JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW. 1. Wstęp. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych. Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW. 1. Wstęp. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych. Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska*"

Transkrypt

1 Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt Stefan Góralczyk*, Danuta Kukielska* JAKOŚĆ KRAJOWYCH KRUSZYW 1. Wstęp Według szacunków ekspertów [1 3] w Polsce na drogi krajowe, autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice potrzeba będzie od 11 mln ton w 2010 do 73 mln ton w 2013 roku różnego rodzaju kruszyw. W przewidywanym zapotrzebowaniu na kruszywo należy dodatkowo uwzględnić potrzeby kolejnictwa i budownictwa. Nowe warunki konstrukcyjne (wysokie budynki, budownictwo techniczne, budownictwo drogowe), skażone środowisko oraz wysokie koszty konstrukcji stalowych w porównaniu z żelbetowymi spowodowałyby zapotrzebowanie na betony nowej generacji tj. betony wysokiej jakości charakteryzujące się dobrą wytrzymałością i trwałością. Poziom zaawansowania technicznego tych zastosowań kruszywa wywołuje zapotrzebowanie na kruszywo wysokiej jakości. 2. Klasyfikacja kruszyw mineralnych to materiał ziarnisty stosowany w budownictwie. Podział kruszyw zawarty jest w normach zawierających wymagania techniczne tj. w normach a mianowicie: PN-EN Kruszywa do betonu; Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; PN-EN cz. 1 i 2. Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i zaczynu; PN-EN Kruszywa do zaprawy; PN-EN Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; PN-EN Kamień do robót hydrotechnicznych; PN-EN Kruszywa na podsypkę kolejową. * Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa 211

2 Według wymienionych norm definicję kruszyw ustalono następująco: Kruszywa naturalne to kruszywa ze źródeł (złóż) naturalnych, które mogą być poddane najwyżej mechanicznej przeróbce; Kruszywa sztuczne to kruszywa pochodzenia mineralnego, które są rezultatem procesów przemysłowych obejmujących cieplną lub inną modyfikację; Kruszywa z recyklingu to kruszywa, które są rezultatem przeróbki nieorganicznych materiałów uprzednio stosowanych w budownictwie. Podział i nazewnictwo kruszyw przedstawiono na rysunku 1. Zaproponowany podział kruszyw budzi jednak pewne zastrzeżenia [4]. Rys. 1. Podział kruszyw według PN-EN Zgodnie z definicją kruszyw sztucznych obejmują one grupę kruszyw wyprodukowanych z surowców pochodzenia mineralnego (np. gliny, iły, łupki itp.), które poddane zostały w procesach przemysłowych obróbce cieplnej lub innej modyfikacji. Produkowana jest również (nie tylko w Polsce) duża grupa kruszyw z surowców odpadowych, które oprócz uszlachetniania (przekruszenia i rozsiania do odpowiednich frakcji) nie podlegają żadnej innej modyfikacji. Czy zatem kruszywa otrzymywane z przeróbki mechanicznej żużli (pomiedziowych, stalowniczych, wielkopiecowych) należy zaliczyć do grupy kruszyw sztucznych? Normy dotyczące kruszyw, pomimo że ustalają wymagania dla tej grupy kruszyw, nie precyzują tego. Stąd podjęte zostały prace, aby tę nieścisłość w podziale kruszyw usunąć. Dokument Komisji Europejskiej End of Waste Aggregates Case Study z 5 marca 2007 r. proponuje zamiast nazwy kruszywa sztuczne przyjąć nazwę kruszywa wtórne (secondary aggregates) dla kruszyw z surowców wtórnych (produktów) wyprodukowanych w procesach przemysłowych. Zgodny z tą propozycją jest dokument CEN/TC154/TG10/N736 Materiały wtórne. Kruszywa sztuczne. Raport końcowy dla kruszyw ze złóż wtórnych. W dokumencie tym 212

3 zaproponowano nową klasyfikację kruszyw sztucznych, produkowanych z różnych rodzajów surowców wtórnych. W zależności od gęstości objętościowej kruszywa skalne dzieli się na trzy typy: kruszywo ciężkie o gęstości w stanie suchym powyżej 3000 Mg/m 3, kruszywa zwykłe o gęstości w stanie suchym Mg/m 3, kruszywa lekkie o gęstości w stanie suchym poniżej 2000 Mg/m 3. Wszystkie te grupy kruszyw są równoprawne, jeśli chodzi o zastosowanie do betonu, mieszanek bitumicznych oraz mieszanek związanych lub niezwiązanych hydraulicznie. Jedynym kryterium zastosowania kruszywa są jego właściwości. 3. Wpływ właściwości kruszywa (surowca) na jakość wyrobu Niektóre właściwości kruszyw, w zasadzie niezależne od sposobu przeróbki w istotny sposób wpływają na właściwości wyrobu, w którym je zastosowano. Przykładem może być mrozoodporność kruszywa, jeden z elementów wpływający na trwałość betonu. Zgodnie z wymaganiami norm europejskich jako wskaźnik mrozoodporności można przyjąć nasiąkliwość kruszywa (PN-EN ). Uznaje się, że nasiąkliwość nie przekraczająca 1% gwarantuje mrozoodporność kruszywa. W przypadku niektórych wapieni, piaskowców i żużli wartość nasiąkliwości jest większa a kruszywa te są wystarczająco mrozoodporne. Podobnie o możliwości zastosowania kruszywa do betonu o wysokiej wytrzymałości decyduje jego odporność na rozdrabnianie, czyli współczynnik LA badany w bębnie Los Angeles (PN-EN ). Z kolei na jakość mieszanek bitumicznych wpływ ma odporność kruszywa na ogrzewanie i suszenie jakie ma miejsce przy produkcji gorących mieszanek. Właściwość tę określa się w badaniu odporności na szok termiczny (PN-EN ). Parametry takie jak odporność na ścieranie (PN-EN ), odporność na polerowanie i ścieranie powierzchniowe (PN-EN ) decydują o możliwości zastosowania kruszywa do nawierzchni. W niniejszym materiale dokonano próby oszacowania jakości kruszyw według wymagań europejskich, kruszyw produkowanych w Polsce. Postanowienia norm europejskich stwarzają znacznie większe możliwości wyboru właściwości kruszyw odpowiadającej odbiorcy dla konkretnego zastosowania. Według norm europejskich dla najwyższych kategorii kruszyw określone są wymagania zdecydowanie ostrzejsze niż to miało miejsce w normach PN dla najwyższych klas, gatunków czy marek. 4. Jakość kruszyw z wybranych krajowych złóż W analizie wykorzystano wyniki badań kruszyw z krajowych złóż wykonywane w Laboratorium Badania Maszyn Roboczych i Górniczych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w latach [6]. 213

4 Analizę wykonano dla 100 asortymentów kruszywa wyprodukowanego w 95 zakładach. Porównano wyniki badań poniżej wymienionych rodzajów kruszywa: gabro (2), melafir (4), bazalt (12), amfibolit (2), żużel (3), dolomit (9), sjenit (1), węglan (7), wapień (3), gnejs (1), granit, granitognejs (5), kwarcyt (2), szarogłaz (1), żwir (13), (z przewagą ziarn magmowych i metamorficznych), żwir kruszony (15), (ziarna kruszone > 50%), żwir (10), (z przewagą ziarn kwarcowych lub piaskowcowych), żwir (10), (z przewagą ziarn węglanowych). Analizowano wyniki badań kruszyw dla frakcji 8 16 mm. Porównywano właściwości fizyko-mechaniczne, które określają jakość kruszywa i decydują o możliwości zastosowania w określonych zastosowaniach, a więc takie właściwości, które w istotny sposób mogą wpłynąć na jakość wyrobu, w którym zostały zastosowane. Jak wspomniano w rozdz. 3 takimi właściwościami są: odporność na rozdrabnianie, współczynnik LA według PN-EN :2000/A1:2008, odporność na ścieranie współczynnik M DE, według PN-EN :2000/A1:2004 odporność na polerowanie PSV według PN-EN :2002, odporność na ścieranie powierzchniowe w warunkach drogowych AAV, odporność na szok termiczny według PN-EN :2004 nasiąkliwość według PN-EN :2002/AC:2004/Ap1:2005/A1:2006, mrozoodporność F według PN-EN :2007. W pierwszej kolumnie każdej tabel 1 7 w nawiasach podano liczbę badanych próbek w danej grupie kruszyw. W ostatniej kolumnie tablic podano liczbę próbek, które spełniają wymagania dla danej kategorii. 214

5 4.1. Odporność na rozdrabnianie (tab. 1) Kruszywa z malafiru, gbra, szarogłazu i bazaltu osiągają najwyższą kategorię odporności na rozdrabnianie. W przypadku kruszyw z amfibolitu, żużli i dolomitu odporność na rozdrabnianie waha się od LA 15 do LA 25. Najwyższą kategorię tego parametru osiąga 23% badanych kruszyw, a uwzględniając 2 najwyższe kategorie, wskaźnik wzrasta do 38%. Zróżnicowanie w tym zakresie wykazują kruszywa węglanowe, żwirowe i granitowe. Najniższe kategorie LA 25 i niższe osiągają kruszywa z wapieni, gnejsu, granitu, kwarcytu, żwiru węglanowego. Wśród granitów znalazły się też 2 próbki, które nie osiągnęły żadnej kategorii i właściwość tę deklarowano. TABELA 1 Odporność kruszywa na rozdrabnianie (współczynnik LA) Odporność na rozdrabnianie, LA PN-EN :2000 Wynik badania Kategoria według norm: Gabro (2) LA 15 2 Melafir (3) 7 11 LA 15 3 Bazalt (12) 6 13 LA Szarogłaz (1) 16 LA 15 1 Amfibolit (2) Żużel (3) LA 15 1 LA 20 1 LA 15 1 LA 20 1 LA 25 1 Dolomit (8) LA 15 2 LA 20 3 LA 25 3 Sjenit (1) 19 LA 20 1 Żwir (13) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych Żwir kruszony (15) ziarna kruszone > 50% Węglan (6) LA 20 6 LA 25 5 LA 30 2 LA 20 2 LA 25 7 LA 30 6 LA 20 1 LA 25 2 LA 30 2 LA

6 TABELA 1 cd. z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych Odporność na rozdrabnianie, LA PN-EN :2000 Wynik badania Kategoria według norm: LA 20 1 LA 25 3 LA 30 4 LA 35 2 Wapień (3) LA 25 2 LA 30 1 Gnejs (1) 34 LA 35 1 Granit, granitognejs (5) Kwarcyt (2) z przewagą ziaren węglanowych LA 25 1 LA 30 1 LA 35 1 dekl 2 LA 25 1 LA 35 1 LA 25 8 LA 30 1 LA Odporność na ścieranie (tab. 2) Najwyższą odpornością na ścieranie M DE 10 charakteryzują się kruszywa ze sjenitu, melafiru, żużla, gabra oraz przeważająca liczba kwarowych kruszy żwirowych, kruszyw granitowych i bazaltowych. Najwyższą kategorię osiąga 27% badanych kruszyw, 2 najwyższe kategorie M DE 10 i M DE 20 osiągane są przez 56% badanych kruszyw. Duże zróżnicowanie występuje w pozostałych kruszywach żwirowych. Słabą odporność na ścieranie uzyskały żwiry węglanowe i kruszywa wapienne, w których odnotowano 1 przypadek kruszywa poza kategoriami, dla którego ten parametr należało deklarować. TABELA 2 Odporność kruszywa na ścieranie (współczynnik M DE ) Odporność na ścieranie, M DE PN-EN Wynik badania Kategoria według norm: Sjenit (1) 10 M DE 10 1 Melafir (4) 6 14 M DE 10 3 M DE

7 TABELA 2 cd. Żużel (3) 3 11 Gabro (2) z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych 6 23 Granit, granitognejs (5) 7 16 Bazalt (12) 7 18 Dolomit (9) 7 18 Amfibolit (2) 9 16 Kwarcyt (2) Żwir (13) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych Żwir kruszony (14) ziarna kruszone > 50% Węglan (7) z przewagą ziaren węglanowych M DE 10 2 M DE 15 1 M DE 10 1 M DE 15 1 M DE 10 6 M DE 15 3 M DE 25 1 M DE 10 2 M DE 15 2 M DE 20 1 M DE 10 4 M DE 15 4 M DE 20 4 M DE 10 3 M DE 15 2 M DE 20 4 M DE 10 1 M DE 20 1 M DE 10 1 M DE 20 1 M DE 10 2 M DE 15 5 M DE 20 5 M DE 25 1 M DE 10 1 M DE 15 4 M DE 20 5 M DE 25 2 M DE 30 2 M DE 15 2 M DE 20 1 M DE 25 1 M DE 30 2 M DE 35 1 M DE 15 3 M DE 20 4 M DE 25 2 M DE 40 1 Wapień (3) M DE 20 1 M DE 30 1 dekl 1 Gnejs (1) 25 M DE 25 1 Szarogłaz (1) 23 M DE

8 4.3. Odporność na polerowanie (tab. 3) W badaniach wykonanych w IMBiGS najlepsze wartości polerowalności mieściły się w kategorii PSV 68, trzeciej w kolejności w normach. Taką polerowalność osiągnęły kruszywa z gnejsu, szarogłazu oraz niektóre kwarcytowe, amfibolitowe, węglanowe, żużlowe i żwirowe kruszone. Duża zmienność występuje w pozostałych kruszywach żwirowych, a także w kruszywach węglanowych. W zakresie tego parametru wystąpiło najwięcej kruszyw poza kategoriami przewidzianymi w normach. Najwyższą osiągniętą w badaniach kategorię PSV 56 (3 kategoria w normach) uzyskało 9% badanych kruszyw, zaś 14% nie uzyskało żadnej kategorii. Najniższą kategorię przewidzianą w normie PSV 44 osiągnęło 41% badanych kruszyw. TABELA 3 Odporność kruszywa na polerowanie PSV Odporność na polerowanie, PSV PN-EN Wynik badania Kategoria według norm: Gnejs (1) 59 PSV 56 1 Szarogłaz (1) 58 PSV 56 1 z przewagą ziaren węglanowych Kwarcyt (2) Amfibolit (2) Żwir kruszony (15) ziarna kruszone > 50% Węglan (6) Żużel (3) Bazalt (12) Gabro (2) PSV 56 1 PSV 50 5 PSV PSV 56 1 PSV PSV 50 1 PSV PSV 56 2 PSV 50 8 PSV 44 4 dekl PSV 56 1 PSV PSV 56 1 PSV 44 1 dekl PSV 50 5 PSV PSV 50 1 PSV

9 TABELA 3 cd. Żwir (7) z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych Żwir (13) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych PSV 50 2 PSV 44 4 dekl PSV 50 6 PSV 44 4 dekl 3 Melafir (4) PSV 44 4 Sjenit (1) 52 PSV 44 1 Dolomit (6) PSV 44 3 dekl 3 Wapień (3) dekl Odporność na ścieranie powierzchniowe (tab. 4) Zdecydowana większość badanych kruszyw osiągnęła najwyższą kategorię ścieralności powierzchniowej. Na 84 próbki kruszywa tylko 4 tj. 5% odpowiadało kategorii AAV 15. TABELA 4 Odporność kruszywa na ścieranie powierzchniowe AAV Odporność na ścieranie powierzchniowe, AAV PN-EN Wynik badania Kategoria według norm: Amfibolit (2) 5 AAV 10 2 Bazalt (12) 2 4 AAV Dolomit (9) 7 10 AAV 10 9 Żużel (3) 2 5 AAV 10 3 Gabro (2) 3 AAV 10 2 Gnejs (1) 5 AAV 10 1 Granit, granitognejs (5) 3 AAV 10 5 Kwarcyt (2) 1 3 AAV 10 2 Melafir (4) 3 4 AAV 10 4 Sjenit (1) 4 AAV 10 1 Szarogłaz (1) 4 AAV 10 1 Żwir (7) z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych 1 3 AAV

10 TABELA 4 cd. Żwir (8) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych z przewagą ziaren węglanowych Żwir kruszony (13) ziarna kruszone > 50% Odporność na ścieranie powierzchniowe, AAV PN-EN Wynik badania Kategoria według norm: 2 4 AAV AAV Węglan (4) 2 15 AAV AAV 15 1 AAV 10 1 AAV Odporność na szok termiczny (tab. 5) Ubytek masy kruszyw poddanych szokowi termicznemu w prawie wszystkich przypadkach nie przekroczył 0,7%. Szok termiczny nie spowodował spadku wytrzymałości w przypadku 7 próbek kruszywa (gabro 2, gnejs 1, kwarcyty 2, żwir magmowo-metamorficzny 1). Największą zmienność odnotowano w grupie kruszyw żwirowych (1 6), bazaltowych (1 5), węglanowych (2 9), dolomitach (1 4). Maksymalne spadki wytrzymałości miały miejsce w próbkach kruszywa wapiennego (10) i węglanowego (9). Najlepsze wyniki w zakresie odporności na szok termiczny osiągnęły próbki kruszywa z gabra. W wyniku szoku termicznego ubytek masy dla tych próbek wyniósł 0,0 0,1% oraz nie odnotowano spadku wytrzymałości. TABELA 5 Odporność kruszywa na szok termiczny Szok termiczny PN-EN :2004 Ubytek masy Spadek wytrzymałości V LA Amfibolit (2) 0,03 1 Bazalt (12) 0,02 0,1 1 5 Dolomit (9) 0,03 1,8 1 4 Wapień (3) 0,3 0, Węglan (7) 0,04 0,6 2 9 Żużel (3) 0,2 0,7 0 1 Gabro (2) 0,0 0,1 0 Gnejs (1) 0,

11 TABELA 5 cd. Granit, granitognejs (5) 0, Kwarcyt (2) 0,2 0 Melafir (4) 0,02 0,1 1 3 Sjenit (1) 0,03 3 Szarogłaz (1) 1,2 2 Żwir kruszony (13) ziarna kruszone > 50% Żwir (8) z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych Żwir (12) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych Żwir (9) z przewagą ziaren węglanowych 0,1 0, ,1 0, ,1 0, ,1 0, Nasiąkliwość Najkorzystniejszą nasiąkliwością, nie przekraczającą 1%, charakteryzuje się zdecydowana większość kruszyw. Z przebadanych 92 próbek 67% wykazywało ten poziom nasiąkliwości. Wahania wartości nasiąkliwości wykazują kruszywa z dolomitu, węglanów, żwirów magmowo-metamorficznych i węglanowych. Pojedyncze próbki tych kruszyw przekraczają granicę 1%. Większość kruszyw bazaltowych wykazuje nasiąkliwość powyżej 1%. Tylko 2 próbki kruszywa (1 dolomitowe, 1 żwir węglanowy) charakteryzują się nasiąkliwością powyżej 2%. TABELA 6 Nasiąkliwość kruszyw Wynik badania, % Nasiąkliwość, % PN-EN Ocena według norm: Amfibolit (2) 0,6 <1 2 Szarogłaz (1) 0,5 <1 1 Sjenit (1) 0,3 <1 1 Żużel (3) 0,4 0,5 <1 3 Gabro (2) 0,3 0,4 <1 2 Granit, granitognejs (5) 0,3 0,7 <1 5 Kwarcyt (2) 0,3 0,7 <

12 TABELA 6 cd. Wynik badania, % Nasiąkliwość, % PN-EN Ocena według norm: Wapień (3) 0,3 0,4 <1 3 Żwir kruszony (12) ziarna kruszone > 50% z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych 0,4 1,6 0,7 1,4 Dolomit (7) 0,5 2,4 Żwir (13) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych 0,3 1,4 Melafir (3) 0,8 1,3 z przewagą ziaren węglanowych 0,5 2,3 Węglan (7) 0,3 1,8 Bazalt (11) 0,5 1,7 <1 11 >1 1 <1 9 >1 1 <1 5 >1 2 <1 8 >1 5 <1 2 >1 1 <1 7 >1 3 <1 4 >1 3 <1 4 > Mrozoodporność Badane próbki kruszywa w zdecydowanej większości 68% osiągnęły najwyższą kategorię mrozoodporności. Tylko w 6% próbek odnotowano najniższą kategorię, a w 3 przypadkach na 80 kruszywo nie odpowiadało żadnej kategorii i wartość należało deklarować. Dotyczyło to kruszyw węglanowych i żwirów węglanowych. TABELA 7 Mrozoodporność kruszyw Wynik badania, % Nasiąkliwość, % PN-EN Ocena według norm: Amfibolit (2) 0,8 F 1 2 Żużel (3) 0,2 0,7 F 1 3 Gabro (2) 0,2 0,3 F

13 TABELA 7 cd. Granit, granitognejs (3) 0,2 0,5 F 1 3 Kwarcyt (2) 0,5 1 F 1 2 Sjenit (1) 0,2 F 1 1 Szarogłaz (1) 0,9 F 1 1 Żwir (8) z przewagą ziaren kwarcowych lub piaskowcowych Bazalt (9) Wapień (3) Żwir (13) z przewagą ziaren magmowych i metamorficznych Dolomit (8) Żwir kruszony (8) ziarna kruszone > 50% z przewagą ziaren węglanowych Melafir (2) Węglan (4) 0,2 1 F 1 8 0,1 2,5 F 1 6 F 2 3 0,2 1,1 F 1 2 F 2 1 0,1 2,0 F 1 7 F 2 6 0,4 1,8 F 1 6 F 2 1 F 4 1 0,1 1,3 F 1 4 F 2 3 F 4 1 0,5 4,9 F 1 3 F 2 4 F 4 2 dekl 1 0,7 2,8 F 1 1 F 4 1 0,7 7 F 1 3 dekl 1 Gnejs (1) 1,4 F Podsumowanie W ciągu ostatnich lat w IMBIGS przebadano znaczącą ilość produkowanych w Polsce kruszyw. Badania przeprowadzono dla kruszywa produkowanego w 95 zakładach na 100 próbkach kruszywa. Na podstawie tych badań można stwierdzić, że w Polsce produkowane są w przeważającej ilości kruszywa wysokiej jakości. Zarówno parametry dotyczące odporności na różne czynniki, jak i nasiąkliwość i mrozoodporność odpowiadają najwyższej kategorii dla tych parametrów. Jedynie odporność na polerowanie plasuje się zwykle w niższych kategoriach. Bardzo korzystne wartości wszystkich omawianych właściwości osiągnęły kruszywa z gabra, amfibolitowe, żużlowe, a także granitowe, kwarcytowe, sjenitowe 223

14 i z szarogłazu. Dużą różnorodność wykazują kruszywa żwirowe. Wśród nich można także znaleźć kruszywa wysokiej jakości, zwłaszcza w żwirach kruszonych albo kwarcytowo- -piaskowcowych. Dobrą jakość kruszyw potwierdzić można odnosząc uzyskane wyniki do stawianych wymagań. Wymagania dla kruszyw zawarte w Wymaganiach Technicznych WT-1 [7] w zależności od kategorii ruchu dla każdego zastosowania kruszywa, zarówno do betonu asfaltowego, warstwy ścieralnej lub warstwy wiążącej stawiają niższe wymagania niż osiągane przez badane kruszywa. Według WT-1 do wymienionych zastosowań niezbędne są kruszywa od LA 20 do LA 50. Nawet właściwość, która w badaniach osiągnęła najniższy poziom tj. PSV, według WT-1 waha się od PSV deklarowane do PSV Wnioski 1) Kruszywa produkowane w Polsce wykazują zmienną jakość, co stwarza możliwość racjonalnego wyboru w zależności od konkretnego zastosowania warunkującego niezbędny poziom jakości. 2) Na bazie istniejącej bazy surowcowej istnieje możliwość produkowania kruszyw o wysokiej jakości, niezbędnych do najbardziej wymagających zastosowań. 3) Porównanie jakości różnych kruszyw pozwala na odrzucenie funkcjonujących stereotypów powodujących niechęć stosowania niektórych kruszyw w określonych zastosowaniach. LITERATURA [1] Zapaśnik W.: Zapotrzebowanie kruszyw na drogi krajowe w latach Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego. Materiały podstawowe: kruszywa, cement, asfalt, Polski Kongres Drogowy, Warszawa 2009 [2] Kabziński A.: Kruszywa w Polsce w latach Forum Producentów kruszyw, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalego, Warszawa 2009 [3] Kabziński A.: Zapotrzebowanie kruszyw na drogi krajowe w latach , Bilans zasobów polskiego budownictwa drogowego. Materiały podstawowe: kruszywa, cement, asfalt, Polski Kongres Drogowy, Warszawa 2009 [4] Góralczyk S., Kukielska D.: Europejskie kierunki prac normalizacyjnych dotyczących kruszyw sztucznych i z recyklingu. Konferencja Kruszywa Mineralne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Szklarska Poręba 2010 [5] Sprawozdania ekspertyzy z badań, IMBiGS, Warszawa [6] Wymagania Techniczne WT-1, IBDiM, Warszawa,

które lepsze? Kruszywa pomiedziowe a naturalne

które lepsze? Kruszywa pomiedziowe a naturalne Stefan Góralczyk, Danuta Kukielska IMBiGS Paweł Gambal, Adam Żurek KGHM Ecoren S.A., Departament Rozwoju, Lubin Summary The division of aggregates, requirements and testing methods have been included,

Bardziej szczegółowo

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm.

2011-05-19. Tablica 1. Wymiary otworów sit do określania wymiarów ziarn kruszywa. Sita dodatkowe: 0,125 mm; 0,25 mm; 0,5 mm. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powinny odpowiadad wymaganiom przedstawionym w normie PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleo stosowanych na drogach, lotniskach

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA. Konrad Jabłoński. Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1

KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA. Konrad Jabłoński. Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1 KRUSZYWO WAPIENNE DLA DROGOWNICTWA Konrad Jabłoński Seminarium SPW K. Jabłoński - Kielce, 12 maja 2005 r. 1 1. Stereotypy: Funkcjonujące stereotypy w odniesieniu do kruszyw wapiennych, to najczęściej:

Bardziej szczegółowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ NA DROGACH KRAJOWYCH Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad KRUSZYWA DO MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA

KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA KRUSZYWA W WARSTWACH NIEZWIĄZANYCH KONSTRUKCJI DROGOWYCH I ULEPSZONEGO PODŁOŻA ISTOTNE ZMIANY W NORMALIZACJI dr inż. Jadwiga Wilczek Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie Zakład Geotechniki i Fundamentowania

Bardziej szczegółowo

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Wymagania Techniczne Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1 Kruszywa 2013 Warszawa 2013 Versja 04 15.04._2013 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych

Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Nowe możliwości zastosowania kruszyw węglanowych w drogowych nawierzchniach z betonu cementowego oraz w betonach konstrukcyjnych Danuta Bebłacz Instytut Badawczy Dróg i Mostów Piotr Różycki Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 7

SUROWCE I RECYKLING. Wykład 7 SUROWCE I RECYKLING Wykład 7 Ścieralność róŝnych surowców skalnych z obszaru Polski określona metodą bębna Devala (Kamieński, Skalmowski 1957) Rodzaj skały Ubytek masy [%] Jakość Granity 1,8 5,4 od bardzo

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2

KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2 KRUSZYWA W SKŁADZIE BETONU str. 1 A2 Beton w ok. % swojej objętości składa się z kruszywa (rys. 1). Zatem jego właściwości w istotny sposób przekładają się na właściwości mieszanki betonowej (konsystencja,

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA MELAFIR LAFARGE

KRUSZYWA MELAFIR LAFARGE KRUSZYWA MELAFIR LAFARGE Stabilne podłoże dla gruntownych inwestycji PRIORYTETY LAFARGE Melafir Melafir skała magmowa pochodząca z paleozoiku wylewna zasadowa, o strukturze porfirowej lub migdałowcowej

Bardziej szczegółowo

Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce.

Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Możliwości stosowania jasnych nawierzchni w Polsce, ograniczenia i uwarunkowania. Dostępność jasnych kruszyw w Polsce. Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Jasność nawierzchni jako czynnik

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA BAZALT LAFARGE

KRUSZYWA BAZALT LAFARGE KRUSZYWA BAZALT LAFARGE Wysoka i stabilna jakość gwarancją udanej inwestycji Bazalt PRIORYTETY LAFARGE Skała lita pochodzenia wulkanicznego wylewna, o strukturze bardzo drobnoziarnistej (czasami porfirowej)

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK KSZTAŁTU KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-4:2008: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

Polityka surowcowa UE

Polityka surowcowa UE dr Stefan Góralczyk, mgr inż. Danuta Kukielska Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Produkcja kruszyw z surowców wtórnych Pakiet norm, które dotyczą kruszyw, obok wymagań dla kruszyw

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA

OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA OZNACZANIE KSZTAŁTU ZIARN WSKAŹNIK PŁASKOŚCI KRUSZYWA NORMY PN-EN 933-3:2012: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. PN-EN 12620+A1:2010:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHARAKTERYSTYKI KRUSZYWA NA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

WPŁYW CHARAKTERYSTYKI KRUSZYWA NA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA WPŁYW CHARAKTERYSTYKI KRUSZYWA NA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWE NAWIERZCHNI DROGOWYCH Mgr inż. Marta Wasilewska (Autoreferat rozprawy

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW

OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW OZNACZANIE GĘSTOŚCI NASYPOWEJ KRUSZYW NORMY PN-EN 1097-3:2000: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY POZNAŃ 17.10.2014 Jarosław Stankiewicz PLAN PREZENTACJI 1.KRUSZYWA LEKKIE INFORMACJE WSTĘPNE 2.KRUSZYWA LEKKIE WG TECHNOLOGII IMBIGS 3.ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH

WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH WYKORZYSTANIE GRANULATU GUMOWEGO W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH Dr inż. Robert Jurczak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/GDDKiA PLAN PREZENTACJI 1. Problem zużytych opon samochodowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU 2008 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA PU 2008 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

NORMY PN-EN W ZAKRESIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2003 r.

NORMY PN-EN W ZAKRESIE METOD BADAŃ KRUSZYW MINERALNYCH USTANOWIONE W 2003 r. PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (129) 2004 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (129) 2004 ARTYKUŁY-REPORTS Czesława Wolska-Kotańska* NORMY PN-EN W ZAKRESIE METOD BADAŃ KRUSZYW

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii

Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii Zastosowanie kruszyw lokalnych dzięki nanotechnologii ZycoTherm II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe mgr inż. Piotr Heinrich, 5.10.2015, Lidzbark Warmiński Piotr Heinrich Nanotechnologia w drogownictwie

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA

OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA OZNACZANIE SKŁADU ZIARNOWEGO METODĄ PRZESIEWANIA NORMY PN-EN 933-1:2012: Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONTRAKTOWE BUDOWA MOSTU DROGOWEGO W TORUNIU

WYMAGANIA KONTRAKTOWE BUDOWA MOSTU DROGOWEGO W TORUNIU www.tpaq i.com Dr inż. Igor RUTTMAR Mgr inż. Michał BEDNARZ Fot. Marcin Łaukajtys "Zastosowanie jasnej nawierzchni jezdni na przykładzie realizacji mostu w Toruniu oraz wybrane procedury badawcze". WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE KRUSZYW DO WARSTWY ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI Etap II

OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE KRUSZYW DO WARSTWY ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI Etap II Filia Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw PRACOWNIA KRUSZYW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH 55-140 śmigród tel.: (0-71) 385 38 80 do 82, fax (0-71) 385 38 02 e-mail: ibdim-tw@wr.onet.pl Instytut

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIEN Wysoka jakoś Wysoka jako ć ść w dobrej cenie w dobrej cenie

KRUSZYWA WAPIEN Wysoka jakoś Wysoka jako ć ść w dobrej cenie w dobrej cenie KRUSZYWA WAPIEŃ Wysoka jakość w dobrej cenie LAFARGE KRUSZYWA Lafarge Kruszywa - lider w produkcji kruszyw na polskim rynku Główną działalnością firmy Lafarge jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma

Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma Recykling jako uzupełnienie zapotrzebowania materiałowego do produkcji mma Dariusz Słotwiński Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Konferencja ZASTOSOWANIE DESTRUKTU ASFALTOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. WYBÓR ŚCIANY DO PRODUKCJI KRUSZYW w ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI S.A. w Lubaniu

Załącznik nr 1. WYBÓR ŚCIANY DO PRODUKCJI KRUSZYW w ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI S.A. w Lubaniu Załącznik nr 1 WYBÓR ŚCIANY DO PRODUKCJI KRUSZYW w ŁuŜyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI S.A. w Lubaniu 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest ściana na wyrobiskach górniczych w

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12. Część VI. Autoklawizowany beton komórkowy. www.wseiz.pl

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12. Część VI. Autoklawizowany beton komórkowy. www.wseiz.pl WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VI Autoklawizowany beton komórkowy www.wseiz.pl AUTOKLAWIZOWANY

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010

DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010 Słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, górnictwo skalne Teresa Jasiak-Taraziewicz, Waldemar Kaźmierczak DOLNOŚLĄSKIE GÓRNICTWO KRUSZYWOWE DYNAMIKA WZROSTU W LATACH 2003-2010 W publikacji przedstawiono liczbę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02a KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM DO STABILIZACJI MECHANICZNEJ (MIESZANKI NIEZWIĄZANE WG PN-EN) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Zakład Technologii Nawierzchni. IBDiM, Zakład Diagnostyki Nawierzchni ul. Golędzinowska 10, Warszawa

Zakład Technologii Nawierzchni. IBDiM, Zakład Diagnostyki Nawierzchni ul. Golędzinowska 10, Warszawa IBDiM ZAKŁAD: INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Strona 1 ZAKŁAD TECHNOLOGII NAWIERZCHNI ul. Jagiellońska, 3-1 Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR - TN/TD7/7 Stron 3 Zakład Technologii Nawierzchni LABORATORIUM/PRACOWNIA:

Bardziej szczegółowo

ST-5 Podbudowa z tłucznia

ST-5 Podbudowa z tłucznia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5 Podbudowa z tłucznia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyf ikacji Technicznej... 3 1.2 Szczegółowy zakres robót... 3 1.3 Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 157 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 stycznia 2013 r. AC 157 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA, NIEZBĘDNY MATERIAŁ BUDOWLANY

KRUSZYWA, NIEZBĘDNY MATERIAŁ BUDOWLANY Aleksander Kabziński MISTO Sp. j. 25-552 Kielce, ul. Wiśniowa 4A/1A, biuro@misto.pl KRUSZYWA, NIEZBĘDNY MATERIAŁ BUDOWLANY Woda i kruszywa są niezbędne na budowie Czy zauważamy je, kiedy są? Nie. Zauważamy

Bardziej szczegółowo

Analizy komunikacyjne

Analizy komunikacyjne Analizy komunikacyjne Opracowała: Agnieszka Żygadło Przedmiot: Zaawansowane metody wspomagania decyzji przestrzennych Prowadząca: dr inż. Magdalena Mlek Temat pracy magisterskiej: Analiza przewozów materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH Rzepin, 2009 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej

1.1. Dobór rodzaju kruszywa wchodzącego w skład mieszanki mineralnej Przykład: Przeznaczenie: beton asfaltowy warstwa wiążąca, AC 16 W Rodzaj MMA: beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 16 W, KR 3-4 Rodzaj asfaltu: asfalt 35/50 Norma: PN-EN 13108-1 Dokument

Bardziej szczegółowo

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU - 2006

Wymagania Techniczne. WT Kruszywa MMA PU - 2006 Załącznik 3 Wymagania Techniczne Kruszywa do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych i Powierzchniowych Utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu WT Kruszywa MMA

Bardziej szczegółowo

Odporność na polerowanie mieszanek mineralnych na bazie kruszyw drogowych o różnym wskaźniku PSV

Odporność na polerowanie mieszanek mineralnych na bazie kruszyw drogowych o różnym wskaźniku PSV Odporność na polerowanie mieszanek mineralnych na bazie kruszyw drogowych o różnym wskaźniku PSV WŁADYSŁAW GARDZIEJCZYK Politechnika Białostocka w.gardziejczyk@pb.edu.pl MARTA WASILEWSKA Politechnika Białostocka

Bardziej szczegółowo

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO

CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE D - 05.03.24 CIENKIE WARSTWY ŚCIERALNE NA GORĄCO NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY OST - ogólne specyfikacje techniczne SST - szczegółowe specyfikacje techniczne GDDP

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA DO BUDOWNICTWA

KRUSZYWA DO BUDOWNICTWA KRUSZYWA DO BUDOWNICTWA Nordkalk najwyższa jakość, nowoczesne technologie Firma Nordkalk Sp. z o.o., wchodząca w skład fińskiego koncernu Nordkalk Corporation, jest wiodącym producentem wyrobów na bazie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.01.04 NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO D-05.01.04 Nawierzchnie Z Mieszanki Kruszywa Niezwiązanego Strona 2 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej

Bardziej szczegółowo

Kruszywa budowlane. Kruszywa naturalne Kruszywa sztuczne. Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska. http://www.nordkalk.pl

Kruszywa budowlane. Kruszywa naturalne Kruszywa sztuczne. Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska. http://www.nordkalk.pl Kruszywa budowlane Kruszywa naturalne Kruszywa sztuczne http://www.nordkalk.pl Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Kruszywa budowlane Kruszywa ziarnisty materiał budowlany, używany do: zapraw, betonów,

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FOTOMETRYCZNE KRUSZYWA I MASY MINERALNO- ASFALTOWEJ

WŁAŚCIWOŚCI FOTOMETRYCZNE KRUSZYWA I MASY MINERALNO- ASFALTOWEJ Konferencja Jasność nawierzchni jako czynnik wpływający na wzrost bezpieczeństwa kierowców i trwałości ulic. Doświadczenia WŁAŚCIWOŚCI FOTOMETRYCZNE KRUSZYWA I MASY MINERALNO- ASFALTOWEJ Andreas Otto Chorzów,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

Bardziej szczegółowo

D WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16mm

D WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16mm D-04.08.01 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Syryni, Gmina Lubomia D-04.08.01 WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/16mm 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych

Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych Produkcja i zastosowanie kruszyw naturalnych II Warmińsko- Mazurskie Forum Drogowe Lidzbark Warmiński 5-6.X.2015 Hotel Krasicki O Spółce 01.09.1997 rozpoczęcie działalności spółki zakup pierwszych terenów

Bardziej szczegółowo

MOSTY WIADUKTY PRZEPUSTY. Katalog Rozwiązań Lafarge

MOSTY WIADUKTY PRZEPUSTY. Katalog Rozwiązań Lafarge MOSTY WIADUKTY PRZEPUSTY Katalog Rozwiązań Lafarge Z naszych materiałów wybudowano Trasę Siekierkowską w Warszawie, most na Warcie w Koninie, odcinki drogi ekspresowej S8, wiadukty na Autostradzie Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

TGF-2 / 2005 BADANIA I ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK NIEZWIĄZANYCH WG NORM PN-S-06102:1997 I PN-EN 13285:2003

TGF-2 / 2005 BADANIA I ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANEK NIEZWIĄZANYCH WG NORM PN-S-06102:1997 I PN-EN 13285:2003 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI I FUNDAMENTOWANIA LABORATORIUM GEOTECHNIKI 03-302 Warszawa, ul. Golędzinowska 10 tel. (0 22) 811 14 46, tel. / fax. (0 22) 814 53 16 TGF-2 / 2005 BADANIA

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 czerwca 2015 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PODSYPKI TŁUCZNIOWEJ NATURALNEJ I Z RECYKLINGU STOSOWANEJ W NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

TYMCZASOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PODSYPKI TŁUCZNIOWEJ NATURALNEJ I Z RECYKLINGU STOSOWANEJ W NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ Strona 1 TYMCZASOWE UZGADNIA: CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA ZAKŁAD DRÓG KOLEJOWYCH I PRZEWOZÓW DATA: PODPIS: ZATWIERDZIŁ: DYREKTOR BIURA DRÓG KOLEJOWYCH CENTRALI PKP PLK S.A. DATA: PODPIS: OBOWIĄZUJĄ

Bardziej szczegółowo

D ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY

D ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia poboczy kruszywem naturalnym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Techniczne WTW KRUSZYWA

Wytyczne Techniczne WTW KRUSZYWA ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Wytyczne Techniczne Wymagania wobec kruszyw do mieszanek mineralnoasfaltowych oraz do podbudów niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie WTW KRUSZYWA Wydanie 2015

Bardziej szczegółowo

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Towaroznawstwo Tomasz Poskrobko Przemysł produkcja materialna, polegająca na wytwarzaniu wyrobów w sposób masowy, przy użyciu urządzeń mechanicznych, Towary przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Technologii Nawierzchni. Pracownia Technologii Nawierzchni

Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Technologii Nawierzchni. Pracownia Technologii Nawierzchni Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni Pracownia Technologii Nawierzchni Sprawozdanie częściowe z pracy: Weryfikacja i uaktualnienie metody badawczej wodoodporności z cyklem zamrażania

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

Adhezja asfaltu do kruszywa

Adhezja asfaltu do kruszywa NAFTA-GAZ czerwiec 2011 ROK LXVII Elżbieta Trzaska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Adhezja asfaltu do kruszywa Wprowadzenie W stosowanej w budownictwie drogowym mieszance mineralno-asfaltowej, asfalt naftowy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Drogowe w Olsztynie

Laboratorium Drogowe w Olsztynie Laboratorium Drogowe w Olsztynie HISTORIA IV.1945 - powołanie Powiatowego Zarządu Dróg dyrektor mgr inż. Rafał Sobirajski VII.1945 - dyrektorem PZD w Olsztynie zostaje mgr inż. Aleksander Zubelewicz 1947

Bardziej szczegółowo

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Specyfikacje Techniczne D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Przedmiotem niniejszej STWiORB są

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KRUSZYWA NA POLSKIE DROGI

POLSKIE KRUSZYWA NA POLSKIE DROGI Aleksander Kabziński MISTO Sp. j. 25-552 Kielce, ul. Wiśniowa 4A/1A, biuro@misto.pl POLSKIE KRUSZYWA NA POLSKIE DROGI Na początku 2008 roku w Polsce było zarejestrowanych ok. 14 mln samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

D-04.05.01a XXXXXXXXXXXXXXXXXX D-04.05.01 STABILIZACJA CEMENTEM XXXXXXXXXXXXX ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-04.05.01a XXXXXXXXXXXXXXXXXX D-04.05.01 STABILIZACJA CEMENTEM XXXXXXXXXXXXX ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM XXXXXXXXXXXXXXXXXX D-04.05.01 STABILIZACJA CEMENTEM XXXXXXXXXXXXX ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA KRUSZAREK W WIELOSTADIALNYCH UKŁADACH ROZDRABNIANIA SKAŁ BAZALTOWYCH** 1. Wprowadzenie. Alicja Nowak*, Tomasz Gawenda*

ANALIZA PORÓWNAWCZA KRUSZAREK W WIELOSTADIALNYCH UKŁADACH ROZDRABNIANIA SKAŁ BAZALTOWYCH** 1. Wprowadzenie. Alicja Nowak*, Tomasz Gawenda* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 3/1 2006 Alicja Nowak*, Tomasz Gawenda* ANALIZA PORÓWNAWCZA KRUSZAREK W WIELOSTADIALNYCH UKŁADACH ROZDRABNIANIA SKAŁ BAZALTOWYCH** 1. Wprowadzenie Najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD BETONU 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0 22) 811 14 40, fax: (0 22) 811 17 92 www.ibdim.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu Kielce, 16 maja 2014r. Łączna długość betonowych

Bardziej szczegółowo

Asfalty do specjalnych zastosowań

Asfalty do specjalnych zastosowań LOTOS Asfalt Asfalty do specjalnych zastosowań Agnieszka Kędzierska Biuro Badań i Rozwoju Nasze wartości wspierają dobrą organizację spotkań przygotowujemy się do spotkań jesteśmy punktualni unikamy dygresji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBRZEŻA BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w ramach ww. zadania inwestycyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w ramach ww. zadania inwestycyjnego. ST. D 04.05.01A PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie asfaltowe.

Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe. Spis treści: 1. Wprowadzenie 11 1.1. Historia nawierzchni asfaltowych 11 1.2. Konstrukcja nawierzchni 12 Literatura 13 2. Materiały 14 2.1. Kruszywa 14 2.1.1. Kruszywa mineralne

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY. Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu

NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY. Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu NAWIERZCHNIE BETONOWE MITY I FAKTY Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu Kraków, 26-27 listopada 2015 Dlaczego NAWIERZCHNIE BETONOWE? KONKURENCJA TECHNOLOGII DOBRE

Bardziej szczegółowo

SUROWCE WTÓRNE BAZĄ ZASOBOWĄ DO PRODUKCJI KRUSZYW

SUROWCE WTÓRNE BAZĄ ZASOBOWĄ DO PRODUKCJI KRUSZYW Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 136 Politechniki Wrocławskiej Nr 136 Studia i Materiały Nr 43 2013 Stefan GÓRALCZYK, Danuta KUKIELSKA* produkcja kruszyw, surowce wtórne SUROWCE WTÓRNE BAZĄ ZASOBOWĄ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg

Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Naukowo techniczna konferencja szkoleniowa Materiały miejscowe i technologie proekologiczne w budowie dróg Łukta, 17 19 września 2008 Zasoby materiałów w miejscowych do budowy dróg na terenie Warmii i

Bardziej szczegółowo

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Wrocław - Pokrzywna 2011 Plan prezentacji 1. Cechy asfaltu i mma modyfikowanych gumą 2. Uszkodzenia nawierzchni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MUROWE KAT. I Z BETONU KRUSZYWOWEGO

ELEMENTY MUROWE KAT. I Z BETONU KRUSZYWOWEGO ELEMENTY MUROWE KAT. I Z BETONU KRUSZYWOWEGO Spis treści ELEMENTY MUROWE Z BETONU ZWYKŁEGO Normy: 3 Przeznaczenie: 3 Zalety stosowania: 3 ASORTYMENTOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MUROWYCH 4 OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

GRYS. ze skały wapiennej do mieszanek betonowych

GRYS. ze skały wapiennej do mieszanek betonowych GRYS ze skały wapiennej do mieszanek betonowych ZASTOSOWANIE Kruszywa wapienne Lafarge stosuje się do wykonywania betonów o klasie wytrzymałości do C25/30 i klasie ekspozycji XC3 zgodnie z PN-EN 206-1.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+

INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ INSTALACJA DEMONSTRACYJNA WYTWARZANIA KRUSZYW LEKKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH I KRZEMIONKI ODPADOWEJ PROJEKT LIFE+ CELE PROJEKTU 1. Wdrożenie metody utylizacji osadów ściekowych w postać kruszyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Podbudowa z chudego betonu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D Podbudowa z chudego betonu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm i regulacji prawnych zawartych w Specyfikacji Technicznej

Wykaz norm i regulacji prawnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykaz norm i regulacji prawnych zawartych w Specyfikacji Technicznej I. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa oraz Sapard ( Practical Guide

Bardziej szczegółowo

D a ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM 2012

D a ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM 2012 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH D - 04.05.01a ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM 2012 W niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02.

2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. 2008 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego. Specyfikacja techniczna SST D-04.04.02. - 2 - Spis treści: 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

D b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO

D b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO D 04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11

Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 Technologia warstw asfaltowych. Spis treści: Przedmowa 10 Od autorów 11 1. Asfalty drogowe 13 1.1. Co trzeba wiedzieć o budowie i produkcji asfaltu 14 1.1.1. Budowa asfaltu 14 1.1.2. Produkcja asfaltu

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni Pracownia Technologii Nawierzchni

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni Pracownia Technologii Nawierzchni Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni Pracownia Technologii Nawierzchni Sprawozdanie końcowe Badania moŝliwości stosowania kruszyw lokalnych o niŝszej jakości w betonie asfaltowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE W niniejszej SST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-04.04.00

Bardziej szczegółowo