Tadeusz Gudaszewski, Wojciech Gudaszewski Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tadeusz Gudaszewski, Wojciech Gudaszewski Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A."

Transkrypt

1 Giełda Papierów Wartościowych - atrakcyjna droga pozyskiwania kapitału Tadeusz Gudaszewski, Wojciech Gudaszewski Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A.

2 AGENDA Etapy upublicznienia Biuro maklerskie jako oferujący Korzyści z upublicznienia Wejście na GPW obowiązki i koszty

3 Giełda umożliwia pozyskanie kapitału na inwestycje i rozwój firmy emisje akcji, plasowane na rynku publicznym,kierowane do oznaczonego jak też nieoznaczonego kręgu inwestorów emisje instrumentów w dłużnych d (np. obligacji, obligacji zamiennych na akcje, długoterminowych papierów dłużnych)

4 Etapy upublicznienia spółki

5 Droga spółki na giełdowy parkiet WZA BIEGŁY REWIDENT ZARZĄD SPÓŁKI OFERUJĄCY - BIURO MAKLERSKIE PROSPEKT EMISYJNY PODMIOT SPORZĄDZAJĄCY PROSPEKT KPWiG PUBLICZNA SUBSKRYPCJA SĄD REJESTROWY NOTOWANIE PDA NA GIEŁDZIE KDPW NOTOWANIE AKCJI NA GIEŁDZIE

6 Najtrudniejszy pierwszy krok Etapy upublicznienia Zmiany strukturalne, organizacyjne i finansowe w spółce Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną Podjęcie przez WZA uchwały o publicznej emisji akcji i wprowadzeniu akcji spółki do obrotu publicznego oraz giełdowego Nawiązanie współpracy z: biurem maklerskim (oferującym) biegłym rewidentem doradcą prawnym i finansowym w celu sporządzenia prospektu emisyjnego:

7 Dopuszczenie do publicznego obrotu Etapy upublicznienia Złożenie do Komisji Papierów Warościowych i Giełd, za pośrednictwem oferującego, roboczej wersji prospektu wraz z wnioskiem o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu Wniesienie poprawek do prospektu emisyjnego według zaleceń KPWiG Uzyskanie zgody KPWiG na wprowadzenie akcji do obrotu publicznego

8 Dopuszczenie do obrotu giełdowego Etapy upublicznienia Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji wraz z ostateczną wersją prospektu emisyjnego Rozpatrzenie wniosku przez Radę Giełdy i dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego Zakończenie publicznej oferty, rejestracja akcji nowej emisji przez sąd

9 Czynności rejestracyjne Etapy upublicznienia Zdeponowanie wszystkich akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Złożenie przez spółkę do Zarządu Giełdy wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na jednym z trzech rynków giełdowych: podstawowym równoległym wolnym

10 Nowa emisja publiczna oferta Etapy upublicznienia Przeprowadzenie publicznej oferty (w okresie pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji a ich rejestracją możliwy jest na Giełdzie obrót PDAprawami do akcji) Określenie przez Zarząd Giełdy rynku notowań, systemu notowań (dla spółek z branży IT jest to system notowań ciągłych) i daty sesji giełdowej na której nastąpi pierwsze notowanie

11 Wprowadzenie do obrotu giełdowego Etapy upublicznienia Emitenci, którzy wykorzystują w swojej działalności innowacje i zaawansowane technologie (głównie spółki z branży internetowo-informatycznej) mogą zostać zakwalifikowani do SITech-u (Segmentu Innowacyjnych Technologii) Pierwsze notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych

12 Wymogi dopuszczenia akcji do obrotu na GPW Dopuszczenie do obrotu - Rada Giełdy Wprowadzenie na 1 z 3 rynków - Zarząd Giełdy dopuszczenie do publicznego obrotu decyzją KPWiG nie ograniczona zbywalność akcji minimalna wartość akcji, które mają być dopuszczone - 4 mln zł minimalna wartość księgowa - 4 mln zł udostępnienie informacji koniecznych do oceny emitenta przez inwestorów (prospekt emisyjny + raporty bieżące i okresowe) publikacja zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy obejmujący co najmniej 12 m-cy Rynek Podstawowy Rynek Równoległy Rynek Wolny

13 Wymogi wprowadzenia akcji do obrotu na GPW Rynek podstawowy Rynek równoległy Rynek wolny minimalna wartość akcji, 40,0 mln zł 14,0 mln zł 4,0 mln zł dopuszczonych do obrotu minimalna wartość księgowa spółki 65,0 mln zł 22,0 mln zł 4,0 mln zł minimalna wartość akcji, które zostały dopuszczone 32,0 mln zł 11,0 mln zł do obrotu i są w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu minimalny udział akcji, które zostały dopuszczone 25% 10% do obrotu, będących w posiadaniu akcjonariuszy, lub co najmniej 500 lub co najmniej 200 z których każdy posiada nie więcej niż 5% tysięcy akcji spółki, tysięcy akcji spółki, ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, o wartości co najmniej o wartości co najmniej we wszystkich akcjach spółki 70,0 mln zł 35,0 mln zł minimalna liczba akcjonariuszy, posiadających akcje, które zostały dopuszczone do obrotu okres, za który emitent musi ogłosić publicznie ostatnie ostatnie ostatni zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe trzy lata obrotowe dwa lata obrotowe rok obrotowy

14 Biuro Maklerskie jako oferujący akcje w publicznym obrocie Biuro Maklerskie BPH PBK S.A. pełni funkcje oferującego akcje w publicznym obrocie

15 Wymóg formalny Biuro maklerskie Oferta publiczna akcji MUSI być przeprowadzona za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską (np. przez Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A.) Wymóg ten wynika z ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Biuro maklerskie pełni funkcję oferującego papiery wartościowe w publicznym obrocie

16 Konstrukcja oferty Biuro maklerskie Przygotowanie propozycji wielkości emisji i jej struktury struktury (transze inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, ewentualnie transza pracownicza lub menedżerska) Zaproponowanie ceny emisyjnej (opartej na wycenie fundamentalnej i ocenie warunków rynkowych, uwzględniającej potrzeby kapitałowe vs rozwodnienie udziałów dotychczasowych akcjonariuszy) Przygotowanie prospektu emisyjnego Przygotowanie prospektu emisyjnego (zgodnie z wymogami formalnymi i oczekiwaniami inwestorów)

17 Biuro maklerskie Szkolenie zarządów i pracowników spółek (w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych, przestrzegania zasad przepływu informacji poufnych oraz dokonywania obrotu akcjami emitenta Ustalenie celowości i sposobu pozyskiwania kapitału przez emitenta instrumenty?) emitenta (Czy rynek kapitałowy? Jakie Analiza celowości wprowadzenia i sposobu wprowadzenia do publicznego obrotu określonych papierów wartościowych emitenta (Czy rynek publiczny i w jakiej formie?)

18 Biuro maklerskie Przygotowanie analizy skutków i kosztów emisji lub wprowadzenia do publicznego obrotu określonych papierów wartościowych (Jakie będą efekty i niezbędne wydatki?) Koordynacja i nadzór (koordynowanie współpracy doradców ekonomicznych i prawnych, agencji promocyjnej) Analiza ekonomiczna (na potrzeby przygotowania prospektu emisyjnego) Wycena przedsiębiorstwa (w ramach raportu analitycznego prezentowanego inwestorom) Poszukiwanie i dobór inwestora Poszukiwanie i dobór inwestora (wskazanie ewentualnego partnera finansowego lub strategicznego)

19 Sprzedaż akcji Biuro maklerskie Opracowanie zasad przeprowadzenia oferty publicznej ( zasady przeprowadzenia procesu bookbuilding, tryb i procedury składania zapisów, zasady przydziału) Złożenie w imieniu emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu publicznego wraz z załącznikami Organizacja konsorcjum domów maklerskich Organizacja konsorcjum domów maklerskich biorących udział w przyjmowaniu zapisów

20 Biuro maklerskie Pozostałe czynności Uczestniczenie w postępowaniach przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Giełdą Papierów Wartościowych Przedstawienie emitentowi propozycji przydziału papierów wartościowych subskrybentom Rozliczanie emisji Przygotowanie i obsługa subemisji (zabezpieczenia emisji)

21 Korzyści z upublicznienia spółki dla akcjonariuszy i zarządu dla kontrahentów Korzyści dla pracowników Dla spółki

22 Korzyści dla spółki Dywesryfikacja źródeł pozyskania kapitału na dalszy rozwój spółki Większe zaufanie akcjonariuszy do zarządu firmy Możliwość pozyskania inwestora strategicznego na korzystnych warunkach Większa wiarygodność wobec banków i instytucji finansowych Obniżenie kosztów finansowania zewnętrznego Wzrost znajomości marki firmy i konkurencyjności spółki Możliwość podwyższenia wartości firmy budowy grupy kapitałowej (płatność akcjami nowej emisji) Rynkowa wycena akcji (wysoka cena akcji to tańsze źródło pozyskania kapitału) Obecność w mediach, praktycznie codzienna promocja, poprzez notowania giełdowe Efekt marketingowy w otoczeniu rynkowym

23 Korzyści dla akcjonariuszy, zarządu i pracowników opcje menedżerskie i pracownicze umożliwiają pozapłacowe motywowanie kadry zarządzającej i pracowników, nie obciążające kosztów spółki możliwość realizacji strategii wyjścia z inwestycji w wybranym przez siebie momencie

24 Wejście spółki na Giełdę Papierów Wartościowych obowiązki i koszty

25 Wejście na GPW obowiązki informacyjne - podnoszą wiarygodność firmy Spółka publiczna ma obowiązek przekazywać do KPWiG oraz Agencji Informacyjnej: każdą informacje powodującą zmiane treści prospektu w okresie jego ważności, informacje o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynać na cenę papieru wartościowego, oraz informacje bieżące i okresowe

26 Wejście na GPW koszty Koszty emisji (ok. 3% 10% wartości emisji) koszty doradztwa i przygotowania niezbędnych opracowań i dokumentów, w tym prospektu emisyjnego koszty niezbędnych opłat na rzecz instytucji rynku kapitałowego (KPWiG, GPW, KDPW), wynikające z procedury dopuszczeniowej koszty związane ze skutecznym przeprowadzeniem sprzedaży papierów wartościowych (koszty obsługi przez dom maklerski, koszty subemisji, koszty promocji)

27 Korzyści z upublicznienia spółki Telmax

28 Korzyści z wprowadzenia spółki Telmax na Giełdę Przykład zawiera tanią metodę upublicznienia spółki z wykorzystaniem obligacji zamiennych i nowej emisji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Telmax specjalizuje się w kompleksowej komputeryzacji średnich i dużych przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego Spółka nie zawarła umów o subemisję usługową

29 Korzyści z wprowadzenia spółki Telmax na Giełdę Rok powstaje spółka Telmax Sp z.o.o. Założycielami są 3 osoby fizyczne: Zbigniew Kuliński, Tadeusz Politowicz i Konrad Masalski Kapitał założycielski wyniósł 1200zł i dzielił się na 24 udziały o wartości 50zł każdy Kuliński 8 udziałów x 50zł = 400zł Politowicz 8 udziałów x 50 zł = 400zł Masalski 8 udziałów x 50zł = 400zł

30 Telmax Sp. z o.o. Historia 1998r - WZA podwyższa kapitał zakładowy o kwotę zł. Udziały obejmują proporcjonalnie dotychczasowi 3 akcjonariusze Kuliński Politowicz- Masalski udziałów x 50zł = zł 768 udziałów x 50zł = zł 768 udziałów x 50zł = zł Razem kapitał : 2304 udziały x 50zł= zł

31 Przygotowanie spółki do wejścia na Giełdę Przekształcenie spółki Seria A r. Przekształcenie w spółkę Telmax S.A. Kapitał akcyjny wynosił zł i dzielił się na akcji serii A o wartości nominalnej 10zł Kuliński 3840akcji x10zł = zł Politowicz akcjix 10zł = zł Masalski akcji x10zł = zł Razem kapitał akcyjny: akcji x10zł= zł Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu ( 5 głosów/1akcja)

32 Przygotowanie spółki do wejścia na Giełdę Emisja akcji serii B r. NWZA podwyższa kapitał o zł, w drodze przeniesieniu tej kwoty z kapitału zapasowego na kapitał akcyjny i emisji akcji seri B Kuliński Politowicz- Masalski akcji x 10zł = zł akcji x 10zł = zł akcjix 10zł = zł Ogółem podwyższenie kapitału (seria B): szt akcji serii B x10zł= zł

33 Przygotowanie spółki do wejścia na Giełdę Emisja akcji serii C r -Uchwała NWZA o podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę zł w drodze emisji szt akcji serii C dla pracowników spółki oraz osób wskazanych przez Zarząd Seria A szt x10zł = zł Seria B szt x10zł = zł Seria C 2.450szt x 10zł = zł Razem kapitał : akcji x10zł= zł

34 Proces upublicznienia Emisja obligacji zamiennych r - Uchwała NWZA o emisji 300szt. zabezpieczonych obligacji serii C oraz 484 szt. niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D spółki ( oprocentowane 28% rocznie) obligacje serii C :300szt. X zł = zł obligacje serii D: 484 szt. x zł = zł Razem : 784 obligacje x10.000zł = zł Obligacje objęli inwestorzy finansowi: OFE Winterthur, Warta Vita, fundusze PKO/ Credit Suisse

35 Proces upublicznienia Emisja akcji serii D r.Uchwała NWZA o podwyższeniu warunkowo kapitału spółki o zł w drodze emisji akcji serii D dla posiadaczy obligacji zamiennych na akcje. Cena konwersji = 98.50zł Seria D akcji x 10zł = zł Razem kapitał akcyjny = akcje x 10zł = zł Obligatariusze zrezygnowali oprocentowania 28% i skorzystali z możliwości konwersji obligacji i zamienili akcje w IV 2002r. Ogółem wpływy emitenta z emisji akcji serii D: D: akcje x 98,50 = zł

36 Proces upublicznienia Emisja akcji serii E z prawem poboru r - Uchwała NWZA o podwyższeniu kapitału akcyjnego w drodze emisji do szt. akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy z prawem poboru Za każdą posiadaną akcje przysługuje 1 PP upoważniające do zakupu 3 akcji serii E po cenie emisyjnej równej 10zł. Wszystkie akcje zostały objęte posiadacze obligacji również skorzystali z prawa poboru nowej emisji Wpływy emitenta z emisji akcji Serii E : akcje x 10zł= zł

37 Proces upublicznienia Podsumowanie emisji serii D i E Wpływy spółki Telmax S.A. z emisji akcji serii D i serii E Akcje serii D: zł Akcje serii E: zł Razem wpływy do spółki: zł Kapitał akcyjny spółki po emisji wynosi: szt x10zł= zł

38 Rodzaje,liczba, łączna wartość akcji Papiery wartościowe wg rodzajów Liczba w szt. Wartość nominalna w zł Cena emisyjna w zł Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną zł Wpływy emitenta w zł Akcje A Imienne 1:5 Akcje B gratisowe ,0 0, Akcje C pracownicze Akcje D dla obligatariuszy Akcje E z prawem pob , , , Razem

39 Kapitalizacja Wskażniki rynkowe Wartość rynkowa spółki = 740 tys.akcji x 70zł= 51.8 mln Zysk / akcję = 3,70 zł Cena/ zysk = 18,9 Wartość księgowa spółki 6,25 mln zł Kurs akcji Telmax: najwyższy(52 tyg.) =195zł najniższy =56=zł Kurs giełdowy prawa poboru najniższy = 60 zł najwyższy = 130zł

40 Wykres notowań spółki Telmax

41 Korzyści dla właścicieli spółki Trzej właściciele posiadają szt. akcji Na 1 akcję przypada 1 prawo poboru,, czyli właściciele otrzymali nieodpłatnie szt. PP Cena rynkowa PP wynosiła od 70 do 130 zł Właściciele sprzedali PP na Giełdzie po średniej cenie 100zł Wpływy z tej transakcji wyniosły: zł Każdy z właścicieli zarobił ok. 3,5 mln.. zł

42 Korzyści dla właścicieli spółki ,3 mln Stopa zwrotu ( )/ = 8 900% ,15 mln wkład początkowy wartość końcowa inwestycji Każdą zainwestowaną złotówkę właściciel pomnożył 89 razy

43 Korzyści dla właścicieli spółki Gdyby właściciele nie sprzedali PP, lecz zapisali się na akcje nowej emisji w stosunku 1PP / 3akcje to wartość ich portfela wynosiłaby zł PP x 3 akcje = akcji Wartość wg ceny giełdowej x 70zł = zł Koszty zakupu akcji nowej emisji = zł stopa zwrotu =( zł ) / = = 800 % (czyli zwrot nakładów o ok. 8 razy)

44 Korzyści dla pracowników i zarządu spółki Pracownicy i zarząd objęli szt akcji serii C po cenie 10 zł (24.500zł) i otrzymali w ramach PP nieodpłatnie 2450 szt PP Pracownicy sprzedali na GPW 2450 szt. PP po średniej cenie giełdowej 100 zł zyskując zł. Prawa poboru skupywał od wlaścicieli i pracowników na GPW fundusz Capital Partners Stopa zwrotu z akcji objętych przez pracowników i zarząd i wynosi ponad 900 %

45 Korzyści dla pracowników i zarządu spółki Gdyby pracownicy nie sprzedali praw poboru lecz zamienili je na akcje nowej emisji w stosunku 1: PP * 3 akcje = 7350 akcji Wartość giełdowa = 9800 szt. *70zł = zł Koszty zakupu akcji nowej emisji wyniosły: zł Stopa zwrotu z akcji objętych przez pracowników i zarząd i wynosi 600 %

46 Korzyści dla pracowników i zarządu spółki tys Stopa zwrotu z inwestycji (245tys.-24,5tys.)/24,5tys= 900% ,5 tys. 0 wkład początkowy wartość końcowa inwestycji

47 Korzyści dla obligatariuszy (dla 1 obligacji) Koszt zakupu 1 obligacji zamiennej wynosi zł 1 obligacja uprawniała do konwersji na 101 akcji serii D po cenie 98,50 zł. Na 1 akcje przypada 1 prawo poboru, które upoważnia do zakupu 3 akcji po cenie 10 zł (razem 30zł) Za 1 obligację po konwersji i wykorzystaniu PP przypada 101 x 4 = 404 akcji. Średni koszt zakupu 1 akcji wyniósł 32,1zł

48 Korzyści dla obligatariuszy (ogółem) 784 obligacje * 404 akcji = akcji Koszt zakupu = akcje x 32,1 zł = zł Wartość rynkowa akcji = akcje * 70 zł = zł Zysk dla obligatariuszy = zł Każdy z trzech funduszy zyskał = ok. 4 mln zł

49 Korzyści dla obligatariuszy (ogółem) ,1mln 22,1mln Stopa zwrotu obligatariusza wynosi: (22,1mln-10,1mln) / 10,1mln= 118 % 0 wkład początkowy wartość końcowa inwestycji

50 Korzyści dla obligatariuszy Gdyby obligatariusze nie skorzystali z zamiany obligacji zamiennych na akcje i przetrzymali obligacje do okresu wykupu to otrzymaliby odsetki w wysokości 28% w skali rocznej

51 Korzyści dla funduszu Capital Partners Fundusz zakupił na GPW 45 tyś szt. PP po średniej cenie 100 zł / szt. Za 1 PP przysługują 3 akcje po 10 zł Łączne wydatki funduszu wyniosły: szt. * 100 zł + 3 * szt. * 10 zł = zł zł = 5,8 mln zł Fundusz posiada łącznie akcji Wartość rynkowa akcji wynosi obecnie 12,6 mln zł

52 Korzyści dla funduszu Capital Partners ,8 mln wkład początkowy 12,6 mln wartość końcowa inwestycji Stopa zwrotu (12, 6 mln zł -5,8 mlnzł)/ 5.8mln = 117 %

53 Korzyści dla graczy giełdowych Zysk inwestora na prawach poboru: Inwestorzy, którzy kupili PP w pierwszym dniu notowań po cenie 60 zł i sprzedali w ostatnim dniu notowań po 130 zł zarobili 116,6% Zysk inwestora z zakupu PP i zapisów na akcje nowej emisji: Koszty zakupu = 60 zł (PP) + 30 zł (3 akcje)=90 zł Wpływy inwestora ze sprzedaży = 70 zł * 3 = 210 zł Stopa zwrotu inwestora giełdowego = 133,3%

54 Umowy i kontrakty menedżerskie Umowy kontraktów menedżerskich z osobami pełniącymi funkcje doradcze w zakresie przygotowania spółki na rynek publiczny i opracowania koncepcji upublicznienia spółki Umowy z Biurem Maklerskim na pełnienie funkcji oferującego akcje, na wykonanie usług związanych a wprowadzeniem akcji Spółki Telmax na GPW, oraz pełnienie funkcji depozytariusza obligacji zamiennych

55 Umowy i kontrakty menedżerskie Umowa z Kancelarią Prawną o wykonanie usług doradztwa prawnego związanego z przekształceniem spółki i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu Umowa z grupą audytingową na pełnienie roli biegłego rewidenta na potrzeby prospektu, przeglądem sprawozdań finansowych

56 Droga spółki do obrotu giełdowego Timing 7 miesięcy a) doradztwo 2 miesiące b) sporządzenie prospektu 2 miesiące c) procedura w KDPW 2 miesiące d) publiczna oferta akcji 2 tygodnie Akcje Telmax S.A. zostały zakwalifikowane przez Zarząd Giełdy do SiTech 23 Maj 2002r. -Debiut akcji Telmax S.A. na GPW- z ceną 125zł Czerwiec 2002r. notowanie PP akcji serii E cena (60-130zł)

57 Struktura kapitałów po upublicznieniu spółki Kuliński 6% Pozostali akcjonariusze 29% Politowicz 6% Masalski 6% PEKA/Credit Siusse 12% Fundusz Capital Partners 22% Wintrthur OFE 9% Warta Vita S.A. 10%

58 Wartość kapitałów własnych Wartość kapitałów w mln zł 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0,12 1,04 1,06 8,90 14,46 51,92 A B C D E kapit. giełd.

59 Dziękujemy za uwagę Tadeusz Gudaszewski Biuro Maklerskie BPH PBK S.A. Wrocław, ul. Ruska 51 tel: :

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA DROGA SPÓŁKI NA GIEŁDĘ załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw PRZEDSIĘBIORSTWA firma jednoosobowa SPÓŁKI przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Droga na NewConnect. Oferta niepubliczna

Droga na NewConnect. Oferta niepubliczna NewConnect NewConnect jest jednym z rynków alternatywnych funkcjonujących w Europie. Organizatorem obrotu na tym rynku jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zasady organizacji NewConnect NewConnect

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału.

Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Emisji akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Przygotowanie spółki do pozyskania kapitału. Prowadzący: Robert Bieleń Wiceprezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II 70 lok. 5 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. W marcu na tym rynku zadebiutowały dwie spółki: Fast Finance S.A i EKO Holding SA, przy czym Fast Finance S.A. - funkcjonująca przedtem na NewConnect - jest trzecią spółką w historii alternatywnego rynku

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2013 ROKU Uchwała nr... w

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat Przykłady obliczania opłat pobieranych od emitentów papierów wartościowych Październik 2010 r. 1/10 Niniejszy materiał ma na celu prezentację przykładów

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PROJPRZEM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INFOSYSTEMS S.A. zwołane na dzień 09 sierpnia 2011 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INFOSYSTEMS S.A. zwołane na dzień 09 sierpnia 2011 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki INFOSYSTEMS S.A. zwołane na dzień 09 Do pkt 2 proponowanego porządku obrad: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rynku alternatywnym

Inwestycje na rynku alternatywnym Agenda Czym jest NewConnect? Inwestycje na rynku alternatywnym Regulacje prawne Praktyczne aspekty inwestowania Regulacje prawne Jak zacząć inwestować? Szczegółowe statystyki rynku Czynniki sukcesu i ryzyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

J.W. Construction debiutuje na giełdzie

J.W. Construction debiutuje na giełdzie Warszawa, 4 czerwca 2007 r. INFORMACJA PRASOWA J.W. Construction debiutuje na giełdzie 4 czerwca 2007 spółka J. W. Construction Holding S.A zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy. Do obrotu giełdowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

CALATRAVA CAPITAL S.A.

CALATRAVA CAPITAL S.A. Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 r. Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]

[Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.] [Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS SA ZA ROK OBROTOWY 2011 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę pracy Zarządu.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS SA ZA ROK OBROTOWY 2011 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę pracy Zarządu. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ATLANTIS SA ZA ROK OBROTOWY 2011 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej i ocenę pracy Zarządu. I. Skład Rady Nadzorczej ATLANTIS SA Skład Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Czy NewConnect jest dla mnie?

Czy NewConnect jest dla mnie? Czy NewConnect jest dla mnie? Trochę historii Egipt - początki wspólnego finansowania przedsięwzięć gospodarczych Holandia - pierwsze giełdy towarowe XIII w Anglia - XVI kodeks pracy brokera Pierwsza spółka

Bardziej szczegółowo

DEBIUT SPÓŁKI NA GPW. Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA

DEBIUT SPÓŁKI NA GPW. Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA DEBIUT SPÓŁKI NA GPW Dział Rozwoju Biznesu GPW w Warszawie SA Październik 2009 1 GPW - ATRAKCYJNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA SPÓŁEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH Giełda w Warszawie jednym z najbardziej dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 KSH oraz 4 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A.

W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. W styczniu zadebiutowały na rynku NewConnect cztery spółki: Waspol SA, OPONIX S.A., NOTORIA SERWIS S.A. i Euro-Tax.pl S.A. Waspol SA była pierwszą spółką, która - 19 stycznia - zadebiutowała w tym roku

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015

OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LUTY 2015 GPW atuty inwestycyjne Blisko 25 lat doświadczeń, niezawodność operacyjna i szeroka gama produktowa Zdywersyfikowana działalność o dużym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Noble Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 10 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe II kwartał 2008 r. Informacje ogólne Skyline Investment Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm lub ich właścicieli

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Catalyst rok później Nowe możliwości dla samorządów Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Co to jest Catalyst? Obszar handlu detalicznego Obligacje Samorządowe Inwestorzy Uczestnicy Catalyst Banki Obszar

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA NR [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Spółka ) na podstawie w szczególności art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED

1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH.

RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. PLAN PREZENTACJI Zalety wejścia na GPW pozyskanie kapitału i nie tylko Droga spółki na GPW - krok

Bardziej szczegółowo

Obligacje korporacyjne. marzec 2013

Obligacje korporacyjne. marzec 2013 Obligacje korporacyjne marzec 2013 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce GPW Nowatorskie rozwiązanie łączące w

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki ABC Data S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki ABC Data S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ABC Data S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 25 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 26 MAJA 2000 R.

KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 26 MAJA 2000 R. KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 26 MAJA 2000 R. 1. Do publicznego obrotu zostały dopuszczone kolejne emisje akcji Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h.,

Bardziej szczegółowo

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM

POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM POZYSKANIE KAPITAŁU POPRZEZ RYNEK GIEŁDOWY - KIEDY, JAK I Z KIM PAŻDZIERNIK 2014 Sektor MŚP w Polsce Struktura sektora przedsiębiorstw Struktura PKB wytwarzanego przez przedsiębiorstwa Średnie i duże 0,86%

Bardziej szczegółowo

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r.

Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW. Warszawa,11 grudnia 2008 r. Po co na Giełdę? Robert Kwiatkowski Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu GPW Warszawa,11 grudnia 2008 r. Trudne czasy? Nie dla wszystkich! 29 spółek zadebiutowało na Rynku Głównym GPW w 2008 roku. Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY NR 14/07 Nazwa podmiotu: Data sporządzenia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. 19-04-07 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET

Bardziej szczegółowo

Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest

Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest Wtórna publiczna emisja akcji. W żargonie, zresztą mylnie, SPO oznacza kolejną emisją akcji zarówno publiczną jak i prywatną. Słowo publiczna jest bardzo istotne, gdyż to sugeruje, że cały proces podlega

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie UCHWAŁA NR 1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo