Większe możliwości pozyskania kapitału

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Większe możliwości pozyskania kapitału"

Transkrypt

1 Główną korzyścią wejścia spółki na rynek publiczny jest możliwość pozyskania kapitału poprzez emisję akcji. Powody, dla których spółki decydują się na przeprowadzenie publicznej emisji akcji i wprowadzenie spółki na giełdę mogą być bardzo różne. Najważniejsze z nich, to zapewnienie firmie dostępu do nowych funduszy kapitałowych, efekty marketingowe, poprawa płynności posiadanych przez akcjonariuszy papierów wartościowych, lepsze zarządzanie firmą, a także możliwość dalszego rozwoju spółki poprzez nabycie lub połączenie się z firmą notowaną już na giełdzie. Większe możliwości pozyskania kapitału Główną korzyścią wejścia na rynek publiczny jest możliwość pozyskania kapitału poprzez emisję akcji. W porównaniu z emisją prywatną emisja publiczna jest bardziej efektywna. Spółka prywatna może oferować swoje papiery wartościowe jedynie ograniczonej liczbie podmiotów. Spółka publiczna może zaoferować swoje akcje dużo większej grupie inwestorów oraz wesprzeć ofertę działaniami reklamowo-promocyjnymi. Ponadto, giełda oferuje pozyskanie kapitału na korzystniejszych warunkach. W porównaniu z emisjami niepublicznymi o wiele łatwiej jest tu znaleźć inwestorów i uzyskać wyższą cenę emisyjną. Umiejętne wykorzystanie możliwości pozyskania kapitału, jakie daje giełda, pozwala zapewnić spółce środki na rozwój i znacząco poprawić jej pozycję rynkową. Spółka publiczna, której prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, ma możliwość pozyskania środków w drodze emisji akcji na jednym z rynków Unii Europejskiej, korzystając z instytucji jednolitego paszportu europejskiego. Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej emitent może przeprowadzić emisję swoich walorów w wybranym kraju UE lub w kilku krajach członkowskich jednocześnie, w dowolnym czasie. Swoboda w przepływie kapitału inwestycyjnego pomiędzy krajami członkowskimi Unii, ujednolicone warunki sporządzenia prospektu emisyjnego i przeprowadzenia oferty publicznej powinny przyczynić się do większego zainteresowania akcjami spółki inwestorów pochodzących z innych krajów członkowskich. 1 / 7

2 Kapitał, jakiego dostarczy sprzedaż akcji w ofercie publicznej, można wykorzystać dla realizacji natychmiastowych i długoterminowych celów spółki. Nowy kapitał pomoże spółce zwiększyć produkcję, zaangażować się w nowe przedsięwzięcia, jak również osiągnąć inne cele inwestycyjne. Lepsze perspektywy finansowe Spółka notowana na giełdzie będzie mogła w przyszłości łatwiej pozyskać nowy kapitał lub sfinansować zadłużenie, gdyż już będzie znana na rynku. Ściśle określony tryb informowania o działalności oraz przyjęcie przez spółkę ponadprzeciętnych standardów etycznych (zasady ładu korporacyjnego) oznacza, że współpraca z nią obarczona będzie mniejszym ryzykiem handlowym czy kredytowym. Firma, której akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych podlega obowiązkom informacyjnym i kontroli ze strony instytucji nadzorującej funkcjonowanie rynku papierów wartościowych, jaką jest Komisja Nadzoru Finansowego. Z tego względu spółka notowana na giełdzie jest uważana za bardziej wiarygodną. Instytucje finansowe na ogół oferują emitentom giełdowym lepsze warunki dostępu do produktów finansowych (np. niższe oprocentowanie czy prowizję). Spółkom notowanym na giełdzie banki przyznają limity zadłużenia, do wysokości których spółki te mogą emitować krótkoterminowe papiery dłużne - bez ustanawiania zabezpieczeń. Także uzyskanie kredytu przez spółkę giełdową jest możliwe na korzystniejszych warunkach. Spółka rozważająca emisję instrumentów dłużnych ubiega się o uzyskanie gwarancji instytucji finansowej. Przedsiębiorstwu giełdowemu łatwiej jest uzyskać tego typu gwarancję, a cena świadczonych przez banki usług będzie niższa, ponieważ jest ona uzależniona od poziomu ryzyka towarzyszącego operacji. 2 / 7

3 Płynność akcji Innym powodem, dla którego firmy mogą rozważać wprowadzenie swoich akcji na giełdę papierów wartościowych jest płynność walorów. Akcje spółki publicznej można łatwo sprzedać na giełdzie. Akcjonariusz spółki giełdowej nie musi szukać nabywców na posiadane walory. W porównaniu do akcjonariusza spółki prywatnej o wiele łatwiej jest mu zamknąć pozycję inwestycyjną. Akcjonariusz spółki prywatnej ma znacznie większe problemy z zamknięciem pozycji inwestycyjnej w porównaniu z akcjonariuszem spółki publicznej. Ten pierwszy, oprócz trudności ze znalezieniem nabywców ma także kłopot z ustaleniem ceny. Z kolei akcje spółki giełdowej wyceniane są przez nieograniczony krąg inwestorów faktycznych i potencjalnych. Można więc założyć, że ustalona przez rynek cena odpowiada mniej więcej rzeczywistej wartości spółki. W przypadku spółek nie notowanych na giełdzie często istnieje duża rozbieżność pomiędzy kupującym a sprzedającym co do wyceny spółki. Z tego powodu wiele transakcji nie dochodzi do skutku. Również w przypadku pozyskiwania inwestora strategicznego przez spółkę kwestia wyceny jest bardzo ważna. Brak obiektywnej wyceny rynkowej uniemożliwia także zastosowanie w praktyce nowoczesnych metod zarządzania, dlatego iż jednym z głównych kryteriów jego efektywności jest zwiększanie wartości przedsiębiorstw. Notowania na giełdzie w pewnym stopniu rozwiązują te problemy, ponieważ każdego dnia, w którym odbywa się sesja giełdowa otrzymujemy wycenę przedsiębiorstwa, uwzględniającą m.in. jego sytuację ekonomiczno-finansową. Wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdowego zwiększa atrakcyjność tego instrumentu finansowego szczególnie dla inwestorów, których horyzont inwestycyjny nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Poszukiwanie drugiej strony transakcji poza rynkiem giełdowym znacznie opóźnia 3 / 7

4 jej zawarcie, powodując różne niedogodności, na przykład konieczność przejściowego finansowania z innych źródeł. Inwestorzy oczekują więc w takich sytuacjach większego dyskonta, a w ślad za tym oferują niższe ceny. Wyceny dwóch spółek o jednakowych parametrach ekonomiczno-finansowych prowadzonej działalności, z których jedna jest notowana na giełdzie, a druga nie, różnią się co najmniej o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent na korzyść spółki, której akcje są notowane na giełdzie. Wykorzystanie własnych akcji do przejęć bezgotówkowych Spółka notowana na giełdzie, która chce kupić udziały w innym podmiocie gospodarczym może wykorzystać jako zapłatę, zamiast gotówki, własne akcje. Nabywane spółki chętnie akceptują taką formę płatności, ponieważ akcje są wycenione przez rynek i są płynne. Jednocześnie firma przejmująca nie jest zmuszona do natychmiastowego znalezienia brakującej gotówki. Zaciągnięcie kredytu wiąże się z ponoszeniem kosztów odsetek, natomiast angażowanie depozytów z utratą odsetek. Uwzględniając dodatkowo jeszcze podatki dochodowe, transakcja giełdowa może być o wiele atrakcyjniejsza, niż przejęcie za gotówkę. Przedsiębiorstwo obecne na giełdzie może połączyć się z inną firmą funkcjonującą na rynku giełdowym poprzez wymianę akcji notowanych na giełdzie. W przypadku połączenia dwóch firm ustala się parytet wymiany akcji na podstawie wyceny giełdowej. Na podstawie parytetu wymiany dotychczasowi właściciele otrzymują akcje nowo powstałego podmiotu. Z kolei przejęcie firm notowanych na giełdzie odbywa się poprzez określenie dokładnej liczby akcji firmy przejmującej za każdy walor przejmowanej spółki. W wyniku tej wymiany dotychczasowi właściciele przejmowanego przedsiębiorstwa otrzymują akcje spółki przejmującej, zaś akcje spółki przejmowanej wycofuje się z giełdy i umarza. Z kolei w przypadku gdy spółka notowana na giełdzie znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej, możliwa jest konwersja jej zadłużenia na nowe akcje. 4 / 7

5 Motywacja dla zarządu spółki W celu przyciągnięcia i zatrzymania pracowników na kluczowych stanowiskach w firmie możliwe jest skonstruowanie wielu programów motywacyjnych z opcją zakupu akcji po preferencyjnej cenie. Dla osób na najwyższych stanowiskach zachęcająca jest aprecjacja kursu akcji oraz stosunkowo łatwa zbywalność papierów wartościowych. W ten sposób spółka notowana na giełdzie może również pozyskać wysokiej klasy specjalistów, którzy będą zainteresowani motywacyjnym systemem wynagrodzenia, co przyczyni się do szybszego rozwoju firmy w następnych latach. Efekt marketingowy Uzyskanie statusu publicznego przyczynia się do poprawy wizerunku firmy. Status spółki publicznej oznacza większe zaufanie dla spółki przez pożyczkodawców, inwestorów, dostawców i klientów. Fakt wprowadzenia spółki na giełdę oznacza, iż zostały spełnione organizacyjno-prawne wymogi wyznaczone przez instytucje kontrolne na rynku kapitałowym. Spółka wzbudza zaufanie nie tylko inwestorów na rynku giełdowym, ale również swoich partnerów dzięki publicznemu udostępnianiu danych finansowych i operacyjnych, co wynika z obowiązków informacyjnych. Prezentacja spółki w trakcie oferty publicznej, spotkania z inwestorami, wzmianki w prasie, publikacje materiałów analitycznych wzmacniają markę firmy i podnoszą jej wiarygodność. Zdarza się, iż nabywcy akcji firmy stają się również jej klientami, na co może mieć wpływ promocja za pośrednictwem giełdy. 5 / 7

6 Uzyskane korzyści marketingowe przekładają się bezpośrednio na zysk przedsiębiorstwa poprzez większą sprzedaż (lepsza identyfikacja marki zwiększa popyt konsumentów na produkty spółki) oraz niższe koszty finansowe (bardziej wiarygodnym klientom banki oraz dostawcy udzielają kredytów na lepszych warunkach). Do celów promocyjnych może być wykorzystana uroczystość debiutu spółki poprzez wystawę towarów firmy, materiałów reklamowych, przeprowadzenie wywiadów z dziennikarzami, nagrań w obecnych na giełdzie studiach telewizyjnych, transmisję debiutu na żywo w internecie. Poprawa efektywności działania Przygotowanie do debiutu na giełdzie zmusza firmę do zajęcia się również rozwiązaniem problemów, z którym często zwleka się w natłoku bieżących spraw. Uwagi doradców nie związanych ze spółką, oceniających obiektywnie prowadzoną przez nią działalność pozwalają na rozpoznanie wielu problemów, z których kierownictwo nie w pełni zdawało sobie sprawę lub nie doceniało ich znaczenia. Wprowadzenie spółki na giełdę może oznaczać także poprawę jakości zarządzania i zwiększenie transparentności danej firmy. Bycie dla spółki atrakcyjną z punktu widzenia inwestorów oznacza wysoką efektywność działania, na co ma wpływ przepływ informacji w firmie, wydajność pracy oraz udoskonalenie kontroli wewnętrznej, dzięki której możliwe będzie wychwycenie słabych stron działalności przedsiębiorstwa. Prezes jednej ze spółek, która zadebiutowała na giełdzie w I połowie 2007 roku był zaskoczony mobilizacją wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób powiązani z firmą, a przede wszystkim 6 / 7

7 jej pracowników i partnerów. Mobilizacja zaowocowała lepszą pracą i poprawą organizacji, pracownicy stali się bardziej zwartym i współpracującym ze sobą zespołem. Fakt bycia spółką notowaną na giełdzie pomógł jej również w pozyskaniu najlepszych na rynku specjalistów, co zdaniem prezesa wpłynęło na poprawę konkurencyjności firmy. 7 / 7

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Sprzedam akcje w dobre ręce, czyli dlaczego firmy chcą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Autor: Artur Brzeziński

Sprzedam akcje w dobre ręce, czyli dlaczego firmy chcą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Autor: Artur Brzeziński Sprzedam akcje w dobre ręce, czyli dlaczego firmy chcą być notowane na giełdzie papierów wartościowych Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Są to kolejne zajęcia poświęcone giełdzie papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Miasto, dd.mm.rrrrr. 2 Jak jest zorganizowany rynek kapitałowy i istota inwestycji? Aktywa realne Są to na ogół aktywa materialne, chociaż zaliczyć do nich

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA

FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA FIOI Ł UIRYTT MRII CURI KŁODOKIJ LUBLII YDZIŁ KOOMICZY Z punktu widzenia pochodzenia kapitały własne możemy podzielić na: 1. ewnętrzne zysk zatrzymany, amortyzacja lajd 123 2. Zewnętrzne emisja akcji (publiczna,

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

PRZYSZ OŒÆ WARSZAWSKIEJ GIE DY PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH

PRZYSZ OŒÆ WARSZAWSKIEJ GIE DY PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH 64 PRZYSZ OŒÆ WARSZAWSKIEJ GIE DY PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa 00 944 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka PC GUARD S.A. 5 1.1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie Emitentem jest PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon...

Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Z pustego i Salomon... Autor: dr Wacław Wajda (Nafta & Gaz Biznes kwiecień 2004) Kapitał umożliwiający sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa pochodzi

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo