JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW. 1. Wstęp. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych. Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW. 1. Wstęp. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych. Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska*"

Transkrypt

1 Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska* JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW 1. Wstęp Według szacunków ekspertów [1 3] w Polsce na drogi krajowe, autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice potrzeba będzie od 11 mln ton w 2010 do 73 mln ton w 2013 roku różnego rodzaju kruszyw. W przewidywanym zapotrzebowaniu na kruszywo należy dodatkowo uwzględnić potrzeby kolejnictwa i budownictwa. Nowe warunki konstrukcyjne (wysokie budynki, budownictwo techniczne, budownictwo drogowe), skażone środowisko oraz wysokie koszty konstrukcji stalowych w porównaniu z żelbetowymi spowodowałyby zapotrzebowanie na betony nowej generacji tj. betony wysokiej jakości charakteryzujące się dobrą wytrzymałością i trwałością. Poziom zaawansowania technicznego tych zastosowań kruszywa wywołuje zapotrzebowanie na kruszywo wysokiej jakości. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych to materiał ziarnisty stosowany w budownictwie. Podział kruszyw zawarty jest w normach zawierających wymagania techniczne tj. w normach a mianowicie: PN-EN Kruszywa do betonu; Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; PN-EN cz. 1 i 2. Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i zaczynu; PN-EN Kruszywa do zaprawy; PN-EN Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; PN-EN Kamień do robót hydrotechnicznych; PN-EN Kruszywa na podsypkę kolejową. * Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa 211

2 Według wymienionych norm definicję kruszyw ustalono następująco: Kruszywa naturalne to kruszywa ze źródeł (złóż) naturalnych, które mogą być poddane najwyżej mechanicznej przeróbce; Kruszywa sztuczne to kruszywa pochodzenia mineralnego, które są rezultatem procesów przemysłowych obejmujących cieplną lub inną modyfikację; Kruszywa z recyklingu to kruszywa, które są rezultatem przeróbki nieorganicznych materiałów uprzednio stosowanych w budownictwie. Podział i nazewnictwo kruszyw przedstawiono na rysunku 1. Zaproponowany podział kruszyw budzi jednak pewne zastrzeżenia [4]. Rys. 1. Podział kruszyw według PN-EN Zgodnie z definicją kruszyw sztucznych obejmują one grupę kruszyw wyprodukowanych z surowców pochodzenia mineralnego (np. gliny, iły, łupki itp.), które poddane zostały w procesach przemysłowych obróbce cieplnej lub innej modyfikacji. Produkowana jest również (nie tylko w Polsce) duża grupa kruszyw z surowców odpadowych, które oprócz uszlachetniania (przekruszenia i rozsiania do odpowiednich frakcji) nie podlegają żadnej innej modyfikacji. Czy zatem kruszywa otrzymywane z przeróbki mechanicznej żużli (pomiedziowych, stalowniczych, wielkopiecowych) należy zaliczyć do grupy kruszyw sztucznych? Normy dotyczące kruszyw, pomimo że ustalają wymagania dla tej grupy kruszyw, nie precyzują tego. Stąd podjęte zostały prace, aby tę nieścisłość w podziale kruszyw usunąć. Dokument Komisji Europejskiej End of Waste Aggregates Case Study z 5 marca 2007 r. proponuje zamiast nazwy kruszywa sztuczne przyjąć nazwę kruszywa wtórne (secondary aggregates) dla kruszyw z surowców wtórnych (produktów) wyprodukowanych w procesach przemysłowych. Zgodny z tą propozycją jest dokument CEN/TC154/TG10/N736 Materiały wtórne. Kruszywa sztuczne. Raport końcowy dla kruszyw ze złóż wtórnych. W dokumencie tym 212

3 zaproponowano nową klasyfikację kruszyw sztucznych, produkowanych z różnych rodzajów surowców wtórnych. W zależności od gęstości objętościowej kruszywa skalne dzieli się na trzy typy: kruszywo ciężkie o gęstości w stanie suchym powyżej 3000 Mg/m 3, kruszywa zwykłe o gęstości w stanie suchym Mg/m 3, kruszywa lekkie o gęstości w stanie suchym poniżej 2000 Mg/m 3. Wszystkie te grupy kruszyw są równoprawne, jeśli chodzi o zastosowanie do betonu, mieszanek bitumicznych oraz mieszanek związanych lub niezwiązanych hydraulicznie. Jedynym kryterium zastosowania kruszywa są jego właściwości. 3. Wpływ właściwości kruszywa (surowca) na jakość wyrobu Niektóre właściwości kruszyw, w zasadzie niezależne od sposobu przeróbki w istotny sposób wpływają na właściwości wyrobu, w którym je zastosowano. Przykładem może być mrozoodporność kruszywa, jeden z elementów wpływający na trwałość betonu. Zgodnie z wymaganiami norm europejskich jako wskaźnik mrozoodporności można przyjąć nasiąkliwość kruszywa (PN-EN ). Uznaje się, że nasiąkliwość nie przekraczająca 1% gwarantuje mrozoodporność kruszywa. W przypadku niektórych wapieni, piaskowców i żużli wartość nasiąkliwości jest większa a kruszywa te są wystarczająco mrozoodporne. Podobnie o możliwości zastosowania kruszywa do betonu o wysokiej wytrzymałości decyduje jego odporność na rozdrabnianie, czyli współczynnik LA badany w bębnie Los Angeles (PN-EN ). Z kolei na jakość mieszanek bitumicznych wpływ ma odporność kruszywa na ogrzewanie i suszenie jakie ma miejsce przy produkcji gorących mieszanek. Właściwość tę określa się w badaniu odporności na szok termiczny (PN-EN ). Parametry takie jak odporność na ścieranie (PN-EN ), odporność na polerowanie i ścieranie powierzchniowe (PN-EN ) decydują o możliwości zastosowania kruszywa do nawierzchni. W niniejszym materiale dokonano próby oszacowania jakości kruszyw według wymagań europejskich, kruszyw produkowanych w Polsce. Postanowienia norm europejskich stwarzają znacznie większe możliwości wyboru właściwości kruszyw odpowiadającej odbiorcy dla konkretnego zastosowania. Według norm europejskich dla najwyższych kategorii kruszyw określone są wymagania zdecydowanie ostrzejsze niż to miało miejsce w normach PN dla najwyższych klas, gatunków czy marek. 4. Jakość kruszyw z wybranych krajowych złóż W analizie wykorzystano wyniki badań kruszyw z krajowych złóż wykonywane w Laboratorium Badania Maszyn Roboczych i Górniczych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w latach [6]. 213

4 Analizę wykonano dla 100 asortymentów kruszywa wyprodukowanego w 95 zakładach. Porównano wyniki badań poniżej wymienionych rodzajów kruszywa: gabro (2), melafir (4), bazalt (12), amfibolit (2), żużel (3), dolomit (9), sjenit (1), węglan (7), wapień (3), gnejs (1), granit, granitognejs (5), kwarcyt (2), szarogłaz (1), żwir (13), (z przewagą ziarn magmowych i metamorficznych), żwir kruszony (15), (ziarna kruszone > 50%), żwir (10), (z przewagą ziarn kwarcowych lub piaskowcowych), żwir (10), (z przewagą ziarn węglanowych). Analizowano wyniki badań kruszyw dla frakcji 8 16 mm. Porównywano właściwości fizyko-mechaniczne, które określają jakość kruszywa i decydują o możliwości zastosowania w określonych zastosowaniach, a więc takie właściwości, które w istotny sposób mogą wpłynąć na jakość wyrobu, w którym zostały zastosowane. Jak wspomniano w rozdz. 3 takimi właściwościami są: odporność na rozdrabnianie, współczynnik LA według PN-EN :2000/A1:2008, odporność na ścieranie współczynnik M DE, według PN-EN :2000/A1:2004 odporność na polerowanie PSV według PN-EN :2002, odporność na ścieranie powierzchniowe w warunkach drogowych AAV, odporność na szok termiczny według PN-EN :2004 nasiąkliwość według PN-EN :2002/AC:2004/Ap1:2005/A1:2006, mrozoodporność F według PN-EN :2007. W pierwszej kolumnie każdej tabel 1 7 w nawiasach podano liczbę badanych próbek w danej grupie kruszyw. W ostatniej kolumnie tablic podano liczbę próbek, które spełniają wymagania dla danej kategorii. 214

5 4.1. Odporność na rozdrabnianie (tab. 1) Kruszywa z malafiru, gbra, szarogłazu i bazaltu osiągają najwyższą kategorię odporności na rozdrabnianie. W przypadku kruszyw z amfibolitu, żużli i dolomitu odporność na rozdrabnianie waha się od LA 15 do LA 25. Najwyższą kategorię tego parametru osiąga 23% badanych kruszyw, a uwzględniając 2 najwyższe kategorie, wskaźnik wzrasta do 38%. Zróżnicowanie w tym zakresie wykazują kruszywa węglanowe, żwirowe i granitowe. Najniższe kategorie LA 25 i niższe osiągają kruszywa z wapieni, gnejsu, granitu, kwarcytu, żwiru węglanowego. Wśród granitów znalazły się też 2 próbki, które nie osiągnęły żadnej kategorii i właściwość tę deklarowano. TABELA 1 Odporność kruszywa na rozdrabnianie (współczynnik LA) Odporność na rozdrabnianie, LA PN-EN :2000 Wynik badania Kategoria według norm: Gabro (2) LA 15 2 Melafir (3) 7 11 LA 15 3 Bazalt (12) 6 13 LA Szarogłaz (1) 16 LA 15 1 Amfibolit (2) Żużel (3) LA 15 1 LA 20 1 LA 15 1 LA 20 1 LA 25 1 Dolomit (8) LA 15 2 LA 20 3 LA 25 3 Sjenit (1) 19 LA 20 1 Żwir (13) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych Żwir kruszony (15) ziarna kruszone > 50% Węglan (6) LA 20 6 LA 25 5 LA 30 2 LA 20 2 LA 25 7 LA 30 6 LA 20 1 LA 25 2 LA 30 2 LA

6 TABELA 1 cd. z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych Odporność na rozdrabnianie, LA PN-EN :2000 Wynik badania Kategoria według norm: LA 20 1 LA 25 3 LA 30 4 LA 35 2 Wapień (3) LA 25 2 LA 30 1 Gnejs (1) 34 LA 35 1 Granit, granitognejs (5) Kwarcyt (2) z przewagą ziaren węglanowych LA 25 1 LA 30 1 LA 35 1 dekl 2 LA 25 1 LA 35 1 LA 25 8 LA 30 1 LA Odporność na ścieranie (tab. 2) Najwyższą odpornością na ścieranie M DE 10 charakteryzują się kruszywa ze sjenitu, melafiru, żużla, gabra oraz przeważająca liczba kwarowych kruszy żwirowych, kruszyw granitowych i bazaltowych. Najwyższą kategorię osiąga 27% badanych kruszyw, 2 najwyższe kategorie M DE 10 i M DE 20 osiągane są przez 56% badanych kruszyw. Duże zróżnicowanie występuje w pozostałych kruszywach żwirowych. Słabą odporność na ścieranie uzyskały żwiry węglanowe i kruszywa wapienne, w których odnotowano 1 przypadek kruszywa poza kategoriami, dla którego ten parametr należało deklarować. TABELA 2 Odporność kruszywa na ścieranie (współczynnik M DE ) Odporność na ścieranie, M DE PN-EN Wynik badania Kategoria według norm: Sjenit (1) 10 M DE 10 1 Melafir (4) 6 14 M DE 10 3 M DE

7 TABELA 2 cd. Żużel (3) 3 11 Gabro (2) z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych 6 23 Granit, granitognejs (5) 7 16 Bazalt (12) 7 18 Dolomit (9) 7 18 Amfibolit (2) 9 16 Kwarcyt (2) Żwir (13) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych Żwir kruszony (14) ziarna kruszone > 50% Węglan (7) z przewagą ziaren węglanowych M DE 10 2 M DE 15 1 M DE 10 1 M DE 15 1 M DE 10 6 M DE 15 3 M DE 25 1 M DE 10 2 M DE 15 2 M DE 20 1 M DE 10 4 M DE 15 4 M DE 20 4 M DE 10 3 M DE 15 2 M DE 20 4 M DE 10 1 M DE 20 1 M DE 10 1 M DE 20 1 M DE 10 2 M DE 15 5 M DE 20 5 M DE 25 1 M DE 10 1 M DE 15 4 M DE 20 5 M DE 25 2 M DE 30 2 M DE 15 2 M DE 20 1 M DE 25 1 M DE 30 2 M DE 35 1 M DE 15 3 M DE 20 4 M DE 25 2 M DE 40 1 Wapień (3) M DE 20 1 M DE 30 1 dekl 1 Gnejs (1) 25 M DE 25 1 Szarogłaz (1) 23 M DE

8 4.3. Odporność na polerowanie (tab. 3) W badaniach wykonanych w IMBiGS najlepsze wartości polerowalności mieściły się w kategorii PSV 68, trzeciej w kolejności w normach. Taką polerowalność osiągnęły kruszywa z gnejsu, szarogłazu oraz niektóre kwarcytowe, amfibolitowe, węglanowe, żużlowe i żwirowe kruszone. Duża zmienność występuje w pozostałych kruszywach żwirowych, a także w kruszywach węglanowych. W zakresie tego parametru wystąpiło najwięcej kruszyw poza kategoriami przewidzianymi w normach. Najwyższą osiągniętą w badaniach kategorię PSV 56 (3 kategoria w normach) uzyskało 9% badanych kruszyw, zaś 14% nie uzyskało żadnej kategorii. Najniższą kategorię przewidzianą w normie PSV 44 osiągnęło 41% badanych kruszyw. TABELA 3 Odporność kruszywa na polerowanie PSV Odporność na polerowanie, PSV PN-EN Wynik badania Kategoria według norm: Gnejs (1) 59 PSV 56 1 Szarogłaz (1) 58 PSV 56 1 z przewagą ziaren węglanowych Kwarcyt (2) Amfibolit (2) Żwir kruszony (15) ziarna kruszone > 50% Węglan (6) Żużel (3) Bazalt (12) Gabro (2) PSV 56 1 PSV 50 5 PSV PSV 56 1 PSV PSV 50 1 PSV PSV 56 2 PSV 50 8 PSV 44 4 dekl PSV 56 1 PSV PSV 56 1 PSV 44 1 dekl PSV 50 5 PSV PSV 50 1 PSV

9 TABELA 3 cd. Żwir (7) z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych Żwir (13) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych PSV 50 2 PSV 44 4 dekl PSV 50 6 PSV 44 4 dekl 3 Melafir (4) PSV 44 4 Sjenit (1) 52 PSV 44 1 Dolomit (6) PSV 44 3 dekl 3 Wapień (3) dekl Odporność na ścieranie powierzchniowe (tab. 4) Zdecydowana większość badanych kruszyw osiągnęła najwyższą kategorię ścieralności powierzchniowej. Na 84 próbki kruszywa tylko 4 tj. 5% odpowiadało kategorii AAV 15. TABELA 4 Odporność kruszywa na ścieranie powierzchniowe AAV Odporność na ścieranie powierzchniowe, AAV PN-EN Wynik badania Kategoria według norm: Amfibolit (2) 5 AAV 10 2 Bazalt (12) 2 4 AAV Dolomit (9) 7 10 AAV 10 9 Żużel (3) 2 5 AAV 10 3 Gabro (2) 3 AAV 10 2 Gnejs (1) 5 AAV 10 1 Granit, granitognejs (5) 3 AAV 10 5 Kwarcyt (2) 1 3 AAV 10 2 Melafir (4) 3 4 AAV 10 4 Sjenit (1) 4 AAV 10 1 Szarogłaz (1) 4 AAV 10 1 Żwir (7) z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych 1 3 AAV

10 TABELA 4 cd. Żwir (8) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych z przewagą ziaren węglanowych Żwir kruszony (13) ziarna kruszone > 50% Odporność na ścieranie powierzchniowe, AAV PN-EN Wynik badania Kategoria według norm: 2 4 AAV AAV Węglan (4) 2 15 AAV AAV 15 1 AAV 10 1 AAV Odporność na szok termiczny (tab. 5) Ubytek masy kruszyw poddanych szokowi termicznemu w prawie wszystkich przypadkach nie przekroczył 0,7%. Szok termiczny nie spowodował spadku wytrzymałości w przypadku 7 próbek kruszywa (gabro 2, gnejs 1, kwarcyty 2, żwir magmowo-metamorficzny 1). Największą zmienność odnotowano w grupie kruszyw żwirowych (1 6), bazaltowych (1 5), węglanowych (2 9), dolomitach (1 4). Maksymalne spadki wytrzymałości miały miejsce w próbkach kruszywa wapiennego (10) i węglanowego (9). Najlepsze wyniki w zakresie odporności na szok termiczny osiągnęły próbki kruszywa z gabra. W wyniku szoku termicznego ubytek masy dla tych próbek wyniósł 0,0 0,1% oraz nie odnotowano spadku wytrzymałości. TABELA 5 Odporność kruszywa na szok termiczny Szok termiczny PN-EN :2004 Ubytek masy Spadek wytrzymałości V LA Amfibolit (2) 0,03 1 Bazalt (12) 0,02 0,1 1 5 Dolomit (9) 0,03 1,8 1 4 Wapień (3) 0,3 0, Węglan (7) 0,04 0,6 2 9 Żużel (3) 0,2 0,7 0 1 Gabro (2) 0,0 0,1 0 Gnejs (1) 0,

11 TABELA 5 cd. Granit, granitognejs (5) 0, Kwarcyt (2) 0,2 0 Melafir (4) 0,02 0,1 1 3 Sjenit (1) 0,03 3 Szarogłaz (1) 1,2 2 Żwir kruszony (13) ziarna kruszone > 50% Żwir (8) z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych Żwir (12) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych Żwir (9) z przewagą ziaren węglanowych 0,1 0, ,1 0, ,1 0, ,1 0, Nasiąkliwość Najkorzystniejszą nasiąkliwością, nie przekraczającą 1%, charakteryzuje się zdecydowana większość kruszyw. Z przebadanych 92 próbek 67% wykazywało ten poziom nasiąkliwości. Wahania wartości nasiąkliwości wykazują kruszywa z dolomitu, węglanów, żwirów magmowo-metamorficznych i węglanowych. Pojedyncze próbki tych kruszyw przekraczają granicę 1%. Większość kruszyw bazaltowych wykazuje nasiąkliwość powyżej 1%. Tylko 2 próbki kruszywa (1 dolomitowe, 1 żwir węglanowy) charakteryzują się nasiąkliwością powyżej 2%. TABELA 6 Nasiąkliwość kruszyw Wynik badania, % Nasiąkliwość, % PN-EN Ocena według norm: Amfibolit (2) 0,6 <1 2 Szarogłaz (1) 0,5 <1 1 Sjenit (1) 0,3 <1 1 Żużel (3) 0,4 0,5 <1 3 Gabro (2) 0,3 0,4 <1 2 Granit, granitognejs (5) 0,3 0,7 <1 5 Kwarcyt (2) 0,3 0,7 <

12 TABELA 6 cd. Wynik badania, % Nasiąkliwość, % PN-EN Ocena według norm: Wapień (3) 0,3 0,4 <1 3 Żwir kruszony (12) ziarna kruszone > 50% z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych 0,4 1,6 0,7 1,4 Dolomit (7) 0,5 2,4 Żwir (13) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych 0,3 1,4 Melafir (3) 0,8 1,3 z przewagą ziaren węglanowych 0,5 2,3 Węglan (7) 0,3 1,8 Bazalt (11) 0,5 1,7 <1 11 >1 1 <1 9 >1 1 <1 5 >1 2 <1 8 >1 5 <1 2 >1 1 <1 7 >1 3 <1 4 >1 3 <1 4 > Mrozoodporność Badane próbki kruszywa w zdecydowanej większości 68% osiągnęły najwyższą kategorię mrozoodporności. Tylko w 6% próbek odnotowano najniższą kategorię, a w 3 przypadkach na 80 kruszywo nie odpowiadało żadnej kategorii i wartość należało deklarować. Dotyczyło to kruszyw węglanowych i żwirów węglanowych. TABELA 7 Mrozoodporność kruszyw Wynik badania, % Nasiąkliwość, % PN-EN Ocena według norm: Amfibolit (2) 0,8 F 1 2 Żużel (3) 0,2 0,7 F 1 3 Gabro (2) 0,2 0,3 F

13 TABELA 7 cd. Granit, granitognejs (3) 0,2 0,5 F 1 3 Kwarcyt (2) 0,5 1 F 1 2 Sjenit (1) 0,2 F 1 1 Szarogłaz (1) 0,9 F 1 1 Żwir (8) z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych Bazalt (9) Wapień (3) Żwir (13) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych Dolomit (8) Żwir kruszony (8) ziarna kruszone > 50% z przewagą ziaren węglanowych Melafir (2) Węglan (4) 0,2 1 F 1 8 0,1 2,5 F 1 6 F 2 3 0,2 1,1 F 1 2 F 2 1 0,1 2,0 F 1 7 F 2 6 0,4 1,8 F 1 6 F 2 1 F 4 1 0,1 1,3 F 1 4 F 2 3 F 4 1 0,5 4,9 F 1 3 F 2 4 F 4 2 dekl 1 0,7 2,8 F 1 1 F 4 1 0,7 7 F 1 3 dekl 1 Gnejs (1) 1,4 F Podsumowanie W ciągu ostatnich lat w IMBIGS przebadano znaczącą ilość produkowanych w Polsce kruszyw. Badania przeprowadzono dla kruszywa produkowanego w 95 zakładach na 100 próbkach kruszywa. Na podstawie tych badań można stwierdzić, że w Polsce produkowane są w przeważającej ilości kruszywa wysokiej jakości. Zarówno parametry dotyczące odporności na różne czynniki, jak i nasiąkliwość i mrozoodporność odpowiadają najwyższej kategorii dla tych parametrów. Jedynie odporność na polerowanie plasuje się zwykle w niższych kategoriach. Bardzo korzystne wartości wszystkich omawianych właściwości osiągnęły kruszywa z gabra, amfibolitowe, żużlowe, a także granitowe, kwarcytowe, sjenitowe 223

14 i z szarogłazu. Dużą różnorodność wykazują kruszywa żwirowe. Wśród nich można także znaleźć kruszywa wysokiej jakości, zwłaszcza w żwirach kruszonych albo kwarcytowo- -piaskowcowych. Dobrą jakość kruszyw potwierdzić można odnosząc uzyskane wyniki do stawianych wymagań. Wymagania dla kruszyw zawarte w Wymaganiach Technicznych WT-1 [7] w zależności od kategorii ruchu dla każdego zastosowania kruszywa, zarówno do betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej lub warstwy wiążącej stawiają niższe wymagania niż osiągane przez badane kruszywa. Według WT-1 do wymienionych zastosowań niezbędne są kruszywa od LA 20 do LA 50. Nawet właściwość, która w badaniach osiągnęła najniższy poziom tj. PSV, według WT-1 waha się od PSV deklarowane do PSV Wnioski 1) Kruszywa produkowane w Polsce wykazują zmienną jakość, co stwarza możliwość racjonalnego wyboru w zależności od konkretnego zastosowania warunkującego niezbędny poziom jakości. 2) Na bazie istniejącej bazy surowcowej istnieje możliwość produkowania kruszyw o wysokiej jakości, niezbędnych do najbardziej wymagających zastosowań. 3) Porównanie jakości różnych kruszyw pozwala na odrzucenie funkcjonujących stereotypów powodujących niechęć stosowania niektórych kruszyw w określonych zastosowaniach. LITERATURA [1] Zapaśnik W.: Zapotrzebowanie kruszyw na drogi krajowe w latach Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego. Materiały podstawowe: kruszywa, cement, asfalt, Polski Kongres Drogowy, Warszawa 2009 [2] Kabziński A.: Kruszywa w Polsce w latach Forum Producentów kruszyw, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalego, Warszawa 2009 [3] Kabziński A.: Zapotrzebowanie kruszyw na drogi krajowe w latach , Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego. Materiały podstawowe: kruszywa, cement, asfalt, Polski Kongres Drogowy, Warszawa 2009 [4] Góralczyk S., Kukielska D.: Europejskie kierunki prac normalizacyjnych dotyczących kruszyw sztucznych i z recyklingu. Konferencja Kruszywa Mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Szklarska Poręba 2010 [5] Sprawozdania ekspertyzy z badań, IMBiGS, Warszawa [6] Wymagania Techniczne WT-1, IBDiM, Warszawa,

które lepsze? Kruszywa pomiedziowe a naturalne

które lepsze? Kruszywa pomiedziowe a naturalne Stefan Góralczyk, Danuta Kukielska IMBiGS Paweł Gambal, Adam Żurek KGHM Ecoren S.A., Departament Rozwoju, Lubin Summary The division of aggregates, requirements and testing methods have been included,

Bardziej szczegółowo

KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU

KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego KOPALNIA OGORZELEC - KRUSZYWA Z NOWEGO ZŁOŻA AMFIBOLITU dr hab. Stefan GÓRALCZYK, prof. IMBiGS mgr inż. Danuta KUKIELSKA Kruszywa amfibolitowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg

Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe Wykorzystanie lokalnych zasobów kruszyw naturalnych do budowy dróg Marta WASILEWSKA Politechnika Białostocka Lidzbark Warmiński, 5 października 2015r. I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Program RID NCBiR Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw"

Program RID NCBiR Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw Program RID NCBiR Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw" Jakość krajowych łamanych kruszyw mineralnych z uwzględnieniem oceny ich reaktywności alkalicznej w betonie II Wschodnie Forum Drogowe, Suwałki

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132. Studia i Materia y Nr

Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132. Studia i Materia y Nr Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Stefan GÓRALCZYK* Danuta KUKIELSKA kruszywa mineralne, podzia, badania, wymagania, ocena jako ci

Bardziej szczegółowo

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI

II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI II WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE LIDZBARK WARMIŃSKI dr hab. inż. Marek J. Ciak dr inż. Natalia Ciak mgr inż. Kacper Sikora 2015-10-04 Tempo realizacji inwestycji w budownictwie i drogownictwie ostatnich

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA. Konrad Jabłoński. Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1

KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA. Konrad Jabłoński. Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1 KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA Konrad Jabłoński Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1 1. Stereotypy: Funkcjonujące stereotypy w odniesieniu do kruszyw wapiennych, to najczęściej:

Bardziej szczegółowo

Podaż naturalnych kruszyw do nawierzchni rozjaśnionych

Podaż naturalnych kruszyw do nawierzchni rozjaśnionych INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO Podaż naturalnych kruszyw do nawierzchni rozjaśnionych Debata: Kruszywa do rozjaśniania nawierzchni drogowych mgr Michał FILIPCZYK Kielce, 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1 Kruszywa 2013 Warszawa 2013 Versja 04 15.04._2013 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA

KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA ISTOTNE ZMIANY W NORMALIZACJI dr inż. Jadwiga Wilczek Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie Zakład Geotechniki i Fundamentowania

Bardziej szczegółowo

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Danuta Bebłacz Instytut Badawczy Dróg i Mostów Piotr Różycki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ MOŻLIWOŚCI OGRANICZEŃ

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ MOŻLIWOŚCI OGRANICZEŃ Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 134 Politechniki Wrocławskiej Nr 134 Studia i Materiały Nr 41 2012 Danuta KUKIELSKA* badania, zakres, częstotliwość ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ MOŻLIWOŚCI OGRANICZEŃ

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2

KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2 KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2 Beton w ok. % swojej objętości składa się z kruszywa (rys. 1). Zatem jego właściwości w istotny sposób przekładają się na właściwości mieszanki betonowej (konsystencja,

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne prowadzący: dr inż. Marcin Bilski Zakład Budownictwa Drogowego Instytut Inżynierii Lądowej pok. 324B (bud. A2); K4 (hala A4) marcin.bilski@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11 SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE..............................11 11.1. Klasyfikacja..............................................11 11.2. Spoiwa powietrzne.........................................11

Bardziej szczegółowo

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 7

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 7 SUROWCE I RECYKLING Wykład 7 Ścieralność róŝnych surowców skalnych z obszaru Polski określona metodą bębna Devala (Kamieński, Skalmowski 1957) Rodzaj skały Ubytek masy [%] Jakość Granity 1,8 5,4 od bardzo

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Strzałkowski

dr inż. Paweł Strzałkowski Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 1: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM GMINA NOWA RUDA Nowa Ruda, kwiecień 2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy dla

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA MELAFIR LAFARGE

KRUSZYWA MELAFIR LAFARGE KRUSZYWA MELAFIR LAFARGE Stabilne podłoże dla gruntownych inwestycji PRIORYTETY LAFARGE Melafir Melafir skała magmowa pochodząca z paleozoiku wylewna zasadowa, o strukturze porfirowej lub migdałowcowej

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH KRUSZYW str. 1 d6

METODY BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH KRUSZYW str. 1 d6 METODY BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH KRUSZYW str. 1 d6 W zależności od przewidzianego zastosowania projektowanego betonu, należy dobierać do wykonania mieszanki betonowej kruszywo o ustalonych właściwościach,

Bardziej szczegółowo

Ważne są: gospodarka; technika; technologia; cenne: wiedza; wykształcenie; kwalifikacje; jednak najważniejsze, bo nieodnawialne, są złoża kopalin.

Ważne są: gospodarka; technika; technologia; cenne: wiedza; wykształcenie; kwalifikacje; jednak najważniejsze, bo nieodnawialne, są złoża kopalin. Aleksander Kabziński MISTO Sp. j. 25-552 Kielce, ul. Wiśniowa 4A/1A, biuro@misto.pl Ważne są: gospodarka; technika; technologia; cenne: wiedza; wykształcenie; kwalifikacje; jednak najważniejsze, bo nieodnawialne,

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji kruszyw lekkich

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji kruszyw lekkich Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji kruszyw lekkich Paweł Murzyn Józef Stolecki Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane w

Bardziej szczegółowo

WT-1 Kruszywa do projektantów i inwestorów

WT-1 Kruszywa do projektantów i inwestorów Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń (WT-1 Kruszywa 2008) jest dokumentem technicznym opracowanym w IBDiM pod moim kierunkiem na zlecenie GDDKiA,

Bardziej szczegółowo

Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce.

Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Jasność nawierzchni jako czynnik

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra.

Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra. Doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń nawierzchni z zastosowaniem kruszyw jasnych z kopalni gabra. Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. SALON KRUSZYW Targi AUTOSTRADA 2016 Kielce 01.06.2016

Bardziej szczegółowo

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm

D DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm D.04.04.02 DOSTAWA KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 mm 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Polityka surowcowa UE

Polityka surowcowa UE dr Stefan Góralczyk, mgr inż. Danuta Kukielska Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Produkcja kruszyw z surowców wtórnych Pakiet norm, które dotyczą kruszyw, obok wymagań dla kruszyw

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-4:2008: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA BAZALT LAFARGE

KRUSZYWA BAZALT LAFARGE KRUSZYWA BAZALT LAFARGE Wysoka i stabilna jakość gwarancją udanej inwestycji Bazalt PRIORYTETY LAFARGE Skała lita pochodzenia wulkanicznego wylewna, o strukturze bardzo drobnoziarnistej (czasami porfirowej)

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-3:2012: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. PN-EN 12620+A1:2010:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PROJEKTU ASR-RID REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA KRAJOWYCH KRUSZYW

WPROWADZENIE DO PROJEKTU ASR-RID REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA KRAJOWYCH KRUSZYW WPROWADZENIE DO PROJEKTU ASR-RID REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA KRAJOWYCH KRUSZYW Dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

NORMY PN-EN W ZAKRESIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2003 r.

NORMY PN-EN W ZAKRESIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2003 r. PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (129) 2004 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (129) 2004 ARTYKUŁY-REPORTS Czesława Wolska-Kotańska* NORMY PN-EN W ZAKRESIE METOD BADAŃ KRUSZYW

Bardziej szczegółowo

Regionalne zmiany bazy surowcowej. kruszyw naturalnych. Kruszywa naturalne opisane w niniejszej pracy obejmują wszystkie. do budowy dróg i autostrad

Regionalne zmiany bazy surowcowej. kruszyw naturalnych. Kruszywa naturalne opisane w niniejszej pracy obejmują wszystkie. do budowy dróg i autostrad prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, IMBiGS w Warszawie, Oddział Katowice, AGH w Krakowie, dr hab., prof. IMBiGS Stefan Góralczyk, IMBiGS w Warszawie dr hab. inż., prof. IMBiGS Ireneusz Baic, IMBiGS w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA PU 2008 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW

OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW NORMY PN-EN 1097-3:2000: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY POZNAŃ 17.10.2014 Jarosław Stankiewicz PLAN PREZENTACJI 1.KRUSZYWA LEKKIE INFORMACJE WSTĘPNE 2.KRUSZYWA LEKKIE WG TECHNOLOGII IMBIGS 3.ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHARAKTERYSTYKI KRUSZYWA NA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

WPŁYW CHARAKTERYSTYKI KRUSZYWA NA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA WPŁYW CHARAKTERYSTYKI KRUSZYWA NA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH Mgr inż. Marta Wasilewska (Autoreferat rozprawy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA Mandat 1 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA Dokument nie uwzględnia poprawki M/1 rev.1 (010 r.) KRUSZYWA DO ZASTOSOWAŃ: 01/33: PODŁOŻA FUNDAMENTOWE (w tym podłoża stropów na legarach nad gruntem), DROGI I INNE

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Dr inż. Robert Jurczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/GDDKiA PLAN PREZENTACJI 1. Problem zużytych opon samochodowych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SEMINARIUM KRUSZYWA BUDOWLANE. ZASTOSOWANIE STŁUCZKI SZKLANEJ, POPIOŁÓW

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze błędy popełniane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

Najczęstsze błędy popełniane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Najczęstsze błędy popełniane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Magdalena Bardan Kraków, 21.02.2017 r. Kilka słów o IBMB Kilka słów o IBMB IBMB powstało w 2011 r. jako niezależne laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2 SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ost) GDDKiA str. 1 A5 W 2013r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne

Bardziej szczegółowo

Komitet Techniczny 108 Polskiego Komitetu. Nowe wymagania dla kruszyw nowelizacja norm

Komitet Techniczny 108 Polskiego Komitetu. Nowe wymagania dla kruszyw nowelizacja norm Nowe wymagania dla kruszyw nowelizacja norm Anita Pabich, Michał Filipczyk Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego W związku z pojawieniem się projektów nowych wydań norm FprEN 12620:2017,

Bardziej szczegółowo

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji.

Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. WPROWADZENIE Złoże naturalne nagromadzenie kopaliny lub kilku kopalin, które może być przedmiotem eksploatacji. Według art. 6. ust. 1, pkt 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach

Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach Marek Surowiec Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii Grupa Ożarów S.A. Paweł Trybalski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego Grupa

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA

OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA NORMY PN-EN 933-1:2012: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA Mandat 1 ZAŁĄCZNIK I ZAKRES STOSOWANIA KRUSZYWA DO ZASTOSOWAŃ: 01/33: PODŁOśA FUNDAMENTOWE (w tym podłoŝa stropów na legarach nad gruntem), DROGI I INNE OBSZARY RUCHU 0/33: FUNDAMENTY I ŚCIANY OPOROWE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1344 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 10 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1344

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii

Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii ZycoTherm II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe mgr inż. Piotr Heinrich, 5.10.2015, Lidzbark Warmiński Piotr Heinrich Nanotechnologia w drogownictwie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONTRAKTOWE BUDOWA MOSTU DROGOWEGO W TORUNIU

WYMAGANIA KONTRAKTOWE BUDOWA MOSTU DROGOWEGO W TORUNIU www.tpaq i.com Dr inż. Igor RUTTMAR Mgr inż. Michał BEDNARZ Fot. Marcin Łaukajtys "Zastosowanie jasnej nawierzchni jezdni na przykładzie realizacji mostu w Toruniu oraz wybrane procedury badawcze". WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1397 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1397 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o.

BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o. BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.07.01a, D-05.03.05a (05b, 05c, 07a, 12a, 13a, 24a) OPCJONALNE UZUPEŁNIENIE OGÓLNYCH SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ KRUSZYW NA POLEROWANIE W ASPEKCIE ICH PRZYDATNOŚCI DO WARSTWY ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI DROGOWEJ

ODPORNOŚĆ KRUSZYW NA POLEROWANIE W ASPEKCIE ICH PRZYDATNOŚCI DO WARSTWY ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI DROGOWEJ Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 134 Politechniki Wrocławskiej Nr 134 Studia i Materiały Nr 41 2012 Marta WASILEWSKA* kruszywo drogowe, warstwa ścieralna, wskaźnik polerowalności PSV, właściwości przeciwpoślizgowe

Bardziej szczegółowo

Właściwości kruszywa wapiennego jako surowca do produkcji betonów dla infrastruktury drogowej

Właściwości kruszywa wapiennego jako surowca do produkcji betonów dla infrastruktury drogowej Właściwości kruszywa wapiennego jako surowca do produkcji betonów dla infrastruktury drogowej Dominika Maruszewska Artur Łagosz Damian Chełmecki Beton w drogownictwie Suwałki, 10-12 kwietnia 2019 Geneza

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE KRUSZYW DO WARSTWY ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI Etap II

OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE KRUSZYW DO WARSTWY ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI Etap II Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw PRACOWNIA KRUSZYW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH 55-140 śmigród tel.: (0-71) 385 38 80 do 82, fax (0-71) 385 38 02 e-mail: ibdim-tw@wr.onet.pl Instytut

Bardziej szczegółowo

Nasyp budowlany i makroniwelacja.

Nasyp budowlany i makroniwelacja. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Nasyp budowlany i makroniwelacja. Nasypem nazywamy warstwę lub zaprojektowaną budowlę ziemną z materiału gruntowego, która powstała w wyniku działalności

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIEN Wysoka jakoś Wysoka jako ć ść w dobrej cenie w dobrej cenie

KRUSZYWA WAPIEN Wysoka jakoś Wysoka jako ć ść w dobrej cenie w dobrej cenie KRUSZYWA WAPIEŃ Wysoka jakość w dobrej cenie LAFARGE KRUSZYWA Lafarge Kruszywa - lider w produkcji kruszyw na polskim rynku Główną działalnością firmy Lafarge jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Obecne posiadamy 3 laboratoria centralne (Warszawa, Sitkówka-Nowiny, Barcin) oraz 6

Obecne posiadamy 3 laboratoria centralne (Warszawa, Sitkówka-Nowiny, Barcin) oraz 6 Kilka słów o IBMB Kilka słów o IBMB IBMB powstało w 2011 r. jako niezależne laboratorium badawcze. 2012 r. Akredytacja 48 metod badawczych kruszyw. 2014 r. Akredytacja mieszanki mineralno-asfaltowe, mieszanki

Bardziej szczegółowo

R A I L W A Y B A L L A S T

R A I L W A Y B A L L A S T F-01/RAI R A I L W A Y B A L L A S T SKRÓCONY OPIS PROGRAMU NA ROK 2016 Edycja nr 1 z dnia 4 stycznia 2016 r. Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Przemysław Domoradzki Krzysztof Wołowiec Data 4 stycznia

Bardziej szczegółowo

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej Wzmocnienia gruntu podbudowy drogi betonowe Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych Lublin, 28-29 listopada 2018 r. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu

Bardziej szczegółowo

Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości

Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu ziarn. pomocą wskaźnika płaskości Norma: PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Eksploatacja i obróbka skał Badania geometrycznych właściwości Temat: kruszyw Oznaczanie kształtu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12. Część VI. Autoklawizowany beton komórkowy. www.wseiz.pl

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12. Część VI. Autoklawizowany beton komórkowy. www.wseiz.pl WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VI Autoklawizowany beton komórkowy www.wseiz.pl AUTOKLAWIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. WYBÓR ŚCIANY DO PRODUKCJI KRUSZYW w ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI S.A. w Lubaniu

Załącznik nr 1. WYBÓR ŚCIANY DO PRODUKCJI KRUSZYW w ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI S.A. w Lubaniu Załącznik nr 1 WYBÓR ŚCIANY DO PRODUKCJI KRUSZYW w ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI S.A. w Lubaniu 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest ściana na wyrobiskach górniczych w

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010 Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, górnictwo skalne Teresa Jasiak-Taraziewicz, Waldemar Kaźmierczak DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010 W publikacji przedstawiono liczbę

Bardziej szczegółowo

Kruszywa do budowy dróg. krajowych i samorządowych

Kruszywa do budowy dróg. krajowych i samorządowych Kruszywa do budowy dróg fot. lcrms, fotolia.com krajowych i samorządowych tekst: prof. dr hab. inż. WIESŁAW KOZIOŁ, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Oddział Zamiejscowy w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe i technologiczne w zakresie stosowania kruszyw drogowych do podbudów i nawierzchni

Wymagania jakościowe i technologiczne w zakresie stosowania kruszyw drogowych do podbudów i nawierzchni Wymagania jakościowe i technologiczne w zakresie stosowania kruszyw drogowych do podbudów i nawierzchni Materiały do warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych 2 Konstrukcja nawierzchni drogowej Warstwy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące Normy i Przepisy w budownictwie drogowym. Magdalena Bardan. Radom, r.

Obowiązujące Normy i Przepisy w budownictwie drogowym. Magdalena Bardan. Radom, r. Obowiązujące Normy i Przepisy w budownictwie drogowym Magdalena Bardan Radom, 01.06.2017 r. Kilka słów o IBMB Kilka słów o IBMB IBMB powstało w 2011 r. jako niezależne laboratorium badawcze. 2012 r. Akredytacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej Id-110

Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej Id-110 załącznik do uchwały Nr 1237/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i recyklingu stosowanej w nawierzchni

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 stycznia 2013 r. AC 157 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma

Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma Dariusz Słotwiński Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Konferencja ZASTOSOWANIE DESTRUKTU ASFALTOWEGO

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

ST-5 Podbudowa z tłucznia

ST-5 Podbudowa z tłucznia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5 Podbudowa z tłucznia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyf ikacji Technicznej... 3 1.2 Szczegółowy zakres robót... 3 1.3 Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA i nie tylko. Grzegorz Korzanowski Dyrektor ds. produkcji i sprzedaży mas bitumicznych

KRUSZYWA i nie tylko. Grzegorz Korzanowski Dyrektor ds. produkcji i sprzedaży mas bitumicznych KRUSZYWA i nie tylko Grzegorz Korzanowski Dyrektor ds. produkcji i sprzedaży mas bitumicznych Wpływ kruszyw na właściwości przeciwpoślizgowe i hałaśliwość nawierzchni Polski Kongres Drogowy Warszawa 13

Bardziej szczegółowo

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.)

Tabela nr Normy (stan aktualny na dzień 20 czerwca 2013r.) Lp. NUMER NORMY TYTUŁ NORMY 1 PN-EN 771-5:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego 2 PN-EN 771-6:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I CHEMICZNE ŻUŻLI ZE SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (IBA) ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I CHEMICZNE ŻUŻLI ZE SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (IBA) ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I CHEMICZNE ŻUŻLI ZE SPALANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (IBA) ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM dr inż. Cezary Kraszewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Luminancja nawierzchni wg WT Czy wszystko jasne? Uwagi i spostrzeżenia

Luminancja nawierzchni wg WT Czy wszystko jasne? Uwagi i spostrzeżenia Luminancja nawierzchni wg WT-2 2014 Czy wszystko jasne? Uwagi i spostrzeżenia Piotr Miduch e-mail : piotr.miduch@cebel.pl mobile: +48 694 455 679 Współczynnik luminancji w praktyce. Różne odcienie nawierzchni.

Bardziej szczegółowo

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania IBDiM Warszawa Cezary Kraszewski 1 Kruszywa związane hydraulicznie

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia. Doświadczenia europejskie. Prezentacja na Krakowskie Dni Nawierzchni mgr inż. Piotr Heinrich,

Nanotechnologia. Doświadczenia europejskie. Prezentacja na Krakowskie Dni Nawierzchni mgr inż. Piotr Heinrich, Nanotechnologia Doświadczenia europejskie Prezentacja na Krakowskie Dni Nawierzchni 2014 mgr inż. Piotr Heinrich, 27.11.2014, Warszawa TEZY PREZENTACJI Powody zainteresowania technologią w Szwecji Przegląd

Bardziej szczegółowo

Analizy komunikacyjne

Analizy komunikacyjne Analizy komunikacyjne Opracowała: Agnieszka Żygadło Przedmiot: Zaawansowane metody wspomagania decyzji przestrzennych Prowadząca: dr inż. Magdalena Mlek Temat pracy magisterskiej: Analiza przewozów materiałów

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W BUDOWNICTWIE

KRUSZYWA W BUDOWNICTWIE Temat specjalny KRUSZYWA W BUDOWNICTWIE tekst: MARIA SZRUBA, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Kruszywa to podstawowy surowiec wykorzystywany przez ludzkość niemal od początku rozwoju cywilizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej Przykład: Przeznaczenie: beton asfaltowy warstwa wiążąca, AC 16 W Rodzaj MMA: beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 16 W, KR 3-4 Rodzaj asfaltu: asfalt 35/50 Norma: PN-EN 13108-1 Dokument

Bardziej szczegółowo

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE drogi w Polsce SPOSÓB NA TRWAŁY BETON dr inż. Grzegorz Bajorek Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Politechnika Rzeszowska Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO-WO/2017 na dostawę materiałów i surowców

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO-WO/2017 na dostawę materiałów i surowców Gogolin, 2017-07-03 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO-WO/2017 na dostawę materiałów i surowców w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia w stosowaniu granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno- asfaltowych produkowanych na gorąco

Ograniczenia w stosowaniu granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno- asfaltowych produkowanych na gorąco Ograniczenia w stosowaniu granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno- asfaltowych produkowanych na gorąco dr inż. Jacek Alenowicz dr inż. Bohdan Dołżycki Politechnika Gdańska 2 Przyczyny ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Zakład Technologii Nawierzchni. IBDiM, Zakład Diagnostyki Nawierzchni ul. Golędzinowska 10, Warszawa

Zakład Technologii Nawierzchni. IBDiM, Zakład Diagnostyki Nawierzchni ul. Golędzinowska 10, Warszawa IBDiM ZAKŁAD: INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Strona 1 ZAKŁAD TECHNOLOGII NAWIERZCHNI ul. Jagiellońska, 3-1 Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR - TN/TD7/7 Stron 3 Zakład Technologii Nawierzchni LABORATORIUM/PRACOWNIA:

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA, NIEZBĘDNY MATERIAŁ BUDOWLANY

KRUSZYWA, NIEZBĘDNY MATERIAŁ BUDOWLANY Aleksander Kabziński MISTO Sp. j. 25-552 Kielce, ul. Wiśniowa 4A/1A, biuro@misto.pl KRUSZYWA, NIEZBĘDNY MATERIAŁ BUDOWLANY Woda i kruszywa są niezbędne na budowie Czy zauważamy je, kiedy są? Nie. Zauważamy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (CERTYFIKAT AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław

Zleceniodawca: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław Zleceniodawca: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53 633 Wrocław Aneks do dokumentacji Badania nośności wraz z zaleceniami dotyczącymi technologii remontu nawierzchni ulicy Mińskiej na odcinku

Bardziej szczegółowo