ROZDZIAŁ 16 RYNEK OFERTY PUBLICZNEJ JAKO ODZWIERCIEDLENIE ZMIAN ZACHOWAŃ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 16 RYNEK OFERTY PUBLICZNEJ JAKO ODZWIERCIEDLENIE ZMIAN ZACHOWAŃ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH"

Transkrypt

1 Rafał Wisła ROZDZIAŁ 16 RYNEK OFERTY PUBLICZNEJ JAKO ODZWIERCIEDLENIE ZMIAN ZACHOWAŃ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Wprowadzenie Jednym z ważniejszych celów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest jego rozwój. Dynamika przebiegu tego procesu uwarunkowana jest specyfiką otoczenia, w którym prowadzona jest statutowa działalność. Bez względu na charakter otoczenia rynkowego, każde przedsiębiorstwo poddane jest silnej rywalizacji rynkowej, stąd wynika konieczność podejmowania działań, które będą sprzyjać zdobywaniu coraz silniejszej pozycji konkurencyjnej. Realizacja tego celu wymaga ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych, co w konsekwencji oznacza konieczność dotarcia do właściwych, możliwych do uzyskania na danym etapie rozwoju, źródeł finansowania. To zaś stanowi przedmiot kluczowych decyzji o charakterze strategicznym. Spośród coraz szerszego katalogu możliwości finansowania, realizowanych działań inwestycyjnych, bogatą ofertę w tym zakresie oferuje regulowany rynek giełdowy. Rynek ten, również poddany międzynarodowej konkurencji, coraz efektywniej koncentruje popyt na instrumenty finansowe oferowane przez emitentów. Jest miejscem pozyskiwania kapitału na coraz bardziej konkurencyjnych warunkach. W porównaniu z innymi, alternatywnymi źródłami finansowania w tym z emisjami niepublicznymi na rynku regulowanym łatwiej jest znaleźć inwestorów i uzyskać wyższą cenę sprzedaży oferowanych papierów wartościowych. Papiery te mają najczęściej charakter udziałowy bądź wierzycielski. Umiejętne wykorzystanie oferty rynku publicznego pozwala zapewnić spółce środki na rozwój, skokowo poprawić jej pozycję rynkową, znaleźć inwestora strategicznego lub wykreować wśród klientów i kontrahentów atrakcyjny wizerunek. Nierzadko możliwa jest jednoczesna realizacja tych celów. W zamian spółka ponosi określone koszty. Na koniec 2006 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było 8614 przedsiębiorstw zorganizowanych w formie spółki akcyjnej 1 (Mały Rocznik Statystyczny,2006, s. 476; Zmiany strukturalne,2007). Spośród nich posiadało status aktywnych spółek publicznych, w tym 284 spółek giełdowych 3. W latach oraz w pierwszych czterech miesiącach 2007 roku zarysował się, wśród krajowych spółek kapitałowych, bardzo wyraźny trend ponownego, dużego zainteresowania zdobywaniem kapitału na rozwój za pośrednictwem rynku giełdowego. Głównym celem opracowania jest identyfikacja aktualnych, zasadniczych czynników, które motywują władze spółek kapitałowych do ubieganie się o status spółki publicznej. Równie ważnym celem jest próba odpowiedzi na pytanie: czy znaczące zainteresowanie 1 Dla porównania, w roku 2000 liczba spółek akcyjnych wynosiła 8105, w roku , a w roku W podanej liczbie uwzględniono również 12 spółek zagranicznych, których akcje były przedmiotem obrotu publicznego na koniec 2006 roku. 3 Przez pojęcie aktywna spółka publiczna autor rozumie spółkę publiczną, której akcje były przedmiotem obrotu w ramach rynku giełdowego bądź regulowanego rynku pozagiełdowego na koniec 2006 roku. (Zob. Polski rynek kapitałowy , KPWG, Warszawa, wrzesień 2006, s. 5 i 24 oraz bieżące statystyki dostępne na stronach internetowych giełdowych operatorów rynku regulowanego).

2 156 Rafał Wisła rynkiem giełdowym jest wyłącznie efektem bardzo dobrej koniunktury, czy może jest widoczną zmianą zachowań przedsiębiorstw operujących coraz odważniej w środowisku różnych segmentów operacyjnych rynku finansowego? Przedstawione w opracowaniu wnioski są efektem własnych poszukiwań i badań. W artykule wykorzystano również najnowsze wyniki badań rynku pierwszej oferty publicznej za lata sporządzone m.in. przez takie instytucje jak: KPMG, PricewaterhouseCoopers International Limited, Światową Federację Giełd, Federację Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, GPW w Warszawie SA, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski Motywy zmiany strategii rynkowej w aspekcie procesu stawania się spółką giełdową Regulowany giełdowy rynek publiczny to część rynku kapitałowego 4, na którym podmiot składający propozycję nabycia (sprzedaży) instrumentów finansowych, zwraca się za pośrednictwem środków masowego przekazu do szerokiego, najczęściej nieznanego grona potencjalnych inwestorów. Taki tryb sprawia, że ze względu na konieczność zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa obrotu ogólne przepisy prawa muszą zawierać dodatkowe, często dość szczegółowe uregulowania. Konieczne są precyzyjne regulacje wielu uczestników publicznego rynku: emitentów, podmiotów tworzących infrastrukturę obrotu, podmiotów pośredniczących w zawieraniu transakcji oraz różnego rodzaju inwestorów. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu procedury publicznej oferty papierów wartościowych stanowi nierzadko kluczowy moment realizacji długookresowej strategii rozwoju. Z przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2006 roku badań 5 przez KPMG oraz GPW w Warszawie SA wynika, że dla 70% zbadanych spółek pozyskanie kapitału było głównym celem przeprowadzenia publicznej oferty. Równie często wymieniane były inne motywy, w szczególności: podniesienie wiarygodności firmy oraz umożliwienie sprzedaży akcji przez dotychczasowych właścicieli, a w dalszej kolejności efekt marketingowy oraz rynkowa wycena spółki (Kierunek, 2006, s. 3). Pozyskanie kapitału Pozyskanie długoterminowego kapitału na rozwój przedsiębiorstwa poprzez rynek giełdowy jest jedną z wielu dostępnych możliwości, jakie oferuje współczesny sektor finansowy. Większość badanych przez KPMG oraz GPW w Warszawie SA spółek, rozważało inne alternatywne sposoby finansowania przed podjęciem ostatecznej decyzji o wejściu na rynek giełdowy. Dla co trzeciej spółki było to finansowanie długiem. Podobny odsetek respondentów wskazał na pozyskanie inwestora na rynku niepublicznym. Jedynie co piąta badana spółka od samego początku była zdecydowana na upublicznienie akcji i nie rozważała alternatywnych opcji finansowania. Duży odsetek spółek rozpatrujących inne sposoby pozyskiwania kapitału przed upublicznieniem akcji może świadczyć o wysokiej skuteczności GPW w Warszawie SA w przyciąganiu nowych inwestorów zwłaszcza w kontekście znacznie gorszych wyników giełd w regionie Europy Środkowej, na które w ostatnich dwóch 4 Rynek kapitałowy to jeden z wielu elementów szeroko rozumianego rynku finansowego. Segmentami operacyjnymi rynku kapitałowego są: publiczny i prywatny rynek papierów wartościowych, rynek hipoteczny oraz rynek długoterminowych pożyczek bankowych. 5 Badanie zostało przeprowadzone metodą kwestionariuszową w okresie kwiecień maj 2006 roku. Do uczestnictwa w badaniu zaproszonych zostało 70 spółek, które weszły na GPW w latach Ostatecznie w badaniu wzięło udział, poprzez odesłanie wypełnionej ankiety, 28 przedsiębiorstw co stanowiło 40% badanej populacji. Ankieta została skierowana do Prezesów lub członków zarządów badanych spółek, odpowiedzialnych za wprowadzenie firmy na rynek giełdowy.

3 Rynek oferty publicznej jako odzwierciedlenie zmian zachowań spółek kapitałowych 157 latach wchodziły nieliczne spółki. Tabela 1. Wartość pozyskanego kapitału * na giełdowym rynku pierwszej oferty publicznej w Polsce w latach Wyszczególnienie 2007 (stan na kwietnia) Liczba debiutów giełdowych Łączna wartość emisji nowych akcji w ramach debiutów (w mln zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW w Warszawie S.A. Pierwsza oferta publiczna jest to oferta danych papierów wartościowych, dokonywana przez ich emitenta lub właściciela, która po raz pierwszy ma charakter oferty publicznej. Przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty papierów wartościowych oraz następnie, ich stałe notowanie na rynku regulowanym niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści zarówno dla spółki, jak i jej właścicieli. Obok rozlicznych korzyści należy również odnotować konieczność ponoszenia określonych kosztów i spełniania pewnych obowiązków. Są to przede wszystkim obowiązki polegające na: ujawnieniu informacji o sytuacji finansowej i prawnej (podnoszą wiarygodność firmy jednocześnie odkrywając ją przed konkurencją), przestrzeganiu określonych prawem jednolitych procedur postępowania przy kierowaniu kolejnych publicznych ofert, respektowaniu praw akcjonariuszy mniejszościowych. Potencjalny nabywca papierów wartościowych powinien bowiem mieć możliwość zapoznania się z tymi informacjami w celu oszacowania potencjalnego zysku oraz ryzyka towarzyszącego danym papierom, czy też ryzyka związanego bezpośrednio z emitentem i prowadzoną przez niego działalnością. W 2006 roku liczba przeprowadzonych emisji na giełdowym rynku pierwszej oferty publicznej (ang. Initial Public Offering IPO) wyniosła 38 i była o 3 oferty większa niż w poprzednim roku oraz o 2 oferty większa niż dwa lata wcześniej. Całkowita wartość IPO obejmująca publiczną emisję nowej serii akcji była prawie o 61% wyższa niż w 2004 r. i wyniosła 2,44 mld zł. Należy jednak odnotować znaczący spadek wartości IPO w porównaniu z rokiem Spadek ten sięgną ok. 53%. Na dużą wartość ofert pierwotnych w 2005 r. znaczny wpływ miały oferty Lotosu oraz PGNiG (3,7 mld zł), stanowiące 70% wartości wszystkich ofert w tym roku. Większość debiutujących w 2005 r. spółek była własnością prywatną (28 spółek). Skarb Państwa wprowadził do obrotu giełdowego akcje siedmiu podmiotów. Z punktu widzenia wartości ofert to Skarb Państwa był największym podmiotem podejmującym decyzje o emisji nowej serii akcji, jak również największym podmiotem * Spółki mogą wchodzić na rynek giełdowy emitując nowe akcje, sprzedając akcje starych emisji bądź oferując inwestorom pakiet akcji zawierający akcje zarówno starej, jak i nowej emisji. Sposób konstrukcji oferty ma znaczenie dla dokapitalizowania spółki. Środki zgromadzone w wyniku sprzedaży akcji nowej emisji zostają w spółce i najczęściej są przeznaczone na sfinansowanie inwestycji, podczas gdy sprzedaż starych akcji jest sposobem dotychczasowych inwestorów na wyjście z inwestycji i nie dostarcza spółce środków pieniężnych. Zestawienie pokazuje wyłącznie wielkość kapitału uzyskaną przez przedsiębiorstwa w wyniku przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej w części związanej z emisją nowej serii akcji.

4 158 Rafał Wisła sprzedającym już posiadane tytuły własności, oferując akcje o wartości 4,9 mld zł (2,08 mld zł w przypadku ofert prywatnych właścicieli). Spółki należące do Skarbu Państwa wchodziły na giełdę, głównie dokonując nowych emisji akcji (łącznie o wartości 4,35 mld zł). Taka polityka umożliwiała MSP częściową prywatyzację spółek i zachowanie nad nimi kontroli, a spółki mogły z kolei pozyskać kapitał niezbędny do dalszego rozwoju. Pierwotne oferty publiczne przeprowadzane przez prywatnych właścicieli były w dużej mierze sposobem wyjścia z inwestycji (Rozwój, 2006, s. 332). Tabela 2. Liczba debitów na krajowym rynku giełdowym w latach Rok Liczba krajowyc h spółek bd bd. akcyjnyc h Liczba spółek giełd. Liczba debiutów Debiuty zagran Liczba wycofań Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW w Warszawie SA oraz roczników statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego za lata W ciągu 16 lat funkcjonowania polskiego rynku giełdowego, status spółki giełdowej uzyskało 388 spółek akcyjnych. W latach , z różnych powodów, spółkami giełdowymi przestało być 91 przedsiębiorstw. W badanym okresie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wydała 760 decyzji zezwalających na przeprowadzenie publicznej sprzedaży akcji (emisja nowych akcji bądź sprzedaż starych emisji przez dotychczasowych właścicieli). Najwięcej, bo aż 115 decyzji wydano w roku 2006 oraz 90 w roku Najsłabszym okresem dla rynku pierwotnego były lata (okres dekoniunktury w gospodarce światowej), gdy dochodziło do zatwierdzenia mniej niż 30 emisji rocznie (np. tylko 16 w roku 2002). Szczegółowy rozkład zatwierdzonych przez KPWiG ofert publicznych prezentuje rysunek 1. Rysunek 1. Liczba zatwierdzonych ofert publicznych, liczba zatwierdzonych podwyższeń kapitału oraz ich przeciętna roczna wartość w mln zł od roku 1994 do końca Liczba ofert (lewa skala) Liczba podwyższeń kapitału (lewa skala) Średnia wartość oferty (w mln zł - prawa skala) Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji KNF.

5 Rynek oferty publicznej jako odzwierciedlenie zmian zachowań spółek kapitałowych 159 W analizowanym okresie KPWiG wydała 630 decyzji zezwalających na przeprowadzenie publicznego podwyższenia kapitału zakładowego. Najwięcej, bo 95 decyzji wydano w roku 2006 oraz 74 decyzje w roku Najsłabszym okresem dla tego rynku były również lata , gdy dochodziło do zatwierdzenia mniej niż 30 podwyższeń rocznie (np. tylko 15 w roku 2002). Szczegółowy rozkład publicznego podwyższania kapitału zakładowego przez spółki publiczne prezentuje wykres 1. W pierwszych dwóch lat funkcjonowania publicznego rynku giełdowego, Komisja Papierów Wartościowych (KPW) wydał 18 decyzji o dopuszczeniu akcji do publicznego obrotu. Do końca 1992 roku do obrotu giełdowego wprowadzono akcje 16 spółek. Dynamiczny wzrost notowań w 1993 roku nie przełożył się na większe zainteresowanie spółek akcyjnych wchodzeniem na rynek publiczny. W 1993 KPW dopuściła do obrotu koleje 9 spółek. Ostatecznie do obrotu giełdowego weszło 7 z nich. Wśród nich były akcje 5 spółek prywatyzowanych przez Skarb Państwa w drodze pierwszej oferty publicznej. Do końca 1993 roku tylko jedna spółka przeprowadziła podwyższenie kapitału w drodze (drugiej) oferty publicznej. W następnym roku można zaobserwować znaczący postęp na rynku ofert publicznych. W 1994 roku krajowy nadzorca nad rynkiem kapitałowym podjął 44 decyzje o publicznym podwyższenie kapitału zakładowego poprzez kolejną emisje. W rzeczywistości efektywnie udało się przeprowadzić 21 podwyższenia. W 1995 roku można odnotować 32 pomyślne dla emitentów decyzje w zakresie oferty publicznej, w tym 26 dotyczące kolejnej emisji akcji. Z kolei w roku 1996 wielkości te wynoszą odpowiednio 48 pozytywnych decyzji w zakresie oferty publicznej, w tym aż 47 dotyczących podniesienia kapitału. Lata był okresem szczególnego rozwoju rynku oferty publicznych w Polsce. W tym okresie KPWiG wydała 163 pozwolenia na przeprowadzenie publicznej subskrypcji akcji, w tym 119 dotyczyło spółek debiutujących na rynku giełdowym. Rok 1999 to kolejne 54 decyzje dopuszczające kolejne serie akcji na rynek regulowany. Lata to okres bogaty w wydarzenia gospodarcze. W związku z reformą systemu zabezpieczeń emerytalnych rozpoczęły działanie otwarte fundusze emerytalne, tworząc obok funduszy inwestycyjnych i zakładów ubezpieczeń kolejną znaczącą grupę inwestorów. Lata to okres dekoniunktury w gospodarce światowej. Wyraźnie spada stopa inwestycji, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie przeprowadzonych podwyższeń kapitału na rynku publicznym. Rok 2003 i następne lata przynoszą zmianę trendu. Wzrasta zainteresowanie podwyższaniem kapitału zakładowego w drodze publicznej subskrypcji. Rok 2006 jest zaś skokowym przyspieszeniem trendu rozpoczętego trzy lata wcześniej. Warto zauważyć, że przed 2001 rokiem przeciętna wartość emisji prawie zawsze (poza rokiem 1998) wynosiła poniżej 100 mln zł. Rok 2004 obfitował w duże prywatyzacje przeprowadzane przez MSP, najczęściej połączone były dużymi emisjami nowych akcji. Lata to znaczący spadek liczby dokonywanych prywatyzacji. Zwiększa się jednak znacząco liczba emisji pochodzących od spółek prywatnych. Spada jednak wyraźnie średnia wartość emisji. Emisje o łącznej największej wartości jak dotąd miały miejsce w roku 2004 wyniosły około 13 mld zł. W tym samym roku zanotowano najwyższą wartość nowych ofert publicznych (IPO) ponad 9,1 mld zł (aż dwukrotnie więcej niż w drugim co do wartości roku 1997). Również w tym samym roku zanotowano najwyższą średnią wartość oferty. Szczegóły przedstawiają rysunki 1 i 2.

6 160 Rafał Wisła Rysunek 2. Wartość ofert publicznych ogółem oraz wartość emisji nowych akcji w latach według udzielonych zezwoleń KPWiG ,9 10 7, ,5 4,9 3,8 4,1 4,9 2,9 2,1 2,5 3,8 2,9 1,5 3,7 1,4 3,3 0,9 0,6 1,4 1,5 1,3 0,3 0, Wartość ofert publicznych ogółem Wartość nowych emisji Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji KNF. Rysunki 1 oraz 2 pokazują wysoką zmienność zainteresowania rynkiem giełdowym wśród dotychczasowych jak również nowych emitentów. Wahania te są pochodną stanu koniunktury w sferze realnej gospodarki. Graficznym potwierdzeniem takiego wniosku jest rysunek 3. Rysunek 3. Zmiana liczby decyzji o podwyższeniu kapitału przez spółki publiczne w zależności od stanu koniunktury w gospodarce mierzonej dynamiką realnych zmian PKB w latach ,2 103,8 102, , ,8 104, ,3 104,2 103,8 103,5 105, ,1 101, Dynamika realna PKB w latach (lewa skala) Liczba podwyższeń kapitału w ciągu roku (prawa skala) Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji KNF oraz GUS. Z uwagi na relatywnie krótki okres analizy mimo, że przeprowadzonej od początku istnienia rynku giełdowego w Polsce, istotnych trudności z uzyskaniem wiarygodnych danych na temat liczby wydawanych decyzji w zakresie ofert publicznych w ujęciu kwartalnym, zrezygnowano z badania zależności przy użyciu metod statystyki matematycznej oraz innych metod i modeli ilościowych wykorzystywanych przy formułowaniu wniosków dotyczących współzależności zjawisk ekonomicznych.

7 Rynek oferty publicznej jako odzwierciedlenie zmian zachowań spółek kapitałowych 161 Badania ankietowe KPMG i GPW wskazują, że niemal wszystkie badane spółki zainteresowane są dalszym pozyskiwaniem kapitału na rynku giełdowym, chociaż większość z nich nie potrafi określić, w jakiej perspektywie czasowej pojawi się taka potrzeba. Co trzecia spółka ma w planach pozyskanie kapitału poprzez rynek giełdowy w przeciągu najbliższych pięciu lat. Spośród nich największy odsetek zamierza dokonać emisji akcji w przeciągu 2-3 lat (17%) oraz 3-5 lat (13%). W przeciągu najbliższego roku zaledwie 4% firm planuje emisję akcji - tyle samo nie jest zainteresowanych kolejnymi emisjami w ogóle (Kierunek, 2006, s. 11). Wzrost prestiżu, wiarygodności, promocja przedsiębiorstwa Status spółki giełdowej wyraźnie zwiększa rozpoznawalność przedsiębiorstwa. Spółki giełdowe są w centrum uwagi komentatorów i dziennikarzy ekonomicznych. Każdy z emitentów otrzymuje darmowy pakiet promocyjny w postaci regularnie pojawiającej się w mediach: nazwy spółki, informacji o jej działalności, produktach oraz wydarzeniach, które zachodzą w jej otoczeniu. Uzyskanie podobnych efektów w drodze intensywnych działań promocyjnych wiązałoby się ze znacznymi kosztami, nierzadko przewyższającymi koszt wejścia na rynek giełdowy. Wypełnianie wymogów związanych z funkcjonowaniem na rynku publicznym zdecydowanie poprawia wizerunek spółki wobec kontrahentów. Można przytoczyć wiele przykładów korzystniejszego traktowania spółek giełdowych podczas zawierania transakcji z różnymi instytucjami finansowymi. (Instytucje finansowe na ogół oferują emitentom giełdowym lepsze warunki dostępu do produktów finansowych). Około 75% badanych spółek przyznaje, że przyjęte przed wejściem na giełdę cele udało się spełnić. W rezultacie, ponad 90% badanych spółek wybrałoby ponownie wejście na giełdę jako właściwą drogę rozwoju, mimo że prawie 60% badanych spółek największe obawy przed wejściem na giełdę wiązało z ujawnieniem informacji o sobie. Niemal połowa wchodzących na giełdę obawiała się uciążliwości procedury upublicznienia, a ponad 1/3 żywiła obawy, co do kosztów finansowych związanych z upublicznieniem. Dla co piątej spółki źródłem obaw była konieczność wypełniania standardów rynku kapitałowego. Warto zwrócić uwagę, że tylko ułamek badanych wskazał na obawy związane z ryzykiem utraty kontroli nad firmą (Kierunek, 2006, s. 8). Główne obawy przed wejściem na giełdę: utrata kontroli na firmą, konieczność wypełniania standardów rynku regulowanego, koszty finansowe związane z upublicznieniem, uciążliwość procedury upublicznienia, obowiązki informacyjne (odkrycie się przed konkurencją). W zdecydowanej większości spółek początkowe obawy związane z upublicznieniem nie potwierdziły się w praktyce. Wydaje się, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest utrzymywanie się dobrej koniunktury. Systematyczny wzrost zaufania do polskiego rynku w warunkach relatywnie niskich stóp procentowych na świecie i dużej dostępności kapitału 6 przyczynia się to do napływu kapitału na krajowy rynek kapitałowy oraz na inne rynki regionu, powodując dalszy wzrost cen akcji 7. 6 Według danych European Fund and Asset Management Association w 2004 r. napływ środków do funduszy UCITS w Europie wyniósł 203 mld euro. W 2005 r. napływ środków był jeszcze większy i wyniósł 378 mld euro, cyt. za: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., NBP, Warszawa, listopad 2006, s Główne indeksy giełdowe w Pradze (PX 50) i Budapeszcie (BUX) wzrosły o 42,7% i 41%. Świadczy to m.in. o dużym popycie na akcje spółek notowanych na giełdach naszego regionu. Kapitał zagraniczny napływał na GPW w Warszawie SA przez większą część 2005 r. Odpływ kapitału zagranicznego zanotowano w lutym i

8 162 Rafał Wisła Krajowy rynek IPO na tle innych rynków europejskich Pod względem debiutów w latach GPW w Warszawie SA znalazła się w ścisłej czołówce giełd europejskich. Pomijając giełdę londyńską, która jest poza zasięgiem lokalnych konkurentów europejskich, polską giełdę wyprzedziła pod względem liczby debiutów tylko giełda norweska. OMX oraz Euronext, które co prawda znajdują się przed giełdą warszawską, są jednak przykładem międzynarodowego aliansu giełd europejskich. OMX to sojusz giełd nordyckich: w Kopenhadze, Sztokholmie, Helsinkach, Rydze, Tallinie oraz Wilnie. Z kolei Euronext, to alians giełd: w Paryżu, Brukseli, Amsterdamie oraz Lizbonie. Warto zauważyć, że wśród debiutujących w Warszawie firm znajdują się coraz częściej spółki zagraniczne, które z polskim rynkiem wiążą swoje plany (BorsodChem Rt., bmp Aktiengesellschaft czy MOL). Tabela 3. Liczba IPO na wybranych giełdach europejskich Rynek giełdowy Londyn OMX Euronext Oslo Warszawa Luksemburg Frankfurt Wiedeń Ljubljana Bratysława Praga Źródło: IPO Watch Europe. Review of the years 2005 and 2006, PricewaterhouseCoopers; FESE; Biorąc pod uwagę giełdy regionu Europy Środkowej, ilość nowych spółek, które weszły na GPW w Warszawie SA w latach jest ponad dwukrotnie większa, niż suma wszystkich debiutów na pozostałych giełdach regionu. W Warszawie zadebiutowało w sumie 73 spółek, w tym 7 zagranicznych, podczas gdy na giełdach w Wiedniu, Ljubljanie, Bratysławie oraz Pradze debiutowało łącznie 31 spółek. Biorąc po uwagę wszystkie europejskie parkiety członków FESE (w sumie 21 giełd) GPW w Warszawie SA zajęła 5 miejsce pod względem liczby nowych spółek w 2006 roku. Najwięcej spółek, bo 576 zadebiutowało w Londynie (LSE i AIM łącznie). Na drugim miejscu znalazł się sojusz giełd ze Skandynawii i krajów bałtyckich OMX, na parkietach którego zadebiutowało 87 spółek. Trzecie miejsce zajął kolejny paneuropejski sojusz Euronext z 51 nowymi spółkami. GPW w Warszawie SA, z 38 debiutami, wyprzedziła frankfurcką Deutsche Börse. Pokonała także giełdę w Oslo. W całym 2006 roku na giełdach członkach FESE zadebiutowały 942 spółki, z czego 576 (ponad 60 proc.) w Londynie. Najwięcej debiutów miało miejsce w IV kwartale 331 spółek; najmniej w I kwartale 185. Miesiącem najbardziej obfitującym w debiuty okazał się grudzień, w którym na giełdach pojawiło się 140 nowych spółek, podczas gdy w kwietniu oraz październiku, listopadzie i grudniu.

9 Rynek oferty publicznej jako odzwierciedlenie zmian zachowań spółek kapitałowych 163 styczniu zaledwie 37 (European Securities, 2005, 2006). Zakończenie Udane emisje oraz duża liczba debiutów na krajowym regulowanym rynku giełdowym w latach , dowodzą widocznej zmiany zachowań krajowych przedsiębiorstw funkcjonujących w otoczeniu szeroko rozumianych rynków finansowych. Potwierdzeniem tego trendu są również 4 pierwsze miesiące 2007 roku. Na krajowym rynku giełdowym zadebiutowało w tym okresie 16 spółek. Według informacji uzyskanych z domów maklerskich, dalszych 70 deklaruje chęć wejścia do obrotu do końca 2007 roku. Rok 1997 oraz 2004 to lata dużych ofert MSP. Od 2005 roku widoczna jest dominacja spółek prywatnych mniejszych pod względem wartości oferty nowych emisji. W ocenie wielu polskich przedsiębiorstw, korzyści z posiadania statusu spółki giełdowej w pełni rekompensują koszty i obowiązki związane z upublicznieniem. Spółka zyskuje, często jednocześnie: dostęp do kapitału o znaczącej wartości, prestiż, który przekłada się na większą wiarygodność wobec banków i instytucji finansowych oraz przy zdobywaniu nowych kontraktów i kontrahentów, relatywnie tanią promocję (efekt marketingowy rozpoznawalność marki), możliwość budowy krajowej i międzynarodowej grupy kapitałowej płatność akcjami nowej emisji, możliwość oferowania akcji na terenie całej Wspólnoty Europejskiej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez krajową instytucję nadzorującą rynek giełdowy. Z punktu widzenia dotychczasowych właścicieli (inwestorów finansowych, strategicznych, etc.) należy odnotować takie korzyści jak: możliwość efektywnej realizacji strategii wyjścia z inwestycji w wybranym przez siebie momencie, możliwość pozyskania określonej grupy inwestorów na korzystnych warunkach, wyższa, z uwagi na walor zwiększonej płynności, wycena posiadanych tytułów własności, możliwość przeprowadzenia programu motywacyjnego dla pracowników oraz osób zarządzających spółką. Patrząc na rynek oferty publicznej wyłącznie z perspektywy ocen i korzyści uzyskanych przez emitentów w okresie ostatnich lat można stwierdzić, że rynek kapitałowy w Polsce pomimo zawirowań politycznych i gospodarczych sukcesywnie się rozwija. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zadowoleni emitenci będą przyciągać na parkiet kolejne spółki. Inicjatywa wejścia na rynek giełdowy niemal we wszystkich badanych przypadkach powstała wewnątrz spółki i była autorstwa zarządu, rady nadzorczej lub bezpośrednio właściciela. Podstawowym źródłem wiedzy o giełdzie i procesie, w jaki ma przebiegać emisja akcji, jest doradztwo firm zewnętrznych, natomiast pozostałe źródła informacji stanowią tylko uzupełnienie. Badane spółki niechętnie przyznawały się do istnienia nieformalnych motywów, które zadecydowały o podjęciu decyzji o wejściu na GPW w Warszawie. Jedynie 7% respondentów przyznało, że takie motywy istniały. Te spółki, które kierowały się nieformalnymi motywami najczęściej przyznawały, iż wynikały one z faktu podążania śladami konkurencji, która wcześniej weszła na giełdę. W jednym przypadku okazało się, że celem wejścia na Giełdę było zapewnienie transparentności procesowi prywatyzacji przedsiębiorstwa, którego właścicielem był Skarb Państwa (Kierunek, 2006, s. 6.). Wejście spółki na giełdę papierów wartościowych jest procesem wymagającym nie tylko podjęcia strategicznej decyzji, ale również szeregu działań organizacyjnych i formalno-

10 164 Rafał Wisła prawnych. To pochłania czas, a co za tym idzie wiąże się z kosztami. Należy odnotować następujące prawidłowości związane kosztami oferty publicznej: minimalne koszty oferty publicznej wynoszą ok. 500 tys zł (za 2006 r.), w latach średnio stanowiły 5 7 % pozyskanego kapitału, kolejne podwyższenia kapitału w drodze publicznej emisji obciążone były niższymi kosztami. Średnio od momentu podjęcia formalnej uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, poprzez ewentualną restrukturyzację, wybór domu maklerskiego, doradców, sporządzenie prospektu emisyjnego, do pierwszego notowania spółki, musi upłynąć 9 miesięcy. BIBLIORGAFIA: 1. Annual Report and Statistics, (2001, 2002, 2003, 2004, 2005), World Federation of Exchanges, 2. European Securities Exchange Statistics, (2004, 2005, 2006, 2007), Federation of European Securities Exchanges, 3. Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, (październik 2004), Komitet Dobrych Praktyk, Forum Corporate Governance, Warszawa. 4. IPO Watch Europe Annual Review, (2003, 2004, 2005, 2006), PricewaterhouseCoopers International Limited, 5. Kierunek Giełda, Przebieg procesu wchodzenia spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w latach , (2006), Raport KPMG oraz GPW w Warszawie SA, Warszawa. 6. Mały Rocznik Statystyczny Polski, (czerwiec 2006), GUS, Warszawa. 7. Muciński E., Chomątowska B., Spółki szturmują parkiet, Rzeczpospolita z 26 kwietnia Polski rynek kapitałowy , (2006), KPWiG, Warszawa. 9. Polski rynek kapitałowy i KPWiG, 10-lecie, (2001), KPWiG, Warszawa. 10. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r., (listopad 2006), NBP, Warszawa. 11. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2006 roku, (2007), GUS, Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów, Warszawa.

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r.

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r. Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW Warszawa,11 grudnia 2008 r. Trudne czasy? Nie dla wszystkich! 29 spółek zadebiutowało na Rynku Głównym GPW w 2008 roku. Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 21. rocznica powstania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie co udało się osiągnąć, co jeszcze trzeba zrobić 21 lat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie garść podstawowych faktów Giełda Papierów

Bardziej szczegółowo

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny 25 wrzesień 215 r. 5 lat funduszu Lyxor WIG2 UCITS ETF rynek wtórny 22 września 215 r. minęło dokładnie pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor WIG2

Bardziej szczegółowo

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju NewConnect to rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005

Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005 Podstawowe dane statystyczne dotyczące roku 2005 1 WIG20 na koniec roku 2654,95 1960,57 35,4% 2 WIG na koniec roku 35600,79 26636,19 33,7% 3 MIDWIG na koniec roku 2207,74 1730,1 27,6% 4 TechWIG na koniec

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA

NewConnect. mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw. Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA NewConnect mechanizm finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw Sławomir Pycko Dyrektor Działu Analiz i Informacji Strategicznej GPW w Warszawie SA Kraków, 4 września 2008 2 RYNKI GPW GPW Rynek zorganizowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Kapitał walczy o GPW. Wpisany przez Paweł Pietkun

Kapitał walczy o GPW. Wpisany przez Paweł Pietkun Wiadomo już, którzy inwestorzy są zainteresowani kupieniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ministerstwo Skarbu Państwa będzie rozmawiać z czterema wiodącymi giełdami w Europie i USA. Wiadomo

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Intensywny rozwój rynku Treasury BondSpot Poland w 2012 roku

Intensywny rozwój rynku Treasury BondSpot Poland w 2012 roku Intensywny rozwój rynku Treasury BondSpot Poland w 2012 roku Polski hurtowy rynek obrotu obligacjami skarbowymi oraz bonami skarbowymi Treasury BondSpot Poland (TBSP) został uruchomiony w 2002 roku. Na

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Droga na NewConnect. Oferta niepubliczna

Droga na NewConnect. Oferta niepubliczna NewConnect NewConnect jest jednym z rynków alternatywnych funkcjonujących w Europie. Organizatorem obrotu na tym rynku jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zasady organizacji NewConnect NewConnect

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, 103 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, Plan prezentacji 1. Strategia Lizbońska plany a wykonanie 2. Integracja rynków kapitałowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA DROGA SPÓŁKI NA GIEŁDĘ załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw PRZEDSIĘBIORSTWA firma jednoosobowa SPÓŁKI przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej

Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej Ewa Krawczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej Wstęp Celem opracowania jest określenie miejsca Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 12 lutego 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH.

RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. PLAN PREZENTACJI Zalety wejścia na GPW pozyskanie kapitału i nie tylko Droga spółki na GPW - krok

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

W styczniu 2012 r na NewConnect pojawiło się tylko 7 nowych spółek

W styczniu 2012 r na NewConnect pojawiło się tylko 7 nowych spółek Warszawa 01.02.2012 W styczniu 2012 r na NewConnect pojawiło się tylko 7 nowych spółek Na rynkach finansowych dalej utrzymuje się niepewność, odnośnie perspektywy rozwoju sytuacji w 2012 r., coraz częściej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest

Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest bardzo istotne, gdyż to sugeruje, że cały proces podlega

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock 12.01.2015-31.03.2016

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock 12.01.2015-31.03.2016 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock 12.01.2015-31.03.2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI Kategoria 1: Pytania ogólne... 2 Kategoria 2: Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu do raportu

Komentarz Zarządu do raportu Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. Komentarz Zarządu do raportu za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 14 maja 2015 roku Spis treści Część I 1. Wynik finansowy 3 2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. W marcu na tym rynku zadebiutowały dwie spółki: Fast Finance S.A i EKO Holding SA, przy czym Fast Finance S.A. - funkcjonująca przedtem na NewConnect - jest trzecią spółką w historii alternatywnego rynku

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości pozyskania kapitału

Większe możliwości pozyskania kapitału Główną korzyścią wejścia spółki na rynek publiczny jest możliwość pozyskania kapitału poprzez emisję akcji. Powody, dla których spółki decydują się na przeprowadzenie publicznej emisji akcji i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DEBIUT SPÓŁKI NA GPW. Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA

DEBIUT SPÓŁKI NA GPW. Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA DEBIUT SPÓŁKI NA GPW Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA Październik 2009 1 GPW - ATRAKCYJNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA SPÓŁEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH Giełda w Warszawie jednym z najbardziej dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Informacje ogólne Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym oraz pozyskiwaniu środków

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl IPO Watch Europe IV kwartał 2012 r.

www.pwc.pl IPO Watch Europe IV kwartał 2012 r. www.pwc.pl IPO Watch Europe IV kwartał 2012 r. Spis treści Europa razem liczba i wartość IPO w latach 2007-2012 3 Europa razem liczba i wartość IPO w ujęciu kwartalnym 4 Indeks zmienności rynku i poziomy

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Catalyst rok później Nowe możliwości dla samorządów Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Co to jest Catalyst? Obszar handlu detalicznego Obligacje Samorządowe Inwestorzy Uczestnicy Catalyst Banki Obszar

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc maj 2015. 12 czerwca 2015 za miesiąc maj 2015 3 12 czerwca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorstw związane z emisją akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Dylematy przedsiębiorstw związane z emisją akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dr Mariusz Lipski Dylematy przedsiębiorstw związane z emisją akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Polsce na przestrzeni lat 2006-2015 jedynie trzykrotnie,

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rynku alternatywnym

Inwestycje na rynku alternatywnym Agenda Czym jest NewConnect? Inwestycje na rynku alternatywnym Regulacje prawne Praktyczne aspekty inwestowania Regulacje prawne Jak zacząć inwestować? Szczegółowe statystyki rynku Czynniki sukcesu i ryzyka

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM PAŻDZIERNIK 2014 Sektor MŚP w Polsce Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego przez przedsiębiorstwa Średnie i duże 0,86%

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Wyniki badania przeprowadzonego wśród Alumnów Fundacji im. Lesława A. Pagi Warszawa, 27 stycznia 2015 r. www.paga.org.pl facebook.com/fundacjapagi Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2015 DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SŁOWA KLUCZOWE: TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo