercie fundusz zarządzany w pełni komputerowo był Copernicus Capital TFI będący właścicielem Copernicus Turbine Adaptive FIZ funduszu opartego na handlu algorytmicznym, wykorzystującym nowinki techniczne. Obecnie w ofercie TFI Copernicus odnajdujemy: 70 Funduszy inwestycyjnych, z czego 59 stanowią FIZAN y, a 7 NSFIZ. Dodatkowo

23 Copernicus posiada 4 Fundusze otwarte : Copernicus Płynnościowy Plus, Copernicus Akcji, Copernicus Spółek Wzrostowych, Copernicus Dłużny Skarbowy Plus. Strategie inwestycyjne Copernicus Turbine Adaptive FIZ zostały przejęte przez AGIO TFI i są obecnie wykorzystywane w zarządzaniu funduszem Metrum FIZ. Trigon TFI Trigon jest niezależną, polską grupą finansową. Pełni rolę firmy bankowości inwestycyjnej, domu maklerskiego oraz TFI. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Trigon posiada w swojej ofercie 20 różnych funduszy inwestycyjnych z czego 8 stanowią FIZAN Y. Udział WAN FIZAN ów w całkowitym WAN zarządzanym przez TFI wynosi 18,5 %. Towarzystwo posiada 5 funduszy absolutnej stopy zwrotu, które stanowią ponad 50% łącznych aktywów funduszu. Fundusze absolutnej stopy zwrotu niezwykle skutecznie realizują swoją politykę. Dla każdego z 5 funduszy absolutnej stopy zwrotu, fundusze odnotowały zyski w każdym półroczu, a niektóre z nich nawet w każdym miesiącu. Jednym z funduszy absolutnej stopy zwrotu jest Quantum Arbitrage FIZ, pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku polskim. Fundusz powstał r. Jest to rozwiązanie wykorzystujące bezpośrednio nieefektywności rynkowe, gdzie każda transakcje będzie miała ustalony zysk przy jej zakończeniu. Niweluje to ryzyko do poziomu bliskiego zera. Celem funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 6-8 %. Podstawowym źródłem dochodu jest arbitraż indeksowy. Fundusz otwiera długą pozycje kupując akcje z indeksu WIG 20 i jednocześnie sprzedaje kontrakty oparte na tym indeksie w momencie kiedy cena rynkowa kontraktu przewyższa wartość teoretyczną kontraktu. Quercus TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Quercus zarządza 13 funduszami inwestycyjnymi, z czego 9 rozwiązań to fundusze typu specjalistycznego otwartego, 4 kolejne to to fundusze zamknięte absolutnej stopy zwrotu dedykowane grupie inwestorów mniejszej niż 150 osób skierowane są więc do bardzo zamożnych inwestorów. Q1 FIZ jest funduszem szytym na miarę przygotowanym specjalnie na życzenie klienta indywidualnego. Aktywa, którymi zarządzają fundusze przynależne do towarzystwa składają się na łączną sumę 3 mld 195 mln zł ( ), co plasuje towarzystwo na 18 miejscu pod względem zarządzanych aktywów w Polsce. Zaledwie 16,49 % aktywów towarzystwa stanowią pieniądze ulokowane w funduszach zamkniętych. Zarządzający aktywami funduszy w Towarzystwie, lokują tam swoje oszczędności, są również akcjonariuszami Quercus TFI S.A. co wpływa mobilizująco na ich działania. Towarzystwo nie posiada w swojej ofercie NSFIZ i FIZAN, które często wykorzystywane są do optymalizacji prawnej lub podatkowej. Zajmuje się więc wyłącznie kluczowym dla funduszy inwestycyjnych zagadnieniem, czyli pomnażaniem kapitału inwestorów. Wyniki zamkniętych funduszy w okresie ostatnich 3 lat budzą podziw. Stopy zwrotu dla tego okresu kształtują się następująco: Acer Aggressive FIZ 67,52 % Quercus Absolute Return FIZ - 44,57 % Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ 33,37 %. Fundusze stworzone przez towarzystwo skierowane są do grupy zamożnych inwestorów, minimalna wpłata do SFIO wynosi zł. (Dla 3 SFIO Quercus Lev, Quercus Gold, Quercus Short jest to nawet zł) Opłaty są ściśle związane z wynikami. Quercus Agresywny SFIO nieprzerwanie od 5 lat otrzymuje najwyższą możliwą ocenę (tzn. 5 gwaizdek) od największego portalu zajmującego się oceną funduszy inwestycyjnych Analizy Online. W 2013 roku Quercus Agresywny otrzymał przyznawaną przez Analizy Online nagrodę Alfa dla najlepszego funduszu akcji polskich. Zarządzaniem aktywami zajmuje się bezpośrednio przez TFI Sebastian Buczek. Jest to flagowy produkt posiadający WAN przekraczający 730 mln zł

24 WAN w milionach PLN ` Stopień koncentracji rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych W celu określenia stopnia koncentracji rynku funduszy inwestcyjnych zamkniętych oszacowano wartość percentyli aktywów funduszy zamkniętych (Wykres Nr 10). Otrzymano nastepujące wyniki: Percentyl 0,99 WAN ,66 zł Percentyl 0,95 WAN ,44 zł Percentyl 0,9 WAN ,59 zł Percentyl 0,8 - WAN ,13 zł Średnia WAN ,33 zł Wartośc percentyli aktywów funduszy zamkniętych 3 500, , ,00 Percentyle 2 000,00 Średnia arytmetyczna 1 500, ,00 500,00 0,00 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Wartość percentylu Wykres Nr 10 Wartość kolejnych percentyli dla aktywów zarządzanych przez krajowe funduszy inwestycyjne. Rynek skoncentrowany. Stan na dzień Izba Zarzadzających Funduszami i Aktywami, Aktywa funduszy inwestycyjnych Rynek funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce jest mocno skoncentrowany. Istnieje duża liczba funduszy ale WAN nie rozkłada się równomiernie. Na rynku 1% podmiotów dysponuje wartością aktywów netto powyżej ,66 zł. Znacząca różnica między percentylem 0,99 a 0,95 wskazuje na znaczne rozbieżności pod względem alokacji kapitału. 23 największe podmioty spośród 456 wszystkich rozwiązań zarządzają ponad połową aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych zamknietych na rynku polskim

25 Wartość aktywów netto w miliardach PLN WAN w mld PLN - fundusze absolutnej stopy zwrotu ` Perspektywy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce Popyt na udziały w funduszach inwestycyjnych powinien w najbliższych latach stale rosnąć, na co wskazuje wzrost zamożności społeczeństwa. Dodatkowo z przeprowadzonej analizy rynku wynika, że rynek nie jest nasycony (w rozwiniętych krajach Europy stosunek udziałów w funduszach inwestycyjnych do łącznych oszczędności jest istotnie wyższy, to samo tyczy się udziałów funduszy inwestycyjnych w stosunku do PKB). Również poniższe wykresy (Wykres Nr 11 oraz Wykres Nr 12) przedstawiające prognozę za pomocą regresji liniowej (metodą najmniejszych kwadratów) są bardzo obiecujące. Na ich podstawie możemy stwierdzić, że aktywa funduszy powinny rosnąć szybciej niż liniowo. 700 Łączny WAN funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach WAN ogółem WAN zamknięte WAN absolute return (wartości na prawej osi) Wykres Nr 11 Wartość aktywów netto w funduszach inwestycyjnych na rynku polskim. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Aktywa funduszy inwestycyjnych (dane miesięczne). Wydaje się, że zmniejszenie popytu może pojawić się jedynie w przypadku głębokiego kryzysu na światowych rynkach (podobnego do sytuacji z roku 2007, co jest doskonale widoczne na Wykresei Nr 11 oraz Wykresie Nr 12), lub w przypadku kryzysu gospodarki Polskiej, implikującego zmniejszenie wartości oszczędności Polaków, które rzecz jasna spowoduje odpływ środków z funduszy. Wedle wszelkich przesłanek spodziewamy się istotnego wzrostu liczby zarówno funduszy inwestycyjnych zamkniętych, jak i tych przynależnych do grupy absolutnej stopy zwrotu. Rynek funduszy w Polsce nie jest rynkiem nasyconym i w najbliższych latach powinien utrzymać się istotny trend wzrostowy dotyczący zarówno liczby funduszy, jak i posiadanych przez nie aktywów (WAN na mieszkańca na koniec roku 2014 wynosił 1,27 tys. EUR, gdzie w krajach zachodniej Europy poziom ten przekroczony jest kilkunastokrotnie (Niemcy 19,58 tys.; Wielka Brytania 20,51 tys.; Francja 24,06 tys.), rekordzistą jest tutaj Luksemburg gdzie WAN na jednego mieszkańca wynosi ponad 5,5 mln EUR)

26 Liczba fundszy ` 1 200,00 Liczba funduszy w podziale na kategorie w latach Fundusze ogółem 1 000,00 800,00 Fundusze zamknięte Fundusze abosolute return 600,00 400,00 200,00 0,00 Wykres Nr 12 Liczba funduszy inwestycyjnych w Polsce w podziale na wybrane kategorie. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Aktywa funduszy inwestycyjnych (dane miesięczne). Perspektyw do rozwoju funduszy inwestycyjnych można upatrywać się także w obszarze zastosowań takich jak inwestycje w nowopowstałe podmioty gospodarcze (start-upy) czy optymalizacja podatkowa. Popularnością cieszyć się będą także fundusze absolutnej stopy zwrotu nie posiadające benchmarku, stworzone w celu osiągania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury. Rynek będzie zmierzał zdecydowanie w kierunku oferowania coraz większej liczby rozwiązań dedykowanych i poszukiwania alternatywnych form inwestowania

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku.

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku. Rok 200 był to pierwszy rok, w którym za zarządzanie aktywami funduszy odpowiadał własny zespół inwestycyjny PKO TFI. W poprzednich latach usługa zarządzania aktywami była wykonywana przez Credit Suisse

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Czy warto kupować wynik?

Czy warto kupować wynik? Rozwój rynku wspólnego inwestowania w Polsce Zmiany liczby TFI oraz funduszy dostępnych szerokiemu gronu nabywców 600 500 400 300 200 100 liczba funduszy ogółem (lewa oś) liczba TFI (prawa oś) 45 40 35

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych kwiecień 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 73,52% -10,67% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 62,26% -20,50% 71,28% - Arka Akcji FIO ****

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne zamknięte - analiza polskiego rynku instytucji zbiorowego pomnażania kapitału.

Fundusze inwestycyjne zamknięte - analiza polskiego rynku instytucji zbiorowego pomnażania kapitału. Raport 9/2015 Fundusze inwestycyjne zamknięte - analiza polskiego rynku instytucji zbiorowego pomnażania kapitału. autorzy: Justyna Jakoniuk Antoni Serednicki INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Aktywny Portfel Funduszy Kwki AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski - Dostęp do najlepszych funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Instytucje "zbiorowego inwestowania"

Trochę historii. Instytucje zbiorowego inwestowania Inwestycje zarazem bezpieczne i zyskowne - to marzenie milionów ludzi na świecie. Ktoś może powiedzieć, że osiągalne tylko i wyłącznie na lokatach bankowych - i w dużej części można się z tym zgodzić.

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Grudzień 2010 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski -

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 RYNKI ALTERNATYWNE ABSOLUTNA STOPA ZWROTU KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA 29.08.2014 ANALIZA RENTOWNOŚCI KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa 1 Nowa oferta produktów inwestycyjnych Grupy Generali Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja to wartości, z którymi utożsamia się Generali Generali Polska jest

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 0 listopada 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) W najnowszym u funduszy inwestycyjnych opartych o wskaźnik Information Ratio, który łączy w sobie element ów ale i ryzyka, zadebiutowało

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki Plan Prezentacji Definicja i przedmiot badania; Kryterium podziału rynku Funduszy; Opłaty za nabycie

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy

Aktywny Portfel Funduszy Czas na dobre inwestycje Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją 25 czerwca 2009 r. 1 Filozofia zarządzania BRE Wealth Management B R E Wealth Manag ement tradycyjny fundus z inwes tycyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Fundusze 2w1 za czy przeciw?

Fundusze 2w1 za czy przeciw? Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za: Które z tych opłat są obligatoryjne, a których można uniknąć? Jeśli zamierzasz zainwestować w fundusz inwestycyjny, elementem na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas analizy ofert Towarzystw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Skrócony opis lekcji Na zajęciach uczniowie poznają działanie funduszy inwestycyjnych, różne typy funduszy inwestycyjnych oraz opłacalność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

rating funduszy inwestycyjnych

rating funduszy inwestycyjnych rating funduszy inwestycyjnych luty 2008 Open Finance prezentuje pierwszy autorski Rating funduszy inwestycyjnych, rozpoczynający cykl regularnych analiz. Oceniliśmy najważniejsze fundusze w pięciu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, LISTOPAD 2002 r. 1 Wstęp Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie?

Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Poznań, 22.10.2009 Informacja prasowa Jak pokonać giełdę czyli jak osiągnąć satysfakcjonujące wyniki inwestycyjne w długim terminie? Jak pokazuje doświadczenie zarówno inwestorów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy zamkniętych

Wyceny funduszy zamkniętych Allianz Discovery FIZ 2011-12-05 2012-03-21 Seria J 2012-07-31 TFI ALLIANZ 04.12.15 1211,09 2,15% 2,11% 4,04% 8,66% 8,66% 17,97% 11,88% 3,52% - - Allianz Long-Short Strategy FIZ seria A 2009-10-20 2010-05-12

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 7 marca 03 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 03) W lutowym u funduszy inwestycyjnych, opartym na wskaźniku information ratio, zadebiutował tylko jeden fundusz - Arka BZ WBK Obligacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT ROCZNY 2006 RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE WARSZAWA 2007 CELEM PRZEDMIOTOWEGO RAPORTU JEST PRZESTAWIENIE OGÓLNYCH INFORMACJI NA TEMAT POLSKIEGO RYNKU FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 2010 r.)

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 2010 r.) Departament Strategii i Analiz Elżbieta Sawicka elzbieta.sawicka@pkobp.pl KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 21 r.) 3 sierpnia 21 r. Synteza

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online Wersja z 31 lipca 2010 r. Jedynym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych na grupy jest ich polityka inwestycyjna. Oznacza to, że zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, jak i fundusze inwestycyjne zamknięte

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZWIĘKSZAMY WARTOŚĆ INFORMACJI Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2014) W lipcowym Rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online, łączącym zarówno zysk, jak i ryzyko, w horyzoncie

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo